Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode"

Transkript

1 Integrationsstrategi En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode

2 Forord Sønderborg Kommune har fokus og opmærksomhed på at understøtte og sikre en god integration. Vi ønsker, med udgangspunkt i et fokus på beskæftigelse og uddannelse, at sikre en velfungerende modtagelse og en smidig og hurtig boligplacering samt støtte borgeren på vejen til selvforsørgelse. Det bagvedliggende mål for den beskæftigelsesrettede integrations indsats er at skabe rammer og mulighed for, at den enkelte flygtnings ressourcer anvendes i det danske samfund. Integrationsopgaven er et fælles ansvar, der kun lykkes i et tæt samspil mellem alle de aktører, der er involveret. Jan Prokopek Jensen, Formand for arbejdsmarkedsudvalget Der kan være mange grunde til, at man bliver nødt til at flygte fra sit hjemland, så en god modtagelse er vigtig for integrationen. En strategi for integrationsindsatsen i Sønderborg er en god idé. Den kan skabe fokus på, at det er vigtigt, at alle samarbejder for at indsatsen hænger sammen. Det er godt for både flygtninge og kommunen At tale dansk og få et arbejde er vejen til en vellykket integration. De flygtningegrupper, som genbosættes i Sønderborg Kommune, har forskellig kultur og uddannelse. Deres helbred er også ofte påvirket af deres livsforløb. Derfor skal skoler og virksomheder kunne rumme forskellighederne og være med til at finde og udvikle den enkeltes ressourcer og kompetencer. Desalegn Tufa Rådet for Etniske Minoriteter; Sønderborg Integrationsråd Kom til Sønderborg i 1994 som flygtning fra Etiopien Uddannet automatiktekniker Mona Youssef Fahd Formand for Integrationsrådet i Sønderborg Kom til Sønderborg i 1991 fra Libanon Uddannet pædagog fra seminariet i Aabenraa 2

3 En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats strategi for integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte under den treårige integrationsperiode Baggrund Sønderborg er blandt de kommuner, der i disse år skal modtage og integrere særligt mange nye flygtninge. Sønderborg Kommune ønsker en fokuseret og succesfuld integration. Udviklingen med et stigende antal flygtninge og familiesammenførte stiller naturligvis krav til den kommunale virksomhed og det omkringliggende samfund, idet integrationsopgaven kun kan løftes i fællesskab. Integrationsopgaven er et fælles ansvar, der kun lykkes i et tæt samspil mellem alle de aktører, der er involveret. Anerkender mangfoldigheden Sønderborg er en mangfoldig kommune der inddrager, anerkender og har brug for forskelligheden til at skabe rammerne for det gode liv. Kommunens integrationsstrategi tager sit værdimæssige udgangspunkt heri samt i Integrationslovens formålsbeskrivelse om, at integrationen er succesfuld, når borgeren uanset etnisk baggrund er deltagende, selverhvervende og en ydende medborger på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Formålet med strategien Sønderborg Kommune har en fælles opgave og forpligtigelse omkring integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Formålet med Sønderborg Kommunes integrationsstrategi er at skabe den overordnede ramme for kommunens samlede integrationsindsats overfor målgruppen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte under den trerårige integrationsperiode. Vision og mission Vision I Sønderborg Kommune er nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigt i job eller uddannelse. Mission Kommunens integrationsindsats skal sikre en velfungerende modtagelse og en smidig og hurtig boligplacering og støtte borgeren på vejen mod job eller uddannelse med udgangspunkt i en koordineret og helhedsorienteret indsats. Integrationsstrategien realiseres bedst ved hjælp af en helhedsorienteret og koordineret indsats. En tværfaglig indfaldsvinkel og særlig opmærksomhed på samarbejde på tværs af forvaltninger og til eksterne aktører. Boligplacering Integrationsprogram Opholdstilladelse Øvrige integrationsindsatser Fx generelle indsatser inden for social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet Job / uddannelse Figur 1: Model for integrationsindsatsen. 3

4 Indgår i en større sammenhæng Integrationsstrategien er et tværgående redskab, som understøtter kommunens visioner samt øvrige overordnede tværgående politikker, strategier og planer. Integrationsstrategien tager udgangspunkt i Sønderborg Kommunes: Medborgerskabspolitik Sundhedspolitik Frivillighedspolitik Kulturstrategi kulturkompasset Rehabiliteringsstrategi Beskæftigelsesstrategi, der er i proces Ni strategier for børn og unge Beskæftigelsesstrategien, der har til hensigt at sikre en hurtig, kompetent, effektiv, individuel og virksomheds- eller uddannelsesrettet indsats af høj kvalitet med henblik på at sikre flest mulige borgere et aktivt arbejdsliv og selvforsørgelse, skal spille tæt sammen med integrationsstrategien. Derfor indgår integrationsstrategien, som delstrategi i beskæftigelsesstrategien. 1. Sønderborg Kommune handler proaktivt, når nyankomne skal boligplaceres Det er en målsætning, at familier i det omfang det er muligt boligplaceres i permanent bolig fra starten, for at børnene ikke oplever uhensigtsmæssige skift. Der lægges vægt på at udnytte stærke lokalmiljøer, hvilket vurderes at kunne fremme integration. Boliger skal så vidt muligt vælges ift. en passende husleje, transport- og indkøbsmuligheder samt pasnings-/skoletilbud til børn. Det er målet, at boligplaceringen sker spredt i hele Sønderborg Kommune, og at større grupper af flygtninge ikke koncentreres i ét bestemt boligområde. Seks pejlemærker for en succesfuld integrationsindsats Kommunens integrationsindsats overfor borgere under den treårige integrationsperiode tager konkret afsæt i seks overordnede pejlemærker. Dette betyder, at vi alle kan trække i samme retning. Pejlemærkerne vil desuden være med til at styrke det udbredte samarbejde, der i forvejen karakteriserer integrationsområdet. Pejlemærkerne er blevet til på baggrund af samskabelse mellem kommunen og Integrationsrådet. Kommunen følger løbende udviklingen på pejlemærkerne. 1. Sønderborg Kommune handler proaktivt, når nyankomne skal boligplaceres 2. Sønderborg Kommune vil, at børn, unge og voksne tilegner sig det danske sprog 3. Sønderborg Kommune vil, at alle borgere i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende 4. Sønderborg Kommune vil, at alle har mulighed for at tage en uddannelse 5. Sønderborg Kommune understøtter lige adgang til fritidsog kulturlivet samt deltagelse i frivilligt socialt arbejde i Sønderborg 6. Sønderborg Kommune understøtter integrationen med en koordineret og helhedsorienteret tilgang Figur 2: De seks pejlemærker. 4

5 2. Sønderborg Kommune vil, at børn, unge og voksne tilegner sig det danske sprog Danskkundskaber er afgørende for at kunne begå sig i samfundet og for at blive en aktiv medborger i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i fritidslivet. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte børn og voksne kan have vidt forskellige forudsætninger for at kunne tilegne sig det danske sprog, og der vil være individuelle forskelle på, hvilke dansk-sproglige kompetencer den enkelte opnår under den treårige integrationsperiode. Alle voksne er forpligtede til at følge den tilrettelagte danskuddan nelse, som tager udgangspunkt i den enkeltes medbragte kompe tencer og målsætninger i integrationsplanen. Danskuddannelsen igangsættes så tidligt som muligt i integrationsprogrammet og foregår fx på arbejdspladsen. Målsætningen er, at 25 % af borgere omfattet af den treårige integrationsperiode skal bestå den danskuddannelse, de er visiteret til inden for den treårige integrationsperiode. Andelen skal stige til 50 % inden udgangen af Det er endvidere målet, at tosprogede børn lærer dansk så tidligt som muligt, så de kan klare sig godt i skolen og tilegne sig forudsætninger for at bestå folkeskolens afgangsprøve. 3. Sønderborg Kommune vil, at alle borgere i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende De nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal hurtigere i job og/eller uddannelse. Derfor tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, kompetencer og interesser. Dette gælder uanset hvilken skole/ uddannelsesbaggrund og arbejdserfaring den enkelte kommer med. Det forventes, at den nye borger deltager aktivt og tager ansvar for eget liv, og der stilles relevante krav og forventninger. Her er det vigtigt at introducere til forståelsen af rettigheder og pligter. Den overordnede målsætning er, at alle borgere omfattet af den treårige integrationsperiode så tidligt som muligt får påbegyndt uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Der tages udgangspunkt i en tidlig, kompetent, effektiv, individuel og virksomheds- eller uddannelsesrettet indsats. Hensigten er, at alle skal opnå muligheden for at blive selvforsørgende. Målsætningen er, at 80 % af den aktive indsats til borgere under den treårige integrationsperiode er virksomheds- eller uddannelsesrettet. Samtidig anses uddannelse og arbejde som vigtige nøgler til integration i samfundet, da der også her opnås netværk samt forståelse af kultur og normer. Forældre vil gennem uddannelse og beskæf tigelse blive rollemodeller for deres børn. Flere flygtninge og familiesammenførte, der lykkes med at blive selvforsørgende i løbet af den treårige integrationsperiode vil betyde øget trivsel i flere familier. Hvis en borger af fysiske eller psykiske årsager ikke har forudsætning for at indgå i uddannelse eller beskæftigelse på ordinære vilkår, skal der med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang tilrettelægges individuelle løsninger, hvor beskæftigelse tænkes bredere, således at den enkelte kan bidrage til samfundet. 5

6 4. Sønderborg Kommune vil, at alle har mulighed for at tage en uddannelse Flere nyankomne flygtninge og familiesammenførte med ikkevestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Uddannelse har afgørende betydning både for den enkelte og for samfundet som helhed. De nationale mål for uddannelse er, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015 og 60 pct. en videregående uddannelse i For at disse mål for en hel ungdomsårgang kan nås er det vigtigt, at også flere flygtninge, indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. 5. Sønderborg Kommune understøtter lige adgang til fritidsog kulturlivet samt deltagelse i det frivillige sociale arbejde i Sønderborg I et helhedsorienteret syn på det enkelte menneske er det ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på de kommunale opgaver og forpligtigelser. Det mangfoldige kultur, forenings- og fritidsliv, der eksisterer i Sønderborg Kommune, har ligeledes stor værdi i integrationsindsatsen både ift. børn, unge, voksne og seniorer. Kunsten og kulturen er derfor sammen med foreningslivet oplagte samlingspunkter for mennesker på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed. Kommunens Kulturstrategi Kulturkompasset har blandt andet fokus på de mange forskellige nationaliteter, som er med til at gøre Sønderborgområdet mangfoldigt. Det tværkulturelle miljø skal i det hele taget bringes mere i spil, så der bliver nem adgang til det for alle borgere. Derfor er det en målsætning for kommunen at skabe en bredere brugerskare af byens kultur- og fritidstilbud, så brugersammensætningen afspejler mangfoldigheden i kommunen. Integrationsindsatsen foregår i et godt samarbejde med frivillige. Det er målsætningen at skabe et formelt samarbejde med frivillige og relevante interesseorganisationer omkring indsatsen på integrationsområdet. 6

7 6. Sønderborg Kommune understøtter integrationen med en koordineret og helhedsorienteret tilgang Sønderborg Kommune ønsker en effektiv integrationsindsats med fokus på helhed, handlekraft og resultater. Derfor har forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed blandt andet fra 1. august 2015 valgt at sætte yderligere fokus på integrationsindsatsen i en Kompetence- og Integrationsafdeling, hvor et væsentligt mål med den nye organisering er, at optimere rammerne for tværfaglighed og sammenhængende indsatser for derved at opnå et endnu større uddannelses- og jobfokus for borgere, der er omfattet af den treårige integrationsperiode. Målsætningen er, at der indgås samarbejdsaftaler med interne samarbejdsparter og eksterne aktører, som skal understøtte en tidlig, koordineret, helhedsorienteret virksomheds- og uddannelsesrettet indsats. Med baggrund i integrationsstrategien skal der inden for de forskellige forvaltningsområder arbejdes videre med, hvordan strategien udmøntes konkret. Der lægges op til løbende dialog omkring integrationsindsatsen og de integrationsplaner, der skal udarbejdes for den enkelte borger, på tværs af afdelinger og forvaltninger. Dermed kan vi på grundlag af et gensidigt kendskab og en tydelig ansvarsfordeling handle effektivt, tværfagligt og helhedsorienteret. Statusrapport over integrationsindsatsen En gang årligt udarbejdes en status, der følger op i forhold til de udvalgte pejlemærker. Den vil indeholdenøgletal på integrationsområdet. Statusrapporten udarbejdes i samarbejde mellem forvaltningerne i Sønderborg Kommune med Erhverv, Beskæftigelses- og Sundhedsforvalt-ningen som ansvarlig og forelægges til politisk orientering. Der er udvalgt indikatorer for hvert enkelt pejlemærke præsenteres i nedenstående. 1. Sønderborg Kommune handler proaktivt, når nyankomne skal boligplaceres Udviklingen i antallet af børn med ikkevestlig baggrund i kommunens enkelte institutioner og skoler Udviklingen i antallet af boligområder i Sønderborg Kommune på listen over udsatte boligområder 2. Sønderborg Kommune vil, at børn, unge og voksne tilegner sig det danske sprog Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) med ikkevestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i mundtlig dansk og retskrivning Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der består en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse Andelen af kursister der består den danskuddannelse de er visiteret til inden for den treårige integrationsperiode 3. Sønderborg Kommune vil, at alle borgere i den erhvervsdygtige alder er selv forsørgende Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere under den treårige integrationsperiode Antal af hjemtagne resultatstilskud for ordinær uddannelse og/eller job. 4. Sønderborg Kommune vil, at alle har mulighed for at tage en uddannelse Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikkevestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning Andelen af årige indvandrere (ankommet som årige) og efter-kommere med ikkevestlig oprindelse, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse Andelen af årige indvandrere (ankommet som årig) og efter-kommere med ikkevestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse Andel hjemtagne resultatstilskud for påbegyndt kompetencegivende uddannelse. 5. Sønderborg Kommune understøtter lige adgang til fritids- og kulturlivet samt deltagelse i frivilligt socialt arbejde i Sønderborg Andelen af samarbejdsaftaler med foreninger, frivillige og relevante interesseorganisationer. 6. Sønderborg Kommune understøtter integrationen med en koordineret og helhedsorienteret tilgang Andelen af samarbejdsaftaler med såvel interne samarbejdsparter og eksterne aktører. 7

8 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Tlf Kommunikation

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik

Horsens Kommunes integrationspolitik Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Revideret juni 2018 Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder integrationspolitikkens målgruppe

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Til drøftelse på Beskæftigelsesudvalgsmøde den 17. november

Læs mere

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7 2 3 4 Vision... 4 Pejlemærker for en vellykket integrationsindsats... 4 1. Nyankommne flygtninge modtages og boligplaceres proaktivt.... 4 2. Alle borgere, i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende....

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016.

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016. 17.januar 2017 Job og Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (vedtaget 19.august 2015) Status januar 2017 Mål nr. 1 Uddannelse At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede

Læs mere

INTEGRATION I VEJLE. sådan organiserer vi den helhedsorienterede integrationsindsats VEJLE KOMMUNE GÅR I FRONT MED EN

INTEGRATION I VEJLE. sådan organiserer vi den helhedsorienterede integrationsindsats VEJLE KOMMUNE GÅR I FRONT MED EN VEJLE KOMMUNE GÅR I FRONT MED EN HELHEDSORIENTERET INTEGRATIONSINDSATS sådan organiserer vi den helhedsorienterede integrationsindsats INTEGRATION I VEJLE sådan organiserer vi den helhedsorienterede integrationsindsats

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUGFOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Indsatsområder og målsætninger

Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Udkast revideret marts 2017. Ændringer jf. Direktionens anbefalinger pr. 28. marts er markeret med gult. Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Introduktion til integrationsområdet

Introduktion til integrationsområdet Introduktion til integrationsområdet 1. Introduktion til Skanderborg Kommunes Integrationspolitik. 2. (Kort om Skanderborg Kommunes Integrationsråd) 3. Kort karakterstik af borgergruppen Borgere med flygtninge-

Læs mere

Integrations- og Hjemsendelsespolitik

Integrations- og Hjemsendelsespolitik Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-22 Forord Alle borgere i Greve Kommune skal bidrage til samfundet uanset hvor i verden man er vokset op, og hvilke erfaringer og oplevelser man har med sig. Alle

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Strategi for flygtninge og familiesammenførte. Solrød Kommune

Strategi for flygtninge og familiesammenførte. Solrød Kommune Strategi for flygtninge og familiesammenførte i Solrød Kommune Forord Når en asylansøger bliver vurderet til at være i risiko for forfølgelse eller overgreb, bliver asylansøgeren tildelt asyl som beskyttelse.

Læs mere

Side 1. Skanderborg Kommunes Integrationspolitik

Side 1. Skanderborg Kommunes Integrationspolitik Side 1 Skanderborg Kommunes Integrationspolitik 21. DECEMBER 2016 Integrationspolitik // Skanderborg Kommune Side 3 Vision Borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund deltager i samfundets politiske,

Læs mere

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner Integrationspolitik 2016 Integrationspolitikken Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samarbejde

Læs mere

Integrationsstrategi De 5 kerneområder og vejen til vellykket integration i Silkeborg Kommune

Integrationsstrategi De 5 kerneområder og vejen til vellykket integration i Silkeborg Kommune Integrationsstrategi 2016-2018 De 5 kerneområder og vejen til vellykket integration i Integrationsstrategien 2016-2018 - Grundlaget dannes i integrationsperioden Danmark har i 2015 modtaget et stigende

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 I N T E G R A T I O N S R Å D E T I S Ø N D E R B O R G K O M M U N E. Sønderborg Kommune. Borger, Beskæftigelse og Sundhed

ÅRSBERETNING 2016 I N T E G R A T I O N S R Å D E T I S Ø N D E R B O R G K O M M U N E. Sønderborg Kommune. Borger, Beskæftigelse og Sundhed ÅRSBERETNING 2016 I N T E G R A T I O N S R Å D E T I S Ø N D E R B O R G K O M M U N E Sønderborg Kommune Borger, Beskæftigelse og Sundhed Januar 2017 Godkendt i Integrationsrådet den 26. januar 2017

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation.

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation. Integrationsstrategi Forord Frederikssund kommunes hidtidige integrationsstrategi blev udarbejdet i 2015-16 og vedtaget i foråret 2016, hvor kommunen i lighed med landets øvrige kommuner modtog et stigende

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Strategi for Integration. Lemvig Kommune

Strategi for Integration. Lemvig Kommune Strategi for Integration Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge:

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge: Indholdsfortegnelse Lovgrundlaget... side 3 Rudersdal Kommunes integrationspolitik... side 3 Indsatsområder... side 5 Beskæftigelse... side 5 Borgerservice... side 6 Byplan... side 6 Børn og Unge... side

Læs mere

Social, job og sundhed - Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik

Social, job og sundhed - Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik Social, job og sundhed - Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 Status februar 2018 Mål nr. 1 Uddannelse At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede elever og etnisk

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Integrationspolitik

Integrationspolitik Furesø Kommune Integrationspolitik 2018-2021 Høring FORORD Furesø Kommune skal være kendetegnet ved stærke fællesskaber, hvor vi som borgere tager ansvar og involverer os. Det er helt afgørende, at vi

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Furesø Kommunes Integrationspolitik

Furesø Kommunes Integrationspolitik Furesø Kommunes Integrationspolitik INDLEDNING Furesø Kommunes integrationspolitik skal skabe de optimale betingelser for, at kommunens etniske minoritetsborgere kan være en del af samfundets økonomiske,

Læs mere

Årsberetning 2017 INTEGRATIONSRÅDET I SØNDERBORG KOMMUNE. Sønderborg Kommune. Borger, Beskæftigelse og Sundhed. December 2017

Årsberetning 2017 INTEGRATIONSRÅDET I SØNDERBORG KOMMUNE. Sønderborg Kommune. Borger, Beskæftigelse og Sundhed. December 2017 Årsberetning 2017 INTEGRATIONSRÅDET I SØNDERBORG KOMMUNE Sønderborg Kommune Borger, Beskæftigelse og Sundhed December 2017 Godkendt i Integrationsrådet den 7. december 2017 1 1 INDHOLD 2 Integrationsrådets

Læs mere

Nedenstående skema er udarbejdet til at præsentere udviklingen vedrørende de opstillede mål i flygtningestrategien.

Nedenstående skema er udarbejdet til at præsentere udviklingen vedrørende de opstillede mål i flygtningestrategien. Vurdering af mål i flygtningestrategien Nedenstående skema er udarbejdet til at præsentere udviklingen vedrørende de opstillede mål i flygtningestrategien. Vurderingen er udtrykt med en farve, hvis betydning

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

KOMMENDE KL-UDSPIL OM INTEGRATION. Drøftelse i KKR, marts 2018

KOMMENDE KL-UDSPIL OM INTEGRATION. Drøftelse i KKR, marts 2018 KOMMENDE KL-UDSPIL OM INTEGRATION Drøftelse i KKR, marts 2018 Hvorfor et integrationsudspil i 2018? Faldende asyltal men historisk mange i integrationsprogram Status efter 2 år med to- og trepartsaftalerne

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36, Grenaa Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Delegations- og kompetenceplan for Beskæftigelses- & Integrationsudvalgets område

Delegations- og kompetenceplan for Beskæftigelses- & Integrationsudvalgets område Delegations- og kompetenceplan for Beskæftigelses- & s område Vedtaget på Beskæftigelses- & s møde d. 22. januar 2018. Hensigtserklæringer og målsætninger Kompetence skal i videst muligt omfang delegeres

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet skaber nye muligheder for vores indsats i Sønderborg Kommune, og vi har derfor valgt

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Organisering i Aktiv indsats og Integration Modtagelse/boligplacering Beskæftigelses

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. UDKAST UDVALGSSTRATEGI 2019-22 BESKÆFTIGELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Flygtninge og integrationsindsatsen i Næstved Kommune

Flygtninge og integrationsindsatsen i Næstved Kommune Flygtninge og integrationsindsatsen i Næstved Kommune Formål (integrationsloven) 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Jobcentrets beskæftigelsesindsats i relation til integrationspolitikken. BIU 5. marts 2014 v. Peter Sidelmann

Jobcentrets beskæftigelsesindsats i relation til integrationspolitikken. BIU 5. marts 2014 v. Peter Sidelmann Jobcentrets beskæftigelsesindsats i relation til integrationspolitikken BIU 5. marts 2014 v. Peter Sidelmann 3 centrale målsætninger for udlændinges integration Nyankomne udlændinge skal sikres den bedst

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Notat 28. oktober 2015 Sagsbeh.:FRGI02 J.nr.: 15.40.00-P22-1-15 Plan og Projektstab Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Integrationspolitikkens ambitioner er, at alle borgere har

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme:

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme: Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november 2014 1. BOLIGPLACERING Flygtninge der opnår opholdstilladelse fordeles jævnt ud i kommunerne (kvote) af Udlændingestyrelsen. Ofte ankommer

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge Oktober 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Integrationspolitik Vedtaget af Hjørring Byråd 24. april 2013

Integrationspolitik Vedtaget af Hjørring Byråd 24. april 2013 Integrationspolitik Vedtaget af Hjørring Byråd 24. april 2013 HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITISKE VISION Det er Hjørring Kommunes integrationspolitiske vision, at den kulturelle mangfoldighed i kommunen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

S K AN D E R B O R G K O M M U N E

S K AN D E R B O R G K O M M U N E SKANDERBORG KOMMUNE INTEGRATIONSPOLITIK 1. Baggrund og definitioner... 3 2. Formål med Integrationspolitikken... 4 3. Politiske visioner og udviklingsmål... 4 4. Service- og kvalitetsmål... 5 Modtagelse

Læs mere

Integrationspolitik for Fanø Kommune

Integrationspolitik for Fanø Kommune Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Vedtaget i Fanø Byråd den 15.12.2014 Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Målgruppe:... 4 Definition:... 4 Værdi:...

Læs mere

Fra flygtning til medborger i Danmark

Fra flygtning til medborger i Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 20 Offentligt Foto: Peter Sørensen Fra flygtning til medborger i Danmark Når en flygtning får ophold i Danmark starter en rejse

Læs mere

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats 22. marts 2017 De kommunale netværk om integration, Aarhus v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Antallet

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere