MR s casesamling 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MR s casesamling 2011"

Transkript

1 MR s casesamling 2011

2 2 Strategi- og virksomhedsudvikling

3 A-2 A/S Kunde: BekTra 3

4 A-2 A/S Indstillende kunde BeKTra Kategori Strategi og virksomhedsudvikling Projektets varighed (antal uger) 12 uger Antal involverede konsulenter Fire konsulenter på opgaven Udfordring BeKTra-samarbejdet blev etableret i 2002 med det formål at understøtte de større danske trafikselskaber (TS) i forbindelse med deres udbud af behovsstyret kollektiv trafik (flextrafik). Samarbejdet udgøres af Nordjyllands Trafikselskab (NT), Movia, Midttrafik, Sydtrafik og Region Midtjylland. Den primære opgave for BeKTra i den forløbne periode har været at IT understøtte TS på en sådan måde, at disse effektivt har kunnet betjene kommuner og regioner samt at kunne tilbyde fælles Call Center kundebetjening udenfor trafikselskabernes åbningstider. BeKTra har med stor succes understøttet TS i at vokse på dette område, men var kommet ind i en periode, hvor det var blevet var vanskeligt at betjene TS på en professionel vis. Analysen har haft to fokusområder. For det første at gennemgå den nuværende opgavefordeling mellem trafikselskaberne og BeKTra It/BeKTra Call Center (herefter BeKTra og BCC). For det andet at belyse områder, hvor den nuværende præstation kunne forbedres for at øge effekten og tilfredsheden med BeKTra-samarbejdet. For begge dele har målet været at anbefale konkrete veje i den videre udvikling af samarbejdet. Løsning Endvidere blev BeKTras egne ideer og mål vurderet, herunder en modenhedsvurdering af BeKTras processer og professionalisme, baseret på en best practice procesmodel (ITIL), som beskriver en IT-virksomheds idealprocesser. Med afsæt i ovenstående blev der formuleret fremtidsscenarier for udviklingen af samarbejdet og ændrede snitflader mellem partnerne. Analysearbejdet tager udgangspunkt i ønsket om at fremtidssikre BeKTra-samarbejdet. 4

5 > Bilag: Proces for BeKTra-projektet Afsnit i analyserapporten: Deadline: Primo april Deadline: Primo maj Afsnit 1-6 Afsnit 7-8 Afsnit 8-9 Deadline: Ultimo maj Nuværende situation og målsætninger Fremtidsscenarier og analyser Konklusion og anbefalinger Arbejdsmøde om nuværende situation og målsætninger med hvert TS og BeKTra Dokumentation af nuværende situation og målsætninger (A-2) Delanalyserne Evt. involvering af direktørgruppe i prioritering af analysescenarier Slutrapportering Møde med direktør- og arbejdsgruppe om slutrapport Workshop med arbejdsgruppen om justering af dokumentation, strategisk opsamling og prioritering af analysescenarier Workshop med arbejdsgruppen om analyseresultater 40% 40% 20% 2010, A-2 A/S 5 A-2 har igennem dialog med trafikselskaberne fastlagt ovenstående forløb. Målet med involveringen har været at opnå en grundig belysning af problemstillingerne, prioritere de vigtigste delanalyser og sikre indsigt i anbefalingerne hos trafikselskaberne. Selve forløbet er afviklet i tre faser: Fase 1. Dokumentation af nuværende situation og målsætninger Fase 2. Fremtidsscenarier og analyser Fase 3. Konklusion og anbefalinger Hovedaktiviteten i fase 1 har været: > Workshops hos hvert enkelt trafikselskab og BeKTra. Her har vi fokuseret på velfungerende og mindre velfungerende dele af BeKTra-samarbejdet. Idéer til løsninger af problemområderne herunder andre måder at organisere samarbejdet på var også en del af diskussionen. > Kortlægning af nuværende situation og målsætninger, som blev gennemført med en høj grad af involvering af samarbejdspartnerne. Det nuværende samarbejde blev evalueret, først gennem brug af et procesværktøj til beskrivelse af organisatoriske snitflader, og i forlængelse hermed en tilbundsgående workshopbaseret diskussion af trafikselskabernes oplevede uhensigtsmæssigheder i den nuværende organisering. 5

6 > Sideløbende med ovenstående blev der gennemført en kunde- og ejertilfredshedsundersøgelse blandt trafikselskaberne samt en it-modenheds- og forretningsdrifts evaluering af BeKTras It-organisation. Alt sammen med det mål at nuancere forståelsen af det nuværende samarbejdes form (godt og dårligt). > Ud fra informationerne indsamlet i fase 1 blev der etableret en bruttoliste af relevante scenarier og analyseområder. Fase 2 startede med en workshop med styregruppen, hvor bruttolistens indhold blev konkretiseret og prioriteret til de analyser, som indgår i denne rapport. > Efter gennemførselen af de udvalgte analyser har A-2 udarbejdet inspiration og anbefalinger til at fremtidssikre BeKTra-samarbejdet (fase 3). Anbefalinger om evt. omorganisering baserer sig på økonomiske beregninger og driftsmæssige fordele og ulemper. Anbefalinger til forbedringer af udvalgte områder baserer sig på anerkendte principper for området. Resultat Nedenfor præsenteres resultaterne for de områder, som styregruppen udvalgte til yderligere analyse i projektet: > Mulig gevinst ved sammenlægning af call centre. Tilsyneladende uden at skulle gå på kompromis med kvaliteten, viser analysen et muligt årligt besparelsespotentiale på knap 5 mio. DKK. Derfor anbefales en konkret analyse af sammenlægning af call centrene i hele åbningstiden (og ikke kun aftener og weekend, som det kendes i dag). Sammenligning af nøgletal indikerer også, at ledelsesfokus på professionalisering sammen med stort kaldvolumen er nøglen til effektiv drift. > Dybdeanalyse af muligheden for fælles vognstyring. Analysen viser et årligt besparelsespotentiale på ca. 3 mio. DKK ved en fælles vognstyring i hele driftsdøgnet. Dette potentiale skal ses i forhold til evt. tab af nærhed i styring og udvikling af vognmændene. En dybdeanalyse skulle afdække mulighederne for at skabe en tilstrækkelig stærk sammenhæng mellem det driftsnære samarbejde med chauffører/vogne/bestillingscentraler i et fælles driftscenter og kontraktopfølgningen i trafikselskaberne. Hvis man vælger at opgradere samarbejdet både mht. bestillinger og vognstyring findes et yderligt synergipotentiale ud over de mio. DKK per år. > Fastholdelse af It-drift in-house hos BeKTra, indtil migreringen er overstået. En ældre systemplatform, et teknisk kompliceret set-up og en trinvis migrering gør, at outsourcing på nuværende tidspunkt ikke er konkurrencedygtigt. Derfor anbefales det at afvente afslutningen af migreringen og derefter foretage en ny sammenligning med outsourcing. 6

7 > Bevaring af ledelsen af It-udviklingsprojekter hos BeKTra. Trafikselskaberne oplever i dag, at projektledelsen af It-udvikling ikke fungerer optimalt. Årsagerne skal findes både hos BeKTra, PlanIT (systemleverandøren) og trafikselskaberne selv. Desuagtet vurderer A-2, at trafikselskaberne selvstændigt har dårligere forudsætninger for at skabe en tilfredsstillende projektledelse, hvis opgaven hjemtages. Udfordringen handler dels om vedligeholdelse af kompetencer (økonomi og kvalitet), dels om svagheden ved at blive en mindre kunde hos PlanIT, hvor man i dag er toneangivende ved at stå samlet. > Mere samarbejde om vidensopsamling, effektivisering og forretningsudvikling. Analysen har kortlagt en længere liste af vigtige udviklingsområder, hvor trafikselskaberne efterspørger hinandens ekspertise. A-2 anbefaler, at trafikselskaberne udarbejder overordnede business cases på fremtidige projektidéer og herfra beslutter, om man vil satse mere på fælles forretningsudvikling. Hvis man beslutter at investere i området, anbefaler A-2, at ansvaret lægges hos styregruppen, og projektledelsen delegeres til et dedikeret team i BeKTra. Denne model vil sikre en mere ensartet gennemførelse og implementering end ved placering hos ét specifikt trafikselskab. > Ledelse af BeKTra-samarbejdet. Tilfredshedsundersøgelsen, workshops og diskussioner i analysens arbejdsgruppe har afdækket, at styregruppen i dag har et meget detaljeret fokus også på daglige ledelsesforhold. A-2 anbefaler derfor en refokusering af styregruppe, formødegruppe og erfagrupper. Styregruppen skal fokusere på strategi, økonomi, porteføljestyring og politikken. Formødegruppen forbereder direktørerne, prioriterer udviklingsopgaver inden for de afstukne rammer og følger op på igangsatte initiativer og projekter. Erfagrupperne fokuserer på erfaringsudveksling, ændringsønsker og kommende releases. For at iscenesætte denne arbejdsdeling anbefaler A-2 en strategiproces for BeKTra/BCC, som bør køre i efteråret > Styrket ledelse og organisering i BeKTra og BCC. Ud fra trafikselskabernes feedback og en gennemgang af styring i BeKTra anbefaler A-2, at ledelsesarbejdet i BeKTra/BCC forstærkes på en række områder. Forretningsledelse (og ikke kun It eller call centerledelse) skal styrkes. Tilsvarende bør der opbygges et minimum af key account management således, at trafikselskabernes individuelle behov og problemstillinger håndteres. Rapportering og kommunikation til trafikselskaberne fremstår også som et område, der bør opprioriteres i fremtiden. Diskussionen om hvorvidt BCC og BeKTra bør samles under én ledelse er også vigtig for fremtiden og afhænger i høj grad af trafikselskabernes fremtidsplaner for BCC. > Projektledelsesmodel. It-udviklingsprojekterne er det område, hvor trafikselskaberne helst ser forbedringer inden for BeKTra-samarbejdet. A-2 anbefaler valg af en projektledelsesmodel, som i særdeleshed imødekommer ønsket om en stærkere kommunikation mellem BeKTra og trafikselskaberne. A-2 anbe- 7

8 faler også, at trafikselskaberne går aktivt ind i spørgsmålet og insisterer på, at PlanIT er med i dialogen om den fremtidige ledelse af projekter. > Professionalisering af udvalgte It-områder. For i højere grad at kunne imødekomme trafikselskabernes krav om styring og gennemsigtighed samt brugernes oplevelse af et højt serviceniveau anbefales en række It-discipliner, som bør styrkes i fremtiden. Forstærket fejl- og ændringshåndtering skal styrke brugernes oplevelse af respons fra BeKTra. Forbedret dokumentation skal styrke systemernes tilgængelighed for brugerne, lette adgangen for nye medarbejdere og på sigt muliggøre outsourcingen af It-driften. Releasestyring i dag er ikke god nok og kommunikeres kun i beskeden grad til brugerne. Den bør forstærkes markant. Dette område kan ikke forbedres uden involvering af systemleverandøren, PlanIT. Vidensdeling som i højere grad muliggøres vha. bedre dokumentation kan styrkes både internt i BeKTra, men også i erfagrupperne. I tillæg hertil har vi anbefalet, at de endnu ikke gennemførte projekter sættes på hold, indtil den forretningsmæssige og It-mæssige professionalisering har fundet sted (1½-2 år). Migreringsarbejdet, som er vigtigt for en række fremtidige forbedringer, bør så vidt muligt fastholdes. 8

9 Scorecard for kommunikation Advice A/S Kunde: Coloplast A/S 9

10 Advice A/S Ralf Lodberg Indstillende kunde Coloplast A/S Kategori Strategi og virksomhedsudvikling Titel Scorecard for kommunikation i Coloplast Kort beskrivelse af casen Advice A/S rådgav Coloplast i udviklingen af et scorecard for virksomhedens kommunikation. Projektet har givet Coloplast indsigt i, hvilke indsatser der skaber resultater og kan bidrage til prioritering af virksomhedens kommunikationsopgaver. Projektets varighed (antal uger) Seks uger Antal involverede konsulenter To Udfordring Kommunikation spiller en stor rolle i en succesfuld, global virksomhed som Coloplast. Det gælder både internt til virksomhedens ansatte og eksternt til kunder, investorer og interessenter. Som andre ambitiøse virksomheder måler Coloplast på kommunikationens resultater, men få virksomheder har formået at se på tværs og demonstrere kommunikationens bidrag til virksomhedens samlede resultater. Dette satte Coloplast sig for at gøre. Coloplast har adgang til et bredt spektrum af målinger, der belyser forskellige resultater af kommunikationen fx medarbejdertilfredshed, PR-score, investor relations og online trafik. Men der manglede en rød tråd og mulighed for at sammenligne resultaterne på tværs af forskellige målinger samt ikke mindst en klar kobling til strategien. Samtidig ønskede Coloplast et redskab til at vise værdien af arbejdet med kommunikation, som kunne bruges til prioritering af kommunikationsinitiativerne, motivering af medarbejdere gennem klare mål og en tydelig demonstration af resultat- og kundefokus i organisationen. Løsning Gennem et scorecard for kommunikation har Coloplast opnået overblik over og sammenlignelighed mellem kommunikationsinitiativerne og deres bidrag til virksomhedens resultater: Coloplast og Advice gennemgik alle eksisterende datakilder og analyser, der belyser kommunikationen og sammenholdt dette med gældende strategier. Efter en omfattende vægtnings- og indekseringsproces kunne 10

11 et Coloplast Communication Scorecard opstilles med relevante parametre for kommunikationens værdiskabelse. Arbejdet med scorecardet muliggør vurdering af effekter og omkostninger af afdelingens kommunikationsinitiativer ved at foretage eksperimenter med forskellige typer af kommunikation. Hermed bliver det tydeligt, hvordan varierende kommunikationsformer, kanaler og timing påvirker resultatet målt i mængden af engagerede ansatte og graden af deres forståelse for Coloplasts strategi. På sigt er det planen at udvide scorecardet med mere overordnede resultater som investor relations, kundetilfredshed og aktiekurs. Scorecardet kan tages mere aktivt i anvendelse til også at kommunikere til investorer og kunder, hvorved Coloplast viser, at de tager kommunikation og forretningsforståelse alvorligt. Resultat Scorecardet er implementeret som værktøj i Coloplast og bidrager dels til prioriteringer på kommunikationsområdet, og dels ift. virksomhedens andre forretningsområder, hvor scorecardet er grundlaget for drøftelser i den øverste ledelsesgruppe. Endelig medvirker scorecardet til at skabe klare mål for medarbejderne i kommunikationsafdelingen. Scorecardet har givet Coloplast en række tommelfingerregler til at planlægge kommunikationsarbejdet og prioritere mellem kanaler som topledelseskommunikation, lederkommunikation, afdelingsmøder, intranet og s. Konkret har arbejdet med scorecardet givet Coloplast indsigt i behovet for at prioritere de enkelte ledere som kommunikationskanal, når virksomhedens strategier skal kommunikeres med henblik på at skabe motiverede og velorienterede medarbejdere. På dette felt var resultaterne lavere end for eksempelvis topledelsens kommunikation. Efter en målrettet indsats med ledernes kommunikation kan scorecardet dokumentere, at andelen af ledere der kommunikerer om strategien er steget med 6 % -point, ledernes opbakning til strategien er steget med 19 % -point, mens medarbejdernes tilfredshed med kommunikationen er steget med 6 % -point. 11

12 > Bilag # 1: 12

13 > Bilag # 2: > Bilag # 3: 13

14 Implementering af DSB s strategi Brandculture A/S Kunde: DSB 14

15 Brandculture A/S Joakim Eriksson Indstillende kunde DSB Kategori Strategi og virksomhedsudvikling Titel Servicekultur i DSB Kort beskrivelse af casen Implementering af DSB s strategi på serviceområdet gennem aktiv medarbejderinvolvering gennem hele processen Projektets varighed (antal uger) Fortløbende Antal involverede konsulenter Seks Udfordring Som en konsekvens af en stadig stigende liberalisering på transportområdet har DSB i de senere år oplevet øget konkurrence, og virksomheden har måttet forholde sig til en situation, hvor man ikke længere er selvskreven som leverandør af togdrift i Danmark. I DSB har man tidligt i denne proces erkendt, at det ikke er muligt at løfte denne udfordring inden for den nuværende selvforståelse i organisationen. Som en konsekvens heraf er en central del af DSB s samlede strategipakke at sikre en grundlæggende kulturforandring, som transformerer organisationen fra at opfatte sig som en transportleverandør til i stedet at agere som en servicevirksomhed. Projekt Servicekultur, som denne del af strategien Sporskifte 2010 er blevet døbt, har fokuseret på at forbedre kundernes oplevelse i kontakten med DSB s medarbejdere. Brandculture blev tidligt involveret i arbejdet med Projekt Servicekultur, og vores konsulenter har i nært samarbejde med projektgruppen hos DSB forestået såvel udviklingen af den servicerelaterede strategi som implementeringen heraf på alle niveauer i organisationen. 15

16 Løsning God service kan være mange ting, og Brandculture begyndte processen med at samle udvalgte medarbejder fra alle DSB-funktioner med direkte kundekontakt og bede dem definere, hvad de forstår ved god service. Med udgangspunkt i egne gode oplevelser, DSB s strategiske målsætninger og eksempler fra andre servicevirksomheder fik medarbejderne formuleret en servicevision: We Move You. Processen med at formulere servicevisionen havde videre til formål at få medarbejderne til at tænke service i et større perspektiv. Grundlæggende for processen var således tanken om, at i DSB har vi kunder, men vi behandler dem som gæster. Parallelt hermed analyserede Brandculture sammen med projektteamet i DSB en mængde kundehenvendelser, ligesom vi gennemførte interview med en større gruppe rejsende. Resultat blev kogt ned til fire adfærdstræk, som kunderne mener karakteriser god service hos DSB. Disse fire service drivers kom i den videre proces til at fungere som fyrtårn for, hvad der skal ses som god service i DSB. I tillæg til at definere en servicevision og drivers udviklede Brandculture sammen med projektteamet en konkret metodik for, hvordan alle servicevendte medarbejdere overfor den enkelte kunde kan agere inden for de definerede service drivers. I stedet for at udforme nye manualer og sende dem ud i organisationen blev de nye tanker implementeret gennem en involverende proces. Førstelinjeledere i DSB har været på træning i We Move You og har dermed fået ansvaret for at omsætte principperne heri til deres egen specifikke arbejdssituation. Brandculture har planlagt og gennemført træningen af førstelinjeledere i en række udvalgte dele af organisationen. Resultat We Move You er lykkedes med at sætte service på agendaen i DSB og fået organisationen til i langt højere grad at se dette som et strategisk vigtigt område. Det øgede fokus har samtidig skabt stolthed hos alle de medarbejdere, der til daglig møder DSB s kunder. Projektet har skabt ejerskab for god service i hele organisationen ved at definere mål og rammer uden samtidig at søge at diktere den enkelte medarbejders handlinger i form af manualer. Hver dag rapporteres om nye tiltag, hvor kreative medarbejdere har taget initiativ til at yde en bedre service. Dette skaber en høj grad af indre stolthed og oplevelse af, at den enkelte kan gøre en forskel i DSB, ligesom det sikrer den fortsatte læring. Konkret kan effekten efter et år måles i forbedrede resultater i såvel imagemålinger som RepTrak og kundetilfredshedsanalyser. 16

17 Arbejde med servicekultur i DSB SERVICE VISION Forståelse for rollen som servicegivere ATTITUDE KUNDE- OPLEVELSE SERVICE KONCEPT Praktiske guidelines & rutiner KONKRET ADFÆRD Service vision i DSB 17

18 Strategi i Jobcenter Hvidovre Conmoto A/S Kunde: Jobcenter Hvidovre 18

19 Conmoto A/S Morten Tamstorf Indstillende kunde Jobcenter Hvidovre, Hvidovre Kommune, Jobcenterchef Casper Christensen Kategori Strategi og virksomhedsudvikling Titel Strategi i Jobcenter Hvidovre Kort beskrivelse af casen Strategiafklaring i ledelsesgruppen, involvering af medarbejdere og implementering af strategi 2011 i Jobcenter Hvidovre. Projektets varighed (antal uger) 16 Antal involverede konsulenter En gennemgående + To til facilitering af workshop Udfordring Et jobcenter er en kompleks organisation med mange interessenter. Mål og indsatser er styret af love, lokale og regionale beskæftigelsesråd, aftaler og planer samt f.eks. regeringens særlige politiske opmærksomhedsområder. Resultaterne er i høj grad konjukturafhængige og valget af indsatser har ofte været baseret på tro frem for egentlig viden om effekter. Jobcenter Hvidovre ønskede: at beskæftigelsesplan 2011 (de politisk vedtagne målsætninger) er en fælles og realistisk plan for arbejdet i at alle medarbejdere bidrager aktivt til Jobcentrets udvikling og tager ansvar for deres egne og deres afdelings mål. at alle medarbejdere har større forståelse af jobcentrets samlede opgave og sammenhænge på tværs. at ledelsen har et fælles grundlag for fælles ledelse, strategi implementering og opfølgning. Løsning I samarbejde med Conmoto valgte Jobcenter Hvidovre at gennemføre en strategiproces, med fokus på fælles ledelse og involvering af medarbejdere suppleret af implementering af nye enkle styrings- og kommunikationsværktøjer i form af strategikort og tilhørende scorecard. Processen bestod af følgende elementer: 1. Forberedelse (det strategiske grundlag) 2. Ledelsesseminar med fastlæggelse af strategiske indsatser og udarbejdelse af strategikort 3. Beskrivelse af strategiske indsatsområder og rammer for involvering. 4. Strategiworkshop med 150 medarbejdere, der foreslog indsatser og handlinger relateret til strategien i egen 19

20 afdeling og på tværs af jobcentret. 5. Beskrivelse af indsatser og handlinger og etablering af enkelt scorecard framework 6. Ledelsesworkshops med beslutning om indsatser og fastlæggelse af mål 7. Teammøder i alle enheder omkring egne og fælles indsatser i Kvartalsvis fælles opfølgningsmøder. Conmotos rolle har været tilrettelæggelse af processen i tæt samarbejde med jobcenterchefen og jobcentrets udviklingskonsulenter, facilitering af workshops, undervisning i strategiværktøjer, etablering af strategisk framework og review af jobcentrets beskrivelser og dokumentation. Resultat Jobcenter Hvidovre har gennem processen opnået et stærkt fælles ledelsesgrundlag og større fælles indsigt i Jobcentrets strategiske prioriteringer i Medarbejderne er blevet involveret i strategiprocessen og har efterfølgende vist både mål og indsatser og samarbejdet på tværs langt større interesse end tidligere. Der er etableret et enkelt system for måneds- og kvartalsvis opfølgning og muliggjort en langt tydeligere overvågning af sammenhængen mellem indsatser og resultater gør vi de rigtige ting og får vi de forventede resultater? Der er skabt et strategisk årshjul og en styringsplatform, der kan anvendes i de kommende års strategiprocesser. > Bilag # 1: Hvidovre og samfundet Jobcenter Hvidovres strategi 2011 Borgere og interessenter Interne processer Medarbejdere og udvikling Fire perspektiver: To der viser hvilke resultater, der er særlige vigtige og to der viser hvilke indsatser, der er særligt vigtige for at vi når vores mål. Tre sammenhængende strategier for beskæftigelsesindsatsen, for større viden og for øget effektivitet. Et strategikort, der viser sammenhængen mellem indsatser og resultater. 20

21 > Bilag # 2: Hvidovre og samfundet Flere i arbejde hurtigt Flere i uddannelse Borgere og interessenter Aktiv, meningsfuld og rettidig indsats Jobcentret er effektivt, kompetent og troværdigt Flere i virksomhedsrettetaktivering Fastholdelse af sygemeldte i arbejde Flere unge i uddannelse Jobcentret er lokalt videnscenter Interne processer Styrket virksomhedsindsats Synliggøre job- og praktikåbninger Rette tilbud på rette tidspunkt Systematisk evaluering af indsatser Vi følger fælles arbejdsgange Medarbejdere og udvikling Introforløb for nye medarbejdere Strategisk kompetenceudvikling Fælles jobcenterkultur Større fælles viden og kontinuitet En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsatsen Større viden Øget effektivitet 21

22 Strategirevidering og implementering i Scanenergi Conmoto A/S Kunde: Scanenergi A/S 22

23 Conmoto A/S Heine Kaasgaard Bang Indstillende kunde Scanenergi A/S Kategori Strategi og virksomhedsudvikling Titel Strategirevidering og -implementering i Scanenergi Kort beskrivelse af casen Fortsat udvikling af en succesfuld virksomheds forretningsmæssige resultater gennem strategirevidering, implementering af udvidet value proposition og integration af tilkøbte aktiviteter. Projektets varighed (antal uger) ca. 12 sammenhængende uger over 24 måneder Antal involverede konsulenter Tre Udfordring Scanenergi har gennem flere år leveret stærke væksttal på såvel toplinje som bundlinje gennem enkelhed, et stærkt produktudbud og fokus på realisering af virksomhedens vision. I starten af 2009 havde Scanenergi etableret en ny chefgruppe, der skulle sikre Scanenergis fortsatte succes og løfte virksomheden til nye højder. Samtidig havde Scanenergi tilkøbt kompetencer inden for energirådgivning og energistyringssoftware med købet af Enervice og delvis ejerskab af Omega SoftTec (100 % ejet pr. 1. april 2011) for at skabe grobund for en udvidelse og styrkelse af virksomhedens value proposition. Scanenergi udvidede deres value proposition til at levere samlede energipakkeløsninger med elementer som energistyring, energirådgivning, prissikring, implementering og finansiering for at opnå en samlet styrket konkurrencekraft. Den nye chefgruppe stod over for at skulle revidere organisationens strategi i overensstemmelse med deres nye vision og samtidig sikre, at virksomhedens udvidede value proposition blev omsat til forretningsmæssige resultater. Scanenergi ønskede: At revidere den overordnede strategi At implementere ny value proposition med nye ydelser både i markedet og internt i organisationen At øge den strategiske forståelse og værktøjskasse til strategi-implementering i chefgruppen At den overordnede strategi blev nedbrudt til afdelingsspecifikke delstrategier At træne lederne i strategisk forståelse og sikre en strategi-implementeringsproces, der understøttede, at medarbejdere blev bekendt med, forstod og var i stand til at koble den udviklede strategi sam- 23

24 men med eget job og foretage strategiske prioriteringer i hverdagen At styrke chefgruppens samlede strategiske kommunikation for at sikre, at strategien blev implementeret, og at medarbejderne udviste den rette adfærd i henhold til afdelingsspecifikke delstrategier og handleplaner. Løsning I samarbejde med Conmoto valgte Scanenergi at gennemføre en strategi- og organisationsudviklingsproces med fokus på fælles og enkel ledelse med bred involvering af medarbejdere i identificering af afdelingsvise bidrag til realisering af strategien. Samtidig blev der implementeret nye enkle kommunikations- og styringsværktøjer i form af strategikort, strategisk dashboard og tilhørende kommunikationsartefakter som salgsbarometer, KPI-skærme, strategilogodøre etc. Processen bestod af følgende elementer: 1. Uddannelse af chefgruppe i strategisk forståelse og strategiske værktøjer 2. Revidering af strategien for Scanenergi 3. Kaskadering af overordnet strategi til afdelingsspecifikke strategier, strategikort og handleplaner 4. Udvikling og formulering af centrale KPIer, der monitorerer, at den aftalte strategi eksekveres i den rette hastighed 5. Udvikling af kommunikationsplan og artefakter, der understøtter implementering af strategien 6. Udvikling af sælgerorganisation fra produktsalg til konceptsalg 7. Styrkelse af samarbejde mellem energirådgivere og sælgere 8. Opstart og udvikling af teamorganisering 9. Videreudvikling af en performance-orienteret kultur. Conmotos rolle har været tilrettelæggelse af processen i tæt samarbejde med Scanenergis direktion, facilitering af workshops, etablering af strategisk framework og opfølgningsværktøjer, sparring af chefgruppe og undervisning i strategiforståelse og strategiske værktøjer samt gennemførelse af teamudviklingsseancer. Resultat Der er skabt et fælles strategisk framework og ledelsesgrundlag, der har muliggjort fælles indsigt i organisationens strategiske prioriteringer i de kommende år. Medarbejderne er blevet involveret i strategiprocessen og har efterfølgende vist både mål, strategi og indsatser større interesse end tidligere. Dette afspejles tydeligt i Scanenergi medarbejdertilfredshedsundersøgelse for 2010 og 2011, hvor spørgsmålene til strategiforståelsen ligger på et særdeles højt niveau. Den nye value proposition med tilhørende ydelser er lanceret succesfuldt i markedet, og der er opnået et tilfredsstillende salg af energipakker. Der er etableret øget samarbejde på tværs af afdelinger og skabt fælles ejerskab til virksomhedens strategiske mål og virksomhedens nye værditilbud i markedet. Der er skabt et strategisk metodegrundlag, sprog og opfølgningsværktøj, der kan anvendes i de kommende års strategiprocesser. Endvidere er der etableret en fast opfølgningsstruktur, hvor alle afdelingschefer mødes en gang i kvartalet til opfølgningsmøder. 24

25 Fusion og strategiudvikling for Viking Genetics Conmoto A/S Kunde: Viking Genetics 25

26 Conmoto A/S Heine Kaasgaard Bang, Direktør Indstillende kunde Viking Genetics Kategori Strategi og virksomhedsudvikling Titel Fusion og strategiudvikling for Viking Genetics Kort beskrivelse af casen Den 1. januar 2010 fusionerede finske FABA Service Coop (FABA) med Viking Genetics. Forløbet koncentrerede sig om en at skabe en succesfuld fusion og udvikle virksomhedens fremtidige strategi. Projektets varighed (antal uger) 10 uger over en periode på 24 måneder Antal involverede konsulenter To Udfordring Den 1. januar 2010 fusionerede finske FABA Service Coop (FABA) med Viking Genetics. Viking Genetics blev etableret gennem en fusion af svenske Svensk Avel og danske Dansire pr. 1. januar Ved fusionen med finske FABA pr. 1. januar 2010 var de to oprindeligt fusionerede selskaber Svensk Avel og Dansire ikke endeligt integreret som et samlet selskab, idet man stadig kørte med 2 parallelle organisationer, økonomistyring, it-systemer etc. Bestyrelsen for Viking Genetics ønskede: At lave en succesfuld integration af FABA ind i Viking Genetics At udvikle en ny strategi for Viking Genetics, der skulle udstikke de kommende års retning for såvel ledelse som organisation i Viking Genetics Herunder: At skabe en Én international virksomhed med Én strategi, Én organisation og Én kultur Udvikle en strategi der should be a plan for developing a sustainable economic growth for the company as well as realization of the Vision for Viking Genetics At strategien blev implementeret og omsat til medarbejderadfærd, der understøttede strategien. 26

27 Løsning I samarbejde med Conmoto valgte Viking Genetics at gennemføre en strategiudviklingsproces, der involverede både bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Viking Genetics. Processen bestod af følgende elementer 1. Interview af alle bestyrelsesmedlemmer i Sverige, Danmark og Finland samt virksomhedens ledelse for at identificere strategiske udfordringer og sikre indflydelse for alle landes bestyrelsesmedlemmer. 2. Udvikling af en overordnet strategisk retning og ramme i form af overordnede ledestjerner og Must Win Battles. Udarbejdet af Viking Genetics bestyrelse. 3. Udvikling af strategikort for Viking Genetics der viser de veje, som ledelsen mener, er farbare hen i mod realiseringen af organisationens overordnede målsætninger under hensyntagen til en balanceret tilgang til virksomheden og dens udvikling. Udarbejdet af virksomhedens samlede ledelse. 4. Udvikling af Balanced Scorecard der monitorerer, at den aftalte strategi eksekveres i den rette hastighed. Udarbejdet af Viking Genetics topledelse. 5. Udvikling af strategiske handleplaner der skal sikre eksekveringen af Viking Genetics strategi. Udarbejdet gennem involvering af organisationens medarbejdere. 6. Optimering af organisationen gennem tilpasninger i såvel driftsorganisationen som den politiske organisationen bestående af bestyrelse, repræsentantskab og avl komiteer. Conmotos rolle har været tilrettelæggelse af processen i tæt samarbejde med Viking Genetics bestyrelse og direktion, facilitering af workshops, etablering af strategisk framework og opfølgningsværktøjer, og sparring af bestyrelse og direktion. Resultat Viking Genetics har gennem processen opnået enighed i bestyrelsen omkring virksomhedens fremtidige udvikling. Der er skabt et fælles strategisk framework og ledelsesgrundlag, der har muliggjort fælles indsigt i organisationens strategiske prioriteringer i de kommende år. Medarbejderne er blevet involveret i strategiprocessen og har efterfølgende vist både mål, strategi og indsatser større interesse end tidligere. Der er etableret øget samarbejde på tværs af landegrænser og sammenhæng mellem bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes prioriteringer. Der er skabt en væsentlig større bevidsthed om, at man er én virksomhed og nødvendigheden af at agere som sådan. Der er skabt et strategisk metodegrundlag, sprog og opfølgningsværktøj, der kan anvendes i de kommende års strategiprocesser. 27

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Conmoto. Strategiproces i Jobcenter Hvidovre

Conmoto. Strategiproces i Jobcenter Hvidovre Conmoto Udfordring: Et jobcenter er en kompleks organisation med mange interessenter. Mål og indsatser er styret af love, lokale og regionale beskæftigelsesråd, aftaler og planer samt f.eks. regeringens

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BEKTRA nu og i fremtiden TØF 12. oktober 2010

BEKTRA nu og i fremtiden TØF 12. oktober 2010 BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK BEKTRA nu og i fremtiden TØF 12. oktober 2010 Christian Roslev Hvad er BEKTRA Baggrund og historie Disposition Udfordringer - analysegrundlag Analysens konklusioner Hvor er

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING INTERIM PROJEKTLEDELSE

FORRETNINGSUDVIKLING INTERIM PROJEKTLEDELSE FORRETNINGSUDVIKLING INTERIM PROJEKTLEDELSE KOMMERCIEL UDVIKLING VALUE STREAM UDVIKLING PROCES OPTIMERING EKSPERTISE PÅ 3 BESLÆGTEDE OMRÅDER Kommerciel udvikling Proces forbedring Value Stream optimering

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

tilrettelæggelse af strategi roadmaps

tilrettelæggelse af strategi roadmaps tilrettelæggelse af strategi roadmaps www.nygaardadvisory.dk Strategi roadmap Fastlæggelse af strategiske mål, delmål eller milestones og overordnede aktiviteter, der skal til for at komme i mål, er en

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Effektfulde strategiimplementeringer

Effektfulde strategiimplementeringer Effektfulde strategiimplementeringer Af Klaus Lund, adm. direktør, Klaus Lund & Partnere ApS Formålet med denne artikel er at give inspiration til, hvordan man kan få endnu mere effektfulde strategiimplementeringer.

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere