News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand 7 Overskridelse af loyalitetsforpligtelse 8 Aldersdiskrimination

2 1 Ændring af ligebehandlingsloven Ændring af ligebehandlingsloven giver forældre ret til at bede om fleksible arbejdsordninger efter tilbagevenden fra barsel. Dette er resultatet af et lovforslag vedtaget den 28. februar Beskæftigelsesministeren fremsatte i december sidste år et lovforslag, der skulle gennemføre dele af forældreorlovsdirektivet, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan. Blandt de vigtigste ændringer er, at en forælder, der vender tilbage fra barsels- eller forældreorlov, skriftligt kan anmode sin arbejdsgiver om ændrede arbejdstider og - mønstre. Arbejdsgiveren har pligt til at overveje og besvare en sådan anmodning skriftligt og med hensynstagen til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov. Tina Reissmann Lovændringen indeholder endvidere en præcisering af, at såvel afskedigelse som en mindre gunstig behandling på baggrund af graviditet, barsel eller adoption er forbudt ifølge loven. Udsættes lønmodtageren for en sådan forskelsbehandling, vil denne være berettiget til en godtgørelse. Endelig fastslår loven, at reglen om omvendt bevisbyrde også omfatter "anden mindre gunstig behandling". Lovændringen stemmer fint overens med hidtidig praksis, og da der heller ikke i forarbejderne er angivet, at forslaget skal ændre herpå, må det blot ses som en kodificering af den allerede gældende retstilstand. Lovændringen trådte i kraft den 8. marts Lovforslaget som vedtaget kan findes her. 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen Erhvervsstyrelsen har den 21. februar 2013 offentliggjort vejledningen til de nye regler om flere kvinder i bestyrelsen. De nye regler pålægger de omfattede virksomheder at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i virksomhedens bestyrelse - ofte kvinder - samt for virksomheder med mere end 50 medarbejdere at udarbejde en politik for at øge antallet af kvinder på de øvrige ledelsesniveauer. De nye regler er tidligere blevet omtalt i vores nyhedsbrev fra januar Vejledningen er ment som et værktøj til virksomhederne, når de skal fastsætte måltal og politikker. Vejledningen indeholder en redegørelse for de nye regler samt et par praktiske eksempler, der kan give inspiration til virksomhedernes udarbejdelse af politikker. Styrelsen har endvidere udarbejdet spørgsmål/svar til vejledningen. Henriette Stakemann De nye regler, der forpligter bestyrelsen til at opstille måltal og udarbejde politik, træder i kraft per 1. april Det betyder, at de selskaber, der er omfattet af de nye regler, per 1. april 2013 skal have opstillet måltal og udarbejdet politik. Erhvervsstyrelsens vejledning og spørgsmål/svar til vejledningen er offentliggjort på styrelsens hjemmeside og kan findes her.

3 3 Sklerose ikke et handicap Sklerose var ikke et handicap. Det kom Østre Landsret frem til ved dom af 11. januar En medarbejder blev afskediget på grund af svigtende ordretilgang og et deraf afledt behov for besparelser. Medarbejderen var forud for opsigelsen blevet bekendt med, at han led af sygdommen sklerose og mente derfor, at det var årsagen til afskedigelsen. Medarbejderen forklarede under sagen, at han havde haft nogle gener i forbindelse med arbejdet. Ifølge vidneforklaringer havde medarbejderen dog alligevel været i stand til at varetage sine arbejdsopgaver tilfredsstillende uden særlige begrænsninger eller hjælpemidler og på lige fod med sine kollegaer. Landsretten fandt derfor ikke, at der forelå en sådan funktionsnedsættelse, at sygdommen kunne anses for et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet for påstanden om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen havde subsidiært gjort gældende, at der var tale om en usaglig afskedigelse efter funktionærlovens 2b. Medarbejderen blev afskediget som en ud af tre lagermedarbejdere, fordi medarbejderen som den eneste Jacob Falsner ikke havde et opdateret kendskab til arbejdsopgaven "test og pakning". Landsretten fandt derfor, at opsigelsen var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, herunder henset til virksomhedens behov for at reducere omkostningerne som følge af en omsætningsnedgang. Medarbejderens krav blev derfor afvist. Byretten var nået til samme resultat. Dommen viser, at sklerose ikke udgør et handicap i lovens forstand, hvor sygdommen ikke udmønter sig i en funktionsnedsættelse. Dommen bidrager til afgrænsningen af handicapbegrebet efter forskelsbehandlingsloven. 4 Krav ikke frafaldet ved aftale Aftale om frafald af ethvert krav mod arbejdsgiveren omfattede ikke krav, der ikke kunne forudsiges på tidspunktet for aftalens indgåelse. Det kom Østre Landsret frem til ved dom af 10. januar Medarbejderen i sagen blev den 29. juni 2010 opsagt fra sin stilling som faglig sagsbehandler i et fagforbund. I forbindelse med afskedigelsen underskrev han en aftale om at frafalde ethvert krav mod arbejdsgiveren mod at blive fritstillet i opsigelsesperioden. Efterfølgende lagde medarbejderen dog sag an mod arbejdsgiveren med påstand om godtgørelse for usaglig afskedigelse under henvisning til, at arbejdsgiveren den 25. juni 2010 havde opslået en stilling som A-kasse medarbejder, og at han efter egen opfattelse ville kunne varetage denne stilling, eventuelt efter en mindre omskoling. Rasmus Høj Christensen Byretten fandt under de foreliggende omstændigheder ikke, at medarbejderen var afskåret fra at rejse et krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse mod sin tidligere arbejdsgiver. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at medarbejderen ikke havde haft mulighed for at drøfte aftalen med sin faglige organisation, og at han - modsat arbejdsgiveren - ikke havde haft kendskab til den opslåede stilling, hvorfor han ikke havde anledning til at antage, at der kunne opstå spørgsmål om usaglig afskedigelse. Det blev herefter lagt til grund, at medarbejderen efter en mindre omskoling ville kunne have varetaget funktionen som A-kasse medarbejder. Medarbejderen blev derfor tillagt en godtgørelse for usaglig afskedigelse svarende til to måneders løn. Landsretten tiltrådte byrettens resultat samt begrundelse herfor.

4 Dommen viser, at en medarbejder - uanset om der indgås en fratrædelsesaftale i forbindelse med opsigelsen - efter omstændighederne vil kunne rette yderligere krav mod arbejdsgiveren. Det afgørende vil i denne forbindelse være, dels om medarbejderen har været bistået af rådgivere i forbindelse med forhandling af aftalen, dels om medarbejderen på tidspunktet for indgåelse af aftalen har haft kendskab til samtlige faktiske omstændigheder og dermed mulighed for at overskue sine eventuelle krav. 5 Overskridelse af kundeklausul Ved Østre Landsrets dom af 6. februar 2013 blev en tidligere franchisetager pålagt en konventionalbod på kr for overtrædelse af en konkurrence- og kundeklausul. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en tidligere franchisetager havde overtrådt en indgået konkurrence- og kundeklausul ved at have drevet forretning og betjent kunder i områder omfattet af konkurrence- og kundeklausulen. Franchisetageren havde i aftalen forpligtet sig til "ikke at udføre konkurrerende arbejde for eller opsøge institutioner, firmaer eller selskaber og personer, som er eller har været kunder i Forretningen på et hvilket som helst tidspunkt indenfor 24 måneder forud for ophør eller overdragelse af denne aftale." Overtrædelse af konkurrence- og kundeklausulen medførte ifølge franchiseaftalen en konventionalbod på kr pr. overtrædelse. Næstved Byret fastslog indledningsvis, at franchiseaftalen var en forretningsaftale indgået mellem to erhvervsdrivende, uanset at franchisetageren forud for aftalen havde været ansat i virksomheden. Da konkurrence- og kundeklausulen ikke var usædvanlig og var rimeligt begrundet i virksomhedens ønske om at beskytte sin forretning, ligesom den hverken med hensyn til tid, sted eller andre forhold gik videre end påkrævet for at værne imod konkurrence fra franchisetageren, var der ikke grundlag for at tilsidesætte konkurrence- og kundeklausulen efter aftalelovens 36 eller 38, stk. 1. Henset til virksomhedens tidligere indtjening fandtes den aftalte konventionalbod ikke i sig selv at være åbenbar urimelig, og der var derfor heller ikke grundlag for at tilsidesætte den aftalte konventionalbod efter aftalelovens 36. Efter de afgivne forklaringer fandt byretten det godtgjort, at franchisetageren havde taget kontakt til tidligere kunder 6 gange inden for den periode, hvor han var bundet af klausulen. Byretten fandt det endvidere godtgjort, at franchisetageren havde indgået et samarbejde om en fælles Gitte Westall fuldmægtig Louise Letman hjemmeside, hvor franchisetageren reklamerede med at drive forretning inden for et område omfattet af konkurrenceklausulen. På den baggrund idømte byretten franchisetageren en konventionalbod på kr Østre Landsret tiltrådte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte konkurrence- og kundeklausulen i medfør af aftalelovens 36 og 38, stk. 1. Efter bevisførelsen for landsretten fandt landsretten det endvidere godtgjort, at franchisetageren i flere tilfælde end fastsat ved byrettens dom havde overtrådt klausulen. Efter en samlet vurdering af de økonomiske oplysninger i sagen samt principperne i aftalelovens 36 fandt landsretten dog ikke grundlag for at forhøje den af byretten fastsatte konventionalbod. Dommen viser, at gyldigt aftalte kunde- og konkurrenceklausuler som udgangspunkt opretholdes, medmindre det konkret kan dokumenteres, at erhvervsbegrænsningen er så urimelig, at den kan tilsidesættes efter aftalelovens 36 eller 38, stk. 1. Dog vil domstolene ofte fastsætte boden ud fra et samlet skøn over sagen og således ikke føle sig strengt bundet af den aftalte bod. Endelig skal det nævnes, at dommen omhandlede to erhvervsdrivende, hvorfor det ikke kan afvises, at vurderingen i forhold til såvel rimeligheden af kunde- og konkurrenceklausulerne som bodens størrelse, ville kunne have fået et andet udfald, såfremt der havde været tale om et ansættelsesforhold.

5 6 Degradering af militær tjenestemand Degradering af militær tjenestemand var berettiget. Det kom Højesteret frem til ved dom af 18. februar Sagen drejede sig om en officer i Forsvarets Auditørkorps, der var blevet degraderet fra en stilling som kommandør til en stilling som orlogskaptajn uden chefbeføjelser med den begrundelse, at han havde foretaget tjenesterejser uden tjenstlig begrundelse og ved at have overskredet grænsen for afholdelse af rimelige udgifter til tjenesterejser og arrangementer i 18 tilfælde. Straffen var begrundet i tjenstlige forseelser i henhold til tjenestemandsloven. Disciplinarchefen havde vurderet, at disciplinarloven ikke havde været egnet i dette tilfælde og valgte at sende sagen videre med henblik på ansættelsesretlige skridt efter tjenestemandslovens regler. Højesteret fandt ikke, at reglerne i den militære disciplinarlov var til hinder for, at Forsvarets Auditørkorps havde indledt disciplinærsag mod kommandøren efter tjenestemandslovens regler, da der ikke havde været gennemført disciplinærsag efter regler i den militære disciplinarlov. Højesteret lagde herved vægt på, at den militære disciplinarlov var et led i en reform, hvis overordnede formål var at sidestille militære tjenestemænd med andre tjenestemænd, og at det derfor ville være i strid med lovens formål, hvis tjenestemandslovens regler kun kunne anvendes, hvis der havde været gennemført en straffesag mod den militære tjenestemand efter den militære straffelov. Højesteret omgjorde herved Østre Landsrets dom af 24. maj 2012, Lise Høy Falsner som fastslog, at det ikke var muligt at anvende tjenestemandslovens regler ved tjenstlige forseelser. Højesteret fastslog endvidere, at kommandøren havde foretaget en lang række tjenesterejser på det offentliges regning, uden at rejserne havde været tjenstligt begrundede, og han havde derudover hævet refusionsbeløb for udgifter i en størrelsesorden, der lå ud over de beløb, der kan kræves dækket. Det var derfor berettiget og ikke i strid med proportionalitetsprincippet, at Forsvarsministeriets Auditørkorps havde degraderet kommandøren som sket. Dommen viser, at disciplinærforfølgning af militære tjenestemænd kan ske efter reglerne i tjenestemandsloven i tilfælde, hvor der ikke har været gennemført disciplinærsag efter reglerne i den militære disciplinarlov. Dommen får kun betydning som præjudikat på dette formelle punkt, da det synes oplagt, at forseelserne måtte medføre mindst degradering. 7 Overskridelse af loyalitetsforpligtelse En tidligere direktør handlede i strid med sin loyalitetsforpligtigelse, da han angav at have videreført sin solgte virksomhed i nyt regi. Det kom Sø- og Handelsretten frem til ved dom af 13. februar Sagen drejede sig reelt om, hvorvidt en tidligere virksomhedsejer og administrerende direktør havde ret til bonus efter den købsaftale, han havde indgået med køberen af sin virksomhed. Køberen havde afvist den tidligere direktørs bonuskrav bl.a. med henvisning til, at direktøren havde overskredet den loyalitetsforpligtelse, som påhvilede ham som tidligere direktør og ejer af virksomheden. Efter bevisførelsen fandt Sø- og Handelsretten, at direktøren over for tidligere kunder havde givet indtryk af, at han Tina Reissmann havde samlet sin tidligere virksomhed under nyt navn. Retten lagde endvidere i sin bedømmelse vægt på, at direktøren i en avis var citeret for at udtale, at han havde købt sin virksomhed og virksomhedens produkter tilbage - et citat, som direktøren under sin vidneforklaring havde bestridt. Retten bemærkede, at hvis direktøren ikke havde

6 fundet citatet retvisende, havde han en særlig forpligtelse til at berigtige citatet. Sø- og Handelsretten fandt, at direktøren således havde handlet i strid med den loyalitetsforpligtigelse, som påhvilede ham som tidligere direktør og virksomhedsejer, og at hans handlinger indebar en risiko for skade på køberens virksomhed. På baggrund heraf fandt Sø- og Handelsretten derfor, at den tidligere direktør ikke var berettiget til bonus. Dommen viser, at man som tidligere direktør og indehaver af en virksomhed fortsat er underlagt en loyalitetsforpligtelse over for den solgte virksomhed, som bl.a. indebærer, at man ikke på skadelig vis må lukrere på virksomhedens navn og rygte. 8 Aldersdiskrimination Det var i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en 70-årig medarbejder i forbindelse med en afskedigelsesrunde. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved afgørelse af 30. januar En 70-årig medarbejder blev sammen med 9 andre opsagt som led i en afskedigelsesrunde under henvisning til, at den offentlige sektor var under pres med krav om betydelig effektivisering. Medarbejderens arbejdsopgaver skulle herefter varetages af en yngre og mindre erfaren medarbejder. I samarbejdsudvalget var der fastlagt en række kriterier for, hvilke medarbejdere der skulle afskediges. Det fremgik heraf, at der blandt andet skulle lægges vægt på fagligt niveau, fleksibilitet, kvalitet af arbejdet med mere. Jacob Falsner Afgørelsen viser, i tråd med tidligere afgørelser, at en skæv aldersfordeling blandt samtlige opsagte medarbejdere kan vende bevisbyrden efter forskelsbehandlingslovens 7a, jf. for eksempel Østre Landsrets dom af 16. juni 2011 og Vestre Landsrets dom af 24. februar Ligebehandlingsnævnet lagde indledningsvis til grund, at medarbejderen var den ældste af de afskedigede, og at der havde været en vis overvægt af ældre medarbejdere blandt de afskedigede. Da arbejdsgiveren ikke var i stand til at imødegå medarbejderens påstand om, at arbejdsopgaverne skulle varetages af en yngre medarbejder til trods for medarbejderens bedre kompetencer, var der påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at medarbejderen havde været udsat for forskelsbehandling. Da arbejdsgiveren ikke kunne redegøre nærmere for, hvorfor medarbejderens faglige og personlige kvalifikationer samt opgavevaretagelsen gjorde, at hun var mindre kvalificeret til arbejdet end den yngre medarbejder, fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at medarbejderens alder ikke havde indgået i beslutningen om at afskedige hende. Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse på kr , svarende til ni måneders løn.

7 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Jacob Falsner advokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Louise Letman advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere