Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

2 Indhold 1 Indledning Generelt Formål Styreform Mål- og rammestyring Central styring decentral ledelse Budgetprocessen Overordnet Lovgrundlag Politikernes ansvar og roller Gyldighedsområde Økonomisk styring Generelt Bevillinger Bevillingsniveau Anlægsbevillinger Driftsbevillinger Finansieringsbevillinger Tillægsbevillinger Bevillingsomplaceringer Adgang til overførsel mellem budgetårene Driftsbevilling Rådighedsbeløb Skatte- og brugerfinansierede områder Alternative udefra kommende indtægter Ledelsesinformation Budgetopfølgning Budgetkontrol Årets gang i økonomistyringen Budget-/styringsgrundlaget Budgetopfølgninger Budgetlægningen Centercheferne Direktionen Fagudvalgene Økonomi- og Planudvalget Kommunalbestyrelsen Bilag 1: Oversigt over bevillinger

3 1 Indledning 1.1 Generelt Kompetencer og økonomistyring med bilag er Bornholms Regionskommunes overordnede regelsæt for styring af regionskommunens økonomi. Bornholms udfordringer på det demografiske område betyder, at kommunalbestyrelsen helt generelt er nødt til at varetage en stram økonomisk styring. Det sker gennem delegation af beføjelser til direktionen. For at sikre den gode styring, produktivitet og effektivitet i regionskommunens daglige drift er det vigtigste af alt imidlertid, at alle medarbejdere som ledere udviser både sund fornuft, opmærksomhed og rettidig omhu i omgangen med vores fælles midler. Sammen med Principper for målstyring og Beskrivelse af den administrative organisation udgør dette dokument det samlede styringsparadigme for Bornholms Regionskommune. De konkrete mål for regionskommunens økonomi fastlægges af kommunalbestyrelsen i form af en økonomisk politik. 1.2 Formål Formålet med Kompetencer og økonomistyring er at sikre: tilstrækkelige værktøjer til at styre regionskommunens økonomi korrekt og effektiv administration af regionskommunens kasse- og regnskabsvæsen præcis placering af budgetansvar og ledelsesansvar tilstrækkelige interne kontroller, som tager afsæt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko 3

4 2 Styreform Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at videreføre mål- og rammestyring, som styringsmodel. De to hjørnestene i styringsmodellen er Mål- og rammestyring Central styring decentral ledelse 2.1 Mål- og rammestyring Kommunalbestyrelsens fire visioner udgør den overordnede retning for regionskommunens virksomhed. I starten af valgperioden fastlægger de stående udvalg en række langsigtede mål for deres virksomhed i valgperioden. Som led i den årlige budgetproces formulerer udvalgene en række mål for politikområderne inden for rammerne af visionerne og de langsigtede mål. Målstyringen er mere detaljeret beskrevet i Principper for målstyring. De politiske mål udgør sammen med den økonomiske ramme, frihedsgraderne og regionskommunens øvrige politikker, strategier og retningslinjer rammerne for de enkelte centres og bevillingsområders drift i budgetåret. Ved at vælge mål- og rammestyring som styringsparadigme er det samtidig kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at undgå anvendelsen af rammebesparelser. Lederaftalerne skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens visioner og mål bliver indfriet. Direktionen indgår lederaftaler med centercheferne, som indgår lederaftaler med niveau 3-ledere, og som igen indgår aftaler med niveau 4-ledere. På den måde sikres det, at hele regionskommunens organisation arbejder i samme retning. 2.2 Central styring decentral ledelse Central styring decentral ledelse har været en væsentlig del af Bornholms Regionskommunes styreform siden starten i Kommunalbestyrelsens holdning har været, at det er de ledere, der har kontakten med borgerne og brugerne, som bedst er i stand til at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger i den konkrete situation. Hele styreformen er derfor baseret på at det faglige ansvar delegeres så langt ud i systemet som muligt uden at styringsmulighederne går tabt. Den centrale styring udøves af en stærk politisk og administrativ styring. Det overordnede driftsansvar er placeret i de politiske udvalg, mens visionerne og de strategiske mål fastlægges af kommunalbestyrelsen. Den administrative del af den centrale styring ligger hos direktionen, der har ansvar for, at hele organisationen fungerer og agerer som en samlet koncern. Det betyder, at direktionen kan fastlægge retningslinjer, der er gældende for alle centre. Den decentrale ledelse udøves af de ti centerchefer, som også har ansvaret for den daglige drift og udviklingen heraf samt udmøntningen af de politisk fastsatte mål, der er knyttet til det enkelte center. Centerchefen udøver sin ledelse i respekt for, at regionskommunens samlede interesser går forud for det enkelte centers interesser. 4

5 2.2.1 Mål- og budgetprocessen Økonomi og Personale har ansvar for at tilrettelægge den årlige mål- og budgetproces, der starter omkring 1. januar året før. Dog har Sekretariatet ansvar for at tilrettelægge måldelen af processen, jf. Principper for målstyring. Økonomichefen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en budgetvejledning, som skal godkendes af Økonomi- og Planudvalget, og en administrativ budgetvejledning, som skal godkendes af direktionen. Den politiske vejledning skal være godkendt inden udgangen af januar. Herefter udarbejdes den administrative vejledning. 5

6 3 Overordnet 3.1 Lovgrundlag Kompetencer og økonomistyring indgår som en del af Bornholms Regionskommunes regler for regionskommunens kasse- og regnskabsvæsen for den overordnede styring af regionskommunens økonomi, jf. styrelseslovens 42, stk Politikernes ansvar og roller Ifølge styrelsesloven er det formelle ansvar for regionskommunens økonomiske styring henført til det politiske niveau: I henhold til 18, stk. 2, har Økonomi- og Planudvalget indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionskommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Jf. 21 bestyrer udvalgene de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem Økonomi- og Planudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne. Og ifølge 31, stk. 3, har borgmesteren den øverste daglige ledelse af kommunens administration og sørger blandt andet for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling. I praksis er regionskommunens administrative niveau via Kompetencer og økonomistyring pålagt det umiddelbare ansvar for en del opgaver i relation til den økonomiske styring i regionskommunen. Ved det administrative niveau forstås direktører, centerchefer og øvrige ledere. 3.3 Gyldighedsområde Kompetencer og økonomistyring er gyldigt for hele Bornholms Regionskommunes virksomhed også bruttostyrede områder som busdrift og affaldshåndtering. I det omfang regionskommunen varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne enheder eller institutioner, er relevante afsnit i dette regelsæt også gældende for disse. I forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler skal det sikres, at kravet indbygges i aftalen mellem regionskommunen og den pågældende enhed. Økonomichefen er ansvarlig herfor. 6

7 4 Økonomisk styring 4.1 Generelt Den strategiske styring af regionskommunens anliggender sker gennem en lang række strategier, politikker, mål og planer, som alle er elementer i regionskommunens samlede styreform: mål- og rammestyring, jf. afsnit 2.1. Dette afsnit om økonomisk styring omhandler således alene de emner, der har betydning for den økonomiske styring af regionskommunen. Der er ret for alle centre til at råde over deres budget inden for de givne bevillinger. Centerchefen er overfor direktøren ansvarlig for overholdelsen af økonomien i centret. Direktøren har ansvaret for økonomien over for udvalget og kommunalbestyrelsen. Direktionen er ansvarlig for den politiske betjening af udvalgene og kommunalbestyrelsen. 4.2 Bevillinger De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale styrelseslov samt Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Derudover er der i Bornholms Regionskommune vedtaget regler for bevillings- og budgetstyringen, som fremgår af nærværende principper. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til et fagudvalg til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, der er knyttet til bevillingen. For hver bevilling skal der ud over et beløb også fremgå de forbehold, betingelser og forudsætninger, der knytter sig til bevillingens udnyttelse. Bevillingen og de særlige bindinger, som eventuelt er knyttet til den, fremgår af de årlige specielle budgetbemærkninger. Beslutninger og/eller initiativer, som vil medføre indtægter eller udgifter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har givet den fornødne bevilling. Det betyder, at alle ændringer til de enkelte bevillinger skal godkendes af kommunalbestyrelsen Bevillingsniveau Driftsbudgettet i Bornholms Regionskommune er opdelt på 23 driftsbevillinger, fordelt på de ansvarlige udvalg. Bevillingerne er entydigt opdelt på udvalg og samtidig entydigt placeret i forhold til de enkelte centre i den administrative organisation. Opdelingen af bevillingerne fremgår af bilag 1. Anlægsbudgettet i Bornholms Regionskommune udgøres af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Der gives bevilling til hvert enkelt anlægsprojekt. Rådighedsbeløb afsættes på udvalgsniveau i overensstemmelse med udvalgenes opgavevaretagelse. Bevillingerne er indenfor for hvert udvalgsområde opdelt i driftsbevillinger og rådighedsbeløb/anlægsbevillinger. Tilsammen udgør bevillingerne udvalgets samlede budgetramme. Udvalgets budgetramme er således sammensat af flere bevillinger, der administreres af den ansvarlige direktør og centerchefer for ét eller flere centre. 7

8 4.2.2 Anlægsbevillinger Anlægsbevillinger, der kan være et- eller flerårige, gives af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra den ansvarlige direktør for udvalgsområdet eller som en del af budgetvedtagelsen. De givne anlægsbevillinger er nettobevillinger. Dog gives der særskilte indtægtsbevillinger, hvor anlægsarbejdet finansieres med eksterne tilskud eller refusioner. Der kan søges om anlægsbevillinger på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Anlægsbevilling kan således gives men behøver ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen. Intet anlægsarbejde må igangsættes før anlægsbevilling er givet. I budgettet afsættes et rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsarbejdets udgifter og indtægter i det enkelte budgetår. Det er en betingelse for igangsættelse af et anlægsarbejde, at der både foreligger en anlægsbevilling, og at der på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Selv om en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til rådighedsbeløbet. De respektive udvalg er over for kommunalbestyrelsen ansvarlig for, at de givne anlægsbevillinger ikke overskrides. Ved anlægsbevillinger på mere end 2 mio. kr. brutto skal ansøgning om anlægsbevilling vedlægges projektbeskrivelse, beregnet anlægsudgift med angivelse af prisniveau i forhold til byggeindekset, oplysninger om anlægsarbejdets forventede igangsættelses-/afslutningstidspunkt samt skøn over afledte driftsudgifter. Der skal aflægges særskilt regnskab for anlæg, der udgør mere end 2 mio. kr. brutto. Regnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen Driftsbevillinger Med budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en eller flere driftsbevillinger i overensstemmelse med bevillingsniveauet for driftsbevillinger. Kommunalbestyrelsen kan forpligte det enkelte udvalg i form af budgetbemærkninger, som er bindende på tilsvarende måde som budgetbeløbene. Bevillingens afgrænsning i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan samt bindende bemærkninger skal fremgå af budgetbemærkningerne i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Driftsbevillingerne dækker tilsammen alle driftsaktiviteter på udvalgets område. De givne bevillinger er nettobevillinger. Udvalget er ansvarlig for overholdelse af den enkelte bevilling og den samlede budgetramme over for kommunalbestyrelsen. Hvis en bevilling ikke kan overholdes, skal udvalget ansøge kommunalbestyrelsen om tillægsbevilling med anvisning af finansiering inden for udvalgets samlede budgetramme. Udvalgenes bevillinger er entydigt fordelt på de enkelte centre. Centerchefen administrerer bevillingerne i overensstemmelse med de beløbsmæssige forudsætninger og budgetbemærkningerne. Centrene administrerer bevillingen som en samlet økonomisk ramme med ansvar overfor direktøren. Bevillingen kan via budgetbemærkninger være opdelt i underliggende rammer over for centeret. En eventuel opdeling sker som udgangspunkt på hovedfunktions- eller funktionsniveau i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Centerchefen er overfor direktøren ansvarlig for, at de givne bevillinger ikke overskrides, og at bindinger i form af budgetbemærkninger overholdes. Direktøren er over for udvalget ansvarlig for at anvise finansiering inden for udvalgets samlede budgetramme, hvis en bevilling ikke kan overholdes. 8

9 4.2.4 Finansieringsbevillinger Bevillinger til finansielle poster gives i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser som bruttobevillinger. Bevillingerne gives til Økonomi- og Planudvalget Tillægsbevillinger En tillægsbevilling betegner en ændring af en bevilling, såvel i opad- som nedadgående retning. Beslutninger og/eller initiativer, der vil medføre udgifter, der ikke kan afholdes inden for de givne bevillinger, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har givet den fornødne tillægsbevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Udgiftsforøgende tillægsbevillinger kan ikke påregnes finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfor er den årlige politiske behandling af overførsler mellem årene, jf. afsnit 4.3, samt korrektioner i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet. Kommunalbestyrelsen har undtagelsesvist mulighed for i årets løb at give tillægsbevillinger til såvel drifts- som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb. En forudsætning herfor er, at ansøgningen om tillægsbevilling rummer en angivelse af, hvordan den bevilgede udgift skal finansieres Bevillingsomplaceringer Mellem bevillinger Ansøgning om omplaceringer af budgetbeløb mellem de bevillinger behandles i kommunalbestyrelsen. En omplacering mellem bevillinger er en tillægsbevilling. Kommunalbestyrelsen har, jf. muligheden i styrelseslovens 40, stk. 2, bemyndiget Økonomi- og Planudvalget til at godkende tillægsbevillinger ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Indenfor bevillingen Udvalget kan foretage budgetomplaceringer indenfor hver enkelt bevilling på udvalgets område efter indstilling fra direktøren. Hvis budgetomplaceringerne har afledte konsekvenser skal udvalget drøfte konsekvenserne med de berørte parter. Den enkelte centerchef bemyndiges til, inden for de givne bevillinger, budgetbemærkninger og underliggende budgetrammer, at foretage omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte konti samt mellem afdelinger m.v. 4.3 Adgang til overførsel mellem budgetårene Centrenes adgang til at overføre overskud/underskud skal tilgodese, at der er et vist incitament til at effektivisere, spare op til større investeringer samt understøtte en daglig disponering, der er så økonomisk fornuftig som muligt, og dels tilgodese et behov for styring af regionskommunens samlede økonomi. Uanset nedenstående regler vil der altid være mulighed for at vurdere overførselsadgangen konkret, afhængig af hvilken årsag der ligger til grund for behovet for at overføre et større overskud eller underskud, end overførselsadgangen giver mulighed for. Overførselsadgangen skal desuden vurderes i relation til kommunens samlede budgetlægning og budgetopfølgning. 9

10 Styrelsesloven giver ikke adgang til automatisk overførsel af budgetbeløb mellem årene. Budgetbeløbene skal således genbevilges af kommunalbestyrelsen i form af en tillægsbevilling. Dette gælder både for driftsbudgettet og for rådighedsbeløb til anlæg Driftsbevilling Generelt Reglerne for overførselsadgang gælder for centre, der er tildelt en eller flere bevillinger. Overførselsadgangen gælder kun for den overførbare del af bevillingen. Overførselsadgang for puljer og lignende sker efter direktionens konkrete vurdering. Centrenes bevillinger opgøres som nettobevillinger, bortset fra i de centre, hvor indtægterne indgår som en del af budgetstyringen. Her beregnes bevillingen på baggrund af udgiftsbudgettet. Det gælder bl.a. for Hjemmeplejen, Devika, Vej, park og anlæg m.fl. Bevillingen opgøres som det korrigerede nettobudget ekskl. overførsler fra tidligere år. Centercheferne er ansvarlige for til enhver tid, og så hurtigt som muligt, at gøre opmærksom på forventet overskud/underskud ud over grænserne for overskud/underskud. Grænser for over- og underskud Overførsel af overskud er begrænset til 5 pct. af bevillingen. Hvis et center har et overskud, som er større end 5 pct., tilføres den del af overskuddet, som ligger over de 5 pct., kassebeholdningen. Centerchefen har mulighed for at anmode om at overføre yderligere overskud over grænsen ved at redegøre dels for formålet med overførslen og dels for, hvordan overskuddet er fremkommet. Underskud overføres ubegrænset til næste års budget. Ved underskud større end 2 pct. af bevillingen eller det aftalte, skal centerchefen redegøre for årsagen til det yderligere underskud, samt hvilke tiltag centerchefen vil iværksætte for at nedbringe underskuddet. Der udformes en genopretningsplan til godkendelse i direktionen af en varighed på maksimalt 2 år. Med udgangspunkt i regionskommunens generelle økonomiske situation foretager Økonomi og Personale, i samarbejde med den ansvarlige direktør, en konkret vurdering af centerchefens redegørelse om overførsel af overskud eller underskud ud over de fastsatte grænser. Det aftales mellem direktør og centerchef, hvilke tiltag der skal iværksættes, og aftalen fremlægges til politisk godkendelse i forbindelse med en årlig overførselssag Rådighedsbeløb Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes. Overførte rådighedsbeløb pristalsreguleres iht. byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud Skatte- og brugerfinansierede områder For at tilgodese opdelingen mellem skatte- og brugerfinansierede områder skal det sikres, at der ikke overføres midler mellem disse. 4.4 Alternative udefra kommende indtægter Centret har mulighed til at tilvejebringe ikke budgetterede indtægter, som kan udvide centrets økonomiske ramme. Eksempler på alternative indtægter kan være: Salg af egne produkter Salg af tjenesteydelser (undervisning og lignende) 10

11 Arrangementer Erstatningsbeløb Sponsorindtægter Arv/gaver/tilskud fra fonde og private Den enkelte centerchef skal vurdere, om den alternative indtægt er forenelig med centrets status som kommunal virksomhed og i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes overordnede politik og praksis på området. Centerchefen kan ikke initiere nye indtægtsdækkede aktiviteter uden accept fra direktionen. 4.5 Ledelsesinformation Styringsmodellen forudsætter, at der finder en stadig tovejskommunikation sted mellem det centrale (politiske og administrative) niveau og det decentrale (udførermæssige) niveau. Styringsinformationen, som går oppefra og ned, indeholder retning og rammer for den decentrale ledelse, mens ledelsesinformationen, der går nedefra og op, indeholder afrapporteringen af, hvordan det går med udmøntningen af de centrale beslutninger. Økonomichefen har ansvar for at stille et anvendeligt ledelsesinformationssystem til rådighed for centercheferne, så de kan frembringe den ønskede afrapportering til de pågældende udvalg og den ansvarlige direktør. 4.6 Budgetopfølgning Budgetopfølgningen skal sikre: at udviklingen er i overensstemmelse med budgettets økonomiske og materielle forudsætninger, at de samlede givne bevillinger kan overholdes at den politiske og administrative ledelses informationsbehov bliver tilgodeset Budgetopfølgningen internt i hvert center skal foretages løbende og mindst en gang om måneden. Der udarbejdes månedligt fokusopfølgninger på udvalgte områder, som forelægges Økonomi- og Planudvalget. Fokusopfølgningernes formål er at have en tæt opfølgning på udvalgte områder, og de indeholder en opfølgning både på økonomien på området og på en række mængdemæssige nøgletal for de enkelte områder. Økonomi- og Planudvalget fastlægger, hvilke områder der skal være omfattet af fokusopfølgningen. Kommunalbestyrelsen forelægges en mål- og budgetopfølgning mindst tre gange om året. Budgetopfølgningen indeholder en vurdering af, hvordan de enkelte centre forventer at kunne overholde deres bevillinger. I hver budgetopfølgning skønner hvert enkelt center over årets samlede resultat. Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af budgetopfølgningen i samarbejde med centercheferne og Økonomi og Personale. Økonomi og Personale er ansvarlig for den samlede afrapportering til kommunalbestyrelsen i en af Økonomi og Personale nærmere fastsat form. Hvis budgetopfølgningen viser, at der forventes en overskridelse af budgettet, er centerchefen ansvarlig for at udarbejde en genopretningsplan til næste budgetopfølgning. Genopretningsplanen skal indeholde konkrete initiativer til at imødekomme den forventede budgetoverskridelse i indeværende budgetår. 11

12 4.6.1 Budgetkontrol Centerchefer, ledere på niveau 3 og enkelte ledere på niveau 4 i de enkelte centre har budgetansvar. Det betyder, at cheferne og lederne har pligt til at følge budgetoverholdelsen Centercheferne er ansvarlige for, at der løbende foretages den fornødne budgetkontrol inden for eget område, herunder at underrette Økonomi og Personale samt den ansvarlige direktør, hvis der er tegn på unormale afvigelser eller egentlige budgetoverskridelser. Økonomi og Personale bistår centrene i fornødent omfang. 4.7 Årets gang i økonomistyringen Økonomistyringen tager udgangspunkt i det vedtagne budget og behandles i budgetopfølgningerne til kommunalbestyrelsen, idet de enkelte aktører har forskellige opgaver og pligter i forbindelse med økonomistyringen Budget-/styringsgrundlaget Kommunalbestyrelsen vedtager det kommende års budget i oktober måned. Budgettet indeholder dels de beløbsmæssige forudsætninger for den enkelte bevilling og dels øvrige bindinger for anvendelsen af bevillingen i form af budgetbemærkninger. Samlet set udgør dette grundlaget for styringen af den enkelte bevilling Budgetopfølgninger Der foretages budgetopfølgninger til kommunalbestyrelsen pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober. Budgetopfølgningen pr. 31. marts omfatter ikke anlæg. I praksis behandles sager om budgetændringer på drift og anlæg, jf. nedenfor, i tilknytning til budgetopfølgningerne til kommunalbestyrelsen. Justeringer af budgetter og bevillinger vil således som udgangspunkt finde sted i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningssagerne Budgetlægningen Merforbrug/mindreindtægter i indeværende budgetår kan have virkning i de efterfølgende år. I forbindelse med budgetlægningen for det kommende år fremsender fagudvalget indstilling om indarbejdelse og eventuel finansiering af merforbruget i efterfølgende år Centercheferne Centercheferne er over for direktøren ansvarlig for overholdelsen af den enkelte bevilling. Centercheferne skal tilrettelægge driften i overensstemmelse med budgetforudsætningerne og inden for den økonomiske ramme, idet centrene har ret til at råde over deres budget inden for de givne bevillinger. Hvis centerchefen konstaterer tegn på overskridelse af budgettet på et område, skal centerchefen 1) afdække mulighederne for at finansiere merforbruget inden for bevillingen uden servicemæssige konsekvenser 2) hvis merudgiften ikke kan afholdes inden for bevillingen fremsende en redegørelse for det forventede merforbrug til direktøren samt forslag til finansiering af merforbruget, herunder en beskrivelse af konsekvenserne af at gennemføre finansieringsforslagene. Redegørelsen skal både omhandle indeværende år og det kommende budgetår Redegørelserne udarbejdes og fremsendes, når merforbruget konstateres og senest i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

13 Centercheferne/centrene kan ikke pålægges udgifter uden egen accept eller uden kommunalbestyrelsens godkendelse Direktionen Den enkelte direktør har ansvar for økonomien over for udvalget og kommunalbestyrelsen. Den enkelte direktør er gennem budgetopfølgningerne forpligtet til at sikre, at centrene overholder budgetterne inden for eget område. Direktøren tager stilling til behandlingen af de redegørelser om merforbrug, de måtte modtage fra de respektive centerchefer. Direktøren er ansvarlig for at anvise finansiering inden for udvalgets samlede budgetramme, hvis en bevilling ikke kan overholdes. Direktøren er ansvarlig for at fremsende redegørelserne om merforbrug til udvalget og kommunalbestyrelsen, Fagudvalgene Det er fagudvalgenes opgave at påse, at bevillingerne inkl. bemærkninger på udvalgets område overholdes. Fagudvalgene behandler sager om eventuelt merforbrug efter indstilling fra den enkelte direktør. Fagudvalgene kan omplacere midler inden for bevillingerne til finansiering af merforbrug. Hvis finansiering af merforbrug kan ske ved flytning mellem bevillinger inden for udvalgets område, sendes sagen med udvalgets indstilling til Økonomi- og Planudvalget. Hvis finansiering af merforbrug ikke kan ske ved flytning mellem bevillinger inden for udvalgets områder, sendes sagen med udvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget har indseende med de økonomiske forhold inden for samtlige regionskommunens administrationsområder. Økonomi- og Planudvalgets erklæring vedrørende budgetændringer skal foreligge, før sagen kan behandles i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomi- og Planudvalget til at godkende tillægsbevillinger ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Det forudsættes, at sagerne forudgående er behandlet i de respektive fagudvalg. Økonomi- og Planudvalget kan sende sagerne tilbage til fagudvalgene til fornyet behandling Kommunalbestyrelsen Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Ændringer til bevillingerne skal således behandles i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalgene og Økonomi- og Planudvalget, jf. dog delegationen til Økonomi- og Planudvalget ovenfor. 13

14 5 Bilag 1: Oversigt over bevillinger Oversigt over bevillingernes fordeling på udvalg og hvem der administrerer bevillingerne Udvalg Bevilling Administreres af Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Børn og Familie Børn og familie Undervisning Børn og Familie Skole, Kultur og Fritid Fritids- og Kulturudvalget Kultur og fritid Skole, Kultur og Fritid Biblioteker Skole, Kultur og Fritid Socialudvalget Ældre Ældre Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Psykiatri og Handicap Sundhed Sociale ydelser Uddannelse og beskæftigelse Erhverv Psykiatri og Handicap Sundhed Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Teknik- og Miljøudvalget Beredskab Teknik og Miljø Økonomi- og Planudvalget Teknik og Miljø Veje, parker og anlæg Vej og Park Ejendomme og service Devika Kollektiv trafik Affaldshåndtering Økonomi og Personale Administration og IT Folkemødet Politikere Teknik og Miljø Ejendomme og Drift Ejendomme og Drift Ejendomme og Drift Ejendomme og Drift Ejendomme og Drift Bofa Økonomi og Personale Sekretariat Sekretariat Sekretariat 14

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING 2014-2989-18.540 FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING GENERELT... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 Principper for god økonomistyring Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 FORORD Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 6.0 Indledning 6.0-1 6.1 Bevillingstyper 6.1-1 6.2 Bevillingsniveau 6.2-1 6.2.1 Bevillingsniveau for driftsbevillinger 6.2-1 6.2.2

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Principper for ØKONOMI- STYRING

Principper for ØKONOMI- STYRING Principper for ØKONOMI- STYRING Indhold 1. GENERELT... 4 1.1. Lovgrundlag...4 1.2. Formål...4 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau...4 1.4. Opbygningen...4 1.5. Gyldighedsområde...5

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. Januar 2012 Resume Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 #50168 v.3 16-02-2005 /la Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende økonomistyringsprincip...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring NORDFYNS KOMMUNE Principper for økonomistyring Godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. september 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET... 4 1.1. LOVGRUNDLAG... 4 1.2. FORMÅL... 4 1.3. ROLLEFORDELING

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Økonomistyring i Bornholms Regionskommune Forslag til ny model: Dialogbaseret mål- og rammestyring

Økonomistyring i Bornholms Regionskommune Forslag til ny model: Dialogbaseret mål- og rammestyring Økonomistyring i Bornholms Regionskommune Forslag til ny model: Dialogbaseret mål- og rammestyring - 1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Fra politiske ønsker til administrativ virkelighed...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere