Ledelses- og medarbejdergrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelses- og medarbejdergrundlag"

Transkript

1 Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag

2 Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag i Syddjurs Kommune Vores nye Ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG) tager afsæt i kommunens vision Vi gør det sammen og i kommunens værdigrundlag. På baggrund af visionen og vores værdier tydeliggør LMG, hvad vi som ledere og medarbejdere kan forvente af hinanden, når vi i fællesskab løser vores kerneopgaver. Vores vision Vi gør det sammen betyder to ting. Når vi arbejder til gavn for borgere og virksomheder, skal vi gøre det i tæt dialog med dem, det handler om. Samtidig skal vi være dygtige til at arbejde sammen på tværs i kommunen, så vi bruger ressourcerne fornuftigt, og borgerne oplever kommunen som én samlet organisation. Begge dele sætter LMG ekstra fokus på. Vores værdier - kvalitet, åbenhed, respekt og udvikling - kan man finde elementer af i flere af vores nøgle-kompetencer i LMG. Vores nye LMG vil sikre, at vi i højere grad arbejder med værdierne i det daglige. For eksempel ved ansættelser og i MUS/LUS samtaler. De roller og nøglekompetencer, som vi har beskrevet i vores LMG, er blevet til i mødet mellem ledere og medarbejdere fra alle dele af den kommunale arbejdsplads. Jeg vil gerne kvittere for dialogen og de input, der løbende er kommet i udviklingen af vores LMG! Det har været meget positivt at opleve, hvordan hele vores organisation er optaget af at byde ind og ønsker reel inddragelse. Og det er ikke slut endnu. Jeg glæder mig til, at udvikle brugen af vores LMG helt ude på de enkelte arbejdspladser, så det bliver kendt på alle niveauer i organisationen. Ikke som svaret på, hvordan vi løser vores opgaver og udfordringer, men som et fælles redskab, der sikrer, at vores roller og kompetencer er tydelige. I denne pjece kan du læse meget mere om vores LMG der skal: Tydeliggøre, hvad borgere, virksomheder og politikere kan forvente af ledere og medarbejdere i Syd-djurs Kommune. Styrke et udviklende og resultatskabende miljø, hvor direktion, chefer, ledere og medarbejdere arbejder i samme retning. Være et fælles pejlemærke for god ledelses- og medarbejderadfærd i det daglige. Understøtte implementeringen af Syddjurs Kommunes strategier. Sikre et fælles sammenhængende ledelses- og medarbejdersprog. Sikre klar ansvarsfordeling mellem ledere på forskellige niveauer og mellem ledere og medarbejdere. God fornøjelse med LMG. Jeg er sikker på, at de drøftelser, det giver anledning til overalt i vores organisation, vil være med til at gøre os endnu bedre til løse vores opgaver. Med venlig hilsen Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør

3 Fortsat fokus på kommunens værdiggrundlag Det nye Ledelses- og medarbejdergrundlag er udviklet på baggrund af værdierne. Syddjurs Kommune har allerede et velintegreret værdigrundlag, der fortsat har betydning for indsatsen på alle niveauer i det daglige arbejde. Styring efter fælles værdier er nødvendigt, og kommunens værdier udtrykker et fælles billede af, hvordan vi skal handle. Værdierne præciserer, hvilke forventninger og krav ledelse og medarbejdere gensidigt kan stille til hinanden. Og dialog og lydhørhed danner grundlag for at praktisere og videreudvikle værdibaseret personalepolitik. Syddjurs Kommune har formuleret værdigrundlaget med udgangspunkt i fire nøgleværdier: Åbenhed - Det sikrer vi gennem: En aktiv dialog indadtil og udadtil Synlighed og klarhed i vores handlinger Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed Udvikling - Det opnår vi gennem: Evnen til at se nye muligheder Nytænkning og innovation Omstillingsparathed Risikovillighed og mod Respekt - Det skaber vi gennem: Tolerance over for andre Anerkendelse af det enkelte menneske Ansvarlighed og loyalitet Tillid og troværdighed Trivsel på arbejdspladsen Ordentlighed over for andre Kvalitet - Det får vi gennem: Helhedsorientering Gøre det bedste i situationen Faglighed, saglighed og professionalisme Læring, refleksion og vidensdeling Hvad indeholder LMG i Syddjurs Kommune? LMG et tager afsat i teorien om Leadership Pipeline. Pipeline eller rørsystemet er en metafor for en sammenhængende kæde af ledelses- og medarbejderaktiviteter. Teorien har et ganske særligt blik for den vigtigste adfærd på hvert enkelt niveau. Pointen er, at hvert niveau kræver noget forskelligt for, at man lykkes i sin rolle. Vores LMG er en beskrivelse af styringskæden i Syddjurs Kommune. Dvs. en beskrivelse af, hvordan vi i vores forskellige roller er indbyrdes afhængige, når vi skal levere resultater. LMG beskriver følgende roller: Medarbejdere Ledere af medarbejdere Ledere af ledere Chefer Direktører Vores LMG er bygget op på den måde, at der indledningsvis er en beskrivelse af det ansvar, vi har for at skabe resultater - uanset vores rolle. Samtidig indeholder LMG de nøglekompetencer, der er nødvendige for at udfylde de forskellige roller: Være rollemodel Samarbejde på tværs Sikre samskabelse Arbejde strategisk Kommunikere tydeligt Være fagligt stærk Være innovativ

4 Grundlæggende resultatansvar Ledelses- og medarbejdergrundlaget i Syddjurs Kommune tager afsæt i teorien om Leadership Pipeline, samt Syddjurs Kommunes værdigrundlag. I Ledelsesog medarbejdergrundlaget beskrives hvordan vi i vores forskellige roller spiller hinanden gode, og er indbyrdes afhængige, når vi skal levere resultater. Nedenfor er angivet de vigtigste resultater, hvor rolle i organisationen skal levere. Målet er, at resultaterne opnås ved fokuseret tværgående samarbejde internt i organisationen, og i tæt samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund. Grundlæggende resultatansvar - medarbejdere skal levere: Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Ejerskab for kerneopgaven. Løbende udvikling af opgaveløsningen for at sikre mest mulig kvalitet for ressourcerne. Godt arbejdsmiljø for og i samarbejde med kolleger og leder. Grundlæggende resultatansvar - ledere af medarbejdere skal levere: Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Optimal anvendelse af kompetencerne, for at sikre mest mulig kvalitet for ressourcerne. Tydelig kommunikation til medarbejderne af sit ledelsesrum. Rum til at medarbejderne kan afprøve tiltag, der forventes at give resultater. Godt arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejderne og ledelsesorganisationen. Løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer ift. den enkeltes ansvarsområde. Grundlæggende resultatansvar - ledere af ledere skal levere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen. Omkostningseffektiv opgaveløsning. En engageret og effektiv ledergruppe Forventninger til egne ledere om, at de skaber et godt arbejdsmiljø og tager ansvar for opfølgningen herpå. Grundlæggende resultatansvar - chefer skal levere: Tydelighed om sammenhæng mellem mål for kerneopgaverne. Tværgående fokus i opgaveløsningen på eget chefområde og i den samlede organisation. Evaluering af og opfølgning på resultater på eget chefområde. Omkostningseffektivitet og styringsudvikling. Tydelige mål, rammer og retning for opgaveløsningen. Forventninger til lederne på eget område om, at de skaber godt arbejdsmiljø, og tager ansvar for opfølgningen herpå. Strategisk rådgivning til byråd og udvalg om den overordnede udvikling på eget chefområde Grundlæggende resultatansvar - direktører skal levere: Tydelighed om sammenhæng mellem målene for den samlede koncern. En omkostningseffektiv drift i den samlede organisation. Styring af den samlede koncern. Helhedsorienterede beslutninger i koncernledelsen. Godt samarbejde mellem det politiske arbejde i byråd og udvalg og det administrative niveau. Strategisk rådgivning til byråd og udvalg om den overordnede udvikling af kommunen som helhed. Signaler til organisationen om, at et godt arbejdsmiljø og kvalitet i kerneopgaven er tæt forbundne.

5 Være innovativ Syddjurs Kommune har kontinuerligt blik for at forbedre vores opgaveløsning. Målet er, at levere ydelser af høj faglig kvalitet og sikrer samtidig, at vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Det kræver, at der løbende ses på, hvordan vi kan løse opgaverne på nye og smartere måder, så der skabes merværdi i opgaveløsningen. Idéerne opstår ofte i det direkte møde med borgeren eller virksomheden, og det er derfor vigtigt, at der skabes en kultur som fremmer nytænkning og giver rum for at afprøve nye måder at løse opgaverne på. Spotter egne og andres gode idéer, og omsætter dem i praksis. Bærer gode idéer videre til nærmeste leder mhp. at udbrede dem i organisationen. Er åben og nysgerrig overfor egen og andres opgaveløsning. Tør tage chancer, og udfordre daglig praksis. Bidrager til at skabe en kultur, der er åben overfor innovation. Skaber gode rammer og betingelser for hverdagskreativitet. Er opfindsom og nysgerrig overfor gode idéer og giver sparring på medarbejdernes idéer. Prioriterer de gode idéer og understøtter afprøvning i praksis. Anerkender og bakker op om medarbejdernes mod til at afprøve nye tiltag, selvom det ikke altid lykkes. Skaber en kultur præget af åbenhed for innovation Understøtter lederne i, at der skal være rum for nytænkning. Skaber rammer og betingelser for ledernes hverdagskreativitet og opfindsomhed. Understøtter lederne i at omsætte nye idéer til drift med forventning om at skabe merværdi i opgaveløsningen. Fremmer en kultur præget af åbenhed for innovation Afkoder samfundsmæssige tendenser på eget område. Griber og videreformidler nye værdiskabende idéer, der kan bruges bredt set i kommunen. Kommunikerer tydeligt hvorfor opfindsomhed, kreativitet og innovation er vigtige elementer i opgaveløsningen på tværs af områder. Optimerer kommunens organisering og styring til at fremme innovation. Fremmer og understøtter en kultur med et stærkt innovationsfokus.. Afkoder samfundsmæssige tendenser for at skabe merværdi for kommunen som helhed. Udvikler kommunens organisering og styring, så den fremmer innovation. Kommunikerer tydeligt, hvorfor opfindsomhed, kreativitet og innovation er vigtige elementer i opgaveløsningen for Syddjurs Kommune. Går i spidsen for en organisationskultur med et stærkt innovationsfokus.

6 Sikre samskabelse Med visionen Vi gør det sammen har Syddjurs Kommune signaleret, at vi ønsker at gå i dialog og skabe et tæt samarbejde med borgere, civilsamfund, virksomheder og andre samarbejdspartnere om at skabe de bedste opgaveløsninger. Jo mere vi samarbejder på tværs af sektorerne og inviterer til at indgå i samarbejde, jo stærkere bliver båndende og de alliancer kommunen skaber. Vi skal arbejde for, at borgere/ virksomheder medvirker til at finde løsninger for på udfordringer, og at vi derved forvandler dem til aktive samarbejdspartnere i opgaveløsningen. Er bevidst om værdien ved at inddrage borgere, civilsamfund og virksomheder i opgaveløsningen. Forholder sig aktivt til og er opsøgende omkring mulighederne for samskabelse om kerneopgaven. Samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter i opgaveløsningen. Er åben over for input fra eksterne samarbejdspartnere. Er bevidst om eget og andres ansvar, når opgaver løses sammen med andre. Formidler værdien af samskabelse overfor medarbejderne. Skaber relationer opad, nedad og på tværs med fokus på samskabelse. Er bindeled mellem medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Inddrager samarbejdspartnere i konkrete initiativer. Videreformidler og fastholder nye lokale og nationale tendenser og best practice. Skaber rum for at medarbejderne samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Understøtter ledergruppen i at se værdien i samskabelse, og sikrer at samskabelse tænkes ind i opgaveløsningen. Definerer rammerne for samskabelse for egne ledere. Kommunikerer tydeligt til både interne og eksterne om forventninger til og ansvar i samskabelse. Opsøger best practice og sikrer, at det bruges i omsætningen af konkrete initiativer. ikrer at nye samarbejder med borgere og virksomheder harmonerer med opfyldelsen af de politiske og strategiske mål på eget område. Definerer retning, ansvar, rammer for og forventninger til samskabelse. Sikrer en aktiv dialog med borgere og virksomheder om samskabelse på eget chefområde. Sikrer udvikling og gennemførelse af tiltag på tværs af områder for at styrke opgaveløsningen. Opsøger og udbreder relevant viden om muligheder for samskabende opgaveløsning på eget område. Sikrer at nye samarbejder med borgere og virksomheder harmonerer med opfyldelsen af de politiske og strategiske mål for kommunen. Inspirerer og sætter de strategiske rammer for samskabelsen internt i koncernen, og eksternt med borgere og virksomheder. Sikrer en aktiv dialog mellem borgere, virksomheder, ledere og medarbejdere om samskabelse. Sikrer udvikling og gennemførelse af tiltag, der skaber stærke velfærdsalliancer. Spotter og illustrerer for andre, hvor fremtidens muligheder for samskabelse ligger for kommunen.

7 Arbejde strategisk Byrådets vision Vi gør det sammen og de vedtagne politikker skal udfoldes og omsættes til levedygtige løsninger til gavn for borgere og virksomheder. Målet er, at alle kender den langsigtede politiske vision og strategier for udviklingen af kommunen, og følgeskabet i organisationen sikrer, at der arbejdes i samme retning. Orienterer sig om politiske strategier på eget område. Kender sammenhænge mellem visioner og strategier og den konkrete opgaveløsning på området. Efterlever strategier på området. Håndterer hurtige strategiske retningsskifte ift. opgaveløsningen. Har ansvar for at melde tilbage til kolleger og leder om, hvad der fagligt set virker/ ikke virker ift. strategien. Bidrager med faglig indsigt til at udvikle nye strategier på eget område. Sikrer kendskab og følgeskab hos egne medarbejdere omkring vedtagne strategier. Implementerer og følger op på arbejdet med de vedtagne strategier. Understøtter medarbejderne i at omsætte strategierne i konkrete handlinger. Har ansvar for tilbagemeldinger opad og på tværs om, hvad der fagligt set virker/ ikke virker ift. strategien. Understøtter medarbejderne i håndteringen af hurtige strategiske retningsskifte. Bidrager til udvikling af nye strategier på eget område, samt medtænker relevans for andre områder. Bidrager med viden i egen ledergruppe om strategier på eget område. Udvikler og omsætter strategier i samspil med andre. Bidrager til udvikling af nye strategier på eget område, samt medtænker relevans for andre områder. Har øje og ansvar for at melde opad ift. mulige udfordringer ved implementeringen af en given strategi. Understøtter lederorganisationen ved hurtige strategiskift og implementeringen af strategier. Udfordrer og understøtter eksisterende strategier, herunder har blik for relevansen for andre områder. Udvikler, motiverer og kommunikerer strategier for området i samspil med egne ledere, chefer og direktørniveauet. Omsætter strategier for eget område og former organisationen efter det. Sikrer bred involvering og følgeskab i gennemførelse af strategier. Tager ejerskab ift. de tilbagemeldinger der kommer ift. vedtagne strategier på tværs af områder. Sikrer et tværgående sigte i strategiudviklingen. Kan skifte strategisk retning hurtigt og forstår at agere i det politiske krydspres. Understøtter at byrådets og udvalgenes idéer og visioner omsættes til strategier. Sikrer at de overordnede strategier føres ud i drift gennem lederorganisationen. Håndterer tilbagemeldinger på effekt og resultater af vedtagne strategier med særligt fokus på det politiske niveau. Sikrer at koncernen er er omstillingsparat ved hurtige strategiskift. Sikrer strategiudvikling af Syddjurs Kommune også på tværs af områder. Arbejder med et strategisk og økonomisk langt- og kortsigtet perspektiv samtidigt.

8 Samarbejde på tværs Samarbejde på tværs i organisationen er centralt for at vi opnår de bedste løsninger af kerneopgaverne. Ved hele tiden at have øje for og arbejde systematisk med at finde samarbejdsområder i kommunen, kan vi styrke vores fælles opgaveløsning og spille hinanden gode. Vi skal sikre et tværfagligt fokus i den borgernære indsats. Målet er at sikre sammenhæng i ydelser og en koordineret indsats på tværs i organisationen. Tager ansvar for en fælles opgaveløsning. Har fokus på at drage nytte af kollegers kompetencer, og spiller hinanden gode. Videndeler og samarbejder med andre for at sikre en professionel og kvalificeret opgaveløsning. Deler ud af konkrete erfaringer med tværgående samarbejde, og er åben overfor nye idéer. Prioriterer samarbejde på tværs i opgaveløsningen. Understøtter egne medarbejdere i at spille hinanden gode, og fastholder samtidigt blikket for den samlede koncern. Skaber mulighed for og understøtter at medarbejdere mødes på tværs, styrker deres samarbejdsrelationer og deler erfaringer. Stiller mål for den konkrete tværfaglige indsats. Har fokus på at samarbejdsrelationerne skaber resultater i opgaveløsningen. Er tydelig i sine forventninger til og mål for ledergruppens tværgående samarbejde. Udvikler og understøtter tværfagligt samarbejde i ledergruppen med fokus på den samlede opgaveløsning. Styrker systematisk egne ledere og ledergruppers ledelsespraksis med fokus på de resultater, der kan skabes via tværgående samarbejder. Sikrer sammenhæng på tværs af faglige områder gennem relevante samarbejder med øvrige chefer. Er tydelig i sine forventninger til og mål for det tværgående samarbejde. Sætter eget område i spil, så det bidrager til løsningen af tværgående udfordringer i kommunen. Styrker systematisk egne ledere og ledergruppers ledelsespraksis med fokus på de resultater, der kan skabes via tværgående samarbejder. Sikrer sammenhæng på tværs af faglige områder gennem relevante samarbejder med øvrige chefer. Er tydelig i sine forventninger til og mål for det tværgående samarbejde. Sætter eget område i spil, så det bidrager til løsningen af tværgående udfordringer i kommunen.

9 Kommunikere tydeligt Kommunikation er central i vores opgaveløsning og samarbejdet med borgere og virksomheder. Klar kommunikation er en forudsætning for en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere, borgere og virksomheder og internt mellem kommunens ansatte for en optimal opgaveløsning. Med udgangspunkt i vores værdier skal vi sikre en åben og tillidsbaseret kommunikation både internt og udadtil. Vi skal kommunikere tydeligt og sikre formidling af resultater, strategier, afgørelser, beslutninger og vores mål. Målet er, at dialog både indadtil og udadtil skaber klarhed over roller og forståelse for opgaverne, så beslutninger føres ud i livet, og gode resultater formidles. Skaber en tydelig og relevant kommunikation indadtil og udadtil. Formidler afgørelser og beslutninger tydeligt med fokus på modtageren borgere og virksomheder. Sikrer at evt. udfordringer ift. opgaveløsningen kommunikeres til lederen. Bidrager til at fortælle den gode historie og tale kommunens styrker op. Sikrer et tydeligt, ordentligt og forståeligt sprog i kommunikationen udadtil og indadtil. Sikrer at medarbejderne ved, hvad, hvordan og til hvem, der kommunikeres om den konkrete opgave. Er åben overfor andres forslag, budskaber og indspil til opgaveløsningen. Har dialog med medarbejdere om de gode historier i opgaveløsningen. Tydeliggør vision og strategi med konkrete eksempler. Kommunikerer forventninger til opgaveløsningen og sætter klare mål for sine medarbejdere. Kommunikerer politiske og ledelsesmæssige beslutninger med fokus på gennemførelse og implementering. Tydeliggør rammerne for den konkrete opgaveløsning. Er lyttende og åben i mødet med forskellige lederperspektiver. Sikrer kommunikation i ledergruppen med fokus på kommunens styrker. Oversætter og fortolker visionen på eget område. Italesætter tydeligt og præcist målsætninger og resultatforventninger. Sikrer dialog og skaber mening i beslutninger og budskaber både oppefra og ned samt nedefra og op. Sikrer tydelige udmeldinger på eget chefområde om mål og forventninger til resultatskabelse. Sikrer vedholdende kommunikation om den rette dagsorden for at sikre fokus på gennemførelse og forankring. Sikrer kommunikation på alle niveauer, som taler kommunens styrker op. Sikrer et tværgående blik i oversættelsen af visionen på eget område. Oversætter og levendegør visionen for Syddjurs Kommune som helhed. Sender tydelige signaler til organisationen om mål og forventninger til resultater. Sikrer at relevante dagsordener, beslutninger og visioner fra byråd og udvalg oversættes og gøres meningsfulde for organisationen. Sikrer kommunikation på alle niveauer, som taler kommunens styrker op. Kommunikerer strategisk i pressen om enkeltsager, principielle temaer og den langsigtede udvikling i kommunen.

10 Være faglig stærk Syddjurs Kommune leverer en høj kvalitet i vores opgaveløsning, og kvalitet kræver faglighed på alle niveauer i organisationen. Målet er, at både medarbejdere og ledelsesniveauerne bringer deres faglighed i spil for at bidrage til de bedste løsninger og den fortsatte udvikling af vores opgaveløsning. Samtidig skal Syddjurs Kommune sikre, at de rette faglige kompetencer er til stede og udvikles ift. kerneopgaverne. Omsætter på et fagligt grundlag kerneopgaven til konkrete ydelser. Bringer faglighed i spil i forhold til opgaveløsningen. Følger med i den faglige udvikling på eget område. Tager initiativ og ansvar for opgaveløsningen, og skaber resultater gennem egen faglighed. Deler faglig viden med kolleger også på tværs af områder og fag. Har faglig indsigt, og har samtidig fokus på ledelse af medarbejdere som faglighed. Drøfter faglige udviklingspunkter med egne medarbejdere, samt sikrer og udvikler de rette kompetencer til løsningen af kerneopgaven. Inspirerer og motiverer medarbejderne til fagligt engagement i udførelsen af kerneopgaven. Har indsigt i de tværfaglige muligheder omkring opgaveløsningen, og sikrer det faglige afsæt heri. Formidler faglige udfordringer og udviklingspunkter til de øvrige ledelsesniveauer. Har faglig forståelse. Har ledelse af ledergrupper som faglighed. Fremmer muligheder for at spotte faglige udviklingspunkter. Sikrer og understøtter de ledelsesmæssige kompetencer. Sikrer et højt fagligt ambitionsniveau og kvalitet i opgaveløsningen, samt har øje for best practice. Skaber motivation og fagligt engagement hos egne ledere. Formidler relevante udviklingspunkter til chefen. Har ledelse af ledere som faglighed. Skaber fagligt fællesskab og opgavesammenhæng på tværs med andre områder. Sikrer et højt fagligt ambitionsniveau i eget områdes opgaveløsning og har øje for best practice. Understøtter og bidrager til rådgivning af byråd og udvalg om faglige spørgsmål i det politisk-faglige krydsfelt. Har politisk tæft og ser de politisk-faglige muligheder, der er i sager og beslutninger. Inspirerer og oversætter mellem det faglige og det politiske niveau på eget område. Værdsætter hvad områderne i Syddjurs Kommune bidrager med fagligt og mobiliserer styrkerne i de tværgående indsatser. Giver byråd og udvalg rådgivning om den overordnede udvikling i kommunens faglige arbejdsformer og kvalitetsniveauet i opgaveløsningen. Fremlægger og forsvarer enkeltsager med faglig forståelse for byråd, udvalg og pressen. Styrker løbende egne chefer, direktion og koncernledelsen i deres ledelsespraksis. Inspirerer og oversætter mellem områder, byråd og udvalg.

11 Være rollemodel Medarbejdere på alle niveauer er med til dagligt at levendegøre Syddjurs Kommunes vision og værdier. Gensidig tillid og respekt, tydelig og rettidig kommunikation og involvering er forudsætninger for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere om løsning af kerneopgaverne. Vi er alle bevidste om, at vi er en del af en politisk styret organisation med stor bevågenhed, og at den politiske vision og retning sætter rammerne for løsning af kerneopgaverne. Målet med at stille krav til alle om at være rollemodel er, at Syddjurs Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads. Det gode samspil på alle arbejdspladser bidrager til, at vi som én samlet organisation løser vores kerneopgaver og skaber de ønskede resultater for borgere og virksomheder. Efterlever kommunens værdier i ord og handling i mødet med borgere, virksomheder m.v. Giver konstruktivt med- og modspil overfor sine kollegaer og leder. Arbejder aktivt for arbejdspladsens målsætninger og formidler de gode eksempler. Bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø i afdelingen.. Efterlever og formidler kommunens værdier i ord og handling. Giver konstruktiv feedback og feedforward til medarbejdere og ledelseskolleger. Motiverer og samler medarbejdere omkring de konkrete mål. Er resultatorienteret i sin ledelsespraksis. Reflekterer over egen ledelsespraksis i relation til medarbejdere og kerneopgaven. Er bevidst om at egen adfærd påvirker medarbejdernes motivation og handlinger. Skaber og understøtter et godt arbejdsmiljø i afdelingen. Understøtter at kommunens værdier efterleves på området. Understøtter og motiverer en feedback og en feedforwardkultur i det daglige. Inviterer til dialog om mål, udvikling af kerneopgaven og arbejdsmiljøet. Understøtter en resultatorienteret ledelsespraksis på eget område. Er bevidst om at egen adfærd påvirker ledernes motivation og handlinger. Reflekterer over egen ledelsespraksis i relation til andre ledere og medarbejdere. Sikrer rammerne og understøtter lederne i at skabe et godt arbejdsmiljø. Oversætter og levendegør værdigrundlaget på eget chefområde. Motiverer og understøtter en feedback og feedforwardkultur på eget chefområde. Motiverer og samler ledere og medarbejdere om fælles mål på såvel eget område som Syddjurs Kommune som helhed. Skaber resultater via sin konkrete adfærd og ledelsespraksis. Sikrer at egen praksis påvirker ledernes motivation og handlinger positivt. Reflekterer over egen ledelsespraksis i relation til andre ledere og medarbejdere. Sikrer at værdigrundlaget gøres operationelt. Er rollemodel for hvordan byrådets vision afspejles i organisationens konkrete adfærd. Samler Syddjurs Kommune om en fælles værdimæssig, organisatorisk og resultatorienteret udvikling. Styrker løbende koncernledelsens ledelsespraksis og adfærd. Signaleer vigtigheden i at fokusere på trivsel og godt arbejdsmiljø i hele organisationen

12 ? Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om arbejdet med at udvikle Syddjurs Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlag, kan du løbende følge forløbet på medarbejderportalen. Klik på fanen LMG på forsiden. Du kan desuden kontakte Sekretariatschef Brian Slot på syddjurs.dk 2016

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk.

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk. Den korte version innovativ e fagligt stærk innovativ Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen. Definition af målet med kerneopgaven

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Indledning Vi gør det sammen åbenhed, respekt, udvik- ling

Indledning Vi gør det sammen åbenhed, respekt, udvik- ling Indledning Ledelses- og medarbejdergrundlaget i Syddjurs Kommune tager afsæt i kommunens vision Vi gør det sammen. Det betyder, at stærke resultater til gavn for borgere og virksomheder skabes i tæt dialog

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer Kommunalbestyrelsens vision: Ledelsesgrundlaget i Jammerbugt kommune er skabt

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere