AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE"

Transkript

1 AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE Tidsplan: 10. august 2015 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 28. august 2015 Senest tilmelding til spørgemøde 2. september 2015 kl Spørgemøde 11. september 2015 Frist for afgivelse af spørgsmål 16. september 2015 Offentliggørelse af spørgsmål og svar 23. september 2015 kl. 11 Frist for afgivelse af tilbud 25. september 2015 Meddelelse om tildeling af kontrakt oktober 2015 Stand still-periode 13. oktober 2015 Underskrivning af kontrakt 1. januar 2016 Kørselsstart PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO 7. august 2015 UDARBEJDET CANG KONTROLLERET JGL GODKENDT CANG

4

5 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 5 INDHOLD 1 Udbudsbetingelser Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Den udbudte kørsel med garantivogne Henvendelser Kontraktløbetid Krav til køretøjer Forsikringer Betingelser for deltagelse Tilbuddets form Prisniveau Tildelingskriterium Tidsfrister og tidsplan Spørgsmål Offentliggørelse Alternative bud Forbehold Forhandling Sikkerhedsstillelse Kontraktindgåelse 16 2 Kontrakt om kommunal kørsel med garantivogne 17 Kapitel 1 - Generelt 17 Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten 18 Kapitel 3 - Entreprenørens forhold 18 Kapitel 4 - Køreplanlægning 22 Kapitel 5 - Krav til køretøjer og udstyr 23 Kapitel 6 - Kørslen 24 Kapitel 7 - Betalingsmodellen 27 Kapitel 8 - Misligholdelse og bod 28 Kapitel 9 - Ikrafttræden, varighed og ophør 29

6 6 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Kapitel 10 - Tvister 30 Bilagsfortegnelse Kontrakt om speciel kørsel med garantivogne: Bilag A1 Regulering for pris- og lønudvikling Bilag A2 Oversigt over tilmeldte vogne Bilag A3 Krav til køretøjer Bilag A4 Tilbud fra entreprenør Bilag B Tilbudshæfte

7 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 7 1 Udbudsbetingelser Vordingborg Kommune udbyder kommunal kørsel med garantivogne, især inden for børne-, unge- og ældreområdet. Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni Til udbuddet hører følgende dokumenter: Udbudsdokument dækkende den lukkede kørsel med garantivogne, fortrinsvist for kommunens elever til undervisning og SFO samt for kommunens daghjemsbrugere til aktivitets- og genoptræningscentre. Indholdet af udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. 1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af: Udbudsbetingelser (kap. 1) Kontrakt om kommunal kørsel med garantivogne (kap. 2) med Bilagene A1-A4 Tilbudshæfte (Bilag B). Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivningen og efterfølgende ved indgåelse af kontrakt. De indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om befordring med garantivogne i Kapitel 2 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Vordingborg Kommune og entreprenøren reguleres.

8 8 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Den udbudte kørsel 1.2 Den udbudte kørsel med garantivogne Den udbudte kørsel med garantivogne omfatter blandt andet befordring af: Handicappede børn til/fra skole Handicappede voksne Specialklasseelever Børnehavebørn Dagcenterbrugere Ældre til/fra behandlingscentre/fysioterapi Borgere til genoptræningscentre Borgere til arbejdsprøvning Skoleelever til/fra undervisning på kommunens skoler Fælles for alle grupper er, at de af den ene eller anden grund er visiteret til kommunal kørsel. Nogle af borgerne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige problemer, og har måske forskellige hjælpemidler, der skal medtages under transporten. Andre er 100 % selvhjulpne. Chaufførerne skal være opmærksomme på, at borgerne kan være meget forskellige, men at alle skal behandles med respekt. Nogle af borgerne opfatter og bearbejder indtryk fra omverdenen anderledes end almindelige mennesker. De kan miste situationsfornemmelse og have svært ved at kontrollere sig selv. Det anbefales derfor generelt, at chaufføren optræder stille og roligt og afholder sig fra at opdrage eller rette på borgerne. Opstår der problemer i forhold til borgernes adfærd i forbindelse med transporten er det meget vigtigt, at chaufføren og entreprenøren søger råd og vejledningen hos kørselskontoret eller den pågældende institutions personale. Køretøjer Kørslen skal udføres med såkaldt type 5 køretøjer, og der udbydes i alt 11 garantivogne med kørselsstart 1. januar Herudover udbydes som en option kørsel med op til 4 yderligere garantivogne. Garantitid Kørslen med garantivogne omfatter 40 timers garanteret kørsel ugentligt i normaluger. Hertil kommer mulighed for tilvalg af yderligere 10 timers kørsel pr. uge. I uger med mindre end fem hverdage beregnes det garanterede ugetimetal som antal hverdage x 8 timer. Kørslen vil ligge i tidsrummet kl på hverdage (mandag-fredag), dog typisk i tidsrummet kl Oftest vil der være færre timer om fredagen end de øvrige af ugens dage. Skolernes ferier Tildeling af ture I skolernes ferieperioder kan Vordingborg Kommune afmelde garantibiler på en eller flere enkeltdage med 14 dages varsel. Det forventes, at der i ferieperioder kun er brug for samlet otte garantivogne. Vordingborg Kommunes kørselskontor planlægger kørslen fra dag-til-dag. De anvendte vogne skal have installeret kommunens elektroniske GPS-baserede turtildelingsudstyr, således at kørselskontoret kan anvise de enkelte ture ved hjælp af

9 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 9 dette system. Systemet gør det endvidere muligt for kørselskontoret at følge lokaliseringen af de enkelte vogne. Turtildelingssystemet består af software, som installeres på en tablet. Kommunen leverer en tablet til hvert køretøj, som Entreprenøren skal anvende i kontraktperioden. Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udleverede tablet fungerer i hele kontraktperioden. Entreprenøren skal dække eventuelle omkostninger til at vedligeholde tabletten, inklusiv anskaffelse af eventuelle reservedele. Reparationer skal foretages af en af kørselskontoret godkendt reparatør. Tabletten returneres til Vordingborg Kommune umiddelbart efter kontraktens ophør. Kørselskontoret udsender på alle hverdage oplysninger om turene den følgende hverdag. Der vil dog ofte være ændringer i planerne, som forventes meddelt over turtildelingssystemet indtil 1 time, før en tur skal startes. Når kørselskontoret udsender besked til vognen om en tur, får chaufføren på sin skærm oplysninger om borgerens afhentnings- og afsætningssted, borgerens navn, hvorvidt borgeren anvender gangstativ, rollator eller kørestol, samt om der er særlige forhold omkring borgeren, som chaufføren skal være opmærksom på (fysiske eller psykiske handicap, brug af slidsker/ramper o.l.). Kørselskontoret forventer fra starten af 2016 at indarbejde en ekstra facilitet i turtildelingssystemet, som betyder, at borgeren kan blive varskoet med en SMS inden vognen ankommer til borgerens adresse. Kørslen skal udføres på såvel offentlige veje som private veje og private fællesveje, og det kan forekomme, at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm. Garantivognene skal stå til rådighed for kommunens disponering i garantiperioden. Det er som udgangspunkt kørselskontorets ansvar, at den afsatte køretid er tilstrækkelig, dog er det entreprenørens ansvar, at kørslen udføres så hurtigt og effektivt som muligt, under hensyntagen til de borgere, der befordres. Adresser Arbejdsmiljø Generelt køres de enkelte borgere kun til og fra folkeregisteradressen samt til en aflastningsadresse efter nærmere aftale. Vordingborg Kommune aftaler turmuligheder med de enkelte institutioner, og fastlægger løbende reglerne for rekvirering af individuel kørsel. Det er et krav og entreprenørens ansvar, at driftsafviklingen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse henvises til Arbejdsmiljøtilsynets miljøvejviser nr. 17 for transport af passagerer og Vejledning om transport af kørestolsbrugere, Branchesikkerhedsrådet (BSR nr. 4) eller senere udgaver. Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Vordingborg Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende opgave løses.

10 10 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Overordnet kundebetjening Servicetider Den overordnede kundebetjening skal efterleve følgende krav: Hensyntagen til borgernes individuelle behov. Opmærksomheden henledes på, at borgerne kan have handicap af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Afhentning af børn/skoleelever sker ved kantsten Afhentning af voksne sker som udgangspunkt ved kantsten, og kan om nødvendigt ske i borgerens entré. Det sidste forudsætter, at chaufføren må forlade vognen for at hente borgeren Børn må ikke efterlades i køretøjet uden opsyn Busserne må ikke benyttes til ophold for elever eller andre Borgerne optages og afsættes som udgangspunkt i rækkefølge for at sikre kortest mulig rejsevej Så vidt mulig direkte kørsel mellem to adresser. Dette kan sikres med den indbyggede kortvisning i turtildelingssystemet Der er ikke regler for maksimal omvejskørsel Kommunen ønsker, at den enkelte betjenes af færrest mulige chauffører. Derfor anbefales en chaufførbemanding af vognene med (2 faste og 2 afløsere ved ferie/sygdom). Det giver mulighed for at køre med én chauffør om morgenen og en anden hjem om eftermiddagen I det omfang, arbejdsmiljøloven tillader det, skal chaufførerne være indstillet på at betjene løse slidsker for borgere, der midlertidigt sidder i kørestol, og har brug for ramper i forbindelse at komme ind og ud af deres hjem. Om servicetider gælder følgende: Generelt: Kørselskontoret aftaler borgernes servicetider med skoler, institutioner og centre Kørselskontoret planlægger ruterne, således at en borger højst skal opholde sig i vognen i 60 min. Borgere til dagcenter og genoptræningscentre forventes at kunne tåle op til 30 min. ventetid før og efter deres aktiviteter på centeret. Skoleelever må tidligst afsættes 10 minutter inden indringning til 1. lektion Skoleelevernes afgangstider tilpasses af kørselskontoret til ringetiderne på den enkelte skole om eftermiddagen Borgerne skal som udgangspunkt stå klar i entreen til den afhentningstid, der er aftalt med kørselskontoret. Såfremt borgeren ikke kommer ud til vognen når den ankommer, skal chaufføren forsøge at hente borgeren ved at banke på døren. Hvis borgeren ikke er kontaktet inden for 5 min. kan han køre, men skal samtidig give kørselskontoret besked. Chaufføren Chaufføren skal: Yde en venlig og korrekt betjening af borgerne Køre sikkert og roligt Hjælpe borgerne ind og ud af køretøjet sammen med vedkommendes ejendele/evt. hjælpemidler Kunne betjene det udstyr, der findes i vognene og kende reglerne for transport af handicappede m.v.

11 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 11 Sikre korrekt brug af godkendte seler og forsvarlig fastspænding af borgere og kørestole Have godt lokalkendskab til betjeningsområdet Give tilbagemelding til kørselskontoret, såfremt der ikke opnås kontakt til borgeren ved afhentning Beherske det danske sprog skrift og tale Overholde sin tavshedspligt om kørslen Bære uniform Have børneattest. 1.3 Henvendelser Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige forhold skal stiles skriftligt til: Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Att: Bo Kuno Christensen. Mail: 1.4 Kontraktløbetid Kontrakten løber fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december Vordingborg Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år, med et år ad gangen og på uændrede vilkår. Evt. forlængelse meddeles Entreprenøren senest 6 måneder før kontraktens udløb. Kontrakten er uopsigelig af entreprenøren i kontraktløbetiden. 1.5 Krav til køretøjer Til kørslen skal anvendes køretøjer af type 5, dvs. høje vogne med lift. Køretøjerne skal mindst have plads til 16 passagerer plus føreren. Køretøjerne må tidligst være indregistreret første gang 1. januar De nærmere krav til køretøjer er angivet i Bilag A3 til kontrakten. 1.6 Forsikringer Der stilles krav om, at Entreprenøren til enhver tid er forpligtiget til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. 1.7 Betingelser for deltagelse Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Den udbudte kørsel vil være speciel rutekørsel og skal udføres med køretøjer, der kræver universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Dokumentation for, at en sådan universaltilladelse foreligger eller kan opnås, skal vedlægges tilbuddet.

12 12 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Herudover skal tilbudsgiverne afkræves en tro og love erklæring vedrørende: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2 og Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektiv nr. 2004/18/EFs artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Kontaktperson Underentreprenør Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for Entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kontaktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Vordingborg Kommune skal foregå på dansk. På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle underentreprenører. Underentreprenører er underlagt de samme kvalifikationskrav som Entreprenøren. Ved tilbudsafgivelse skal der for evt. underentreprenører således foreligge dokumentation for universaltilladelse til buskørsel samt en "Tro og love"-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige, udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 mv. og udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45 mv. Anvendelse af underentreprenører undervejs i kontraktperioden skal på forhånd godkendes af Vordingborg Kommune. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Vordingborg Kommune. Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører. Afregning sker altid til den Entreprenør, der har kontrakten med Vordingborg Kommune og til de heri aftalte priser. Aktie- og anpartsselskaber For aktie- og anpartsselskaber skal Vordingborg Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. 1.8 Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der hører til udbudsmaterialet. Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte bagest i udbudsmaterialet (Bilag B), og det er tilbudshæftet, der afleveres i en lukket kuvert mærket "Må ikke åbnes - tilbud på kommunal kørsel med garantivogne i Vordingborg Kommune". Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner. Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen. For kørslen med garantivogne angives de specificerede priser på følgende måde: Fast pris pr. time for garantiperioden (40 timer ugentligt) Fast pris pr. time for ekstra kørsel ud over garantiperioden (maks. 10 timer ugentligt).

13 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 13 På tilbudsblanketten skal angives, hvor mange garantivogne, der tilbydes kørsel med. Der skal afgives tilbud på kørsel med mindst 3 garantivogne, der kan afgives tilbud på op til 11 garantivogne. De anførte timepriser gælder for alle de garantivogne, der tildeles kørsel. Herudover er det muligt at tilbyde en procentvis rabat på de anførte timepriser, hvis der afgives tilbud og opnås kørsel med flere end 3 garantivogne. Den anførte rabat gælder for timepriserne på alle de garantivogne, der opnås kørsel med. For kørslen i optionen om op til yderligere 4 garantivogne angives de specificerede priser på følgende måde: Fast pris pr. time for garantiperioden (40 timer ugentligt) Fast pris pr. time for ekstra kørsel ud over garantiperioden (maks. 10 timer ugentligt). Der skal afgives tilbud på kørslen i optionen. Vordingborg Kommune skal give meddelelse om udnyttelse af optionen senest 2 måneder før garantivogne i optionen skal sættes i drift. Meddelelse om udnyttelse af optionen skal ske senest 1. august Vordingborg Kommune kan kun gøre brug af optionen én gang. Vordingborg Kommune betaler ikke: Faste månedlige omkostninger til entreprenøren For tomkørsel frem til første opsamling og tomkørsel efter sidste afsætning For pauser, hvor vognen ikke er til rådighed for kommunen. Der afregnes dagligt fra tidspunktet for første opsamling til sidste afsætning. Den faktiske afregning for kørslen sker i form af betaling for en samlet køretid, opgjort i timer og minutter for hver dag. Specifikationerne refererer til 22 i kontrakt om kørsel med garantivogne, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. I tilfælde af manglende kvalitet under udførelsen af kørslen kan entreprenøren pålægges betaling af bod, jf. 28 i kontrakt om kørsel med garantivogne. 1.9 Prisniveau Tilbuddet skal angives i prisniveauet for januar Der reguleres hvert år pr. 1. januar efter Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, jf. 24 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. Bilag A1 til kontrakten. Der reguleres første gang i januar 2017 med udgangspunkt i indekset for januar 2016.

14 14 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 1.10 Tildelingskriterium Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni Valg af tilbud på den udbudte kørsel sker på grundlag af følgende kriterium: Laveste pris. Laveste pris for tilbud på kørsel med garantivogne vil blive beregnet på baggrund af 40 x timeprisen (den tilbudte timepris for garantitid, inkl. rabat, hvis rabat er anført) + 5 x timeprisen for ekstratimer (den tilbudte timepris for ekstrakørsel, inkl. rabat, hvis rabat er anført). Beregningen fremgår af tilbudsblanketten. Kriteriet for tildeling af kørslen vil således være den samlet set laveste pris for Vordingborg Kommune for alle 11 garantivogne under hensyntagen til evt. rabat på de afgivne tilbudspriser, som Vordingborg Kommune kan opnå. Tildelingskriteriet om laveste pris kan medføre, at en tilbudsgiver, der tildeles kørsel, kan risikere kun at få tildelt kørsel med 1 garantivogn til trods for, at vedkommende har givet tilbud på mindst 3 garantivogne. Tilbudsgiveren vil i så fald blive afregnet efter den afgivne timepris for denne ene vogn. Hvis en tilbudsgiver har angivet rabat og samlet set opnår kørsel med flere end 3 garantivogne (inkl. evt. optionskørsel) vil den samlede kørsel blive afregnet til de afgivne timepriser inkl. den anførte rabat. De angivne timepriser for kørsel i optionen vil ikke indgå i tildelingen af kørsel, men indgå i tildeling af evt. optionskørsel. Optionskørsel tildeles i givet fald til den tilbudsgiver, der har opnået kontrakt om kørsel, og som har afgivet den laveste pris på optionen. Laveste pris på optionen vil blive beregnet på baggrund af 40 x timeprisen (den tilbudte timepris for garantitid i optionen) + 5 x timeprisen for ekstratimer (den tilbudte timepris for ekstrakørsel i optionen) Tidsfrister og tidsplan Tilbuddet skal være Vordingborg Kommune i hænde senest onsdag den 23. september 2015 kl , dansk tid på følgende adresse: Vordingborg Kommune Kørselskontoret Mønsvej Vordingborg Att: Bo Kuno Christensen. Vordingborg Kommunes åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside (www.vordingborg.dk).

15 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 15 Tilbud skal afleveres i kuvert mærket med: "Må ikke åbnes. Tilbud på kommunal kørsel med garantivogne i Vordingborg Kommune". Kørslen påbegyndes fra og med den 1. januar Tilbud skal vedstås til og med 1. januar Spørgsmål Der afholdes spørgemøde den 2. september 2015 kl Spørgemødet afholdes hos: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg. Deltagere i spørgemødet bedes tilmelde sig hos kommunens kontaktperson, jf. afsnit 1.3, senest den 28. august Svar på spørgsmål, som enten bliver stillet i forbindelse med spørgemødet eller i øvrigt vil blive sendt til samtlige deltagere. Svarene vil desuden blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Alle spørgsmål og svar anonymiseres. Spørgsmål modtaget senest den 11. september 2015 vil blive besvaret senest den 16. september Spørgsmål modtaget senere end den 11. september 2015 vil forsøges besvaret, i det omfang det er muligt Offentliggørelse Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene. Vordingborg Kommune udarbejder i overensstemmelse med reglerne for offentlighed og aktindsigt et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle kommentarer. Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere Alternative bud Der accepteres ikke alternative bud Forbehold Der accepteres ikke forbehold Forhandling Der kan ikke forhandles med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Der vil således ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger. Det er derfor yderst vigtigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder angiver samtlige priser, og at tilbuddet er præcist i alle henseender.

16 16 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 1.17 Sikkerhedsstillelse Der forlanges ingen sikkerhedsstillelse i forbindelse med afgivelse af tilbud. I forbindelse med kontrakt om speciel kørsel med garantivogne, vil der ved kontraktindgåelse blive forlangt en sikkerhedsstillelse på. kr ,- pr. garantivogn. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge i form af en garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab. Garantien opretholdes, indtil den frigives af Vordingborg Kommune ved kontraktens udløb, forudsat at entreprenørens forpligtigelser er fuldt opfyldt. Den nævnte garanti kan hæves på anfordring og efter påkrav over for entreprenøren, såfremt entreprenøren efter Vordingborg Kommunes skøn helt eller delvist har misligholdt sine forpligtigelser i forbindelse med kontrakten Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Vordingborg Kommune til underskrift. Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives. Et eksemplar af kontrakten opbevares af Vordingborg Kommune og et eksemplar af entreprenøren. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag til kontrakten. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kap. 1 og Bilag B) og bestemmelserne i efterfølgende kontrakt (kap. 2 inkl. Bilag A1-4) gælder kontrakten.

17 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 17 2 Kontrakt om kommunal kørsel med garantivogne Mellem Vordingborg Kommune [afdeling] [adresse] Herefter kaldet "Kommunen", Og [Navn på Entreprenør] [cvr-nr.] [adresse], Herefter kaldet "Entreprenøren". Kapitel 1 - Generelt 1. Denne kontrakt er indgået efter udbud afholdt i overensstemmelse med udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011). 2. Kontraktgrundlaget består af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Nærværende aftale Samtlige bilag vedlagt denne aftale (A1-A4) Det øvrige udbudsmateriale Entreprenørens tilbud vil indgå som Bilag A4. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktens dokumenter har dokumenterne forrang i ovennævnte rækkefølge.

18 18 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten Ydelser, leveringstid og mængde 3. Ydelserne består i befordring med garantivogne af visiterede borgere især inden for børne-, unge- og ældreområdet, som Kommunen efter lovgivningen kan eller skal tilbyde befordring for Kommunens regning. Stk. 2. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag samt udbudsmaterialet i øvrigt. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, indgår som Bilag A4. Kørslen skal ske i overensstemmelse med kontrakten og lovgivningen. I det omfang kontrakten eller lovgivningen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal disse udføres fagmæssigt korrekt. 4. For hvert køretøj garanteres Entreprenøren betaling for mindst 40 timers kørsel ugentligt i normaluger (uger med skoledage). Kommunen kan herudover for hvert køretøj tilvælge yderligere op til 10 timers kørsel pr. uge. I uger med færre end 5 hverdage, beregnes det garanterede ugentlige timetal som antal hverdage x 8 timer. 5. På hverdage, som er skolefridage, kan Kommunen afmelde kørslen for en eller flere af garantibilerne. Entreprenøren skal varsles herom senest 14 dage forinden. Garantivogne afregnes ikke på de dage, hvor kørsel er afmeldt. 6. Kørslen omfatter ved kontraktstart kørsel med de køretøjer, der er angivet i Bilag A2. 7. Befordringen sker efter nærmere anvisning fra Kommunens kørselskontor. Oplandet er primært Vordingborg Kommune, men der kan være borgere, der skal hentes og bringes til adresser i nabokommunerne. Lokaliteterne kan ændres under kontraktperioden. Kapitel 3 - Entreprenørens forhold Ejerforhold og underentreprenører 8. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 2. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles Kommunen. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskaber til Kommunen med en detaljeringsgrad og informationsværdi, svarende til kravene i Aktieselskabsloven. Stk. 3. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Kommunen berettiget til at opsige kontrakten

19 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 19 med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Kommunen har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 4. Hvis Entreprenøren er organiseret som en forening, har Kommunen stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Kommunen have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Kommunen kræve, at de entreprenører, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Kommunen for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. Stk. 5. Entreprenøren skal have Universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Den originale universaltilladelse skal opbevares hos Entreprenøren og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. 9. [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen. Hvis der benyttes underentreprenører: Udfyldes med Entreprenørens oplysninger om brug af underentreprenører. Hvis der ikke benyttes underentreprenører skrives: Entreprenøren benytter ikke underentreprenører på tidspunktet for denne kontrakts ikrafttræden.] Stk. 2. Entreprenøren er eneansvarlig over for Kommunen og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Stk. 3. Ønsker Entreprenøren at benytte [yderligere eller andre] underentreprenører, kræver det Kommunens forudgående, skriftlige samtykke. Kommunen kan ikke nægte samtykke uden saglig grund. Stk. 4. Entreprenøren har samme ansvar efter denne aftale, uanset om der benyttes underentreprenører. Entreprenøren indestår for, at underentreprenører lever op til alle krav i denne kontrakt. Stk. 5. Forholdet mellem Entreprenøren og underentreprenører er Kommunen uvedkommende. Kommunen fraskriver sig ved afgivelse af samtykke til brug af underentreprenører ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i forfaldent vederlag i tilfælde af Entreprenørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Al betaling, kontakt m.v. sker til Entreprenøren. Overdragelse 10. Ægtefælle eller børn kan med Kommunens godkendelse indtræde i kørselskontrakten i stedet for Entreprenøren. Stk. 2. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Kommunen godkender den nye Entreprenør.

20 20 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Stk. 3. Anvendelse af stk. 1 og 2 forudsætter, at dette ikke er i strid med EU's udbudsregler og at ægtefælle eller børn besidder alle krav og kvalifikationer, som forudsat i denne kontrakt og det forudgående udbud. Forsikring 11. Entreprenøren er til enhver tid forpligtet til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Stk. 2. Entreprenørens ansvarsforsikring efter stk. 1 skal dække ydelserne efter denne kontakt og skal pr. hændelse udgøre mindst 5 mio. kr. for personskader og 10 mio. kr. for tingsskader. Stk. 3. Betjener Entreprenøren sig af underentreprenører, jf. 9, er Entreprenøren forpligtet til at sørge for, at underentreprenøren på samme måde opfylder de i stk. 2 nævnte krav om forsikringsdækning. Kommunen kan ligeledes kræve dokumentation herfor. Sikkerhedsstillelse 12. Entreprenøren stiller sikkerhed for et beløb svarende til kr pr. køretøj der medgår til kørslen. Sikkerheden skal opretholdes indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden. Stk. 2. Sikkerheden skal stilles senest 8 hverdage efter aftalens indgåelse i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 3. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Kommunen har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetalinger. Stk. 4. Hvis Kommunen ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal dette samtidigt meddeles Entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til Kommunen inden 10 hverdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Entreprenøren forinden har taget initiativ til at indlede forhandlinger eller indbragt sagen for domstolene. Krav til chauffører og andet personale 13. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af Entreprenøren. Stk. 2. For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal Entreprenøren sørge for, at der foreligger rene børneattester, jf. Lov om Børneattester. Stk. 3. Kommunen kan kræve dokumentation for, at Entreprenøren har indhentet børneattesterne, jf. stk. 2.

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere