Ta temperaturen på jeres MUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ta temperaturen på jeres MUS"

Transkript

1 Ta temperaturen på jeres MUS 1

2 Gennemføres MUS og er den forberedt? 1. MUS gennemføres. Er der et MUS-koncept? Er konceptet kendt? Er konceptet tilgængeligt? Tager ledelsen og de enkelte ledere ansvar for, at MUS gennemføres med alle medarbejderne efter en plan? Konceptet behøver ikke nødvendigvis at være langt og med mange spørgsmål og checklister. Det kan være spørgsmål og en plan eller en praksis for, hvornår man taler sammen. HR-funktionen - på de større arbejdspladser, hvor den findes - har ofte en funktion med at understøtte MUS-processen på vegne af ledelsen. Det er stadig vigtigt, at ledelsen tager et synligt og aktivt ansvar for MUS, således at denne ikke "isoleres som et mindre prioriteret HR-anliggende", der ikke har noget med strategi og kerneforretningen at gøre. 2. Lederne er godt forberedte til samtalen. Rummer konceptet guides til forberedelse? Bruger lederne tid på forberedelse? Det kan være en god ide - men er ikke en nødvendighed - at MUS-konceptet rummer input og inspiration til, hvordan man kan forberede sig, som er afpasset arbejdspladsen. Lederne skal bruge noget tid på forberedelse både af hele runden og af de enkelte samtaler med medarbejderne. Det kan være en fordel, at hele ledergruppen samlet har drøftet MUS-processen og de aktuelle temaer, som ledelsen finder, der bør inddrages i den kommende MUS-runde på arbejdspladsen. Ofte styrke det effekten af MUS, hvis der forud for MUS holdes et kick-off-møde, hvor MUSprocessen, arbejdspladsens indsatsområder og aktuelle temaer præsenteres og drøftes. Tidsforbruget ifm. MUS er en klassisk udfordring for de krydspresede ledere, som det kan betale sig at holde øje med her. Nogle punkter herudover, der erfaringsmæssigt er vigtige: Lederen melder rammer for MUS ud - set i forhold til hele organisationen og især rammer ift. den konkrete enhed Lederen overvejer den enkeltes behov ift. enhedens/organisationens behov Lederen forbereder sig på samtale-spillereglerne Lederen kan give den enkelte ret præcis feedback på opgaver og forventninger til kvalitetsniveau i løsningen og den enkeltes performance, dvs. hjælp til prioritering 2

3 3. Medarbejderne er godt forberedte til samtalen. Rummer konceptet guides til forberedelse? Bruger medarbejderne tid på forberedelse? Hvis der er guides til medarbejdernes forberedelse, og arbejdspladsen er tilpas stor, kan det være en god ide at målrette diverse forberedelsesguides til de største medarbejdergrupper. Ikke alle medarbejdere forbereder sig til samtalerne - eller forbereder sig lige meget. Det kan være en god ide at italesætte MUS-forberedelsen, evt. lave nogle mindre, hurtige sessioner i enhederne, f.eks. på eller ifm. et enheds- eller kontormøde, hvor medarbejderne lige taler sammen to og to om, hvad der skal ske, og hvad de har tænkt sig - uden at gå ind i selve samtalen. Nogle punkter herudover, der erfaringsmæssigt er vigtige: Medarbejderen overvejer emner til samtalen Medarbejderen overvejer ønsker til samtalen Medarbejderen forbereder sig på at få tilbagemeldinger og feedback, som han/hun ikke havde forventet Medarbejderen overvejer sit behov for at få prioriteret i arbejdsopgaver/løsningsniveauer og forbereder sit eget forslag hertil Medarbejderen overvejer, om han/hun har brug for lederens hjælp til at træffe beslutninger, prioritere, skære igennem - herunder overfor andre chefer og kolleger i projekter og samarbejder på tværs osv. 4. Lederen og medarbejderen har aftalt de temaer for samtalen, som aktuelt er vigtigst for dem. Er der på forhånd afstemt forventninger til samtalens indhold? Sker det ved samtalens start? Er der enighed om, hvorvidt der er tale om en dialog eller om en tilbagemelding? Er der enighed om de emner, der kan/skal berøres? Er der enighed om de bagvedliggende rationaliteter? Det er en god ide, at forventningerne omkring MUS fra den enkelte leder er meldt klart ud. Herunder om det er en dialog, tilbagemelding, performance review, lønforhandling, karrieresamtale, life-coaching eller lignende. Det hænger sammen med rationaliteten bag samtalen. Personalepolitikker italesætter ofte forskellige udgaver af "effektive og attraktive arbejdspladser", og i MUS er der tale om et møde mellem to indfaldsvinkler. Man kan vælge at arbejde i forlængelse af enten den ene eller den anden rationalitet, eller man kan vælge at arbejde i det felt, hvor de overlapper hinanden. Men det er en god ide før MUS, at såvel medarbejdere som ledere er klar over, hvad der er traditionen eller politikken på arbejdspladsen, så man også er enige om, hvad der er et godt argument for et udviklingsbehov og en udviklingsaktivitet. 3

4 Der er en fordel, at der er klarhed over de emner, som man kan forvente drøftet, og det kan være smart at lederen aftaler det på forhånd med den enkelte medarbejder inden MUS. Eller at leder og medarbejder senest ved samtalens start aftaler, hvad det er vigtigt for begge at tale om. Er MUS god? 5. Lederne oplever, at den tid og de kræfter, de bruger på MUS, er godt givet ud. Giver samtalen mening for lederne? Skaber den værdi på den ene eller anden måde - for lederen? - for organisationen? Skaber MUS værdi på den rigtige måde? Er MUS umagen værd? Goderåd: MUS skal gøre en forskel og skabe en værdi. MUS skal give mening for de involverede. Gør MUS ikke det, har den kun rituel betydning, spilder alles ressourcer og genererer potentielt forventninger, som ikke honoreres. Man hører af og til ledere sige, at der måske ikke kom så meget konkret ud af en MUS, men at det var en meget god snak rundt om en masse ting og en lejlighed til at checke op på ens medarbejdere. Det er godt - men det er slapt! 6. Medarbejderne oplever, at den tid og de kræfter, de bruger på MUS, er godt givet ud. Giver samtalen mening for medarbejderne? Skaber den værdi på den ene eller anden måde - for medarbejderen? - for organisationen? Skaber MUS værdi på den rigtige måde? Er MUS umagen værd? Medarbejderne oplever MUS som mere vedkommende, hvis den leder, som de har udviklingssamtale med, kender til deres arbejde i dagligdagen. Det virker ikke så godt, hvis man overvejende baserer sit input på, hvad man har hørt fra andre. En del medarbejdere vil i sagens natur have større eller mere detaljeret indsigt i det konkret faglige end deres leder, og her er det vigtigt, at lederen mestrer kunsten at få sådanne medarbejdere til at tage ansvar for deres egen faglige udvikling, stiller de rigtige spørgsmål og dermed holder ilden ved lige. For en del - men ikke alle - medarbejdere med høj faglig ekspertise er det ikke åbenlyst, hvorfor man skal forholde sig til samarbejde, kommunikation, engagement og "alle den slags bløde ting" i sin udviklingssamtale. En del udtrykker, at de helst "vil holde sig til det faglige". Her er det vigtigt at afstemme forventningerne og evt. aktivt "sælge", at relevante kompetencer i praksis på en arbejdsplads også om- 4

5 fatter personlige og relationelle forhold. At det også er nødvendige kompetencer, som gør det nemmere for den høje faglige ekspertise at skabe værdi for og sammen med andre i dagligdagen. Når grænsen mellem faglige og personlige kompetencer udviskes på arbejdspladsen, er det på den anden side vigtigt at være meget opmærksom på grænsen mellem det personlige og det private. Det private hører næppe hjemme i en MUS - og hvis overhovedet, så er det klogt kun at gå ind i det private område efter en direkte invitation. 7. MUS har et strategisk sigte, der understøtter arbejdspladsens mål, gør arbejdspladsen mere effektiv og/eller attraktiv. Er strategien kendt af medarbejderen (og lederen)? Er enhedens særlige opgaver i relation til strategien og arbejdsdelingen i organisationen kendt? Er der overblik over, hvordan ændrede ønsker og krav til adfærd og performance kan oversættes til kompetenceudviklingsbehov? Er der hjælp at få her f.eks. fra HR-professionelle? Kan medarbejderen se sit bidrag ift strategien og løsningen af organisationens kerneopgaver, dvs. i skabelsen af værdi for brugerne? Kan medarbejderne svare på, hvad de skal blive bedre til, for at skabe mere værdi for brugerne? Ved medarbejderne, hvad der skal til for at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for dem? Strategi og strategiske indsatsområder skal i et eller andet omfang være kendt for alle i organisationen, og det kan ske ved præsentation på intranet eller ved eventuelle kick off møde(r) før MUS. Her sættes en ramme og en overordnet dagsorden, som MUS skal spille op mod, hvis MUS skal have et strategisk sigte. Det kan også godt være et strategisk mål at blive en (endnu mere) attraktiv arbejdsplads. Den enkelte leder bør være i stand til at oversætte strategi og særlige nye strategiske udfordringer til den enkelte enhed og den enkelte medarbejder. Men HR-funktionen - på de større arbejdspladser, hvor den findes - kan overveje at støtte oversættelsen af ændrede ønsker og krav til adfærd og performance til kompetenceudviklingsbehov. Og herunder også hjælpe den enkelte med at finde ud af, hvordan man kan skabe mere værdi for brugerne og sig selv. Hvis medarbejderne skal bidrage til, at MUS har et strategisk sigte, skal de vide, hvad kerneopgaven går ud på, og de skal kunne se arbejdspladsens overordnede udfordringer (dvs. have en vis strategisk forståelse). Men det er også nødvendigt at have en forståelse af deres eget bidrag som et lille hjul i en stor maskine (dvs. en vis organisatorisk forståelse). Man kan spørge medarbejderen om, hvorvidt han/hun har en ide om, hvad han/hun skal lære for at skabe mere værdi for brugerne. Det er et meget svært spørgsmål for mange - men selvom man ikke altid ender med klare svar, giver spørgsmålet ofte anledning til gode refleksioner og diskussioner. Derfor egner dette spørgsmål sig også til fælles forberedelse i en gruppe eller en enhed før en MUS-runde. 5

6 8. Medarbejderne får klare tilbagemeldinger på deres arbejde og udviklingsområder. Er der klarhed over og enighed om medarbejderens vigtigste arbejdsopgaver? Er der en fælles opfattelse af forventninger til kvalitet, tidsforbrug og niveau af løsning etc.? Har lederen øje for den enkeltes arbejde/adfærd/performance? Får medarbejderen feedback på arbejde/adfærd/performance - om det f.eks. er meget godt, godt, godt nok eller rejser udviklingsudfordringer? Behersker lederne evnen til at give klar feedback og skabe noget konstruktivt/positivt for medarbejderen også af eventuelle problematiske områder? Behersker medarbejderne evnen til at modtage klar feedback og få noget konstruktivt ud af den/lære noget, også hvis feedbacken eller vurderingen er mere kritisk, end man havde forventet? Performance-review forudsætter - for at give mening for både den, der giver og den der modtager - en klarhed over ens vigtigste arbejdsopgaver og en fælles opfattelse af forventninger til kvalitet og niveau af løsning etc. Det er en fordel, hvis tilbagemeldingen gives af en leder, som har direkte erfaring med medarbejderens arbejde, fordi et performance-review ofte rejser spørgsmål og i sig selv er en del af processen med at afstemme forventninger og blive skarpere i prioriteringerne i arbejdet. Det er ikke bare en pædagogisk fordel - men også en del af udviklingssamtalens DNA - at lade udfordringer i arbejde/adfærd/performance ledsage af forslag til udviklingsområder og ikke mindst udviklingsaktiviteter. Hvordan kan organisationen og lederen hjælpe medarbejderen med at blive bedre? Hvad skal der til, og hvem skal gøre det? Hvad er en "klar" tilbagemelding? Er der et særligt system eller et koncept med nogle kendte kriterier, eller er det en "blød" samlet vurdering? Der er forskel på, om man som leder kommer med en vurdering, som i øvrigt ikke er til diskussion, om man vil åbne op for, at medarbejderne må diskutere vurderingerne, eller om man giver feedback. Feedback er ikke "bare enhver ytring om den anden", men en metode eller en slags håndværk, som kan (og formentlig skal) trænes af både giver og modtager. Det er vigtigt, at der er forventningsafstemt mellem ledelse og medarbejdere om, hvad det er for en type tilbagemelding, man vil benytte sig af. 9. Under MUS drøftes, hvordan medarbejderens kompetencer og faglighed kan bruges endnu bedre i forhold til kerneopgaverne. Er der klarhed og enighed om medarbejderens kompetencer og faglighed? Har medarbejderen kompetencer, som han/hun gerne vil bringe i spil, men som ikke udnyttes i arbejdet? Er der muligheder for at udvikle opgaveløsningen? Er der muligheder for at få mere ansvar ift. kerneopgaverne? Klarhed er ikke nemt opnået. Der er ikke en standard-model for, hvordan man skal opfatte kompeten- 6

7 cer og faglighed: Nogle bruger detaljerede, opgavenære beskrivelser med måske hundrede "kompetence-kategorier" i større bogholderisystemer, men det er ikke almindeligt. Andre har kompetenceprofiler for 3-5 forskellige typer af jobs og vælger kompetencer, som føres ind i et "spind". Nogle vælger en opdeling i almene, faglige og personlige kompetencer eller kategorierne viden, kunnen mening/identitet, som evt. underopdeles. PULS bruger fagligt niveau, procesforståelse og samarbejde og indsats og engagement med underkategorier. Det vigtige er, at der er enighed om, at man indfanger de væsentligste kompetencer - og at de enkelte kompetencer, man vælger, er væsentlige for ens faglige praksis og resultater. Skal man være enige om vurderingen? Nej, ikke nødvendigvis, men det er ikke hensigtsmæssigt at bruge al tiden på at forhandle, hvor krydset skal stå, så det er en fordel at kunne håndtere uenighed på en god måde. Et "spind" giver muligheden for i eet billede at fastholde, hvordan medarbejderen scorer sig selv, hvordan lederen scorer medarbejderen, og hvordan man i øvrigt mener, at kompetencerne til et job/en rolle bør se ud. For mange er uenighed et godt grundlag for en dialog om udvikling, og om hvor det er nødvendigt og vigtigst at sætte ind. I de fleste tilfælde vil kompetencemodellen være en reduktion af, hvad man kan. Det er er derfor vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderne kan have kompetencer, som måske ikke er synlige i deres nuværende arbejde og som derfor "bliver usynlige" i diverse modeller og spind - men som de kan have lyst til at bringe i anvendelse i deres arbejde. Og som arbejdspladsen kan have god nytte af - det kan måske være kompetencer, som medarbejderen bruger i fritiden. Under denne dialog kan der ofte høstes ideer til nye måder at gøre tingene på og muligheder for at udvikle det enkelte job. Og give den enkelte medarbejder mere ansvar. De fleste medarbejdere kan direkte adspurgt godt komme med forslag til, hvordan man kunne gøre tingene mere effektivt. Man bør generelt huske de samarbejdsmæssige og organisatoriske perspektiver, når man beskæftiger sig med enkelte medarbejderes kompetencer og ikke mindst med vurderingen af deres performance. Det, vi præsterer og gør, er ikke kun afhængigt af, hvad vi hver især selv ved, kan og vil - men også af konteksten, opgaverne, kollegerne, kultur og samarbejdsforhold i organisationen og (personale)ledelsen. 10. Den enkelte medarbejders udvikling drøftes under MUS. F.eks.: kompetencer, motivation, employability eller fortsatte karriere. Under MUS drøftes den enkelte medarbejders udvikling (f.eks. kompetencer, motivation, employability eller fortsatte karriere) Er der enighed og fælles ønske om, at man kan tale employability og fortsat karriere under MUS? Har medarbejderne en klar forestilling om, hvad de skal lære for at bevare deres markedsværdi eller for at komme videre i deres liv? Er lederen klædt på til den slags samtaler? Medarbejderen bør have en ide om, hvad der gør han/hende glad på arbejde, hvad der særligt motiverer ham/hende og hvor meget (mere) ansvar og indflydelse, han/hun gerne vil have. Medarbejderen bør også have en ide om, hvor han/hun gerne vil være ansætbar eller bevæge sig hen på længere sigt. Til sammen er det fundamentet for at vide - eller have en ide om - noget om, hvad man skal lære for at skabe mere værdi for sig selv og komme et skridt videre i sit liv. 7

8 Sådanne samtaler kan godt blive lidt (for) hverdagsagtige og uforpligtende. Det er en fordel, hvis lederen er klædt på til samtaler om karriere og employability - både samtaledelen og "det faglige" om arbejdsmarkedets behov, hvad man kan gøre for at blive mere attraktiv osv. De fleste ledere trækker - som alle andre - i høj grad på personlige erfaringer, men det kan være en fordel at understøtte disse med noget mere faktuelt. HR-funktionen kan - på de større arbejdspladser, hvor den findes - evt. understøtte denne del af samtalen ved at holde styr på undersøgelser og tendenser for i hvert fald de største medarbejdergrupper. Ligesom der findes individuelle refleksions- og afklaringsværktøjer og tests, som den enkelte kan bruge i sin forberedelse. 11. Der kommer nye ideer frem under MUS til f.eks. nye services, måder at arbejde på eller til store og små hverdagsforbedringer. Er der enighed om, at man godt må komme med ideer til andre måder at gøre tingene på under MUS? Noteres eventuelle ideer ned? Bringes de videre i systemet på systematisk basis? Under MUS er det ikke ualmindeligt, at man får ideer til andre måder at gøre tingene på, når man i øvrigt taler om udfordringer og udviklingsbehov i dagligdagen. Sådanne ideer skal høres og kvitteres for, og de skal bringes videre til overvejelse i de rigtige sammenhænge - som ofte ikke er MUS-samtalen mellem en enkelt leder og medarbejder. MUS er således en anledning til at "høste" medarbejdernes ideer og dermed ganske gratis øge deres involvering og engagement. Hvis man ikke hører og kvitterer for sådanne ideer, er virkningen den modsatte. 12. Medarbejderne oplever, at der er tale om en dialog. Er der enighed om, hvordan man giver og modtager feedback og mestrer parterne i samtalen disse roller? Kan deltagerne i øvrigt tale sammen og være i dialog på en for begge parter ordentlig måde? I teorien er feedback defineret som "de tilbagemeldinger du giver ud fra en bevidst hensigt om at bidrage konstruktivt til andre menneskers udvikling". Feedback er således ikke en hvilken som helst ytring, f.eks. kommentarer a la hvis du vil høre min mening, reprimande og skæld ud, eller noget jeg siger, fordi jeg har behov for at komme af med det. Feedback skal komme fra et sted, hvor det er hensynet til den andens udvikling, der er i højsædet. Det er vigtigt, at der er dialog i MUS, og at der er enighed om spille- og dvs. samtalereglerne. Derfor er det også en god ide at have forventningsafstemt, om der er tale om "en blød og nysgerrigt udforskende" feedback på selvvalgte emner med åbne og åbnende spørgsmål, en direkte tilbagemelding eller vurderinger, som i princippet ikke er til forhandling - og hvornår der er behov for hvad. 8

9 Det er indlysende, at samtalen går i skoven, hvis leder og medarbejder har forskellige behov og forventninger og ikke er i sync her. Kommer der noget ud af MUS? 13. MUS resulterer i konkrete udviklingsmål for den enkelte. Sættes der mål i samtalen? Skrives de ned? Hvem skriver dem ned? Gemmes de? Er der nogen, som ser på dem før næste MUS? Er der nogen som ser udviklingsmålene ifm. næste MUS? Erfaringsmæssigt er der mange, som når frem til at blive enige om udviklingsmål, men det er et svagt punkt for mange at tage målene frem og kigge på dem. Styringsvirkningen af sådanne udviklingsmål ligger således ofte mest i det øjeblik, hvor man har MUS. Det er imidlertid meget nemt at gøre noget ved: Skriv dem ned, gem dem et sted, hvor man kan finde dem igen, tag dem frem og tale om, hvordan det går engang imellem. Mange har gode erfaringer med en mini-mus for at give aftaler om udviklingsmål og -aktiviteter et "servicecheck" efter ca. 6 måneder. Alt forandres hurtigt, og er det aftalte stadig relevant? 14. Der aftales konkrete aktiviteter, som skal medvirke til, at medarbejderen når sine udviklingsmål. Bliver der under MUS aftalt kurser eller uddannelsesforløb, som medarbejderen skal deltage i? Er der nogen, som sørger for eller hjælper med at huske, finde og tilmelde kurser? Er der overblik over muligheder? Bliver der i løbet af året fulgt op på, om medarbejderen faktisk er kommet afsted eller har planlagt kursus/uddannelsesforløb? Bliver der under MUS aftalt "læring-i-praksis" aktiviteter, sidemandsoplæing, supervision, andre samarbejdsrelationer, andre opgaver etc. Er der overblik over måder at arbejde med mere læring i praksis omkring den enkelte? Er der nogen, som bliver involveret i/hjælper med læring-i-praksis-aktiviteter? Bliver der i løbet af året fulgt op på, om medarbejderen faktisk får noget (ny læring) ud af læring-ipraksis-aktiviteterne? Kurser, uddannelse og efteruddannelse er klassiske udviklingsaktiviteter. Her er det vigtigt at sikre sig, at aftalte kurser/uddannelsesaktiviteter faktisk bliver fundet - og at medarbejderen faktisk bliver tilmeldt. Det er ikke en selvfølge, for i tiden fra MUS og til kursustilmelding kan der ofte gå en del eller ligefrem lang tid - og her kan de aktuelle prioriteringer og dagsordner være skiftet. Og nogle medarbej- 9

10 dere synes måske ikke længere, at de har tid til at tage på efteruddannelse. Aftaler om kompetenceudvikling bliver mao. ikke altid implementeret. Hvis der indgår kurser i udviklingsaktiviteterne, skal der også være økonomi til dem. Det kan man lave overordnede aftaler om i organisationen. Men det er vigtigt, at den leder, som man har MUS med, enten selv disponerer over nogle økonomiske midler eller har mulighed for at indstille. Samt at der er klarhed over proceduren, kriterierne og mulighederne og forventningsafstemt mellem leder og medarbejderne før MUS. Det behøver ikke at ske i den enkelte MUS, men kan ske kollektivt i starten af MUSrunden. Kompetenceudviklingsaktiviteter behøver ikke (kun) at være kurser. Ændringer i medarbejdernes arbejdsopgaver, ansvar, indflydelse, ledelses-opfølgning, (samarbejds)relationer til kolleger, andre afdelinger eller brugere, placering i det fysiske rum, anvendelse af teknologi osv. - på kort form ændringer i medarbejderens læringsmiljø - er en kraftfuld måde at skabe læring i dagligdagen under udførelse af de daglige arbejdsopgaver. Sammen med en række deciderede læringstiltag som supervision, coaching, mentoring, lærings-makkerskaber (dyader), lær af de nyansatte osv., som alle kan skrives ind som udviklingstiltag og -aktiviteter, som man aftaler under MUS. 15. De konkrete aktiviteter fører til nye kompetencer. Bliver der udfyldt Impact Maps før kursustilmelding eller før iværksættelsen af konkrete læring-ipraksis-aktiviteter? Er der en samtale mellem leder og medarbejder om forventet udbytte mm. før kursusstart eller før iværksættelsen af konkrete læring-i-praksis-aktiviteter? Er der aftaler om, hvad der skal ske (planlægges) og hvornår efter kurset eller konkrete læring-ipraksis-aktiviteter? Er der procedurer, der sikrer, at kursen bliver justeret, hvis tiltagene ikke virker, dvs. fører til nye kompetencer? Hvem opdager det, hvem tager fat? Impact Map'et (Brinkerhoff) er et skema bestående af 4 spørgsmål, der kan bruges til en dialog om, hvad man (1) forventer at lære, (2) hvordan det lærte forhåbentlig vil ændre ens adfærd eller performance, (3) hvilke resultater det vil ændre eller skabe og (4) hvordan det understøtter strategiske mål. Det er ikke nødvendigt at udfylde skemaet eller skrive lange romaner, men der er en pointe i at bevæge sig fra "blot" at lære til også at bruge det nye lærte i praksis til at gøre noget andet og skabe andre resultater. Lederen tager initiativer til at skabe rammer for læring i praksis (nye arbejdsopgaver, sidemandsoplæring, kollegial supervision, ændrede arbejds- og samarbejdsformer etc.). Det kan være en fordel at sætte "refleksion over læring" i system efter kurser og udviklingsaktiviter - ikke så der SKAL bruges mange timer eller dage på det, men så de rigtige bruger 5 minutter på det en gang i mellem - f.eks. i forbindelse med møder i den faste mødestruktur. Det øger transfer fra uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteterne. Medarbejderen tager ansvar for at gribe de nye muligheder for læring i praksis og husker at få læring ud af dem. 10

11 16. De nye kompetencer bliver brugt i praksis. Er der aftaler om, hvad der skal ske ift. adfærd/performance og hvornår efter kurset/læring-ipraksis-aktiviteter? Efterspørges den ændrede adfærd i praksis? Af hvem/hvem ikke? Anerkendes den ændrede adfærd i praksis? Af hvem/hvem ikke? Spørger lederen, hvad han/hun skal gøre for at hjælpe med at bane vej for den ønskede adfærd? En dialog omkring et Impact Map (se ovenfor) er med til at fastholde fokus og dermed transfer på, at vi skal omsætte og bruge det lærte i praksis - det sker nemlig i mange tilfælde ikke af sig selv. Ledere og kolleger - og naturligvis medarbejderen selv - kan i praksis gøre meget for, at der kommer transfer og effekt ud af det, man har suget til sig i en læringssituationen. De kan også effektivt forhindre det, og det er man naturligvis ikke interesseret i. Det er vigtigt, at ikke bare nye kompetencer, men også deres omslag og anvendelse i praksis direkte efterspørges af ledere og kolleger - og herunder anerkendes, når den ændrede adfærd viser sig. Men det sker ikke af sig selv altid, og det er ikke nødvendigvis konfliktfrit stof: Medarbejderne har over tid etableret en fælles praksis, som ønsket om en ny adfærd måske skubber til - og dermed til det, som man kan kalde "forhandlingen af den kompetente adfærd". Opfattelsen af, hvad der er kompetent adfærd lader sig ikke altid lige flytte. Det er et meget afgørende punkt at være opmærksom på, for her kan hele investeringen i uddannelse eller kompetenceudvikling så at sige blive tabt på gulvet. Fordi der i værste tilfælde ikke kommer noget ud af kompetenceudviklingen, den sætter sig ingen spor i praksis, og ingen brugere opdager noget eller mærker forskel. Kolleger og tilbagemeldinger brugere kan med fordel inddrages og hjælpe den enkelte med at omsætte det lærte i praksis, fastholde nye gode måder at gøre tingene på. Risikoen for at falde tilbage i gamle vaner er stor, hvis man er alene med opgaven at ændre praksis. 17. Lederen oplever, at MUS understøtter tilliden og samarbejdet mellem medarbejder og leder. Hjælper MUS til at skabe forståelse for medarbejderens intentioner, situation, handlemuligheder og perspektiv? Hjælper MUS med at skabe forståelse for lederens intentioner, situation, handlemuligheder og perspektiv? Bidrage MUS til, at leder og medarbejder bliver bedre til at samarbejde, hjælpe hinanden og realisere fælles intentioner? MUS er grundlæggende en samtale om udvikling. Men samtidig er samtalen et møde og en koordinering mellem forskellige perspektiver til arbejdet, de konkrete opgaver og hvad der er vigtigt i den sammenhæng. Dermed rækker samtalen langt udover aftalen om eventuelle konkrete udviklingsaktiviteter. 11

12 MUS er således i sig selv en tillids- og samarbejdsskabende foranstaltning - eller har i hvert fald potentialet til at være det. Det, der foregår i samtalen og ikke mindst måden, den foregår på, skal gerne være i nogenlunde værdimæssig overensstemmelse med den måde, det daglige samspil mellem leder og medarbejder foregår på. Ellers risikerer man, at MUS opleves som en til lejligheden iscenesat og dermed utroværdig imødekommenhed, der skaber skepsis i stedet for tillid. 18. Medarbejderen oplever, at MUS understøtter tilliden og samarbejdet mellem medarbejder og ledere. Hjælper MUS til at skabe forståelse for medarbejderens intentioner, situation, handlemuligheder og perspektiv? Hjælper MUS med at skabe forståelse for lederens intentioner, situation, handlemuligheder og perspektiv? Bidrage MUS til, at leder og medarbejder bliver bedre til at samarbejde, hjælpe hinanden og realisere fælles intentioner MUS er grundlæggende en samtale om udvikling. Men samtidig er samtalen et møde og en koordinering mellem forskellige perspektiver til arbejdet, de konkrete opgaver og hvad der er vigtigt i den sammenhæng. Dermed rækker samtalen langt udover aftalen om eventuelle konkrete udviklingsaktiviteter. MUS er således i sig selv en tillids- og samarbejdsskabende foranstaltning - eller har i hvert fald potentialet til at være det. Det, der foregår i samtalen og ikke mindst måden, den foregår på, skal gerne være i nogenlunde værdimæssig overensstemmelse med den måde, det daglige samspil mellem leder og medarbejder foregår på. Ellers risikerer man, at MUS opleves som en til lejligheden iscenesat og dermed utroværdig imødekommenhed, der skaber skepsis i stedet for tillid. 19. Der er en systematisk, tværgående opsamling af de generelle tendenser og behov, som de enkelte ledere har hørt under deres MUSrunder. Melder de enkelte ledere noget om generelle tendenser "op i systemet" eller til et lederforum efter MUS-runderne? Melder de enkelte ledere noget tilbage om generelle tendenser til HR efter MUS-runderne? Sker det systematisk? Bliver de spurgt af nogen, hvis de ikke gør? Generelle tendenser og behov, som konstateres under MUS-runden, kan ofte med fordel adresseres med fælles løsninger - i stedet for at beslutte særlige aktiviteter for hver enkelt. Det kan f.eks. være en fælles (efter)uddannelsesindsats, et kursus eller et generelt indsatsområde, f.eks. videndeling, kollegial feedback, brugerinvolvering i løsning af opgaverne eller lignende. 12

13 Det kræver naturligvis, at behovet/behovene systematisk er samlet op og meldt tilbage til et lederkollegium eller en HR-enhed, som danner sig et overblik og foranstalter en prioritering af, hvad der vil blive adresseret centralt. Risikoen er, at man som leder konstaterer et behov, men at der ikke bliver gjort noget ved det, fordi man venter på et centralt initiativ, som lader vente på sig - eller måske aldrig kommer. Derfor er det vigtigt at have en præcis køreplan, så alle ved, hvordan beslutningsgangen er - og derefter at man er i stand til at rykke hurtigt. Ellers vil alle fortsætte med de individuelle løsninger, som måske i et samlet perspektiv er uhensigtsmæssige/for dyre. 20. Innovative ideer og forbedringsforslag, som er kommet op under MUS, bringes videre i organisationen. Er der enighed om, hvorvidt man må komme med ideer under MUS? Samles sådanne ideer op og gives videre i organisationen, hvis de rækker udover den enkelte enhed? Lederen kan høste ideer og organisatoriske forbedringspunkter under MUS, og det er afgørende for "overlevelsesraten" af sådanne ideer, at de ikke bare ligger i baghovedet og venter på en lejlighed (eller glemmes), men meldes op/videre i organisationen i en proces, hvor der kan blive taget stilling til dem. Dette gælder selvfølgelig for ideer, som den enkelte leder ikke direkte kan omsætte i egen enhed. 13

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

MUS. Vejledning til lederen om

MUS. Vejledning til lederen om Vejledning til lederen om MUS Dette er en vejledning til, hvordan du afholder MUS med dine medarbejdere. Du kan læse om, hvordan processen håndteres, fra indledende forberedelse, til selve samtalen og

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Velkommen til Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Eva Maria Mogensen og Birgit Holt Sørensen 26. September kl. 13.30-15.30 SCKK: SCKK er oprettet af overenskomstparterne på det statslige

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling Udkast Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P Delpolitik Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Assens Kommune Kompetenceudvikling - en forudsætning for vækst

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

MUS og kompetenceudviklingsplaner

MUS og kompetenceudviklingsplaner MUS og kompetenceudviklingsplaner Hvorfor dette tema? Et krav i rammeaftale om kompetenceudvikling De faglige organisationer påpeger, at vi ikke lever op til kravene = overenskomstbrud Stikprøver viser,

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisation September 2009 GRUS-koncept GRUS er en organiseret gruppesamtale af nogle timers varighed, der kan sikre sammenhæng mellem enhedens

Læs mere

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 11.11.2015 Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ved OK13 og OK15 aftalt at iværksætte en særlig indsats for at styrke

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE ODDER KOMMUNE INTRODUKTION Medarbejderudviklingssamtalen er en fremadrettet og gensidigt forpligtende samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder om medarbejderens trivsel,

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

MUS. Vejledning til medarbejderen om

MUS. Vejledning til medarbejderen om Vejledning til medarbejderen om MUS Dette er en vejledning til Medarbejder Udviklings Samtalen. Her kan du læse om processen omkring MUS. Om din forberedelse, selve samtalen og hvordan der følges op på

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler

Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler... 1 1. Indledning... 3 2. MUS-konceptet...

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... Opgaven løses i makkerpar. Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus

Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus HR og Kommunikation 1. Gode råd til dig, der snart skal afholde Medarbejderudviklingssamtale (Mus) Skal du snart afholde din årlige

Læs mere

Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED

Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED 1. Velkomst og præsentation af program 2. Status på arbejdsmiljøarbejdet i TRIO/MED 3. Tre opgavetyper 4. Inddragelse og handling 5. Afslutning Foto: Aalborghus

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ AARHUS UNIVERSITET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER MUS_vejledning_FINAL.indd 1 10-09-2013 12:36:15 2 AFSNITSNAVN KÆRE LEDERE Aarhus Universitet ønsker, at medarbejderne oplever universitet som en god ramme for deres arbejdsmæssige

Læs mere

KERNEOPGAVEN I CENTRUM

KERNEOPGAVEN I CENTRUM SPILLEVEJLEDNING KERNEOPGAVEN I CENTRUM 11 opgaver til opbygning af fælles forståelse af arbejdspladsens kerneopgave og målsætninger Social Kapital på Spil OVERBLIK OVER SPILLET Varighed: 10-12 uger MISSION

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen hvad skal være din næste bevægelse? Formålet med samtalen Formålet med karriereudviklingssamtalen er at understøtte din karriereudvikling. Samtalen

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

SAMTALEGUIDE FOR VIDENSKABELIGT PERSONALE MED LEDELSESANSVAR

SAMTALEGUIDE FOR VIDENSKABELIGT PERSONALE MED LEDELSESANSVAR SAMTALEGUIDE FOR VIDENSKABELIGT PERSONALE MED LEDELSESANSVAR Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) begynder med en god forberedelse. Forud for samtalen læses dokumentet Vejledningen til

Læs mere

Grunduddannelse som anklager

Grunduddannelse som anklager Grunduddannelse som anklager Indhold 3 Velkommen 4 Hvorfor grunduddannelse? 8 Hvordan lærer man bedst? 11 Om uddannelsen 14 De enkelte moduler 16 Hjælp til dig 18 Dit ansvar men støtte undervejs 20 Praktiske

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetencestrategi Godkendt i HSU 26. september 2016 1. Kompetencestrategi for UCL 1.1 Indledning I University College Lillebælt (UCL) anses medarbejdere og lederes kompetencer

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale Klynge C 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte

Læs mere

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Dette MUS-skema anvendes af både dig og din leder ved forberedelsen til din MUS-samtale. Formålet med MUS er: - at give den enkelte

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Helene Nygaard HR- Udvikling MUS HVORFOR OG HVORDAN

Helene Nygaard HR- Udvikling MUS HVORFOR OG HVORDAN MUS HVORFOR OG HVORDAN Hvad siger 3 Parts- forhandlingerne om MUS og kompetenceudvikling? 1.Ret til medarbejderudviklingssamtale 5 Medarbejdersamtaler og udviklingsmål Stk. 1 På den enkelte arbejdsplads

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på Værd at vide om 360 Lederevaluering på 1. Baggrund og formål I University College Lillebælt er det hensigten, både at styrke den enkelte leder og udvikle dennes lederkompetencer, og at bringe den enkelte

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse

Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse David Karstensen, Chefkonsulent Statens Center for Kompetenceudvikling Inspirationsoplæg ved efteruddannelsestemadag, Dansk Kiropraktorforening SDU, Odense,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Inspiration til samtalen

Inspiration til samtalen Inspiration til samtalen MUS 2015 Dette materiale er inspiration til MUS-samtalen mellem medarbejder og chef. Følgende indgår i materialet: Samtalen Inspirationsspørgsmål Kompetencehjulet KL's otte kompetencer

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere