Perspektiver på ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver på ledelse"

Transkript

1 L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune

2 God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles og holdes ved lige God ledelse er afgørende for, at arbejdspladserne kan skabe resultater, at der er et godt arbejdsmiljø og god trivsel. God ledelse er afgørende for, om vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Der er mange gode grunde til, at vi skal sikre god ledelse på kommunens arbejdspladser, vi kan ikke vælge at lade være. I Lyngby-Taarbæk Kommune udøver vi anerkendende ledelse. Det gør vi, fordi ledelse indebærer at have magt og indflydelse på andre menneskers arbejdsliv, og det skal forvaltes med ordentlighed. Anerkendende ledelse er en tilgang til ledelse, som fremmer ordentlighed i relationerne, så medarbejdernes ressourcer sættes bedst muligt i spil, og de oplever sig respekterede og ligeværdige. Ledelsesgrundlaget er en ramme eller en rettesnor for, hvad god ledelse er, men ikke en manual med facit på enhver ledelsesmæssig udfordring. Ledelsesgrundlaget er vores fælles sprog om ledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune, der gør os i stand til at beskrive en fælles holdning til god ledelse. Ledelsesgrundlaget tydeliggør forventninger til ledere. Det giver medarbejdere forståelse for, hvilken ledelse de kan forvente. Ledelsesgrundlaget skal understøtte oplevelsen af at være en del af helheden Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er én arbejdsplads og derfor udøver vi ledelse på et fælles grundlag. Ledelsesgrundlaget beskriver både hvad ledelsesopgaven består i, og hvordan ledelse udøves på en god måde. Den gode ledelsesadfærd er beskrevet gennem ledelsesopgaverne hvad gør lederen, når hun udøver god ledelse. Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles og holdes ved lige, derfor følges ledelsesgrundlaget op af et aktivitetsprogram med lederudviklingsaktiviteter. Med dette ledelsesgrundlag vil vi vedligeholde og udvikle god ledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Direktionen Maj 2010

3 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Ledelsesgrundlaget Ledelsesopgaven i en politisk styret offentlig virksomhed stiller særlige krav til ledere. På den ene side skal de agere med lydhørhed og loyalitet på skiftende politiske dagsordener. På den anden side er de ledere af en virksomhed, der skal producere serviceydelser, som er fastlagt af lokale politiske beslutninger og national lovgivning, og som er underlagt en budgetmæssig ramme, der skal overholdes. Dertil kommer, at de offentlige ledere mødes af forskellige forventninger og krav fra brugerne og borgerne, som ikke altid er i overensstemmelse med de politiske beslutninger eller lovgivningen. Ledelsesgrundlaget er ikke en præcis manual for lederne, men det skal være en hjælp, en guideline, til at håndtere den komplekse ledelsesopgave. På næste side er ledelsesgrundlaget i Lyngby-Taarbæk Kommune forsøgt illustreret i en enkel model. Den centrale udfordring for de offentlige ledere er at bevare overblikket i dette krydspres Som offentlig leder er man ikke bare leder for egen afgrænsede enhed, man er medlem af et større fællesskab. Lederen skal også vise interesse for kommunens samlede udvikling og tage et medansvar for helheden, hvor det er naturligt eller påkrævet. Lederne skal tænke på tværs af sektorerne for at sikre den bedste service for borgerne og brugerne. Offentlige ledere agerer i et komplekst ledelsesrum. Den centrale udfordring for de offentlige ledere er at bevare overblikket i dette krydspres, således at de kan håndtere de mange, indimellem modsatrettede, krav og få det hele til at gå op. De offentlige ledere skal på den ene side agere situationsbestemt i den politisk styrede organisation, på den anden side skal de bevare det langsigtede strategiske perspektiv i ledelsesopgaven. 1

4 Figur 1: Model af ledelsesgrundlaget Helhedsledelse Lederskab Kommunikation Faglig Personale Styring Strategisk Ledelse ledelse ledelse ledelse af relationer Administrativ Ledelse Anerkendelse Der er to grundlæggende værdier: helhedsledelse og anerkendende ledelse. 2

5 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Helhedsledelse Det betyder, at lederen ikke bare har et ansvar for eget ledelsesrum, men også har et medansvar for helheden Lyngby-Taarbæk Kommune. Lederen skal interessere sig bredt for kommunens udvikling og udfordringer. Lederen skal deltage i arbejdet med tværgående udfordringer og projekter. Lederen skal tænke på tværs af sektorer for at udvikle opgaveløsningen og sikre den bedste service overfor borgere og brugere. Ledelse er ikke bare en individuel opgave. Ledelse er også at være aktiv i et ledelsesteam. Det er ikke sikkert, at den enkelte leder kan løfte alle opgaverne lige godt, men teamet kan være sammensat således, at alle ledelsesopgaverne kan løftes i teamet. Ledelse er både en individuel opgave og teamwork. Lederen skal tænke på tværs af sektorer for at udvikle opgaveløsningen, for at sikre den bedste service for borgere og brugere 3

6 Anerkendende ledelse Vi ønsker selvstændige, kreative og ansvarlige medarbejdere, og det fordrer en dialogorienteret og åben ledelsesstil Ledelse er et fag, hvor lederne i høj grad bruger sin personlighed, og udøvelsen af ledelse griber ind i andres personlige sfærer. Ledere er udstyret med formelle magtbeføjelser der gør, at de har indflydelse på andre menneskers arbejdsliv. Lederne skal være sig magten bevidst, de skal bruge den, og de skal gøre det med ordentlighed og en vis nænsomhed. En tilgang til ledelse, som balancerer magten og fremmer ordentlighed i relationerne, så medarbejderne yder sit bedste, og oplever sig respekterede og ligeværdige, er anerkendende ledelse. Vi ønsker selvstændige, kreative og ansvarlige medarbejdere, og det fordrer en dialogorienteret og åben ledelsesstil. Tilsvarende er det ansvarlige medarbejdere, der gør anerkendende ledelse mulig. Begrebet anerkendelse knytter an til måden vi er sammen om at løse opgaverne på, men anerkendende ledelse er mere end en teknik. Det er en etik et værdibaseret grundlag at udøve sin lederrolle på. Vi tolker begrebet anerkendelse som at blive set, hørt og forstået på sine egne præmisser. Helt centralt i anerkendelse er refleksionen. Det er afgørende, at lederne er refleksive omkring måden vi løser opgaverne på, om medarbejdernes ageren og attitude, egen ageren og effekt af det. Det har vi foldet ud overfor. 4

7 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Anerkendende ledelse er karakteriseret ved: Hvordan agerer lederen, når hun udøver anerkendende ledelse: > Lederen gør sig umage for at se, høre og forstå medarbejderne og deres bevæggrunde. > Lederen møder medarbejderne med det udgangspunkt, at de gør det, der er meningsfuldt for dem og at de gør sig umage. > Lederen deler overvejelser om sine beslutninger med medarbejderne. > Lederen er tydelig omkring, hvornår hun deler sit magtrum med medarbejderne. > Lederen er bevidst om, at hun har ansvaret for at tilrettelægge eller iscenesætte den gode dialog og den veltilrettelagte proces. Hvilke kompetencer og egenskaber hos lederen fremmer mulighederne for at udøve anerkendende ledelse: > Evnen til at lytte til andre er en helt grundlæggende forudsætning. > Refleksion hele tiden at være refleksiv på andres og egen ageren ift. effekten af det, på opgaverne. > Tillidsfuld det er lettere at udøve anerkendende ledelse, hvis man som udgangspunkt tror på at medarbejderne vil og gør deres bedste. > En god selvindsigt og evne til at reflektere på sin egen praksis. Lederen skal kunne stille sig ved siden af sig selv og betragte det hun gør og vurdere effekten af det. > Et mod til at give slip på egne meninger og værdier for en stund for at kunne sætte sig i den andens sted. Lederen skal kunne stille sig ved siden af sig selv og betragte det hun gør og vurdere effekten af det > Empati lederen skal kunne sætte sig i en andens sted og formå at fornemme den anden kunne drage omsorg og være nænsom, når det er påkrævet. > Styrken til at kunne gennemføre sine beslutninger, men også styrken til at kunne skifte standpunkt. 5

8 Ledelsesopgaverne Administrativ ledelse handler om styring, planlægning, arbejdstilrettelæggelse, økonomi og effektive arbejdsrutiner Ledelse er kommunikation Helt grundlæggende handler ledelse om kommunikation. Det vigtigste og i virkeligheden eneste virksomme redskab for lederen er at kunne kommunikere klart, præcist, målrettet og anerkendende, således at mål og retning bliver tydelige for alle. Ledelse er at skabe de kommunikative processer, hvor idéer fødes og prøves, hvor meninger mødes og koordineres, og hvor retningen bliver klar for alle. Vi har valgt at opdele ledelsesopgaven i 2 tværgående aspekter og 5 hoveddiscipliner. Det er en teoretisk opdeling, for i praksis hænger ledelsesopgaverne uløseligt sammen. Næsten i enhver ledelsessituation vil der være elementer af flere forskellige discipliner, ligesom der vil være elementer af både administrativ ledelse og lederskab. Lederskab I de senere år har der været meget mere fokus på lederskabet i ledelsestænkningen. Lederskab handler om at skabe visioner og sætte retning på udviklingen, og om at skabe resultater, sætte sig høje faglige mål og finde vejen, så de kan realiseres. Lederskab handler om at skabe en faglig kompetent, målsøgende og resultatskabende organisation. Det sker ved at skabe engagement og motivation for at skabe resultater sammen. Det handler om at skabe rammer, hvor medarbejderne trives og udvikler sig, så de yder det bedste for at nå resultater. De to tværgående aspekter er: Lederskab og administrativ ledelse. 6

9 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Administrativ ledelse God administrativ ledelse handler om at skabe et solidt fundament for opgaveløsningen. Det drejer sig om styring, planlægning, arbejdstilrettelæggelse, økonomi og effektive arbejdsrutiner. Det handler om at tilvejebringe det økonomiske og styringsmæssige grundlag for opgaveløsningen. Den dygtige administrative leder sikrer at der er klare procedurer, retningslinier og regler, som grundlaget for en effektiv arbejdstilrettelæggelse. Det er vigtigt at have styr på den administrative del af ledelsesopgaverne. Er der grundlæggende ikke styr på og ro over arbejdstilrettelæggelsen og økonomien, vil arbejdspladsen let kunne blive præget af uro og usikkerhed, som godt lederskab ikke vil kunne rette op på. Men det er ikke nok at være en god administrativ leder, hvis medarbejderne ikke er engageret i sit arbejde, ikke kan samarbejde, eller ikke har den rette attitude overfor opgaver og kunder. De to aspekter af ledelsesopgaven er lige vigtige og nødvendige for at have en helstøbt ledelse, og er hinandens forudsætninger. Hoveddiscipliner i ledelse Vi har valgt at beskrive ledelsesopgaverne i 5 hoveddiscipliner, som i praksis lapper ind over hinanden: Vi finder, at disse 5 hoveddiscipliner dækker ledernes opgaver. Ikke alle ledere løfter alle de beskrevne opgaver lige meget. Teamlederen har meget personaleledelse, mens den strategiske ledelse fylder mindre, hvorimod den strategiske ledelse fylder meget mere hos afdelingschefen. På de næste sider har vi beskrevet hvad forventningerne til lederne er indenfor hoveddisciplinerne. Faglig ledelse Personaleledelse Styring Strategisk ledelse Ledelse af relationer 7

10 Faglig ledelse Du er ikke faglig ekspert på detaljen, men du er ekspert på det faglige overblik Faglig ledelse handler om de grundlæggende forudsætninger for, at medarbejderne kan løse kommunens kerneopgaver. Det faglige ledelsesansvar retter sig mod den faglige kvalitet i de opgaver, der løses og de ydelser der leveres, hvad enten det er overfor borgere, erhvervsliv eller interne kunder. Faglig ledelse skal skabe betingelser for, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår som en professionel virksomhed, hvor opgaveløsningen er højt kvalificeret og baseret på et solidt og opdateret fagligt grundlag. 8

11 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for faglig ledelse Vi er til for brugerne og borgerne Udgangspunktet for din faglige ledelse er at give en lovlig, god og fleksibel service til borgere og erhvervsliv, og du arbejder for at dette er attituden hos alle medarbejdere. Fra politik til praksis Du har et indgående kendskab til de forventninger politikere, borgere og interne kunder har til ydelserne. Du formår at omsætte politiske beslutninger til faglige indsatser og prioriteringer. Nyeste viden Du følger med i den faglige udvikling på dit ansvarsområde. Du holder dig ajour med ny viden, ny lovgivning, nye metoder og forskning på dit område og du formidler den viden, så medarbejderne kan omsætte det i ny og bedre praksis. Du er tydelig i egne faglige holdninger. Prioriterer Du bruger fagligheden til at understøtte de overordnede prioriteringer, og du formår at støtte de enkelte medarbejdere i deres faglige prioriteringer. Det gode faglige miljø Du tager ansvar for, at der er et fagligt miljø med mulighed for dialog, feedback, vejledning, supervision, efteruddannelse m.v. Du tager ansvar for medarbejdernes mulighed for faglig udvikling. Helhed Du tager ansvar for, at borgerne og brugerne oplever helhed i ydelserne. Du sikrer, at opgaverne bliver løst i et fagligt helhedsperspektiv, f.eks. ved at etablere samarbejde på tværs af sektorer, forvaltninger, kommuner, regionen og andre eksterne samarbejdsparter. 9

12 Personaleledelse Det handler om mennesker ledelse er at skabe resultater gennem andre Personaleledelse handler om, hvordan man skaber resultater ved at få medarbejderne til at yde sit bedste, udvikle sig og trives i jobbet. 10

13 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for personaleledelse Dialog og anerkendelse Du udøver anerkendende ledelse, og leder i dialog med medarbejderne, fordi deres ideer og viden er vigtig for opgaveløsningen. Dialogen er baseret på gensidig tillid og respekt og du er ansvarlig for at skabe det tillidsfulde rum. Du kommunikerer krav og forventninger klart og rettidigt. Du giver direkte og konkret feedback. Empati Du har en god forståelse for mennesker og kan sætte dig ind i andres perspektiv. Du motiverer, drager omsorg og tager et medansvar for, at jobbet er meningsfuldt og tilpas udfordrende for medarbejderen. Arbejdsmiljø Du er opmærksom på den enkelte og gruppens trivsel og arbejdsmiljø. Du forebygger belastningsproblemer og stress, fordi du er opmærksom på forholdet mellem arbejdets omfang, art og den enkelte medarbejders kapacitet. Delegation og involvering Du delegerer opgaverne således, at der er balance mellem medarbejdernes kompetencer, kapacitet, interesser og opgaver. Du sikrer, at medarbejderne kan bruge sine kompetencer optimalt. Du har god fornemmelse for, hvor meget den enkelte skal udfordres for hele tiden at være i udvikling og trives med det. Konflikter Du tager hånd om konflikter. Du understøtter såvel individets som gruppens evne til at undgå og håndtere konflikter. Kompetenceudvikling Du sikrer, at medarbejdernes faglighed anvendes optimalt ved løbende at være i dialog om deres kvalifikationer og opgaveløsningen. Du skaber mulighed for kompetenceudvikling, med fokus på balancen mellem organisationens behov for udvikling og medarbejderens ønsker og behov. Gruppe og helhed Du understøtter udvikling af samarbejde, kommunikation, teamdannelse, fællesskabsfølelse, gensidig interesse og helhedssyn i arbejdsgruppen. Du bidrager til, at medarbejderne opfatter sig som en del af et organisatorisk fællesskab, også ud over egen sektor og forvaltning. Du understøtter medarbejdernes deltagelse i tværgående projekter. 11

14 Styring Styr på styringen Styring handler primært om lederen som manager: at styre den faglige kvalitet og økonomien, samt organisering af opgaveløsningen. Det handler også om organisationsudvikling at sikre den mest effektive tilrettelæggelse af opgaveløsningen. 12

15 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for styring Målstyring og faglighed Du formidler og omsætter de politiske beslutninger, så medarbejderne kan gå efter dem i deres praksis. Du følger op på om målene nås. Du sikrer, at ny lovgivning implementeres hurtigt og effektivt. Prioritering og planlægning Du hjælper dine medarbejdere med at prioritere opgaver og ressourcer, og støtter dem i en hensigtsmæssig planlægning af opgaverne. Økonomistyring Du sikrer, at de økonomiske rammer overholdes og at der udvises rettidig omhu i tilfælde af afvigelser. Du lægger økonomiske udfordringer åbent op. Du sikrer dig, at dine medarbejdere kender de administrative procedurer og overholder tidsfrister. Effektiv organisering Du skaber en effektiv arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning. Du sikrer, at der er velbeskrevne arbejdsrutiner, procedurer og teknikker, og at de bruges. Du understøtter implementering af nye systemer og rutiner i den daglige drift, og du går selv foran med et godt eksempel. Du er lydhør overfor medarbejdernes idéer til opgavevaretagelse og arbejdsorganisering og sætter de gode idéer i spil. Opfølgning Du følger op på faglige mål og økonomien, og bruger de vedtagne controlling- og evalueringsprocedurer. 13

16 Strategisk ledelse Fremtiden kommer ikke bag på dig Strategisk ledelse retter sig mod langsigtede mål og prioritering af opgaver og indsatser. 14

17 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for strategisk ledelse Innovation Du er innovativ og går i spidsen for at udvikle organisationen, dens ydelser og dens måde at arbejde på. Du er ikke bange for at gå nye veje og afprøve nye idéer, og sætte ny forskning og idéer i spil. Du sætter scenen for at medarbejderne kan bruge sin kreativitet og idérigdom til at udvikle ydelser, service og arbejdstilrettelæggelse. Proaktiv på fremtiden Du følger med i verden omkring dig i og udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune. Du er visionær og kan læse udviklingstrenden, både på dit eget område og for kommunen som helhed, og du bringer din organisation på forkant med fremtiden. Du skaber mål og retning på den lange bane. Fra visioner til praksis Du konkretiserer politiske holdninger, beslutninger og fremtidens trends, så medarbejderne kan omsætte det til ændret praksis. Du tager initiativ til afklaring af mål og strategier. Du sikrer, at der er sammenhæng mellem mål, planlægning, handling og resultat. Helhedsperspektiv Du tænker og handler i et helhedsperspektiv på tværs af fag og organisation. Du engagerer dig i den langsigtede udvikling af Lyngby-Taarbæk Kommune, og er med i en stadig udvikling af kommunens grundlæggende visioner og mål. Du engagerer dig både lokalt og i tværgående ledelsessamarbejde. Du drøfter åbent prioriteringer mellem forvaltningsspecifikke og tværgående projekter. Organisationsudvikling Du formår i tide at omstille og udvikle din organisation, så den kan håndtere nye og skiftende krav. Du har fokus på hvilke kompetencer, der er brug for i fremtiden, og indretter i tide organisationen på, hvad der kommer. Effekt og evaluering Du følger op, effektmåler og evaluerer på mål og strategier. Du sammenligner med andre og søger inspiration i omverdenen, og sikrer at vi tager best practise til os. 15

18 Ledelse af relationer Ledelse sker i relationer Ledelse sker altid i en relation, og det betyder, at god ledelse ikke alene afhænger af lederne, men også af medarbejderne. Medarbejderne har et medansvar for at muliggøre, at der foregår ordentlig ledelse. Det handler for eksempel om at spille med indenfor de grundlæggende rammer og beslutninger, som det politiske system giver, og det kan handle om at gøre ledelsen opmærksom på såvel uhensigtsmæssigheder som succes er, og det handler om at møde udfordringer med fleksibilitet og omstillingsparathed. 16

19 L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Pejlemærker for ledelse af relationer Procesledelse Du ved, at forudsætningen for at opnå resultater er afhængig af den proces, der går forud. Du tilrettelægger processer, hvor de relevante involveres på rette tidspunkt. Du er åben for mange forskellige perspektiver, som kan bidrage til en mere kreativ opgaveløsning. Du afklarer og formidler klart hvilke interesser, der er på spil og hvordan der tages højde for det i forløbet. At lytte Du lytter nysgerrigt og åbent til andres perspektiver, og du sætter scenen, hvor de mange perspektiver kommer frem. Du går i dialog med interessenter, medarbejdere og kolleger. Du stiller dig til rådighed med feedback til andre. Gode relationer Du skaber gode relationer, som er udviklende både for resultatskabelsen og arbejdsglæden. Du er empatisk og fokuseret på menneskelig vækst. Du gør dig umage for at se, høre og forstå medarbejdere og alle andre samarbejdsparter. Reflektion Du forholder dig reflekteret til din ledelse. Du kan stille dig ved siden af dig selv og betragte det du gør, og vurdere effekten af det. Du er åben for feedback og kritik på din ledelse. Formidling Du ser dig selv som en integreret del af styringskæden i Lyngby-Taarbæk Kommune og er i stand til at formidle såvel centrale fælles dilemmaer som egne dilemmaer loyalt. Du formidler politiske og ledelsesmæssige beslutninger til medarbejderne og omsætter det til praksis på dit område. Du tænker formidling og kommunikation ind som en aktiv og integreret del af dine ledelsesopgaver. Pressen Du kender kommunens pressestrategi, og dit råderum i forhold til pressehåndtering.

20 Maj 2010 L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv. Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017

Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv. Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017 Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017 Kerneopgaven Borgerperspektiv = Organisationsperspektiv Kommunerne storleverandør af velfærdsydelser Den

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE April 2018 INDLEDNING På Aabenraa Statsskole tror vi på, at god ledelse spiller en betydelig rolle i at skabe den bedste uddannelse og arbejdsplads for eleven, for

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere