en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål."

Transkript

1 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret i et partnerskab mellem professionshøjskolerne UC Sjælland, UC Syddanmark og UC Lillebælt. Anvendelsesorienteret forskning Det femte møde i Læremiddel.dk s følgegruppe er samtidig det første møde efter, der er afsat særskilte midler på finansloven til anvendt forskning i regi af professionshøjskolerne. Mødet og konferencen med titlen It i fag og didaktik finder sted torsdag d. 24. oktober I den forbindelse vil vi gøre status over de to år fra 2011 til 2013 og dermed overgangen til en ny æra for professionshøjskolerne, hvor vi ikke blot har ret men også pligt til at bidrage til den anvendelsesorienterede forskning i de professionsfelter, der relaterer til professionsuddannelserne. Med Frascati Manualen er der kommet nye og mere præcise retningslinjer for, hvad også Læremiddel.dk s arbejde skal sigte imod i de kommende år. Definitionen omfatter både forskning og udvikling og omfatter: skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder. FoU er defineres således som: en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. I 2012 blev følgegruppemødet ikke afholdt, fordi Læremiddel.dk det år var vært for Christina Antorinis Itrådgivningsgruppe i umiddelbar forlængelse af vores årlige konference. Denne prioritering bør ikke opfattes som en nedprioritering af følgegruppens betydning for Læremiddel.dk, men som et udtryk for, at Læremiddel.dk som nationalt videncenter i perioden især har været optaget af at udfylde rollen som anvendelsesorienteret forskningsenhed, der har en rådgivende og handlingsanvisende funktion i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. De ændrede økonomiske vilkår og kriterier for anvendelsesorienteret forskning (Frascati manualen) i professionshøjskolerne har skabt mere gunstige rammer for at kombinere forskning og rådgivning og dermed også for Læremiddel.dk s virke. Omdrejningspunktet er stadig videncentrets ledelsesgruppe, sekretariat og den kerne af medarbejdere, som har haft mulighed for at udvikle specialistkompetencer i relation til It og læremidler i løbet af videncentrets seksårige levetid. Der er imidlertid også sket udskiftninger og nyansættelser, der bør nævnes. I ledelsesgruppen har Jens Juulsgaard erstattet Jens Jørgen Hansen (UC Syddanmark), og i sekretariatet har vi netop ansat Søren Ildved som kommunikationsmedarbejder og ansvarlig for vores hjemmesider. Derudover er kernen i videncentret intakt med Karsten Gynther (UC Sjælland) og Thomas Illum Hansen (UC Lillebælt) i ledelsesgruppen, Marie

2 2 Falkesgaard Slot fungerer som daglig leder, Tina Danielsen i sekretariatet og 15 kernemedarbejdere, der har udviklet specialistkompetencer i relation til it og læremidler i perioden og bidraget til videncentrets basisaktiviteter: kvalitetssikring af projekterne og faglig sparring, der er med til at sikre en ensartet og sammenhængende kvalitet, redaktion af E-tidsskriftet Læremiddeldidaktik og bidrag til det sjette nummer af tidsskriftet, to større konferencer om henholdsvis Muligheder og begrænsninger i digitalisering i folkeskolen afholdt torsdag den 1. november 2012 og It i fag og didaktik afholdt torsdag den 24. oktober 2013, systematisk vidensspredning via to hjemmesider, forskningsrapporter og publikationer, fundraising, der omfatter ansøgninger til fonde og ministerielle puljer, repræsentation og ekspertbistand i rådgivende organer og interesseorganisationer (bl.a. Itrådgivningsgruppe for undervisningsminister Christine Antorini, aftagerpanel for Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), arbejdsgruppe for styrkelse af professionshøjskolernes faglige miljøer gennem bedre understøttelse af CFU i forsknings- og udviklingsaktiviteter, Undervisningsministeriets samarbejdsforum for digitale læremidler, it-didaktisk rådgivning i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens pulje for e-museer, tværgående arbejdsgruppe, der skal følge implementeringen af it og medier i den ny læreruddannelse samt arbejdsgruppen vedr. ny bekendtgørelse for skolebiblioteker. intern kompetenceudvikling af uc-medarbejdere, intern udvikling af professionsuddannelser, fx udvikling af læreruddannelsen, hvor videncentret har været med til at sætte læremidler på den didaktiske dagsorden og gøre dem til omdrejningspunkt for en praksisorientering af uddannelsen, udvikling af forlagssamarbejde, så det også omfatter involvering af studerende i forbindelse med faget Læremiddeldesign og entreprenørskab, samarbejde med bladet Folkeskolen om Læremiddeltjek af faglig læsning og læremidler i dansk, samarbejde med CFU Danmark om ny interaktiv model til evaluering af digitale læremidler, udbygning af det internationale netværk og samarbejde herunder bidrag til internationale udgivelser i regi af det globale netværk IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media), keynoteoplæg og syv papers ved international konference og medlemskab af IARTEMs bestyrelse, udbygning af kommunalt samarbejde, hvor videncentret gennemfører projekter for kommunerne, formalisering af et forskningssamarbejde med DPU om it, fag og didaktik i et 0-18-årsperspektiv, udvikling af nye uddannelser, aktuelt Læremiddeldesign og entreprenørskab samt en ny PD for skolebibliotekarer.

3 3 Kommunikationsindsatsen Samarbejdet med fagbladet Folkeskolen har igen båret frugt. Senest har det udmøntet sig i systematiske læremiddelevalueringer inden for faglig læsning i dansk og en kronik i Folkeskolen. Aktuelt arbejder vi på en fysisk udgivelse med præsentation af Læremiddeltjek-modellen samt optryk af de fem nyeste læremiddeltjek som eksempler Desuden er bogudgivelser og rapporter stadig en central del af vores vidensspredning. Alene i 2013 udkommer tre bogbaserede publikationer og to rapporter ved siden af de webbaserede publikationer, som vi gør tilgængelige via videncentrets hjemmeside. Læremiddel.dk s hjemmeside Læremiddel.dk's primære platform er fortsat der samtidigt er det udgangspunkt, hvorfra videncentrets udsender information og viden om centerets aktiviteter samt relevante begivenheder i forhold til emneområdet. Centeret ligger betydelig vægt på den kommunikative strategi og vil fortsat udsende det månedlige nyhedsbrev, e-tidsskrift, samt løbende bidrage med nyheder, information og ny viden på hjemmesiden. Der arbejdes desuden på at optimere sidens muligheder således, at den fungerer så brugervenligt og indbydende som muligt og giver de besøgene lyst til at gå på opdagelse på hjemmesiden. På den måde kan vi fastholde et godt grundlag for at skabe kontakt til målgruppen, der består af meget forskellige grupper: Pædagogiske konsulenter, skolebibliotekarer, lærere, lærerstuderende, forskere, politiske beslutningstagere, forlagsbranchen samt andre fagligt interesserede. Udover at vi med hjemmesiden dækker en stor onlineflade, har videnscentrets aktiviteter i efteråret også resulteret i, at Læremiddel.dk den 30. september medvirkede i en nyhedsudsendelse på DR2. Thomas Illum Hansen deltog i en debat om regeringens nye strategi for digitaliseringen af skolen, hvor han tog fat i både muligheder og barrierer i forhold til it-rådgivningsgruppens anbefalinger til implementering af It i skolen. I forhold til det kommende demonstrationsskoleprojekt er en ny hjemmeside under udarbejdelse: Siden vil give interesserede mulighed for at orientere sig i projektets formål, metoder, mål og resultater. Hjemmesiden indgår som en del af en større kommunikationsstrategi i forhold til vidensspredning og udbredelse af projektets gennemførelse. På hjemmesiden vil man kunne læse mere om de tre projekter, som Læremiddel.dk deltager i. Det gælder: "It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv", "Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer" og "It i den innovative skole nye kompetencer, nye organisationsformer i det 21. århundrede". Man vil desuden kunne følge med i relevante nyheder i forhold til projekterne samt få et overblik over de involverede forskere, konsulenter, skoler mm.

4 4 EVA-rapport roser Læremiddel.dk s arbejde Danmarks Evalueringsinstitut udgav i 2012 rapporten Videnarbejde i praksis, hvor de evaluerede Læremiddel.dk særdeles positivt. Læremiddel.dk bliver fremhævet som et vidensmiljø, der i særlig grad er lykkedes med en række udviklingsog forskningsindsatser. Det er ikke mindst den høje grad af anvendelighed og relevans, der bliver fremhævet i rapporten. Repræsentanter fra skoler i Odense har alle udtrykt en stor personlig og professionel tilfredshed med Læremiddel.dk. De fremhæver særligt det gavnlige i at få et eksternt blik på deres undervisning samt at modtage konkret feedback. Læremiddeltjek.dk bliver også rost af lærerne. Det skyldes ikke mindst, at tiltaget har fungeret som et konkret og effektivt værktøj, og at Læremiddel.dk s begreber og terminologi har vundet indpas på skolerne. Læremiddeltjek.dk er blot et af eksemplerne på, at Læremiddel.dk har bidraget til større viden og mere kvalificerede overvejelser i forhold til bl.a. indkøb af nye læremidler. Rapporten lægger desuden vægt på det gode samarbejde mellem lærerne og videncentrets medarbejdere samt det forhold, at Læremiddel.dk selv kommer ud på de enkelte skoler. Projekterne Midlerne fra Finansloven 2012 til anvendelsesorienteret forskning har gjort det muligt at udbygge centrets tre projektspor: produktionssporet, anvendelsessporet og vurderingssporet. Produktionssporet Multimodale Muligheder Brugerdrevne, digitale og multimodale læremiddeldesigns på EUD Læremiddel.dk er i indgået et samarbejde med EUC-Vest og Erhvervsskolernes Forlag omkring udviklingen af digitale læremidler, der støtter læse-og skriveudfordrede elever ledet af projektleder Roland Hackmann, Læremiddel.dk, UC Syddanmark. Projektet støttes økonomisk under Undervisningsministeriets program Bedre faglig læsning og skrivning. Formålet med projektet er at skabe ny og operationaliserbar viden i forhold til digitale læremidlers tilgængelighed og forståelse hos den læse- og skriveudfordrede elev. Samtidig ønsker projektet at afprøve nye designmetoder for læremiddelproducenter gennem innovationskonferencer og betatestning på erhvervsskolerne i samarbejde med læsevejledere. Projektet arbejder frem mod to tilsigtede produkter, der dels er et eksemplarisk designkoncept i form af en ibog til tømreuddannelsen, og dels en manual med principper for, hvordan et godt digitalt og multimodalt læremiddel understøtter den læse- og skrivesvage elev. Projektet viser tydelige indikationer på, at stilladsering af læringsmål, repræsentationsformer og læringsaktiviteter er helt afgørende for elevernes udbytte af det faglige indhold. Hertil kommer, at autencitet i det faglige stof (både teoretisk og praksis) er afgørende for, om eleven bringer den teoretiske viden med ud i værkstedet og betragter læremidlet som værdifuldt. Projektet afsluttes med en afsluttende konference i december 2014 og formidles løbende via

5 5 nyhedsbreve og sociale medier (facebook/multimodalemuligheder og twitter #multimodalemuligheder) samt projektets officielle hjemmeside (Euddansk.dk). Herudover er projektet blevet formidlet som en workshop på EF-konferencen Digitalisering af klasserummet ( august 2013), via læsevejledernetværket på EMU.dk og vil løbende blive formidlet gennem forskellige arrangementer. Læremiddeldesign og entreprenørskab I foråret 2012 har Læremiddel.dk og Læreruddannelsen på Fyn iværksat to sammenhængende udviklingsprojekter om læremiddeldesign og entreprenørskab, som blev støttet af Fonden for Entreprenørskab (Young Enterprise Danmark). Det ene projekt, rettet mod seks lektorer i læreruddannelsen, bestod i et kompetenceudviklingsforløb om innovation og entreprenørskab i professionsdidaktikken på den ene side og skabende og produktiv læremiddeldesign på den anden side. I forløbet blev der i høj grad inddraget eksterne eksperter fra forlagsbranchen, fra nyskabende institutioner for interaktionsdesign og fra nyetablerede virksomheder inden for digitale læremidler. Det andet projekt bestod i udvikling, gennemførelse og evaluering af et frivilligt valgmodul for 28 lærerstuderende fra 3. og 4. årgang. De studerende blev sat i forskellige situationer, hvor de skulle designe og udvikle prototyper på (digitale) læremidler for konkrete brugere/aftagere. De studerendes afsluttende projekter blev blandt andet bedømt af eksterne censorer. Det gode samarbejde med læreruddannelsen fortsætter. Man er i gang med at tilpasse modulet til den nye læreruddannelse (et UCL-Move-projekt) og på sigt etablere en særligt profil med flere sammenhængende moduler. Rapporten er tilgængelig på Læremiddel.dk s hjemmeside. KMD-Education Project og UC Lillebælt I studieåret 2013/2014 er engagementet med KMD-Education Project fortsat i et praksisnært samarbejde mellem KMD, Læremiddel.dk, Læreruddannelsen på Fyn og CFU Lillebælt. Projektet afprøver KMD education-platformen i udvalgte læringsmiljøer med henblik på tilbagemeldinger fra lærerstuderende, læreruddannere og CFU-konsulenter om kvaliteten af forberedelsesværktøj. Værktøjet har bl.a. til formål at udvikle elevernes læring gennem struktureret planlægningsarbejde, differentiering, videndeling og klare læringsmål. Lærerstuderende på 2. årgang afprøver i matematik og dansk og i samarbejde med KMDs konsulenter og konsulenter fra CFU platformen i deres praktikforløb i efteråret forår På den måde udvikler læreruddannelsen i samarbejde med KMD og CFU de kompetencekrav, som stilles til praktikken i den nye læreruddannelse, hvor det skærpes, at studerende i praktikken skal deltage i brede samarbejder om udvikling og anvendelse af nye værktøjer til planlægning, organisering og spredning af materialer til undervisningsforløb. Den fælles samarbejdsopgave mellem KMD og læreruddannelsen om digitale læremidler giver både mulighed for, at lærerstuderende under deres studier øger kontakten til konsulenter hos CFU og private aktører. Det skærper både refleksionsniveauet i forhold til læreruddannelsens læremiddelprofil og udvikler organisationens innovationspotentiale i forhold til nye samarbejdsflader med private virksomheder.

6 6 Bytelab app- samarbejde med århusiansk it-virksomhed Bytelab er en århusiansk it-virksomhed, der laver softwareløsninger til bl.a. autobranchen, men som også har en mindre virksomhed tilknyttet softwareløsninger til uddannelsessektoren. Med henblik på at udbygge denne del af virksomheden har de anvendt en videnkupon til at samarbejde med Læremiddel.dk. Formålet med videnkuponordningen er at fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med henblik på at øge innovations- og udviklingsaktiviteter generelt. Med en videnskupon på fik firmaet mulighed for at indgå i et samarbejdet med Læremiddel.dk om at kortlægge nye markedsmuligheder og designpotentialer i forhold til udviklingen af prototyper til digitale læremidler. Projektet har med baggrund i Bytelabs interesse for især udvikling af Apps af høj didaktisk og brugsmæssig kvalitet været en ny type samarbejdspartner for Læremiddel.dk, idet vi ikke tidligere har arbejdet med virksomheder, som kun har haft minimal didaktisk erfaring med læremiddelproduktion. Konkret har projektet udviklet prototypiske modeller for apps, der kan understøtte elevers læreprocesser og styre forskellige faser i et læringsforløb. Videncentret har udviklet et begrebsapparat og bidraget til en større forståelse af, hvad digitale læremidler kan bruges til, og videncenteret har dermed været med til at kvalificere det videre samarbejde mellem Bytelab og lærerne i forhold læremiddelproduktion og udvikling af ideer til undervisning. Med afsæt i et udviklings- og forskningssamarbejde har medarbejdere fra Læremiddel.dk, AUU og VIA skrevet en artikel om apps i fagundervisningen: Anvendelsessporet Digital Skole Vordingborgprojektet I samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland kortlagde Læremiddel.dk i efteråret 2012 Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af It i fagene. Kortlægningsundersøgelsen blev udmøntet i en række anbefalinger, som Vordingborg Kommune kan anvende til at understøtte en øget integration af It i fagene med henblik på at styrke elevernes faglige læring samt udnytte digitale læremidlers potentialer for en øget differentieret og inkluderende undervisning. Anvendelsen af It i undervisningen er fortsat en udfordring for skolerne, og det er bl.a. de vanskeligheder, man kan læse om i Læremiddel.dk s rapport It og Digitale Læremidler i Vordingborgs Kommunes skoler. Udgivelsen kortlægger lærernes brug af IT i undervisningen og kommer med anbefalinger til, hvordan man bedst kan håndtere udviklingen. Konkret er de praktiske vanskeligheder i forhold til It-udstyr undersøgt, og anvendelsen af udstyret er kortlagt. Det drejer sig bl.a. om overgangen fra papir til skærm og brugen af elevernes private computere og tablets, og de problemstillinger det rejser. De læremidler, som skolerne anvender undersøges, og det overvejes om det nødvendigvis er de bedst egnede, der bruges, samt om de benyttes med tilstrækkeligt udbytte i undervisningen. En yderligere problemstilling kommer fra det forhold, at selvom lærerne er

7 7 opmærksomme på, at eleverne skal arbejde med it, så er der ofte ikke nok fokus på, hvilket læringsmæssigt udbytte de digitale læremidler kan give eleverne. Demonstrationsskoleprojektet - Lærerkompetencer, inklusion og innovation 2013 er året, hvor Læremiddel.dk sætter sit hidtil største projekt i gang sammen med DPU, Alexandra Instituttet samt tre andre professionshøjskoler (UCC, VIA UC og Metropol). Tre forskellige demonstrationsskoleforsøg som er udpeget af Ministeriet for Børn og Undervisning skal skabe ny og brugbar viden om, hvordan it skal styrke eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende og konkret. Forsøgene strækker sig fra skoleåret 2013/2014 og to år frem på 16 udvalgte folkeskoler. De tre projekter, som man har valgt at satse på, beror alle på et tæt samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. Konkret vil forskellige interventionsdesigns danne baggrund for forsøg med It og undervisning, ligesom det vil blive undersøgt, hvilke kompetencer lærerne og eleverne besidder før og efter interventionerne, så vi opnår generaliserbar viden om, hvad der virker og ikke virker. It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede Projektet er en flerstrenget intervention, der opererer på såvel et didaktisk, teknologisk som organisatorisk niveau. Hensigten er at understøtte innovativ brug af teknologi i skolernes undervisning med henblik på at øge elevernes muligheder for læring af det 21. århundredes kompetencer og at frigive mere tid til undervisning. Den innovative brug motiveres gennem fem særligt designede didaktiske forløb i udvalgte skolefag og klassetrin, som skal afprøves på de enkelte skoler. Derudover er der en tværgående mediepatrulje, der styres af skolens IT-vejledere, og som involverer elever på alle klassetrin. Tanken er, at disse elever lærer en teknologi, som de skal videreformidle kendskab til på deres årgang. Projektet er desuden baseret på den grundlæggende tanke, at sådanne innovative processer ikke er levedygtige, efter at et projekt er afsluttet, med mindre de også har en organisatorisk og ledelsesmæssig forankring. At forandre en skoles organisering er derfor også en del af projektet. Der er knyttet fem demonstrationsskoler til projektet. Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer Projektet er en udviklingsindsats (intervention) på halvandet år på såvel et didaktisk, teknologisk som organisatorisk niveau (flerstrenget). Hensigten er at udvikle og afprøve et generaliserbart design for digitale læringsmiljøer, der har en dokumenteret effekt i forhold til øget inklusion og undervisningsdifferentiering med henblik på at øge elevernes 21. århundredes kompetencer. Der er tale om i alt fire udviklingsindsatser, som begynder med indføringen af enkle teknologier, tænkemodeller og strukturer og ender med at sætte skolerne i stand til selv at videreudvikle en differentieret it-didaktik. Interventionen består både af konkrete materialer og kompetenceudvikling gennem konsulenter fra CFU er. Den forskningsmæssige interesse

8 8 ligger i afdækning af væsentlige sammenhænge mellem og begrundelser for skolernes hhv. elevernes udgangspunkt og slutmålingen i forhold til interventionens virkninger. I projektet deltager seks såkaldte demonstrationsskoler fordelt over hele Danmark. It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Projektet bygger videre på den forskning, som peger på at sammenhængen mellem brugen af it i undervisning, lærerenes it-didaktiske kompetencer og elevernes udbytte er ganske kompleks. Studier har vist, at den traditionelle bogbaserede undervisningsform ikke er velegnet til at udvikle kompetencer, som bliver vigtige i det 21. århundrede, og at digitale læremidler i sig selv heller ikke skaber denne læring. Formålet med projektet er at udvikle lærerkompetencer for at øge mængden af innovativ undervisning og læring. Målet er gennem erfaringerne fra projektet at skabe en generaliserbar viden om sammenhænge mellem organisering af kompetenceudvikling, lærerkompetencer, innovativ undervisning og elevernes læringsudbytte. Også dette projekt omfatter interventioner på tre niveauer: et didaktisk, et organisatorisk og et teknologisk. Den didaktiske intervention skal bringe lærere og vejledere til at deltage i kompetenceudvikling i en kombination af workshops, lektionsstudier og refleksionsarbejde. Inden for den organisatoriske kommer ledelse, lærere og vejledere til at indgå i samarbejdsgrupper, der bl.a. vil etablere faglige netværksgrupper. Den teknologiske intervention sætter fokus på lærernes kendskab og adgang til såvel digitale læremidler som mere almene it-værktøjer til kommunikation, samarbejde, selvorganisering mm. Tegn på læring Tegn på læring projektet går på kloshold af undervisningen i 5. og 6. klasse. Læreres og elevers brug af læremidler i fagene dansk, matematik og natur/teknik er i fokus. Projektet er organiseret som et økonomisk og praktisk samarbejde mellem tre parter, der både har fælles og forskellige interesser. Odense Kommune, forlaget Alinea og Læremiddel.dk. Den fælles interesse for parterne består i at kvalificere undervisningsdifferentiering i de tre fag på skolens mellemtrin. Projektets styrende forskningsspørgsmål er, hvordan lærerens differentiering af undervisningen indvirker på elevernes opmærksomhed, deltagelse og selvhjulpenhed og dermed på deres udbytte og motivation. Denne tilgang er inspireret af konceptet om virkningsevaluering, hvor spørgsmålet Hvad virker, for hvem og under hvilke omstændigheder? er centralt, og hvor man formulerer og afprøver en programteori (som vi kalder indsatsteori) for at kunne stille skarpt på kausalitet og på effekter af den pædagogiske indsats. Indsatsen og indsatsteorien er todelt. Del 1 er kompetenceudvikling af lærerne med henblik på at iværksætte differentierede tiltag i undervisningen. Del 2 er lærernes planlægning og gennemførsel af differentieret undervisning. Databearbejdningen og rapporteringsarbejdet er i gang. Vi har data og indhenter stadig data om især indsatsteorien (del 2). Her påkalder især indsatsteoriens forskellige led sig interesse. Vi har fx data om, hvordan lærerens plan tager sigte på at anskueliggøre indholdet gennem multimodalitet i første del af lektionen, hvordan lærerens plan tager sigte på at redidaktisere i forhold til sikre og usikre elevers arbejde, og hvordan en differentieret anskueliggørelse igen indvirker på elevernes opmærksomhed, deltagelse,

9 9 selvhjulpenhed og motivation, således at undervisningen får eller ikke får momentum i overgangen til lektionens næste fase, øvelser på egen hånd og vejledning. Der er data om, hvordan adgang til hjælp er en forudsætning for at bevare momentum, enten hjælp til selvhjælp, hjælp fra andre elever eller hjælp fra læremidlet eller fra læreren. Endelig har vi også data om, hvordan sikre og usikre elevers vej gennem lektionerne tager sig ud i nærbilleder, casebeskrivelser. Projektets afsluttende rapportering foreligger sommeren 2014, hvor både projektresultater og forskningsartikler vil blive præsenteret i Læremiddel.dk s e-tidsskrift. Effekten af Slagelse-rapporten Barrierer og potentialer for integration af It i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune I rapporten anbefalede forfatterne at re-definere It-vejlederne og skolebibliotekarernes funktioner i skolen. Undersøgelsen i Slagelse viste, at de vejledningsfunktioner, der defineres alene ud fra en almen læremiddelkompetence, og som skulle sætte vejlederne i stand til at vurdere og vejlede i brugen af læremidler, har svært ved at matche den udfordring, som udviklingen af nye læremidler påfører skolen. Det være sig vurdering af og vejledning i brugen af læremidler, som kombinerer forskellige medier (bog/it), store komplekse faglige portalløsninger med mange faglige ressourcer eller adgang til et overvældende antal af frit tilgængelige ressourcer på nettet, som ikke i forvejen er sorteret ud fra fagdidaktiske kriterier. Undersøgelsen viste endvidere, at alle former for formaliseret og forpligtigende faglig videndeling var svagt prioriteret i Slagelse kommunes skoler. Fagudvalgene (fagteams) ville være det oplagte omdrejningspunkt for lærernes videndeling på dette (og andre) områder. Undersøgelsen viste endvidere, at de fagudvalg, som i dag findes på skolerne, ikke er prioriteret af ledelser og lærere på en måde, så de i dag kan løfte denne videndelingsopgave. Det samme gælder vejledningsfunktionerne, hvor der på flere skoler ikke er formaliseret et forpligtigende samarbejde mellem f.eks. de faglige vejledere og resten af underviserne inden for samme faggruppe. Konkret har flere skoler i Slagelse taget konsekvensen af flere af rapportens anbefalinger og er gået i gang med et re-tænke vejlederne-funktionerne på skolerne i kommunen. Ph.d. projekter Digitale læremidler til læseundervisning i danskfaget i folkeskolens indskoling Stig Toke Gissel, Lektor i dansk og ph.d. stud. Projektet handler om digitale læremidler til læseundervisning i indskolingen. Målet med projektet er at forandre læseundervisningen, så indskolingselever i en dyb ortografi som dansk kan udvikle læsekompetence gennem digital stilladsering af lære- og læseprocessen og gennem læsning af meningsfulde tekster. Tilgangen er educational design research; der afprøves dels eksisterende digitale

10 10 læremidler i nyudviklede læringsdesigns og på sigt udvikles nye læremidler og tilhørende læringsdesigns, som afprøves og vurderes. Trykte og digitale læremidlers samspil i tyskundervisningen i folkeskolen Maria Pia Pettersson, lektor i tysk og ph.d. stud. Genstandsfelt for undersøgelse er mediers brug i tyskundervisningen i folkeskolen. Med medier menes tekster i bred forstand, genrer og teknologier i samspil. Forskningsinteressen ligger i at finde ud af, hvad der sker i undervisningen, hvilken rolle læremulighederne spiller, og hvilke undervisningspotentiale disse har i forhold til de interkulturel-kommunikative kompetencer, som intenderes opnået igennem folkeskolens tyskundervisning. Projektet gennemføres via deskriptive, fænomenologiske casestudier. Vurderingssporet Udviklingen inden for vurderingssporet er i særlig grad præget af digitaliseringen af læremidler og det heraf følgende behov for nye evalueringsværktøjer. Første skridt i den retning har været at samle eksisterende kriterier og evalueringsmodeller til evaluering af digitale læremidler på Læremiddel.dk s hjemmeside. I forlængelse heraf har vi udviklet nye evalueringsværktøjer til evaluering af både digitale fagportaler, systemer, læringsapps, funktionelle og semantiske læremidler og større platforme til distribution og brug af digitale læremidler. På den ene side har vi præsenteret et første bud på en videreudvikling af Læremiddeltjek, så vi fik et Læremiddeltjek 2.0, der indeholdt evalueringsparametre for teknisk understøttet sammenhæng (interoperationalitet) og brugervenlighed i stedet for indholdsmæssig sammenhæng og lærerstøtte. Denne udvikling af læremiddeltjek afspejler en ændring af de krav, der stilles til lærere og vejledere i forbindelse med digitaliseringen af læremidler. En udløber af det store KMD-projekt, der blev præsenteret i forrige årsberetning, har desuden været, at vi har udviklet og distribueret et evalueringsværktøj i samarbejde med Jeppe Bundsgaard fra IUP, Aarhus Universitet (DPU). Det særlige ved dette værktøj er, at der skelnes mellem forskellige typer af evalueringsparametre i relation til forskellige typer af digitale læremidler. Det er med andre ord ikke de samme parametre, der er relevante for store fagportaler og mindre læringsapps. Dette evalueringsværktøj har fået stort gennemslag på grund af det akutte behov for evaluering af digitale læremidler i forbindelse regeringens udmøntning af en halv milliard til støtte til indkøb af digitale læremidler. Derfor samarbejder Læremiddel.dk med CFU Danmark om en videreudvikling af parametrene, så de bliver omsat i en interaktiv model, der kan understøtte arbejdet med evaluering af digitale læremidler på skolerne og i lærerteams med et mere praksisnært fagsprog om læremidler. Modellen er tilgængelig i en første version, der kan ses på Den teoretiske baggrund kan man læse mere om i Thomas Illum Hansens artikel Evaluering af digitale læremidler og Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen forskningsrapport og bidrag til projektet Effektmåling af digitale læremider. Begge publikationer er tilgængelige på Læremiddel.dk s hjemmeside.

11 11 Seneste udvikling er, at vi desuden har udviklet parametre til vurdering af platforme som fx KMD Education, Meebook og projekt Mimer. Parametrene blev præsenteret på en KL-konference om digitale portalløsninger til skoler og kommuner juni 2013 og er ved at blive omsat til en artikel og et evalueringsværktøj, der kan distribueres. Effektmåling af digitale læremidler I et samarbejde med Rambøll Management Consulting, Boston Consulting Group og lektor Jeppe Bundsgaard fra Århus Universitet har Læremiddel.dk været med til at foretage en effektmåling, der omfatter en undersøgelse af faglige, pædagogiske og økonomiske effekter. Ved desuden at undersøge pædagogiske effekter er undersøgelsen blevet udvidet til også at omfatte digitale læremidlers betydning for undervisningskulturen og omvendt kontekstens betydning for, hvorvidt vi udnytter de digitale læremidlers pædagogiske potentiale. Effektmålingen kombinerer eksisterende forskningsviden fra internationale studier med en omfattende undersøgelse, hvor der blandt andet vil blive udsendt spørgeskemaer til over 7000 lærere og foretaget casestudier og strukturerede interviews på 15 skoler. Hensigten er at foretage en måling af den aktuelle situation i folkeskolen og samtidigt analysere, hvilke effekter læremidlerne har i de konkrete læringssituationer. Spørgsmålet om effekt er imidlertid kompliceret, eftersom effekterne afhænger af en række modifikatorer; blandet andet af den enkelte skoles kultur, lærertyper og elevgrundlaget. For at tegne et billede af undervisningskulturen inddrager evalueringen også mere indirekte indikatorer som motivation, undervisningsdifferentiering og autentiske læringsforløb. Det er Ministeriet for Børn og Undervisning, KL og Finansministeriet, som har udbudt projektet under Finansministeriets rammeaftale. Der kan læses yderligere om projektet her: Udpegning af skønsmand En ny type af opgave for Læremiddel.dk har været, at vi er blevet bedt om at udpege en skønsmand til en retsag, der vedrører en tvist mellem en grafiker og et forlag. En opgave af denne art påkalder sig interesse, fordi det vidner om, at viden om læremidler spiller en rolle i mange kontekster. Desuden kan vi forvente, at der fremover vil kunne opstå flere juridiske problemstillinger, der kræver indsigt i læremidler, eftersom forretningsmodeller for læremiddelmarkedet er under ombrydning pga. digitaliseringen af læremidler og et øget krav om mikrobetaling, som det er kendt fra fx musikbranchen.

12 12 Mål og midler Endelig er der udkommet tre nye bøger i bogserien Mål og midler, der publicerer viden fra projektet Læremidler om læremidler. Historie af Jens Aage Poulsen handler om læreplaner og læremidler og deres brug i skolefaget historie. I bogen diskuteres blandt andet, hvorfor læreplaner til faget flere gange er ændret markant i de sidste årtier, samt hvordan eller hvorvidt disse ændringer har udmøntet sig i læremidler og undervisning. Bogen indeholder nyttige redskaber til at analysere og vurdere læremidler. Redskaberne anvendes eksemplarisk i en sammenlignende analyse af, hvordan to nyere læremidler til 5. klasse behandler kanonpunktet Reformationen. Udgivelsen beskæftiger sig også med, hvordan læremidler kan anvendes i praksis. Desuden fremlægges en undersøgelse af elevers syn på undervisningen med analyser af, hvorfor mange elever finder faget uinteressant, og med bud på hvordan denne opfattelse kan ændres i en mere positiv retning. Fremmedsprog - tysk og engelsk af Helle Libenholt, Keld Skovmand, Benthe Fogh Jensen og Finn Sørensen sætter fokus på læreplaner og læremidler i de to vigtigste fremmedsprog i skolen og anskuer fagene i sammenhæng. Tysk og engelsk har haft næsten identiske fagformål, men også ret forskellige traditioner og vilkår. Hvor engelsk som det første fremmedsprog de senere år har udviklet sig til et af de største og væsentligste skolefag hovedsageligt pga. globaliseringen, der har gjort engelsk til et internationalt kommunikationsmiddel er tyskfagets status som det naturlige andet fremmedsprog i Danmark under pres. Disse forskelle til trods er der en række didaktiske problemstillinger, der er gennemgående i begge fag, og som denne bog forholder sig analyserende og sammenlignende til: kulturforståelse/interkulturel dannelse, grammatikindlæringens status i undervisningen, sprogsyn, elevopfattelse og progressionen i det faglige indhold. Bogen henvender sig til undervisere og lærerstuderende i både tysk og engelsk ud fra en forestilling om, at et fremmed perspektiv på ens eget fag vil bidrage til at udvikle det. Matematik af Povl Hansen, John Schou og Lotte Hofer udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler til skolens matematikundervisning. Undervisningsfaget matematik har ændret sig markant over de senere år parallelt med udviklingen i den matematikdidaktiske forskning. Den mest iøjnefaldende forandring er forskydningen fra at tænke faget i indholdsområder til også at tænke i kompetencer. Denne udvikling præger kapitlerne i bogen med dens præsentation af undervisningsfaget matematik og dens historiske gennemgang af fagets læreplaner samt læremiddelanalyserne, der både trinmæssigt, indholdsmæssigt og didaktisk spænder vidt. Fra multiplikation i 2. klasse i 'Matematrix' over ligninger på mellemtrinnet i 'Kolorit' til geometri i overbygningen i 'KonteXt' og videre til de konkrete materialer, som giver matematikundervisningen særlige didaktiske udfordringer og muligheder. Her analyseres nogle mønsterbrikker til brug ved geometriske problemstillinger og basebrikker til konkretisering af positionssystemet. I forbindelse med flere af analyserne er der eksempler på, hvordan læremidlerne kan redidaktiseres. Der sættes i to af kapitlerne særligt fokus på, hvordan et analogt læremiddel kan suppleres og bruges dynamisk med it. På vegne af Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen og Marie Falkesgaard Slot, oktober 2013

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita m id l l e l ær e er EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere det?

Hvordan kan vi evaluere det? Hvordan kan vi evaluere det? En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler Af Dorthe Carlsen, lektor, Videncenter for almen pædagogik og formidling, UC Syddanmark

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

Digitale læremidler og læremiddelkulturer

Digitale læremidler og læremiddelkulturer Digitale læremidler og læremiddelkulturer Til at inddele Lærestoffet, give Eleverne det paa en synlig Måde, og gjøre Læregangen anskuelig, bruger man Læremidler. De bidrage saaledes baade til at gjøre

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere