Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner"

Transkript

1 Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks for God Offentlig Topledelse henvender sig til toplederniveauet, henvender Kodeks for God Ledelse sig til ledere på alle øvrige niveauer. De 11 punkter er følgende: 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af 4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden Denne metode har til formål at omsætte kodeks til et brugbart værktøj for ledere til at sætte fokus på eget lederskab. Publikationen består af tre dele: 1. del er en gennemgang af de enkelte kodekspunkter 2. del er et selvevalueringsværktøj for dig selv som leder 3. del er en skitse til en handleplan til udviklingen af dit lederskab

2 Del 1: De enkelte kodekspunkter 1. Jeg påtager mig mit lederskab Fortolker, forklarer og sikrer implementering af de politiske beslutninger og organisationens mål Arbejder visionært og strategisk, holder fokus på mål og træffer de nødvendige beslutninger Skaber retning i en kompleks hverdag under modsætningsfyldte krav Skaber processer, hvor aktørerne involverer sig Er rollemodel og går forrest for organisationens kultur og adfærdsformer Ledelsesopgaven omfatter mange dimensioner. Det gælder fx: - Strategisk ledelse - Faglig ledelse - Personaleledelse - Styring og administration (herunder økonomi, kommunikation og samarbejde) Du er som mellemleder en del af den samlede ledelse i din kommune. Ledelsen omfatter både den politiske og den administrative ledelse. At være mellemleder betyder ofte, at man er lidt længere væk fra den politiske beslutningsproces end topledelsen. Alligevel er det din opgave at bidrage til, at der i din enhed skabes en forståelse for og en accept af, hvad det vil sige at være en del af en politisk styret organisation. Det indebærer, at det er din opgave at sikre, at de politiske beslutninger bliver ført ud i livet. Du skal som leder have fokus på såvel det, der sker i dag som hvordan din enhed skal udvikle sig på længere sigt. Samtidig har du brug for at kende fortiden, og vide, hvad der hidtil er sket og har virket og påvirket, for at kunne sætte pejlemærker for fremtiden. Mellemledere befinder sig ofte i et krydspres mellem brugernes og medarbejdernes behov og ønsker på den ene side og de politiske og topledelsesmæssige ønsker og behov på den anden side. Begge dele skal du balancere, når du sætter retning for fremtiden. Som leder er du rollemodel for god adfærd, og du påvirker med din egen adfærd den kultur, som kendetegner din enhed. Side 2 af 39

3 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af Agerer i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige beslutninger Udfordrer og udforsker mit ledelsesrum Ser mig selv som en del af såvel det lille som det store fællesskab i relation til min ledelsesopgave Sikrer balance mellem mit ledelsesrum og medarbejdernes handlerum Som mellemleder udgøres dit ledelsesrum primært af de mål og rammer, der er udstukket politisk og administrativt. Men ledelsesrummet defineres også ud fra lovkrav og andre retsregler samt forventninger til ledere i almindelighed med netop den type af lederjob, som du har. Dvs. at også lokale værdier, kultur og fagligt område spiller en rolle for opfattelsen af ledelsesopgaven og ledelsesrummet. Når du handler som leder gør du det formentlig ud fra en mere eller mindre bevidst opfattelse af, hvordan lige netop dit ledelsesrum ser ud og hvor stort eller lille det er. Ledelsesrummet handler ikke blot om hvad du må og kan, men også om, hvad du har en forpligtelse til at gøre og handle på. Størrelsen af ledelsesrummet handler også om handlefrihed og forståelsen heraf kan skifte over tid, og forskellige ledere vil formentlig have forskellige opfattelse af handlefriheder inden for samme jobtype. Det handler ikke kun om, hvordan andre definerer dit ledelsesrum, men også om, hvad du selv gør og selv tager initiativ til i samspil med din egen leder og dine medarbejdere. I dagligdagen er din ledelsesopgave formentlig primært rettet mod den enhed, som du er leder for (det lille fællesskab). Men du er som kommunal leder også en del af et større fællesskab, som kan handle om gruppen af enheder (fx alle skoler, alle daginstitutioner), du er en del af og den kommune, du er en del af (de store fællesskaber). Ledelse kan ikke bedrives alene ud fra en række små fællesskaber. Der skal også træffes beslutninger og handles på tværs af fællesskaberne i det store fællesskab (koncerntænkningen). Dette er også en del af din ledelsesopgave, dvs. at kunne se sin egen enhed som en del af noget større. Koncerntankegangen bør tænkes ind i dine målsætninger og arbejdsprocesser. Side 3 af 39

4 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af Inddrager og respekterer de fagprofessionelle medarbejdere i realiseringen af de politiske visioner og mål Sikrer høj faglighed i opgavevaretagelsen Er opmærksom på balancen mellem faglighed og økonomiske muligheder Sikrer at medarbejderne har forståelse for de krav og udfordringer, som vi møder Opsøger og understøtter samarbejde på tværs af organisationen som styrker opgavevaretagelsen Den faglige kontekst, du som leder er en del af, handler om både det fagområde, du arbejder med (fx daginstitution, skole, kulturinstitution, grønne områder, borgerservice) og om det kommunalfaglige og kommunalretlige. Som leder kan du have en uddannelsesbaggrund som - er den samme som dine medarbejdere - er den samme som nogle af dine medarbejdere - er anderledes end dine medarbejderes. Uanset dette, er du nødt til at have et vist fagligt kendskab til dit område, så du har en god fornemmelse af, hvad der kræves for at kunne løse de opgaver, som ligger i din enhed. Du er desuden nødt til at kende til de forvaltningsretlige love og regler som fx Forvaltningsloven og Offentlighedsloven så du kan sikre, at arbejdet bliver udført fagligt og retligt rigtigt og forsvarligt. Hvis din enhed er kendetegnet ved at der er flere forskellige faglige baggrunde, er der en forventning til dig om, at alle får mulighed for at bidrage med deres særlige kompetencer, når der skal arbejdes med driften og udviklingen af fagområdet. Uanset hvilket fagområde, du arbejder inden for, er der formentlig nogle økonomiske rammer, som du er forpligtet til at overholde. Som leder har du således ansvaret for såvel en fagligt forsvarlig løsning som en løsning, der kan rummes inden for dit økonomiske råderum. Det er derfor din opgave at balancere de faglige og økonomiske hensyn og at inddrage begge, når du vurderer og træffer beslutninger på dit område. Medarbejdernes forståelse af handlemulighederne forudsætter, at du som leder har tydeliggjort rammerne for arbejdets udførelse. Det gælder bl.a. i forhold til de politiske visioner og målsætninger og de økonomiske rammer, der er knyttet til dit ansvarsområde. Side 4 af 39

5 4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde Sikrer at alle ansatte i organisationen ser borgeren og brugeren som en samarbejdspartner Sikrer at vi løbende lytter til, hvad borgerne efterspørger og i videst muligt omfang tilrettelægger opgaveløsningen i overensstemmelse hermed Styrker medarbejdernes professionalisme til at håndtere mødet med borgerne Motiverer medarbejderne til at yde god service, hvor helhed i opgaveløsningen sættes højt Hvad enten vi opfatter dem, vi har opgaver i relation til som borgere, brugere, kunder eller samarbejdspartnere er ligeværdigheden i samspillet vigtigt. At opfatte borgeren som samarbejdspartner betyder, at man ikke handler hen over hovedet på borgeren, men at man handler sammen med borgeren og at denne inddrages i beslutningerne, når de gælder den enkelte borger. Når det gælder en bredere målgruppe, har de fleste organisationer brug for med jævne mellemrum at afklare, om det man gør, stadig opfylder de behov og ønsker, som brugerne har til organisationen. Det kan fx ske ved med jævne mellemrum at invitere til fokusgruppeinterview eller ved gennemførelse af større eller mindre spørgeskemaundersøgelser som fx tilfredshedsmålinger. Som leder er det dit ansvar at sikre, at også dine medarbejdere møder borgerne og brugerne med respekt og at de lytter til deres ønsker og behov samt at I har fokus på, hvordan I kan efterkomme dette i videst muligt omfang. God service handler om, at borgerne oplever, at kommunen gør, hvad den kan for at håndtere borgerens situation på en respektfuld og anerkendende måde. Det handler ikke nødvendigvis om at kunne give borgerne præcis, hvad de beder om. Side 5 af 39

6 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger Formidler, konkretiserer og begrunder de centralt fastsatte mål overfor mine medarbejdere Sikrer en kommunikerende kultur i organisationen også når der sker fejl Er i løbende dialog med ledelsen og synliggør utilsigtede konsekvenser af politiske og administrative beslutninger Sikrer at medarbejderne er i dialog med brugerne om forventninger og muligheder Orienterer beslutningstagerne om væsentlige ændringer i brugernes forventninger og behov. Kommunikationen i relation til politiske og administrative beslutninger går to veje. Den ene vej handler om at formidle, hvad der er besluttet politisk eller administrativt, og som din enhed har en forpligtelse til at leve op til. Det er dig som leder, der skal formidle beslutningerne til dine medarbejdere og samtidig bidrage til at skabe en forståelse hos medarbejderne for baggrunden for beslutningerne. Hverken du eller dine medarbejdere behøver at være enige i beslutningerne, men på den anden side forventes det, at du som leder er loyal overfor de trufne beslutninger og at du anvender din indflydelse forud for beslutningstagningen. Den anden vej handler om at bidrage til, at det politiske niveau har de nødvendige informationer om udviklingen af brugernes forventninger og behov. Side 6 af 39

7 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater Har kendskab til forskellige styringsmetoder Handler tværgående så styring retter sig mod at skabe helhed for den enkelte borger og medarbejder Skaber sammenhæng mellem de overordnede mål og den enkeltes bidrag Involverer medarbejdere og brugere i arbejdet med at konkretisere mål, resultatkrav og dokumentation Sikrer dokumentation af praksis og vurdering af resultater gennem evaluering og opfølgning Styring er nødvendigt for at kunne forvalte knappe ressourcer så effektivt som muligt. Som mellemleder har du formentlig ansvaret for en budgetsum, som dækker aktiviteterne på dit fagområde. Disse midler skal anvendes til at opfylde de mål og krav, der er til din enhed. Der findes mange forskellige metoder og værktøjer til styring. Nogle kommuner har fælles styringsværktøjer som fx målstyring eller aftalestyring/kontraktstyring. Du er nødt til at anvende én eller flere metoder til at styre såvel økonomi som indholdet i opgaverne. Som leder skal du kunne redegøre for den røde tråd i styringen af din enhed. Det kan fx handle om at du bidrager til at skabe mening for dine medarbejdere i forhold til, hvordan de forskellige værktøjer og metoder hænger sammen på netop dit område. De mål, som I sætter jer i din enhed, skal kunne ses i sammenhæng med ressourcerne og i relation til mere overordnede visioner, mål og strategier i din kommune. Det er desuden en ledelsesopgave at synliggøre resultaterne, når der følges op på målene samt at sikre, at I allerede, når I opstiller målene, har en idé om, hvordan I vil følge op på, om I når dem fuldt ud, delvist eller slet ikke. Side 7 af 39

8 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen Skaber rammer der understøtter værdierne Skaber rum til begejstring og til at fejre succeser Sikrer at alle på arbejdspladsen har forståelse for organisationens kerneopgaver og eksistensberettigelse Udnytter mulighederne for at fortælle omverdenen om vores styrker, kompetencer og succeser Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for at medarbejderne kan trives og skabe gode resultater. En væsentlig del af et godt arbejdsmiljø handler om det kollegiale fællesskab og oplevelsen for den enkelte af at være en del af fællesskabet og af at blive anerkendt for det arbejde, man gør. For de fleste medarbejdere er det vigtigt at udføre et godt stykke arbejde. Der er derfor behov for at synliggøre succeser og gode historier såvel internt om overfor omverdenen. Undersøgelser viser, at glade og tilfredse medarbejdere bidrager væsentligt til kvalitet for borgerne. Side 8 af 39

9 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte Er opmærksom på den enkelte medarbejders og fællesskabets trivsel og værdier Løser problemer og konflikter på arbejdspladsen Sikrer at den enkelte medarbejder får mulighed for at bruge og udvikle sine kompetencer Viser tillid til, at medarbejderen selv kan tilrettelægge og løse opgaven Er anerkendende i min ledelsesform og markerer succeserne små som store Trivsel for den enkelte og for gruppen af medarbejdere er forudsætningen for en god arbejdsplads med høj grad af brugertilfredshed og lavt sygefravær blandt medarbejderne. Som leder har du derfor ansvaret for at bidrage til det grundlag, der skal til, for at den enkelte medarbejder kan trives individuelt og som en del af den gruppe, som han/hun hører til. Konflikter er umulige at undgå. Det vigtigste er derfor ikke at forhindre, at de opstår, men at bidrage til at sikre, at de løses hensigtsmæssigt og hurtigst muligt. Du skal ikke løse konflikterne for dine medarbejdere, men du skal sikre og understøtte, at de kan håndtere konflikter og løse dem i fællesskab. At være anerkendende i sin ledelsesform handler om at lytte for at forstå dine medarbejdere og deres adfærd. Dermed kan du skabe grundlag for nye handlinger, som baserer sig på gensidig forståelse. Side 9 af 39

10 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation Påtager mig ansvaret for de innovative processer og i ord og handling er en del af dem Fremmer, anerkender og giver tid til nytænkning Støtter medarbejderne i at være modige og kreative Ser den daglige drift som en væsentlig kilde til innovation Erkender, at der kan ske fejl, og bruger denne viden og erfaring konstruktivt Ledelse handler om såvel den løbende drift som om at udvikle kerneopgaver og arbejdsprocesser. Medarbejderne er ofte kimen til denne udvikling. Det er derfor vigtigt, at du som leder skaber rum for, at udvikling, fornyelse og innovation ikke blot er noget, der sker ved særlige lejligheder, men at det er noget, der er tænkt ind i dagligdagen. Det gælder såvel i forhold til mindre ændringer som i forhold til at skabe noget helt nyt og anderledes. Innovation og nytænkning kræver mod til at gøre noget, man ikke har prøvet før. Det betyder, at risikoen for at begå fejl er større, når man gør noget nyt end når man gør, som man plejer. Dine medarbejderes mod til at tænke nyt og anderledes forudsætter derfor, at det er i orden, at begå fejl i begyndelsen, men at man skal bruge sine fejl til at lære med henblik på at skabe endnu bedre løsninger fremover. Side 10 af 39

11 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab Reflekterer over hvordan jeg indgår i og påvirker relationer i organisationen Kan skifte perspektiv for at forstå andres handlemåde og beslutninger Deltager aktivt i relevante netværk for at skabe rum for refleksion og få ny viden om ledelse Søger sparring hos lederkolleger Er bevidst om, at jeg er en del af kommunens ledergruppe Mange mennesker og opgaver lægger beslag på dig som leder. Måske har du fundet en form og en stil, som du synes passer godt til dig og til din enhed. Men også som leder har du sikkert brug for at stoppe op engang imellem og reflektere over eget lederskab og over, hvordan du kan udvikle de sidder af dig selv, som du enten ikke bruger så meget eller som du har en interesse i at sætte mere i fokus. Det kræver, at du giver dig selv tid og rum til refleksion, hvad enten din refleksion sker som et led i et ledelsesfagligt udviklingsforløb, som en del af en coaching eller i enerum med dig selv. Når du reflekterer over dit lederskab, kan du forsøge at se dig selv med andres øjne. Hvordan oplever fx dine medarbejdere dig som leder og hvordan opfatter din egen leder dig som leder? Evnen til at kunne sætte sig i andres sted at kunne forstå, hvad der ligger bag andres adfærd - bidrager til at skabe nye handlemuligheder for dig selv som leder. Side 11 af 39

12 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden Er opmærksom på tendenser i omverdenen, som har betydning for organisationen Ser mangfoldighed som en ressource Ser arbejdspladsen som en del af en globaliseret verden Hvis du er leder af en enhed, som består af mange faggrupper, har du sikkert for længst erfaret, at forskellighed kan være en styrke. Når man ikke har samme baggrund, ser man noget forskelligt, hvilket ofte kan være en forudsætning for at udvikle noget nyt. Forskellighed kan derfor være en berigelse for en arbejdsplads. Mangfoldighed er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt såvel i forhold til medarbejdergruppen som i møder, partnerskaber og i opgaveløsningen. At udvikle visioner og strategier handler om at kunne tage bestik af, hvad der rører sig i omverdenen, som vil kunne få en betydning for egen enhed. Det gælder ikke kun inden for dit fagområde, men handler også om mere generelle tendenser, som kan få betydning for fx din målgruppes efterspørgsel, måden I arbejder på og de relationer, som I indgår i. Side 12 af 39

13 Del 2. Selvevalueringsmetode Du kan bruge Kodeks for god ledelse til at vurderer din egen måde at udøve ledelse på. Kodeks giver dig nogle pejlemærker, som du kan bruge til at sætte fokus på alle de mange opgaver og udfordringer, som følger med ledelsesopgaven. Nogle af disse pejlemærker er formentlig klare og bevidste i din hverdag, mens andre kan ligge lidt længere væk. Det kan skyldes, at de ikke er vigtige i netop dit job. Men det kan også skyldes, at du måske ikke er opmærksom nok på andre dele af ledelsesopgaverne end dem, der fylder mest i hverdagen. Selvevalueringen kan derfor bruges til at give dig selv et indblik i, hvordan du i dag agerer som leder, og hvilke områder du hidtil har prioriteret højere end andre. Endelig giver den dig mulighed for at opstille en handleplan for, hvad du yderligere vil arbejde med i dit lederskab (del 3). Selvevalueringen er derfor dit eget værktøj til refleksion i forhold til at udvikle dit lederskab. Værktøjet omfatter to dele: a. Det samlede kodeks en første pejling på mine udfordringer b. Min lederrolle og ledelsesstil - fokus på indholdet i de enkelte anbefalinger i kodeks Side 13 af 39

14 A. Det samlede kodeks en første pejling Start med at se på de 11 anbefalinger i kodeks. Hvor er du (meget/mindre) tydelig og bevidst? Pejlingen har til formål at give dig et grundlag for at overveje din rolle nu og fremover, fx i relation til det politiske niveau, din egen chef, ledere, der refererer til dig og dine medarbejdere. Denne første pejling kan give dig en fornemmelse af, hvor du er i forhold til det samlede kodeks og hvor du eventuelt vil overveje at ændre din opmærksomhed. Ud for hvert kodekspunkt skal du med et kryds markere, om du mener, at du er tydelig og bevidst eller om du er mindre tydelig og bevidst i din ledelsesstil på dette punkt. Anbefalinger i Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af 4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden Tydelig og bevidst Mindre tydelig og bevidst Side 14 af 39

15 Se på fordelingen af dine krydser: Er der overensstemmelse mellem din faktiske og din ønskede ledelsesstil dvs. det du gør, og det der er behov for i din enhed? Er det tydeligt for din chef og for dine medarbejdere, hvor du har dit fokus? Hvis du har ledere, der refererer til dig: Er det tydeligt for dine ledere, hvad du forventer af dem og hvordan arbejdsdelingen mellem jer er? Er der anbefalinger, hvor du mener, at du her behov for at udvikle din rolle og ledelsesstil? Er der ud fra dine krydser nogle kodekspunkter, som det vil være særligt interessant for dig at gå i dybden med? Side 15 af 39

16 B. Min lederrolle og ledelsesstil - fokus på indholdet i de enkelte anbefalinger i kodeks Nedenfor finder du de 11 kodekspunkter med underpunkter. Vælg de kodekspunkter ud, som du har besluttet dig for at sætte særligt fokus på eventuelt på baggrund af den første pejling under A. For hvert af disse kodekspunkter skal du reflektere over din ledelsespraksis i relation til de enkelte underpunkter. 1. Jeg påtager mig mit lederskab Fortolker, forklarer og sikrer implementering af de politiske beslutninger og organisationens mål Arbejder visionært og strategisk, holder fokus på mål og træffer de nødvendige beslutninger Skaber retning i en kompleks hverdag under modsætningsfyldte krav Skaber processer, hvor aktørerne involverer sig Er rollemodel og går forrest for organisationens kultur og adfærdsformer Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Er der nogle af lederskabets elementer, som du bevidst eller ubevidst lægger mere vægt på end andre? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af dig og dit lederskab, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har påtaget dig dit lederskab Side 16 af 39

17 Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 17 af 39

18 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af Agerer i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige beslutninger Udfordrer og udforsker mit ledelsesrum Ser mig selv som en del af såvel det lille som det store fællesskab i relation til min ledelsesopgave Sikrer balance mellem mit ledelsesrum og medarbejdernes handlerum Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvad karakteriserer dit ledelsesrum og hvad er for dig de vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til den politiske kontekst? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af dit ledelsesrum og den politiske kontekst, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har haft særligt fokus på dit ledelsesrum og den politiske kontekst Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 18 af 39

19 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 19 af 39

20 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af Inddrager og respekterer de fagprofessionelle medarbejdere i realiseringen af de politiske visioner og mål Sikrer høj faglighed i opgavevaretagelsen Er opmærksom på balancen mellem faglighed og økonomiske muligheder Sikrer at medarbejderne har forståelse for de krav og udfordringer, som vi møder Opsøger og understøtter samarbejde på tværs af organisationen som styrker opgavevaretagelsen Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvad karakteriserer den faglige kontekst, som du er en del af og hvordan bruger du din og andres faglighed? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af den faglige kontekst og din inddragelse af andres faglighed? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har haft særligt fokus på den faglige kontekst, som du er en del af Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 20 af 39

21 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 21 af 39

22 4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde Sikrer at alle ansatte i organisationen ser borgeren og brugeren som en samarbejdspartner Sikrer at vi løbende lytter til, hvad borgerne efterspørger og i videst muligt omfang tilrettelægger opgaveløsningen i overensstemmelse hermed Styrker medarbejdernes professionalisme til at håndtere mødet med borgerne Motiverer medarbejderne til at yde god service, hvor helhed i opgaveløsningen sættes højt Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvad karakteriserer din enheds relation til borgerne? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af din enheds relation til borgerne, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har haft særligt fokus på borgerne og deres behov i relation til din enhed Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 22 af 39

23 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 23 af 39

24 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger Formidler, konkretiserer og begrunder de centralt fastsatte mål overfor mine medarbejdere Sikrer en kommunikerende kultur i organisationen også når der sker fejl Er i løbende dialog med ledelsen og synliggør utilsigtede konsekvenser af politiske og administrative beslutninger Sikrer at medarbejderne er i dialog med brugerne om forventninger og muligheder Orienterer beslutningstagerne om væsentlige ændringer i brugernes forventninger og behov. Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvordan sikrer du dig, at de politiske og administrative beslutninger er klare og tydelige for dine medarbejdere? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af klarhed og tydelighed i de politiske og administrative beslutninger, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har påtaget dig dit lederskab Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 24 af 39

25 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 25 af 39

26 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater Har kendskab til forskellige styringsmetoder Handler tværgående så styring retter sig mod at skabe helhed for den enkelte borger og medarbejder Skaber sammenhæng mellem de overordnede mål og den enkeltes bidrag Involverer medarbejdere og brugere i arbejdet med at konkretisere mål, resultatkrav og dokumentation Sikrer dokumentation af praksis og vurdering af resultater gennem evaluering og opfølgning Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvordan styrer du i praksis indhold og ressourcer og hvordan skaber du tydelighed i sammenhængen mellem din egen styring og de overordnede visioner og mål? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af din styring, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har tydeliggjort den røde tråd i styringen for dine medarbejdere Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 26 af 39

27 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 27 af 39

28 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen Skaber rammer der understøtter værdierne Skaber rum til begejstring og til at fejre succeser Sikrer at alle på arbejdspladsen har forståelse for organisationens kerneopgaver og eksistensberettigelse Udnytter mulighederne for at fortælle omverdenen om vores styrker, kompetencer og succeser Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvordan har du bidraget til at udvikle fællesskabet i din enhed og hvad har du gjort for at profilere din enhed i omverdenen? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af dit bidrag til udviklingen af fællesskabet og profileringen af din enhed i omverdenen, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har bidraget til at udvikle fællesskabet og hvor du har profileret din enhed i omverdenen Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 28 af 39

29 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 29 af 39

30 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte Er opmærksom på den enkelte medarbejders og fællesskabets trivsel og værdier Løser problemer og konflikter på arbejdspladsen Sikrer at den enkelte medarbejder får mulighed for at bruge og udvikle sine kompetencer Viser tillid til, at medarbejderen selv kan tilrettelægge og løse opgaven Er anerkendende i min ledelsesform og markerer succeserne små som store Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvad gør du for at skabe trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte medarbejder i din enhed? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af din indsats for at skabe trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har gjort noget for at skabe trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 30 af 39

31 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 31 af 39

32 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation Påtager mig ansvaret for de innovative processer og i ord og handling er en del af dem Fremmer, anerkender og giver tid til nytænkning Støtter medarbejderne i at være modige og kreative Ser den daglige drift som en væsentlig kilde til innovation Erkender, at der kan ske fejl, og bruger denne viden og erfaring konstruktivt Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? Hvad gør du for at skabe tid og rum til at du og din enhed kan reflektere over jeres praksis og skabe nye innovative løsninger? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af hvad du gør for at skabe tid og rum for refleksion og innovation, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du gav mulighed for refleksion og innovation Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 32 af 39

33 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 33 af 39

34 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab Reflekterer over hvordan jeg indgår i og påvirker relationer i organisationen Kan skifte perspektiv for at forstå andres handlemåde og beslutninger Deltager aktivt i relevante netværk for at skabe rum for refleksion og få ny viden om ledelse Søger sparring hos lederkolleger Er bevidst om, at jeg er en del af kommunens ledergruppe Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? I hvilke situationer reflekterer du over og udvikler dit lederskab og hvornår er det sidst sket? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af i hvilke situationer, du reflekterer over og udvikler dit lederskab, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har reflekteret over dit lederskab og/eller har deltaget i noget, som har udviklet dit lederskab Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Side 34 af 39

35 Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 35 af 39

36 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden Er opmærksom på tendenser i omverdenen, som har betydning for organisationen Ser mangfoldighed som en ressource Ser arbejdspladsen som en del af en globaliseret verden Umiddelbar pejling Hvad er din umiddelbare refleksion, når du betragter anbefalingerne og de tilhørende underpunkter? I hvilke situationer er du opmærksom på og inddrager mangfoldighed? Har din chef og dine medarbejdere den samme opfattelse af i hvilke situationer, du er opmærksom på og inddrager mangfoldighed, som du selv har? Refleksioner Identificer én eller flere situationer, hvor du oplever, at du har været opmærksom på og inddraget mangfoldighed Hvad gjorde du og hvilken indflydelse havde det på andre? Hvad er du særlig tilfreds med, at du gjorde? Side 36 af 39

37 Hvad kunne du ellers have gjort/gjort anderledes? Hvilke konsekvenser ville det have haft? Er der noget, du særligt bør være opmærksom på fremover? Side 37 af 39

38 Del 3. Mit lederskab fremover Tag udgangspunkt i dine refleksioner ovenfor. Hvilke mål vil du på den baggrund sætte for din ledelsesstil og adfærd i det kommende år? Hvad vil du gøre anderledes? Hvad skal andre opleve, at du gør anderledes? Side 38 af 39

39 Hvad kan i din ledelsesstil fremme, at du når dertil? Hvad kan i din ledelsesstil hæmme, at du når dertil? Min kontrakt med mig selv Hvordan vil du fastholde dig selv i det, du har besluttet i forhold til at udvikle din ledelse? Hvem vil du bruge i forhold til at få feedback, sparring og/eller coaching i forhold til denne udvikling? Hvornår vil du næste gang vende tilbage til spørgsmålene i denne selvevaluering? Side 39 af 39

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Overordent rapport i forbindelse med Ledelsesevalueringen for Eksempel

Overordent rapport i forbindelse med Ledelsesevalueringen for Eksempel Overordent rapport i forbindelse med Ledelsesevalueringen for Eksempel Økonomi og styringsmæssige kompetencer 6,0 Områdenære 5,0 4,0 Strategiske kompetencer 3,0 Faglige og innovative kompetencer 2,0 1,0

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune En leder i Gladsaxe Kommune er en ansat, der har selvstændigt personaleansvar og/eller selvstændigt budgetansvar som væsentligste jobfunktion.

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 1 Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Forslagsstiller: Den lokale lederforenings bestyrelse

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Strategiplan Administration og Service

Strategiplan Administration og Service Strategiplan 2019-2022 Administration og Service Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: 31.05.2018 Sagsnr.: 2018-012993 Dok.nr.: 2018-012993-9 Tekst: Strategiplanlægning

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport Skanderborg Kommune Ledelsesevaluering 2018 Direktionsrapport OVERBLIK - Total Jeg er en god leder 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger Kreds Midt Træf Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger MÅL MIDDEL SAMMEN OM Den største indflydelse får vi med TRIO samarbejdet -Handlinger

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere