Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser"

Transkript

1 Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser 1.1. Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen Herudover er det en betingelse, at de to elementer kan købes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst en overnatning Alle produkter der falder ind under ovenstående definitioner vil i det følgende blive betegnet som pakkerejser Kundens generelle pligter: Kunden skal sørge for at være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens påbegyndelse og de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af Erhvervsrejser bornholm ApS eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen og således selv må sørge for hjemtransport samt de hermed afholdte udgifter Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved inden afrejse at orientere sig, om eventuelle ændringer til hjemrejse er blevet annonceret af Erhvervsrejser bornholm ApS. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden af enten Erhvervsrejser bornholm ApS, repræsentanter for denne, samt rejsebureauets underleverandører Kunden skal ved aftaleindgåelse give oplysning om nationalitet, herunder oplysninger om dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab af hensyn til rejsebureauets oplysningspligt i relation til eventuelle visumkrav eller andre indrejsekrav Kunden skal overholde de af Erhvervsrejser bornholm ApS angivne regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejseleder. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere 1

2 over de reserverede pladser til anden side, og kunden kan således risikere at have mistet retten til at gøre brug af de resterende strækninger Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og tider for de til rejsens gennemførelse antagne/inkluderede transportmidler fx ved straks efter ankomst til en lufthavn, at konsultere oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra disse ændres ofte, hvilket er uden for rejsebureauets kontrol Har kunden ikke efterlevet ovenstående, kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureau, formidler eller underleverandører til pakkerejsen for de følgevirkninger, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører Pris og produkt: Alle oplysninger i brochurer eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen, og oplysningerne herunder prisoplysninger er bindende for Erhvervsrejser bornholm ApS, medmindre kunden bliver oplyst om ændringer, inden der indgås endelig aftale om køb af produkt Rejsens pris er en såkaldt totalpris, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer eller tillæg m.v På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entrerer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen Hvis intet andet er anført, er rejsens pris baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre en opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller om dette sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse. Eventuel manglende opkrævning for enkeltværelsestillæg vil blive faktureret kunden efter dennes henvendelse til Erhvervsrejser bornholm ApS med meddelelse om den indtrufne ændring eller umiddelbart efter rejsebureauets konstatering af den faktiske anvendelse af indkvarteringen Erhvervsrejser bornholm ApS hæfter alene for en tilslutningsrejse, hvis den er markedsført sammen med hovedarrangementet som en integreret del af pakkerejsen, eller såfremt den fremgår som en særaftale bestilt af kunden gennem Erhvervsrejser bornholm ApS. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden frem til det sted hvor pakkerejsen påbegyndes henholdsvis afsluttes Herudover skal Erhvervsrejser bornholm ApS ved aftalens indgåelse oplyse kunderne om pas og visumkrav samt de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder anbefalede vaccinationer Rejsebureauets informationspligt overfor kunden tager udgangspunkt i de kendte regler for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller et dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre Erhvervsrejser bornholm ApS opmærksom på dette, så kunden kan få den korrekte rådgivning og 2

3 vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder, der kender til de specifikke regler, der måtte være gældende. Se i denne sammenhæng blandt andet: Såfremt der gælder et minimum deltagerantal for, at rejsen gennemføres, fremgår dette af rejsebureauets udbudsmateriale. Her vil minimum antal deltagere fremgå sammen med en nøjagtig angivelse af tidspunkt for opnåelse af dette tal. Opnås der ikke det for rejsens gennemførelse påkrævede antal deltagere, er Erhvervsrejser bornholm ApS berettiget til ansvarsfrit at meddele kunden, at rejsen som konsekvens af den lave tilslutning ikke vil blive gennemført Erhvervsrejser bornholm ApS giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring igennem Erhvervsrejser bornholm ApS Såfremt kunden ønsker at tegne en afbestillingsforsikring eller anden rejseforsikring via Erhvervsrejser bornholm ApS, skal kunden gøre opmærksom på dette, inden en aftale om køb af produkt er endeligt indgået Aftaleindgåelse: En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Erhvervsrejser bornholm ApS er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden, som kan være mundtlig eller skriftlig i sin form. Erhvervsrejser bornholm ApS fremsender herefter kundens rejsedokumenter (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura eller en rejseplan til kunden), hvoraf de aftalte vilkår fremgår Erhvervsrejser bornholm ApS kan dog ved tydelig tilkendegivelse (f.eks. i et katalog) over for kunden bestemme, at kunden først forpligter sig overfor Erhvervsrejser bornholm ApS ved indbetaling af rejsens pris eller et depositum inden for en af Erhvervsrejser bornholm ApS nærmere angiven frist Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger (se nedenfor) og reagere over for Erhvervsrejser bornholm ApS, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte Kunden skal desuden sikre sig, at kundens særlige ønsker fremgår af aftalen/deltagerbeviset eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler Såfremt rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal restbeløbet indbetales på det eller de af Erhvervsrejser bornholm ApS i aftalen angivne tidspunkt(er) Misligholder kunden sin del af aftalen ved ikke at indbetale rejsens pris på forfaldstidspunktet, har Erhvervsrejser bornholm ApS ret til at annullere aftalen. I tilfælde af en sådan annullering har Erhvervsrejser bornholm ApS ret til betaling af det beløb, kunden skulle have indbetalt, såfremt kunden havde foretaget en afbestilling af rejsen jfr. afbestillingsreglerne i afsnit 3. 3

4 2. Ændring af den indgåede aftale Prisændringer Erhvervsrejser bornholm ApS kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i: Transportomkostninger, herunder brændstofpriser. Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående formler/regneeksempler: Aftalt pris Stigning/fald i brændstof Aftalt pris + stigningen i brændstof Ny pris Skatter og afgifter indeholdt i den aftalte pris Nye skatter og afgifter, eller forhøjelse/ nedsættelse af de tidligere/ bestående A + B Ny pris Den kurs der fremgik af aftalen til beregning af pris Kursændring +/- A + B Ny pris Meddelelse om forhøjelse af prisen skal komme frem til kunden snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen Prisforhøjelser og prisnedsættelser vil blive kommunikeret til kunden snarest muligt og krediteret denne Overdragelse af pakkerejsen Kunden kan indenfor en af Erhvervsrejser bornholm ApS fastsat frist inden rejsens påbegyndelse overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr Det er en forudsætning for overdragelsen, at den til hvem pakkerejsen overdrages kan opfylde de af Erhvervsrejser bornholm ApS, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af pakkerejsen, herunder eventuelle pas-, visa- og sundhedsmæssige bestemmelser og krav. 4

5 Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Erhvervsrejser bornholm ApS, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter Kunden og den til hvem produktet overdrages hæfter solidarisk for betaling af et evt. restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen Ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse Kundens ønsker om ændringer efter aftalens indgåelse, men inden afrejsen For ændringer efter aftalens indgåelse vedrørende rejsens pris, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc. gælder følgende: - Ændringer, der meddeles Erhvervsrejser bornholm ApS mere end et antale dage (antal dage er bestemt af underleverandøren) før den oprindelige afrejsedag, kan foretages mod et passende ekspeditionsgebyr. - Udover ekspeditionsgebyret betales desuden for de ekstraomkostninger ændringerne konkret måtte koste. - Senere ændringer betragtes som af- og nybestilling jfr. afbestillingsreglerne i afsnit Langt de fleste af de ruteflyselskabsbilletter der indgår i pakkerejser kan ikke ændres, når de er bestilt (Non Refundable billetter). Er der tale om sådanne typer af billetter, hvilket vil fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter, vil den del af pakkerejsens pris, der udgøres af flybilletten som udgangspunkt gå tabt, hvis en pakkerejse ønskes ændret efter bestillingen Rejsebureauets ændringer/aflysning efter aftalens indgåelse, men inden afrejsen Såfremt Erhvervsrejser bornholm ApS må aflyse rejsen, eller denne ikke kan gennemføres som aftalt, skal kunden hurtigst muligt informeres herom Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har kunden ret til at modtage nedslag i prisen Er de af Erhvervsrejser bornholm ApS foretagne ændringer i rejseaftalen væsentlige, eller aflyses rejsen uden at dette skyldes kundens egne forhold, kan kunden: - hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller - deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt Erhvervsrejser bornholm ApS uden forholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette Kunden skal, inden rimelig tid efter modtagelse af meddelelse om ændringen, underrette Erhvervsrejser bornholm ApS om sit valg. 5

6 Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Erhvervsrejser bornholm ApS tilbagebetale prisforskellen. 3. Aftalens ophør Afbestilling af pakkerejsen generelle bestemmelser Kunden har ret til at afbestille pakkerejsen, medmindre Erhvervsrejser bornholm ApS senest ved aftalens indgåelse har oplyst: - At afbestilling på grund af underleverandørernes vilkår ikke kan ske, uden at hele rejseprisen er tabt, eller - At afbestillingsretten af samme grund afviger fra nedenstående standardregler Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der, inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder Denne vurdering vil altid blive foretaget konkret med behørig hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller kunden alligevel, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler som anført under punkt 3.1. i kraft For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af en pakkerejse, der går til det frarådede område. Såfremt denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden dog ret til helt at afbestille rejsen Afbestilling på grund af kundens sygdom Det er alene muligt at foretage vederlagsfri afbestilling på grund af sygdom, såfremt kunden ved bestilling af rejsen har tegnet en afbestillingsforsikring. De nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af forsikringens police samt vilkår. 4. Mangler ved produktet Levering af rejseydelsen mangler Det påhviler Erhvervsrejser bornholm ApS at gennemføre rejsen i overensstemmelse med aftalen. 6

7 Hvis du mod forventning oplever mangler på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Du skal reklamere til Erhvervsrejser bornholm ApS, vores repræsentanter på stedet eller de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis vores repræsentanter eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte os på telefon Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens Kunden skal så vidt det er muligt sikre sig, at dennes reklamation bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører på stedet fx gennem notits i hotelbog, eller i anden skriftlig form Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen Er kunden berettiget til at hæve aftalen som følge af mangler, er Erhvervsrejser bornholm ApS forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse der svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for kunden. Kunden er desuden berettiget til at blive transporteret tilbage til afrejsestedet uden udgifter for denne Afhjælpning Tilbyder Erhvervsrejser bornholm ApS at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden Ulempegodtgørelse Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse herfor, såfremt helt særlige forhold gør sig gældende, herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden dennes ferieoplevelse, og Erhvervsrejser bornholm ApS findes, gennem forsømmelighed, at være ansvarlig for dette Erstatning for tab og/eller person- eller tingskade Lider kunden tab som følge af en mangelfuld levering eller grundet tings- eller personskade, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler Erhvervsrejser bornholm ApS er tillige ansvarsfri, såfremt den manglende opfyldelse af aftalen skyldes - Kundens egne forhold - En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand 7

8 - Udefrakommende omstændigheder og, at erhvervsrejser bornholm ApS eller nogen som Erhvervsrejser bornholm ApS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet dem. 5. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar: 5.1. Ethvert erstatningsansvar, Erhvervsrejser bornholm ApS måtte blive mødt med, som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawaog Montreal Konventionerne (for luftfart) og Athen Konventionen (for transport af sø- og vandveje). Rejsebureauets ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter de ovennævnte konventioner er sat til: - Passagerers død eller tilskadekomst: SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel. - Ubegrænset hvis ovenstående ikke kan godtgøres. - Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4694 SDR. - Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1131 SDR. - SDR Kursen kan altid ses på Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa-og Montreal Konventionerne, EU Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette sine krav mod det kontraherende eller transporterende luftfartsselskab. Kravene skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til kundskab. Dette gælder ligeledes for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse Særligt skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, har denne altid har ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det luftfartselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Montreal Konventionen. 6. Reklamationer Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris ( kompensation ) eller ulempegodtgørelse skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Erhvervsrejser bornholm ApS. 8

9 6.2. Fremsættes krav som følge af mangelfuldt produkt senere end fra det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med den pågældende mangel, anses kunden for at have mistet retten til at påberåbe sig den pågældende mangel jfr. afsnit Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb ikke opnås ved klage til erhvervsrejser bornholm ApS eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte. Medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forening er jfr. foreningens vedtægter forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation for dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol. 9

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. marts 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Felix Rejser og kunder, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Sidst opdateret september 2015 For denne rejse købt hos FolkeFerie.dk, fungerer Primo Tours A/S som teknisk rejsearrangør. Dette betyder, at du er dækket

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk.

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. 1 Anvendelsesområde: Disse handelsbetin- gelser gælder for alle aftaler vedrørende op- levelser formidlet

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Almindelige betingelser for pakkerejser

Almindelige betingelser for pakkerejser Almindelige betingelser for pakkerejser Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Handelsbetingelser. Grupperejser

Handelsbetingelser. Grupperejser Definition Ved en grupperejse forstås et skræddersyet tilbud mellem én person på vegne af et antal personer og FDM travel. Gruppe-rejser kan indeholde enkelte ydelser eller være en pakkerejse. Ved en pakkerejse

Læs mere

Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier

Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier Dansk Turismefremme Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier Dagens program Lov om Pakkerejser Hvad er en pakkerejse? Hvem er beskyttet af loven? Hvad betyder det at sælge pakkerejser?

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller.

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. REJSEBETINGELSER 1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. 2 Ordrebekræftelse/Faktura Når en rejse er bestilt, fremsendes

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret 16-12-2015 Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Rejsebestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0142 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER RTA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Sweetdeal A/S (Berlingske Media A/S) Amisol

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Føroyar hava ikki eins og grannalondini nakra lóg, sum regulerar sonevndar pakkaferðir. Sólorka metir tað vera rætt at hava viðskiftatreytir,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0199 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KEH (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Detur Denmark ApS Detur Denmark ApS REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Version 2.0, Sep2014 Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt... 2 2. Aftaleindgåelse... 2 3. Fortrydelsesret... 4 4. Leveringstidspunkt-

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

28. februar 3. marts 2013

28. februar 3. marts 2013 London/Birmingham The Birmingham Dentistry show 28. februar 3. marts 2013 Tag med Tandlægeforeningen til The Dentristy Show i Birmingham. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt...2 2. Aftaleindgåelse...2 3. Fortrydelsesret...4 4. Leveringstidspunkt- og sted...4 5. Priser,

Læs mere

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk.

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. 1 Anvendelsesområde: Disse handelsbetin- gelser gælder for alle aftaler vedrørende op- levelser formidlet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling HANDELSBETINGELSER Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling 1. Generelle vilkår Alle medlemmer af Dansk Vandrelaug kan booke ture, rejser,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

eventyr på motorcykel

eventyr på motorcykel eventyr på motorcykel 1 - Indtegning MC Safari ApS Forretningsbetingelser Af november 2015 1.1 Indtegning til en rejse skal ske skriftligt på den af rejseselskabets udarbejdede rejseaftale, hvoraf nærværende

Læs mere

Forslag. Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1)

Forslag. Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1) 2017/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-7006-0001 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0109 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER OJG (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Travel Sense A/S Travel Sense A/S

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0028 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER K (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV B B Rundrejse.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere