Budgetopfølgning 2/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2/2012"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat

2 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli, herunder opgøres det forventede regnskab for, det korrigerede, den samlede afvigelse ved BO2. Endelig beskrives den samlede kassevirkning af opfølgningen på drift, anlæg, jordforsyning og finansiering, som også kan ses i oversigten bagest. Budgetopfølgning 2/ (BO2/) følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune. Det overordnede mål med styringen er, at det fastlagte og servicerammen for driftsområdet skal overholdes. I dette notat for den samlede økonomi præsenteres først driftsresultatet og det forventede regnskab både for den samlede driftsøkonomi og for de lagte udgifter på servicerammen. Opfølgning på driften består udover en samlet opfølgning for Greve Kommune, også af opfølgning på udsving og kompenserende tiltag på det enkelte udvalgs område, jf. afsnit 2.1. Dernæst vises resultatet af Anlægsrapport 3 pr. 31. juli, som også indgår i den samlede resultatoversigt sidst i notatet. På de to sidste sider vises en samlet resultatoversigt for kommunens økonomi pr. 31. juli. 2. Driftsresultat ved BO2/ Afvigelserne ved BO2 betyder samlet set er afvigelse på den ordinære driftsvirksomhed på 6,1 mio. kr. Det skyldes primært færre indtægter som følge af tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat samt en generel forventning om et faldende ejendomsskattegrundlag pga. finanskrisen med deraf afledte prisfald på såvel bolig- som erhvervsejendomsmarkedet. Hvis driftsoverførslerne fra til 2013 bliver på samme niveau som fra 2011 til, så virkningen af overførslerne mellem årene er neutral, bliver det forventede regnskab et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 98,3 mio. kr. Det forventede regnskab, hvis der ikke overføres driftsmidler til 2013 er et overskud på 59,0 mio. kr., se resultatoversigt sidst i notatet Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed var i det oprindelige et overskud på 79,1 mio. kr. Der er imidlertid givet tillægsbevillinger, driftsoverførsler for netto 44,1 mio. kr. siden vedtagelsen af Budget og frem til BO2/. Heraf er 39,3 mio. kr. overførsler på driften fra For at modvirke driftsoverførslernes belastning af Greve Kommunes serviceramme er der lagt med en overførselspulje på 30 mio. kr. i, så driftsoverførslernes faktiske belastning er reduceret til 9,3 mio. kr Fordeling af afvigelserne på driften ved BO2/ Ved BO2 er der et mindreforbrug på 0,028 mio. kr. på nettodriftsudgifterne. Fordelingen på udvalg af det samlede mindreforbrug fremgår af oversigten næste side: 2

3 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Driftsafvigelser Afvigelse Økonomi- og Planudvalget -1,509 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 0,301 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget -0,602 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget 5,693 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -3,855 mio. kr. Beredskabet 0 mio. kr. Samlet 0,028 mio. kr. Herunder kommenteres de største afvigelser og opmærksomhedspunkter ved BO2/: Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets område forventes et merforbrug/mindreindtægt på 1,509 mio. kr. Den forventede afvigelse kan hovedsagelig tilskrives mindreindtægt på byggesagsgebyrer og merforbrug til tjenestemandspensioner. Opmærksomhedspunkt Restudfordring vedr. administrative effektiviseringer i Merforbrug på biler pga. stigende brændstofpriser Merudgifter til KMD som følge af etableringen af Udbetaling Danmark (2013) Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget forventer samlet et mindreforbrug/merindtægt på 0,301 mio. kr. Opmærksomhedspunkt Vintervedligeholdelse Børne- og Ungeudvalget På Børne- og Ungeudvalgets område forventes et merforbrug på 0,602 mio. kr. Dette merforbrug kan bl.a. tilskrives merudgifter til Støtteforanstaltninger mv. vedr. inklusion og Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge. Opmærksomhedspunkter Merforbrug på Mosedeskolen Kapacitet i daginstitutioner Dagplejen Privat børnepasning og kapacitet Genetableringsudgifter og tomgangsleje Greve Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget forventer at overholde udvalgets ramme. Opmærksomhedspunkt Lederskifte i klubberne Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på i alt 5,7 mio. kr. på udvalgets område. Mindreforbruget dækker hovedsageligt over mindreforbrug på området for midlertidige og længerevarende botilbud og på området for hjælp, støtte og omsorg mv. efter Serviceloven. 3

4 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. udenfor servicerammen på udvalgets område ved BO2. Merforbruget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på området for Fleksjob/ledighedsydelse og på området for Introduktionsprogram mv Opfølgning på servicerammen I forhold til overholdelse af servicerammen er der isoleret set ved BO2 anvist mindreforbrug for netto 0,1 mio. kr. Sanktionslovgivningen vedr. overholdelse af servicerammen er som bekendt blevet skærpet i den vedtagne Budgetlov, hvor kommunerne bliver målt på overholdelse af servicerammen i forhold til det oprindelige og ikke i forhold til aftaleniveauet for serviceudgifterne. Greve Kommunes oprindelige for indenfor servicerammen udgør i 2.032,714 mio. kr. Den overordnede forbrugsprocent indenfor servicerammen var i Greve Kommune pr. 31. juli på 55,7 pct. af det oprindelige, hvilket er 2,6 procentpoint under en ligelig fordelt forbrugsprocent, der vil udgøre 58,3 pct. pr. ultimo juli. Det bemærkes i øvrigt, at pr. 31. juli 2011 var forbrugsprocenten på servicerammen 59,2 pct. Siden vedtagelsen af er der givet tillægsbevillinger til mindreforbrug indenfor servicerammen for netto 10,359 mio. kr. Derudover er der omplaceret midler fra konti uden for servicerammen til merforbrug inden for servicerammen for samlet set 2,022 mio. kr. Der er endelig bevilget overførsler indenfor servicerammen for netto 40,076 mio. kr. Som nævnt i afsnit 2 er der i Budget afsat en pulje på 30 mio. kr. til at lette presset på Greve Kommunes serviceramme, hvorfor driftsoverførslernes belastning på servicerammen reduceres til 10,1 mio. kr. Bevægelserne siden vedtagelsen betyder, alt andet lige og med disse forudsætninger, at Greve Kommune vil overholde kommunens serviceramme i, hvis BO2/ godkendes og der efterfølgende overføres serviceudgifter for mindst 1,7 mio. kr. til. Hvis overførselsniveauet i 2011/ fastholdes i /2013 vil Greve Kommune isoleret set have et overskud på servicerammen på 38,4 mio. kr. Presset på servicerammen Bevægelser Oprindeligt (serviceudgifter) Tillægsbevillinger (serviceudgifter) 10,359 mio. kr. Omplaceringer til og fra serviceudgifter fra finansiering, anlæg eller -2,022 mio. kr. uden for serviceramme Afvigelse ved BO2/ 0,070 mio. kr. Driftsoverførsler af midler fra 2011 (servicerammen) -40,076 mio. kr. Pulje til driftsoverførsler tilgået kassen 30,000 mio. kr. Serviceramme korrigeret for bevægelser inkl. driftsoverførsler fra 2011 Overskridelse af oprindeligt (servicerammen), hvis der ikke er overføres drifts til 2013 Overholdelse af oprindeligt (servicerammen) ved uændret driftsoverførselsniveau ,714 mio. kr ,383 mio. kr. -1,669 mio. kr. 38,407 mio. kr. 3. Forventet resultat for anlægsområdet Anlægsrapport 3 for indeholder det oprindelige på 109,7 mio. kr., overførsler mellem 2011 og på 79,0 mio. kr., samt tillægsbevillinger på 77,0 mio. kr. Det giver et korrigeret i på 265,7 mio. kr. 4

5 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 20,0 mio. kr. overførsler mellem 2011 og på -1,8 mio. kr. og tillægsbevillinger til merindtægter for 0,8 mio. kr. Det giver et korrigeret på 19,0 mio. kr. Det bemærkes, at det vedrørende salg af jord i Tune Nordøst har vist sig vanskeligt at sælge byggegrunde i, hvorfor det har været nødvendigt at udskyde det terede salg af byggegrunde i Tune Nordøst til Byrådet vedtog på mødet 26. juni at udskyde salget af grundene til Dette medfører isoleret set et kassetræk i på 20 mio. kr. Derudover forventes der i Anlægsrapport 3 afvigelser i form af mindreforbrug for samlet set 26,4 mio. kr. Samlet Anlægsrapport pr Investeringsoversigt Projektnavn Oprindeligt Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Jordforsyning pr Projektnavn Oprindeligt Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget I alt Note: += merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv merudgift/mindreindtægt 4. Den samlede kassevirkning Ses resultaterne på den ordinære drift i sammenhæng med resultaterne på anlæg, jordforsyningen og finansieringsområdet fås ændringen af likvide midler. Det forventede regnskab ved BO2/ pr. 31. juli med et uændret overførselsniveau er et kassetræk på 29,0 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et kassetræk i det oprindelige på 0,1 mio. kr. Hvis der ikke er driftsoverførsler til 2013, vil kassetrækket udgøre 68,3 mio. kr. Nedenstående oversigt viser udviklingen i kassetrækket fra vedtagelsen af Budget i oktober 2011 til og med BO2: 5

6 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 4.1 Udvikling i kassetræk Beløb Kassetræk, opr. -0,1 mio. kr. Tillægsbevillinger, Finansiering 102,7 mio. kr. Tillægsbevillinger, Drift -4,8 mio. kr. Tillægsbevillinger, Anlæg -76,2 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Drift -6,1 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Anlæg 26,3 mio. kr. Tune NØ -20,0 mio. kr. Overførsler, Drift -39,3 mio. kr. Overførsler, Anlæg -80,8 mio. kr. Overførsler, Finansiering 0 mio. kr. Overførelsespulje nulstillet 30,0 mio. kr. Kassetræk ved BO2 inkl. overførsler -68,3 mio. kr. Hovedårsagen til denne udvikling skal findes på anlægssiden, hvor der hidtil i året bl.a. er givet tillægsbevillinger vedr. det nye plejecenter i Karlslunde. Modsvarende er der givet tillægsbevilling til at øge byggekreditten med 73,6 mio. kr. for at finansiere færdiggørelsen af boligdelen på det nye plejecenter. Dertil kommer den ekstraordinære store overførsel af anlægsmidler fra 2011 til. Endelig er der på driften givet tillægsbevillinger til merforbrug, og der forventes færre ejendomsskatteindtægter. 5. Det samlede overblik over Greve Kommunes økonomi På de følgende sider vises et samlet overblik over Greve Kommunes økonomi i form af resultatoversigt fordelt på de enkelte udvalgs områder. Oversigterne indeholder følgende kolonner: Oprindeligt Budget : Viser det oprindelige som vedtaget oktober Overførsler 2011-: Viser overførte midler fra 2011 til. Omplaceringer : Viser omplaceringer foretaget for året. Tillægsbevillinger : Viser tillægsbevillinger bevilget af Byrådet for året. Korrigeret Budget : Viser tet korrigeret med tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler. Forbrugspct.: Viser forbrugsprocenten på driften pr. 31. juli i forhold til korrigeret. BO2 - Forventet Regnskab : Viser det forventede regnskab som anslået i opfølgningen, inkl. afvigelser og kompenserende tiltag. BO2 - Samlet afvigelse : Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, som anslået i opfølgningen. BO2 - Heraf afvigelser på servicerammen: Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, der ligger indenfor servicerammen. 6

7 Netto, mio. kr. A B C D E F G H I BO2 BO2 Korrigeret Forventet Samlet Overførsler Omplaceringebevillinger Tillægs- Forbrugs- regnskab afvigelse 2011/ pct Oprindeligt Mio. kr. BO2 Heraf afvigelser på servicerammen RESULTATOVERSIGT Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.619,379 0,000 1,385 0, ,764 60,7% 2.614,628-6,136 0, Skatter og generelle tilskud 2.621,323 0,000 1,385 0, ,708 60,7% 2.616,572-6,136 0, Renter -1,944 0,000 0,000 0,000-1,944 63,8% -1,944 0,000 0,000 2 Driftsudgifter ekskl. brugerfinansieret, netto, i alt ,215-9,267-1,385-4, ,665 55,3% ,637 0,028 0, Administration -250,318-5,354 0,540-2, ,285 59,0% -258,794-1,509-1, Byråd, kommissioner og valg -6,884-0,081 0,017 0,075-6,873 56,1% -6,873 0,000 0, Tværgående områder* -90,513 26,580 12,369 6,342-45,222 61,4% -45,222 0,000 0,000 Økonomi- og Planudvalget, i alt -347,715 21,145 12,926 4, ,380 59,3% -310,889-1,509-1, Teknik og miljø -126,502-2,395-0,476-0, ,566 49,1% -129,265 0,301 0, Park&Vej 2,500 0,000 0,000 0,000 2,580-3,6% 2,580 0,000 0,000 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -124,002-2,395-0,476-0, ,986 50,2% -126,685 0,301 0, Skoler -448,002-11,957-2,288-0, ,402 57,4% -461,402 1,000 1, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -203,818-5,193 0,013 1, ,698 62,6% -207,300 0,398 0, Forebyggelse og anbringelse -140,352-0,368 1,204-2, ,458 60,4% -144,958-2,500-5, Fritid - unge -14,671-0,003 0,065-0,115-14,724 57,8% -14,224 0,500 0,500 Børne- og Ungeudvalget, i alt -806,843-17,521-1,007-1, ,283 59,2% -827,885-0,602-3, Kultur -45,095-0,861-0,364 0,000-46,320 69,6% -46,320 0,000 0, Fritid -48,478-1,892 3,509-0,130-46,990 64,3% -46,990 0,000 0, Fritids- og Ungdomsklubber -22,564-0,408-3,276 0,000-26,248 62,1% -26,248 0,000 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -116,137-3,161-0,130-0, ,558 65,8% -119,558 0,000 0, Retsbestemte sikringsydelser -203,956 0,000 0,000 0, ,956 50,9% -203,156 0,800 0, Voksne og handicap -177,802-0,966-12,426 1, ,095 45,7% -183,349 6,746 6, Hjemmepleje -260,614-5,261-1,216 4, ,175 58,8% -262,175 0,000 0, Sundhed -176,064-0,861 0,005 0, ,635 33,3% -178,488-1,853-1,853 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -818,435-7,088-13,637 6, ,860 48,4% -827,167 5,693 4, Forsørgelsesudgifter -258,901 0,000 0,223-15, ,254 55,8% -276,033-1,779 0, Aktivitetstilbud -54,900-0,156 0,766 2,370-51,920 58,1% -53,996-2,076-0,013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, i alt -313,801-0,156 0,989-13, ,174 56,2% -330,029-3,855-0, Beredskabet -13,283-0,091-0,050 0,000-13,424 85,4% -13,424 0,000 0,000 Beredskabskommissionen, i alt -13,283-0,091-0,050 0,000-13,424 85,4% -13,424 0,000 0,000 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 79,163-9,267 0,000-4,810 65,099 58,991-6,108 0,070 Ordinær driftsvirksomhed (opgivet med uændret overførselsniveau 2011/12 ift. /13) 104,366 98,258

8 A B D E G H I Korrigeret BO2 BO2 Overførsler Tillægsbevillinger Forventet Samlet afvigelse 2011/ regnskab Oprindeligt Netto, mio. kr. Mio. kr. 3 Anlægsudgifter ekskl. forsyning, netto -109,699-78,990-77, , ,359 26, Administration -9,533 1,794 1,819-5,920 1,725 7, Tværgående områder -1,700-1,461-3,161-3,161 Økonomiudvalget, i alt -11,233 0,333 1,819-9,081-1,436 7, Teknik og miljø -72,901-12,049-31, ,119-98,460 17, Park og vej -2,814-0,217-3,031-3,026 0,005 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -72,901-14,863-31, , ,486 17, Skoler -10,113-2,298-4,607-17,018-16,546 0, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -1,000-1,193-2,193-2, Forebyggelse og anbringelse -1,000-1,000-1,000 Børne- og Ungeudvalget, i alt -12,113-2,298-5,800-20,211-19,739 0, Kultur -2,199-0,611-0,250-3,060-3,044 0, Fritid -0,659 3,026 0,529 2,896 2,892-0, Fritids- og Ungdomsklubber -0,653-0,653-0,653 Kultur- og Fritidsudvalget, i alt -2,858 2,415-0,374-0,817-0,805 0, Voksne og Handicap -0,500-0,500 0,000 0, Hjemmepleje -10,094-64,577-41, , ,892 0,058 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -10,594-64,577-41, , ,892 0,558 BO2 Heraf afvigelser på servicerammen 4 Jordforsyning (funk ) 20,000-1,806 0,840 19,034-1,013-20,047 0, Salg af jord (anlæg) 20,000-1,806 0,840 19,034 18,987-0,047 Tune Nordøst (konsekvens af BY-beslutning 26/6 ) 0,000-20,000-20,000 I Resultat på det skattefinansierede område, i alt -10,536-90,063-80, , ,381 0,196 0,070 FINANSIERINGSOVERSIGT A Tilgang af likvide aktiver 28,064-90,063-49, , ,726 0,196 0,070 Resultat, punkt I -10,536-90,063-80, , ,381 0,196 0, Optagne lån 38,600 0,000 31,055 69,655 69,655 0,000 B Anvendelse af likvide aktiver -28,214 0,000 71,638 43,424 43,424 0,000 0, Afdrag på lån -30,999 0,000 0,000-30,999-30, Øvrige forskydninger (funk ) 2,785 0,000 71,638 74,423 74,423 Ændring af likvide aktiver, i alt (A+B) -0,149-90,063 21,702-68,498-68,302 0,196 0,070 Ændring af likvide midler (opgivet med uændret driftsoverførselsniveau 2011/12 ift. /13) -29,231-29,035 A. Oprindeligt F: Forbrugsprocent 1/1-31/7 B: Overførsler mellem 2011 og G: Forventet regnskab (E+H) C: Omplaceringer H: Samlet afvigelse BO2 D: Tillægsbevillinger meddelt frem til 31/7-12 I: Heraf afvigelser der ligger indenfor servicerammen E: Korrigeret inkl. overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger (A+B+C+D)

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Økonomisk ledelsesinformation. Pr Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012) for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < < < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det

Læs mere

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < < < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Årsregnskab Overførsler

Årsregnskab Overførsler Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere