BUDGETSTRATEGI. Haderslev Kommune Flere ældre. Budget Velfærd, vækst og robusthed. Tryg overgang fra sygehus til eget hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETSTRATEGI. Haderslev Kommune Flere ældre. Budget Velfærd, vækst og robusthed. Tryg overgang fra sygehus til eget hjem"

Transkript

1 Budget Velfærd, vækst og robusthed Der er indgået et bredt budgetforlig i Haderslev Kommune med et markant fokus på at udvikle velfærden, investere i vækst samt ikke mindst at skabe grundlaget for en økonomi, der på langt sigt er robust. Forligspartierne prioriterer omstilling, nytænkning og innovation i den kommunale service og drift i bred forstand. Det betyder en investering på 442 mio. kr. i de politisk prioriterede indsatsområder for at sikre velfærd, vækst og robusthed. Forligspartierne består af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Slesvigske Parti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti samt løsgænger Mogens Rerup. Her kan du læse udvalgte punkter af forliget. Hele forliget findes på haderslev.dk/budget2021 BUDGETSTRATEGI Haderslev Kommune Tryg overgang fra sygehus til eget hjem Borgere, der har været indlagt, skal kunne vende tilbage til eget liv hurtigst muligt. Derfor afsættes 4,8 mio. kr. til at skabe tryghed og sammenhæng for borgeren i en svær overgang. Flere ældre Side 1

2 En robust økonomi til vækst og velfærd Ambitionen er klar: Der skal være plads til at prioritere vækst og velfærd, så vi kan skabe et godt liv for borgere og virksomheder i Haderslev Kommune. Det kræver en sund og robust økonomi med et råderum, som kan bruges til at prioritere de indsatser, der giver god velfærd for borgerne og som kan skabe vækst i kommunen. Den robuste økonomi sikres gennem stærke principper og fælles forpligtelse i forhold til god økonomistyring. For at kunne lykkedes inden for rammerne af de kommende års økonomiaftaler mellem regeringen og KL vil der i den kommende budgetproces blive fokuseret på nogle nye dagsordener og værktøjer: Vækst i Haderslev Kommune Skabe økonomisk råderum bl.a. gennem tidlig inddragelse af fagudvalg og rammeudmelding Implementering af ny anlægsmodel, der sikrer kapitalapparatet og giver mulighed for nye projekter. De nye tiltag skal ses i lyset af en erkendelse af, at kommunen fremover selv skal skabe råderummet til indsatser, der kan skabe vækst og sikre god velfærd i fremtiden. Derfor lægger budgetstrategien vægt på at skabe vækst, inddrage fagudvalgene og fremme nytænkning, innovation og omstilling. Der skal tænkes langsigtet og skabes bedre sammenhæng mellem indsatserne, så vi får større effekt af investeringerne. Et værktøj er ikke bedre end den håndværker, som bruger det. Det er en fælles forpligtelse at få de nye tiltag og den nye strategi til at lykkes - Direktion som byrådsmedlemmer. Sammen skal vi skabe en robust økonomi, hvor der er plads til at skabe vækst og velfærd i fremtidens Haderslev Kommune. God arbejdslyst Økonomiudvalget Økonomisk politik Det overordnede mål er, at Haderslev Kommune løbende skal udvikles med udgangspunkt i en vækstdagsorden, så borgere og virksomheder kan få en god service. Den Økonomiske politik sikrer, at der skabes et råderum, som gør det politisk muligt at prioritere vækst og velfærd også i fremtiden. Den økonomiske politik hviler på tre styringsprincipper: Ingen ufinansierede tillægsbevillinger Ingen automatiske budgettildelinger Stram rammestyring De økonomiske styringsmål er formuleret med udgangspunkt i, at Haderslev Kommune skal være en loyal samarbejdspartner, at der skal være økonomisk balance og at der skal arbejdes med at skabe en robust økonomi. De økonomiske styringsmål er: Service- og anlægsrammer skal overholdes i henhold til Kommunernes Landsforenings aftale med Regeringen. Der skal som minimum være balance på det skattefinansierede område i alle årene På ordinær drift skal der være et gennemsnitligt overskud på 250 mio. kr. bl.a. til dækning af anlægsudgifter og afdrag på lån Der skal ske en afvikling af kommunens gæld (lån til støttet byggeri er ikke medregnet) Kommunens likvide beholdning pr. indbygger skal være omkring landsgennemsnittet Side 2

3 En kommune i udvikling Omstilling, nytænkning, innovation Haderslev Kommune skal løbende udvikles, så borgere og virksomheder også i fremtiden kan få en god service. Omstilling nytænkning og innovation er tre nøgleord, der skal bruges aktivt i kommende budgetprocesser. Vækst, udvikling og råderum skabes gennem målrettet fokus på nye tanker og i Haderslev Kommune skal det være naturligt at tænke nyt. Der skal på alle niveauer i organisationen være incitamenter, der fremmer ideudvikling og gennemførelse af faktiske effektiviseringer. Sammenhæng og et langsigtet perspektiv Der skal være fokus på at skabe sammenhæng mellem politikområder og at der trækkes i samme retning. Byrådet og forvaltningen skal i samspil skabe større sammenhæng, så der opnås større synergieffekter og en rød tråd på tværs af fagområder. 360 graders perspektiv Der anlægges et 360 graders perspektiv både i forbindelse med budgetopfølgning og budgetlægning på drift og anlæg. Det skal sikre, at alle relevante aspekter belyses, at beslutninger træffes på et solidt fagligt grundlag og ikke mindst at der sikres stabilitet i budgetlægningen. Det giver ligeledes mulighed for at sætte fokus på at skabe sammenhæng på tværs af politikområder og en forpligtelse til at tænke på omstilling og effektivisering. I den økonomiske politik er det nødvendigt med stabilitet og et langt perspektiv, der kan understøtte en stabil økonomisk udvikling. Et langsigtet perspektiv kan bidrage til at skabe økonomisk robusthed, der giver mulighed for at håndtere fremtidige økonomiske udfordringer. Det kræver vedvarende hårde politiske prioriteringer og et fokus på omstilling, nytænkning og innovation. I forhold til vækstdagsordenen er det også vigtigt med et langsigtet perspektiv. I budgetprocessen er der et naturligt fokus på, hvordan Haderslev Kommune er en attraktiv kommune, hvor borgere og virksomheder har lyst til at være. En robust økonomi skabes også gennem en stabil og positiv befolkningsudvikling og en aktiv erhvervspolitik. Det kan fx være at kommunale investeringer understøtter vækstdynamoer til gavn for hele kommunen. Sammenhæng til andre aktiviteter Langsigtet perspektiv 360 o Formål Effekt Side 3

4 Årets fokus - Budget Vækst i Haderslev Kommune Haderslev Kommune skal være med på væksttoget både når det kommer til befolkningsudviklingen og når det kommer til erhvervslivet. I fremtiden skal der være flere indbyggere, flere virksomheder og flere arbejdspladser. En robust økonomi skabes også gennem en stabil og positiv befolkningsudvikling og en aktiv erhvervspolitik. Det kræver kloge investeringer og en tydelig profil som en attraktiv kommune for både borgere og virksomheder. Budgetprocessen skal understøtte vækstdagsordenen og det betyder bl.a., at Byrådet, fagudvalgene og forvaltningen skal tage aktivt stilling til, hvordan politikområder, indsatser og investeringer kan bidrage til at flytte Haderslev Kommune i den retning Byrådet ønsker. Fagudvalgenes bidrag til råderummet Budgetforliget for skal ses i forlængelse af en udligningsreform og en økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, der har resulteret i flere midler til Haderslev Kommune. Derfor var råderummet forholdsvis stort under budgetforhandlingerne. I den kommende budgetperiode skal råderummet i højere grad tilvejebringes internt i kommunen. Det betyder, at der skal arbejdes med nytænkning, innovation og omstilling og fagudvalgenes rolle bliver afgørende. [Tilgår efter Økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2021] Helt konkret skal særligt anlægsprojekter skabe vækst og gøre kommunen attraktiv. Det skal fremgå af projektbeskrivelserne, hvordan investeringen kan forventes at bidrage til ambitionen om en vækstkommune. Det kan fx være at en kommunal investering understøtter vækstdynamoer til gavn for hele kommunen. Side 4

5 Årets fokus - Budget Indføre ny anlægsmodel Modellen tager afsæt i, at der som udgangspunkt afsættes et fast anlægsniveau på 175 mio. kr. netto årligt til anlæg i det sidste overslagsår i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende års tekniske budget. Investeringerne på anlægsområdet deles i to: Et Basisbudget og Konkrete projekter Anlægsmodel Det betyder, at de 175 mio. kr. i 2025 udmøntes til anlæg som er en del af basisbudgettet, hvorefter de resterende midler er en pulje som kan prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne udfra projektbeskrivelserne i det supplerende budget. Basisbudgettet vil indeholde en række grundlæggende anlægsprojekter som sikres et minimumsbudget, til at opretholde og vedligeholde kapitalapparatet. Gennemsnittet for basisbudgettet er i budgetperioden på 57,8 mio. kr. Basisbudgettet analyseres og revideres ved starten af hver Byrådsperiode for at få det mest retvisende niveau. Basisbudgettet vil indeholde: Funktionskontrakter på veje Broer og bygværker Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger Bygningsvedligehold m.v. Anlægstilskud til Brand og redning Sønderjylland Renoverings- og facilitetspulje Konkrete projekter vil være politisk prioriterede anlæg. Disse vil variere fra år til år, givet de aktuelle anlægsønsker samt politikernes prioriteringer af råderummet. De konkrete projekter finansieres til politiske prioriteringer ud fra den uudmøntede pulje i overslagsårene. De konkrete projekter kan bl.a. være: Jomfrustiprojektet Arealerhvervelser Cykelstier Konkrete projekter Basisbudget års plan for anlæg Da der på anlægsområdet er et stort behov for langsigtet planlægning, i forhold til mulighederne udarbejdes der en 10-årig investeringsplan. Denne skal være med til at tænke langsigtet og vise udfordringer og muligheder længere fremme end bare til overslagsårene i budgettet. Planen skal revideres hvert år. Samt holdes ajour med ændringer som følge af budgetlægningen. På trods af 10 års-planen vil det stadig kun være de anlægsprojekter som er en del af basisbudgettet der indarbejdes i det tekniske budgetforslag for den kommende budgetperiode. Den resterende del af de afsatte midler skal stadig politisk prioriteres til konkrete projekter i forbindelse med budgetforhandlingerne. Dette vil ske udfra den uudmøntede pulje eller ved omprioritering mellem anlæg. Side 5

6 DET SUPPLERENDE BUDGET DET TEKNISKE BUDGET Budgetprocessen Budgetlægningen i Haderslev Kommune inddeles i en forberedelsesfase og forhandlingsfase. Formålet med denne faseinddeling er at skabe en mere synlig opdeling mellem det administrative og tekniske budgetgrundlag og den politiske proces. Der skabes tilmed et større politisk råderum som Byrådet kan prioritere under forhandlingsfasen. DRIFT Der udarbejdes i den forbindelse to dokumenter: Et teknisk budget og et supplerende budget. Der laves desuden en opdeling mellem driftsbudget og anlægsbudget. I forberedelsesfasen afklares de økonomiske forhold på de enkelte fagområder og fagudvalgene involveres for at få belyst de udvalgsspecifikke udfordringer og prioriteter. ANLÆG Økonomiudvalget angiver en driftsramme for de enkelte fagudvalgs driftsugifter. Driftsrammen tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021 korrigeret for politiske beslutninger, godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder. Eventuelle økonomiske udfordringer løses inden for den fastsatte driftsramme for at sikre en samlet rammeoverholdelse. I denne proces arbejder udvalgene aktivt med omstilling og nytænkning I det tekniske budgetforslag indgår desuden udvalgenes overførselsudgifter samt den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der udmeldes ikke rammer for disse områder. Udgangspunktet er det vedtagne budget 2021 og en konkret vurdering ud fra det faktiske udgiftsniveau samt den forventede udvikling og politiske målsætninger på området herunder en samlet ramme for overførselsudgifter på landsplan. Det tekniske budgetforslag sendes til 1. behandling i Økonomiudvalget. Der udarbejdes et oplæg til anlægsbudgettet for på baggrund af den nye anlægsmodel som består af et basisbudget samt konkrete projekter som er politisk prioriteret. Forslaget til anlægsbudgettet vil indeholde overslagsårene i budget , samt politiske beslutninger truffet i Byrådet frem til sommerferien Der bliver afsat 175 mio. kr. i 2025 jf. anlægsmodellen, som vil blive fordelt til basisbudgettet og den resterende del i en uumøntet pulje til konkrete projekter. Side 6 Sideløbende med udarbejdelsen af det tekniske budget laves det supplerende budgetmateriale. Det indeholder de eventuelle udfordringer, prioriteringer og investeringer som fagudvalgene ikke kan håndtere inden for den ramme Økonomiudvalget har angivet. Forslagene belyses med udgangspunkt i et 360 graders perspektiv og indholder en beskrivelse af eventuelle effekter mv. Det supplerende budgetmateriale indeholder desuden lov- og cirkulæreprogrammet. Det supplerende budgetmateriale indeholder de elementer som har politisk relevans og som Byrådet kan tage stilling til under forhandlingsfasen. Demografiberegninger indgår i det supplerende budgetmateriale. Som en del af arbejdet med det supplerende budget udarbejder forvaltningen en oversigt over mulige periodiseringer på det vedtagede anlægsbudget , som vil have betydning for råderummet. Oversigten vil være en del af det supplerende budgetmateriale. Derudover vil der være en proces i fagudvalgene med afdækning af nye anlægsønsker. Anlægsønsker skal belyses med et 360 graders perspektiv og være begrundede, med hvordan, hvorfor og hvem de konkrete projekter tilgodeser, samt eventuelle effekter af investeringerne, så politikerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Afledt drift skal afdækkes i forbindelse med nye forslag, og finansiering af afledt drift skal som udgangspunkt løses indenfor eksisternde ramme.

7 Tydelig rollefordeling Byrådet sætter retningen for udviklingen i Haderslev Kommune og alle væsentlige og bevillingsmæssige beslutninger træffes af Byrådet. Økonomiudvalget er omdrejningspunktet for overholdelsen af den økonomiske politik og formuleringen af budgetstratetegien. Det er derfor vigtigt, at Økonomiudvalget holdes ajour med kommunens økonomiske situation. Som en del af den løbende økonomistyring forelægges Økonomiudvalget summariske budgetoversigter på månedsbasis. Oversigterne vil indeholde samtlige nettodriftsudgifter samt anlæg. De månedlige budgetoversigter vil desuden indeholde en opgørelse, der viser status på overholdelsen af de nationale rammer på serviceudgifter og anlægsudgifter. Fagudvalgene skal indenfor de udmeldte budgetrammer levere den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Det er en stor og kompleks opgave, som kræver fokus og styring. Fagudvalgene får kvartalsvise budgetopfølgninger på drift og anlæg, med mindre risiko/væsentlighed giver anledning til hyppigere opfølgninger. Fagudvalgene spiller en vigtig rolle i at realisere de besluttede anlægsprojekter inden for den aftalte tidsplan, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes på et absolut minimum. De nationale styringsrammer medfører, at fagudvalgene i udstrakt grad skal finansiere nye tiltag inden for den eksisterende økonomiske ramme. Fagudvalgene skal derfor have et kontinuerligt fokus på omstilling, innovation og nytænkning. På den måde kan der inden for den tildelte økonomiske ramme foretages investeringer, der kan løse de fremtidige udfordringer, som måtte opstå. Det er direktionens opgave at understøtte fagudvalgene med deres opgaver og løbende forelægge udvalgene den nødvendige information, der kan sikre stabil drift og løbende effektivisering af udvalgenes ansvarsområder. Direktionen skal sikre grundig økonomistyring på alle niveauer i forvaltningerne og mellem forvaltningerne. Byrådets opgave Vedtage økonomisk politik Udmønte årets økonomiaftale Gennemføre temadrøftelser om aktuelle dagsordener Afholde budgetseminarer i budgetfasen Behandle teknisk budgetforslag fra Økonomiudvalget Gennemføre budgetforhandlinger på baggrund af supplerende budget Vedtage budget Økonomiudvalgets opgaver Udarbejde og godkende budgetstrategi Fastsætte budgetrammer Være garanter for økonomisk ansvarlighed Godkende demografimodeller Formelt igangsætte direktionens budgetarbejde Koordinere budgetarbejdet Gennemføre temadrøftelser om aktuelle dagsordener Fremlægge teknisk budgetforslag til Byrådets 1. behandling Fremlægge forslag til supplerende budget Inddrage Hoved-MED Fagudvalgenes opgave Sikre balance ud fra de rammer som Økonomiudvalget fastlægger Fastsætte aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder Gennemføre temadrøftelser om aktuelle dagsordener Overholde vedtaget budget Direktionens opgave Udarbejde oplæg til overordnet budgetstrategi til Økonomiudvalget Udarbejde oplæg til anlægsbudgetforslag til Økonomiudvalget Understøtte fagudvalgenes budgetarbejde Udarbejde oplæg til supplerende budget Overholde vedtaget budget Side 7

8 Dialogen på tværs Det er vigtigt at sikre en bred inddragelse af borgere, brugere og virksomheder i forbindelse med forberedelsesfasen og i forbindelse med høringsprocessen. Det er fagudvalgenes opgave i løbet af foråret at inddrage relevante aktører i det omfang der giver mening for arbejdet med at sikre vækst og velfærd i Haderslev Kommune. I forbindelse med forhandlingsfasen skal der være en høringsproces, hvor det er muligt for de berørte parter at tilkendegive deres mening i forhold til budgetforslaget. Høringen foretages efter 1. behandling af budgetforslaget. Derudover skal Økonomiudvalget stå for at inddrage medarbejderne gennem MED-systemet. Vejen til budgettet Forberedelsesfase Forhandlingsfase Side 8

9 Den politiske tidsplan Dato Beskrivelse Forberedelsesfase 18. januar 2021 Økonomiudvalget godkender budgetstrategien og den overordnede politiske tidsplan inklusiv de konkrete politiske opgaver 22. februar 2021 Marts, april og maj 2021 Maj 2021 Maj Uge 25: Budgetseminar Økonomiudvalget udmelder en driftsramme, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021 korrigeret for politiske beslutninger. Der udmeldes ikke rammer for overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering jf. budgetstrategien. Fagudvalgene gennemfører budgetdrøftelser med henblik på at sikre, at det kommende års forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Fagudvalgenes sidste behandling af teknisk budget og eventuelle forslag til det supplerende budgetmateriale. Møde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-udvalg Budgetseminar for Byrådet. Gennemgang af økonomiaftale. Temadrøftelse Udvalgsformænd præsenterer realisering af teknisk budget og eventuelle udfordringer på drift og anlæg samt visioner og nye tiltag 23. august 2021 Økonomiudvalgsmøde 26. august 2021 Møde mellem gruppeformænd om emner, der ønskes belyst 6. september 2021 Økonomiudvalget sender det tekniske budget til byrådets 1. behandling 9. september 2021 Budgetseminar med præsentation af teknisk og supplerende budgetmateriale 13. september 2021 Møde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-udvalg 14. september 2021 Byrådets 1. behandling af budget september 2021 Høringsproces af det tekniske og det supplerende budgetmateriale påbegyndes Forhandlingsfase 16. september 2021 Politiske forhandlinger påbegyndes 20. september 2021 Frist for fremsendelse af ændringsforslag og høringssvar kl oktober 2021 Byrådets 2. behandling af budget Side 9

10 Det økonomiske udgangspunkt Det økonomiske udgangspunkt for Haderslev Kommunes budgetlægning for 2022 er et budget 2021, hvor der er balance i alle årene (mio. kr.) - = overskud Nettoresultat på det skattefinansierede område Forventningerne til økonomien i fremtiden er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a. at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2022 endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret. Dette medfører usikkerhed i forhold til bl.a. tilskudssiden og det kommende statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Side 10

11

12

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

BUDGET STRATEGI

BUDGET STRATEGI BUDGET STRATEGI 2019-2026 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Tænke løsninger på tværs...6 Omprioritering

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

BUDGET STRATEGI

BUDGET STRATEGI BUDGET STRATEGI 2020-2027 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Forebyggende investeringer...6 Omprioritering

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

BUDGET STRATEGI

BUDGET STRATEGI BUDGET STRATEGI 2017-2023 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Det økonomiske udgangspunkt... 5 Model for balance... 6 Omprioriteringsbidrag...7 Prioriteringsmodel... 8 Temaer og fokuspunkter...10 Mest

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET STRATEGI

BUDGET STRATEGI BUDGET STRATEGI 2018-2024 2 Indhold Forord... 4 Årets strategi... 5 Det økonomiske udgangspunkt... 6 Model for balance... 7 Moderniserings-og effektiviseringsprogram...8 Prioriteringsmodel... 9 Temaer

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Budgetprocedure [Udkast]

Budgetprocedure [Udkast] Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere