Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni og ikrafttrædelse

2 Generelle oplysninger om SOPU København & Nordsjælland Praktiske oplysninger: Kontaktoplysninger: Praktiske oplysninger og ordensregler: Se link: og Skolens fælles pædagogiske, didaktiske grundlag: Se link: Se derudover link for aktuelle muligheder og tilbud i forbindelse med uddannelsesforløb på SOPU: Dagen på SOPU er inddelt i moduler. SOPU modellen: 1. modul handler om feedback, fokus på den enkeltes læring, opfølgning og strukturering af dagen/ugen/det aktuelle læringsforløb 2. modul har fokus på fagligheden og her arbejdes som hidtil med konkrete, tværfaglige og tematiserede forløb. Metoderne er bl.a.: storyline, PBL, case, projekter. I dagens andet modul vil der særligt være fokus på oplæg og andre faglige aktiviteter der er relevante for det igangværende forløb. 3. modul er "Båndet". Aktiviteterne her modsvarer den enkeltes behov for læringsunderstøttende aktiviteter - på et mere individualiseret plan. Alle skal blive så dygtige som de kan i et optimalt uddannelsesmiljø. Dvs. elever/kursister med særlige behov skal tilgodeses lige så vel som elever/kursister med særlige forudsætninger. Fysisk aktivitet, støttetimer, faglig fordybelse, elevdemokrati, informationssøgning & kildekritik, samtaler med mentor, screening for ordblindhed og mange andre tilbud vil være at finde i Båndet. Aktiviteterne i Båndet går på tværs af grupper, hold og teams. 4. modul har igen fokus på fagligheden og her arbejdes som hidtil med konkrete, tværfaglige og tematiserede forløb (storyline, PBL, case, projekter o.a.) I dagens fjerde modul vil der særligt være fokus på koblingen mellem praksis og skole via praksisnære aktiviteter. Besøg fra praksis, brug af velfærdsteknologi, forumspil, situationsspil med praksisindhold, dokumentationstræning o.a. Overordnet bedømmelsesplan: Igennem hele uddannelsesforløbet er der fokus på løbende bedømmelse med henblik på at følge den enkeltes læring og progression. 2

3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Formålet med kompetencevurdering af ansøgere, er at sikre hver elev et uddannelsesforløb som er målrettet i forhold til behov og forudsætninger. Formålet er således: godskrivning for fag og/eller praktik og evt. afkortning af uddannelsen iværksættelse af særlige tiltag, hvor et sådant behov findes Der kompetencevurderes både ud fra formelle og reelle kompetencer: Formel kompetence: Alle ansøgere afklares i forhold til deres formelle, dokumenterbare kompetencer ud fra tilsendt ansøgning og dokumentation. Realkompetence: Ikke-dokumenterbare, reelle kompetencer afklares efter uddannelsesstart inden for de første to uger ved en realkompetenceafklaring. Der lægges vægt på, at afklaringen og vurderingen munder ud i den personlige uddannelsesplan, som udformes i et samarbejde mellem elev, skole og praktik og foreligger i Elevplan. Prøver: Lovgrundlag: Se link: 3

4 Pædagogisk Assistentuddannelse Pædagogisk og didaktisk grundlag Den pædagogiske anerkendende tilgang er centrum for aktiviteterne på uddannelsen. Det betyder, at elever og kursister bliver hørt, set og forstået. Alle mødes med interesse for og anerkendelse af, hvem de er, hvad de kan, og hvordan de lærer bedst. Tillid, tryghed og troværdighed er nogle af nøgleordene, og der er fokus på succesoplevelser og fællesskab. SOPU og praktikstederne har en kultur, der er baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Det betyder, at fælles læring, vidensdeling og erfaringsudveksling, styrker den enkeltes forståelse af sig selv, og samtidig er med til at skabe rum for udvikling hos den enkelte elev. Der stilles således krav til elever og kursister om at være bevidste om styrker og svagheder i forhold til tilegne sig ny viden. Uddannelsens pædagogik tager afsæt i didaktiske og metodiske overvejelser om at etablere et læringsmiljø, der imødekommer de særlige udfordringer, muligheder og behov, som en meget differentieret elevgruppe repræsenterer. Derfor tilrettelægges uddannelsens undervisning og vejledning, så der gives de bedst mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Dette kan som nævnt nås ved at sætte den enkelte elev eller kursist i centrum. Se SOPUs Metode og redskabskatalog: Ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og læringspotentiale arbejdes med at skabe balance mellem fællesskab og individualisering i undervisningen. Teori og praksis forenes af fagligt kompetente undervisere og praktikvejledere med indgående kendskab til det praksisfællesskab, som eleverne uddannes til at indgå kunne i. Veksling mellem teori og praksis er en styrke og en hjørnesten i vekseluddannelse. Undervisere og praktikvejledere har en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse, minimum svarende til den uddannelse, de varetager. Underviserne har desuden en erhvervspædagogisk efteruddannelse. Undervisere og praktikvejledere har fokus på både faglige, personlige og sociale relationer. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for læringsprocesser hos eleverne. Den Pædagogiske Assistentuddannelse er tilrettelagt som en vekseluddannelse mellem skole og praktik. Skoleperioderne er opdelt i tværfaglige temaer og læringsaktiviteter, som knytter sig til den efterfølgende praktikperiode. Der skabes således en tæt sammenhæng mellem den teoretiske undervisning, vejledning og de mål, eleverne skal opnå i praktikken. Gennem uddannelsen anvendes forskellige evalueringsredskaber, i skoleperioderne skolevejledning og i praktikperioderne praktikerklæring. Disse evalueringsredskaber kan være med til at skabe større sammenhæng i uddannelsen og et øget fokus på den enkeltes læring og læringspotentiale. Målet er at møde og anerkende den enkelte elev og arbejde på at styrke og videreudvikle elevens erhvervsfaglige kompetencer ud fra den enkeltes læringsforudsætninger. I tilrettelæggelsen af læringsaktiviteter lægges vægt på, at eleven tager ansvar for egen læring og samtidig får mulighed for at inddrage egne erfaringer og refleksioner i undervisningen såvel på skolen som i praktikken, samt får mulighed for at give og modtage feedback. I uddannelsen er der fokus på afvekslende, differentierede læringsaktiviteter og vejledning. Hertil kommer et fælles fokus på sammenhæng i uddannelsesforløbet på tværs af praktik- og skoleperioder. 4

5 Følgende overordnede metoder danner derfor grundlag for læringsaktiviteterne på uddannelserne: I skoleperioderne: Problembaseret læring (PBL) Projektorienteret arbejde Storyline Casebaseret arbejde Praksisbeskrivelser Oplæg Cooperative learning (CL) Vejledning Se metodekatalog: I praktikperioderne: Udgangspunkt i den enkeltes læringsmæssige ønsker og behov Individuel og gruppebaseret vejledning Oplæring i praksis ud fra den enkeltes læringsforudsætninger Vejledning i forhold til koblingen af teori og praksisfeltet (evt. undervisning i større eller mindre grupper) Vejledning til refleksion Vejledning i brug af læringsredskaber som f.eks. logbog og læringsaftaler Samarbejde mellem kontaktlærere og praktikvejledere i uddannelsen Gennem uddannelsen bliver den enkelte elev tilknyttet såvel kontaktlærere som praktikvejledere. Deres overordnede opgave er at støtte op om elevens læring og gennemførelse af uddannelsen. Kontaktlærernes primære opgaver er At støtte eleven i at udvikle relevante faglige, sociale og personlige kompetencer At medvirke til at støtte elevens læring, progression og trivsel. At samarbejde med de øvrige undervisere omkring den enkelte elev At samarbejde med administration, uddannelsesvejledning, ledelse og fastholdelsesteam At hjælpe eleven med at have fokus på ansvar for egen læring At godkende elevens uddannelsesplan At sikre at eleven får valgt respektive valgfag og valgfrit specialefag At foretage og formidle løbende bedømmelse og evaluering, herunder skolevejledning og delkarakterer At afholde elevsamtaler og fraværssamtaler At støtte eleven i at bruge den personlige uddannelsesplan og Elevplan 5

6 Praktikvejlederens primære opgaver er At planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb i relation til uddannelsesordningen, mål for praktikperioden og uddannelsesplan At planlægge praktikforløbet At introducere eleven i praksis i henhold til introduktionsprogram At planlægge datoer for forventningssamtale, uddannelsessamtaler, midtvejsevaluering, undervisningsdage, ferier o.l. At vejlede og støtte eleven i planlægningen af dagens indhold. At undervise og vejlede eleven ift. teoretisk bearbejdelse af den konkrete praksis, herunder refleksion og feed back. At udarbejde praktikerklæring, afholde slutevaluering og deltage i samtaler med elev og ansættende myndighed, såfremt der er behov for det o.a. Elevens opgave er, gennem både skole- og praktikperiode, skriftligt at formulere sine overvejelser i forhold til de faglige og personlige mål for uddannelsen. Skriftligtgørelsen sigter mod at give eleven et overblik, som kan danne udgangspunkt for samarbejde og planlægning med elevens kontaktlærere og praktikvejledere. Planlægning af uddannelsesforløb, herunder realkompetenceafklaring I forbindelse med optagelse på uddannelsen drøftes det individuelle uddannelsesforløb med skolens uddannelsesvejledning. Beslutning om eventuel godskrivning træffes individuelt ud fra en konkret vurdering, og det skal være dokumenteret, at grundlaget for godskrivning er til stede. Godskrivning på baggrund af formelle kvalifikationer skal være bevilget, inden ansættelsesaftalen indgås. Ydermere kan godskrivning på baggrund af reelle kompetencer afklares inden for de første to uger af uddannelsen: Hvis en elev på baggrund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den uddannelse, han/hun skal i gang med, kan eleven eventuelt få godskrivning for en del eller dele af uddannelsen på skolen. I nogle tilfælde gives der udelukkende merit for standpunkts- eller prøvekarakter (jf. hovedbekendtgørelsen 54). Elever med mindst et års erfaring fra området med en gennemsnitlig arbejdstid på 24 timer om ugen eller derover) kan opnå 50 % afkortning af uddannelsen. Elever med to års erfaring fra området med tilsvarende timetal kan opnå 95 % afkortning af uddannelsen. Godskrivning vedr. praktik forudsætter at en arbejdsgiver har udfyldt et skema vedrørende ansøgerens kompetencer målt imod praktikmålene. Personlig uddannelsesplan Den personlige uddannelsesplan er en del af Elevplan og afspejler det individuelle uddannelsesforløb og afspejler den foretagne realkompetenceafklaring. Den udarbejdes inden uddannelsesstart og i løbet af de første 14 dage på uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan skal indeholde Personlige formål med uddannelsesforløbet. De dele af uddannelsen eleven eventuelt har fået godskrivning for på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer og kompetencer, i såvel skole- som praktikperioder. Eleven, skolen, praktikstederne og den ansættende myndighed er alle ansvarlige for at følge op på elevens personlige uddannelsesplan og tage initiativ til eventuel revision, såfremt det måtte blive nødvendigt. 6

7 Læringsaktiviteter i skoleperioder Undervisningen er opdelt i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag retter sig direkte mod fagområdet, mens grundfag støtter op om områdefagene og giver studiekompetence. Områdefagene tager udgangspunkt i de fagområder, som er specifikke for uddannelsens kompetence-, ansvars- og opgaveområde. Områdefag og grundfag skaber tilsammen grundlaget for tilegnelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Den skemalagte undervisning er i gennemsnit på 35 lektioner pr. uge. Nedenstående er en oversigt over grund- og områdefagenes fordeling i uger: Områdefag: Pædagogik Kultur- og Aktivitet Bevægelse og Idræt Sundhedsfag 9,5 uger 9,5 uger 6 uger 5,5 uger 7 uger Grundfag: Dansk (C-niveau) Samfundsfag (C-niveau) Engelsk (E-niveau) Valgfag Valgfri specialefag 6 uger 4,5 uge 2 uger 2 uger 2 uger Områdefag: Der undervises på relevant niveau i henhold til uddannelsesordningen. Grundfag: De fastsatte niveauer er følgende: Dansk Samfundsfag Engelsk C-niveau C-niveau E-niveau Grundfagsundervisning indgår som en del af tværfaglige læringsaktiviteter og understøtter erhvervsuddannelsernes faglig bredde. Fravalg: Elever kan fravælge at modtage undervisning i faget engelsk. Disse elever skal i stedet arbejde med et andet fag fra fagrækken. Det anbefales at fravalg af engelsk kun sker for elever, der ikke har ønske om videreuddannelse. 7

8 Valgfrit specialefag: Valgfri specialefag udbydes i overensstemmelse med de fag og mål, der er opstillet i uddannelsesordningen, og skal bestås for at kunne gå til den afsluttende prøve. De valgfri specialefag: Socialpædagogik Specialpædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kost og bevægelse Børn og natur Æstetiske udtryksformer Pædagogiske aktiviteter, som kan understøtte institutionsfastsatte læringsmål Valgfag Valgfag skal give mulighed for yderligere indsigt i uddannelsernes faglige og almene fag. Også andre fag, som kan understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling, kan indgå som valgfag. Der arbejdes med valgfagene på den pædagogiske assistentuddannelse i Den lokale undervisningsplan opdateres løbende med relevant info. Læringsaktiviteter i praktikperioder Praktikperioder kan foregå på både normal- og specialområdet, jf. uddannelsens formål. Eleven vil opleve en tydelig sammenhæng og meningsfulde overgange mellem den teoretiske undervisning og praksisvirkeligheden. I praktikuddannelsen er der både fokus på praktikmål jf. uddannelsesordningen og på elevens personlige kompetencer, således at praktikuddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Den ansættende myndighed sikrer, at praktikuddannelsen bliver planlagt i overensstemmelse med uddannelsesordningen og den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder på en sådan måde, at eleven opnår færdigheder inden for kompetenceområdet. Praktikuddannelsen og den tilknyttede vejledning tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder. Det er det enkelte praktiksted, der tilrettelægger det konkrete praktikforløb. Samarbejde I overensstemmelse med SOPU 's mission, vision og værdigrundlag er der fokus på at skabe sammenhæng mellem elevens uddannelsesforløb på skolen og i praktikken. Fokus er ligeledes at skabe gode læringsbetingelser og kontinuerligt udvikle uddannelsen så den matcher samfundets behov. Praktikvejledere, uddannelsesansvarlige, repræsentanter fra kommunerne og skolen deltager i samarbejdet. For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbene tilrettelægges læringsaktiviteterne begge steder, så det understøtter såvel fagmål, kompetencemål som praktikmål. Der er ydermere fokus på at udvikle og understøtte den færdiguddannede pædagogiske assistents faglige identitet. Samarbejdet er centreret om uddannelsens overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for brugere med psykisk og fysisk funktions-nedsættelse samt i borgerens eget hjem. Kulturelle og aktiverende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Fysisk udviklende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 8

9 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. Konkrete aktiviteter der styrker samarbejdet omkring elevens uddannelsesforløb: 1. Praktikforberedende læringsaktiviteter (så vidt muligt med deltagelse fra praksis) 2. Introforløb i praktikken hvor der bygges videre på indhold fra skoleperiode 3. Undervisning-/aktivitetsdage i praktikken hvor teori og praksis kobles 4. Brug af Fastholdelseskonsulenter og andre tiltag som f.eks. mentor ordninger i hele uddannelsesforløbet Redskaber til brug i uddannelsesforløbet 1. Praktikerklæringer 2. Skolevejledninger 3. Elevernes uddannelsesplan Generelle aktiviteter: Mødefora med deltagelse af undervisere, ledelse og uddannelsesansvarlige jf. samarbejdsaftaler Løbende kvalificering af brugen af læringsredskaber som skolevejledninger, praktikerklæringer 9

10 Bedømmelsesplan Gennem uddannelsen sker en løbende bedømmelse i samtlige områdefag, grundfag og praktikmål. I skoleperioderne: Underviserne afgiver delkarakterer i Elevplan efter hver skoleperiode, som tilføjes skolevejledningen. Der kan afholdes samtaler mellem elev og kontaktlærer som et led i den løbende bedømmelse. Eleven bedømmes efter en helhedsbetragtning ud fra de mål, der er blevet undervist i i den pågældende skoleperiode, ud fra fagets generelle målsætninger og niveau samt ud fra de overordnede kompetencemål i uddannelsen. Til hver læringsaktivitet er knyttet et antal kompetencemål og et antal læringselementer med mål for det enkelte område- og grundfag. Eleven bedømmes med erhvervsfagligt fokus. Det vil sige, at fokus for vurderingen er, hvordan elevens adfærd, kommunikation og samarbejdsevne vil fungere i en professionel sammenhæng. Det er elevens præstation i læringsaktiviteterne, som er grundlaget for den løbende bedømmelse. Det omfatter både eventuelle skriftlige afleveringer og elevens deltagelse i læringsaktiviteterne. Delkarakterer og standpunktsbedømmelse gives ud fra 7-trinsskalaen. Valgfag bedømmes ikke. Gennemførsel fordrer tilstedeværelse minimum 4 dage ud af 5 og fremgår af uddannelsesbeviset. Prøver på SOPU København & Nordsjælland: Prøver i områdefag er case baserede og individuelle. Prøver har en varighed på 30 minutter inkl. votering. Prøver i dansk og samfundsfag følger gældende retningslinjer for faget, som det fremgår af Grundfagsbekendtgørelsen. Den afsluttende prøve består af en elevproduceret praksisbeskrivelse inkl. 2-3 konkrete problemstillinger. Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. For at få adgang til den afsluttende prøve, skal hvert områdefag bestås ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet for prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst 02. Ingen af karaktererne må være -3. Valgfrit specialefag skal være bestået. En anden forudsætning er, at bedømmelsen godkendt er givet for sidste praktikperiode. Vedr. afsluttende prøve: Bedømmelsen tager udgangspunkt i elevens opnåelse af kompetencemålene (Se bilag) 2.8 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder den pædagogiske assistentuddannelse efter d Planen revideres løbende af SOPU, Team Udvikling og det lokale uddannelsesudvalg. 10

11 Kompetencemål: 1. gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 2. selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 3. ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 4. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 5. stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 6. indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 8. med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 9. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 10. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde.

12 Praktikmål: Eleven kan: 1. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere praktisk pædagogisk arbejde indenfor den pædagogiske assistents kompetenceområde 2. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere inkluderende aktiviteter, som udfordrer praktikstedets målgruppes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling 3. tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde 4. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i inkluderende fællesskaber 5. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter, der understøtter og stimulerer praktikstedets målgruppe til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet 6. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter der motiverer praktikstedets målgruppe til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse 7. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte individs udvikling og udvikling af praktikstedets pædagogiske praksis 8. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle samt formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper 9. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, 10. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til pædagogiske aktiviteter samt til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner 12. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt arbejde ud fra kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål 13. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde 14. tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet, og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning for arbejdspladsen, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen 12

13 Læringsaktivitet 1: Intro, læring og institutionsliv (6 uger) (skoleperiode 1) Fag Mål Mål der Kompetencemål* Beskrivelse af mål afvinkes Kultur og Aktivitet Eleven har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb, Kultur og Aktivitet 2 2 Eleven kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling, Kultur og Aktivitet Eleven har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner, Kultur og Aktivitet Eleven kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtighed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori naturoplevelser og studier af naturen indgår, Kultur og Aktivitet 9 9 Eleven kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutions fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper, Eleven har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde, 7 7 Eleven har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner 8 8 Eleven har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer, Eleven har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle i disse, for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. Pædagogik Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde, Pædagogik 2 2 Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni og ikrafttrædelse udvikle sin 1.8 rolle 2014 som fagperson, 13

14 Pædagogik Eleven har viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og dagtilbuddene i Danmark, Pædagogik 4 4 Eleven har viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne understøtte den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder, Pædagogik Eleven har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring, Pædagogik Eleven har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, Pædagogik Eleven har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. Sundhedsfag Eleven har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære hos børn, unge og voksne, Sundhedsfag Eleven har viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner, Sundhedsfag 8 8 Eleven har kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for i overensstemmelse med denne at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende, Bevægelse og Idræt Eleven har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne, Bevægelse og Idræt 2 2 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, Bevægelse og Idræt 3 3 Eleven kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling, Bevægelse og Idræt 5 5 Eleven kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt andet gennem leg og dialog Dansk Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Dansk Eleven kan forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Dansk Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 14

15 Dansk Eleven kan anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Dansk Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. Dansk Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Samfundsfag 15 8 *Der arbejdes med alle kompetencemål - men særlige med fokus på de nævnte i læringsaktiviteten. 15 Eleven kan anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. Samfundsfag Eleven kan anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer Foreløbig beskrivelse af læringsaktiviteten: Intro, læring og institutionsliv (6 uger) Temaet sigter mod: At være studieforberedende ved at introducere til de enkelte fag og deres lærings- og kompetencemål. At skabe indsigt i egen personlig læringsstil og gruppeprocesser. At skabe overblik over den pædagogiske assistents rolle som fag- og myndighedsperson i relation til livet i dagtilbud. At udarbejde en personlig uddannelsesplan i dialog med kontaktlæreren om elevens faglige og personlige mål for uddannelsen. 15

16 Læringsaktivitet 2: Børn, unge og voksnes udvikling (8 uger) (skoleperiode 1) Fag Mål Mål der afvinkes Kompetencemål* Kultur og Aktivitet Beskrivelse af mål 2 Eleven kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling, 1 Eleven har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn Eleven har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneske identitetsdannelse og identitetsoplevelse, 4 Eleven har viden om barnets sproglige udvikling, herunder udviklingen af sprog hos tosprogede børn, for at kunne vurdere og understøtte børns sprogudvikling 5 5 Eleven har viden om, hvordan børn og voksne kan motiveres og udfordres til sproglig udvikling og kreativitet samt til at anvende forskellige udtryksformer og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler, 6 6 Eleven har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde 8 8 Eleven har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer, Pædagogik Pædagogik Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den 1 Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels udvikle sin rolle som fagperson, Pædagogik Eleven har viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne understøtte den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder, Pædagogik 7 7 Eleven har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbudets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, Pædagogik 8 8 Eleven har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere 16 om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx

17 pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger, Pædagogik Eleven har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring, Pædagogik Eleven har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, 1 Eleven opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i det pædagogiske arbejde Sundhedsfag Sundhedsfag 2 2 Eleven har kendskab til seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne, Sundhedsfag 6 6 Eleven har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid, Bevægelse og Idræt Eleven har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne Bevægelse og Idræt Eleven kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling, Bevægelse og Idræt 4 4 Eleven har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til konkurrence, motivation, samarbejde og leg, Bevægelse og Idræt 5 5 Eleven kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt andet gennem leg og dialog, Dansk Eleven kan reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst Dansk Eleven kan læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. Dansk Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Dansk Eleven kan anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Dansk Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre 17

18 Samfundsfag Eleven kan anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse. Engelsk Eleven kan anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge. Engelsk Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. Engelsk Eleven kan anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. Engelsk Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Engelsk Eleven kan genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. *Der arbejdes med alle kompetencemål - men særligt med fokus på de nævnte i læringsaktiviteten. Foreløbig beskrivelse af læringsaktiviteten: Børn, unge og voksnes udvikling (8 uger) Temaet sigter mod: At belyse forskellige aspekter af menneskets udvikling i samspil med omgivelserne for at kunne anvende denne viden i det relationsfokuserede pædagogiske arbejde i dagtilbud. 18

19 Læringsaktivitet 3: Vores vilkår og muligheder i et demokratisk samfund (8 / 9 uger) Fag Mål Mål der afvinkes Kompetencemål* Kultur og Aktivitet Beskrivelse af mål 5 Eleven kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed, 7 Eleven har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, 8 8 Eleven har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer, Pædagogik Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde Pædagogik Eleven har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag Pædagogik Eleven har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, Pædagogik Eleven har kendskab til, hvordan dagplejeren eller andre, der arbejder alene, får faglig sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan være for vanskelige situationer i alene-arbejdet, Sundhedsfag 1 1 Eleven opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i det pædagogiske arbejde Sundhedsfag 6 6 Eleven har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets sundhedspolitik at Sundhedsfag Bevægelse og Idræt tilrettelægge og tilberede et sundt måltid, 8 Eleven har kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for i overensstemmelse med denne at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende, 19 3 Eleven kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den

20 3 psykiske og sociale udvikling, Bevægelse og Idræt Eleven kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt andet gennem leg og dialog, Bevægelse og Idræt Eleven har viden om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, som sætter eleven i stand til at reflektere over og igangsætte fysiske aktiviteter, der fremmer børn, unge og voksnes forståelse for og glæde ved sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme Dansk Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Dansk Eleven kan reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst Dansk Eleven kan anskue og vurdere sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige og almene sammenhænge. Dansk Eleven kan læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. Dansk Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. Dansk Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Samfundsfag Samfundsfag Eleven kan anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere 16 Eleven kan anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse. Samfundsfag Eleven kan anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund. Samfundsfag Eleven kan fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier Engelsk Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. Engelsk Eleven kan anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge. Engelsk Eleven kan anvende, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier 20

21 Engelsk Eleven kan dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget Engelsk Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget. Engelsk Eleven kan skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget Engelsk Eleven kan redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget * Der arbejdes med alle kompetencemål - men særligt med fokus på de nævnte i læringsaktiviteten. Beskrivelse af læringsaktiviteten: Vores vilkår og muligheder i et demokratisk samfund (engelsk afsluttes) (8/9 uger) Temaet sigter mod: At skabe indsigt i sammenhænge mellem kulturer, livsstile, levevilkår, sundhed og det aktuelle omgivende samfund i relation til livet i dagtilbud. 21

22 Læringsaktivitet 4: Livet i institutionen (8 uger) (skoleperiode 3) Fag Mål Mål der Kompe- Beskrivelse af mål afvinkes tencemål* Kultur og Aktivitet Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med 2 aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i 9 forpligtende fællesskaber Kultur og Aktivitet 4 4 Eleven har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling, Kultur og Aktivitet 6 6 Eleven har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner, Kultur og Aktivitet 7 7 Eleven kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtighed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori naturoplevelser og studier af naturen indgår Kultur og Aktivitet Eleven kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og voksnes hverdagsliv og forståelse af verden Kultur og Aktivitet Eleven kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutions Pædagogik fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper, Eleven har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde, 7 Eleven har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og 8 Eleven har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer, 1 Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde, 22 Pædagogik Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den

23 pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels udvikle sin rolle som fagperson, Pædagogik Eleven har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, Pædagogik 8 8 Eleven har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger, Pædagogik Eleven har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring, Sundhedsfag Eleven har viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk sundhed, herunder udvikling af egen kropsbevidsthed og færdighed i at anvende rette bevægemønstre, Sundhedsfag Eleven har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid, Sundhedsfag 8 8 Eleven har kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for i overensstemmelse med denne at kunne arbejde Bevægelse og Idræt sundhedsfremmende og forebyggende, 2 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, Bevægelse og Idræt Eleven har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til konkurrence, motivation, samarbejde og leg, Bevægelse og Idræt 6 6 Eleven har kendskab til særlige barrierer for fysisk aktivitet hos brugere med fysiske og psykiske handicap samt metoder til at motivere disse grupper til motion Dansk og kropslig udfoldelse, 10 Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Dansk Eleven kan forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Dansk Eleven kan foretage en metodik analyse og perspektivering samt give en 23

24 begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer. Dansk Eleven kan formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, såvel mundtlig som skriftligt Samfundsfag Eleven kan anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter Samfundsfag Eleven kan anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund. Samfundsfag Eleven kan fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. *Der arbejdes med alle kompetencemål - men særligt med fokus på de nævnte i læringsaktiviteten. Foreløbig beskrivelse af læringsaktiviteten: Livet i institutionen (8 uger) Temaet sigter mod: At fremkomme med tanker, ideer og visioner i forhold til at skabe fremtidens ideelle dagtilbud. Læringsaktiviteterne skal føre til overvejelser og refleksioner over forskellige aspekter af livet i dagtilbud. 24

25 Læringsaktivitet 5: Børn og unge med særlige behov (9 / 10 uger) (skoleperiode 3) Fag Mål Mål der Kompe- Beskrivelse af mål afvinkes tencemål* Kultur og Aktivitet Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet 2 med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og 3 selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, 5 Kultur og Aktivitet Eleven har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling, Kultur og Aktivitet 10 1Eleven har viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund 0 med fysiske og psykiske handicap til at have en velfungerende hverdag. 3 Eleven har viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede inden for bo- og dagtilbuddet samt i specialskoler, 6 6 Eleven har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde 8 8 Eleven har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer, 10 1 Eleven har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen 0 rolle i disse, for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. Pædagogik Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde, Pædagogik Pædagogik Eleven har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale 6 Eleven har viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag, identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes, for at møde dem på anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers potentialer, 25 Pædagogik 7 7 Eleven har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbudets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august 2015 Gældende for elever optaget på uddannelsesordning udstedt den 15. juli 2013 Indhold Bedømmelseskriterier for pædagogik... 2 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Uddannelsen som pædagogisk assistent Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og sundhedsskolen Denne undervisningsplan

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse Afsluttende prøve Den pædagogiske Assistentuddannelse Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. JF BEK. Nr. 565 af 19/06/2008 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2012 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk CVR-nr. 29 55 64 82

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2013 Indsat bedømmelseskriterium juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse

Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Marts 2011 Side 1 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse: 2. Indgangs- eller uddannelsesniveau:... 2 2.1 Praktiske oplysninger:... 2 2.2 Didaktiske og metodiske

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Pædagogisk assistent uddannelse

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Pædagogisk assistent uddannelse Undervisningsplan Læringsaktiviteter Pædagogisk assistent uddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2014 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 TEMAER

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

Orden. Kaos. Kilde: frit efter Carsten N. Jensen, Voksnes læringsrum Kap. 13, s.199

Orden. Kaos. Kilde: frit efter Carsten N. Jensen, Voksnes læringsrum Kap. 13, s.199 Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit 18. september 2014 2 Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Pædagogisk assistentuddannelse. Til uddannelsen er tilknyttet et tværfagligt sammensat underviserteam,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere