C ongo Forenede Arabiske E m irater G rø n land New Z ealand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105"

Transkript

1 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t , 1 4 1, B r e v p o s tta k s t E n g a n g s p o s e m æ rk e r D a g s te m p le r F r im æ r k e h æ f te r In d le v e rin g s friste r , 251 F ø r s t e d a g s s t e m p e l... 17, 3 1, 3 5, 3 9, 89, 90 J u le - o g n y tå r s f e s tb l a n k e tte r J u le - o g n y tå r s te le g r a m m e r » M e d d e le ls e o m a d re s s e fo ra n d rin g «, S c h u ltz In fo rm a tio n A / S R eklam ekliché 5, 13, 31, 35, 39, 53, 54, 61, 65, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 95, 99, 100, 113, 117, 118, 121, 125, 129, 141, 145, 149, 151, 155, 165, 173, 179, 183, 187, 205, 211, 217, 227, 235, P F C -Jo u rn a le n, in fo r m a tio n s b la d P o s ta n v isn in g e r, fo r h ø je ls e /n e d s æ tte ls e /r e tte ls e... 21, 121, 209 P o s tc h é q u e s, fo r h ø je ls e r/r e tte ls e r _ 7 7, P o s te n s E r h v e r v s p a k k e r P o s tg ir o g e b y r e r S o m m e rtid , S ta v e m å d e r S v a r k u p o n e r S æ rs te m p e l.. 5, 23, 35, 39, 53, 54, 61, 62, 65, 73, 77, 81, 82, 89, 93, 95, 99, 113, 118, 151, 155, 165, 167, 173, 179, 180, 183, 187, 193, 205, 211 S æ rlig t d a g s te m p e l T a k s tfo rh ø je ls e, re tte ls e /tilfø je ls e r V a lu ta b e s te m m e ls e rn e, æ n d r i n g e r... ig 3 U d g iv e lser, T e le fo n - o g T e le g r a f h å n d b o g P o s t- o g te le tr a fik k e n m ed : C ongo Forenede Arabiske E m irater G rø n land New Z ealand II. Den indre tjen este Arkivsager, indsendelse af foræ ldede Bestillingsseddel K 83, Postens Erhvervspakker Blanketter, udgåelse af Blanketter, ændringer a f igg B revkasser. 212 Cirkulæreskrivelse, re tte ls e E k sp resfo rsendelser EM S-kurerposthåndbogen EM S-kurerpostm appen... gg Forveksling af Postens Erhvervspakker og P O -b elø b... '... Frankeringsmaskine, bortkommet Frankeringsmaskine, indregistrering... ' 228 Frankeringsmaskine, stjålet Frankeringsmaskine, tilvejekom m et ' ' ^ 5 Frankeringsmaskine, ændring af produktbetegnelse Hastem eddelelse, tilb agek ald else

2 IK, in d b e ta lin g e r K lager fra N o rsk F ila te litje n e s te K o n k u rre n c e i D a n m a rk s R a d i o N u m m e ra tø rs te m p e l, tilv e je b ra g t P a k k e p o s tta k s t, re tte ls e t i l... 36, 85, P O - f o r s e n d e ls e r P o s ta n v isn in g e r, f o r h ø j e l s e r P o s tb e fo rd rin g a f s y g e /fa rlig e d y r P o s tb e fo rd rin g, re g u le rin g a f b e t a l i n g P o s to m d e lte b la d e, æ n d r i n g e r r 1 2 1, 184, 253 R e k la m a tio n e r til G rø n la n d s P o s tk o n to r R e k la m a tio n s h å n d b o g e n, re tte ls e t i l S ta n d a r d g o d tg ø r e ls e fo r sv ie o g s m e r t e T e le g ra m p o s ta n v is n in g e r, o m s k riv e s p å T T ø jfo rs e n d e ls e r til C o sta R ica U a n b rin g e lig e f o r s e n d e l s e r , 217 V e jled n in g, u d fø rse l a f v a r e r III. O rganisations- og personaleforhold Auditørfunktionen, flytning , 205 Dansk Postforbund kongres, tjenestefri Indkaldelse af ansøgninger til arb ejd sstu d ieteknik ere Indkaldelse af ansøgninger til assistentlin ien... 1 Indkaldelse til LUP-2 for kom mende ledere på p o stsid e n Omdelingstider i by- og landdistrikterne, ny u d g a v e UTC for p o stb e sty re r UTC for uddannelseskonsulenter Varme og varmt vand til tjenesteboliger, regulering IV. Tryksager og m ateriel B lanket, a d r e s s e k o r t B lan k et, fre m s tillin g e r B lan k et, u d g å r... 74, 155, 165, 206, 209, 212, 232, 235, 239, 248, 249^ 251 B lan k et, æ n d r in g e r /r e tte ls e B ro c h u re, u d s e n d e ls e a f ' 145 E n g a n g s p o s e m æ r k e ^ tik e t , 212 F o rm u la r , 145 F o r s e g lin g s ta p e F ran k e rin g s m a sk in e, g o d k e n d e ls e a f F rim æ rk e m e d o v e rp ris, in d b rin g e ls e a f F rim æ rk e b e h o ld n in g, ej frem s tille t m e r e... 1, , 78, 85, 118, 141, 165, 166, 188, 235, 247 F rim æ rk e h æ fte, u d g i v e l s e ^ F r im æ r k e u d g iv e ls e ' 180, 251^ 254 G rafisk D e p o t, e k s p e d i t i o n e r J u l e m æ r k e t K atalo g M in iatu re ark, a n ta l s o l g t e O p sla g s ta l fo r f r i m æ r k e r P o s e m æ rk e til a d re s s e k o rt, æ n d r e t P o st- o g P a k sæ k k e, re k v is itio n P o s ts a g s k o n v o lu t i C5 f o r m a t... I 84 P T G -k re d ito rfo rte g n e lse n, æ n d r i n g e r R e tte ls e til f r i m æ r k e

3 S aerfrim æ rk e^ u d g lv else 1, 2, 18, 36, 37, 62, , , T a k s tæ n d rin g e r, T e l e f o n s e l w a l g... T e le g ra fh å n d b o g e n, re tte ls e "* T r y k s a g s fo rte g n e ls e n, æ n d rin g e r til , Velgørenhedsfrimærke, v o i y v i v M i i w M v. ophør r Å r s m a p p e... sid e 240 V. Postgangen Indleveringsfrister for julepost til u d lan d e t... 4 Indleveringsfrister for julepost til F æ rø e rn e... Indleveringsf rister for julepost til Grønland... 8 Luftpostflyvninger til u d la n d e t... VI. Posthuse 1RQ A v e d ø re H olm e, o p r e tte ls e a f... G e fio n sv ej, f ly tn in g... 2 : H a d ersle v, fly tn in g * H erlev 5... J j H ern in g H å r s le v...a n " /, K o rsø r 1, 2 o g 3, æ n d rin g a f n avn...40, 4 L a u tr u p... L yngby 1 o g 5, n e d læ g g e ls e... R o sk ild e R å d h u s p la d s e n, n e d la g t... S e n g e l ø s e... S k å d e p o s te k s p e d itio n, f ly tn in g S la g e ls e 1, 2 o g 3, æ n d rin g a f n a v n S y d v e s tk v a rte re t, o m d a n n e l s e S ø b o r g T jele, n y , 189 T ra n e h u s e, n e d læ g g e ls e a f... ' 1 T rig e, æ n d rin g af p o s tn u m m e r... >83 T y s tru p, g e n o p r e t t e t... T ø rsb ø l, n e d l a g t... 1 V alby, n y e l o k a l e r... V ib o rg, æ n d r i n g Ø ru m S ø n d e rly n g o g H a m m e rsh ø j, n e d læ g g e ls e a f , 189 A a lb o rg 4, n e d læ g g e ls e Å rh u s 6 o g 7, n e d læ g g e ls e a f Å rh u s, o r g a n is a tio n s æ n d rin g e r M id lertid ig e p o stk o n to r e r B illund, L e g o la n d S o m m e r p o s te k s p e d itio n e r M a r ie l y s t V æ g g e r lø s e H e n n e S t r a n d... V e jrs S t r a n d ' I 4

4 VIII. O pslag af ledige stillinger G e n e r a ld ir e k to r a te t G e n e ra ld ire k tø r C h e f i E db s y ste m u d v ik lin g s c e n te re t i K o n su le n t i , 131 P o s tin s p e k tø r i T e le g ra fin s p e k tø r i P o s tin s p e k tø r i P o s tin s p e k tø r i , 131 O v e rk o n tro llø r i , 131 O v e rk o n tro llø r i , 101, 131 K o n tro llø r i , 101, O v e ra s s is te n t i O v e rk o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i g 41 K o n to ra s s is te n t i , 101, 131, 198 K o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i P o s te n s u d d a n n e l s e s c e n te r O v e rk o n tro llø r A fg iv e ls e r 3. s ty r in g s a f d e lin g F in an s- o g ø k o n o m ia fd e lin g e n ( a s s is te n tlin ie n ) T e le in s p e k tio n e n T e le g ra fin s p e k tø r T e le g ra fin s p e k tø r i T e le g ra f in s p e k tø r i O v e rk o n tro llø r i O v e rk o n tro llø r i O v e rk o n tro llø r i T e le g ra fm e s te r i K o n tro llø r i K o n to rfu ld m æ g tig i g T e le g ra fm e s te r i , 157 O v e ra s s is te n t i T e le g ra fm e s te r i S t a t e n s T e le tje n e s te E d b -c h e f i T e le g ra fin s p e k tø r i T e le g ra fin s p e k tø r i S ta tio n s le d e r i T e le g ra f in s p e k tø r i ig 8 O v e rk o n tro llø r i O v e rte le g ra fm e s te r i O v e rk o n tro llø r i E d b - s y s te m p la n læ g g e r i S ta tio n s le d e r i O v erk o n tro llø r i M a s k in m e s te r i T e le g ra f m e s te r i [ 132 T ekniker i K ontrollør i E d b - s y s te m p la n læ g g e r i ig g

5 K o n tro llø r i , 66 T e le g ra fm e s te r i , 241 E d b -p ro g ra m m ø r i O v e rm e k a n ik er i O v e rm e k an ik er i '0 2, 133, 134 O v e ra s s is te n t i , 241 T eknik er i , 174, 241 T e le g ra fm e s te r i , 174 K a b e lm e s te r i H o v m e s te r i M ek a n ik e r i , 199 O v e rm o n tø r i '3 4 F o rfly tte ls e r a f a s s is te n te r til a n d re t j e n e s t e s t e d e r...24, 25 U d d a n n e ls e i E W SD (O v e ra s s is te n te r, a s s is te n te r, o v e rm e k a n ik e re, m e k a n ik e re o g te k n ik e re ) R e tte ls e til s tillin g s o p s la g T e le S ø n d e rjy lla n d T e le g ra fin s p e k tø r i i T e le g ra fin s p e k tø r i O v e rte le g ra fm e s te r i '0 3 O v e rte le g ra f m e s te r i '0 3 T e le g ra fm e s te r i , 219 T e le g ra fm e s te r i O v e rm e k an ik e r i O v e rm e k an ik er i , 67 L in je m e s te r i T ek n ik e r i , 219 T e le g ra fm e s te r i M ek a n ik e r i , 175, 219 M ek a n ik e r i , 42, 103, 157, 175, 219 M ek an ik er i , 175, 219 O v e rm o n tø r i , 103 O v e rm o n tø r i Rettelse til stillingsopslag O p slag P o s t v æ s e n e t V ic e d ire k tø r P o s tm e s te r i P o s tm e s te r i , 67, 135 K o n to rc h e f i , 135, 176 In s p e k tø r i P o s tin s p e k tø r i , 242 In s p e k tø r i P o s tm e s te r i , 104, 135, 220 P o s tin s p e k tø r i , 200 E d b - a d m in is tra tio n s c h e f i In s p e k tø r i S y s te m c h e f i P o s tm e s te r i , 135 In s p e k tø r i , 14, 104, 135, 158 P o s tin s p e k tø r i 32...*... 25, 176, 200 In s p e k tø r i , 135 P o s tm e s te r i P o s tin s p e k tø r i P o s tm e s te r i , 67 In s p e k tø r i , 26, 67, 104, 207, 242 P o s tin s p e k tø r i In s p e k tø r i , 200, 220 O v e rk o n tro llø r i , 104, 158, 242 O v e rk o n tro llø r i P o s tv a g tm e s te r i

6 O v e rk o n tro llø r i , , 104, 158, 200, 221, 242 O v e rk o n tro ller i O v e rk o n tro llø r i , 43, 67, 104, 135, 176, 181, 200, 221, 242 P o s tb e s ty r e r i P o s tv a g tm e s te r i P o s tv a g tm e s te r i P o s tv a g tm e s te r i P o s tb e s ty r e r i K o n tro llø r i , 26, 67, 104, 105, 158, 176, 200, 221 P o s tb e s ty r e r i K u n d e s e k tio n s le d e r i K o n tro llø r i , 26, 43, 67, 6 8, 105, 135, 143, 158, 176, 181, 200, 221, 242 P o s tb e s ty r e r i , 135, 153, 190 P o s tv a g tm e s te r i , 6 8 P o s tb e s ty r e r i , 212 P o s tv a g tm e s te r i , 222, 242 M a s k in m e s te r i O v e ra s s is te n t i P o s tb e s ty r e r i P o s tv a g tm e s te r i , 242, 243 K u n d e s e k tio n s le d e r i P o s tv a g tm e s te r i , 26, 6 8, 106, 136, 159, 177 O v e ra s s is te n t i , 26, 44, 6 8, 105, 135, 136, 158, 176, 200, 221, 242 O v e rk o n to ra s s is te n t i , 4 4, 69, 177, 222 P o s tv a g tm e s te r i , 44, 6 8, 69, 106, 222^ 243 O v e rk o n to ra s s is te n t i , 106, 137, 201 P o s tb u d fo rm a n d i , 4 4, 69, 106* 136* 159 P o s tc h a u ffø rfo rm a n d i P o s tb e s ty r e r i P o s tb u d fo r m a n d i f 201, 222 P o s tb u re a u fo rm a n d i P o s tb e s ty r e r i , 1 2 6, 153, 170, 212, 236 K o n to ra s s is te n t i , 44, 45, 69, 106, 107, 137, 159, 177, 201, 222, 223 P o s tb u d fo rm a n d i , 69, 106, 159, 243 P o s tb u d fo rm a n d i P o s tb e s ty r e r a f lø s e r i O v e rp a k m e s te r i ^ 27, 69 A s s is te n t i , 26, 4 4, 6 8, 105 P o s tb e s ty r e r i K o n to ra s s is te n t i , 45, 69, 107, 108, 137, 143, 159, 160, 177, 2 0 1, 223, 243 O v e rp a k m e s te r i , 4 4, 69, 106, 159, 201 O v e rk o n to rb e tje n t i K o n to ra s s is te n t i , 45, 69, 70, 108, 137, 160, 177, 178, 201, 223, 243 K o n to ra s s is te n t i 3 / K o n to ra s s is te n t i A n d re s tillin g e r P o s tb e s ty r e r a f lø s e r, d rø f te ls e r E d b -b ru g e rk o n s u le n t v e d S ø n d e rb r o P o s ts ta tio n s le d e r i N u u k /G o d th å b In d k a ld e lse a f a n s ø g n in g e r (y n g re m e d a rb e jd e r e ) m e d in te re s s e fo r E D B In d k a ld e lse a f a n s ø g n in g e r fra m e d a rb e jd e r e m e d in te r e s s e i a rb e jd e s o m d r i f t s k o n s u l e n t e r A fg iv e ls e r n sp e k tø r i O v e rk o n tro llø r i O v erk o n tro llø r i ' K ontrollør i K ontrollør i , O v e ra s s is te n t i , 136, 2 0 0, 207 o s tb e s ty re r i K o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i

7 Kontorassistent i Projektm edarbejdere... '76 Som m erpostekspeditionerne Rettelse til stillingsopslag Litra 107, annulle re s OM nr. 2. i fortsæ ttelse a f... Litra 513, annulle re s Litra 401, afgivelse inspektør ;... Opslag 307, ændring i... Opslag 513, varig b e s æ tte ls e... Opslag 640, Købm agergades p o stk o n to r... Litra 609, a n n u lle re s... Opslag 412, annulleres... Opslag 482, ændring i Opslag 613, annulleres P o stg ir o K o n to r c h e f i '0 I n s p e k tø r i I n s p e k tø r i , 46, 58 I n s p e k tø r i I n s p e k tø r i P o s t in s p e k tø r i E d b - k ø r s e l s l e d e r i O v e r k o n tr o llø r i , 28, 45, 46, 70, 178, 223 O v e r k o n tr o llø r i , 108 O v e r k o n tr o llø r i , 137, 138, 163 E d b - o p e r a tø r i K o n tro llø r i , 21, 46, 109, 138, 202 A r b e j d s s t u d i e t e k n i k e r... '7 8 O v e r a s s i s t e n t i Andre stillinger E D B -o p g av e r (in d k ald, a f a n s ø g, fra y n g re m e d a r b e jd e r e ) Ø k o n o m ia fd e lin g e n, B u d g e tk o n to re t A fg iv e ls e O v e ra s s is te n t i A s s is te n te r (m e d a rb e jd e re a f a s s is te n t lin ie n )... 70, 87, 108, 138, 161 Rettelse til stillingsopslag æ n d rin g i a n s ø g n in g s f r is t æ n d rin g i k la s s if i c e r in g æ n d rin g i f o d n o t e...32, 114 æ n d rin g i o p s l a g A n læ g s - o g F o r s y n in g s tje n e s te n B y g n in g sc h e f i In s p e k tø r i In s p e k tø r i O v e rk o n tro llø r i V æ rk m e s te r i , 46, 245 K o n tro llø r i O v e rm e k an ik er i O v e rm e k an ik er i , 245 O v e ra s s is te n t i , 202, 224, 245 O v e rk o n to ra s s is te n t i , 229 T e g n e r i

8 T e g n e r i K o n to ra s s is te n t i , 109, 138 O v e rm o n tø r i , 161 K o n to ra s s is te n t i , 138, 224 M o n te r i M o n tø r i , 138, 202 O v e rk o n to rb e tje n t i K o n to ra s s is te n t i , 109, 212 A fg iv e ls e o g fu n k tio n O v e rk o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t K o n to ra s s is te n t, f u n k tio n Rettelse til stillingsopslag O p sla g 801 a n n u lle re s... i A n s ø g n in g sfrist, re tte ls e t i l IX. U dsendelser T je n e ste d o k u m e n te r B ru g e rv e jle d n in g, tim e lø n -s y s te m e t... 20, 128, 203, 237 P o s tb e fo rd rin g i in d la n d e t, u d s e n d e ls e a f R e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r K u rsm ed d elelse 3, 11, 14, 20, 22, 29, 33, 47, 51, 55, 59, 64, 75, 79, 83, 88, 91, 97, 111, 115, 119, 123, 128, 140, 144, 147, 149, 154, 162, 171, 178, 182, 185, 191, 208, 210, 212, 225, 230, 233, 237, 246, 248, 250, 252, 254 P o s te n s D riftsh å n d b o g, re tte ls e til , 225, 248 P o s te n s E rh v erv sp ak k er, r e tte ls e til R e k la m a tio n s h å n d b o g P o st, r e tte ls e til... 3, 91, 230 C irk u læ re sk riv e lse, re tte ls e t i l...75, 166 H å n d b o g 2, re tte ls e til , 248 F o c u s p å rø v e rie r V ejled n in g til la n d p o s ttje n e s te n, re tte ls e t i l C irk u læ re s k riv e ls e r A d re s s e lø s e f o r s e n d e ls e r A d re s s e lø s e fo r s e n d e ls e r. E n d a g s o m d e lin g A d re ss e rin g af p o s t til d e n d a n s k e F N -sty rk e p å C y p ern A fg a n g s s o rte rin g o g n e d læ g n in g a f b re v p o s t p r. 29. m a j A fg ifts a n m e ld e ls e r fo r fo r s e n d e ls e r til G r ø n la n d A f lø s e r s tr u k tu r...» A fskaf, a f k o n tra b o g e n (H10) fo r la n d p o s tru te r i b y m æ s s ig b e b y g g e l s e A fs k e d s re g le r fo r a n s a tte u n d e r C O -S T A T A ftale in d g å e t m e lle m P o stlin ien o g A F T -G rafisk C e n te r o m o p b e v a rin g, e k s p e d itio n o g f o r s e n d e ls e a f b la n k e tte r 147 A ftale o m a r b e jd s tid s r e g le r m.v. i f o r b in d e ls e m e d k u r s u s d e l t a g e l s e A ftaler in d g å e t m elle m p o s tlin ie n o g A F T -auto o m y d e ls e r i fo r b in d e ls e m e d le v erin g a f biler fra AFT s a m t o m u d fø re ls e af g a ra n tis y n A la rm a n læ g. U d v e n d ig e klokker m.v A rb e jd s m a r k e d s u d d a n n e ls e s f o n d e n i 1989, b id ra g t i l A rb e jd sm iljø i fo rb in d e ls e m e d b ru g e n a f e d b - u d s t y r A rb e jd s tid s n e d s æ tte ls e n pr. 1. s e p t o g 1. s e p t A s s is ta n c e i o m d e lin g s tje n e s te n A s s is te n te r p å p r ø v e A s s is te n te r p å p rø v e. P r o je k t a r b e jd e A u d itø rfu n k tio n e n i P 8i T B e d ra g e rie r m o d P 81T o g F o c u s p å r ø v e r ie r... 38

9 sid e , tt4 1b0 22 B o rtfald a f d e t å rlig e syn a f v is s e a f P & T 's m o to rk ø re tø je r s a m t a u to s ta tis tik m.v... /6 B rev o m o v e rp o s tin s p e k tø re n p å S jæ lla n d, L o llan d -F a lste r o g B o rn h o lm vin C e n tra lis e re t to ld b e h a n d lin g v e d T o ld p o s tk o n to re t i K ø b e n h a v n h 111 C irk u læ re o m s u s p e n s io n m.v. o g ulovlig u d e b l i v e l s e ?q D a n m a rk s R a d io 's T V -banko» S u p e r C h a n c e n «... D e c e n tra l in d d a te rin g a f b rev - o g b o g fø rt s ta t is tik /6 97 D e le g e rin g a f re v is io n so p g a v e n k a s s e - o g b e h o ld n in g s e f te r s y n D e t e n d e lig e s æ rfrim æ rk e p ro g ra m fo r b1 D ire c t M ail ra b a t, æ n d rin g i r a b a ts tru k tu r D is p e n s a tio n p å in d d a te rin g a f e n k e lttra n s a k tio n e r P Ø S D is trib u tio n s a fta le m e d K o m m u n e d a ta I / S D riftsø k o n o m isk e re g is tre rin g e r E u ro c h e q u e s s o m b e ta lin g s m i d d e l F a s ts æ tte ls e af p rø v e tje n e s te o g lø n a n c ie n n ite t v e d p o s ta r b e jd e r n e s o v e rg a n g fra o v e r e n s k o m s a n s æ tte ls e til tje n e s te m a n d s a n s æ tte ls e F ejlag tig o p ry k n in g til h ø je re sk ala trin fo r r e n g ø rin g s a s s is te n te r F erie-p G A F erie-p G A fra U d lø b a f g y ld ig h e d s f r is t F lek sp u ljer F o rsin k e lser a f E M S -fo rs e n d e ls e r til S to r b r ita n n ie n F o rsø g m e d a n d re fa rv e r e n d rø d i fra n k e rin g s m a s k in e r F o rsø g m e d k u n d e n u m m e rs y s te m F re m s e n d e ls e a f b la d e m e d fo rk e rt p å t r y k

10 Frim æ rkejournalen for Frim æ rkeplan for F ølgepapir til pakker til F æ r ø e r n e G en o p tag else af luftpostfo rb in d elsen til I s la n d G o d tg ø relse for benyt, af e g e t befordringsm iddel på tje n e s te r e js e r...< G ruppelivsforsikring for k o n to rfu n k tio n æ re r H elb re d sa tte st , 185 Hvervevideo <<< Ind- og u d b etalin g sreg n sk ab et. In d sen d else af reg n sk ab e r Ind- og u d b etalin g sreg n sk ab et. B erigtigelse af fejl m.m Indberetning af krim inalitet Indberetning om æ n d rin g er for tje n e s te m æ n d (form A ) Indbetaling til A rm enien Indlevering af P P -forsendelser fra K ræ ftens B ek æ m p else Indsam ling af d ata til analyse vedr. m askinel an k o m stso rt. af b r e v e In d sen d else af p o st til p o s tg ir o , 237 Indtastn in g sp ro g ram for arb ejd stid b ereg n, vedr. b rev b æ rerd istrik ter Internationale ufrankered e sv a rfo rsen d elser Journ aliserin g af ind- og u d b e ta lin g e r Ju le m a n d en, dirigering af p o s t Ju le - og nytårskort Ju le p erio d en , 210, 214, 246 Ju le p la k ater m.v Ju le p o st til u d la n d e t K am pagne: VM i sp e ed w ay , 154 K am pagne for»å rets frim æ rke 1987«......< K am pagne for»å rets frim æ rke 1987«. U d sen d else af m ateriale K a s se e fte rsy n Konkurs n o te r in g e r......< K ontrolbog - o m d elin g stjen esten (F 58) K urerpost til og fra S to rb rita n n ie n K valitetsbrist fo rå rsa g e t af fejl ved p o se m æ rk e r K valitetsm ålesystem i o m d elin g stjen esten K valitetsstyring af p o ste n s e rh v e rv sp a k k e r L andsdæ kkende k v a lite tsu n d e rsø g e lse L angtidsledige for april kvartal L angtidsledige for januar kvartal L angtidsledige for juli kvartal L angtidsledige for okto b er kvartal L aserprintere, a rb e jd sm iljø Lejede lokaler og arealer. A rb e jd sm a rk e d sb id ra g LISDA. K o n to rau to m atio n ssy stem er og p o sta le sta n d a rd s y ste m e r LISDA. M a s te r p la n LISDA. Økonom i og d riftsp la n læ g n in g L ikviditetsafregning. R ettelse af f e j l Liste over afdelingsform æ nd/kredsform æ nd for hhv. Dansk Blindesam fund og L andsforeningen af V an fø re Lokale aktiviteter m.v Lokale forberedelsesaktivit. v. indfør, af p o sta le s ta n d a rd s y s te m e r Lov om m idlertidigt h u sle je sto p for e rh v e rv sle je m å l Lovtidender og M in isterialtid en d e L u ftn u m m e ra tø re r L uftpostforbindelsen til Island indstilles L uftpostvæ rdipakker, u d v e k s lin g Løn u nder sygdom til k o n to rfu n k tio n æ re r Lønkreditering Løntim er L ønæ ndringer m.v. pr. 1. april M arkedsplan P ost M askinfrankerede b rev fo rse n d elser i p o s tk a s s e rn e... 4 M e rv æ rd ia fg ift M iljøorganisationen NOAH - opfordring til returnering af m o d tag n e a d re sselø se f o r s e n d e ls e r... 83, 91 M orgennisserne , 252 M ån ed sm ø d ev irk so m h ed en M å n e d sra p p o rte rin g ssy ste m N o rm e rin g sre g is te r Ny aftale om g o d tg ø relse af m eru d g ifter ved tje n e ste re jse r. S a tsæ n d rin g e r pr. 1. april blanket. Indberetning om frav æ r for m ån ed slø n n ed e... 59

11 Ny b ro c h u re o g p la k a t o m p o s t g i r o N y h jæ lp e ta s k e til b r e v b æ r e r e r Ny h o v e d a fta le m elle m F M 's o g S ta ts a n s a tte s K artel, o v e re n s k.s e k t N y o v e re n s k o m s t m e d P o s te k s p e d itø r e r n e s L a n d s s a m m e n s lu tn in g N y s ig n a le m e n ts b la n k e t... 4 N ye h o lla n d s k e p o s t c h e q u e s N ye k v a lite ts m e d d e le ls e s b la n k e tte r N ye u d d a ta fra t im e lø n s y s te m e t N yt frim æ rk e i s to r t f o r m a t o g ark å 30 s tk N yt s æ r f r im æ r k e h æ f te O ly m p ia d e n 1988 i S e o u l, K o rea , 185 O m d e lin g a f a d r e s s e lø s e f o r s e n d e l s e r O m d e lin g a f a d r e s s e lø s e fo r s e n d e ls e r fra K ræ fte n s B e k æ m p e l s e O m d e lin g af T i p s b l a d e t O m d e lin g s re g le r fo r a d r e s s e lø s e fo r s e n d, o g s u m m a ris k a n m e ld te b l a d e O m d e lin g s tje n e s te n, in fo rm a tio n s m ø d e o m O m k la ssifice rin g a f s e rv ic e k a s s e s tillin g e r m.v O m k la ssificerin g. D a n sk P o s t- o g G ir o f o r e n in g O m k la ssific e rin g a f s e k r e tæ r e r o g r e g n s k a b s m e d a r b e j d e r e O m k la ssificerin g. L a n d p o s t b u d e O p g a v e fo rd e lin g i P o s tlin ie n O p h æ n g n in g a f im a g e p la k a te r... 4 O p h æ n g n in g af P r iv a tg iro p la k a te r O p h ø r pr a f in d s e n d, a f s a m ti. re g n s k a b s b ila g til re v isio n e n O p ly sn in g o m p o s th u s fo rh o ld O p ly s n in g e r o m s e r v ic e tid e r o g a fg a n g s p ro fil fo r b r e v p o s t O p ta g e ls e i In te rn a tio n a l T e lefax D ire c to ry e lle r lig n O r g a n is a tio n s p la n e r O rg a n is a tio n s æ n d rin g e r i P o stlin ie n... 76, 79 O rie n te rin g v e d r. a d r e s s e lø s e fo r s e n d e ls e r,»k upon N y h e d e r n e « O v e re n s k o m s t m e d H a n d e ls - o g K o n to rfu n k tio n æ re rn e s F o rb u n d i D a n m a r k O v e re n s k o m s t m e d S p e c ia la r b e jd e rfo rb u n d e t i D a n m a r k P A -b la n k e tte n fo rm. L P e n g e s e d le r, b u n d t n i n g P e rs o n a le k o n s u le n te rn e s f a s te tr æ f f e tid e r i p ro v in s e n i , 29 P e r s o n a le k o n s u le n ttje n e s te n P la d e rin g e n s M usik N yt p la s te m b a lle re t s o m b l a d P la s tic e m b a lla g e P o s e k o n v o lu tte r til f r im æ r k e r P o s tb e f o r d r in g P o s te n s D riftsh å n d b o g v e d r. k v a l i t e t P o s te n s D r if ts h å n d b ø g e r , 144 P o s te n s E rh v erv sp ak k er, In d g å e ls e a f k o n tra k te r f o r P o s te n s E rh v erv sp ak k er, Å rs b o n u s P o s te n s E rh v erv sp ak k er. R e t u r p a k k e s e r v ic e P o s te n s E rh v e rv sp a k k er, s ta t is tik P o s te n s P a k k e se rv ic e... 91, 210 P o s te n s P a k k e se rv ic e, ny b la n k e tlø s n in g P o s te rin g a f m e r u d g if te r P o s tfa x fo r s e n d e ls e r til S to rb rita n n ie n , 203 P o s tfa x tje n e s te n... 14, 20, 119 P o stfa x u d v e k slin g m e d G rø n lan d P o s tfo rb in d e ls e n m e d F ra n k rig P o s tg iro 's b ru g af p o r to p å tr y k P o s tg iro 's m a rk e d s p la n P o s tm e s te r m ø d e r i P o s tm e s te r m ø d e r i : P o s ts e k to r e n s e d b -p o litik, b ilag 1 v e d rø re n d e re tn in g s lin ie r fo r d a ta k ra ft, s y s te m p ro g r a m m e l o g e d b - a r b e jd s p la d s e r 94 P o s ts tre jk e i S to r b r ita n n ie n P o s tv æ s e n e ts 1 0 -års o v e rs ig t P o s tv æ s e n e ts o r g a n i s a t i o n PRIVATGIRO. B rug a f G iro b o n e n i d e ta ilh a n d e le n P risreg u le rin g fo r sk o (in d k ø b s a fta le n m e d TA SKO) P riv atg iro... 12, 51, 150, 210, 230 P r o d u k tio n s te k n ik e r e... 38, 250 P ro d u k tp ro filen fo r p o s tfa x pr P ro to k o lla t v e d r. s e rv ic e k a s s e tillæ g

12 P ræ c is e rin g a f S I D - o v e r e n s k o m s te n P å k læ b n in g a f fø lg e p a p ire r p å p a k k e r til N o rg e R a p p o rte rin g o m fo rsin k e ls e r i p o s tb e s ø r g e ls e n (m e d d e le ls e o m fo rs in k e t p o s t- o g k v a lite ts m e d d e le ls e r) R a tio n a lise rin g s - o g e ffe k tiv is e rin g s o v e rsk u d /a k tiv ite te r... 79, 214 R e g n s k a b fo r 1. h a lv å r R e g n s k a b, o p fø lg n in g a f R eg u lerin g a f lø n n e n til o v e r e n s k o m s ta n s a tte pr. 1. ap ril R ek v isitio n a f c h e c k... 4, 33, 246 R e s u lta t a f d e n la n d s d æ k k e n d e k v a l i t e t s t e s t R e s u lta t a f k o n k u rre n c e n o m Å re ts F rim æ rk e R e s u lta tk ra v 1988 v e d r. s e rv ic e o g k v a lite t R e s u lta tk ra v fo r tje n e s te m a n d s a n v e n d e ls e n R etn in g slin ier fo r o p b e v a rin g o g k a s s a tio n a f r e g n s k a b s m a te r ia le R e tte ls e til H å n d b o g 2, T ilre tte læ g, a f b re v o m d e lin g s tj , 248 R e tte ls e til b ru g e r v e jle d n in g v e d r. b la d s ta tis tik m.v R e tte ls e til V e jle d n in g v e d tilr e tte læ g, a f la n d p o s t tje n s te n R e tte ls e til V ejled n in g v e d tilr e tte læ g, a f p a k k e o m d e lin g s tje n e s te n R øveri m o d p o s t t r a n s p o r t , 233 R ø v erie r, F o c u s p å S a ld o o p lø s n in g. U d d a n n e ls e S a m m e n læ g n in g a f V alby o g S y d v e s tk v a r te re ts p o s tk o n to r e r S k æ rm s trå lin g fra æ ld re s k æ r m e S p r æ n g e m n e r i f o r s e n d e ls e r fra T y r k i e t S ta tis tik - o g tim e fo r b ru g s s y s te m e r n e S ta tis tis k g ru n d la g fo r a r b e jd s tid s b e re g n in g fo r p a k k e d is tr ik te r S ta tu s v e d r. a n v e n d e ls e a f tim e f o r b r u g s s y s te m e t S ta tu s r a p p o r t S ta tu s ra p p o rte rin g i S te m p lin g af p o s t ifm. c e n tra lis e rin g e n a f b r e v p o s tb e h a n d lin g e n S ti llin g s o p s la g S tjå le t n u m m e r a tø r s te m p e l S tjå le t n u m m e ra tø rs te m p e l o g n a v n e s t e m p e l S tjå ln e fr im æ r k e r S æ rlig e y d e ls e r , 256 S æ rlig u n d e rs ø g e ls e a f b re v p o s te n ( s a m p lin g )... 4 T e le fo n isk in d b e re tn in g a f rø v e rie r m.v T e le g ra m tje n e s te n , 154 T ilk ald e lse til e k s t r a t j e n e s t e T im e- o g d a g p e n g e T im e fo rb ru g , 246 T im e lø n s y s te m e t T je n e s te a n c ie n n ite t fo r p o s tb u d p e r s o n a le m.v. (D a n sk P o s tf o r b u n d ) T je n e s te frih e d til o r g a n is a tio n s a rb e jd e T je n e s te m a n d s a n d e l T o r s d a g s b la d e... 22, 76 U a n b rin g e lig e f o r s e n d e ls e r o g f o r s e n d e ls e m e d e f t e r s e n d e l s e s p å t e g n i n g e r U d b e ta lin g a f P A U d d a n n e ls e i» v æ rk tø js k u rs e r« U ds. af P o s te n s D riftsh å n d b o g o g P o s te n s H å n d b o g fo r fa rlig t in d h o ld U d s e n d e ls e af r e g n in g s in d b e ta lin g s k o r t U d s e n d e ls e af F a g b la d e t U d s e n d e ls e af s m å p a k k e r i u g e rn e 8, 9 o g U d s e n d e ls e r a f try k s a g e r, H arald N y b o r g...j U d b e ta lin g a f fa ls k e PA fra N o r g e U dviklingen i fo r b ru g e rin d e k s ta lle n e fo r h u s le je, v a rm e m.v U fo rs e g le d e v æ r d ip a k k e r U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra Ø s t r ig U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra S c h w e iz U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra B elg ien U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra F r a n k r ig U fra n k e re d e s v a r fo rs e n d e ls e r i te le b re v e , 140 U s e r-id e n te r til tim e fo r b ru g s s y s te m m.v V alg a f tillid s re p ræ s e n ta n te r (H K ) V ejled n in g v e d u d fø rse l a f v a r e r V ejled n in g v e d r. fre m læ g n in g V id e o m a g a s in e t P 81TV V æ r d ip a k k e r

13 Æ n d r e d e u d f ø r e ls e s b e s te m m e ls e r p r. 1. ja n u a r *... Æ n d re t le v erin g a f u n ifo r m s g e n s ta n d e til p o s ta r b e jd e r e... Æ n d re t p ro c e d u re fo r o p b e v a rin g s a m t in d s e n d e ls e a f a d r e s s e k o r t... Æ n d rin g a f b e k e n d tg ø re ls e o m b e n y tte ls e af p o s tv æ s e n e t... Æ n d rin g a f b la n k e tte r v e d r. f r a n k e r in g s m a s k i n e r Æ n d rin g a f d a g p e n g e lo v e n ( a r b e j d s g i v e r p e r i o d e n )... Æ n d rin g a f h e n lig g e f r is te n Æ n d rin g a f p ro d u k t-p ro fil fo r a d r e s s e lø s e fo r s e n d e ls e r... Æ n d rin g a f p ro d u k tp ro file n fo r p o s t f a x... Æ n d rin g a f p ro d u k tp ro file n fo r a d r e s s e lø s e f o r s e n d e l s e r...,... Æ n d rin g e r i fo rb in d e ls e m e d a r b e jd s tid s n e d s æ tte ls e n... Æ n d rin g e r i o m d e lin g s tje n e s te n (F rid a g s- o g b ilp a s n in g s o r d n in g e n )... Æ n d rin g e r o m k rin g P o s te n s L ydbrev... Å rlig u ly k k e s s ta tis tik...,,... Å rs o p g ø re ls e fo r a d r e s s e lø s e o g s u m m a ris k a n m e ld te b la d e fo r 1987 fo r b re v b æ re rd is trik te r s a m t la n d p o s tru te r m e d b y m æ s s ig b e b y g g e l s e... Å rs o p g ø re ls e o v e r o p tje n t frih e d. T i m e lø n s s y s te m e t... Å rs ra p p o rte n * L egater L e g a te r...,

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964 ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 1964 Første afsnit: Æ gteskabs indgåelse. INDHOLD 1. Fam ilierettens om råde. Æ gteskab, slægtskab og svogerskab 5-8 2. Forlovelse... 9-14 3.

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 He n s ig te n I forlængelse af udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 har en arbejdsgruppe, nedsat af Pæd. Central, udarbejdet en lokal

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Em il Birke lan d Klin torp

Em il Birke lan d Klin torp CURRICULUM VITAE Em il Birke lan d Klin torp PERSONLIG PROFIL Fødselsdato: 8. juli 1982 Adresse: Nyborggade 11G, 10. sal, lejlighed 328, 2100 København Ø Mobiltelefon: +45 28135041 E-mail: emilbk@emilbk.dk

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetning Ira Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetn i ng f r a Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S koleinspektør A age S øren sen Skagen Skolekom m ission:

Læs mere

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om Udgave 04.2008 Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1 Komfortsystem Sidespejl, kan opvarmes og indstilles Automatisk afblænding af bakspejl Tyverialarm Rudeoptræk foran og bagi Oplåsning af bagklap Bagagerumslys

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kom m unale skolevæsen S koleåret 1960-61 Ved Th. Andersen sk o led irek tø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I 1

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!

!  # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '((  $ '((3- ) 4! Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april 2010-31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5 798

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 5. oktober 212 Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2 Der bliver ikke skabt nok nye arbejdspladser fra udenlandske

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred

Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 28 89 21 33 December 2012 Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred Erhvervs- og vækstministeren har den 26. oktober

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Nyfødte og leversygdom Hæmolyse ; HbF Ukonjugeret hyperbilirubinæmi Kernicterus og cerebral skade Børn og leversygdom Nyfødte

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 105 / 1

Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Side 1 af 13 Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 18. august 2011 CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Igennem

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 143 / 1

Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Side 1 af 15 Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA.

BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA. Nordlys Forum Nordlys RAB og SA FÆLLESSKAB GARANTI FOR KVALITET LOKALE TRÆNINGSGRUPPER BEHANDLERLISTE FACEBOOKGRUPPER KODA MEDLEMSSKAB FORSIKRING MARKEDSFØRING MOMSFRITAGELSE ONLINE BOOKING BLIV MEDLEM

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere