Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr årgang juni 2006

2 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads med mange frihedsgrader? Formanden skrev et brev 6 MF Anne Grete Holmsgaard har svaret at alle - også offentlige medarbejdere - skal have skattefrie frynsegoder. Den grå ressource 14 Et "kvikt" Delegeretmøde 18 Det hele menneske 28 Ældrepolitikken er et af tidens vigtigste samfundsspørgsmål fordi en stor årgang skal pensioneres Årets delegeret møde vil gå over i historien som et af de hurtigste nogensinde. Læs mere her om valg og genvalg til TAT s organer. Læs om alle oplæggene ved årets delegeretmøde. De var både inspirerende og tankevækkende. Læs mere om TAT en DK ISSN Foreningsmeddelelser 8 Med formanden til pensionsrådgivning 10 Online coaching allemandseje! 12 Forslag til arbejdsmiljøindsatsen Teambaseret ledelse 23 Udbrændthed skal forebygges 34 Læsehjørnet 36 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade DK 1153 København K Telf.: Fax: web: Næste nummer udkommer september 2006 Forsidefoto: TargAd Big Brother kigger med 38

3 Leder Af Lars B. Eriksen, Formand Fremtiden er her allerede! På delegeretmødet i april blev der valgt en ny hovedbestyrelse. Der var få ændringer på holdet, hvilket jeg tolker som en tilfredshed med det arbejde, der er leveret i den forgangne periode. Det betyder, at vi fortsætter vores fagpolitiske arbejde under mottoet:»fornyelse for troværdighed«. Fremtidens udfordringer kommer til at udspringe af globaliseringen og samfundets stigende krav til alle; denne tendens vil naturligvis også påvirke den måde medlemmerne ønsker sig serviceret på af sin faglige organisation. Camilla Kring havde mange gode pointer i sit indlæg på tillidsmandsmødet, hvor hun bl.a. pegede på den helt skæve tilknytning, vi har til et industrisamfund, der for lang tid siden er skiftet ud med en ny fase - det innovative samfund. Forskellen er tydelig og fatal, idet vi er låst til nogle værktøjer og rutiner, der ikke passer ind i den måde, vi lever og arbejder på - arbejdstiden fra» (15.24)«, institutionernes åbningstider etc.. Vi arbejder anderledes og skal yde mere på kortere tid, hvorfor det er vigtigt at arbejde og leve, når man er nærværende og på toppen af sin ydeevne. Velfærdskommissionen arbejder med produktionstal ud fra gamle kendte forudsætningerne i det kendte industrisamfund, hvor antallet af mandetimer er styrende for, om vi har råd til udvikling, pension og øvrige velfærdsydelser. Hvis folk på arbejdsmarkedet fik den maksimale fleksibilitet og kunne arbejde, når ydeevnen var i top, så kunne denne mandetime måske bære en højere rentabilitetsfaktor for samfundet og derved skubbe til nogle af de skrækscenarier, vi ser lanceret i den politiske verden fx længere tid på arbejdsmarkedet for alle, dårligere kollektive pensionsvilkår etc... Fagbevægelsen skal leve og arbejde i dette nye tidsbillede og være klar med redskaber, der kan hjælpe den enkelte, også på andre tidspunkter end de normalt kendte åbningstider. Vore tilbud og faglig bistand skal udspringe af de»varer«vi i dag kan leverer, men også suppleres med mere helhedsorienteret støtteforanstaltninger. Disse kunne være karriereplanlægning, coaching, etablering af netværk på tværs af kendte arbejdspladser/ -områder, netbaserede tilbud, der gør hverdagen lidt lettere og som tidsmæssigt hjælper den enkelte i en presset hverdag inspiration, indkøb, underholdning etc.. Foto: Arkiv For at matche de nye tider skal vi samle den kreative og udviklende energi på et sted og ikke have den spredt ud over et stort område. Derfor bliver hovedbestyrelsens vigtigste opgave at fastholde vores moderniseringskurs og arbejde for at få skabt et»driftsfællesskab«med andre faglige foreninger, hvor vi kan udvikle den rådgivning og fagpolitiske tyngde, som I har krav på. Jeg ved, at vi nok skal få rigtig godt»tat«i fremtidens udfordringer. Lars Bonde Eriksen 3

4 Medlemmerne sætter fokus på det gode arbej mange frihedsgrader skaber bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Modsat betyder frihedsgraderne, at man altid kan arbejde. Alle taler om det, og regeringen har nedsat Arbejds- og Familiekommissionen, som skal kulegrave emnet. Hvordan skabes sammenhæng mellem arbejdsog familieliv? Hvis man skal tro det utal af analyser og rapporter, der beskriver emnet, ser det ikke godt ud. Vi arbejder for meget, og har for lidt tid til os selv og vores familie. Konsekvensen kan være stress og et familieliv, der hænger i en tynd tråd. Men hvordan ser det så ud for TAT erne. Hvordan oplever de sammenhængen mellem arbejds- og familieliv? Er det hele en storm i et glas vand, eller er der noget om snakken? TAT s undersøgelse baserer sig på 6 spørgsmål, jf. boks. 85 af TAT s aktive medlemmer har deltaget i spørgeundersøgelsen, hvilket svarer til 8 % af medlemmerne. Af dem var 36 mænd og 49 kvinder. 37 % af de adspurgte har hjemmeboende barn/børn. På spørgsmålet påvirker dit arbejde ofte (mere end en gang Spørgsmål: 1) Er du mand eller kvinde? 2) Har du hjemmeboende barn/børn? 3) Påvirker dit arbejde ofte (mere end 1 gang om ugen) dit familieliv negativt? 4) Har du mange frihedsgrader i dit arbejde, som letter sammenhængen mellem arbejds- og familieliv? 5) Hvor meget tid bruger du på transport til og fra arbejde dagligt 6) Vanskeliggør afstanden til dit arbejde sammenhængen mellem arbejds- og familieliv? Fakta om undersøgelsen: Spørgsmålene er sendt ud den 27. februar 2006 til 750 medlemmer. Svarene er modtaget i perioden den 27. februar til 10. marts. 85 har svaret svarende til 8 pct. af TAT s aktive medlemmer. Redaktionen er bekendt med identiteten på de personer, der har deltaget. om ugen) dit familieliv negativt svarer 49 % ja. Af dem udgør mændene 37 %. Der er altså umiddelbart en overvægt af kvinder, der finder, at arbejdet influerer negativt på familielivet. Men tager man højde for, at antallet af mænd som har svaret er væsentlig lavere end antallet af kvinder, er fordelingen, at 44 % af de mænd, som har svaret, mener at deres arbej- de har en negativ indflydelse på familielivet, mens det samme tal for kvinderne er 51 %. Men hvorfor finder næsten halvdelen af de adspurgte, at deres arbejde har negativ indflydelse på familielivet? På spørgsmålene: Har du mange frihedsgrader i dit arbejde, som letter sammenhængen mellem arbejdsog familieliv? Vanskeliggør afstanden til dit arbejde sammenhængen mellem arbejds- og familieliv? Fordeler svarene sig således: Mere end 80 % mener, at de har mange frihedsgrader i deres 4

5 ds- og familieliv Af sekretariatsleder Birthe Bendtsen arbejde. Det er især muligheden for at flexe, der fremhæves. I forlængelse heraf skal det nævnes, at mange påpeger, at de mange frihedsgrader også betyder, at man er på arbejde altid. Vi har flextid, som (desværre) også gør det muligt at blive længere. En anden har svaret: Jo jeg har mange frihedsgrader i arbejdet. Jeg kan arbejde alle ugens syv dage [ ] Jeg flexer hele døgnet rundt hver dag. Graden af frihed i arbejdet er altså ikke overraskende et tveægget sværd. Friheden betyder, at man kan arbejde, når som helst og hvor som helst. Men overordnet finder de fleste af de adspurgte, at frihedsgraderne letter sammenhængen mellem arbejds- og familieliv uden at dette betyder, at man arbejder mindre måske snarere tværtom! Afstanden til arbejdet synes ikke at være et problem. Dette er overraskende, da 32 % bruger 2 timer eller mere i samlet transporttid til og fra arbejdet hverdag. Og hele 67 % bruger 1 time eller mere i samlet transporttid. Ud af de 25 % som synes, at afstanden til arbejdet påvirker familielivet i negativ retning har 28 % hjemmeboende børn. Af tallene kan det ikke udledes, at der er en sammenhæng mellem hjemmeboende børn og opfattelsen af, at transporttiden er en negativ faktor, men det synes nærliggende. Især hvis børnene går i institution og skal hentes inden for et vist tidsrum. Samlet kan det konkluderes, at graden af fleksibilitet er væsentlig for at skabe sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Dette er i sig selv ikke overraskende. Men friheden betyder også, at arbejdsdagen kommer til at fylde mere. Det er således vanskeligere at have fri, idet arbejdet altid er i»nærheden«. Et væsentligt spørgsmål er derfor skal der skabes flere frihedsgrader i arbejdet? Det umiddelbare svar er ja. Men det er en balancegang, der kan falde ud til den forkerte side. Høj grad af fleksibilitet kan i sidste ende betyde, at man aldrig har fri. Modsat synes afstand ikke at være et stort problem. Den er for mange tilsyneladende et frirum, hvor der kan slappes mentalt af. Som en svarer: Der kan læses gratisaviser eller skønlitteratur, så noget fornøjelse ved livet er der da. 5

6 Formanden skrev et brev... Af Lars B. Eriksen, Formand»Kære Anne Grethe Holmsgaard, Tidligere på året afviste finansminister Thor Pedersen i et svar til Folketinget, at staten bør stille medarbejderbredbåndsordninger til rådighed for statens ansatte. Det til trods for, at såvel kommunale som private ansatte har mulighed for at få deres bredbånd betalt via en bruttolønsmodel. Begrundelsen var, at ordningen i givet fald vil indebære en udvidelse af de statslige institutioners driftsbevillinger via skattesystemet. Herudover at de reelle omkostninger for statskassen ved en sådan ordning ikke vil være synlige, hvilket ikke er i tråd med budget- og regnskabsprincipper i staten. Vær opmærksom på! Bruttolønsmodeller indebærer, at pensionsbidraget bliver mindre, idet det indbetales efter modregning af udgiften til eks. en bredbåndforbindelse. Bruttolønsmodeller skal derfor ikke anvendes i større målestok, da dette vil betyde en udhuling af de enkeltes pension. Thor Pedersens afvisning af medarbejderbredbåndsordningen kommer samtidig med, at Danmark skal være verdens førende IT-nation. Dette skal bl.a. ske ved øget digitalisering af arbejdsgange. I staten har dette ind til videre betydet, at offentlige myndigheder udveksler information digitalt og ikke per brev, samt at alle statslige ansatte får deres lønsedler elektronisk. Men målsætningen om at gøre Danmark til verdens førende IT-nation kan alene ske, hvis de ansatte/borgerne oppebærer de nødvendige IT-færdigheder. Medarbejderbredbånd til statens ansatte vil derfor understøtte målsætningen om at gøre Danmark til verdens førende ITnation. Og det vil være en oplagt mulighed for at signalere, at staten er en moderne og attraktiv arbejdsplads. Derudover betyder det private arbejdsmarkeds brug af bruttolønsordningen samt andre frynsegodeordninger at den statslige lønudvikling lider i negativ retning. Dette skyldes, at reguleringsordningen som sikrer en parallel lønudvikling mellem det private og staten ikke tager højde for bruttolønsmodeller og andre frynsegoder. Fakta er, at de statslige medarbejdere bliver tabere, idet lønudviklingen ser mere positiv ud end den reelt er i forhold til det private. Flere partier herunder SF har rettet kritik af finansministerens afvisning. Og du har tidligere udtalt, at der er tale om»lomme-5-øres tænkning«i stedet for at tænke på udviklingen af den offentlige sektor. Hvad gør du og SF for at sikre, at statslige ansatte sidestilles med det øvrige arbejdsmarked?«med venlig hilsen Lars Bonde Eriksen formand for TAT 6

7 Svar fra Anne Grete Holmsgaard... Af Anne Grete Holmsgaard, MF for Socialistisk Folkeparti Skattefrie frynsegoder til alle»kære Lars Bonde Eriksen Jeg er også vred over, Thor Pedersen blankt afviser, at statens medarbejdere skal have mulighed for bredbåndsordninger. Det er urimelig forskelsbehandling i forhold til såvel kommunalt som privatansatte, og det er helt hen i skoven blot at affeje det med, at så vil statens driftsudgifter stige! Ja vist, men nu er statslige medarbejdere jo med til at betale for, at andre på arbejdsmarkedet har bredbåndsadgang via bruttolønsordningerne som jo er et indirekte statstilskud, der bare ikke lige kan ses. 1.maj havde Politiken en forside der lød»offentligt ansatte på B-holdet«. Inde i avisen var der en gennemgang af de stigende forskelle, der er mellem privatansatte og offentligt ansatte pga. diverse»frynsegoder«, som der bliver flere og flere af til privatansatte. Man kan diskutere længe, hvor grænsen går mellem det rimelige og det urimelige. Men man kan ikke løbe fra, at forskelsbehandlingen er med til at gøre det mindre attraktivt at være offentligt ansat. Det er et stort problem. For de nuværende ansatte, men også hvis vi skal kunne tiltrække dygtige unge i en situation, hvor ungdomsårgangene er små. Det vil være til skade for hele samfundet, hvis unge mennesker fravælger den offentlige sektor. Denne diskussion har været næsten totalt fraværende i velfærdsdebatten. Det finder jeg tankevækkende og skræmmende. For hvad er det for en velfærd, vi taler om, hvis unge kun vælger den offentlige sektor, hvis de ikke kan få job i den private? Det er naturligvis en langt dårligere velfærd, fordi velfærd ikke blot handler om penge, men om dygtige og velkvalificerede medarbejdere, der også oplever at de bliver værdsatte. Bredbåndsløsninger for statslige ansatte er for mig ikke en ubehagelig udgift eller bare en frynsegode. Det et vigtigt og nødvendigt bidrag til den løbende kvalificering af medarbejderne. Det kan naturligvis ikke erstatte Foto: Kjeld Ammundsen anden uddannelse, men min opfordring til Finansministeren er at vende kasketten og se bredbåndsløsninger som en uddannelsesinvestering frem for en udgift.«venlig hilsen Anne Grete Holmsgaard Er du tilmeldt TAT s nyhedsbrev? Hvis ikke så klik ind på hjemmesiden og få alle nyheder sendt direkte til dig via mail - sværere er det ikke! 7

8 Foreningsmeddelelser Kørselsgodtgørelse m.v. pr. 1. januar 2006 (rettelse) I TAT en nr. 1/2006 oplyste vi på denne plads, at kørselsgodtgørelsen m.v. er steget fra den 1. januar I faktaboksen blev der desværre angivet en forkert sats for kørsel ud over km. i et kalenderår. De korrekte satser er følgende: Almindelig transportgodtgørelse ( 14): Almindelig godkendt kørsel kr. 1,78 pr. km. Kørsel efter bemyndigelse ( 15): inden for km. i et kalenderår kr. 3,30 pr. km. ud over km. i et kalenderår kr. 1,78 pr. km. Ændringer i sekretariatets ledelse Hans-Jørgen Møllegaard, der i 21 år har være foreningens sekretariatsleder, har gennem længere tid ønsket at blive frigjort fra sine ledelsesmæssige forpligtelser i sekretariatet og overgå til en seniorordning. I den anledning skal vi meddele, at foreningens hovedbestyrelse har imødekommet sekretariatslederens anmodning med virkning fra den 1. maj Hans-Jørgen Møllegaard fortsætter i foreningens sekretariatet, men indtræder fra samme dato i en nyoprettet stilling som seniorkonsulent. Hovedbestyrelsen har konstituteret faglig sekretær Birthe Bendtsen som sekretariatsleder. Tillidsrepræsentantkorpset Overassistent Anne-Dorthe Helberger er med virkning fra den 21. februar 2006 anmeldt som foreningens lokale (fælles)repræsentant i Fødevarestyrelsen. Samme er anmeldt som foreningens repræsentant i styrelsens hovedsamarbejdsudvalg og lokalsamarbejdsudvalg i Søborg med vicefiskeriinspektør John Kjeldgaard som suppleant i de nævnte samarbejdsorganer. Afdelingsleder Ole H. Jensen er med virkning fra den 22. februar 2006 anmeldt som suppleant for foreningens lokale repræsentant i Arbejdsmarkedsstyrelsen og tillige anmeldt som suppleant i styrelsens samarbejdsudvalg. Tjenestemændenes Låneforening På Låneforeningens repræsentantskabsmøde den 20. marts 2006 blev årsregnskabet for 2005, der udviste et overskud på 5,4 mill. Kr., godkendt. Årsregnskabet 2005 udviser følgende hovedtal: Hovedtal Antal lån mill. kr. mill. kr. Udlånssum 422,2 360,6 Samlet udlån 715,8 705,5 Omkostninger 7,8 8,6 Tab og hensættelser 2,4 0,9 Årets resultat 5,4 5,3 Egenkapital 183,6 178,1 Der har været en stigning i det årlige udlån pr. ca. 52 mill. kr. svarende til 14%, men det samlede udlån er kun steget med ca. 10 mill. kr., hvilket skyldes at der fortsat sker store indfrielser af lån. Mange låntagere benytter friværdien i fast ejendom til at indfri øvrig gæld, og man kan altid indfri sin gæld i låneforeningen uden omkostninger. Stigningen i antallet af lån skyldes at der også er åbnet for at nu pensionerede medlemmer kan optage lån, og at der i årets løbe er gjort ekstra opmærksom på de tilbud, som låneforeningen kan tilbyde organisationernes medlemmer. Omkostningerne er faldet, hvilket skyldes en reduktion i personalet og at de store investeringer i nyt IT stort set er tilendebragt. 8

9 Meddelelser fra Sekretariatet Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt og hurtigt forbrugslån, og der er ingen begrænsninger på lånets anvendelse. FTF-A effektiviserer og styrker kontakten til de faglige organisationer Arbejdsløshedskassen FTF-A med medlemmer har besluttet at effektivisere og tilpasse organisationen til et lavere medlemstal som en konsekvens af, at blandt andre Dansk Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Karryere overflytter deres medlemmer til andre a-kasser. FTF-A lukker regionskontorerne i Ringsted, Kolding, Esbjerg og Herning og effektiviserer samtidig organisationen. Det betyder, at 46 stillinger vil blive nedlagt inden årets udgang.»fremover vil FTF-A have kontorer i København, Odense, Århus og Aalborg. Der er et lille fremmøde på de mindre kontorer, og derfor vil vi koncentrere medlemsbetjeningen i de store byer, hvor mange af vore nye medlemmer bliver uddannet«, siger FTF-A s formand Allan Bang. Beslutningen er også en konsekvens af en større automatisering af sagsbehandlingen, som mindsker behovet for personlig kontakt. Kommunikationen bliver mere og mere baseret på elektroniske medier. I FTF-A er det fx hver fjerde dagpengekort, som kommer fra intranettet, og af dem bliver op til 80% behandlet uden at komme i berøring med en sagsbehandler. Når FTF-A bevarer fire regionale kontorer, er det også for at kunne være til stede og påvirke beskæftigelsesindsatsen i de kommende arbejdsmarkedsregioner.»ftf-a vil også i fremtiden være en serviceorienteret a-kasse, der lægger vægt på god betjening af medlemmer og organisationer. Vi har netop vedtaget en ny servicestrategi, som skal styrke samarbejdet med de faglige organisationer, så vi kommer til at arbejde endnu tættere sammen om at rådgive og kvalificere indsatsen for vores ledige medlemmer«, siger Allan Bang. Tilpasningen er foretaget ud fra en budgetmæssig forudsætning om at holde kontingentet i ro. Med et administrationskontingent på 83 kroner om måneden pr. medlem i 2006 ligger FTF-A et godt stykke under branchens gennemsnit på 110 kroner en position som FTF-A vil fastholde. FTF-A er en af de store danske a-kasser. Medlemmerne kommer fra organisationer inden for FTF-området med hovedgrupper inden for finans og forsikring, sundhed, administration, kunst, landskab og teknik, transport, undervisning samt politi og forsvar. [Kilde: FTF-A s pressemeddelelse af 27. april 2006] Ny aftale mellem LO og FTF styrker medlemmerne LO og FTF har underskrevet en samarbejdsaftale, der udbygger det politiske samarbejder, fastlægger organisationsområder og sikrer, at uenigheder om organisering af lønmodtagere kan løses effektivt via forhandling, mægling og inddragelse af de berørte medlemmer. LO s formand Hans Jensen og LO er stiftet i LO havde den 1. januar 2006 godt 1.3 millioner medlemmer, der typisk er faglærte eller ikke faglærte, bl.a. smede, social- og sundhedsassistenter, HK ere, socialpædagoger, tømrere, elektrikere og chauffører. Medlemmerne er ansat både i den private og offentlige sektor. FTF er stiftet i 1952 og er partipolitisk uafhængig. FTF havde 1. jan godt medlemmer, der typisk har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, bl.a. lærere, sygeplejersker, finans- og forsikringsrådgivere, pædagoger, politifolk, forsvarsansatte m.fl. 9

10 Du har været med mange år under den gamle ordning og har derfor en god opsparing, vurderer Claudia, og den tager du naturligvis med dig. Derudover får du nogle fordele ved at skifte, når det gælder nedsat er- FTF s formand Bente Sorgenfrey har underskrevet en ny bred samarbejdsaftale mellem de to hovedorganisationer. Samarbejdsaftalen gælder fra den 1. maj 2006 og træder i stedet for Borgfredsaftalen mellem LO og FTF fra 1973, som FTF opsagde den 3. oktober Den nye aftale skal bidrage til, at flest mulige lønmodtagere vælger at være medlem af en fagforening. En høj organisationsgrad samlet set er grundlaget for den danske model på arbejdsmarkedet. Aftalen skal øge de to organisationers faglige og politiske indflydelse og dermed styrke varetagelsen af lønmodtagernes interesser. I aftalen er LO og FTF enige om, at styrke indsatsen på de områder, hvor der er fælles interesser. Det gælder særligt i forhold til de udfordringer som følger af globaliseringen og nye Foto: Arkiv krav til fremtidens velfærdssamfund. Som noget nyt lægges der også rammer om samarbejdet med et årligt møde mellem LO s daglige ledelse og FTF s forretningsudvalg - og med kvartalsvise møder mellem de to formandskaber. Med aftalen skabes der samtidig klarhed om organisationsområder og regler for hvordan grænsekonflikter skal løses. Grænsekonflikter skal søges løst direkte mellem de involverede LO-forbund og FTF-organisationer. Kan grænsestriden ikke løses ved forhandling, skal en mægler forsøge at forlige parterne bl.a. ved at høre de berørte medlemmer. Lykkes det ikke at mægle, kan konflikten bringes op i et nyt LO-FTF-grænsenævn med en uvildig opmand som formand. Grænsenævnet træffer den endelige afgørelse. Med formanden Hvis du ikke valgte CO II Pension i 2 Bonde Eriksen under en rådgivnings Jeg hører til dem, der ikke valgte CO II Pension i 2002, og derfor er jeg glad for at få en chance mere her i 2006, siger Lars Bonde Eriksen. Min livssituation er da ikke den samme i dag som for fire år siden, og derfor vil jeg gerne danne mig et overblik over min pensionsordning og revurdere, hvad der er mest fordelagtigt for mig nu. Vi fik lov til at lytte med, da Lars tog til samtale for på den måde at belyse forskellene på den kollektive pension og CO II Pension. Det kan måske inspirere dig og de øvrige TAT medlemmer til at gennemgå jeres egen pensionsordning og eventuelt ringe til PFA Pension for telefonrådgivning. Der er mulighed for at vælge CO II Pension hele Overbevisende beregninger Det er Claudia Kjeldgaard fra PFA, der lytter til Lars ønsker. De taler blandt andet om, at han planlægger at gifte sig igen, og at hans kommende kone er en del yngre end ham. Han har selv tre børn, og hun har et. Derfor bliver forskellene på den Kollektive Pension og CO II Pension drøftet i løbet af den time, samtalen varer. 10

11 til pensionsrådgivning 002, får du nu muligheden igen. Vi har fulgt TAT formand Lars samtale for at høre om baggrunden for hans beslutning. hvervsevne, dødsfaldsdækning og børnepension. Til en start vil du med CO II Pension få invalidepension, hvis du mister halvdelen af din erhvervsevne og ikke to tredjedele som tidligere, uden nye helbredsoplysninger. Dødsfaldsdækningen er et engangsbeløb i CO II Pension i stedet for en løbende pension. Af din nuværende ægtefællepension skal din kommende kone betale topskat, da ægtefællepensionen vil blive lagt oven i hendes egen indkomst. Du kan nu gøre ægtefællepensionen mindre til fordel for et skattefrit engangsbeløb. For Lars betyder børnepensionen meget og da denne ved omvalg bliver højere plus at der kan vælges ekstra dækning er det noget, han synes godt om. Samtidig bliver en udbetaling fra børnepensionen beskattet hos børnene, og det er også interessant, da parret tilsammen har fire børn. Tallene taler deres tydelige sprog. Fleksibiliteten er afgørende Lars Bonde Eriksen: Når jeg vælger at skifte, handler det om den større fleksibilitet på CO II Pension. Jeg kan skifte uden nye helbredsoplysninger og får gode muligheder for at ændre løbende. Om nogle år, vil jeg måske nedprioritere forsikringen og opprioritere opsparingen. På opspringsdelen kan jeg også indskyde ekstra, når økonomien tillader det, og samtidig få gavn af de lave administrationsomkostninger. Lars og Claudia gennemgår beregningerne, der viser, at Lars vil få op mod kroner ekstra om året de første 10 år som pensionist i forhold til den Kollektive Pension. Dertil kommer nedsættelsen af den mistede erhvervsevne fra to tredjedele til halvdelen samt muligheden for at kunne sadle om, når det kræves. Det kan Lars Bonde Eriksen også bifalde i sin egenskab af formand for TAT. Som organisationsmand synes jeg, at CO II Pension rummer mange fordele for mine medlemmer. Den individuelle pension rummer gode grunddækninger med mulighed for at vælge ekstra oveni. Og så er der den kontante pension, der går til ren opsparing og investering. Medlemmerne skal have så stor fleksibilitet som muligt, så de kan skabe de bedste forudsætninger for et godt pensionistliv. Så jeg skifter ikke alene privat, men anbefaler også alle under CO II at overveje det. Overvejer du selv at skifte, kan du ringe til PFA Kundeservice på og få information og rådgivning. 11

12 Online coaching allemandseje! Af Lars B. Eriksen, Formand Coaching er ikke kun forbeholdt personer i lederstillinger, det er et værktøj, som alle kan få brug for. Vi bliver alle udsat for forandringer og øget krav til det at gå på arbejde. Reformtogets hastighed maksimeres dag for dag og den tidsmæssige afstand mellem forandringer bliver så kort, at evalueringsfasen udviskes og bliver irrelevant, da man allerede er i gang med næste ændring af det, der netop er igangsat. Et sådan tempo tærer på energien, og kan dræne selv den meste fyldte brønd for faglighed og engagement. Det må derfor også være medlemmernes behov for støtte, der skal afspejle sig i de tilbud, som vi udbyder i fagforeningen. Coaching er i sin traditionelle form et fysisk møde mellem en ressourceperson og en eller flere personer med behov for aktiv lytning og de rigtige spørgsmål og ideoplæg, men hvorfor ikke ny-tænke og gøre tilgangen til dette unikke værktøj mere fleksibelt. Jeg kunne tænke mig, at vi via vores hjemmeside etablerer en online coaching-ordning, hvor man via et tematisk filter får selekteret de aktuelle behov, og Foto: Arkiv dermed også finder de relevante personer med de nødvendige faglige kompetencer, der skal indgå. Det kunne dels være vores nuværende sekretariatspersonale, dels være en professionel tilknyttet konsulent. Ideen er så, at man via et lukket forum indgår i en individuel eller kollektiv sparring. Dette måske koblet med en SKYB forbindelse med et tilkoblet webkamera, hvorved man får opbygget et rum/nærværs felt mellem de deltagende parter (fx kan foreningen ligge inde med x-antal kameraer til udlån). Denne service skal naturligvis også være tilgængelig på skæve tider, således at det kan finde sted efter normal arbejdstid. Kort sagt når medlemmet har behov! Der er selvfølgelig nogle tekniske og arbejdsmæssige forhold, der skal på plads, men ligeså vigtigt skal vi have udbygget de eksisterende kompetencer hos sekretariatets personale. Der er tale om et projekt, hvor der skal træffes nogle vigtige politiske beslutninger og investeres i udvikling, men det ændrer ikke på, at det er et vigtigt initiativ, som vi i hovedbestyrelsen skal arbejde målrettet med, således at det kan blive virkelighed, måske i nogle små step, men step i den rigtige retning. 12

13

14 Den grå ressource ja eller nej til efterløn? Ældrepolitikken er et af de vigtigste og største emner i den offentlige debat. De store efterkrigsårgange er efterhånden ved at blive ældre og vil inden for en overskuelig tid trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Samtidig bliver der færre yngre til at overtage pladserne, så et af de midler, der er i spil, for at råde bod på situationen, er senere tilbagetrækning. Bladet Arbejdsmiljø beskriver, hvorledes der forskes, debatteres og laves kampagner, man hvad betydning får det? Det er langt fra altid, at efterlønnen viser sig at være sagen, når først tilværelsen uden for arbejdsmarkedet er begyndt. Det er faktisk lidt flere end hver femte der har fortrudt, og hellere ville tilbage til arbejdsmarkedet. De savner kollegerne og arbejdet, og de opdager hvor små pengene bliver for en efterlønsmodtager. Fysiske belastninger Der er flere faktorer, der skal tages i betragtning, inden man træffer sin beslutning. Arbejdsmiljøet og mulighederne for stadig at kunne udvikle sig jobmæssigt i den sene del af karrieren er afgørende faktorer at have på plads. Sammenhængen mellem arbejde og brug af efterløn er i fokus i en ny undersøgelse som Arbejdsmiljøinstituttet har udført for Beskæftigelsesministeriet. Et af undersøgelsens konkrete resultater er, at fysisk nedslidende faktorer i arbejdet påvirker ældre arbejdstageres beslutning til fordel for efterlønnen. Der peges ikke på nogen bestemt branche eller gruppe på arbejdsmarkedet, men det handler især om jobområder, hvori der indgår fysisk krævende arbejdsstillinger med belastning af nakke og ryg, samt stående og hugsiddende arbejde. Hvis disse påvirkninger er en del af arbejdsdagen, er sandsynligheden for, at den ansatte går på efterløn 50-60% højere end for andre. Det er i den forbindelse vigtigt at hæfte sig ved, at efterlønsordningen i sin tid blev etableret blandt andet for at fysisk nedslidte lønmodtagere efter et hårdt arbejdsliv kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet nogle år før folkepensionsalderen. Der er selvfølgelig sket en del ændringer på arbejdsmarkedet siden efterlønnens indførelse, men der er stadig en klar sammenhæng mellem fysisk belastende arbejde og tidlig tilbagetrækning. Hvilke muligheder er der Undersøgelsen viser ligeledes, at flere kvinder end mænd blandt de ældre lønmodtagere siger ja til efterlønnen. Samtidig har uddannelsesniveauet stor betydning, idet efterlønnen har langt den største tiltrækningskraft for ufaglærte og arbejdstagere med en erhvervsfaglig uddannelse. Her er overhyppigheden for at vælge efterløn frem for fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet henholdsvis 66 og 51%. Interessen for efterløn er tilsvarende begrænset blandt ældre med højere uddannelse. Der peges i undersøgelsen også på, at forskellige psykosociale parametre på jobbet i nogen grad har indflydelse på ældre lønmodtageres beslutning om tidlig tilbagetrækning. Det kan for eksempel være at få bedre jobudviklingsmuligheder på dagsordenen for de lønmodtagere, der befinder sig på tærskelen til efterlønsalderen.de skal have mulighed for at få læsset mere på deres kompetencer, blandt andet via relevant efteruddannelse, hvis det fortsat skal være attraktivt og relevant at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet og her kniber det noget! Det er nemlig sådan, at de fleste tilbud om efteruddannelse som hovedregel er rettet mod den yngre generation. Der savnes i højeste grad efteruddannelser, der er designet, så de kan opfylde de relevante behov hos mennesker i job i den sidste del af arbejdslivet. Forslag og muligheder Der skal dog nok mere til end efteruddannelse, for bedre at få udnyttet det arbejdskraftpotentiale der er hos den store gruppe af ældre, der i dag siger ja til efterlønnen. 14

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 12.03.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-2

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 12.03.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-2 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 12.03.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-2 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 26. januar 2009 er redigeret til brug for

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 01.04.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-3

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 01.04.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-3 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 01.04.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-3 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 24. marts 2009 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. februar 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 1. november 2007 er redigeret til brug for

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere