en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål."

Transkript

1 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret i et partnerskab mellem professionshøjskolerne UC Sjælland, UC Syddanmark og UC Lillebælt. Anvendelsesorienteret forskning Det femte møde i Læremiddel.dk s følgegruppe er samtidig det første møde efter, der er afsat særskilte midler på finansloven til anvendt forskning i regi af professionshøjskolerne. Mødet og konferencen med titlen It i fag og didaktik finder sted torsdag d. 24. oktober I den forbindelse vil vi gøre status over de to år fra 2011 til 2013 og dermed overgangen til en ny æra for professionshøjskolerne, hvor vi ikke blot har ret men også pligt til at bidrage til den anvendelsesorienterede forskning i de professionsfelter, der relaterer til professionsuddannelserne. Med Frascati Manualen er der kommet nye og mere præcise retningslinjer for, hvad også Læremiddel.dk s arbejde skal sigte imod i de kommende år. Definitionen omfatter både forskning og udvikling og omfatter: skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder. FoU er defineres således som: en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. I 2012 blev følgegruppemødet ikke afholdt, fordi Læremiddel.dk det år var vært for Christina Antorinis Itrådgivningsgruppe i umiddelbar forlængelse af vores årlige konference. Denne prioritering bør ikke opfattes som en nedprioritering af følgegruppens betydning for Læremiddel.dk, men som et udtryk for, at Læremiddel.dk som nationalt videncenter i perioden især har været optaget af at udfylde rollen som anvendelsesorienteret forskningsenhed, der har en rådgivende og handlingsanvisende funktion i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. De ændrede økonomiske vilkår og kriterier for anvendelsesorienteret forskning (Frascati manualen) i professionshøjskolerne har skabt mere gunstige rammer for at kombinere forskning og rådgivning og dermed også for Læremiddel.dk s virke. Omdrejningspunktet er stadig videncentrets ledelsesgruppe, sekretariat og den kerne af medarbejdere, som har haft mulighed for at udvikle specialistkompetencer i relation til It og læremidler i løbet af videncentrets seksårige levetid. Der er imidlertid også sket udskiftninger og nyansættelser, der bør nævnes. I ledelsesgruppen har Jens Juulsgaard erstattet Jens Jørgen Hansen (UC Syddanmark), og i sekretariatet har vi netop ansat Søren Ildved som kommunikationsmedarbejder og ansvarlig for vores hjemmesider. Derudover er kernen i videncentret intakt med Karsten Gynther (UC Sjælland) og Thomas Illum Hansen (UC Lillebælt) i ledelsesgruppen, Marie

2 2 Falkesgaard Slot fungerer som daglig leder, Tina Danielsen i sekretariatet og 15 kernemedarbejdere, der har udviklet specialistkompetencer i relation til it og læremidler i perioden og bidraget til videncentrets basisaktiviteter: kvalitetssikring af projekterne og faglig sparring, der er med til at sikre en ensartet og sammenhængende kvalitet, redaktion af E-tidsskriftet Læremiddeldidaktik og bidrag til det sjette nummer af tidsskriftet, to større konferencer om henholdsvis Muligheder og begrænsninger i digitalisering i folkeskolen afholdt torsdag den 1. november 2012 og It i fag og didaktik afholdt torsdag den 24. oktober 2013, systematisk vidensspredning via to hjemmesider, forskningsrapporter og publikationer, fundraising, der omfatter ansøgninger til fonde og ministerielle puljer, repræsentation og ekspertbistand i rådgivende organer og interesseorganisationer (bl.a. Itrådgivningsgruppe for undervisningsminister Christine Antorini, aftagerpanel for Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), arbejdsgruppe for styrkelse af professionshøjskolernes faglige miljøer gennem bedre understøttelse af CFU i forsknings- og udviklingsaktiviteter, Undervisningsministeriets samarbejdsforum for digitale læremidler, it-didaktisk rådgivning i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens pulje for e-museer, tværgående arbejdsgruppe, der skal følge implementeringen af it og medier i den ny læreruddannelse samt arbejdsgruppen vedr. ny bekendtgørelse for skolebiblioteker. intern kompetenceudvikling af uc-medarbejdere, intern udvikling af professionsuddannelser, fx udvikling af læreruddannelsen, hvor videncentret har været med til at sætte læremidler på den didaktiske dagsorden og gøre dem til omdrejningspunkt for en praksisorientering af uddannelsen, udvikling af forlagssamarbejde, så det også omfatter involvering af studerende i forbindelse med faget Læremiddeldesign og entreprenørskab, samarbejde med bladet Folkeskolen om Læremiddeltjek af faglig læsning og læremidler i dansk, samarbejde med CFU Danmark om ny interaktiv model til evaluering af digitale læremidler, udbygning af det internationale netværk og samarbejde herunder bidrag til internationale udgivelser i regi af det globale netværk IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media), keynoteoplæg og syv papers ved international konference og medlemskab af IARTEMs bestyrelse, udbygning af kommunalt samarbejde, hvor videncentret gennemfører projekter for kommunerne, formalisering af et forskningssamarbejde med DPU om it, fag og didaktik i et 0-18-årsperspektiv, udvikling af nye uddannelser, aktuelt Læremiddeldesign og entreprenørskab samt en ny PD for skolebibliotekarer.

3 3 Kommunikationsindsatsen Samarbejdet med fagbladet Folkeskolen har igen båret frugt. Senest har det udmøntet sig i systematiske læremiddelevalueringer inden for faglig læsning i dansk og en kronik i Folkeskolen. Aktuelt arbejder vi på en fysisk udgivelse med præsentation af Læremiddeltjek-modellen samt optryk af de fem nyeste læremiddeltjek som eksempler Desuden er bogudgivelser og rapporter stadig en central del af vores vidensspredning. Alene i 2013 udkommer tre bogbaserede publikationer og to rapporter ved siden af de webbaserede publikationer, som vi gør tilgængelige via videncentrets hjemmeside. Læremiddel.dk s hjemmeside Læremiddel.dk's primære platform er fortsat der samtidigt er det udgangspunkt, hvorfra videncentrets udsender information og viden om centerets aktiviteter samt relevante begivenheder i forhold til emneområdet. Centeret ligger betydelig vægt på den kommunikative strategi og vil fortsat udsende det månedlige nyhedsbrev, e-tidsskrift, samt løbende bidrage med nyheder, information og ny viden på hjemmesiden. Der arbejdes desuden på at optimere sidens muligheder således, at den fungerer så brugervenligt og indbydende som muligt og giver de besøgene lyst til at gå på opdagelse på hjemmesiden. På den måde kan vi fastholde et godt grundlag for at skabe kontakt til målgruppen, der består af meget forskellige grupper: Pædagogiske konsulenter, skolebibliotekarer, lærere, lærerstuderende, forskere, politiske beslutningstagere, forlagsbranchen samt andre fagligt interesserede. Udover at vi med hjemmesiden dækker en stor onlineflade, har videnscentrets aktiviteter i efteråret også resulteret i, at Læremiddel.dk den 30. september medvirkede i en nyhedsudsendelse på DR2. Thomas Illum Hansen deltog i en debat om regeringens nye strategi for digitaliseringen af skolen, hvor han tog fat i både muligheder og barrierer i forhold til it-rådgivningsgruppens anbefalinger til implementering af It i skolen. I forhold til det kommende demonstrationsskoleprojekt er en ny hjemmeside under udarbejdelse: Siden vil give interesserede mulighed for at orientere sig i projektets formål, metoder, mål og resultater. Hjemmesiden indgår som en del af en større kommunikationsstrategi i forhold til vidensspredning og udbredelse af projektets gennemførelse. På hjemmesiden vil man kunne læse mere om de tre projekter, som Læremiddel.dk deltager i. Det gælder: "It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv", "Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer" og "It i den innovative skole nye kompetencer, nye organisationsformer i det 21. århundrede". Man vil desuden kunne følge med i relevante nyheder i forhold til projekterne samt få et overblik over de involverede forskere, konsulenter, skoler mm.

4 4 EVA-rapport roser Læremiddel.dk s arbejde Danmarks Evalueringsinstitut udgav i 2012 rapporten Videnarbejde i praksis, hvor de evaluerede Læremiddel.dk særdeles positivt. Læremiddel.dk bliver fremhævet som et vidensmiljø, der i særlig grad er lykkedes med en række udviklingsog forskningsindsatser. Det er ikke mindst den høje grad af anvendelighed og relevans, der bliver fremhævet i rapporten. Repræsentanter fra skoler i Odense har alle udtrykt en stor personlig og professionel tilfredshed med Læremiddel.dk. De fremhæver særligt det gavnlige i at få et eksternt blik på deres undervisning samt at modtage konkret feedback. Læremiddeltjek.dk bliver også rost af lærerne. Det skyldes ikke mindst, at tiltaget har fungeret som et konkret og effektivt værktøj, og at Læremiddel.dk s begreber og terminologi har vundet indpas på skolerne. Læremiddeltjek.dk er blot et af eksemplerne på, at Læremiddel.dk har bidraget til større viden og mere kvalificerede overvejelser i forhold til bl.a. indkøb af nye læremidler. Rapporten lægger desuden vægt på det gode samarbejde mellem lærerne og videncentrets medarbejdere samt det forhold, at Læremiddel.dk selv kommer ud på de enkelte skoler. Projekterne Midlerne fra Finansloven 2012 til anvendelsesorienteret forskning har gjort det muligt at udbygge centrets tre projektspor: produktionssporet, anvendelsessporet og vurderingssporet. Produktionssporet Multimodale Muligheder Brugerdrevne, digitale og multimodale læremiddeldesigns på EUD Læremiddel.dk er i indgået et samarbejde med EUC-Vest og Erhvervsskolernes Forlag omkring udviklingen af digitale læremidler, der støtter læse-og skriveudfordrede elever ledet af projektleder Roland Hackmann, Læremiddel.dk, UC Syddanmark. Projektet støttes økonomisk under Undervisningsministeriets program Bedre faglig læsning og skrivning. Formålet med projektet er at skabe ny og operationaliserbar viden i forhold til digitale læremidlers tilgængelighed og forståelse hos den læse- og skriveudfordrede elev. Samtidig ønsker projektet at afprøve nye designmetoder for læremiddelproducenter gennem innovationskonferencer og betatestning på erhvervsskolerne i samarbejde med læsevejledere. Projektet arbejder frem mod to tilsigtede produkter, der dels er et eksemplarisk designkoncept i form af en ibog til tømreuddannelsen, og dels en manual med principper for, hvordan et godt digitalt og multimodalt læremiddel understøtter den læse- og skrivesvage elev. Projektet viser tydelige indikationer på, at stilladsering af læringsmål, repræsentationsformer og læringsaktiviteter er helt afgørende for elevernes udbytte af det faglige indhold. Hertil kommer, at autencitet i det faglige stof (både teoretisk og praksis) er afgørende for, om eleven bringer den teoretiske viden med ud i værkstedet og betragter læremidlet som værdifuldt. Projektet afsluttes med en afsluttende konference i december 2014 og formidles løbende via

5 5 nyhedsbreve og sociale medier (facebook/multimodalemuligheder og twitter #multimodalemuligheder) samt projektets officielle hjemmeside (Euddansk.dk). Herudover er projektet blevet formidlet som en workshop på EF-konferencen Digitalisering af klasserummet ( august 2013), via læsevejledernetværket på EMU.dk og vil løbende blive formidlet gennem forskellige arrangementer. Læremiddeldesign og entreprenørskab I foråret 2012 har Læremiddel.dk og Læreruddannelsen på Fyn iværksat to sammenhængende udviklingsprojekter om læremiddeldesign og entreprenørskab, som blev støttet af Fonden for Entreprenørskab (Young Enterprise Danmark). Det ene projekt, rettet mod seks lektorer i læreruddannelsen, bestod i et kompetenceudviklingsforløb om innovation og entreprenørskab i professionsdidaktikken på den ene side og skabende og produktiv læremiddeldesign på den anden side. I forløbet blev der i høj grad inddraget eksterne eksperter fra forlagsbranchen, fra nyskabende institutioner for interaktionsdesign og fra nyetablerede virksomheder inden for digitale læremidler. Det andet projekt bestod i udvikling, gennemførelse og evaluering af et frivilligt valgmodul for 28 lærerstuderende fra 3. og 4. årgang. De studerende blev sat i forskellige situationer, hvor de skulle designe og udvikle prototyper på (digitale) læremidler for konkrete brugere/aftagere. De studerendes afsluttende projekter blev blandt andet bedømt af eksterne censorer. Det gode samarbejde med læreruddannelsen fortsætter. Man er i gang med at tilpasse modulet til den nye læreruddannelse (et UCL-Move-projekt) og på sigt etablere en særligt profil med flere sammenhængende moduler. Rapporten er tilgængelig på Læremiddel.dk s hjemmeside. KMD-Education Project og UC Lillebælt I studieåret 2013/2014 er engagementet med KMD-Education Project fortsat i et praksisnært samarbejde mellem KMD, Læremiddel.dk, Læreruddannelsen på Fyn og CFU Lillebælt. Projektet afprøver KMD education-platformen i udvalgte læringsmiljøer med henblik på tilbagemeldinger fra lærerstuderende, læreruddannere og CFU-konsulenter om kvaliteten af forberedelsesværktøj. Værktøjet har bl.a. til formål at udvikle elevernes læring gennem struktureret planlægningsarbejde, differentiering, videndeling og klare læringsmål. Lærerstuderende på 2. årgang afprøver i matematik og dansk og i samarbejde med KMDs konsulenter og konsulenter fra CFU platformen i deres praktikforløb i efteråret forår På den måde udvikler læreruddannelsen i samarbejde med KMD og CFU de kompetencekrav, som stilles til praktikken i den nye læreruddannelse, hvor det skærpes, at studerende i praktikken skal deltage i brede samarbejder om udvikling og anvendelse af nye værktøjer til planlægning, organisering og spredning af materialer til undervisningsforløb. Den fælles samarbejdsopgave mellem KMD og læreruddannelsen om digitale læremidler giver både mulighed for, at lærerstuderende under deres studier øger kontakten til konsulenter hos CFU og private aktører. Det skærper både refleksionsniveauet i forhold til læreruddannelsens læremiddelprofil og udvikler organisationens innovationspotentiale i forhold til nye samarbejdsflader med private virksomheder.

6 6 Bytelab app- samarbejde med århusiansk it-virksomhed Bytelab er en århusiansk it-virksomhed, der laver softwareløsninger til bl.a. autobranchen, men som også har en mindre virksomhed tilknyttet softwareløsninger til uddannelsessektoren. Med henblik på at udbygge denne del af virksomheden har de anvendt en videnkupon til at samarbejde med Læremiddel.dk. Formålet med videnkuponordningen er at fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med henblik på at øge innovations- og udviklingsaktiviteter generelt. Med en videnskupon på fik firmaet mulighed for at indgå i et samarbejdet med Læremiddel.dk om at kortlægge nye markedsmuligheder og designpotentialer i forhold til udviklingen af prototyper til digitale læremidler. Projektet har med baggrund i Bytelabs interesse for især udvikling af Apps af høj didaktisk og brugsmæssig kvalitet været en ny type samarbejdspartner for Læremiddel.dk, idet vi ikke tidligere har arbejdet med virksomheder, som kun har haft minimal didaktisk erfaring med læremiddelproduktion. Konkret har projektet udviklet prototypiske modeller for apps, der kan understøtte elevers læreprocesser og styre forskellige faser i et læringsforløb. Videncentret har udviklet et begrebsapparat og bidraget til en større forståelse af, hvad digitale læremidler kan bruges til, og videncenteret har dermed været med til at kvalificere det videre samarbejde mellem Bytelab og lærerne i forhold læremiddelproduktion og udvikling af ideer til undervisning. Med afsæt i et udviklings- og forskningssamarbejde har medarbejdere fra Læremiddel.dk, AUU og VIA skrevet en artikel om apps i fagundervisningen: Anvendelsessporet Digital Skole Vordingborgprojektet I samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland kortlagde Læremiddel.dk i efteråret 2012 Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af It i fagene. Kortlægningsundersøgelsen blev udmøntet i en række anbefalinger, som Vordingborg Kommune kan anvende til at understøtte en øget integration af It i fagene med henblik på at styrke elevernes faglige læring samt udnytte digitale læremidlers potentialer for en øget differentieret og inkluderende undervisning. Anvendelsen af It i undervisningen er fortsat en udfordring for skolerne, og det er bl.a. de vanskeligheder, man kan læse om i Læremiddel.dk s rapport It og Digitale Læremidler i Vordingborgs Kommunes skoler. Udgivelsen kortlægger lærernes brug af IT i undervisningen og kommer med anbefalinger til, hvordan man bedst kan håndtere udviklingen. Konkret er de praktiske vanskeligheder i forhold til It-udstyr undersøgt, og anvendelsen af udstyret er kortlagt. Det drejer sig bl.a. om overgangen fra papir til skærm og brugen af elevernes private computere og tablets, og de problemstillinger det rejser. De læremidler, som skolerne anvender undersøges, og det overvejes om det nødvendigvis er de bedst egnede, der bruges, samt om de benyttes med tilstrækkeligt udbytte i undervisningen. En yderligere problemstilling kommer fra det forhold, at selvom lærerne er

7 7 opmærksomme på, at eleverne skal arbejde med it, så er der ofte ikke nok fokus på, hvilket læringsmæssigt udbytte de digitale læremidler kan give eleverne. Demonstrationsskoleprojektet - Lærerkompetencer, inklusion og innovation 2013 er året, hvor Læremiddel.dk sætter sit hidtil største projekt i gang sammen med DPU, Alexandra Instituttet samt tre andre professionshøjskoler (UCC, VIA UC og Metropol). Tre forskellige demonstrationsskoleforsøg som er udpeget af Ministeriet for Børn og Undervisning skal skabe ny og brugbar viden om, hvordan it skal styrke eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende og konkret. Forsøgene strækker sig fra skoleåret 2013/2014 og to år frem på 16 udvalgte folkeskoler. De tre projekter, som man har valgt at satse på, beror alle på et tæt samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. Konkret vil forskellige interventionsdesigns danne baggrund for forsøg med It og undervisning, ligesom det vil blive undersøgt, hvilke kompetencer lærerne og eleverne besidder før og efter interventionerne, så vi opnår generaliserbar viden om, hvad der virker og ikke virker. It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede Projektet er en flerstrenget intervention, der opererer på såvel et didaktisk, teknologisk som organisatorisk niveau. Hensigten er at understøtte innovativ brug af teknologi i skolernes undervisning med henblik på at øge elevernes muligheder for læring af det 21. århundredes kompetencer og at frigive mere tid til undervisning. Den innovative brug motiveres gennem fem særligt designede didaktiske forløb i udvalgte skolefag og klassetrin, som skal afprøves på de enkelte skoler. Derudover er der en tværgående mediepatrulje, der styres af skolens IT-vejledere, og som involverer elever på alle klassetrin. Tanken er, at disse elever lærer en teknologi, som de skal videreformidle kendskab til på deres årgang. Projektet er desuden baseret på den grundlæggende tanke, at sådanne innovative processer ikke er levedygtige, efter at et projekt er afsluttet, med mindre de også har en organisatorisk og ledelsesmæssig forankring. At forandre en skoles organisering er derfor også en del af projektet. Der er knyttet fem demonstrationsskoler til projektet. Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer Projektet er en udviklingsindsats (intervention) på halvandet år på såvel et didaktisk, teknologisk som organisatorisk niveau (flerstrenget). Hensigten er at udvikle og afprøve et generaliserbart design for digitale læringsmiljøer, der har en dokumenteret effekt i forhold til øget inklusion og undervisningsdifferentiering med henblik på at øge elevernes 21. århundredes kompetencer. Der er tale om i alt fire udviklingsindsatser, som begynder med indføringen af enkle teknologier, tænkemodeller og strukturer og ender med at sætte skolerne i stand til selv at videreudvikle en differentieret it-didaktik. Interventionen består både af konkrete materialer og kompetenceudvikling gennem konsulenter fra CFU er. Den forskningsmæssige interesse

8 8 ligger i afdækning af væsentlige sammenhænge mellem og begrundelser for skolernes hhv. elevernes udgangspunkt og slutmålingen i forhold til interventionens virkninger. I projektet deltager seks såkaldte demonstrationsskoler fordelt over hele Danmark. It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Projektet bygger videre på den forskning, som peger på at sammenhængen mellem brugen af it i undervisning, lærerenes it-didaktiske kompetencer og elevernes udbytte er ganske kompleks. Studier har vist, at den traditionelle bogbaserede undervisningsform ikke er velegnet til at udvikle kompetencer, som bliver vigtige i det 21. århundrede, og at digitale læremidler i sig selv heller ikke skaber denne læring. Formålet med projektet er at udvikle lærerkompetencer for at øge mængden af innovativ undervisning og læring. Målet er gennem erfaringerne fra projektet at skabe en generaliserbar viden om sammenhænge mellem organisering af kompetenceudvikling, lærerkompetencer, innovativ undervisning og elevernes læringsudbytte. Også dette projekt omfatter interventioner på tre niveauer: et didaktisk, et organisatorisk og et teknologisk. Den didaktiske intervention skal bringe lærere og vejledere til at deltage i kompetenceudvikling i en kombination af workshops, lektionsstudier og refleksionsarbejde. Inden for den organisatoriske kommer ledelse, lærere og vejledere til at indgå i samarbejdsgrupper, der bl.a. vil etablere faglige netværksgrupper. Den teknologiske intervention sætter fokus på lærernes kendskab og adgang til såvel digitale læremidler som mere almene it-værktøjer til kommunikation, samarbejde, selvorganisering mm. Tegn på læring Tegn på læring projektet går på kloshold af undervisningen i 5. og 6. klasse. Læreres og elevers brug af læremidler i fagene dansk, matematik og natur/teknik er i fokus. Projektet er organiseret som et økonomisk og praktisk samarbejde mellem tre parter, der både har fælles og forskellige interesser. Odense Kommune, forlaget Alinea og Læremiddel.dk. Den fælles interesse for parterne består i at kvalificere undervisningsdifferentiering i de tre fag på skolens mellemtrin. Projektets styrende forskningsspørgsmål er, hvordan lærerens differentiering af undervisningen indvirker på elevernes opmærksomhed, deltagelse og selvhjulpenhed og dermed på deres udbytte og motivation. Denne tilgang er inspireret af konceptet om virkningsevaluering, hvor spørgsmålet Hvad virker, for hvem og under hvilke omstændigheder? er centralt, og hvor man formulerer og afprøver en programteori (som vi kalder indsatsteori) for at kunne stille skarpt på kausalitet og på effekter af den pædagogiske indsats. Indsatsen og indsatsteorien er todelt. Del 1 er kompetenceudvikling af lærerne med henblik på at iværksætte differentierede tiltag i undervisningen. Del 2 er lærernes planlægning og gennemførsel af differentieret undervisning. Databearbejdningen og rapporteringsarbejdet er i gang. Vi har data og indhenter stadig data om især indsatsteorien (del 2). Her påkalder især indsatsteoriens forskellige led sig interesse. Vi har fx data om, hvordan lærerens plan tager sigte på at anskueliggøre indholdet gennem multimodalitet i første del af lektionen, hvordan lærerens plan tager sigte på at redidaktisere i forhold til sikre og usikre elevers arbejde, og hvordan en differentieret anskueliggørelse igen indvirker på elevernes opmærksomhed, deltagelse,

9 9 selvhjulpenhed og motivation, således at undervisningen får eller ikke får momentum i overgangen til lektionens næste fase, øvelser på egen hånd og vejledning. Der er data om, hvordan adgang til hjælp er en forudsætning for at bevare momentum, enten hjælp til selvhjælp, hjælp fra andre elever eller hjælp fra læremidlet eller fra læreren. Endelig har vi også data om, hvordan sikre og usikre elevers vej gennem lektionerne tager sig ud i nærbilleder, casebeskrivelser. Projektets afsluttende rapportering foreligger sommeren 2014, hvor både projektresultater og forskningsartikler vil blive præsenteret i Læremiddel.dk s e-tidsskrift. Effekten af Slagelse-rapporten Barrierer og potentialer for integration af It i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune I rapporten anbefalede forfatterne at re-definere It-vejlederne og skolebibliotekarernes funktioner i skolen. Undersøgelsen i Slagelse viste, at de vejledningsfunktioner, der defineres alene ud fra en almen læremiddelkompetence, og som skulle sætte vejlederne i stand til at vurdere og vejlede i brugen af læremidler, har svært ved at matche den udfordring, som udviklingen af nye læremidler påfører skolen. Det være sig vurdering af og vejledning i brugen af læremidler, som kombinerer forskellige medier (bog/it), store komplekse faglige portalløsninger med mange faglige ressourcer eller adgang til et overvældende antal af frit tilgængelige ressourcer på nettet, som ikke i forvejen er sorteret ud fra fagdidaktiske kriterier. Undersøgelsen viste endvidere, at alle former for formaliseret og forpligtigende faglig videndeling var svagt prioriteret i Slagelse kommunes skoler. Fagudvalgene (fagteams) ville være det oplagte omdrejningspunkt for lærernes videndeling på dette (og andre) områder. Undersøgelsen viste endvidere, at de fagudvalg, som i dag findes på skolerne, ikke er prioriteret af ledelser og lærere på en måde, så de i dag kan løfte denne videndelingsopgave. Det samme gælder vejledningsfunktionerne, hvor der på flere skoler ikke er formaliseret et forpligtigende samarbejde mellem f.eks. de faglige vejledere og resten af underviserne inden for samme faggruppe. Konkret har flere skoler i Slagelse taget konsekvensen af flere af rapportens anbefalinger og er gået i gang med et re-tænke vejlederne-funktionerne på skolerne i kommunen. Ph.d. projekter Digitale læremidler til læseundervisning i danskfaget i folkeskolens indskoling Stig Toke Gissel, Lektor i dansk og ph.d. stud. Projektet handler om digitale læremidler til læseundervisning i indskolingen. Målet med projektet er at forandre læseundervisningen, så indskolingselever i en dyb ortografi som dansk kan udvikle læsekompetence gennem digital stilladsering af lære- og læseprocessen og gennem læsning af meningsfulde tekster. Tilgangen er educational design research; der afprøves dels eksisterende digitale

10 10 læremidler i nyudviklede læringsdesigns og på sigt udvikles nye læremidler og tilhørende læringsdesigns, som afprøves og vurderes. Trykte og digitale læremidlers samspil i tyskundervisningen i folkeskolen Maria Pia Pettersson, lektor i tysk og ph.d. stud. Genstandsfelt for undersøgelse er mediers brug i tyskundervisningen i folkeskolen. Med medier menes tekster i bred forstand, genrer og teknologier i samspil. Forskningsinteressen ligger i at finde ud af, hvad der sker i undervisningen, hvilken rolle læremulighederne spiller, og hvilke undervisningspotentiale disse har i forhold til de interkulturel-kommunikative kompetencer, som intenderes opnået igennem folkeskolens tyskundervisning. Projektet gennemføres via deskriptive, fænomenologiske casestudier. Vurderingssporet Udviklingen inden for vurderingssporet er i særlig grad præget af digitaliseringen af læremidler og det heraf følgende behov for nye evalueringsværktøjer. Første skridt i den retning har været at samle eksisterende kriterier og evalueringsmodeller til evaluering af digitale læremidler på Læremiddel.dk s hjemmeside. I forlængelse heraf har vi udviklet nye evalueringsværktøjer til evaluering af både digitale fagportaler, systemer, læringsapps, funktionelle og semantiske læremidler og større platforme til distribution og brug af digitale læremidler. På den ene side har vi præsenteret et første bud på en videreudvikling af Læremiddeltjek, så vi fik et Læremiddeltjek 2.0, der indeholdt evalueringsparametre for teknisk understøttet sammenhæng (interoperationalitet) og brugervenlighed i stedet for indholdsmæssig sammenhæng og lærerstøtte. Denne udvikling af læremiddeltjek afspejler en ændring af de krav, der stilles til lærere og vejledere i forbindelse med digitaliseringen af læremidler. En udløber af det store KMD-projekt, der blev præsenteret i forrige årsberetning, har desuden været, at vi har udviklet og distribueret et evalueringsværktøj i samarbejde med Jeppe Bundsgaard fra IUP, Aarhus Universitet (DPU). Det særlige ved dette værktøj er, at der skelnes mellem forskellige typer af evalueringsparametre i relation til forskellige typer af digitale læremidler. Det er med andre ord ikke de samme parametre, der er relevante for store fagportaler og mindre læringsapps. Dette evalueringsværktøj har fået stort gennemslag på grund af det akutte behov for evaluering af digitale læremidler i forbindelse regeringens udmøntning af en halv milliard til støtte til indkøb af digitale læremidler. Derfor samarbejder Læremiddel.dk med CFU Danmark om en videreudvikling af parametrene, så de bliver omsat i en interaktiv model, der kan understøtte arbejdet med evaluering af digitale læremidler på skolerne og i lærerteams med et mere praksisnært fagsprog om læremidler. Modellen er tilgængelig i en første version, der kan ses på Den teoretiske baggrund kan man læse mere om i Thomas Illum Hansens artikel Evaluering af digitale læremidler og Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen forskningsrapport og bidrag til projektet Effektmåling af digitale læremider. Begge publikationer er tilgængelige på Læremiddel.dk s hjemmeside.

11 11 Seneste udvikling er, at vi desuden har udviklet parametre til vurdering af platforme som fx KMD Education, Meebook og projekt Mimer. Parametrene blev præsenteret på en KL-konference om digitale portalløsninger til skoler og kommuner juni 2013 og er ved at blive omsat til en artikel og et evalueringsværktøj, der kan distribueres. Effektmåling af digitale læremidler I et samarbejde med Rambøll Management Consulting, Boston Consulting Group og lektor Jeppe Bundsgaard fra Århus Universitet har Læremiddel.dk været med til at foretage en effektmåling, der omfatter en undersøgelse af faglige, pædagogiske og økonomiske effekter. Ved desuden at undersøge pædagogiske effekter er undersøgelsen blevet udvidet til også at omfatte digitale læremidlers betydning for undervisningskulturen og omvendt kontekstens betydning for, hvorvidt vi udnytter de digitale læremidlers pædagogiske potentiale. Effektmålingen kombinerer eksisterende forskningsviden fra internationale studier med en omfattende undersøgelse, hvor der blandt andet vil blive udsendt spørgeskemaer til over 7000 lærere og foretaget casestudier og strukturerede interviews på 15 skoler. Hensigten er at foretage en måling af den aktuelle situation i folkeskolen og samtidigt analysere, hvilke effekter læremidlerne har i de konkrete læringssituationer. Spørgsmålet om effekt er imidlertid kompliceret, eftersom effekterne afhænger af en række modifikatorer; blandet andet af den enkelte skoles kultur, lærertyper og elevgrundlaget. For at tegne et billede af undervisningskulturen inddrager evalueringen også mere indirekte indikatorer som motivation, undervisningsdifferentiering og autentiske læringsforløb. Det er Ministeriet for Børn og Undervisning, KL og Finansministeriet, som har udbudt projektet under Finansministeriets rammeaftale. Der kan læses yderligere om projektet her: Udpegning af skønsmand En ny type af opgave for Læremiddel.dk har været, at vi er blevet bedt om at udpege en skønsmand til en retsag, der vedrører en tvist mellem en grafiker og et forlag. En opgave af denne art påkalder sig interesse, fordi det vidner om, at viden om læremidler spiller en rolle i mange kontekster. Desuden kan vi forvente, at der fremover vil kunne opstå flere juridiske problemstillinger, der kræver indsigt i læremidler, eftersom forretningsmodeller for læremiddelmarkedet er under ombrydning pga. digitaliseringen af læremidler og et øget krav om mikrobetaling, som det er kendt fra fx musikbranchen.

12 12 Mål og midler Endelig er der udkommet tre nye bøger i bogserien Mål og midler, der publicerer viden fra projektet Læremidler om læremidler. Historie af Jens Aage Poulsen handler om læreplaner og læremidler og deres brug i skolefaget historie. I bogen diskuteres blandt andet, hvorfor læreplaner til faget flere gange er ændret markant i de sidste årtier, samt hvordan eller hvorvidt disse ændringer har udmøntet sig i læremidler og undervisning. Bogen indeholder nyttige redskaber til at analysere og vurdere læremidler. Redskaberne anvendes eksemplarisk i en sammenlignende analyse af, hvordan to nyere læremidler til 5. klasse behandler kanonpunktet Reformationen. Udgivelsen beskæftiger sig også med, hvordan læremidler kan anvendes i praksis. Desuden fremlægges en undersøgelse af elevers syn på undervisningen med analyser af, hvorfor mange elever finder faget uinteressant, og med bud på hvordan denne opfattelse kan ændres i en mere positiv retning. Fremmedsprog - tysk og engelsk af Helle Libenholt, Keld Skovmand, Benthe Fogh Jensen og Finn Sørensen sætter fokus på læreplaner og læremidler i de to vigtigste fremmedsprog i skolen og anskuer fagene i sammenhæng. Tysk og engelsk har haft næsten identiske fagformål, men også ret forskellige traditioner og vilkår. Hvor engelsk som det første fremmedsprog de senere år har udviklet sig til et af de største og væsentligste skolefag hovedsageligt pga. globaliseringen, der har gjort engelsk til et internationalt kommunikationsmiddel er tyskfagets status som det naturlige andet fremmedsprog i Danmark under pres. Disse forskelle til trods er der en række didaktiske problemstillinger, der er gennemgående i begge fag, og som denne bog forholder sig analyserende og sammenlignende til: kulturforståelse/interkulturel dannelse, grammatikindlæringens status i undervisningen, sprogsyn, elevopfattelse og progressionen i det faglige indhold. Bogen henvender sig til undervisere og lærerstuderende i både tysk og engelsk ud fra en forestilling om, at et fremmed perspektiv på ens eget fag vil bidrage til at udvikle det. Matematik af Povl Hansen, John Schou og Lotte Hofer udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler til skolens matematikundervisning. Undervisningsfaget matematik har ændret sig markant over de senere år parallelt med udviklingen i den matematikdidaktiske forskning. Den mest iøjnefaldende forandring er forskydningen fra at tænke faget i indholdsområder til også at tænke i kompetencer. Denne udvikling præger kapitlerne i bogen med dens præsentation af undervisningsfaget matematik og dens historiske gennemgang af fagets læreplaner samt læremiddelanalyserne, der både trinmæssigt, indholdsmæssigt og didaktisk spænder vidt. Fra multiplikation i 2. klasse i 'Matematrix' over ligninger på mellemtrinnet i 'Kolorit' til geometri i overbygningen i 'KonteXt' og videre til de konkrete materialer, som giver matematikundervisningen særlige didaktiske udfordringer og muligheder. Her analyseres nogle mønsterbrikker til brug ved geometriske problemstillinger og basebrikker til konkretisering af positionssystemet. I forbindelse med flere af analyserne er der eksempler på, hvordan læremidlerne kan redidaktiseres. Der sættes i to af kapitlerne særligt fokus på, hvordan et analogt læremiddel kan suppleres og bruges dynamisk med it. På vegne af Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen og Marie Falkesgaard Slot, oktober 2013

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter Årsberetning Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter. Beretning om det tredje og sidste år fra september 2009 til september 2010 i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode. Fra bevilling til et

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUND- SKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK Projektet Digital projektdidaktik er et omfattende udviklings- og forskningsprojekt

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012

Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012 Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012 Indledning Formål med tillægget Dette tillæg anbefaler veje til at bringe skolerne videre frem mod de mål, der blev opstillet i "IT strategi 2011-13". Tillægget

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Didaktikkens forandring og nye elevroller Eksempler

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Kristoffer Lange, kontorchef Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Effekt af digitale - Pædagogiske og tidsmæssige effekter kan bidrage til at understøtte

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Udvikling af faglærerteam

Udvikling af faglærerteam 80 KOMMENTARER Udvikling af faglærerteam Ole Goldbech, Professionshøjskolen UCC Kommentar til artiklen MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering i MONA,

Læs mere

Resultater fra demonstrationsskoleforsøg

Resultater fra demonstrationsskoleforsøg Resultater fra demonstrationsskoleforsøg - Ved Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet og Thomas Illum Hansen, UC Lillebælt Indsatsen skal bidrage til at skabe en fagligt stærkere folkeskole, hvor

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Afslutningskonference for demonstrationsskoleforsøg. it-baseret læring

Afslutningskonference for demonstrationsskoleforsøg. it-baseret læring KONFERENCEN ER ARRANGERET AF STYRELSEN FOR IT OG LÆRING, KL & DIGITALISERINGSSTYRELSEN Afslutningskonference for demonstrationsskoleforsøg om it-baseret læring 2 Program den 8. oktober 2015 09.30 10.00:

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Workshop: IT- fagdidaktik Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d. Læremiddel.dk http://laeremiddel.dk/ Anslag Digitale teknologier giver mulighed for forandring (transformation) af undervisning og læring,

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita mid ll eer l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011 It i skolen Mere it i skolen. Men hvorfor og hvordan? Oplægget sætter spot på it som en del af skolens hverdag som en udfordring og som et potentiale og kaster et blik dels på de it-baserede læremidler

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Læremiddelkulturer 2,0

Læremiddelkulturer 2,0 Læremiddelkulturer 2,0 Karsten Gynther Medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk Læremiddel.dk Nye læremiddelkulturer i folkeskolen læremiddelkulturer 2,0 Traditionel læremiddelkultur Læremiddelkæde præget

Læs mere

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor Didaktik 2.0 læremiddelkultur mellem tradition og innovation Af Karsten Gynther, lektor 6 Læremiddel.dk Nationalt Videncenter for Læremidler har netop afsluttet et 2-årigt udviklingsprojekt, Læremiddelkultur

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Læse-skriveteknologi og andre digitale værktøjer i arbejdet med læseforståelse - for alle elever. Dorthe Carlsen 8.april 2014

Læse-skriveteknologi og andre digitale værktøjer i arbejdet med læseforståelse - for alle elever. Dorthe Carlsen 8.april 2014 Læse-skriveteknologi og andre digitale værktøjer i arbejdet med læseforståelse - for alle elever Dorthe Carlsen 8.april 2014 Denne workshop tager udgangspunkt i digitale tilgængelige læremidler og diskuterer

Læs mere

Interventionsbaseret undervisningsudvikling

Interventionsbaseret undervisningsudvikling Interventionsbaseret undervisningsudvikling en case fra demonstrationsskoleprojektet om undervisningsdifferentiering Læremiddel.dk s konference Underviseren som didaktisk designer med digitale teknologier

Læs mere

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Læringscenterets dag, 29. august 2017 Professionshøjskolen Absalon 28-08-2017 Thomas Jensen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet Side

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere