gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune

2 En leder i Gladsaxe Kommune er en ansat, der har selvstændigt personaleansvar og/eller selvstændigt budgetansvar som væsentligste jobfunktion. Det er denne lederkreds, som består af cirka 200 ledere, der er målgruppen for kommunens ledelsesgrundlag og lederudviklingsinitiativer, med mindre andet er anført. 2

3 Ledelsesgrundlag Fokus på professionel ledelse Gladsaxe Kommune arbejder ud fra en overordnet målsætning om, at ledelse i kommunen skal udøves professionelt, og med et fælles afsæt. Ledelsesgrundlaget formulerer, hvad det vil sige at bedrive god ledelse i Gladsaxe Kommune. Det indeholder forventninger og krav til kommunens ledere. Samtidig er det centralt at gøre sig klart, at hvad der opleves som god ledelse i én institution, ikke nødvendigvis fungerer i en anden. Eller at det, der fungerer i dag, ikke nødvendigvis fungerer om et halvt år. Ledelse handler om at forberede og træffe beslutninger og om at gennemføre dem i et samspil med andre. Vilkårene for at træffe beslutninger varierer fra område til område, og gennemførelsen er afhængig af relationer med andre, for eksempel medarbejdere, borgere, politikere, andre ledere i kommunen eller uden for kommunen. Forskellige relationer betyder, at der for lederne i Gladsaxe Kommune er betydelige forskelle i det daglige ledelsesarbejde. God ledelse får liv og mening i den daglige praksis. Alligevel har Gladsaxe Kommune med ledelsesgrundlaget valgt at formulere en række fokusområder, man som leder i kommunen bør tage særlig stilling til. Det enkelte fokusområde kan ikke stå alene, men tilsammen udgør de et kvalificeret bud på, hvad der skal til for at udøve ledelse med succes. Ledelsesgrundlaget kan ikke stå alene. Det vigtigt at understrege, at det øverste ledelsesniveau i kommunen spiller en betydningsfuld rolle i forhold til at skabe en ledelseskultur, der giver rum og plads for nye ideer, og som gør det muligt for de øvrige ledere at udvikle deres ledelsespraksis. Der er således to overordnede forventninger til ledere i Gladsaxe Kommune: Den enkelte leder forholder sig løbende til alle aspekterne i ledelsesgrundlaget og bruger det aktivt i dialog med andre ledere for at opnå en helhed i sin ledelsespraksis og for at bedrive god ledelse i Gladsaxe Kommune. Den enkelte leder er bedst selv i stand vurdere, hvordan vedkommende konkret vil integrere ledelsesgrundlaget i den daglige ledelsespraksis. Det er således håbet og ambitionen, at ledelsesgrundlaget lægger op til dialog, refleksion og handling. 3

4 4

5 Ledelsestrekanten er blevet til et ledelseshjul Trekanten der kunne give anledning til en hierarkisk forståelse af forholdet mellem de fem ledelsesområder er nu erstattet af et ledelseshjul, der i højere grad understøtter den dynamiske og gensidige relation mellem forskellige ledelsesområder. Samtidig er ledelseshjulet bedre til at illustrere det personlige lederskabs betydning for den samlede ledelsespraksis. En god leder skal formå at navigere mellem mange forskellige krav og forventninger. Det er samtidig en udfordring at skabe mening i de skiftende kontekster med såvel nye som gamle opgaver og relationer. Fem ledelsesområder Ledelsesgrundlaget er opbygget med afsæt i fem ledelsesområder. Til hvert af de fem ledelsesområder knytter sig tre fokusområder. Ledelsesområdernes indbyrdes vægt er afhængig af lederens placering i kommunen og vil også for den samme leder variere over tid. Nogle steder fylder den faglige ledelse meget, andre steder vil den strategiske ledelse være dominerende. I tider med store omstillingsprojekter påvirkes vægtningen. Fokusområderne bliver i det følgende meningsudfyldt med forventninger og handlinger. De understøttes af en række refleksionsspørgsmål, der kan bidrage til, at den enkelte leder relaterer fokusområderne til egen kontekst og praksis. Strategisk ledelse Politisk samspil Helhedsforståelse Innovation Faglig ledelse Borgerne i centrum Kvalitet i opgaveløsningen Delegering Styring og administrativ ledelse Målsætning og prioritering Effektivitet Dokumentation og evaluering Personaleledelse Rekruttering og medarbejderudvikling Trivsel Motivation Personligt lederskab Påtage sig lederskab Kommunikation Selvrefleksion og udviklingsvilje 5

6 Strategisk ledelse Strategisk ledelse i Gladsaxe Kommune indebærer ledelsesmæssig bevågenhed overfor, at kommunen er en politisk ledet organisation. En opmærksomhed på, at alle kommunens enheder og dermed ledere og medarbejdere indgår i en fælles helhed. Strategisk ledelse sikrer løbende innovation, nytænkning og udvikling både i lederens enhed og for kommunen som helhed. Politisk samspil Ledere i Gladsaxe Kommune er bevidste om arbejde inden for politisk fastsatte mål og rammer. Samspillet med det politiske niveau er præget af respekt, faglighed og ansvarlighed. Du bakker som leder op om de politiske beslutninger og formidler mål og værdier til medarbejderne, så de kender, forstår og forfølger målene også når de udfordrer den eksisterende opgaveløsning, faglige trends eller daglige rutiner. Du er som leder lydhør over for ønsker fra de folkevalgte og er bevidst om dit ansvar for, at de får nuanceret og rettidig information og rådgivning. Du bidrager til nytænkning med kvalificeret viden fra de faglige miljøer, så de folkevalgte har de bedst mulige forudsætninger for at træffe beslutninger og opstille mål. Politisk samspil spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvad kan jeg som leder på Rådhuset gøre for at sikre, at mine institutionsledere kender baggrunden for de politiske beslutninger? Hvad kan jeg som institutionsleder gøre for at sikre, at min forvaltning og politikerne er tilstrækkeligt informeret om mit område til at træffe velfunderede beslutninger? Hvad kan jeg gøre for at informere mine medarbejdere om baggrund for de beslutninger, der er truffet af forvaltningen eller politikerne? Hvad kan jeg gøre, for at mine medarbejdere oplever, at vi i afdelingen arbejder loyalt for at efterleve de politiske målsætninger? 6

7 Helhedsforståelse En del af ledelsesopgaven i Gladsaxe Kommune er at udøve ledelse med respekt for helheden i kommunen. Alle ledere tager ansvar for dels at drive og lede egen enhed, dels sikre sammenhæng på tværs i kommunen i servicen over for borgerne. Du afstemmer som leder egen indsats med kommunens overordnede mål både i ord og handling. Du samarbejder konstruktivt med andre enheder både vertikalt og horisontalt i kommunen. Det omfatter at bygge bro mellem forskellige hensyn i kommunen og bidrage til at erfaringsudveksle og videndele med andre i kommunen gerne i netværk. Innovation Kommunens ledere opfanger og omsætter ideer til nytænkning, forandring og udvikling, der giver værdi i organisationen og for borgerne. Inspiration udefra er velset. Du er som leder med til at skabe en kultur, hvor der er rum og plads til nye ideer. Du opmuntrer medarbejderne til nytænkning i opgaveløsningen, og inddrager interessenters ideer og forslag. Du har lyst og vilje til at arbejde med nye opgaver, evt. inden for ændrede rammer. Som leder evner du at distancere dig fra egne erfaringer og sådan plejer vi for at rette opmærksomhed på langsigtet udvikling og forbedring af kommunens opgaveløsning. Helhedsforståelse spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan sikrer jeg, at mine medarbejdere har en forståelse af, at vi er end del af en større helhed og har fælles interesse i at nå kommunens mål? Hvad kan jeg gøre for, at viderebringe gode erfaringer til glæde for andre enheder i kommunen? Hvad kan jeg gøre for at inddrage ideer fra andre enheder til udvikling af min egen enhed? Innovation spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan vil jeg kunne nytænke og være kreativ med mit og min enheds arbejde, så det udføres smartere eller med bedre resultater? Hvad kan jeg gøre, for at mine medarbejdere oftere eller med større effekt kan være kreative og nytænke i deres arbejde? Hvad kan jeg gøre for at sikre, at borgere/brugere og lignende har mulighed for at komme med ideer og forslag at udvikle opgaveløsningen? 7

8 Faglig ledelse Faglig ledelse i Gladsaxe Kommune fokuserer på den faglige kvalitet i ydelserne ud fra en respekt for borgernes behov og ønsker inden for de fastlagte rammer. Faglig ledelse indebærer også at delegere opgaver til rette medarbejder og understøtte, at medarbejderne kan levere en høj faglig kvalitet. Borgerne i centrum Kommunens ledere sikrer, at opgaver og ydelser udføres ud fra viden om borgernes/ brugernes behov og ønsker, og så kommunens borgere ved, hvad de kan forvente. Du sikrer som leder, at dine medarbejdere er i stand til at gennemføre en respektfuld dialog med borgerne. Det betyder også, at du sikrer, at dine medarbejdere formår at afstemme forventninger med borgerne, således at borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Borgerne i centrum spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan sikrer jeg, at effekten af de borgerrettede ydelser er i overensstemmelse med de politisk fastsatte mål? Hvordan støtter jeg op om, at mine medarbejdere møder borgerne i en respektfuld og faglig funderet dialog? Hvordan håndterer vi i vores enhed konflikter mellem faglige hensyn og borgerønsker? 8

9 Kvalitet i opgaveløsningen Lederne i Gladsaxe Kommune har løbende fokus på kvalitet, og på at de udvikler ydelserne til borgerne blandt andet ved at anvende brugernes, medarbejdernes og andre kommuners erfaringer til at bedre kvaliteten i opgaveløsningen. Som leder besidder du et fagligt overblik og ved, hvor der kan opsøges viden. Du er ikke nødvendigvis faglig ekspert, men du sparrer med dine medarbejdere og understøtter, at de har adgang til viden på højt fagligt niveau, så de kan levere kvalitet i opgaveløsningen. Du er lydhør over for borgernes tilkendegivelser. Delegering Kommunens ledere formår at delegere opgaver og ansvar, og den enkelte leder har blik for medarbejdernes særlige kvalifikationer i forhold til at løse opgaverne. Du formår som leder at få medarbejdere til at tage ansvar for opgaveløsningen. Du er opmærksom på, hvilken sparring medarbejderne har brug for. En bæredygtig delegering er at finde rette person til opgaven, definere ejerskab og følge op for at få den bedste løsning på opgaven. Kvalitet i opgaveløsningen spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvad gør jeg i dagligdagen for at sikre, at mine medarbejdere får den nødvendige sparring og feedback til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen? I hvor høj grad bruger mine medarbejdere mig som specialist eller som sparringspartner? Og er det en fornuftig balance? Hvordan sikrer jeg, at vi udnytter både egen og andres viden til at opnå bedre kvalitet i de ydelser vi leverer? Delegering spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvad gør jeg i dagligdagen for at sikre et tilstrækkeligt overblik til, at jeg formår at delegere ansvar og opgaver til mine medarbejdere? Hvordan inddrager jeg medarbejderne, så de rigtige opgaver og mål bliver prioriteret og udført? Hvordan følger jeg som ansvarlig leder op på varetagelsen af delegerede opgaver? 9

10 Styring og administrativ ledelse Styring i Gladsaxe Kommune har fokus på økonomi og sikre rammer for den daglige drift. Det indebærer at sætte klare mål og prioritere opgaverne, at løse opgaver effektivt samt at dokumentere og evaluere resultaterne. Målsætning og prioritering Med styreformer såsom kontraktstyring og lønsumsstyring er der etableret et råderum for ledelse. At lede indebærer at fastlægge og formidle mål og resultatkrav for enhedens indsats indenfor de økonomiske rammer. Som leder omsætter du politiske målsætninger, resultatkrav og budgetrammer til klare mål inden for dit ansvarsområde. Du kommunikerer klart, hvor vi skal hen og hvad skal der til, for at vi når målene. Du sikrer, at dine medarbejdere ved, hvilke opgaver der skal prioriteres hvornår. Målsætning og prioritering spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan formulerer jeg mål for min enhed, der både er klare, ambitiøse og realistiske? Hvad kan jeg gøre for at sikre, at de mål og forventninger, jeg har opstillet for mit ansvarsområde, støtter op om kommunens overordnede mål? Hvordan inddrager jeg medarbejderne, så de rigtige opgaver bliver prioriteret og udført? 10

11 Effektivitet Gladsaxe Kommune ser ingen modsætning mellem kvalitet og effektivitet. De politisk fastsatte mål skal nås inden for de personalemæssige og økonomiske rammer. For at kunne realisere effektiviseringspotentialer er der i kommunen en forventning om et ledelsesmæssigt fokus på sammenhæng mellem mål, arbejdsgange, ressourcer og resultater. Du er som leder optaget af at få alle medarbejdere til løbende at skabe bedre løsninger uden at bruge flere ressourcer. Du søger at skabe overblik over arbejdsgange og arbejdsmetoder for kontinuerligt at kunne forbedre dem. Der kan være tale om spild i form af overflødige arbejdsgange og forældede metoder eller stort tidsforbrug på fejlretning i stedet for på opgaver, der giver værdi for borgerne og brugerne. Dokumentation og evaluering Øget fokus på kvalitet i ydelserne til borgerne og krav om effektivisering gør dokumentation og evaluering til et vigtigt ledelsesredskab i Gladsaxe Kommune. Som leder arbejder du med at synliggøre over for borgere og politikere, hvad får de for pengene. Samtidig er dokumentation og evaluering et redskab til løbende at vurdere, hvor og hvordan indsatsen kan forbedres. Effektivitet spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan sikrer jeg opmærksomhed på at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange i min enhed? Hvordan skaber jeg rammer for at vi kan blive bedre til at løse opgaverne med færre ressourcer eller nå mere med de samme ressourcer? Hvordan understøtter jeg medarbejderne i at forbedre de daglige arbejdsprocesser? Dokumentation og evaluering spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan tydeliggør jeg effekten af vores indsats og af måden vi udfører opgaverne på? Hvordan sikrer jeg, at medarbejdere inden for mit ansvarsområde er med til at dokumentere effekten af de ydelser, de leverer? Hvad kan jeg gøre, for at medarbejderne bliver bedre til at dokumentere de daglige processer og arbejdsgange? Hvad kan jeg gøre, for at medarbejderne evaluerer konstruktivt og bruger evalueringer fremadrettet? 11

12 Personaleledelse Personaleledelse i Gladsaxe Kommune indebærer at sammensætte og udvikle et godt team af medarbejdere til at varetage opgaverne, løbende understøtte kompetenceudviklingen og sikre motivation og trivsel til gavn for den enkelte og helheden. Rekruttering og medarbejderudvikling Det er en ledelsesopgave at rekruttere, sammensætte og løbende udvikle det rigtige hold af medarbejdere, der er kvalificerede til at løfte enhedens ansvar og levere kvalitet i ydelserne. Du sikrer som leder løbende kompetenceudvikling i medarbejdergruppen, så målsætningen om at kvalitetssikre opgaverne og løse dem så effektivt som muligt kan honoreres. Du giver medarbejderne ansvar og indflydelse og har løbende fokus på at udvikle medarbejdernes ansvarsområder. Du understøtter, at medarbejderne rokerer til andre arbejdsområder i kommunen. Rekruttering og medarbejderudvikling spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan sikrer jeg en strategisk rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere i kommunen? Hvordan kan jeg støtte mine medarbejdere i, at de udvikler netop de kvalifikationer og kompetencer, som vil gavne helheden og dem selv som arbejdskraft? Hvordan sikrer jeg, at den enkelte medarbejder stiller sin viden og sine kompetencer til rådighed for andre, så det kommer arbejdspladsen til gavn? Du er ansvarlig for, at såvel rekruttering som afvikling af medarbejdere foregår på en sober måde, der medvirker til en opfattelse af, at Gladsaxe Kommune er en attraktiv arbejdsplads. 12

13 Trivsel Kommunens ledere har fokus på medarbejdernes trivsel. Det er en ledelsesopgave, i samarbejde med medarbejderne, at skabe et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. For at fremme konstruktivt samarbejde er du som leder opmærksom på, at du indgår i relationer med tillid, troværdighed og tolerance. Du har øje for sammenhængen mellem medarbejdernes trivsel og din anerkendelse af den enkelte medarbejders indsats. Samtidig har du fokus på at skabe en fornuftig balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer hos den enkelte medarbejder. Motivation Det er en ledelsesopgave at motivere medarbejderne ved at skabe et positivt og dynamisk arbejdsklima, hvor der er mulighed for faglig udfoldelse og udvikling. At sikre at ansvar og beføjelser følges ad. Som leder er du opmærksom på forskelle i, hvordan forskellige typer medarbejdere bedst motiveres og stimuleres til at varetage enhedens opgaver på højt niveau. Du støtter op om medarbejdernes udvikling ved at vejlede medarbejderne i forhold til deres kvalifikationer og ambitioner. Trivsel spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvad kan jeg gøre for at fremme gensidig respekt og anerkendelse på arbejdspladsen? Hvordan kan jeg blive mere opmærksom på, om medarbejdere mistrives på arbejdspladsen for eksempel i relation til arbejdspres, stress, mobning, sygdom, overforbrug af alkohol, ubalance mellem arbejds- og familieliv eller andet? Hvad kan jeg selv gøre mere eller mindre af for at mindske eventuel arbejdsmæssig mistrivsel hos medarbejderne? Motivation spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan oplever jeg, at mine medarbejdere motiveres forskelligt? Hvordan får jeg viden om mine medarbejderes forskellige potentialer og bliver bedre til at benytte dem bedst muligt? Hvordan skaber jeg gode rammer for medarbejdernes motivation og udvikling? 13

14 Personligt lederskab Personligt lederskab i Gladsaxe Kommune handler om at stå ved sin som rolle som leder. At være opmærksom på, hvordan man selv definerer sit ledelsesrum og løbende udvikler sin personlige ledelsesstil, og hvordan det bi- drager til at skabe en bestemt kultur på arbejdspladsen. Det handler om, hvordan man som leder anvender sine sociale kompetencer blandt andet i relation til at kommunikere, at træffe beslutninger og føre dem ud i livet. Påtage sig lederskab Ledere i Gladsaxe Kommune påtager sig lederskabet. Der er en forventning om, at kommunens ledere afklarer deres ledelsesrum og tager ansvar for at træffe beslutninger og lede medarbejderne. Lederne er bevidste om deres rolle som kulturbærer. Du er som leder opmærksom på at skabe sammenhæng mellem ord og handling, så du fremstår som troværdig og tillidsvækkende hos dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Du er i stand til at træffe beslutninger, når det er nødvendigt, og du formår at angive retning. Påtage sig lederskab spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan forhandler og afklarer jeg grænserne for mit ledelsesrum? Er jeg opmærksom på at påtage mig mit lederskab og min rolle som kulturbærer? Hvordan sikrer jeg en løbende opmærksomhed på, om der er sammenhæng mellem mine ord og handlinger? 14

15 Kommunikation Kommunikative kompetencer indgår bredt i ledelsesopgaven. I Gladsaxe Kommune er der en forventning om, at kommunens ledere er bevidste om, at kommunikation og dialog er afgørende for den forståelse, der skabes for opgaver, problemer eller udfordringer, og også for de løsninger der bliver mulige. Fokus på kommunikation betyder, at du som leder indgår i konstruktiv og anerkendende dialog med samarbejdsparter, så forskellige opfattelser og perspektiver udforskes, og at du derved er med til at sikre helstøbte beslutninger. Selvrefleksion og udviklingsvilje I Gladsaxe Kommune er der en forventning om at kommunens ledere er i stand til at reflektere både over sig selv og over organisationen. Ledere skal have vilje og lyst til løbende at udvikle egne ledelseskompetencer og organisationen. Du iagttager organisationen og egen lederrolle med et nysgerrigt blik, og du har vilje og lyst til løbende at udvikle dine kompetencer i relation til medarbejderne og organisationen som helhed. Kommunikation spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvad gør jeg for, at dialogen med medarbejdere og andre samarbejdspartnere er nysgerrig og anerkendende? Hvordan sikrer jeg en stadig opmærksomhed på, om jeg gennem mit eget sprogbrug selv er med til at skabe muligheder eller begrænsninger? Hvordan arbejder vi i min enhed med at sikre en frugtbar kommunikationsform? Selvrefleksion og udviklingsvilje spørgsmål til dialog, refleksion og handling Hvordan fastholder jeg en nysgerrighed på min egen praksis? Hvordan sikrer jeg, at min egen udvikling sker til gavn og glæde for medarbejdere og organisationen som helhed? Hvordan imødekommer jeg medarbejdere eller andre samarbejdspartneres ønsker til min kompetenceudvikling på en positiv og konstruktiv måde? 15

16 Om ledelsesgrundlaget Ledelsesgrundlaget er et arbejdsredskab. Det op til dig som leder at gøre det til en levende del af dit daglige arbejde at udfordre ledelsesgrundlaget og din praksis i samspil med andre ledere og medarbejderne. Du kan sætte spot på et helt ledelsesområde eller udvælge et enkelt fokusområde. Du kan gå i tænkeboks, drøfte ideer med kolleger, vende tingene på hovedet og se i nye sammenhænge i hverdagen. Der er mange veje til professionel ledelse. God fornøjelse. Læs også om kommunens tilbud om lederudvikling i pjecen Udviklingstilbud til ledere i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet Rådhus Allé 2860 Søborg Telefon: Layout: Mette Edlers Tryk: Grafia ApS Oplag: 1000 Marts

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Indledning I Gladsaxe skolevæsen ser vi ledelse som udøvelse af indflydelse på organisationens medlemmer og andre interessenter med henblik på, at opfylde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Metropol

Ledelsesgrundlag for Metropol Ledelsesgrundlag for Metropol 2 Ledelsesgrundlag for Metropol Forord Ledelse og styring er to forskellige ting. Ligesom management og leadership er det. Hvor styring i mange tilfælde adresserer strukturer,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Gug Skole

Ledelsesgrundlag Gug Skole Ledelsesgrundlag Gug Skole Redigeret september 2012 Vi udøver strategisk ledelse - Vi tager os tid til at afholde møder hvor strategi er på dagordenen. Med strategi mener vi, at vi arbejder med at udvikle

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere