(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part")."

Transkript

1 Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH". 1 Anvendelsesområde (1) Nedenstående almindelige forretningsbetingelser regulerer kontraktforholdet mellem Care.com Europe GmbH og de forbrugere og erhvervsdrivende, der gør brug af Care.com Europe GmbH's internettilbud ("medlemmer", "brugere"). (2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part"). (3) I disse forretningsbetingelser defineres "forbrugere" i henhold til 13 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske personer, der indtræder i et forretningsforhold med Care.com Europe GmbH, uden at dette kan sættes i forbindelse med deres erhvervsvirksomhed. I disse forretningsbetingelser defineres "erhvervsdrivende" i henhold til 14 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske og juridiske personer eller personselskaber med retsevne, der i forbindelse udøvelsen af deres erhvervsvirksomhed indtræder i et forretningsforhold med Care.com Europe GmbH. (4) Det er udelukkende disse almindelige forretningsbetingelser, der finder anvendelse på alle brugere. Dette gælder også, hvis brugen eller adgangen sker uden for Forbundsrepublikken Tyskland. Hvis brugerne råder over forretningsbetingelser med en anden ordlyd, har disse ingen gyldighed heller ikke hvis Care.com Europe GmbH i det enkelte tilfælde ikke modsiger disse betingelser. 1a Firmalicenser (1) Der kræves en firmalicens, når den "søgende part" og/eller den "tilbydende part" er en erhvervsdrivende. (2) Der kræves ligeledes en firmalicens, når en bruger ønsker at kontakte en "søgende part" og/eller den "tilbydende part" som erhvervsdrivende. (3) Udstedelse af firmalicenser kræver en forudgående særskilt ansøgning og individuel godkendelse. I den forbindelse forbeholder Care.com Europe sig retten til at afvise en udstedelse uden angivelse af en årsag. Erhvervsdrivende må kun gøre brug af vores platform dk.care.com, hvis der foreligger en forudgående godkendelse fra Care.com Europe GmbH. Alle forespørgsler om firmalicenser skal sendes til: (4) I tilfælde af overtrædelser aftaler parterne en bøde i henhold til de givne forudsætninger og i henhold til 4, stk. (6). 2 Aftaleindgåelse (1) Adgangen til at gøre brug af dk.care.com-tjenesten forudsætter en registrering. (2) Kun myndige fysiske personer kan registrere sig. (3) Ved at registrere sig accepterer brugeren nærværende almindelige forretningsbetingelser. Med registreringen opstår der et kontraktforhold mellem dk.care.com og den registrerede bruger. Dette forhold er underlagt bestemmelserne i disse almindelige forretningsbetingelser.

2 (4) Ved bestilling af en betalingstjeneste indgår den registrerede bruger endnu et kontraktforhold med dk.care.com, som står uden forbindelse til registreringen. Forud for indgåelsen af dette kontraktforhold meddeles brugeren om den pågældende betalingstjeneste og betalingsbetingelserne. Kontraktforholdet opstår ved ordrebekræftelsen og bekræftelsen af betalingsforpligtelsen, hvilket sker ved brugerens klik. 3 Beskrivelse af leveringsomfanget (1) Care.com Europe GmbH driver en webportal, hvor søgende parter kan finde tilbydende parter, der er registreret i denne portal. De registrerede tilbydende parter kan ligeledes søge efter søgende parter, der er på jagt efter tjenesteydelser. (2) Alle tilbydende og søgende parter kan registrere sig gratis, oprette en tilbudsprofil eller en søgeannonce og modtage individuelle forslag med matchende tilbydende eller søgende parter samt hente hjælp og oplysninger om den optimale brug af dk.care.com. En central database indeholder profilerne på de tilbydende og søgende parter. De tilbydende og søgende parter har mulighed for at se profilerne på andre tilbydende og søgende parter og tage kontakt til disse ved at sende meddelelser eller anmode om yderligere oplysninger. (3) Dk.care.com overtager ingen garanti for, at der inden for aftalens løbetid bliver skabt en vellykket kontakt. 4 Priser (1) Med undtagelse af bestemmelserne i stk. (3) og (4) er det gratis for alle medlemmer at registrere, lukke og ændre en profil. (2) Alle "søgende parter", der er forbrugere, kan ligeledes gratis foretage et ubegrænset antal søgninger eller modtage svar på sine annoncer og gøre uindskrænket brug af databasen. Se stk. (7) for bestemmelserne gældende for den fuldstændige brug af databasen. (3) "Søgende parter", der er erhvervsdrivende, skal registreres på en særlig måde. Kontakt for at få udstedt en sådan firmalicens. (4) Det er gratis for "tilbydende parter" at gøre brug af platformen, så længe disse ikke er erhvervsdrivende, og der kun tages kontakt til "søgende parter". I modsat fald skal der ligeledes søges om en firmalicens. Kontakt (5) "Tilbydende parter" har mulighed for at tilkøbe en betalingstjeneste. Ved hjælp af den supplerende tjeneste (med navnet "eliteudbyder") kan "tilbydende parter" udvide deres profil, få gavn af flere funktioner og optimere brugen af platformen. (6) En strafbar overtrædelse af bestemmelserne i stk. (3) og (4) giver Care.com Europe GmbH ret til at opkræve en bøde på 100,00 for den første overtrædelse og 500,00 for enhver yderligere overtrædelse af brugeren, såfremt denne er erhvervsdrivende. Krav om skadeserstatning forbliver uberørt heraf, og erstatningen lægges oven i eventuelle bøder. (7) Hvis den søgende part ønsker at gøre uindskrænket brug af databasen i sin helhed, læse de indgående meddelelser og besvare disse, er dette kun muligt som betalende bruger (premiumabonnement). For at kunne udnytte disse betalingstjenester skal brugeren acceptere den givne betalingsforpligtelse ved at klikke på det viste bekræftelsesfelt. (8) Hvis brugeren ønsker at gøre brug af en betalingstjeneste, oplyses han/hun på forhånd om betalingspligten. Gebyrerne for betalingstjenesten og betalingsmåden bliver forklaret.

3 (9) Ejeren forbeholder sig retten til at bruge forskellige gebyrmodeller på forskellige brugergrupper og navnlig forskellige brugsperioder. 5 Betalingsbetingelser, forfald, automatisk forlængelse (abonnement) (1) Gebyrerne betales forud uden prisnedslag til dk.care.com (= forfald). Betaling sker via en betalingsudbyder. Dk.care.com afholder omkostningerne til betalingsudbyderen. Brugeren kan selv vælge betalingsintervallet i forbindelse med indgåelsen af en betalingstjenesteaftale, nemlig (alt efter den valgte løbetid) 1 uge, 1 måned, 3 måneder eller 12 måneder. Dk.care.com forbeholder sig retten til at opkræve betaling for ugeabonnementen enten bagud eller samlet for flere ugeintervaller, dog mindst hver måned. Dette medfører ikke ekstraomkostninger for brugeren. (2) En betalingstjeneste forlænges automatisk med samme løbetid (abonnement), medmindre tjenesten er blevet opsagt pr. telefon, eller brev. (3) Med registreringen, angivelsen af de relevante betalingsoplysninger og brugen af betalingstjenesten giver brugeren ejeren ret til at hæve det pågældende beløb. 6 Registrering, opsigelse (1) Brugeren erklærer endvidere, at han/hun og så vidt han/hun ved heller ingen medlemmer af hans/hendes husholdning ikke er tidligere straffet for en forsætlig lovovertrædelse, som bragte tredjeparters sikkerhed i fare, navnlig ikke for en lovovertrædelse af den seksuelle selvbestemmelsesret ( 174 ff. i den tyske straffelov (StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers liv ( 211 ff. StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers legeme ( 223 ff. StGB), en lovovertrædelse mod den personlige frihed ( 232 ff. StGB), tyveri og underslæb ( 242 ff. StGB), røveri og afpresning ( 249 ff. StGB) eller stofmisbrug. (2) En brugerkonto er udelukkende til egen og personlig brug, og en bruger er ikke berettiget til at give tredjeparter lov til at bruge kontoen. En bruger må ikke overdrage sin konto til tredjeparter. (3) Med forbehold af bestemmelsen i stk. 4 er en bruger til enhver tid berettiget til at afmelde sig pr. brev, eller telefon uden angivelse af en årsag. Ved afmeldelse sletter dk.care.com brugerens profildata. Dette afslutter det tidligere indgåede kontraktforhold. (4) Hvis en bruger har tilmeldt sig en betalingstjeneste, skal denne tjeneste opsiges med et varsel på tre (3) kalenderdage (ved et interval på 1 uge) og ellers syv (7) kalenderdage før udløb af det løbende betalingsinterval. Hvis denne frist ikke bliver overholdt, forlænges betalingstjenesten (premium-abonnement eller eliteudbyder) alt efter det valgte betalingsinterval med dette interval (1 uge, 1 måned, 3 måneder eller 12 måneder), og opsigelsen gælder først fra udgangen af det følgende betalingsinterval. Opsigelse skal ske pr. telefon, eller brev og bekræftes skriftligt af os. Opsigelsen skal inkludere kundens fulde navn, oplyste -adresse og adresse, således at vi kan finde frem til den rette profil. Ved opsigelse pr. telefon skal det individuelle telefon-kodeord oplyses. (5) Dk.care.com kan til enhver tid opsige aftalen efter egen vurdering med eller uden forhåndsmeddelelse og uden angivelse af en årsag. Dk.care.com forbeholder sig endvidere retten til at fjerne profiler og/eller indhold af enhver art, som brugeren har eller har fået offentliggjort på hjemmesiden. Hvis dk.care.com ophæver brugerens registrering og/eller fjerner brugerens profiler eller offentliggjorte indhold, er dk.care.com ikke forpligtet til at oplyse brugeren om årsagen til ophævelsen eller fjernelsen. (6) Efter ophøret af enhver individuel brug af dk.care.com's tjenester forbeholder dk.care.com sig retten til at sende en skrivelse om dette ud til andre registrerede brugere, som efter dk.care.com's

4 viden har været i kontakt med denne bruger. dk.care.com's beslutning om at ophæve brugerens registrering og/eller informere andre brugere, som efter dk.care.com s viden har været i kontakt med denne bruger, betyder ikke eller er under ingen omstændigheder ensbetydende med, at dk.care.com udtaler sig om den individuelle karakter, det generelle omdømme, personlige kendetegn eller livsstil. (7) Brugerne er forpligtede til ikke forsætligt eller svigagtigt at give forkerte oplysninger i deres profil og andre steder på portalen. Sådanne oplysninger kan medføre anlæggelse af et civilt søgsmål. Ejeren forbeholder endvidere retten til i et sådant tilfælde at ophæve det eksisterende kontraktforhold med øjeblikkelig virkning. (8) Hvis der spærres for en brugers adgang, og/eller kontraktforholdet ophæves som følge af strafbare overtrædelser, skal brugeren betale skadeserstatning for den resterende kontraktløbetid svarende til et aftalt gebyr fratrukket de sparede omkostninger, dog mindst 25 EUR. De sparede omkostninger sættes som standard til 10 % af gebyret. Det står kontraktparterne frit at dokumentere, at skaden og/eller de sparede omkostninger reelt er højere eller mindre. (9) Efter afsluttet kontraktforhold sletter dk.care.com alle brugerens data, medmindre andet er fastsat i henhold til lovmæssige eller kontraktlige opbevaringsfrister. 7 Dk.care.com's ansvar (1) Dk.care.com fralægger sig ethvert ansvar for indholdet i og rigtigheden af oplysningerne i brugernes registrerings- og profildata og andet indhold genereret af brugerne. Dk.care.com hæfter endvidere ikke for eventuelt misbrug af oplysningerne. (2) Aftalen vedrørende den søgte eller tilbudte tjenesteydelse gælder udelukkende mellem de brugere, der benytter ydelsen. Dk.care.com påtager sig derfor intet ansvar for de deltagende brugeres tjenesteydelser. På samme måde skal alle henvendelser vedrørende relationen mellem den søgende og tilbydende part, inklusive de tjenester, en søgende har modtaget, eller de betalinger, som er forfaldet til betaling til en tilbydende, uden undtagelse rettes direkte til den pågældende part. Dk.care.com kan ikke holdes til ansvar for dette og afviser hermed udtrykkeligt ethvert eventuelt erstatningskrav, herunder fordringer, ydelser, direkte eller indirekte beskadigelser af enhver art, bevidste eller ubevidste, formodede eller uformodede, åbenlagte eller ej, uanset deres form i forbindelse med den pågældende henvendelse. (3) Care.com Europe hæfter kun for krænkelse af liv, legeme eller helbred i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe. Care.com Europe hæfter kun for andre skader i tilfælde af en undladelse fra Care.com Europes side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Care.com Europe så vidt disse ikke skyldes en krænkelse af de kontraktlige forpligtelser (de forpligtelser, der danner grundlaget for kontraktens gennemførelse, og som, kontraktparterne må forudsætte, bliver overholdt). (4) Krav om skadeserstatning er begrænset til forudsigelige, kontrakttypiske skader med undtagelse af de tilfælde, der er anført i stk. (3). Dette krav udgør i tilfælde af restance højst 5 % af ordreværdien. (5) Krav om skadeserstatning som følge af krænkelse af liv, legeme eller helbred eller frihed har en forældelsesfrist på 30 år. Andre krav har en forældelsesfrist på 1 år, hvorved forældelsen gælder fra udløbet af det år, hvor kravet opstod, og fordringshaver blev eller uden grov uagtsomhed kunne forventes at blive bekendt med de faktiske omstændigheder og skyldneren som person ( 199, stk.1, i BGB). (6) Ejeren hæfter ikke for tredjeparters uvedkommende adgang til personlige brugeroplysninger

5 (f.eks. som følge af "hacker-aktivitet" i databasen). Ejeren hæfter heller ikke for tredjeparters misbrug af brugernes oplysninger, som brugerne selv har givet tredjeparter adgang til. (7) Ejeren forbeholder sig retten til forpligter sig dog ikke til at kontrollere overensstemmelsen med love og bestemmelser for indholdet i en tekst skrevet af en bruger og uploadede filer (billeder, videoer) og i givet fald helt eller delvist at slette indholdet. 8 Dk.care.com s tilgængelighed Set over et år har dk.care.com en tilgængelighed på 97 %. Tilgængelighed henviser i den henseende til forholdet mellem den reelle tid (RT) og den nominelle tid (NT): Tilgængelighed(%) =(RT / NT) *100. Den reelle tid (RT) er det tidsrum, hvor der reelt er adgang til dk.care.com s datacenters system på routerudgangen. Den reelle tid omfatter ikke vedligeholdelsestid, der er nødvendig for systemets vedligeholdelse, og afbrydelser af hensyn til offline-sikringer inden for passende rammer (industriel standard) og afbrydelser som følge af force majeure og andre årsager, der ikke kan føres tilbage på dk.care.com s forsæt eller grove uagtsomhed. 9 Brugerens ansvar og forpligtelser (1) Brugeren er eneansvarlig for indholdet i sin registrering og således for de oplysninger, brugeren giver. Dk.care.com bærer intet ansvar for krav i forbindelse med forkerte, upassende eller ufuldstændige oplysninger, der er stillet til rådighed af brugeren. Brugeren forsikrer, at de oplysninger, han/hun har givet på dk.care.com, er i overensstemmelse med sandheden. Brugeren forsikrer endvidere, at han/hun ikke bruger oplysninger givet af tredjeparter til andre kommercielle formål, herunder reklamemæssige formål, som går ud over platformens formål. Uden begrænsning af ovenstående erklærer brugeren, at han/hun har ret til at offentliggøre de pågældende oplysninger på hjemmesiden, herunder og uden undtagelse at brugeren er i besiddelse af godkendelsen eller tilladelsen fra forældre eller formyndere til at offentliggøre indholdet. (2) Brugeren har ret til og giver hermed dk.care.com og alle de selskaber, partnervirksomheder, licenstagere og efterfølgere, der står i forbindelse med dk.care.com, midlertidigt, ikke-eksklusivt, vederlagsfrit og globalt ret til at bruge, kopiere, anvende, offentliggøre, reproducere, tilpasse, ændre i og udbrede det indhold, som er stillet til rådighed af brugerne på hjemmesiden. Brugeren erklærer, at han/hun ikke krænker tredjeparters rettigheder eller overtræder disse som følge af det offentliggjorte indhold og dk.care.com s brug heraf. (3) Brugeren forstår og accepterer, at Dk.care.com efter rimelig vurdering har ret til at kontrollere alt indhold offentliggjort af brugeren, helt eller delvist, og/eller at slette dette enten midlertidigt eller endegyldigt, navnlig hvis indholdet efter dk.care.com s vurdering udgør en overtrædelse af nærværende almindelige forretningsbetingelser eller ikke er passende, dvs. er ærekrænkende eller ulovligt, eller på anden vis krænker tredjeparters rettigheder eller sikkerhed. (4) Brugeren forpligter sig til fritage Care.com Europe for ethvert ansvar i forbindelse med klager, skader, tab eller fordringer som følge af brugerens strafbare, ukorrekte registrering og/eller brug af tjenesten. Dette gælder navnlig for de rimelige omkostninger til et korrekt forsvar. (5) Brugeren forpligter sig til at behandle s og andre meddelelser fortroligt og kun at stille dem til rådighed for tredjeparter efter en udtrykkelig forhåndstilladelse fra afsenderen. Dette gælder også for navne, telefon- og faxnumre, adresseoplysninger, -adresser og URL-adresser. (6) Brugeren forpligter sig til ikke at misbruge tjenesten, navnlig ikke at udbrede nedsættende, stødende eller på anden vis retsstridigt materiale eller sådanne oplysninger om dk.care.com. Dette gælder navnlig pornografisk, racistisk indhold, indhold, der opfordrer til had, eller lignende indhold. Brugeren forpligter sig til ikke at bruge dk.care.com med det formål at true, genere andre brugere eller krænke tredjeparters rettigheder.

6 Brugeren forpligter sig til ikke at anvende programmer, software, scripts eller andre hjælpemidler i forbindelse med brugen af tjenesten, som kan indskrænke eller begrænse dk.care.com s funktionalitet eller tilgængelighed. Brugeren må ikke ændre, overskrive, slette eller på anden vis manipulere indhold offentliggjort af dk.care.com. Brugeren forpligter sig til ikke skabe sig adgang til systemmeddelelser og s, der er stilet til andre brugere eller at forsøge på dette. Brugeren forpligter sig til ikke at offentliggøre eller udsende s eller kædebreve eller tilbud på varer eller ydelser, der ikke direkte kan relatere til Dk.care.com s formål. Uden begrænsning af ovenstående skal brugerens anvendelse af Care.com Europes hjemmeside og/eller tjeneste, navnlig det indhold, brugeren har offentliggjort, være i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. (7) Hvis en af de ovenstående forpligtelser ikke bliver overholdt, har dk.care.com ret til at opsige kontrakten, og dette kan have civil- og strafferetlige konsekvenser for brugeren. Dk.care.com forbeholder sig udtrykkeligt retten til at udelukke brugeren fra platformen, hvis han/hun ved registreringen eller på et senere tidspunkt overtræder disse bestemmelser. (8) Brugeren forpligter sig til at informere sig om de lovmæssige bestemmelser, der gælder for levering af og godtgørelse for familie- og husholdningsrelaterede tjenester (f.eks. hos en skatterådgiver, sygekasser, pensionsforsikringer eller erhvervsfællesskab), og at tage højde for disse. Care.com Europe hjælper gerne videre i den henseende og tager således udtrykkeligt afstand fra sort arbejde. 10 Inddragelse af tredjeparter Dk.care.com er berettiget til at bestille tredjeparter til at udføre dele af eller hele viften af tjenester. 11 Værneting, gældende lov; ugyldighedsbestemmelse (1) Care.com Europe GmbH's hjemsted gælder som værneting for erhvervsdrivende. (2) Tysk lov finder anvendelse ved udelukkelse af FN-køberetten. 12 Bestemmelser om fortrydelsesret Følgende fortrydelsesrettigheder gælder for forbrugeren: Du har retten til, inden for 14 dage, at fortyde denne kontrakt uden angivelse af grund. Fortrydelses fristen løber i 14 dage, fra den dag kontrakten bliver indgået. For at at du kan benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte os under Care.com Europe GmbH Rother Str Berlin Tyskland Tel: Fax:

7 og give en klar redegørelse (f.eks via Post brev, Fax eller ) for din beslutning, hvorfor du ønsker at fotryde kontrakten. Du kan bruge det vedhæftede fortrydelsesformular, som et eksempel, hvilket dog ikke er et krav. For at sikre fortrydelsesretten rækker det, at du meddeler os omkring udøvelse af denne før fortrydelsesfristen udløber. Følger af fortrydelsen I tilfælde af at du fortyder denne kontrakt, skal vi tilbageføre alle betalinger du har overført til os. Dertil gælder inklusive lerveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, som du har fået fordi du har valgt andre leveringsformer end den billigere standart løsning som vi anbefaler), som du omgående vil få tilbage eller senest 14 dage fra den dag, hvor din meddelelse om fortrydelse af denne kontrakt indgik hos os. For denne tilbagebetaling vil vi benytte samme betalingsmetode, som du brugte ved den oprindelige transaktion, med mindre at andet udtrykkeligt er blevet aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil der tilfalde dig ekstra opkrævninger ved denne tilbagebetaling. Hvis du har efterspurgt, at vores service skal begynde under fortrydelsesfristen, skal du betale et rimeligt beløb til os, der dækker over indkomsten du har måttet fået indtil det tidspunkt, hvor du har indgået fortrydelsen af denne kontrakt. Dette gælder i henhold til det udbudsmateriale der er tilknyttet servicen og som er indgået i kontrakten. --- Vedhæftet skablon til fortrydelsesmormularen --- Skablon- fortrydelsesformular (Ønsker du at annullere kontrakten, beder vi dig udfylde dette formular og sende det tilbage til os) - Til Care.com Europe GmbH Rother Str Berlin Tyskland Fax: Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgået kontrakt ved købet af følgende produkt (*)/ levering af følgende tjenesteydelse (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*) - Navn af forbrugeren - Andressen af forbrugeren - Underskrift af forbrugeren (kun ved meddelelse via papir) - Dato (*) Ikke relevant overstreges.

8 Status: August 2014

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere