Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser"

Transkript

1 [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed over 24 timer eller omfatter en overnatning: * Transport * Indkvartering * Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport og som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. Poker Tours har ansvaret for at gennemføre rejsen i overensstemmelse med aftalen/lov om Pakkerejser. 1. Tilmelding/aftalens indgåelse * Kontraktforholdet mellem dig og Poker Tours opstår, når du modtager en bekræftelse af din bestilling. * De i bestillingsforløbet angivne informationer anses som en del af aftalen og de deri givne oplysninger er bindende for Poker Tours, medmindre ændringer er meddelt dig skriftligt ved bestilling af rejsen. 2. Rejsens pris * Rejsens pris omfatter samtlige i bestillingen eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, bidrag, gebyrer mv.. * Hvis intet andet er anført, er rejseprisen baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. * Særlige ønsker til rejsen eller opholdet skal for at have gyldighed fremgå af aftalen/bekræftelsen eller på anden måde kunne dokumenteres. 3. Betaling * Hele rejsens pris betales manuelt via bankoverførsel til konto: 9600, ved bestillingen. Ønsker du at få tilsendt dine rejsedokumenter pr. post, opkræves et gebyr på Dkk Prisændringer efter aftalens indgåelse Poker Tours har efter aftalens indgåelse kun ret til at forhøje prisen på grund af ændringer i: * Transportomkostninger, herunder brændstofpriser. * Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. * Valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Dette kræver, at Poker Tours hurtigst muligt underretter dig herom, og at aftalen om køb af pakkerejsen udtrykkeligt åbner mulighed for efterfølgende prisændringer i både op- og nedadgående retning. * En prisforhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens markedsførte værdi. Overholdes disse betingelser ikke, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at din afbestilling af rejsen meddeles Poker Tours umiddelbart efter, at du er blevet informeret om prisforhøjelsen. * Sker der prisændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejsen, kan du ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger 100 kr. pr. person. 5. Almindelige afbestillingsregler og ændringsønsker kunden * Overdragelse af en pakkerejse til andre kan som udgangspunkt ikke finde sted, men skal afbestilles og derefter skal en ny reservation foretages til en anden deltager. * Afbestilling af rejsen mere end 40 dage før afrejsen depositum er tabt, resten af det indbetalte beløb refunderes mod et gebyr på kr. pr. person. * Afbestilling af rejsen 39 til 8 dage før afrejsen 50% af rejsens pris er tabt. * Afbestilling af rejsen 7 dage til afrejse hele rejsens pris er tabt. * Såfremt en del af pakkerejsen fx flybilletter er behæftet med strengere regler, vil disse være gældende Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v. Forekommer der indenfor et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det er dog en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område. Den vederlagsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt Afbestilling i tilfælde af sygdom

2 [Side 2] Poker rejse med Poker Tours - Det anbefales på det kraftigste at tegne en afbestillingsforsikring mod akut sygdom ved bestilling af rejsen. Poker Tours samarbejder og optræder som formidler af rejseforsikringer fra Europæiske Rejseforsikring. Dette betyder, at det altid vil være forsikringsbetingelserne fra Europæiske, der bestemmer omfanget af dækningen. Kontakt Poker Tours for at høre nærmere Ændring * Ændring af bestillingen mere end 40 dage før afrejsen koster et gebyr på 300 kr. pr. person * Ændring af bestillingen 39 til 8 dage før afrejsen koster et gebyr på 50% af rejsens pris. * Ændring af bestillingen 7 dage til afrejse betragtes som annullering og nytegning. * Såfremt en del af pakkerejsen fx flybilletter er behæftet med strengere regler, vil disse være gældende. 6. Ændringer/aflysninger før afrejse Poker Tours * Såfremt Poker Tours inden afrejsen aflyser rejsen, vil du hurtigst muligt modtage besked. Det samme gælder, hvis det inden afrejsen viser sig, at Poker Tours ikke vil kunne gennemføre rejsen som aftalt eksempelvis ved ikke at kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses af mindre væsentlig karakter. * Samtidig med beskeden om ændringen eller aflysningen skal Poker Tours give dig information om dine rettigheder, samt om til hvem og inden for hvilken frist du kan reklamere, og hvordan du i øvrigt skal forholde dig. * Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen Væsentlige ændringer/aflysning før afrejsen Er ændringerne i aftalen af væsentlig karakter for dig og uden at ændringerne skyldes dine forhold kan du: * Hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen eller deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt Poker Tours uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. * Du skal umiddelbart efter at have modtaget besked om ændringen meddele Poker Tours din beslutning. * Hvis du vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal du betale prisforskellen. * Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Poker Tours tilbagebetale prisforskellen Ansvar og ansvarsfrihed for Poker Tours ved ændringer * I tilfælde af at du direkte lider tab på grund af en ændring/annullering foretaget af Poker Tours, har du krav på erstatning i overensstemmelse med ovennævnte, medmindre ændringen/aflysningen skyldes: 1. Manglende tilslutning/belægningsprocent på rejsen nødvendigt antal oplyses ved indtegningen. 2. At Poker Tours har meddelt dig dette senest 14 dage før afrejsedagen. 3. Egne forhold hos dig. 4. En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand. 5. Udefrakommende omstændigheder, og at Poker Tours eller nogen, som Poker Tours er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse Tilsikrede egenskaber ved rejsen * Du har krav på erstatning, såfremt manglerne angår egenskaber som anses for tilsikrede. 7. Ændringer, misligholdelse efter afrejsen * Konstaterer du mangler undervejs eller på rejsemålet, skal du indenfor rimelig tid efter manglens konstatering reklamere til Poker Tours, rejselederen eller samarbejdspartneren for Poker Tours på stedet for at give disse mulighed for afhjælpning af manglen. Undlades dette vil det normalt medføre, at du mister retten til senere erstatningskrav. * Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis du ikke modtager de ydelser/særlige aftaler som bekræftet af Poker Tours eller at ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte. * Hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller hvis rejsen i øvrigt er behæftet med mangler, som medfører, at formålet med rejsen er væsentligt forringet, kan du hæve aftalen. Du skal i så fald umiddelbart underrette Poker Tours, rejselederen eller dennes repræsentant på stedet herom. * Hvis aftalen ønskes hævet med baggrund i ovennævnte er Poker Tours forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for dig. * Indgår der transport i aftalen, er du endvidere berettiget til uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejse stedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt Afhjælpning * Når Poker Tours tilbyder at afhjælpe manglen og dette sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen. * Sker afhjælpning ikke som nævnt ovenfor eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre Poker Tours uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan du kræve et passende afslag i rejsens pris. * Har manglen medført væsentlig ulempe for dig, kan der eventuelt tilkomme en godtgørelse, medmindre manglen skyldes

3 [Side 3] Poker rejse med Poker Tours - forhold, der gør Poker Tours ansvarsfri i medfør af Pakkerejselovens regler. 8. Ansvar Poker Tours * Poker Tours ansvar er begrænset til de erstatningsbeløb, som vores underleverandører begrænser deres ansvar til i henhold til følgende international konventioner: * Ved søtransport Athenkonventionen med tillægsprotokol. * Ved togtransport COTIF/CIV konventionen om international jernbanebefordring. * Ved flytransport Montreal og Warszawa konventionerne og EU forordning 889/2002, der begrænser luftfartselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Poker Tours optræder som agent for det/de i rejsen involverede transportselskaber, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportdelen. Da erstatningsbeløbene i konventionerne ofte er lave, anbefaler vi at du tegner en rejseforsikring. * Poker Tours påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc. Der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Poker Tours er uden indflydelse på. 9. Ansvar/pligter m.m. kunden Hvis du udebliver uden at have afbestilt rejsen, og/eller indfinder du dig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen eller ikke kan tiltræde rejsen grundet manglende rejsedokumenter, som fx gyldigt pas, har Poker Tours ret til at beregne sig den totale pris for pakkerejsen. Sker dette, kan der ikke senere kræves godtgørelse for ubenyttede ydelser Afbestillings- og rejseforsikring * Du er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse mv. undervejs medmindre Poker Tours kan gøres ansvarlig. Vi anbefaler derfor kraftigt, at du køber en afbestillings- og/eller rejseforsikring, der er dækkende for dig. Poker Tours samarbejder og optræder som formidler af rejseforsikringer fra Europæiske Rejseforsikring. Dette betyder, at det altid vil være forsikringsbetingelserne fra Europæiske, der bestemmer omfanget af dækningen. Kontakt Poker Tours for at høre nærmere. Vær opmærksom på, at personer som er fyldt 70 år, eller som fylder 70 år under rejsen, skal underskrive en helbredserklæring, som inden afrejsen skal godkendes af Europæiske Rejseforsikring Pas, visum, vaccinationer, etc. Oplysninger om forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt for, at rejsen kan gennemføres, er du selv ansvarlig for at undersøge ved de respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Seruminstituttets Udlandsvaccination. Har du ikke dansk pas, SKAL dette meddeles Poker Tours ved bestillingen, således at Poker Tours kan vejlede og henvise dig til de steder, hvor du selv skal søge oplysning om de krævede formaliteter for rejsen. Undlades dette, har Poker Tours ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre. Passet skal udenfor EU-landene normalt have minimum 6 måneders gyldighed efter hjemkomsten, og vi anbefaler dig altid at have dit pas med på rejse. Vær opmærksom på eventuelle krav om transitvisum Medicinattest Bruger du medicin, der indeholder stærkt euforiserende stoffer, bør du spørge apoteket eller din egen læge til råds angående en medicinattest til rejsebrug. Poker Tours kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følger af en manglende medicinattest. Som kunde er du forpligtet til: * At sørge for at Poker Tours altid får det/de korrekte navn/navne på alle deltagere på bestillingen. * At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til bortvisning af den rejsende fra videre deltagelse. * At kontrollere rigtigheden af tilsendte/modtagne rejsedokumenter. * At holde dig underrettet om hjemrejsetidspunkter i tilfælde af, at du har bestilt rundrejse på egen hånd. * At følge de anvisninger som Poker Tours eller Poker Tours repræsentanter udstikker undervejs på rejsen. 10. Fælleshæftelse over for kunden Du kan rette krav på grund af mangler ved pakkerejsen mod enten leverandøren eller Poker Tours, der hæfter solidarisk herfor.

4 [Side 4] Poker rejse med Poker Tours Reklamationer * Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for transportselskabet, Poker Tours eller, hvor det er muligt dennes repræsentant på stedet, indenfor rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Dette gælder dog ikke, hvis Poker Tours, eller nogen denne er ansvarlig for, har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. * Krav om erstatning skal indenfor 2 uger efter rejsens afslutning fremsættes over for Poker Tours eller leverandøren. Reklamationer, som ikke har været mulige at rette på stedet, vil kun blive behandlet, hvis de er os hænde senest 14 dage efter hjemkomst. Reklamationer bedes afleveret skriftligt * Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til formidleren eller Poker Tours, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3, 2840 Holte. Som medlem af Danmarks Rejsebureau Forening har Poker Tours forpligtet sig til at følge afgørelser truffet i Pakkerejse-Ankenævnet. *Klager over flyforsinkelser eller afvisning ved ombordstigning på fly Denied Boarding skal ifølge EU forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder gå til flyselskabet eller til statens Luftfartsvæsen læs 12. Flybilletter * Mange flybilletter er i dag underlagt specielle vilkår og restriktioner, som du skal være opmærksom på, da de som hovedregel hverken kan ændres eller annulleres. Kombinerer du billetter eller reservationer til en sammenhængende rejse, og opstår der forsinkelser undervejs, bærer du selv risikoen, såfremt du ikke når din næste forbindelse. Køber du derimod en samlet flyreservation fra afrejse- til slutdestinationen hos Poker Tours og her kan der kan godt være flyskifte undervejs er du bedre sikret i tilfælde af forsinkelser, da de involverede luftfartsselskaber herved påtager sig forpligtelsen for den samlede transportydelse. * Du skal være opmærksom på at du, i henhold til luftfartsselskabets standardvilkår, er forpligtet til at benytte samtlige flystrækninger i overensstemmelse med den rækkefølge, der fremgår af din billet og rejseplan (sekventiel rækkefølge). I modsat fald kan du risikere at miste retten til at gøre brug af enkelte strækninger i din billet. Som ikke udtømmende eksempler kan nævnes: * HVIS du undlader at gøre brug af din udrejse, mister du retten til at bruge hjemrejsebilletten. *HVIS du undlader at anvende en strækning af billetten, vil du ligeledes miste retten til at bruge efterfølgende strækninger. * Poker Tours henter vores oplysninger direkte fra flyselskabernes reservationssystemer. Poker Tours kan ikke gøres ansvarlig, hvis en flyreservation ikke kan gennemføres grundet tekniske problemer. 13. Navne på flybilletter *Det er meget vigtigt at Poker Tours får det/de korrekte navn/navne på alle rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med det/de relevante pas. Kunstnernavne, kaldenavne etc. må ikke anvendes i flybilletter, idet det kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Poker Tours påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for at have kendskab til, kan medføre. Check altid straks navnene på billetterne, så snart du har modtaget disse. 14. Flyplaner og rejseplaner *Disse er ofte udarbejdet lang tid i forvejen, og flyselskaberne har ret til at foretage ændringer også efter at billetten er reserveret/udstedt. Sker der ændringer inden afrejse, men efter at billetten er udstedt/udleveret/fremsendt, kontakter Poker Tours dig pr. , telefon eller brev for at informere om ændringerne. Afviger rejsetider i udleverede/fremsendte billetter fra den oprindelige bekræftelse, skal du omgående kontakte Poker Tours, således at eventuelle fejl kan behandles og rettes straks. 15. Skatter og afgifter *En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- og andre turistmæssige skatter/afgifter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. *Normalt vil sådanne skatter/afgifter være oplyst i rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende. Der kan derfor forekomme ændringer mellem bestillings-tidspunktet og afrejsen til/fra en specifik destination.

5 [Side 5] Poker rejse med Poker Tours Check-in tid i lufthavne *Check-in ved rejser i Europa skal almindeligvis være gennemført 1 time før flyafgang. *Ved oversøiske rejser er check-in tiderne gennemgående væsentlig længere. På grund af øgede sikkerhedscheck i alle lufthavne i verden, kan disse tider nu være væsentligt længere og det er op til de enkelte lufthavne og/eller flyselskaber at bestemme check-in tid. Vær altid i lufthavnen i god tid, så du ikke kommer for sent til flyet. Der er ofte lange køer, både ved check-in pultene og ved efterfølgende sikkerhedskontroller. I rejseplanen oplyser Poker Tours de regler, der er gældende ved udskrivningen af dokumenterne. Reglerne kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne eller lufthavnsadministrationen. Vi anbefaler derfor altid allerede ved ankomsten til en given lufthavn at forhøre sig om afgangsterminal og de aktuelle check-in tider, så du kan tage højde for det i forhold til hjemrejsen. 17. Rejsegarantifonden *Poker Tours benytter Lauritzen Rejser (Rejsegarantifond 1204) som tekniskrejsearrangør og er derigennem tilsluttet Rejsegarantifonden, som sikrer dig økonomisk ved køb af pakkerejser, f.eks. i tilfælde af konkurs. 18. Værneting og lovvalg *Ethvert krav mod Poker Tours skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Pakkerejse- Ankenævnet, skal afgøres ved Sø og Handelsretten. Processproget vil altid være dansk. 19. Forbehold + Valutakurser *Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kendte ændringer vil blive oplyst ved bestilling. *Hvor prisen er oplyst i fremmed valuta, gør vi opmærksom på, at omregningskursen til danske kroner er bankkursen på faktureringstidspunktet med et kurstillæg på 3%. 19. Aflysning af turer Poker Tours forbeholder sig retten til at aflyse en tur op til 10 dage før afrejse. Er dette tilfældet vil det fulde rejsepris blive refunderet.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Namibia Safari og himbafolk Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til bl. a. Naukluftørkenen og himbaerne 2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Aarsleff Adventure w w w.l i v s r e j s

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Kina fra nord til syd med Folkeskolen

Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kejserbyen Beijing, Shanghai Orientens dronning og spændende togrejse på 1. klasse med dansk rejseleder, 9 dage Specialrejse i samarbejde med Folkeskolen Afrejse d.

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning USA - Østkystens højdepunkter Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Lincoln Memorial, Washington USA - Østkystens højdepunkter

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007

Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007 Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007 Music & Line Dance Countrymusik og line dance hænger uløseligt sammen. Et ophold i countrymusikkens

Læs mere

Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Rejs med hjerte, hjerne & holdning Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet Dato 13-03-2015 Varighed 9 dage Pris 18.998, Afrejse Billund Rejseleder Dansk Japan med Herning, Midtjylland og Klub

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER Firmainformation Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz CH-020.4.049.544-0 CHE-178.977.909 MWST Tlf: +41-(0)44-2666274

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 20. december 2013 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning Albatros' Centralamerika Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Albatros' Centralamerika Et brag af en rejse til Panama, Costa

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere