AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE"

Transkript

1 AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE Tidsplan: 10. august 2015 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 28. august 2015 Senest tilmelding til spørgemøde 2. september 2015 kl Spørgemøde 11. september 2015 Frist for afgivelse af spørgsmål 16. september 2015 Offentliggørelse af spørgsmål og svar 23. september 2015 kl. 11 Frist for afgivelse af tilbud 25. september 2015 Meddelelse om tildeling af kontrakt oktober 2015 Stand still-periode 13. oktober 2015 Underskrivning af kontrakt 1. januar 2016 Kørselsstart PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO 7. august 2015 UDARBEJDET CANG KONTROLLERET JGL GODKENDT CANG

4

5 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 5 INDHOLD 1 Udbudsbetingelser Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Den udbudte kørsel med garantivogne Henvendelser Kontraktløbetid Krav til køretøjer Forsikringer Betingelser for deltagelse Tilbuddets form Prisniveau Tildelingskriterium Tidsfrister og tidsplan Spørgsmål Offentliggørelse Alternative bud Forbehold Forhandling Sikkerhedsstillelse Kontraktindgåelse 16 2 Kontrakt om kommunal kørsel med garantivogne 17 Kapitel 1 - Generelt 17 Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten 18 Kapitel 3 - Entreprenørens forhold 18 Kapitel 4 - Køreplanlægning 22 Kapitel 5 - Krav til køretøjer og udstyr 23 Kapitel 6 - Kørslen 24 Kapitel 7 - Betalingsmodellen 27 Kapitel 8 - Misligholdelse og bod 28 Kapitel 9 - Ikrafttræden, varighed og ophør 29

6 6 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Kapitel 10 - Tvister 30 Bilagsfortegnelse Kontrakt om speciel kørsel med garantivogne: Bilag A1 Regulering for pris- og lønudvikling Bilag A2 Oversigt over tilmeldte vogne Bilag A3 Krav til køretøjer Bilag A4 Tilbud fra entreprenør Bilag B Tilbudshæfte

7 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 7 1 Udbudsbetingelser Vordingborg Kommune udbyder kommunal kørsel med garantivogne, især inden for børne-, unge- og ældreområdet. Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni Til udbuddet hører følgende dokumenter: Udbudsdokument dækkende den lukkede kørsel med garantivogne, fortrinsvist for kommunens elever til undervisning og SFO samt for kommunens daghjemsbrugere til aktivitets- og genoptræningscentre. Indholdet af udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. 1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af: Udbudsbetingelser (kap. 1) Kontrakt om kommunal kørsel med garantivogne (kap. 2) med Bilagene A1-A4 Tilbudshæfte (Bilag B). Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivningen og efterfølgende ved indgåelse af kontrakt. De indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om befordring med garantivogne i Kapitel 2 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Vordingborg Kommune og entreprenøren reguleres.

8 8 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Den udbudte kørsel 1.2 Den udbudte kørsel med garantivogne Den udbudte kørsel med garantivogne omfatter blandt andet befordring af: Handicappede børn til/fra skole Handicappede voksne Specialklasseelever Børnehavebørn Dagcenterbrugere Ældre til/fra behandlingscentre/fysioterapi Borgere til genoptræningscentre Borgere til arbejdsprøvning Skoleelever til/fra undervisning på kommunens skoler Fælles for alle grupper er, at de af den ene eller anden grund er visiteret til kommunal kørsel. Nogle af borgerne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige problemer, og har måske forskellige hjælpemidler, der skal medtages under transporten. Andre er 100 % selvhjulpne. Chaufførerne skal være opmærksomme på, at borgerne kan være meget forskellige, men at alle skal behandles med respekt. Nogle af borgerne opfatter og bearbejder indtryk fra omverdenen anderledes end almindelige mennesker. De kan miste situationsfornemmelse og have svært ved at kontrollere sig selv. Det anbefales derfor generelt, at chaufføren optræder stille og roligt og afholder sig fra at opdrage eller rette på borgerne. Opstår der problemer i forhold til borgernes adfærd i forbindelse med transporten er det meget vigtigt, at chaufføren og entreprenøren søger råd og vejledningen hos kørselskontoret eller den pågældende institutions personale. Køretøjer Kørslen skal udføres med såkaldt type 5 køretøjer, og der udbydes i alt 11 garantivogne med kørselsstart 1. januar Herudover udbydes som en option kørsel med op til 4 yderligere garantivogne. Garantitid Kørslen med garantivogne omfatter 40 timers garanteret kørsel ugentligt i normaluger. Hertil kommer mulighed for tilvalg af yderligere 10 timers kørsel pr. uge. I uger med mindre end fem hverdage beregnes det garanterede ugetimetal som antal hverdage x 8 timer. Kørslen vil ligge i tidsrummet kl på hverdage (mandag-fredag), dog typisk i tidsrummet kl Oftest vil der være færre timer om fredagen end de øvrige af ugens dage. Skolernes ferier Tildeling af ture I skolernes ferieperioder kan Vordingborg Kommune afmelde garantibiler på en eller flere enkeltdage med 14 dages varsel. Det forventes, at der i ferieperioder kun er brug for samlet otte garantivogne. Vordingborg Kommunes kørselskontor planlægger kørslen fra dag-til-dag. De anvendte vogne skal have installeret kommunens elektroniske GPS-baserede turtildelingsudstyr, således at kørselskontoret kan anvise de enkelte ture ved hjælp af

9 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 9 dette system. Systemet gør det endvidere muligt for kørselskontoret at følge lokaliseringen af de enkelte vogne. Turtildelingssystemet består af software, som installeres på en tablet. Kommunen leverer en tablet til hvert køretøj, som Entreprenøren skal anvende i kontraktperioden. Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udleverede tablet fungerer i hele kontraktperioden. Entreprenøren skal dække eventuelle omkostninger til at vedligeholde tabletten, inklusiv anskaffelse af eventuelle reservedele. Reparationer skal foretages af en af kørselskontoret godkendt reparatør. Tabletten returneres til Vordingborg Kommune umiddelbart efter kontraktens ophør. Kørselskontoret udsender på alle hverdage oplysninger om turene den følgende hverdag. Der vil dog ofte være ændringer i planerne, som forventes meddelt over turtildelingssystemet indtil 1 time, før en tur skal startes. Når kørselskontoret udsender besked til vognen om en tur, får chaufføren på sin skærm oplysninger om borgerens afhentnings- og afsætningssted, borgerens navn, hvorvidt borgeren anvender gangstativ, rollator eller kørestol, samt om der er særlige forhold omkring borgeren, som chaufføren skal være opmærksom på (fysiske eller psykiske handicap, brug af slidsker/ramper o.l.). Kørselskontoret forventer fra starten af 2016 at indarbejde en ekstra facilitet i turtildelingssystemet, som betyder, at borgeren kan blive varskoet med en SMS inden vognen ankommer til borgerens adresse. Kørslen skal udføres på såvel offentlige veje som private veje og private fællesveje, og det kan forekomme, at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm. Garantivognene skal stå til rådighed for kommunens disponering i garantiperioden. Det er som udgangspunkt kørselskontorets ansvar, at den afsatte køretid er tilstrækkelig, dog er det entreprenørens ansvar, at kørslen udføres så hurtigt og effektivt som muligt, under hensyntagen til de borgere, der befordres. Adresser Arbejdsmiljø Generelt køres de enkelte borgere kun til og fra folkeregisteradressen samt til en aflastningsadresse efter nærmere aftale. Vordingborg Kommune aftaler turmuligheder med de enkelte institutioner, og fastlægger løbende reglerne for rekvirering af individuel kørsel. Det er et krav og entreprenørens ansvar, at driftsafviklingen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse henvises til Arbejdsmiljøtilsynets miljøvejviser nr. 17 for transport af passagerer og Vejledning om transport af kørestolsbrugere, Branchesikkerhedsrådet (BSR nr. 4) eller senere udgaver. Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette Vordingborg Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende opgave løses.

10 10 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Overordnet kundebetjening Servicetider Den overordnede kundebetjening skal efterleve følgende krav: Hensyntagen til borgernes individuelle behov. Opmærksomheden henledes på, at borgerne kan have handicap af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå Afhentning af børn/skoleelever sker ved kantsten Afhentning af voksne sker som udgangspunkt ved kantsten, og kan om nødvendigt ske i borgerens entré. Det sidste forudsætter, at chaufføren må forlade vognen for at hente borgeren Børn må ikke efterlades i køretøjet uden opsyn Busserne må ikke benyttes til ophold for elever eller andre Borgerne optages og afsættes som udgangspunkt i rækkefølge for at sikre kortest mulig rejsevej Så vidt mulig direkte kørsel mellem to adresser. Dette kan sikres med den indbyggede kortvisning i turtildelingssystemet Der er ikke regler for maksimal omvejskørsel Kommunen ønsker, at den enkelte betjenes af færrest mulige chauffører. Derfor anbefales en chaufførbemanding af vognene med (2 faste og 2 afløsere ved ferie/sygdom). Det giver mulighed for at køre med én chauffør om morgenen og en anden hjem om eftermiddagen I det omfang, arbejdsmiljøloven tillader det, skal chaufførerne være indstillet på at betjene løse slidsker for borgere, der midlertidigt sidder i kørestol, og har brug for ramper i forbindelse at komme ind og ud af deres hjem. Om servicetider gælder følgende: Generelt: Kørselskontoret aftaler borgernes servicetider med skoler, institutioner og centre Kørselskontoret planlægger ruterne, således at en borger højst skal opholde sig i vognen i 60 min. Borgere til dagcenter og genoptræningscentre forventes at kunne tåle op til 30 min. ventetid før og efter deres aktiviteter på centeret. Skoleelever må tidligst afsættes 10 minutter inden indringning til 1. lektion Skoleelevernes afgangstider tilpasses af kørselskontoret til ringetiderne på den enkelte skole om eftermiddagen Borgerne skal som udgangspunkt stå klar i entreen til den afhentningstid, der er aftalt med kørselskontoret. Såfremt borgeren ikke kommer ud til vognen når den ankommer, skal chaufføren forsøge at hente borgeren ved at banke på døren. Hvis borgeren ikke er kontaktet inden for 5 min. kan han køre, men skal samtidig give kørselskontoret besked. Chaufføren Chaufføren skal: Yde en venlig og korrekt betjening af borgerne Køre sikkert og roligt Hjælpe borgerne ind og ud af køretøjet sammen med vedkommendes ejendele/evt. hjælpemidler Kunne betjene det udstyr, der findes i vognene og kende reglerne for transport af handicappede m.v.

11 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 11 Sikre korrekt brug af godkendte seler og forsvarlig fastspænding af borgere og kørestole Have godt lokalkendskab til betjeningsområdet Give tilbagemelding til kørselskontoret, såfremt der ikke opnås kontakt til borgeren ved afhentning Beherske det danske sprog skrift og tale Overholde sin tavshedspligt om kørslen Bære uniform Have børneattest. 1.3 Henvendelser Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige forhold skal stiles skriftligt til: Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Att: Bo Kuno Christensen. Mail: 1.4 Kontraktløbetid Kontrakten løber fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december Vordingborg Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år, med et år ad gangen og på uændrede vilkår. Evt. forlængelse meddeles Entreprenøren senest 6 måneder før kontraktens udløb. Kontrakten er uopsigelig af entreprenøren i kontraktløbetiden. 1.5 Krav til køretøjer Til kørslen skal anvendes køretøjer af type 5, dvs. høje vogne med lift. Køretøjerne skal mindst have plads til 16 passagerer plus føreren. Køretøjerne må tidligst være indregistreret første gang 1. januar De nærmere krav til køretøjer er angivet i Bilag A3 til kontrakten. 1.6 Forsikringer Der stilles krav om, at Entreprenøren til enhver tid er forpligtiget til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. 1.7 Betingelser for deltagelse Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Den udbudte kørsel vil være speciel rutekørsel og skal udføres med køretøjer, der kræver universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Dokumentation for, at en sådan universaltilladelse foreligger eller kan opnås, skal vedlægges tilbuddet.

12 12 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Herudover skal tilbudsgiverne afkræves en tro og love erklæring vedrørende: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2 og Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektiv nr. 2004/18/EFs artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Kontaktperson Underentreprenør Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for Entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kontaktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Vordingborg Kommune skal foregå på dansk. På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle underentreprenører. Underentreprenører er underlagt de samme kvalifikationskrav som Entreprenøren. Ved tilbudsafgivelse skal der for evt. underentreprenører således foreligge dokumentation for universaltilladelse til buskørsel samt en "Tro og love"-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige, udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 mv. og udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45 mv. Anvendelse af underentreprenører undervejs i kontraktperioden skal på forhånd godkendes af Vordingborg Kommune. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Vordingborg Kommune. Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører. Afregning sker altid til den Entreprenør, der har kontrakten med Vordingborg Kommune og til de heri aftalte priser. Aktie- og anpartsselskaber For aktie- og anpartsselskaber skal Vordingborg Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. 1.8 Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der hører til udbudsmaterialet. Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte bagest i udbudsmaterialet (Bilag B), og det er tilbudshæftet, der afleveres i en lukket kuvert mærket "Må ikke åbnes - tilbud på kommunal kørsel med garantivogne i Vordingborg Kommune". Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner. Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen. For kørslen med garantivogne angives de specificerede priser på følgende måde: Fast pris pr. time for garantiperioden (40 timer ugentligt) Fast pris pr. time for ekstra kørsel ud over garantiperioden (maks. 10 timer ugentligt).

13 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 13 På tilbudsblanketten skal angives, hvor mange garantivogne, der tilbydes kørsel med. Der skal afgives tilbud på kørsel med mindst 3 garantivogne, der kan afgives tilbud på op til 11 garantivogne. De anførte timepriser gælder for alle de garantivogne, der tildeles kørsel. Herudover er det muligt at tilbyde en procentvis rabat på de anførte timepriser, hvis der afgives tilbud og opnås kørsel med flere end 3 garantivogne. Den anførte rabat gælder for timepriserne på alle de garantivogne, der opnås kørsel med. For kørslen i optionen om op til yderligere 4 garantivogne angives de specificerede priser på følgende måde: Fast pris pr. time for garantiperioden (40 timer ugentligt) Fast pris pr. time for ekstra kørsel ud over garantiperioden (maks. 10 timer ugentligt). Der skal afgives tilbud på kørslen i optionen. Vordingborg Kommune skal give meddelelse om udnyttelse af optionen senest 2 måneder før garantivogne i optionen skal sættes i drift. Meddelelse om udnyttelse af optionen skal ske senest 1. august Vordingborg Kommune kan kun gøre brug af optionen én gang. Vordingborg Kommune betaler ikke: Faste månedlige omkostninger til entreprenøren For tomkørsel frem til første opsamling og tomkørsel efter sidste afsætning For pauser, hvor vognen ikke er til rådighed for kommunen. Der afregnes dagligt fra tidspunktet for første opsamling til sidste afsætning. Den faktiske afregning for kørslen sker i form af betaling for en samlet køretid, opgjort i timer og minutter for hver dag. Specifikationerne refererer til 22 i kontrakt om kørsel med garantivogne, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. I tilfælde af manglende kvalitet under udførelsen af kørslen kan entreprenøren pålægges betaling af bod, jf. 28 i kontrakt om kørsel med garantivogne. 1.9 Prisniveau Tilbuddet skal angives i prisniveauet for januar Der reguleres hvert år pr. 1. januar efter Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, jf. 24 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. Bilag A1 til kontrakten. Der reguleres første gang i januar 2017 med udgangspunkt i indekset for januar 2016.

14 14 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 1.10 Tildelingskriterium Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni Valg af tilbud på den udbudte kørsel sker på grundlag af følgende kriterium: Laveste pris. Laveste pris for tilbud på kørsel med garantivogne vil blive beregnet på baggrund af 40 x timeprisen (den tilbudte timepris for garantitid, inkl. rabat, hvis rabat er anført) + 5 x timeprisen for ekstratimer (den tilbudte timepris for ekstrakørsel, inkl. rabat, hvis rabat er anført). Beregningen fremgår af tilbudsblanketten. Kriteriet for tildeling af kørslen vil således være den samlet set laveste pris for Vordingborg Kommune for alle 11 garantivogne under hensyntagen til evt. rabat på de afgivne tilbudspriser, som Vordingborg Kommune kan opnå. Tildelingskriteriet om laveste pris kan medføre, at en tilbudsgiver, der tildeles kørsel, kan risikere kun at få tildelt kørsel med 1 garantivogn til trods for, at vedkommende har givet tilbud på mindst 3 garantivogne. Tilbudsgiveren vil i så fald blive afregnet efter den afgivne timepris for denne ene vogn. Hvis en tilbudsgiver har angivet rabat og samlet set opnår kørsel med flere end 3 garantivogne (inkl. evt. optionskørsel) vil den samlede kørsel blive afregnet til de afgivne timepriser inkl. den anførte rabat. De angivne timepriser for kørsel i optionen vil ikke indgå i tildelingen af kørsel, men indgå i tildeling af evt. optionskørsel. Optionskørsel tildeles i givet fald til den tilbudsgiver, der har opnået kontrakt om kørsel, og som har afgivet den laveste pris på optionen. Laveste pris på optionen vil blive beregnet på baggrund af 40 x timeprisen (den tilbudte timepris for garantitid i optionen) + 5 x timeprisen for ekstratimer (den tilbudte timepris for ekstrakørsel i optionen) Tidsfrister og tidsplan Tilbuddet skal være Vordingborg Kommune i hænde senest onsdag den 23. september 2015 kl , dansk tid på følgende adresse: Vordingborg Kommune Kørselskontoret Mønsvej Vordingborg Att: Bo Kuno Christensen. Vordingborg Kommunes åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside (

15 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 15 Tilbud skal afleveres i kuvert mærket med: "Må ikke åbnes. Tilbud på kommunal kørsel med garantivogne i Vordingborg Kommune". Kørslen påbegyndes fra og med den 1. januar Tilbud skal vedstås til og med 1. januar Spørgsmål Der afholdes spørgemøde den 2. september 2015 kl Spørgemødet afholdes hos: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg. Deltagere i spørgemødet bedes tilmelde sig hos kommunens kontaktperson, jf. afsnit 1.3, senest den 28. august Svar på spørgsmål, som enten bliver stillet i forbindelse med spørgemødet eller i øvrigt vil blive sendt til samtlige deltagere. Svarene vil desuden blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Alle spørgsmål og svar anonymiseres. Spørgsmål modtaget senest den 11. september 2015 vil blive besvaret senest den 16. september Spørgsmål modtaget senere end den 11. september 2015 vil forsøges besvaret, i det omfang det er muligt Offentliggørelse Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene. Vordingborg Kommune udarbejder i overensstemmelse med reglerne for offentlighed og aktindsigt et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle kommentarer. Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere Alternative bud Der accepteres ikke alternative bud Forbehold Der accepteres ikke forbehold Forhandling Der kan ikke forhandles med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Der vil således ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger. Det er derfor yderst vigtigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder angiver samtlige priser, og at tilbuddet er præcist i alle henseender.

16 16 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 1.17 Sikkerhedsstillelse Der forlanges ingen sikkerhedsstillelse i forbindelse med afgivelse af tilbud. I forbindelse med kontrakt om speciel kørsel med garantivogne, vil der ved kontraktindgåelse blive forlangt en sikkerhedsstillelse på. kr ,- pr. garantivogn. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge i form af en garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab. Garantien opretholdes, indtil den frigives af Vordingborg Kommune ved kontraktens udløb, forudsat at entreprenørens forpligtigelser er fuldt opfyldt. Den nævnte garanti kan hæves på anfordring og efter påkrav over for entreprenøren, såfremt entreprenøren efter Vordingborg Kommunes skøn helt eller delvist har misligholdt sine forpligtigelser i forbindelse med kontrakten Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Vordingborg Kommune til underskrift. Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives. Et eksemplar af kontrakten opbevares af Vordingborg Kommune og et eksemplar af entreprenøren. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag til kontrakten. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kap. 1 og Bilag B) og bestemmelserne i efterfølgende kontrakt (kap. 2 inkl. Bilag A1-4) gælder kontrakten.

17 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 17 2 Kontrakt om kommunal kørsel med garantivogne Mellem Vordingborg Kommune [afdeling] [adresse] Herefter kaldet "Kommunen", Og [Navn på Entreprenør] [cvr-nr.] [adresse], Herefter kaldet "Entreprenøren". Kapitel 1 - Generelt 1. Denne kontrakt er indgået efter udbud afholdt i overensstemmelse med udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011). 2. Kontraktgrundlaget består af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Nærværende aftale Samtlige bilag vedlagt denne aftale (A1-A4) Det øvrige udbudsmateriale Entreprenørens tilbud vil indgå som Bilag A4. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktens dokumenter har dokumenterne forrang i ovennævnte rækkefølge.

18 18 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten Ydelser, leveringstid og mængde 3. Ydelserne består i befordring med garantivogne af visiterede borgere især inden for børne-, unge- og ældreområdet, som Kommunen efter lovgivningen kan eller skal tilbyde befordring for Kommunens regning. Stk. 2. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag samt udbudsmaterialet i øvrigt. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, indgår som Bilag A4. Kørslen skal ske i overensstemmelse med kontrakten og lovgivningen. I det omfang kontrakten eller lovgivningen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal disse udføres fagmæssigt korrekt. 4. For hvert køretøj garanteres Entreprenøren betaling for mindst 40 timers kørsel ugentligt i normaluger (uger med skoledage). Kommunen kan herudover for hvert køretøj tilvælge yderligere op til 10 timers kørsel pr. uge. I uger med færre end 5 hverdage, beregnes det garanterede ugentlige timetal som antal hverdage x 8 timer. 5. På hverdage, som er skolefridage, kan Kommunen afmelde kørslen for en eller flere af garantibilerne. Entreprenøren skal varsles herom senest 14 dage forinden. Garantivogne afregnes ikke på de dage, hvor kørsel er afmeldt. 6. Kørslen omfatter ved kontraktstart kørsel med de køretøjer, der er angivet i Bilag A2. 7. Befordringen sker efter nærmere anvisning fra Kommunens kørselskontor. Oplandet er primært Vordingborg Kommune, men der kan være borgere, der skal hentes og bringes til adresser i nabokommunerne. Lokaliteterne kan ændres under kontraktperioden. Kapitel 3 - Entreprenørens forhold Ejerforhold og underentreprenører 8. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 2. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles Kommunen. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskaber til Kommunen med en detaljeringsgrad og informationsværdi, svarende til kravene i Aktieselskabsloven. Stk. 3. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Kommunen berettiget til at opsige kontrakten

19 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER 19 med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Kommunen har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 4. Hvis Entreprenøren er organiseret som en forening, har Kommunen stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Kommunen have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Kommunen kræve, at de entreprenører, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Kommunen for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. Stk. 5. Entreprenøren skal have Universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Den originale universaltilladelse skal opbevares hos Entreprenøren og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. 9. [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen. Hvis der benyttes underentreprenører: Udfyldes med Entreprenørens oplysninger om brug af underentreprenører. Hvis der ikke benyttes underentreprenører skrives: Entreprenøren benytter ikke underentreprenører på tidspunktet for denne kontrakts ikrafttræden.] Stk. 2. Entreprenøren er eneansvarlig over for Kommunen og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Stk. 3. Ønsker Entreprenøren at benytte [yderligere eller andre] underentreprenører, kræver det Kommunens forudgående, skriftlige samtykke. Kommunen kan ikke nægte samtykke uden saglig grund. Stk. 4. Entreprenøren har samme ansvar efter denne aftale, uanset om der benyttes underentreprenører. Entreprenøren indestår for, at underentreprenører lever op til alle krav i denne kontrakt. Stk. 5. Forholdet mellem Entreprenøren og underentreprenører er Kommunen uvedkommende. Kommunen fraskriver sig ved afgivelse af samtykke til brug af underentreprenører ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i forfaldent vederlag i tilfælde af Entreprenørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Al betaling, kontakt m.v. sker til Entreprenøren. Overdragelse 10. Ægtefælle eller børn kan med Kommunens godkendelse indtræde i kørselskontrakten i stedet for Entreprenøren. Stk. 2. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Kommunen godkender den nye Entreprenør.

20 20 UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIBILER Stk. 3. Anvendelse af stk. 1 og 2 forudsætter, at dette ikke er i strid med EU's udbudsregler og at ægtefælle eller børn besidder alle krav og kvalifikationer, som forudsat i denne kontrakt og det forudgående udbud. Forsikring 11. Entreprenøren er til enhver tid forpligtet til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Stk. 2. Entreprenørens ansvarsforsikring efter stk. 1 skal dække ydelserne efter denne kontakt og skal pr. hændelse udgøre mindst 5 mio. kr. for personskader og 10 mio. kr. for tingsskader. Stk. 3. Betjener Entreprenøren sig af underentreprenører, jf. 9, er Entreprenøren forpligtet til at sørge for, at underentreprenøren på samme måde opfylder de i stk. 2 nævnte krav om forsikringsdækning. Kommunen kan ligeledes kræve dokumentation herfor. Sikkerhedsstillelse 12. Entreprenøren stiller sikkerhed for et beløb svarende til kr pr. køretøj der medgår til kørslen. Sikkerheden skal opretholdes indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden. Stk. 2. Sikkerheden skal stilles senest 8 hverdage efter aftalens indgåelse i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 3. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Kommunen har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetalinger. Stk. 4. Hvis Kommunen ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal dette samtidigt meddeles Entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til Kommunen inden 10 hverdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Entreprenøren forinden har taget initiativ til at indlede forhandlinger eller indbragt sagen for domstolene. Krav til chauffører og andet personale 13. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af Entreprenøren. Stk. 2. For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal Entreprenøren sørge for, at der foreligger rene børneattester, jf. Lov om Børneattester. Stk. 3. Kommunen kan kræve dokumentation for, at Entreprenøren har indhentet børneattesterne, jf. stk. 2.

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 VORDINGBORG

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt (udkast) Mellem. Kirkevej Dragør CVR: Herefter kaldet "Kommunen", [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr.

Kontrakt (udkast) Mellem. Kirkevej Dragør CVR: Herefter kaldet Kommunen, [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr. Dragør Kommune Kontrakt (udkast) Mellem Dragør Kommune Kirkevej 7 2791 Dragør CVR: 12881517 Herefter kaldet "Kommunen", Og [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr.] Herefter kaldet "Leverandøren". Kapitel

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontrakt. om supplerende skolekørsel. mellem. Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund CVR-nr

Kontrakt. om supplerende skolekørsel. mellem. Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund CVR-nr Kontrakt om supplerende skolekørsel mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund CVR-nr. 29 18 91 29 Og XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXX CVR-nr. XX XX XX XX 1 Kontraktens parter Frederikssund

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD AF RUTE- OG VISISTERET KØRSEL

SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD AF RUTE- OG VISISTERET KØRSEL SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD AF RUTE- OG VISISTERET KØRSEL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

UDBUD KOMMUNAL KØRSEL

UDBUD KOMMUNAL KØRSEL UDBUD KOMMUNAL KØRSEL FAXE KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL Tidsplan for udbuddet: Den 23. maj 2013 Offentliggørelse af udbudsmateriale Den 3. juli 2013 Deadline for aflevering af tilbud Den 4. juli 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere