C ongo Forenede Arabiske E m irater G rø n land New Z ealand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105"

Transkript

1 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t , 1 4 1, B r e v p o s tta k s t E n g a n g s p o s e m æ rk e r D a g s te m p le r F r im æ r k e h æ f te r In d le v e rin g s friste r , 251 F ø r s t e d a g s s t e m p e l... 17, 3 1, 3 5, 3 9, 89, 90 J u le - o g n y tå r s f e s tb l a n k e tte r J u le - o g n y tå r s te le g r a m m e r » M e d d e le ls e o m a d re s s e fo ra n d rin g «, S c h u ltz In fo rm a tio n A / S R eklam ekliché 5, 13, 31, 35, 39, 53, 54, 61, 65, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 95, 99, 100, 113, 117, 118, 121, 125, 129, 141, 145, 149, 151, 155, 165, 173, 179, 183, 187, 205, 211, 217, 227, 235, P F C -Jo u rn a le n, in fo r m a tio n s b la d P o s ta n v isn in g e r, fo r h ø je ls e /n e d s æ tte ls e /r e tte ls e... 21, 121, 209 P o s tc h é q u e s, fo r h ø je ls e r/r e tte ls e r _ 7 7, P o s te n s E r h v e r v s p a k k e r P o s tg ir o g e b y r e r S o m m e rtid , S ta v e m å d e r S v a r k u p o n e r S æ rs te m p e l.. 5, 23, 35, 39, 53, 54, 61, 62, 65, 73, 77, 81, 82, 89, 93, 95, 99, 113, 118, 151, 155, 165, 167, 173, 179, 180, 183, 187, 193, 205, 211 S æ rlig t d a g s te m p e l T a k s tfo rh ø je ls e, re tte ls e /tilfø je ls e r V a lu ta b e s te m m e ls e rn e, æ n d r i n g e r... ig 3 U d g iv e lser, T e le fo n - o g T e le g r a f h å n d b o g P o s t- o g te le tr a fik k e n m ed : C ongo Forenede Arabiske E m irater G rø n land New Z ealand II. Den indre tjen este Arkivsager, indsendelse af foræ ldede Bestillingsseddel K 83, Postens Erhvervspakker Blanketter, udgåelse af Blanketter, ændringer a f igg B revkasser. 212 Cirkulæreskrivelse, re tte ls e E k sp resfo rsendelser EM S-kurerposthåndbogen EM S-kurerpostm appen... gg Forveksling af Postens Erhvervspakker og P O -b elø b... '... Frankeringsmaskine, bortkommet Frankeringsmaskine, indregistrering... ' 228 Frankeringsmaskine, stjålet Frankeringsmaskine, tilvejekom m et ' ' ^ 5 Frankeringsmaskine, ændring af produktbetegnelse Hastem eddelelse, tilb agek ald else

2 IK, in d b e ta lin g e r K lager fra N o rsk F ila te litje n e s te K o n k u rre n c e i D a n m a rk s R a d i o N u m m e ra tø rs te m p e l, tilv e je b ra g t P a k k e p o s tta k s t, re tte ls e t i l... 36, 85, P O - f o r s e n d e ls e r P o s ta n v isn in g e r, f o r h ø j e l s e r P o s tb e fo rd rin g a f s y g e /fa rlig e d y r P o s tb e fo rd rin g, re g u le rin g a f b e t a l i n g P o s to m d e lte b la d e, æ n d r i n g e r r 1 2 1, 184, 253 R e k la m a tio n e r til G rø n la n d s P o s tk o n to r R e k la m a tio n s h å n d b o g e n, re tte ls e t i l S ta n d a r d g o d tg ø r e ls e fo r sv ie o g s m e r t e T e le g ra m p o s ta n v is n in g e r, o m s k riv e s p å T T ø jfo rs e n d e ls e r til C o sta R ica U a n b rin g e lig e f o r s e n d e l s e r , 217 V e jled n in g, u d fø rse l a f v a r e r III. O rganisations- og personaleforhold Auditørfunktionen, flytning , 205 Dansk Postforbund kongres, tjenestefri Indkaldelse af ansøgninger til arb ejd sstu d ieteknik ere Indkaldelse af ansøgninger til assistentlin ien... 1 Indkaldelse til LUP-2 for kom mende ledere på p o stsid e n Omdelingstider i by- og landdistrikterne, ny u d g a v e UTC for p o stb e sty re r UTC for uddannelseskonsulenter Varme og varmt vand til tjenesteboliger, regulering IV. Tryksager og m ateriel B lanket, a d r e s s e k o r t B lan k et, fre m s tillin g e r B lan k et, u d g å r... 74, 155, 165, 206, 209, 212, 232, 235, 239, 248, 249^ 251 B lan k et, æ n d r in g e r /r e tte ls e B ro c h u re, u d s e n d e ls e a f ' 145 E n g a n g s p o s e m æ r k e ^ tik e t , 212 F o rm u la r , 145 F o r s e g lin g s ta p e F ran k e rin g s m a sk in e, g o d k e n d e ls e a f F rim æ rk e m e d o v e rp ris, in d b rin g e ls e a f F rim æ rk e b e h o ld n in g, ej frem s tille t m e r e... 1, , 78, 85, 118, 141, 165, 166, 188, 235, 247 F rim æ rk e h æ fte, u d g i v e l s e ^ F r im æ r k e u d g iv e ls e ' 180, 251^ 254 G rafisk D e p o t, e k s p e d i t i o n e r J u l e m æ r k e t K atalo g M in iatu re ark, a n ta l s o l g t e O p sla g s ta l fo r f r i m æ r k e r P o s e m æ rk e til a d re s s e k o rt, æ n d r e t P o st- o g P a k sæ k k e, re k v is itio n P o s ts a g s k o n v o lu t i C5 f o r m a t... I 84 P T G -k re d ito rfo rte g n e lse n, æ n d r i n g e r R e tte ls e til f r i m æ r k e

3 S aerfrim æ rk e^ u d g lv else 1, 2, 18, 36, 37, 62, , , T a k s tæ n d rin g e r, T e l e f o n s e l w a l g... T e le g ra fh å n d b o g e n, re tte ls e "* T r y k s a g s fo rte g n e ls e n, æ n d rin g e r til , Velgørenhedsfrimærke, v o i y v i v M i i w M v. ophør r Å r s m a p p e... sid e 240 V. Postgangen Indleveringsfrister for julepost til u d lan d e t... 4 Indleveringsfrister for julepost til F æ rø e rn e... Indleveringsf rister for julepost til Grønland... 8 Luftpostflyvninger til u d la n d e t... VI. Posthuse 1RQ A v e d ø re H olm e, o p r e tte ls e a f... G e fio n sv ej, f ly tn in g... 2 : H a d ersle v, fly tn in g * H erlev 5... J j H ern in g H å r s le v...a n " /, K o rsø r 1, 2 o g 3, æ n d rin g a f n avn...40, 4 L a u tr u p... L yngby 1 o g 5, n e d læ g g e ls e... R o sk ild e R å d h u s p la d s e n, n e d la g t... S e n g e l ø s e... S k å d e p o s te k s p e d itio n, f ly tn in g S la g e ls e 1, 2 o g 3, æ n d rin g a f n a v n S y d v e s tk v a rte re t, o m d a n n e l s e S ø b o r g T jele, n y , 189 T ra n e h u s e, n e d læ g g e ls e a f... ' 1 T rig e, æ n d rin g af p o s tn u m m e r... >83 T y s tru p, g e n o p r e t t e t... T ø rsb ø l, n e d l a g t... 1 V alby, n y e l o k a l e r... V ib o rg, æ n d r i n g Ø ru m S ø n d e rly n g o g H a m m e rsh ø j, n e d læ g g e ls e a f , 189 A a lb o rg 4, n e d læ g g e ls e Å rh u s 6 o g 7, n e d læ g g e ls e a f Å rh u s, o r g a n is a tio n s æ n d rin g e r M id lertid ig e p o stk o n to r e r B illund, L e g o la n d S o m m e r p o s te k s p e d itio n e r M a r ie l y s t V æ g g e r lø s e H e n n e S t r a n d... V e jrs S t r a n d ' I 4

4 VIII. O pslag af ledige stillinger G e n e r a ld ir e k to r a te t G e n e ra ld ire k tø r C h e f i E db s y ste m u d v ik lin g s c e n te re t i K o n su le n t i , 131 P o s tin s p e k tø r i T e le g ra fin s p e k tø r i P o s tin s p e k tø r i P o s tin s p e k tø r i , 131 O v e rk o n tro llø r i , 131 O v e rk o n tro llø r i , 101, 131 K o n tro llø r i , 101, O v e ra s s is te n t i O v e rk o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i g 41 K o n to ra s s is te n t i , 101, 131, 198 K o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i P o s te n s u d d a n n e l s e s c e n te r O v e rk o n tro llø r A fg iv e ls e r 3. s ty r in g s a f d e lin g F in an s- o g ø k o n o m ia fd e lin g e n ( a s s is te n tlin ie n ) T e le in s p e k tio n e n T e le g ra fin s p e k tø r T e le g ra fin s p e k tø r i T e le g ra f in s p e k tø r i O v e rk o n tro llø r i O v e rk o n tro llø r i O v e rk o n tro llø r i T e le g ra fm e s te r i K o n tro llø r i K o n to rfu ld m æ g tig i g T e le g ra fm e s te r i , 157 O v e ra s s is te n t i T e le g ra fm e s te r i S t a t e n s T e le tje n e s te E d b -c h e f i T e le g ra fin s p e k tø r i T e le g ra fin s p e k tø r i S ta tio n s le d e r i T e le g ra f in s p e k tø r i ig 8 O v e rk o n tro llø r i O v e rte le g ra fm e s te r i O v e rk o n tro llø r i E d b - s y s te m p la n læ g g e r i S ta tio n s le d e r i O v erk o n tro llø r i M a s k in m e s te r i T e le g ra f m e s te r i [ 132 T ekniker i K ontrollør i E d b - s y s te m p la n læ g g e r i ig g

5 K o n tro llø r i , 66 T e le g ra fm e s te r i , 241 E d b -p ro g ra m m ø r i O v e rm e k a n ik er i O v e rm e k an ik er i '0 2, 133, 134 O v e ra s s is te n t i , 241 T eknik er i , 174, 241 T e le g ra fm e s te r i , 174 K a b e lm e s te r i H o v m e s te r i M ek a n ik e r i , 199 O v e rm o n tø r i '3 4 F o rfly tte ls e r a f a s s is te n te r til a n d re t j e n e s t e s t e d e r...24, 25 U d d a n n e ls e i E W SD (O v e ra s s is te n te r, a s s is te n te r, o v e rm e k a n ik e re, m e k a n ik e re o g te k n ik e re ) R e tte ls e til s tillin g s o p s la g T e le S ø n d e rjy lla n d T e le g ra fin s p e k tø r i i T e le g ra fin s p e k tø r i O v e rte le g ra fm e s te r i '0 3 O v e rte le g ra f m e s te r i '0 3 T e le g ra fm e s te r i , 219 T e le g ra fm e s te r i O v e rm e k an ik e r i O v e rm e k an ik er i , 67 L in je m e s te r i T ek n ik e r i , 219 T e le g ra fm e s te r i M ek a n ik e r i , 175, 219 M ek a n ik e r i , 42, 103, 157, 175, 219 M ek an ik er i , 175, 219 O v e rm o n tø r i , 103 O v e rm o n tø r i Rettelse til stillingsopslag O p slag P o s t v æ s e n e t V ic e d ire k tø r P o s tm e s te r i P o s tm e s te r i , 67, 135 K o n to rc h e f i , 135, 176 In s p e k tø r i P o s tin s p e k tø r i , 242 In s p e k tø r i P o s tm e s te r i , 104, 135, 220 P o s tin s p e k tø r i , 200 E d b - a d m in is tra tio n s c h e f i In s p e k tø r i S y s te m c h e f i P o s tm e s te r i , 135 In s p e k tø r i , 14, 104, 135, 158 P o s tin s p e k tø r i 32...*... 25, 176, 200 In s p e k tø r i , 135 P o s tm e s te r i P o s tin s p e k tø r i P o s tm e s te r i , 67 In s p e k tø r i , 26, 67, 104, 207, 242 P o s tin s p e k tø r i In s p e k tø r i , 200, 220 O v e rk o n tro llø r i , 104, 158, 242 O v e rk o n tro llø r i P o s tv a g tm e s te r i

6 O v e rk o n tro llø r i , , 104, 158, 200, 221, 242 O v e rk o n tro ller i O v e rk o n tro llø r i , 43, 67, 104, 135, 176, 181, 200, 221, 242 P o s tb e s ty r e r i P o s tv a g tm e s te r i P o s tv a g tm e s te r i P o s tv a g tm e s te r i P o s tb e s ty r e r i K o n tro llø r i , 26, 67, 104, 105, 158, 176, 200, 221 P o s tb e s ty r e r i K u n d e s e k tio n s le d e r i K o n tro llø r i , 26, 43, 67, 6 8, 105, 135, 143, 158, 176, 181, 200, 221, 242 P o s tb e s ty r e r i , 135, 153, 190 P o s tv a g tm e s te r i , 6 8 P o s tb e s ty r e r i , 212 P o s tv a g tm e s te r i , 222, 242 M a s k in m e s te r i O v e ra s s is te n t i P o s tb e s ty r e r i P o s tv a g tm e s te r i , 242, 243 K u n d e s e k tio n s le d e r i P o s tv a g tm e s te r i , 26, 6 8, 106, 136, 159, 177 O v e ra s s is te n t i , 26, 44, 6 8, 105, 135, 136, 158, 176, 200, 221, 242 O v e rk o n to ra s s is te n t i , 4 4, 69, 177, 222 P o s tv a g tm e s te r i , 44, 6 8, 69, 106, 222^ 243 O v e rk o n to ra s s is te n t i , 106, 137, 201 P o s tb u d fo rm a n d i , 4 4, 69, 106* 136* 159 P o s tc h a u ffø rfo rm a n d i P o s tb e s ty r e r i P o s tb u d fo r m a n d i f 201, 222 P o s tb u re a u fo rm a n d i P o s tb e s ty r e r i , 1 2 6, 153, 170, 212, 236 K o n to ra s s is te n t i , 44, 45, 69, 106, 107, 137, 159, 177, 201, 222, 223 P o s tb u d fo rm a n d i , 69, 106, 159, 243 P o s tb u d fo rm a n d i P o s tb e s ty r e r a f lø s e r i O v e rp a k m e s te r i ^ 27, 69 A s s is te n t i , 26, 4 4, 6 8, 105 P o s tb e s ty r e r i K o n to ra s s is te n t i , 45, 69, 107, 108, 137, 143, 159, 160, 177, 2 0 1, 223, 243 O v e rp a k m e s te r i , 4 4, 69, 106, 159, 201 O v e rk o n to rb e tje n t i K o n to ra s s is te n t i , 45, 69, 70, 108, 137, 160, 177, 178, 201, 223, 243 K o n to ra s s is te n t i 3 / K o n to ra s s is te n t i A n d re s tillin g e r P o s tb e s ty r e r a f lø s e r, d rø f te ls e r E d b -b ru g e rk o n s u le n t v e d S ø n d e rb r o P o s ts ta tio n s le d e r i N u u k /G o d th å b In d k a ld e lse a f a n s ø g n in g e r (y n g re m e d a rb e jd e r e ) m e d in te re s s e fo r E D B In d k a ld e lse a f a n s ø g n in g e r fra m e d a rb e jd e r e m e d in te r e s s e i a rb e jd e s o m d r i f t s k o n s u l e n t e r A fg iv e ls e r n sp e k tø r i O v e rk o n tro llø r i O v erk o n tro llø r i ' K ontrollør i K ontrollør i , O v e ra s s is te n t i , 136, 2 0 0, 207 o s tb e s ty re r i K o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t i

7 Kontorassistent i Projektm edarbejdere... '76 Som m erpostekspeditionerne Rettelse til stillingsopslag Litra 107, annulle re s OM nr. 2. i fortsæ ttelse a f... Litra 513, annulle re s Litra 401, afgivelse inspektør ;... Opslag 307, ændring i... Opslag 513, varig b e s æ tte ls e... Opslag 640, Købm agergades p o stk o n to r... Litra 609, a n n u lle re s... Opslag 412, annulleres... Opslag 482, ændring i Opslag 613, annulleres P o stg ir o K o n to r c h e f i '0 I n s p e k tø r i I n s p e k tø r i , 46, 58 I n s p e k tø r i I n s p e k tø r i P o s t in s p e k tø r i E d b - k ø r s e l s l e d e r i O v e r k o n tr o llø r i , 28, 45, 46, 70, 178, 223 O v e r k o n tr o llø r i , 108 O v e r k o n tr o llø r i , 137, 138, 163 E d b - o p e r a tø r i K o n tro llø r i , 21, 46, 109, 138, 202 A r b e j d s s t u d i e t e k n i k e r... '7 8 O v e r a s s i s t e n t i Andre stillinger E D B -o p g av e r (in d k ald, a f a n s ø g, fra y n g re m e d a r b e jd e r e ) Ø k o n o m ia fd e lin g e n, B u d g e tk o n to re t A fg iv e ls e O v e ra s s is te n t i A s s is te n te r (m e d a rb e jd e re a f a s s is te n t lin ie n )... 70, 87, 108, 138, 161 Rettelse til stillingsopslag æ n d rin g i a n s ø g n in g s f r is t æ n d rin g i k la s s if i c e r in g æ n d rin g i f o d n o t e...32, 114 æ n d rin g i o p s l a g A n læ g s - o g F o r s y n in g s tje n e s te n B y g n in g sc h e f i In s p e k tø r i In s p e k tø r i O v e rk o n tro llø r i V æ rk m e s te r i , 46, 245 K o n tro llø r i O v e rm e k an ik er i O v e rm e k an ik er i , 245 O v e ra s s is te n t i , 202, 224, 245 O v e rk o n to ra s s is te n t i , 229 T e g n e r i

8 T e g n e r i K o n to ra s s is te n t i , 109, 138 O v e rm o n tø r i , 161 K o n to ra s s is te n t i , 138, 224 M o n te r i M o n tø r i , 138, 202 O v e rk o n to rb e tje n t i K o n to ra s s is te n t i , 109, 212 A fg iv e ls e o g fu n k tio n O v e rk o n to ra s s is te n t i K o n to ra s s is te n t K o n to ra s s is te n t, f u n k tio n Rettelse til stillingsopslag O p sla g 801 a n n u lle re s... i A n s ø g n in g sfrist, re tte ls e t i l IX. U dsendelser T je n e ste d o k u m e n te r B ru g e rv e jle d n in g, tim e lø n -s y s te m e t... 20, 128, 203, 237 P o s tb e fo rd rin g i in d la n d e t, u d s e n d e ls e a f R e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r K u rsm ed d elelse 3, 11, 14, 20, 22, 29, 33, 47, 51, 55, 59, 64, 75, 79, 83, 88, 91, 97, 111, 115, 119, 123, 128, 140, 144, 147, 149, 154, 162, 171, 178, 182, 185, 191, 208, 210, 212, 225, 230, 233, 237, 246, 248, 250, 252, 254 P o s te n s D riftsh å n d b o g, re tte ls e til , 225, 248 P o s te n s E rh v erv sp ak k er, r e tte ls e til R e k la m a tio n s h å n d b o g P o st, r e tte ls e til... 3, 91, 230 C irk u læ re sk riv e lse, re tte ls e t i l...75, 166 H å n d b o g 2, re tte ls e til , 248 F o c u s p å rø v e rie r V ejled n in g til la n d p o s ttje n e s te n, re tte ls e t i l C irk u læ re s k riv e ls e r A d re s s e lø s e f o r s e n d e ls e r A d re s s e lø s e fo r s e n d e ls e r. E n d a g s o m d e lin g A d re ss e rin g af p o s t til d e n d a n s k e F N -sty rk e p å C y p ern A fg a n g s s o rte rin g o g n e d læ g n in g a f b re v p o s t p r. 29. m a j A fg ifts a n m e ld e ls e r fo r fo r s e n d e ls e r til G r ø n la n d A f lø s e r s tr u k tu r...» A fskaf, a f k o n tra b o g e n (H10) fo r la n d p o s tru te r i b y m æ s s ig b e b y g g e l s e A fs k e d s re g le r fo r a n s a tte u n d e r C O -S T A T A ftale in d g å e t m e lle m P o stlin ien o g A F T -G rafisk C e n te r o m o p b e v a rin g, e k s p e d itio n o g f o r s e n d e ls e a f b la n k e tte r 147 A ftale o m a r b e jd s tid s r e g le r m.v. i f o r b in d e ls e m e d k u r s u s d e l t a g e l s e A ftaler in d g å e t m elle m p o s tlin ie n o g A F T -auto o m y d e ls e r i fo r b in d e ls e m e d le v erin g a f biler fra AFT s a m t o m u d fø re ls e af g a ra n tis y n A la rm a n læ g. U d v e n d ig e klokker m.v A rb e jd s m a r k e d s u d d a n n e ls e s f o n d e n i 1989, b id ra g t i l A rb e jd sm iljø i fo rb in d e ls e m e d b ru g e n a f e d b - u d s t y r A rb e jd s tid s n e d s æ tte ls e n pr. 1. s e p t o g 1. s e p t A s s is ta n c e i o m d e lin g s tje n e s te n A s s is te n te r p å p r ø v e A s s is te n te r p å p rø v e. P r o je k t a r b e jd e A u d itø rfu n k tio n e n i P 8i T B e d ra g e rie r m o d P 81T o g F o c u s p å r ø v e r ie r... 38

9 sid e , tt4 1b0 22 B o rtfald a f d e t å rlig e syn a f v is s e a f P & T 's m o to rk ø re tø je r s a m t a u to s ta tis tik m.v... /6 B rev o m o v e rp o s tin s p e k tø re n p å S jæ lla n d, L o llan d -F a lste r o g B o rn h o lm vin C e n tra lis e re t to ld b e h a n d lin g v e d T o ld p o s tk o n to re t i K ø b e n h a v n h 111 C irk u læ re o m s u s p e n s io n m.v. o g ulovlig u d e b l i v e l s e ?q D a n m a rk s R a d io 's T V -banko» S u p e r C h a n c e n «... D e c e n tra l in d d a te rin g a f b rev - o g b o g fø rt s ta t is tik /6 97 D e le g e rin g a f re v is io n so p g a v e n k a s s e - o g b e h o ld n in g s e f te r s y n D e t e n d e lig e s æ rfrim æ rk e p ro g ra m fo r b1 D ire c t M ail ra b a t, æ n d rin g i r a b a ts tru k tu r D is p e n s a tio n p å in d d a te rin g a f e n k e lttra n s a k tio n e r P Ø S D is trib u tio n s a fta le m e d K o m m u n e d a ta I / S D riftsø k o n o m isk e re g is tre rin g e r E u ro c h e q u e s s o m b e ta lin g s m i d d e l F a s ts æ tte ls e af p rø v e tje n e s te o g lø n a n c ie n n ite t v e d p o s ta r b e jd e r n e s o v e rg a n g fra o v e r e n s k o m s a n s æ tte ls e til tje n e s te m a n d s a n s æ tte ls e F ejlag tig o p ry k n in g til h ø je re sk ala trin fo r r e n g ø rin g s a s s is te n te r F erie-p G A F erie-p G A fra U d lø b a f g y ld ig h e d s f r is t F lek sp u ljer F o rsin k e lser a f E M S -fo rs e n d e ls e r til S to r b r ita n n ie n F o rsø g m e d a n d re fa rv e r e n d rø d i fra n k e rin g s m a s k in e r F o rsø g m e d k u n d e n u m m e rs y s te m F re m s e n d e ls e a f b la d e m e d fo rk e rt p å t r y k

10 Frim æ rkejournalen for Frim æ rkeplan for F ølgepapir til pakker til F æ r ø e r n e G en o p tag else af luftpostfo rb in d elsen til I s la n d G o d tg ø relse for benyt, af e g e t befordringsm iddel på tje n e s te r e js e r...< G ruppelivsforsikring for k o n to rfu n k tio n æ re r H elb re d sa tte st , 185 Hvervevideo <<< Ind- og u d b etalin g sreg n sk ab et. In d sen d else af reg n sk ab e r Ind- og u d b etalin g sreg n sk ab et. B erigtigelse af fejl m.m Indberetning af krim inalitet Indberetning om æ n d rin g er for tje n e s te m æ n d (form A ) Indbetaling til A rm enien Indlevering af P P -forsendelser fra K ræ ftens B ek æ m p else Indsam ling af d ata til analyse vedr. m askinel an k o m stso rt. af b r e v e In d sen d else af p o st til p o s tg ir o , 237 Indtastn in g sp ro g ram for arb ejd stid b ereg n, vedr. b rev b æ rerd istrik ter Internationale ufrankered e sv a rfo rsen d elser Journ aliserin g af ind- og u d b e ta lin g e r Ju le m a n d en, dirigering af p o s t Ju le - og nytårskort Ju le p erio d en , 210, 214, 246 Ju le p la k ater m.v Ju le p o st til u d la n d e t K am pagne: VM i sp e ed w ay , 154 K am pagne for»å rets frim æ rke 1987«......< K am pagne for»å rets frim æ rke 1987«. U d sen d else af m ateriale K a s se e fte rsy n Konkurs n o te r in g e r......< K ontrolbog - o m d elin g stjen esten (F 58) K urerpost til og fra S to rb rita n n ie n K valitetsbrist fo rå rsa g e t af fejl ved p o se m æ rk e r K valitetsm ålesystem i o m d elin g stjen esten K valitetsstyring af p o ste n s e rh v e rv sp a k k e r L andsdæ kkende k v a lite tsu n d e rsø g e lse L angtidsledige for april kvartal L angtidsledige for januar kvartal L angtidsledige for juli kvartal L angtidsledige for okto b er kvartal L aserprintere, a rb e jd sm iljø Lejede lokaler og arealer. A rb e jd sm a rk e d sb id ra g LISDA. K o n to rau to m atio n ssy stem er og p o sta le sta n d a rd s y ste m e r LISDA. M a s te r p la n LISDA. Økonom i og d riftsp la n læ g n in g L ikviditetsafregning. R ettelse af f e j l Liste over afdelingsform æ nd/kredsform æ nd for hhv. Dansk Blindesam fund og L andsforeningen af V an fø re Lokale aktiviteter m.v Lokale forberedelsesaktivit. v. indfør, af p o sta le s ta n d a rd s y s te m e r Lov om m idlertidigt h u sle je sto p for e rh v e rv sle je m å l Lovtidender og M in isterialtid en d e L u ftn u m m e ra tø re r L uftpostforbindelsen til Island indstilles L uftpostvæ rdipakker, u d v e k s lin g Løn u nder sygdom til k o n to rfu n k tio n æ re r Lønkreditering Løntim er L ønæ ndringer m.v. pr. 1. april M arkedsplan P ost M askinfrankerede b rev fo rse n d elser i p o s tk a s s e rn e... 4 M e rv æ rd ia fg ift M iljøorganisationen NOAH - opfordring til returnering af m o d tag n e a d re sselø se f o r s e n d e ls e r... 83, 91 M orgennisserne , 252 M ån ed sm ø d ev irk so m h ed en M å n e d sra p p o rte rin g ssy ste m N o rm e rin g sre g is te r Ny aftale om g o d tg ø relse af m eru d g ifter ved tje n e ste re jse r. S a tsæ n d rin g e r pr. 1. april blanket. Indberetning om frav æ r for m ån ed slø n n ed e... 59

11 Ny b ro c h u re o g p la k a t o m p o s t g i r o N y h jæ lp e ta s k e til b r e v b æ r e r e r Ny h o v e d a fta le m elle m F M 's o g S ta ts a n s a tte s K artel, o v e re n s k.s e k t N y o v e re n s k o m s t m e d P o s te k s p e d itø r e r n e s L a n d s s a m m e n s lu tn in g N y s ig n a le m e n ts b la n k e t... 4 N ye h o lla n d s k e p o s t c h e q u e s N ye k v a lite ts m e d d e le ls e s b la n k e tte r N ye u d d a ta fra t im e lø n s y s te m e t N yt frim æ rk e i s to r t f o r m a t o g ark å 30 s tk N yt s æ r f r im æ r k e h æ f te O ly m p ia d e n 1988 i S e o u l, K o rea , 185 O m d e lin g a f a d r e s s e lø s e f o r s e n d e l s e r O m d e lin g a f a d r e s s e lø s e fo r s e n d e ls e r fra K ræ fte n s B e k æ m p e l s e O m d e lin g af T i p s b l a d e t O m d e lin g s re g le r fo r a d r e s s e lø s e fo r s e n d, o g s u m m a ris k a n m e ld te b l a d e O m d e lin g s tje n e s te n, in fo rm a tio n s m ø d e o m O m k la ssifice rin g a f s e rv ic e k a s s e s tillin g e r m.v O m k la ssificerin g. D a n sk P o s t- o g G ir o f o r e n in g O m k la ssific e rin g a f s e k r e tæ r e r o g r e g n s k a b s m e d a r b e j d e r e O m k la ssificerin g. L a n d p o s t b u d e O p g a v e fo rd e lin g i P o s tlin ie n O p h æ n g n in g a f im a g e p la k a te r... 4 O p h æ n g n in g af P r iv a tg iro p la k a te r O p h ø r pr a f in d s e n d, a f s a m ti. re g n s k a b s b ila g til re v isio n e n O p ly sn in g o m p o s th u s fo rh o ld O p ly s n in g e r o m s e r v ic e tid e r o g a fg a n g s p ro fil fo r b r e v p o s t O p ta g e ls e i In te rn a tio n a l T e lefax D ire c to ry e lle r lig n O r g a n is a tio n s p la n e r O rg a n is a tio n s æ n d rin g e r i P o stlin ie n... 76, 79 O rie n te rin g v e d r. a d r e s s e lø s e fo r s e n d e ls e r,»k upon N y h e d e r n e « O v e re n s k o m s t m e d H a n d e ls - o g K o n to rfu n k tio n æ re rn e s F o rb u n d i D a n m a r k O v e re n s k o m s t m e d S p e c ia la r b e jd e rfo rb u n d e t i D a n m a r k P A -b la n k e tte n fo rm. L P e n g e s e d le r, b u n d t n i n g P e rs o n a le k o n s u le n te rn e s f a s te tr æ f f e tid e r i p ro v in s e n i , 29 P e r s o n a le k o n s u le n ttje n e s te n P la d e rin g e n s M usik N yt p la s te m b a lle re t s o m b l a d P la s tic e m b a lla g e P o s e k o n v o lu tte r til f r im æ r k e r P o s tb e f o r d r in g P o s te n s D riftsh å n d b o g v e d r. k v a l i t e t P o s te n s D r if ts h å n d b ø g e r , 144 P o s te n s E rh v erv sp ak k er, In d g å e ls e a f k o n tra k te r f o r P o s te n s E rh v erv sp ak k er, Å rs b o n u s P o s te n s E rh v erv sp ak k er. R e t u r p a k k e s e r v ic e P o s te n s E rh v e rv sp a k k er, s ta t is tik P o s te n s P a k k e se rv ic e... 91, 210 P o s te n s P a k k e se rv ic e, ny b la n k e tlø s n in g P o s te rin g a f m e r u d g if te r P o s tfa x fo r s e n d e ls e r til S to rb rita n n ie n , 203 P o s tfa x tje n e s te n... 14, 20, 119 P o stfa x u d v e k slin g m e d G rø n lan d P o s tfo rb in d e ls e n m e d F ra n k rig P o s tg iro 's b ru g af p o r to p å tr y k P o s tg iro 's m a rk e d s p la n P o s tm e s te r m ø d e r i P o s tm e s te r m ø d e r i : P o s ts e k to r e n s e d b -p o litik, b ilag 1 v e d rø re n d e re tn in g s lin ie r fo r d a ta k ra ft, s y s te m p ro g r a m m e l o g e d b - a r b e jd s p la d s e r 94 P o s ts tre jk e i S to r b r ita n n ie n P o s tv æ s e n e ts 1 0 -års o v e rs ig t P o s tv æ s e n e ts o r g a n i s a t i o n PRIVATGIRO. B rug a f G iro b o n e n i d e ta ilh a n d e le n P risreg u le rin g fo r sk o (in d k ø b s a fta le n m e d TA SKO) P riv atg iro... 12, 51, 150, 210, 230 P r o d u k tio n s te k n ik e r e... 38, 250 P ro d u k tp ro filen fo r p o s tfa x pr P ro to k o lla t v e d r. s e rv ic e k a s s e tillæ g

12 P ræ c is e rin g a f S I D - o v e r e n s k o m s te n P å k læ b n in g a f fø lg e p a p ire r p å p a k k e r til N o rg e R a p p o rte rin g o m fo rsin k e ls e r i p o s tb e s ø r g e ls e n (m e d d e le ls e o m fo rs in k e t p o s t- o g k v a lite ts m e d d e le ls e r) R a tio n a lise rin g s - o g e ffe k tiv is e rin g s o v e rsk u d /a k tiv ite te r... 79, 214 R e g n s k a b fo r 1. h a lv å r R e g n s k a b, o p fø lg n in g a f R eg u lerin g a f lø n n e n til o v e r e n s k o m s ta n s a tte pr. 1. ap ril R ek v isitio n a f c h e c k... 4, 33, 246 R e s u lta t a f d e n la n d s d æ k k e n d e k v a l i t e t s t e s t R e s u lta t a f k o n k u rre n c e n o m Å re ts F rim æ rk e R e s u lta tk ra v 1988 v e d r. s e rv ic e o g k v a lite t R e s u lta tk ra v fo r tje n e s te m a n d s a n v e n d e ls e n R etn in g slin ier fo r o p b e v a rin g o g k a s s a tio n a f r e g n s k a b s m a te r ia le R e tte ls e til H å n d b o g 2, T ilre tte læ g, a f b re v o m d e lin g s tj , 248 R e tte ls e til b ru g e r v e jle d n in g v e d r. b la d s ta tis tik m.v R e tte ls e til V e jle d n in g v e d tilr e tte læ g, a f la n d p o s t tje n s te n R e tte ls e til V ejled n in g v e d tilr e tte læ g, a f p a k k e o m d e lin g s tje n e s te n R øveri m o d p o s t t r a n s p o r t , 233 R ø v erie r, F o c u s p å S a ld o o p lø s n in g. U d d a n n e ls e S a m m e n læ g n in g a f V alby o g S y d v e s tk v a r te re ts p o s tk o n to r e r S k æ rm s trå lin g fra æ ld re s k æ r m e S p r æ n g e m n e r i f o r s e n d e ls e r fra T y r k i e t S ta tis tik - o g tim e fo r b ru g s s y s te m e r n e S ta tis tis k g ru n d la g fo r a r b e jd s tid s b e re g n in g fo r p a k k e d is tr ik te r S ta tu s v e d r. a n v e n d e ls e a f tim e f o r b r u g s s y s te m e t S ta tu s r a p p o r t S ta tu s ra p p o rte rin g i S te m p lin g af p o s t ifm. c e n tra lis e rin g e n a f b r e v p o s tb e h a n d lin g e n S ti llin g s o p s la g S tjå le t n u m m e r a tø r s te m p e l S tjå le t n u m m e ra tø rs te m p e l o g n a v n e s t e m p e l S tjå ln e fr im æ r k e r S æ rlig e y d e ls e r , 256 S æ rlig u n d e rs ø g e ls e a f b re v p o s te n ( s a m p lin g )... 4 T e le fo n isk in d b e re tn in g a f rø v e rie r m.v T e le g ra m tje n e s te n , 154 T ilk ald e lse til e k s t r a t j e n e s t e T im e- o g d a g p e n g e T im e fo rb ru g , 246 T im e lø n s y s te m e t T je n e s te a n c ie n n ite t fo r p o s tb u d p e r s o n a le m.v. (D a n sk P o s tf o r b u n d ) T je n e s te frih e d til o r g a n is a tio n s a rb e jd e T je n e s te m a n d s a n d e l T o r s d a g s b la d e... 22, 76 U a n b rin g e lig e f o r s e n d e ls e r o g f o r s e n d e ls e m e d e f t e r s e n d e l s e s p å t e g n i n g e r U d b e ta lin g a f P A U d d a n n e ls e i» v æ rk tø js k u rs e r« U ds. af P o s te n s D riftsh å n d b o g o g P o s te n s H å n d b o g fo r fa rlig t in d h o ld U d s e n d e ls e af r e g n in g s in d b e ta lin g s k o r t U d s e n d e ls e af F a g b la d e t U d s e n d e ls e af s m å p a k k e r i u g e rn e 8, 9 o g U d s e n d e ls e r a f try k s a g e r, H arald N y b o r g...j U d b e ta lin g a f fa ls k e PA fra N o r g e U dviklingen i fo r b ru g e rin d e k s ta lle n e fo r h u s le je, v a rm e m.v U fo rs e g le d e v æ r d ip a k k e r U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra Ø s t r ig U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra S c h w e iz U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra B elg ien U fo rs e g le d e v æ rd ip a k k e r til o g fra F r a n k r ig U fra n k e re d e s v a r fo rs e n d e ls e r i te le b re v e , 140 U s e r-id e n te r til tim e fo r b ru g s s y s te m m.v V alg a f tillid s re p ræ s e n ta n te r (H K ) V ejled n in g v e d u d fø rse l a f v a r e r V ejled n in g v e d r. fre m læ g n in g V id e o m a g a s in e t P 81TV V æ r d ip a k k e r

13 Æ n d r e d e u d f ø r e ls e s b e s te m m e ls e r p r. 1. ja n u a r *... Æ n d re t le v erin g a f u n ifo r m s g e n s ta n d e til p o s ta r b e jd e r e... Æ n d re t p ro c e d u re fo r o p b e v a rin g s a m t in d s e n d e ls e a f a d r e s s e k o r t... Æ n d rin g a f b e k e n d tg ø re ls e o m b e n y tte ls e af p o s tv æ s e n e t... Æ n d rin g a f b la n k e tte r v e d r. f r a n k e r in g s m a s k i n e r Æ n d rin g a f d a g p e n g e lo v e n ( a r b e j d s g i v e r p e r i o d e n )... Æ n d rin g a f h e n lig g e f r is te n Æ n d rin g a f p ro d u k t-p ro fil fo r a d r e s s e lø s e fo r s e n d e ls e r... Æ n d rin g a f p ro d u k tp ro file n fo r p o s t f a x... Æ n d rin g a f p ro d u k tp ro file n fo r a d r e s s e lø s e f o r s e n d e l s e r...,... Æ n d rin g e r i fo rb in d e ls e m e d a r b e jd s tid s n e d s æ tte ls e n... Æ n d rin g e r i o m d e lin g s tje n e s te n (F rid a g s- o g b ilp a s n in g s o r d n in g e n )... Æ n d rin g e r o m k rin g P o s te n s L ydbrev... Å rlig u ly k k e s s ta tis tik...,,... Å rs o p g ø re ls e fo r a d r e s s e lø s e o g s u m m a ris k a n m e ld te b la d e fo r 1987 fo r b re v b æ re rd is trik te r s a m t la n d p o s tru te r m e d b y m æ s s ig b e b y g g e l s e... Å rs o p g ø re ls e o v e r o p tje n t frih e d. T i m e lø n s s y s te m e t... Å rs ra p p o rte n * L egater L e g a te r...,