SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD"

Transkript

1 SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

2 SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf. 67 K G l. H O FLE V E R A N D Ø h w DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s V. POU LSEN & A. S Ø R E N SE N MURERMESTRE og ENTREPRENØRER Kontor: Molbcchs Allé 8 - Kl. 8, Telf Grundlagt 1917 HARBOES JubilæumspilsnerA / SILVER (ib A. Green-Andersen Landsretssagfører P e d e r S k ra m s g a d e 7. K ø b e n h a v n C e n t r a l 5151 Krystal - Glas - Porcelæn Nørregades Glashandel N ø r r e g a d e K ø b e n h a vn K. - C tr SVEGÅRDS BOGHANDEL SORØ TELF. 27. PO STKO N TO 7163 HOTEL H A R A L D Q V 1 S T landsretssagfører Gregers Tage N ielse n's eftf. Frederiksberggade 25 C Pal«7710 Tlf. 4 ombygget, nymonteret 26 vær. m/ bad, toilet, telf. Ny direktion POSTGAARDEN... en luksusøl i pilsner-klassen, der forener eksportøllets og pilsnerens gode egenskaber. HARBOE SILVER er lys og festlig. Dens fine og særprægede sølvetikette pryder ethvert bord. HARBOES BRYGGERI

3 S O I E \ N n - B I A D E T JANUAR AARGANG NUMMER 1 For 50 år siden E r in d r in g s k r o n ik af Poul Schjærjf I V. H øjd ep u n ktet, p rik k e n o ver i et og det, d er fy ld te stu d e n te rtid en m ed fe stlig e stu n d er, v a r, m ed al re sp e k t fo r de tid lig e re fre m h æ v e d e personer, is æ r to en k e lte u n iv e rsite tslæ re re og en in stitu tion: L æ re r n e v a r K ris tia n E r s le v og V ilh elm A n d e rse n, in stitu tio n en R egen se n. Da je g g jo rd e m in b e ty d n in g sfu ld e in d træ den i den a k a d e m isk e verd e n, v a r K r. E rsle v 56 å r gam m el, m e n i b esid d else a f en d y n a m isk a rb e jd sk ra ft; e n e rg i ly ste fre m a f den slan k e skikkelse, h a n s ø jn e v a r fu ld e af liv, og h an b e væ ged e sig a ltid a f sted m ed sm å h u rtig e sk rid t. E t p a r år in d i m in stu d e n te rtid u d g a v h an sin v e lsk re v n e og fr is k e fre m stillin g a f d et 16. å r hundredes h isto rie ; h e r sk ild re d e s u n d e r o m talen af tid ens d a g lig liv bl. a. fre m sk rid te n e i k o gekunsten; m an fa n d t m an ge n ye re tte r, h vad professoren u d try k te således:»i d atid en s m ad lavn in g er d e r sto r t røre«fo rm o d e n tlig o g så i g ry d e rn e! H an s k o n cen trered e o v e rsig t o ver m id d elald eren s h isto rie, tre sm å bind, in d e holdt, isæ r v e d rø re n d e fo lk e v an d rin g e n, sy n s punkter, d e r v a n d t eu ro p æ isk a n erk en d else, og sin e k ild e k ritisk e ø v e lse r fre m la g d e h an m ed u n gd om m eligt liv og o p lu kk ed e fo r os a lle en sto r og rig v e rd e n ; m an læ rte, ik k e u k ritisk at tro p å a lt sk re v e t e lle r try k t. Som ek sa m in a to r i d e t d a g lig e og v e d ek sam en v a r K r. E rs le v uden sm å lig h e d ; h an ev n e d e at sk eln e m ellem v æ se n tlig t og u v æ se n tlig t hos ek sa m in a n d e n og v u rd e re d e, n å r den n e v iste fo rstå e lse a f sto ffet. D ette kom m ig h ø jlig til gode ved em b edsek sam en, h v o r je g sk u lle gø re rede fo r de ta l rig e ita lie n sk e sta te r i m id d e la ld e re n ; på et fo r m ig h ø jst b e le jlig t tid sp u n k t brød h an v e n lig t a f m ed en b em æ rk n in g om, at v i v is t nu v a r n å e t ud o ver, h vad d e r sk u lle b e sv a re s, noget, je g v a r m eget en ig m ed h am i. H an h a v d e h u m or og ku n n e ta g e en lid t flo t b em æ rk n in g ; han glæ d ed e sig såle d es sam m en m ed au d ito riet, da je g u n d e r en lab o ra to rie ø v e lse, h v o r je g på g ru n d la g a f E r s le v s fo rsk n in g e r fre m h æ v e d e E r ik a f P o m m ern s fo rtje n e ste r a f D an m a rk s h an d el, i det sam m e kom til at v æ lte sk am m e len u n d e r k a te d e re t og d e rv e d u d b rød:»n å, det b le v m åsk e slået lo v lig stæ rk t fast!«h an fo r stod de stu d eren d es t a r v og fo rn ø d en h ed er, v a r m ed til at gen n em fø re p ra k tisk e re fo rm e r, og sp u rg te m an ham, g a v h an a ltid k lo g e råd. S tø rst b e ty d n in g fo r stu d en ten fr a den lille b y h a v d e dog V ilh e lm A n d e. sen, d er v a r så v e n lig a t lad e sig k n y tte til u n iv e rsite te t netop 1

4 i v o rt ru så r A lle re d e i y d re og optræ d en sk ilte den n y e p ro fe sso r sig ud fr a fle r ta lle t a f k o lle g e rn e ; d e rtil kom, a t h an læ r e r og u n d e rv ise r, som h an h a v d e v æ re t p e rso n lig t g a v sig a f m ed sin e e le v e r. H ans fo re læ sn in g e r og ø v e lse r v a r en fest, en oase; sin d et stem tes til fu ld fo rstå e lse a f det d ig te rv æ rk, d e r sk u lle fo rto lk e s, n å r V ilh. A n d erse n fø r gen n em g an gen g jo rd e v æ rk e t n æ rv æ re n d e v e d sin leven d e o p læ sn in g; og den d e rp å fø lg en d e u d red n in g h a v d e m an ik k e tid lig e re h ørt m a g e til, h e r v a r d y b d e og ån d fu ld h e d, m en tillig e fa s t m etode, a fp a sse t e fte r de e n k e lte tek ste rs sæ rlig e p ræ g ; h e r fik m an noget, m an k u n n e b ru g e sen ere i liv e t, h e r fø lte m an, at m an ik k e n e d sk re v sp id s fin d ig e su b tilite te r. O g de b erø m te litte ræ re c y k e ltu re v a r på en g an g en in d v ie lse i dan sk n a tu r og i sted ets b etyd n in g fo r d ig teren og h ans v æ rk. E n d e jlig m a jd a g 1909 b e g a v v i os»fra k v a lm fu ld e m u r, til m a rk en så h uld «, og d en gan g k u n n e m an p r. c y k e l b e fa re D an m ark s la n d e v e je uden risik o fo r liv og lem m er. I P e te r L ie p s h u s i D y re h a v e n nød v i d en m ed b ragte fro k o st; h e r im p on ered e p ro fe sso re n os arm e stu d e n te r v e d a t fre m ta g e en sa ftig kotelet; m en en d n u m e re im p on ered e h an os e fte r m å l tid et v e d sin e b e re tn in g e r om D y re h a v e n som sk u e p lad s fo r S a n c t H a n sa fte n -sp il, ved fo r tæ llin g e rn e om K irs te n P il og om den unge O eh le n sch lå g e rs u d flu g te r til D y re h a v e n m ed træ et, d e r en d n u står, fo rsy n e t m ed d ig teren s n avn. P å v e je n fr a R u n g ste d h ilste tu ren s led er på fo rfa tte r e n K a r l L a rse n, som stod og slik k e d e so lsk in fo r en d en a f S a n s k e v e j; h e r så je g fo r fø rste g a n g den n e m and, h v is m u n tre fo rtæ llin g e r je g så o fte h a r p la g e t m ine m edm en n esk er m ed a t læ se op, og som je g e fte r m it kom m e til R u n g ste d h a v d e en del fo rb in d e lse m ed. P å H ørsh olm h otel in d toges m id d agen, den store V ilh e lm fo re d ro g m ed g lim ren d e k u n st K a r l L a rse n s»o din og h an s g am le k æ m p er«, b e re t n in gen om d ifte ritis-so m m e re n i V e d b æ k m ed det m æ g tig e b ille d e a f D rach m an n»på b u rg u n d e rrø d b ag gru n d «(P. H an sen s u d tryk). E fte r en lille d an s trå d te s p e d a le rn e tilb a g e til h oved stad en. H u n d red er a f D an m a rk s d a n sk læ re re h a r a f h am læ rt at læ se ret, og stu d e rer m an h an s sto re litte ra tu rh isto rie, h ø re r m an m an ge ste d e r d en s fo rfa tte r s stem m e; k u n h an s e le v e r e r fu ld t u d i stan d til at fo rstå dette så rig e v æ rk. V ilh. A n d erse n, som je g k u n n e b liv e v e d at b e re tte om, v a r d en store o p le v e lse p å K ø b e n h a v n s u n iv e rsite t; h e r tra f m an ik k e en p ro fe s sor, m en et m en n eske. O m h am gæ ld er, h v a d d e r stå r på de g a m le ru n e ste n e :»Få v o rd e nu fø d te b ed re end han«. S a m v æ re t m ed stu d ie fæ lle r, k am m erater og v e n n e r kan je g m å sk e fo r tæ lle lidt om en an d en g a n g ; den side a f stu d e n te rliv e t h ar g iv e t m ig v æ rd ie r, d er h a r b id ra g e t d e re s til i m it a rb e jd e og m in fæ rd a t v ise m e n n esk elig fo rstå e lse, i god fo rstan d at få d e t b ed ste ud af livet, at fo r søge at leve som liv sk u n stn e r. Komedie på kammer nummer 5 D et m å h a v e v æ re t , under den u d m æ rk ed e k am m erd u k s G eo rg Johannessen, det b egyn d te. H an b le v g ift m e d A n n a B o n n esen, som a lle fra den g an g h u s k e r fr a k o n geb allern e, og døde i i U. S. A. K a m m e rfu k s v a r m in b ro d e r C arl L o re n ze n, n u sk o v rid e r i Jy lla n d. D e 3 an d re d e t v a r n e m lig e t af fem k a m re n e v a r Jonas L in d, H e n r y H ellssen og u n d e r tegn ed e, h v ad re k to r H o ff v ille h ave re tte t til» u n d e rsk re v n e «. S åso m H e n ry A le x a n d e r H ellssen v a r p å k a m ret, b le v det s e lv fø lg e lig e t»litteræ rt«k a m m er. A lle re d e den g a n g v a r h an stæ rkt o p ta g et a f teater, sk u e sp il og sk u e sp ille re. D et litte ræ re og d ra m a tisk e kom dog fø r s t til u dbru d å re t e fte r, da je g b le v k a m m e rd u k s, ligeled es p å et fem k a m m e r; m en så slog d e t til gen gæ ld også u d i ly s lue. V i sp ille d e k o m ed ier, h ele tre, som H e llssen sk re v. D e to a f d em lig g er fo ra n m ig s k re v e t i sm å stile h e fte r, som kostede 8 øre s ty k k e t. D et ene e r» o rig in alu d g aven «, H e lls- sen s m an u sk rip t. D e r v a r v is t kun det ene e k s em p lar. F ø rst sp illed e v i» S p e jle t«, lystsp il i 2 a c te r a f H. A. H. H an d lin g en fo re g ik i u d k an ten a f T okio. N æ ste sty k k e p å re p e rto ire t v a r»o rfe u s i U n d erv erd en «, a f H e llsse n kald et» b u rle sk ly sts p il m ed san ge, k o r og d an s i 3 acter«s æ sonen slutted e m ed in te t m in d re end» Jo rd e n ru n d t i 80 dage«, i san d h ed et u d sty rssty k k e. D e r v a r v istn o k 5 a cte r, a f h v ilk e nogle y d e rlig e re v a r d e lt i 2 a fd e lin g e r. J e g h u sk er et v ir v a r a f d e k o ratio n e r: E n v e n te sa l i London, en u rsk o v m ed v ild e d y r, som v i te g n e d e og m a led e p å p ap m. m. N å r je g s k r iv e r» vi«, er det fo r m e g e t sa g t; th i også p å m a le rie ts om råd e v a r H e llsse n k u n stn eren. V i an d re k u n n e kun b ru ges til det g ro v e re. H vord an v i b ar os ad, fo r s t å r je g knap t. A lle 2

5 k o m e d i e r n e s p i l l e d e s p å k a m r e t, s o m b l e v d e l t i s c e n e o g t i l s k u e r p l a d s v e d o p h æ n g t e p l a i d e r o g l a g n e r. M a n v i l f o r s t å, a t d e t u n d e r d e p l a d s f o r h o l d h a v d e s i n e v a n s k e l i g h e d e r a t s k i f t e k u l i s s e r f r a j e r n b a n e s t a t i o n e n i L o n d o n t i l u r s k o v e n. m a n d l i g e r o l l e r s i n d e h a v e r e m e d l a n g e, f l e t t e d e h å r p i s k e a f s o r t u l d g a r n. M e n m a n d a r i n e r e r v i s t o g s å s t r e n g t t a g e t m e r e k i n e s i s k e e n d j a p a n s k e. D a» S p e j l e t «b l e v t a g e t a f r e p e r t o i r e t, k o m t u r e n t i l S p e j l e t H a n d l i n g e n e r d e n, a t d e n y n d i g e J u m - j u m o g d e n f a t t i g e h a r p e s p i l l e r K i - t o i k k e m å f å h i n a n d e n f o r d e v e l h a v e n d e f o r æ l d r e, s o m h a r b e d r e k o r t p å h å n d e n, b l. a n d r e e n m a n d a r i n ; m e n a l t e n d e r s e l v f ø l g e l i g l y k k e l i g t. D e t o r d n e s v e d s p e j l e t s h j æ l p i d e t d e t f o r u d s æ t t e s, a t m a n a l d r i g f ø r h a r s e t e t s p e j l i J a p a n. L a s s e n ( f o r n a v n e t g l e m t, f a d e r e n v a r l æ g e i S t u b b e k ø b i n g ) v a r h a r p e s p i l l e r e n K i - t o. D a t æ p p e t g i k o p, s t o d h a n a l e n e p å s c e n e n. H a n s f ø r s t e r e p l i k l ø d :» A k, h v o r e r d e t d o g t u n g t a t h a v e u l y k k e l i g k æ r l i g h e d! «A l l e r e d e p å d e t t e t i d s p u n k t v a r d e r t i l s k u e r e, d e r l o, h v i l k e t a l d e l e s i k k e v a r m e n i n g e n ; m e n d e r e r j o a l t i d n o g l e, s o m s a v n e r s a n s f o r a l v o r o g p o e s i. C a r l L o r e n z e n, a f d e m f r a d e n g a n g b e d r e k e n d t u n d e r n a v n e t» C a l l e «, v a r d e n s k ø n n e J u m - j u m. A l f r e d H e i d e n h e i m, s o m n u s i d d e r e t s t e d o v r e i S y d a m e r i k a, h a v d e v i s t o g s å e n r o l l e. S c e n e a r r a n g e m e n t e t v a r f ø l g e n d e :» E n j a p a n e s i s k g a d e. T i l h ø j r e f o r t i l s k u e r n e K o - k o s h u s, i h v i s g a v l d e r e r e n i n d g a n g s d ø r. E t s t o r t å b e n t v i n d u e, d e r t j e n e r s o m b u t i k, o p t a g e r d e n v æ g, d e r v e n d e r i n d m o d s c e n e n. L i g e o v e r f o r e r K i - t o s h u s. D e r i e r d e r e t v i n d u, s o m v e n d e r u d m o d p u b l i k u m. F o r a n h a n s h u s e n l i l l e b æ n k. «A l t d e t t e s k u l l e a l t s å r u m m e s i d e n e n e h a l v d e l a f e t k a m m e r. I e n a f s c e n e r n e k a s t e d e K i - t o e n g a v e» o v e r g a d e n «t i l d e n e l s k e d e, f o r d i f a d e r e n i k k e m å t t e s e d e m s a m m e n. D e s t o d h ø j s t e n m e t e r f r a h i n a n d e n, o g g a v e n b l e v» k a s t e t «e n h a l v m e t e r. D e r v a r s a n g e i s t y k k e t. E n a f d e m g i k p å m e l o d i e n t i l» P å d j æ v l e ø e n D r e y f u s s i d d e r m e d t å r e r p å d e n b l e g e k i n d «, d e n g a n g e n s c h l a g e r, s o m h ø r t e s f r a a l l e l i r e k a s s e r. K i - t o s a n g : P å m i n J u m - j u m j e g a l t i d t æ n k e r, a d k i n d e n r i n d e r t å r e r n e. A k, s o r g e n t y n g e r m i g i l æ n k e r, o g i m i t h j e r t e b r æ n d e r s å r e n e, o. s. v. K u l i s s e r o g d r a g t e r, a l t l a v e d e v i s e l v. D r a g t e r n e v a r a f b l o m s t r e t b o m u l d s t ø j, m e n v i s t m e r e k i n e s i s k e e n d j a p a n s k e. J e g h u s k e r d e O r f e u s i u n d e r v e r d e n. F o r f a t t e r e n v a r a f g j o r t s t æ r k t p å v i r k e t a f O f f e n b a c h s o p e r e t t e, s o m h a n h a v d e s e t p å A a r h u s T e a t e r. D e r s t i l l e d e s s t o r e k r a v t i l s c e n e f o r a n d r i n g e r o g d e k o r a t i o n e r, s å s o m 1. a c t f o r e g i k i T h e b e n, 2. a c t p å O l y m p e n o g 3. a c t i u n d e r v e r d e n e n. 2. a c t b e g y n d t e m e d k o r p å O l y m p e n : I O l y m p e n s h ø j e h a l l e r m å n e n s h v i d e l y s n u f a l d e r. D e r e r n æ s t e n i n g e n h j e m m e, d e e r a l l e l i g e s l e m m e. A l l e G u d e r n e e r b o r t e, l i s t e t u d a f a l l e p o r t e, s v æ r m e r n u i m å n e n s s t r å l e r, s k ø n t d o g Z e u s d e t i k k e t å l e r... H e l l s s e n s p i l l e d e s e l v f ø l g e l i g s e l v E u r y d i c e. M i n b r o d e r v a r P l u t o i h ø j r ø d d r a g t b r æ m m e t m e d v a t, o g j e g v a r Z e u s. S t y k k e t v a r v i s t e g e n t l i g i k k e m e g e t m o r a l s k. E u r y d i c e v a r j o e n n o g e t a l s i d i g d a m e, i a l t f a l d i H e l l s s e n s l y s t s p i l, h v o r h u n s k i f t e d e f r a O r f e u s t i l P l u t o, f r a h a m t i l Z e u s o g e n d t e h o s B a c c u s. I e t v e r s k v a d h u n t i l Z e u s : H e r f o r k e d s o m h e d j e g i k k e l e v e k a n o g i T h e b e n h e l l e r i k k e f o r m i n m a n d ; m e n h v i s d u d i g k ø n t v i l t a g e n u a f m i g, v i l t i l e v i g t i d j e g e l s k e d i g. V i b e s k æ f t i g e d e o s i m i d l e r t i d i k k e m e d s t y k k e t s m o r a l e, i k k e m e d e n t a n k e, o g h v a d a n g å r s p r o g e t, v a r a l t a n d e t e n d k l a s s i s k, s n a r e r e S o r a n e r - j a r g o n. D e r f o r e k o m r e p l i k k e r s o m» D e t e r l ø g n «o g» H o l d k æ f t «. Z e u s s a n g d a o g s å f o r m a n e n d e t i l d e a n d r e G u d e r : T o n e n h e r o p p e e r u a l m i n d l i g s k i t, m e d E d e r s l ø j e r d e t s n a r t n u g å r f o r v i d t. R e p l i k k e r n e v a r i k k e d e t e n e s t e, s o m i k k e v a r o l y m p i s k o g a t t i s k. D e r d a n s e s v a l s t i l m e l o d i e n» M i n K æ r e s t o g j e g «, o g A p o l l o n r a k t e E u r y d i c e» e n b l y a n t «, h v o r m e d h u n s k r e v p å O r - f e u s s d ø r, a t n u v a r h u n g å e t. D e r v a r o g s å a n d e t e n d r e p l i k k e r n e, s o m t o g f a r v e a f l i v e t p å A k a d e m i e t : A p o l l o n f i k s t u e a r r e s t, o g G u d e r n e b l e v o m m o r g e n e n v æ k k e t m e d e n k l o k k e g a m l e O l e i e r i n d r i n g. E n m e g e t e f f e k t f u l d s c e n e f o r e g i k p å O l y m 3

6 p e n. D ø r v o g t e r e n m e l d t e, a t O r f e u s s t o d u d e n f o r p o r t e n o g s ø g t e f o r t r æ d e n e t o p s o m G u d e r n e h a v d e v æ r e t o p p e a t s k æ n d e s. A l t v a r v i l d f o r v i r r i n g. H e r a s k u l l e h a v e e n a n d e n k j o l e p å, P l u t o k u n n e i k k e f i n d e s i n k a m, Z e u s f o r l a n g t e e t s p e j l o. s. v. T i l r o l l e n s o m A p o l l o n h a v d e v i l å n t G j ø r l i n g f r a e t a n d e t k a m m e r. H a n g j o r d e s t o r m e n d e l y k k e v e d a t h u m p e o v e r s c e n e n m e d s k o p å d e n e n e f o d, s t r ø m p e s o k p å d e n a n d e n, s y n g e n d e : H a r I i k k e s e t m i n e n e s k o, f o r i m o r g e s h a v d e j e g s k a m t o. M o d s l u t n i n g e n s a n g G u d e r n e i k o r o m E u r y - d i c e, s o m n u v a r t i l d e l t B a c c u s : L a d o s h å b e, a t h o s h a m h u n b l i v e r, P l u t o, Z e u s o g O r f e u s g l e m m e m å, a t h u n a l d r i g m e r e l e j l i g h e d e n g r i b e r t i l i g e n e n a n d e n m a n d a t f å. T i l a l l e r s i d s t s a n g a l l e d e a g e r e n d e e n s a n g d i r e k t e h e n v e n d t t i l p u b l i k u m. D e n e n d t e m e d o r d e n e : V i h a r a l l e g j o r t, h v a d v i f o r m å e d f o r a t t v i n g e D e r e s l a t t e r f r e m. H v a d d e t a n g å r, h a v d e d e t i n g e n n ø d. G l a h n o g» M ø k «v a r e n a f t e n b l a n d t t i l s k u e r n e. G l a h n l o, s å h a n m å t t e t a g e b r i l l e r n e a f o g t ø r r e d e m, o g M ø k l i g e f r e m v r i n s k e d e a f l a t t e r. V i f ø l t e o s s t o l t e. S i d e n e r d e t j o g å e t o p f o r m i g, a t d e t v a r d e n u f r i v i l l i g e k o m i k, d e m o r e d e s i g o v e r. D e t e r 5 5 å r s i d e n. P o u l L o r e n z e n. Værdifuld Holbergsamling til Sorø Akademis bibliotek D e n 1. d e c e m b e r d ø d e g e n e r a l k o n s u l M. A. L a n g b e r g ; h a n o p h o l d t s i g i m a n g e å r i u d l a n d e t s o m f o r r e t n i n g s m a n d, g e n e r a l k o n s u l o g l e g a t i o n s r å d ; i s i t t e s t a m e n t e h a v d e h a n b e s t e m t, a t S o r ø A k a d e m i s b i b l i o t e k s k u l l e h a v e h a n s H o l b e r g b ø g e r, h v o r e f t e r h a n s s ø n, l a n d s r e t s s a g f ø r e r W. A. L a n g b e r g, i h e n h o l d h e r t i l i e f t e r å r e t h a r s e n d t b ø g e r n e t i l S o r ø. S a m l i n g e n e r r e t l i l l e, 2 3 n u m r e, m e n r u m m e r a d s k i l l i g e v æ r d i f u l d e o g s j æ l d n e v æ r k e r, f. e k s.» K j ø b e n h a v n s k e S a m l i n g e r a f r a r e t r y k t e o g u t r y k t e P j e c e r « ( o : 1 7 H o l b e r g i a n a, u d g. a f W i l l e H ø y b e r g o g C h r. S c h m i d t ) o g e n t y s k o v e r s æ t t e l s e a f H e l t e h i s t o r i e r n e f r a V i d e r e : M a n u s k r i p t t i l H o l b e r g f o r e d r a g a f E i l e r N y s t r ø m o g e n n y n o r s k o v e r s æ t t e l s e a f J e p p e p å B e r g e t ( O s l o ). G a n s k e v i s t h a v d e b i b l i o t e k e t i f o r v e j e n d e t m e s t e i H o l b e r g s a m l i n g e n, m e n d e t e r n y t t i g t a t f å e t e k s t r a e k s e m p l a r a f f l e r e v æ r k e r t i l u d l å n, f. e k s. p r o f. B i l l e s k o v J a n s e n s s t o r e f o r t r i n l i g e u d g a v e a f e p i s t l e r n e. H v a d m a n i k k e h a r b r u g f o r, v i l m a n t i l b y d e b o g s a m l i n g e n p å T e r s l ø s e g a a r d, o g l a n d s r e t s s a g f ø r e r L a n g b e r g h a r b i l l i g e t d e t t e f o r s l a g. B i b l i o t e k e t e r m e g e t t a k n e m m e l i g t f o r g a v e n, s o m d e r a l t s å e r g o d a n v e n d e l s e f o r. T errænsport D e t å r l i g e o r i e n t e r i n g s l ø b m o d S o r ø A k a d e m i a f h o l d e s s ø n d a g d e n 6. m a r t s. G a m l e s o r a n e r e, s o m e r i n t e r e s s e r e d e i a t d e l t a g e, a n m o d e s o m a t t i l m e l d e s i g s n a r e s t o g s e n e s t l ø r d a g d e n 1 3. f e b r. t i l J. R a a s c h o u - N i e l s e n, Ø s t e r b r o g a d e 1 4 2, K b h v n. 0. F r a n k e r e t s v a r k u v e r t b e d e s v e d l a g t. E f t e r a n m e l d e l s e s f r i s t e n s u d l ø b v i l d e r t i l g å d e u d t a g n e d e l t a g e r e n æ r m e r e o p l y s n i n g e r o m l ø b e t s a f v i k l i n g. t DØDSFALD t Stud. mere. Steffen Lautrup 7. a p r i l t 5. d e c e m b e r T r e u n g e s o r a n e r e, a l l e s t u d e n t e r f r a 1954, S t e f f e n L a u t r u p, F i n n A l b r e c h t s e n o g S v e n H u s t e d - A n d e r s e n, k o m d e n 5. d e c e m b e r i v i n t e r f ø r e t u d f o r e n k ø r s e l s u l y k k e. D e k o m k ø r e n d e m e d S t e f f e n L a u t r u p v e d r a t t e t, d a v o g n e n i V i g e r s l e v A l l é p l u d s e l i g k o m i n d i n y f a l d e n s n e o g g l a t f ø r e, h v o r v e d b i l e n s k r e d u d o g t ø r n e d e f ø r s t m o d e t t r æ o g d e r e f t e r m o d e n l y s m a s t. B i l e n b l e v f u l d s t æ n d i g k n u s t, S t e f f e n L a u t r u p b l e v d r æ b t p å s t e d e t, o g d e t o a n d r e p a s s a g e r e r b l e v r e t s t æ r k t k v æ s t e d e. F i n n A l b r e c h t s e n f i k e n h o v e d l æ s i o n, o g H u s t e d - A n d e r s e n b l e v a l v o r l i g t f o r s l å e t. S t e f f e n L a u t r u p e f t e r l a d e r s i g h u s t r u, s k u e s p i l l e r i n d e n V e r a S t r i c k e r, o g e t l i l l e b a r n. F o r v e n n e r o g k a m m e r a t e r b e t ø d S t e f f e n L a u t r u p m e g e t, o g h a n s b r a t t e d ø d e f t e r l a d e r e t d y b t s a v n, m e n t i l l i g e m i n d e t o m e t f i n t m e n n e s k e. Gamle Soranere og soranske Noter S o r a n s k S a m fu n d l y k ø n s k e r f ø l g e n d e k a m m e r a t e r, d e r h a r f ø d s e l s d a g i f e b r u a r : 2. A a g e I m m a n u e l H a n s e n ( f ). S 13, c a n d. j u r S i d s t k e n d t e a d r e s s e : A a r h u s. 4. B o g t r y k k e r G u d m u n d R a s m u s s e n K r o g ( f ), S o r ø. 7. A u t o g r o s s e r e r F r a n k E d w. H o r n (f ), T h o r s - m i n d e v e j 17, V a n l ø s e. 4

7 9. R e j s e i n s p e k t ø r K n u d H e r m a n M u n c h L a r s e n ( f ), B e r n s t o r f f s v e j 5 7, H e l l e r u p. 12. L æ g e S v e n d T r ø s t E m b o r g ( f ), G r å s t e n. 14. F h v. p r o p r i e t æ r V e r n e r A l b e r t H e n r iq u e s ( f. 1890), S k o v f r y d 5, H j o r t e k æ r. 15. O b e r s t l ø j t n a n t M o g e n s P e t e r M y n s t e r B o is e n ( f ), S ø n d e r e n g e n 43 B, S ø b o r g. 17. F h v. l e k t o r M. J u u l- M o r t e n s e n ( f ), S t o r g a d e 9, S o r ø. 18. P o l i t i m e s t e r A x e l M ø l l e r B j e r r e ( f ), G r å s t e n. (» D r o n n i n g e n s V a g t m e s t e r «), 19. F a b r i k d i r e k t ø r, i n g e n i ø r J o h s. P e t e r M o n t a g n e L i l l i e n s k i o l d ( f ), D o r m a g e n, R g b z. D ü s s e l d o r f. 19. S v e n d H e lg e A r v i d S c h r ø d e r ( f ). P å S o r ø F h v. a r k i v a r ( L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t ) J o h a n n e s E w e n s ( f ), Ø s t e r v o l d g a d e 14, K b h v n. K E l e k t r o i n s t a l l a t ø r H a r t v i g F a b r ic iu s ( f ), L i n d e g a a r d s v e j 4 5 C, C h a r l o t t e n l u n d S o g n e p r æ s t O I a / K r o g - M e y e r ( f ), M e r n E j e n d o m s i n s p e k t ø r A n d e r s N i c o l a i H v a s s (f ), S o r g e n f r i g a a r d s v e j 79, L y n g b y. E f t e r i n d s t i l l i n g f r a U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t e r p r o f e s s o r, d r. o d o n t. N i e l s P e d e r P o u l O v e r d r u p P e d e r s e n ( s. 2 8 ) v e d k o n g e l i g r e s o l u t i o n a f 4. d e c e m b e r g e n u d n æ v n t t i l r e k t o r f o r K ø b e n h a v n s T a n d l æ g e h ø j s k o l e f o r p e r i o d e n f r a h ø j s k o l e n s å r s f e s t i f e b r u a r 1960 t i l å r s f e s t e n i f e b r u a r I e n a l d e r a f k u n 4 0 å r e r v i c e d i r e k t ø r i A - S D a n s k f o l k e f o r s i k r i n g s a n s t a l t, c a n d. j u r. H a n s T h r a n o w ( s 3 9 ), f r a 1. j a n u a r u d n æ v n t t i l d i r e k t ø r i s a m m e i n s t i t u t i o n. D e t e r e t a f v o r e a l l e r s t ø r s t e f o r s i k r i n g s s e l s k a b e r, h a n i e n u n g a l d e r k o m m e r t i l a t l e d e. T r e d a n s k e o f f i c e r e r s k a l t i l U S A p å e t 3 6 m å n e d e r s s t u d i e o p h o l d p å a m e r i k a n s k e m i l i t æ r s k o l e r. B l a n d t d e m s k a l o b e r s t l ø j t n a n t F r o d e W o r m - L e o n - h a r d, d e r e r c h e f f o r 1. t e l e g r a f b a t a l j o n o g s i g n a l o f f i c e r v e d 6. d i v i s i o n, i t i d s r u m m e t 6. j a n u a r t i l 15. a p r i l d e l t a g e i e t k u r s u s p å d e n a m e r i k a n s k e h æ r s s i g n a l s k o l e i F o r t M o n m o u t h, N e w J e r s e y, f o r a t s t u d e r e s i g n a l k o r p s t e k n i k, t a k t i k o g t e k n i k h o s l a n d s t y r k e r o g i f o r b i n d e l s e m e d o p e r a t i o n e r m e l l e m e n h e d e r i l u f t e n o g p å j o r d e n s a m t s i g n a l - k o m m u n i - k a t i o n s t e k n i k p å k o r p s - o g d i v i s i o n s p l a n. B e s t e m t f o r e t a f d e t i d l i g e r e n u m r e, m e n u d s k u d t p å g r. a f p l a d s m a n g e l e r f ø l g e n d e : R e d a k t ø r e n f o r D e n s t o r e d a n s k e O r d b o g, c a n d. m a g. J ø r g e n G l a h d e r, m i n d e s (» B e r l. T i d e n d e «, 3 1. o k t o b e r ) p r o f e s s o r V e r n e r D a h le r u p s h u n d r e d å r s d a g. V.D. f ø d t e s d e n 31. o k t o b e r , b l e v s t u d e n t f r a S o r ø, v i r k e d e i å r e n e s o m d o c e n t o g p r o f e s s o r v e d K ø b e n h a v n s u n i v e r s i t e t o g d ø d e J ø r g e n G l a h d e r k a r a k t e r i s e r e r p i e t e t s f u l d t l æ r e r e n, m e n n e s k e t o g v i d e n s k a b s m a n d e n. U v i s n e l i g f o r t j e n e s t e h a r h a n i n d l a g t s i g s o m g r u n d l æ g g e r a f d e n s t o r e o r d b o g, e t a f d a n s k k u l t u r s k r o n j u v e l e r ; b o g e n h a r s a m m e s k a v a n k s o m a n d r e a f d e n a r t : M a n k a n i k k e h o l d e o p m e d a t l æ s e i d e n ; h a r m a n s t u d e r e t d e t, m a n s ø g t e, f a r e r ø j e t h e n t i l e n a n d e n a r t i k e l, m a n f a n g e s o g m å t v i n g e s i g s e l v t i l a t l u k k e b i n d e t. V. D. h a r i S o r ø - b o g e n, b d. I, f o r t a l t o m» T r e l i t t e r æ r e m u n k e i S o r ø k l o s t e r «( S e o m V. D. n e k r o l o g i S o r. - B l., 2 3. å r g., s. 69 o g 4 4. å r g., s. 2 6 ). E n d a g, I n g e m a n n o g H. C. A n d e r s e n s a d o g t a l t e s a m m e n, s a g d e I n g e m a n n :» H v a d v i l l e d u ø n s k e d ig, h v i s d e t b l e v t i l b u d t d i g a t f å e t ø n s k e o p f y l d t? J e g v i l l e ø n s k e, a t j e g m å t t e b l i v e e n s t o r d i g t e r, a t j e g m å t t e k u n n e o m d a n n e m e n n e s k e r e f t e r d e t s k ø n n e b i l l e d e, j e g b æ r e r i m i g, a t j e g a l t i d m å t t e l e v e i k æ r l i g t m i n d e h o s m i t f o l k,«s v a r e d e H. C. A n d e r s e n.» J e g v i l k u n ø n s k e d e t t e, «s a g d e I n g e m a n n,» a t G u d s v i l j e m å s k e m e d m ig i a lle tin g.«h. C. A n d e r s e n s v a r e d e s t i l l e :» D it e n e ø n s k e e r b e d r e e n d a l l e m i n e t r e. «( E f t e r» K r. D a g b l a d «, d e n 19. d e c e m b e r ). F r a S o rø : D e n 15. o k t o b e r v a r d e r r e j s e g i l d e p å S o r ø A k a d e m i s n y e a l u m n a t. D e f o r s k e l l i g e t a l e r e u d t a l t e g o d e ø n s k e r f o r d e n n y e b y g n i n g s o m r a m m e f o r d e u n g e. - V e d e n f o d b o l d k a m p m e l l e m S o r ø A k a d e m i s s k o l e o g R u n g s t e d s t a t s s k o l e d e n 1. n o v e m b e r i R u n g s t e d v a n d t A k a d e m i e t m e d 3 2. G y m n a s i e f o r e n i n - g e n» B a l d u r «h a v d e d e n 12. o k t o b e r b e s ø g a f f o l k e t i n g s m a n d A k s e l L a r s e n, d e n 11. n o v e m b e r a f f o r f a t t e r e n G e o r g g j e d d e, d e n 2 6. n o v e m b e r a f f o r f a t t e r e n H a n s S c h e r f i g. M a n s e r h e r d e n s a m m e u d v i k l i n g s o m a d s k i l l i g e a n d r e s t e d e r. D e n o p r i n d e l i g e m e n i n g m e d e n s å d a n f o r e n i n g m å v æ r e d e n a t g i v e m e d l e m m e r n e l e j l i g h e d t i l a t u d f o l d e s ig m e d f o r e d r a g o g d i s k u s s i o n e r ; i s t e d e t f o r u d f y l d e s m ø d e r n e a f f o r s k e l l i g e i n d b u d t e ; d e t k a n o g s å v æ r e m e g e t i n t e r e s s a n t a t s e o g h ø r e d e f o r s k e l l i g e g i r a f f e r, m e n f r e m m e n d e f o r s e l v s t æ n d i g h e d e n e r d e t i k k e. A l l e r e d e i m i n S o r ø t i d h a v d e v i a f o g t i l f r e m m e d e t a l e r e t i l s t o r f o r a r g e l s e f o r o v e r l æ r e r M a t t h i e s s e n, d e r i s i t l i l l e s k r i f t o m» B a l d u r s s a g a g e n n e m 5 0 å r «( ) s o m o v e r s k r i f t f o r s k i l d r i n g e n a f t i d e n e f t e r h a r :» B a l d u r b l i v e r g a m m e l o g a n s k a f f e r s i g k r y k k e r «o : f r e m m e d e t a l e r e. M E R K U R A/s HERMODSGADE 14 Æ g ir <j \ llß ßVi CjlOS R ed aktion: Rungstedvej 3, Rungsted Kyst, lektor P. S ch jæ rff. Telf. R ungsted 832. Ekspedition : Klosterstræde 19, K. Tlf. M inerva 310. Fr. Palm Greisens bogtrykkeri, København. 5

8 A /S N. P E T E R S E N S T R Æ L A S T F O R R E T N IN G F R E D E R IK S B R O E N S K A L K V Æ R K A /S cp. S u h r - ^ fe n r ia s e n D irek tø r O D E N S E ^ûice<jnens Ûnàelssoineslaÿteli Telefon Sorø 717 TH. C. JENSEN SK R Æ D D E R F O R R E T N IN G VEDELSGADE 14 S O R Ø Det nye Blazermærke Phönix Fuglen for gam le Soranere fås hos ORLA V. NIELSEN Akademiekvipering SORØ. TLF. 258 Forsendes overalt Hovedkontor: VESTER VOLDGADE 107. KØBENHAVN V. T e le fo n C e n t r a l STAALKO NTO RET v. R. E. Brincker Malmagade 7 København 0 Johs. Brinck A U T. G A S - O G V A N D M E S T E R SO R Ø BANKEN fs O R Ø O G O M EG N OTTO CH R IST IA N SEN Sig det med Blomster Alleen 3 Telf S O R Ø V A L D. S IC K S E F T F. N. J. Larsen & Søn Tømrermester - Konstruktør Sorø. Telf. 713 og 1171 Menmark H. M o r te n s e n & S ø n KåLlei KO RSØ R F. Damkier L andsretssagfører N y Vestergade 1 - C Støt S O R A N ERBLAD ET H. N. A. Byens m oderne tejm agasin S to re g a d e S o r ø F re d e rik sb o rg g. 8, K ø b e n h a v n K. S c h w e iz e rp la d se n 2, S la g e ls e H erlev Bygade 22, H erlev Kaina Rustolie - Kaina V a a b e n o lie - Kaina Loddefedt N o v a Slagloddepulver - N o v a Svejsepulver De kendte Kaina- og Nova-Produkter fra Vissin ggaard Laboratorium anvendes paa Værksteder G arage r og Fabrikker overalt i Danmark. Forlang Kaina- og Nova-Prodokter hos Deres Handlende. Tønning St. V ISSIN G G Å R D LABORATORIUM Tlf. Tønning 14 FILTFABRIKEN NORDEN A/s Lyngby Hovedgade 4, Lyngby Direktør Peter de Neergaard MOGENS KROG-MEYER Højesteretssagfører Gothersgade 109, K. M inerva 5800 E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T CECIL V esterbrogade 33 - K øbenhavn V. Forvaltning af Ejendomme Ombygning og Modernisering Prioritering Raadgivning ERIK PONTOPPIDAN Landsretssagfører B y e n N ørregade 13

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

S O R A M E R B I A D E T

S O R A M E R B I A D E T S O R A M E R B I A D E T MAAJVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 29. AARGANG 1944 I 1 NUMMER 11. NOVEMBER VARE-OG INDUSTRILOTTERI De manges Fordel- Lotteriet støtter dansk P roduktion. Indkøbt for over 115

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K.

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K. a&r hr Wedege Hibegade 18 7 0 ø SORANERBIADET 1UAAIVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND NUMMER 1. JANUAR V EN TILA TO RER BLÆ SERE V EN TILA TIO N S. M ATERIEL F «DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s KGL. HOFLEVERANDØR

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79 VIBEGADE 18 0 79 SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 42. AARGANG 1957 P l M y > I NUMMER 9. SEPT.! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * m ss É m dette er vort og værd at værne om B O G

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

SORANERBLADET. M E D L E M S WWW B I, AD: FOR S O R A N S K B i S A M F U N D HARALD SCAVENIUS. 24. AARGANG Nr. 5 Maj 1939

SORANERBLADET. M E D L E M S WWW B I, AD: FOR S O R A N S K B i S A M F U N D HARALD SCAVENIUS. 24. AARGANG Nr. 5 Maj 1939 SORANERBLADET M E D L E M S WWW B I, AD: FOR S O R A N S K B i S A M F U N D 24. AARGANG Nr. 5 Maj 1939 HARALD SCAVENIUS c ^ ø rd a g A fte n d en 22. A p ril døde D a n m a rk s G e s a n d t i H aag

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND. UNIONKUL A/s. Sorø Stakitfabrik \ SVEGÅRDS. Sorø Savværk 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL. xj.

SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND. UNIONKUL A/s. Sorø Stakitfabrik \ SVEGÅRDS. Sorø Savværk 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL. xj. Ribügade 18 0 7 9 SORAJVERBLADET V MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUND 38. AARGANG 1953 NUMMER 4. A PRIL UNIONKUL A/s IMPORT AF KUL, KOKS, CINDERS * A M A L I E G A D E 4, K. C. 5735 D ire k tø r : J.

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere