Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd og vink om gruppe- og projektarbejde"

Transkript

1 Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets faser 3 3. Projektstart 5 4. Planlægning Problemformulering Projektstyring Valg af produktform Gennemførelse Skriftligt produkt Mundtlig fremlæggelse Evaluering Hvordan giver man konstruktiv kritik? Hvordan er man en god lytter? 13 2

3 1. Indledning Hvad er et projektarbejde? Hvordan laver vi en problemformulering? Hvordan får vi projektarbejdsgruppen til at fungere godt? Skal vores slutprodukt være mundtligt eller skriftligt? Hvilke ting skal vi huske på, når vi fremlægger? Hvordan evaluerer vi vores projekt? Og hvordan giver vi de øvrige projektgrupper konstruktiv kritik? Når man skal lave et projektarbejde, dukker der mange spørgsmål op, og der er mange ting at holde styr på. Projektarbejdshæftet gennemgår projektarbejdets forskellige faser, og I kan finde gode råd og forslag, som kan hjælpe jer med at træffe beslutninger i projektgruppen. 2. Projektarbejdets faser I et projektarbejde skal I samarbejde i en gruppe om at løse et problem, og I arbejder selvstændigt med læreren som vejleder. Gruppen har dermed ansvaret for både processen og produktet, dvs. ansvaret for indsamling af relevant materiale, for bearbejdelse af materialet og for formidling af produktet til læreren og evt. til klassen. Det er hensigtsmæssigt at inddele arbejdet i forskellige faser. Disse faser kan have forskellige navne; men her har vi kaldt dem: - Projektstart - Planlægning - Gennemførelse - Evaluering 3

4 Projektarbejdets faser FASE 1 Projektstart - Tema fastlægges - Teoridel læreroplæg - Grupper dannes, og rammer fastlægges FASE 2 Planlægning - Problemformulering - Projektstyring: Arbejdsplan, tidsplan, projektmappe - Valg af produktform FASE 3 Gennemførelse - Udførelse af opgaver i henhold til arbejds- og tidsplan - Færdiggørelse af gruppens produkt - Evt. procesbeskrivelse FASE 4 Evaluering Klasseevaluering evt. via opponentgrupper 4

5 3. Projektstart Når I arbejder i grupper, kan I vælge at tildele gruppens medlemmer nogle arbejdsfunktioner - enten en fast funktion, som gruppemedlemmet har gennem hele det pågældende gruppearbejde, eller en funktion, der går på skift i gruppen. Nedenfor er beskrevet to eksempler på sådanne funktioner. Den produktansvarlige Du er ansvarlig for at planlægge og organisere arbejdet, så I når målet. Dette indebærer bl.a., at du skal - sørge for, at gruppen kommer i gang, holder sig til emnet og bliver færdig til tiden - sørge for, at der bliver skrevet notater - sørge for, at der er en aftale om, hvem der laver hvad til næste gang. Den procesansvarlige Du er ansvarlig for processen og et godt gruppemiljø. Dette indebærer bl.a., at du skal - sørge for, at alle kommer til orde - sørge for, at der er respekt for hinandens meninger - sørge for, at reglerne for aktiv lytning overholdes. Ud over en fordeling af disse roller bør gruppen aftale, om der i øvrigt skal etableres regler gruppens medlemmer imellem. F.eks.: - Man kommer til tiden - Man sørger for at lave sit hjemmearbejde - Man bidrager til et godt arbejdsklima - Man er åben over for gruppens øvrige medlemmer og danner ikke kliker. Diskuter, hvilke af ovenstående regler der skal gælde i jeres gruppe. Eller er det måske nogle helt andre? 5

6 4. Planlægning 4.1 Problemformulering Når man arbejder med større projekter og i større grupper, er det vigtigt, at alle ved præcis, hvad der er den røde tråd, og hvilke problemer der skal arbejdes med. Hvis I selv definerer en problemformulering, kan I lægge lige netop den vinkel på stoffet, som I synes er mest spændende. Jo mere I arbejder med problemformuleringen, jo længere tid I bruger på at diskutere muligheder, problemer og paradokser, desto lettere bliver det at komme i gang med selve arbejdet. I denne fase kan det være en god idé at bruge nogle af de skriveteknikker, I har med jer fra det skriftlige basiskursus i dansk. Brug hurtigskrivning, hv-spørgmål og mindmap til at afsøge emnet og jeres egne interesser. En god problemformulering udfordrer jeres faglige ståsted. Den indeholder enten de spørgsmål, som I ønsker at besvare, eller en påstand, som I ønsker at få bekræftet/afkræftet. Problemformuleringen skal fungere som projektets røde tråd, dvs. være det I hele tiden har som fælles fokus. En god problemformulering indeholder forskellige faglige niveauer. F.eks. er det en større udfordring at gennemtænke, hvordan man skal lave en forsøgsopstilling end at lave en forsøgsopstilling efter bogen i de naturvidenskabelige fag. På samme måde er det en større udfordring at analysere en tekst end at give et referat af den i de sproglige eller samfundsvidenskabelige fag. Der er tale om viden på flere niveauer, og det er forskelligt fra fag til fag, hvilke begreber der bedst beskriver det enkelte fags vidensniveauer. Nedenstående inddeling i tre niveauer vil dog være anvendelig i mange fag. 6

7 Niveau 1 (Redegørelsesniveau) Redegørelse: - ordnet/sorteret fremstilling af et sagsforhold - forklare med egne ord - at kende til - at forstå Niveau 2 (Analyseniveau) Analyse og fortolkning: - undersøgelse - metodisk/systematisk tilgang - anvendelse af redskaber/ begreber/terminologi - sammenfatning af analysens resultater - at kunne anvende viden - at kunne kombinere dele til helhed - at kunne abstrahere Niveau 3 (Vurderingsniveau) Vurdering, diskussion og perspektivering: - anvende flere synsvinkler - være kritisk - vurdere i forhold til en større helhed - at kunne bedømme ud fra forskellige kriterier - at kunne sammenfatte løsningen på de problemer, man har arbejdet med I alle fag må man beherske de lavere niveauer for at skabe sig viden på de øvre niveauer. Viden om sammenhænge kræver viden om enkeltdele. På samme måde kan man ikke gøre rede for en argumentation, hvis man ikke forstår de enkelte argumenter. 7

8 Eksempler på problemformuleringer Tværfagligt projektarbejde i engelsk og historie: Område: Apartheid Emne: ANC s udvikling under Apartheid styret Problemstillinger: Hvordan endte ANC med at blive den største modstandsbevægelse mod Apartheid? Hvad var ANC s mål? Hvilken virkning havde ANC s aktioner, og hvordan udviklede de sig? Hvad var årsagerne til, at ANC ændrede holdning? Problemformulering: Gør rede for ANC og deres mål. Analysér årsagerne til, at ANC s aktionsformer udvikler sig. Vurdér virkningerne af ANC s aktioner. Tværfagligt projektarbejde i kemi og biologi: Område: Vand Emne: Rensning af spildevand Problemstillinger: Hvorledes virker et renseanlæg, der renser både mekanisk, biologisk og kemisk? Hvilke analyser er relevante for at bestemme renseanlæggets renseeffektivitet? Hvor stammer de forurenende stoffer fra? Hvad ville der ske, hvis man undlod at rense spildevand? Problemformulering: Gør rede for nødvendigheden af at have renseanlæg samt for disses virkemåde. Analyser vandprøver fra et renseanlæg (taget ved indløb og udløb) for henholdsvis nitrat og phosphat. Vurder resultaterne, og diskuter på grundlag heraf renseanlæggets effektivitet. 8

9 4.2 Projektstyring: arbejdsplan, tidsplan, projektmappe I arbejdsperioden er det uhyre vigtigt, at I hele tiden har overblik over projektforløbet. Nøgleordene er struktur, dokumentation og kommunikation. Samtidig med, at I skal have et overblik over det samlede forløb, skal I forholde jer til de daglige arbejdsopgaver og ikke mindst til, hvad de andre i gruppen foretager sig. Jo bedre I er til at strukturere, dokumentere og kommunikere, des mindre tid går der til spilde på unødvendige misforståelser. Derfor: Udarbejd en overordnet arbejdsplan med de arbejdsopgaver, I skal igennem. Udarbejd en overordnet tidsplan med foreløbige deadlines. Brug en projektmappe til at holde styr på jeres arbejde. Projektmappen ligger som regel elektronisk (typisk i en konference), og heri lægger I jeres skriftlige oplæg, som hele gruppen skal forholde sig til, jeres spørgsmål til læreren og jeres arbejdssedler for hver enkelt time. En arbejdsseddel til en time kan se således ud: Arbejdsseddel til projektmappe Begyndelsen af timen: Hvem er her: Evt. fraværende: Produktansvarlig: Procesansvarlig: Gruppe: Ark nr.: Dato: Når der er 10 minutter tilbage: Hvor langt nåede vi? Hvem tager sig af hvad til næste gang? 9

10 4.3 Valg af produktform Der kan være tale om, at læreren har bestemt, hvilken produktform I skal anvende, eller også får I selv lov til at vælge den. Eksempler på produktformer kan være: En mundtlig fremlæggelse En skriftlig rapport/opgave En synopsis med efterfølgende mundtlig fremlæggelse En teaterforestilling En video En radioudsendelse (reportage eller montage) Et interaktivt multimedieprojekt En plancheudstilling 10

11 5. Gennemførelse Når arbejdet i gruppen er fordelt, kommer den fase, hvor de enkelte dele af produktet bliver til. Det er i denne fase vigtigt, at I ikke kun passer jeres eget lille område, men søger hjælp og inspiration hos jeres gruppemedlemmer og læreren. Brug den skemalagte tid til at diskutere og koordinere det arbejde, I har lavet hjemme. Dette gøres bedst ved, at hvert gruppemedlem som udgangspunkt præsenterer sit arbejde for gruppen, som herefter diskuterer det grundigt. Nedenfor er anført stikord til to ofte anvendte produktformer. 5.1 Skriftligt produkt Produktet skal fremstå som et hele, der skal være en rød tråd. Derfor skal afsnittene skrives sammen på en måde, så læseren får indtryk af, at det er en helhed og ikke 5 forskellige dele, der er hæftet sammen. I det omfang det er muligt, skal der skabes glidende overgange mellem de enkelte afsnit. Sørg for at luge ud i gentagelser, for det virker sjusket at læse det samme flere gange i træk i forskellige afsnit. Her kan henvisninger være et nyttigt redskab. Sproget skal være ensartet, så vælg konsekvent at skrive i enten nutid eller datid. I må aldrig blande de to tider. Det er afgørende, at konklusionen konkluderer på problemformuleringen. I skal derfor sørge for, at alle stillede spørgsmål/påstande, som bliver nævnt i problemformuleringen, samles op og kommenteres i konklusionen. Nogle påstande må afkræftes, andre kan bekræftes. Projektarbejdet kan godt være vellykket, selvom det resultat, I når frem til, ikke er det, I forventede. Som en del af produktet skal I måske udarbejde en procesbeskrivelse, der fortæller, hvordan I har arbejdet med jeres projekt. I en sådan beskrivelse kan f.eks. medtages: - Hvordan fungerede jeres arbejdsplan? - Hvordan har samarbejdet mellem gruppens medlemmer været? - Har alle udvist ansvarlighed og engagement? En procesbeskrivelse indeholder desuden en konklusion, der opsummerer jeres samlede erfaringer med gruppearbejdet og projektformen. Det er vigtigt, at I tager disse erfaringer med til det næste gruppe- og projektarbejde. 11

12 5.2 Mundtlig fremlæggelse Formålet med fremlæggelsen er at præsentere gruppens produkt og formidle den opsamlede viden til de øvrige elever i klassen. Det er oftest gruppen som helhed, der fremlægger, da det kollektive og ligeværdige ansvar dermed fastholdes og understreges. Fremlæggelsen må ikke foregå som en oplæsning fra et manuskript. I bør have eventuelle stikord med på et stykke papir, en overhead-transparent eller en PowerPoint-præsentation, således at I kan holde øjenkontakt med tilhørerne - ikke kun med læreren. Det, I siger, skal være så forståeligt som muligt, og I skal give jer tid og indlægge pauser, når I taler. Det er desuden vigtigt, at alle gruppens medlemmer er opmærksomme på, at overgangene fra et afsnit til det næste er glidende, og at hovedemnet dvs. den røde tråd fastholdes gennem alle fremlæggelsens dele. Nedenfor er en række spørgsmål, der kan fungere som checkliste til planlægning af jeres fremlæggelse: - Vil I anvende tavle, overheadprojektor eller PowerPoint-præsentation, og har I sikret jer, at det relevante udstyr er reserveret? - Hvem begynder, og hvem afslutter? - Hvem skal svare på spørgsmål fra klassen? - Hvem skal evt. fortælle om, hvordan jeres arbejde er forløbet (processen)? - Hvad foretager I jer, når I ikke har ordet? - Hvad gør I, hvis et eller flere gruppemedlemmer ikke møder op, når I skal fremlægge? - Har I brug for ekstra tid til f.eks. opstilling af apparatur eller flytning af inventar, borde m.m.? 12

13 6. Evaluering Når projektarbejdet er afviklet, skal projekterne evalueres. Læreren evaluerer altid produktet. Dette sker typisk i forlængelse af jeres mundtlige fremlæggelse eller i form af en kommentering af jeres skriftlige produkt. I mange tilfælde vil I blive bedt om at evaluere hinandens produkter. Dette kan f.eks. ske ved, at der etableres opponentgrupper. En sådan opponentgruppe har til opgave at sætte sig særligt grundigt ind i en anden projektgruppes produkt samt give en sammenfattende vurdering. Nogle gange er det også opponentgruppen, der styrer en eventuel klassediskussion. 6.1 Hvordan giver man konstruktiv kritik? Inden fremlæggelserne går i gang, er det vigtigt, at klassen og læreren aftaler, hvilke regler, der skal gælde for evalueringen. Det er udelukkende det faglige indhold og strukturen i projektgruppens produkt, der skal vurderes. Her skal I overveje følgende vigtige punkter: Fokuser på det positive, dvs. fremhæv de aspekter ved produktet, som er vellykkede. Kritik skal være konstruktiv og primært beskæftige sig med produktets overordnede indhold man skal ikke hænge sig i petitesser! Det er vigtigt, at formuleringerne ikke bliver for hårde, altså at tonen er saglig, således at modtageren føler sig tryg og kan stille sig åben over for kritikken. Vær konkret og præcis i kritikken, og dokumenter kritikpunkterne med klare henvisninger til produktets forskellige dele. Formuler evt. kritikken som spørgsmål til projektgruppen (jf. aktiv lytning fra gruppearbejdsintroduktionen). 6.2 Hvordan er man en god lytter? Her kommer en konkret liste med stikord over ting, I skal være opmærksomme på, når I observerer en anden gruppe. Det kan være en god ide at dele listen op, så I ikke skal holde øje med alle punkter på én gang. Opdelingen afhænger naturligvis af, om det er klassen som helhed eller en opponentgruppe, som skal evaluere. Listen kan i øvrigt også bruges, når I skal forberede jeres eget oplæg. Den fortæller jer, hvad I skal være opmærksomme på. 13

14 1. Det hørlige Artikulationen - Tales der højt og tydeligt nok? Tempo - Tales der (for) hurtigt/ langsomt? 2. Det synlige Kropssprog - Hvordan står oplægsholderen? Bevæger hun sig, eller er hun rolig? - Bruger oplægsholderen kroppen hensigtsmæssigt i forhold til oplæggets indhold? Øjenkontakt - Ser oplægsholderen på os, og virker det naturligt? Ser hun op på de rigtige tidspunkter? Manuskriptet - Er oplægsholderen bundet af eller frigjort fra sit manuskript? Hjælpemidler - Virker oplægsholderens brug af eventuelle hjælpemidler (f.eks. overheadprojektor, PowerPoint) hensigtsmæssig? 3. Det sproglige Talesprog/ skriftsprog - Har oplægsholderen valgt et naturligt talesprog, som virker godt? Fremmedord/fyldord - Er ordvalget velovervejet og forståeligt? - Kunne oplægsholderen med fordel have brugt færre evt. flere ord? 4. Indholdet Indledning - Er der en klar og interessevækkende optakt? Afslutning - Er der en markant afslutning, som fastslår vigtige pointer? Opbygning, sammenhæng - Hvordan er oplæggets dele vægtet? Er der en logisk rækkefølge? 5. Helhedsvurdering - God kritik anfører eksempler og giver forslag til ændringer. 14

15 Til notater 15

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Vejledning til brug af Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold Indledning..s.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere