Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012"

Transkript

1 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

2 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne bidrage positivt til skolens udvikling. Planen beskriver skolens visioner, målsætninger og udviklingsstrategier samtidig med, at den fremhæver de områder af skolens indhold, som vi har særlig fokus på. Planen forelægges skolebestyrelsen efter drøftelse i skolens pædagogiske udvalg. Her foreslås, hvordan Folkeskoleloven og Lyngby-Taarbæk kommunes udviklingsmål søges opnået samtidig med, at skolen fremsætter ønske om og forslag til opnåelse af egne mål. Planen vedtages efter høringsrunder i alle relevante fora inden fastlæggelse af budgettet for det kommende år således, at de økonomiske konsekvenser afspejles i budgetforslaget. Planen deles op i 3 områder: Det pædagogiske område, organisering og strukturering samt tilretning af de fysiske rammer. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 2

3 Skolens udviklingsplan indledning Mål og evaluering: Skolen skal opfylde Folkeskoleloven og Lyngby-Taarbæk Kommunes udviklingsmål for skolerne. Under disse mål formulerer skolen sine egne mål og indsatsområder. Skolen er værdibaseret. Vision, mål, strategi, delmål og handlingsbeskrivelser er hinandens forudsætninger, og grænserne er flydende. Eleverne vælger så at sige selv, om skolens mål opfyldes. Opgaven for forældre, ledelse og medarbejdere er derfor at sikre, at der er mulighed for at opfylde målene. Dette gøres f.eks. ved, at der foregår en løbende kvalificering af medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer, som er med til at sikre udvikling i læringsmiljøet, at aktiviteterne opleves meningsfulde, og at der ikke skabes barrierer for opgaveudførelsen. Trongårdsskolens medarbejdere er alle velkvalificerede og motiverede, og skolen oplever ansvarlighed og evne til at udfylde deres professionelle råderum til gavn for vores elever. Skolen laver systematisk evaluering: Arbejdspladsvurderinger både for elever og medarbejdere, elevplaner, stadig kvalitetskontrol af både faglige mål (tests) og materialer, medarbejdersamtaler, ledelsesevaluering intern og ekstern, egenkontrol i opgaveudførelsen og kommunalt tilsyn. Alle er elementer i sikring af målopfyldelsen. Trongårdsskolen skal give mening for den enkelte: Udviklingsplanen anviser mål og retning på, hvad bestyrelse, ledelse og medarbejdere mener er meningsfuldt. Gordon Lees Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 3

4 Skolens udviklingsplan Pædagogisk Organisatorisk Fysiske rammer Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 4

5 Strategi Skolen vil gøre arbejdsopgaven overskuelig og håndterlig. Skolen er derfor opdelt i 2 afdelinger Afdelingens medarbejdere gennemfører Lyngby-Taarbæk Kommunes og Trongårdsskolens udviklingsmål i egen afdeling derved skabes engagement og ansvarlighed og målene omsættes til praksis. Skolen ønsker et trygt miljø med en høj faglighed for både elever og medarbejdere. Alle medarbejdere tilhører et klasse- og et årgangsteam, hvor de kender alle eleverne, og hvor de bliver fagligt kvalificerede i kraft af det afgrænsede ansvarsområde, som årgangen dækker med et fokus på den fagprofessionelle arbejdsopgave. Skolen ønsker at højne vejledningen af den enkelte elev. Vi tilskynder delt klasselærerfunktion i afdeling 2 og medtager vejlederrollen som indsatsområde i skolens kursustilbud, således at læreren får et endnu bedre kendskab til elevens faglige, sociale og emotionelle udvikling. Udover en løbende kontakt i hverdagen afholdes 2 årlige elevsamtaler. Skolen vil sikre, at vi stadig er én skole selv om arbejdet er delt op i enheder. Skolen opstiller derfor årligt overordnede tværgående udviklingsmål og traditioner med det formål at sikre sammenhæng i værdier, målsætning og pædagogik. Skolen anvender fagligt kompetent personale til alle opgaver. Skolen ønsker at anvende linjefagsuddannet personale til undervisningen i videst muligt omfang og ønsker pædagoguddannet personale i SFO. Der afsættes derfor ressourcer til kurser og efter- og videreuddannelse i forhold til skolens behov. Skolen stiller krav om teamsamarbejde på alle niveauer. Alle medarbejdere er organiseret i team. Ledelsen arbejder i team omfattende hele skolen, og der er således tilknyttet en leder til hver afdeling. Skolens fysiske rammer afspejler organisationen. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 5

6 Pædagogik vision og mål Trongårdsskolen skal give mening for den enkelte Skolen skal udfordre eleverne til at være: Selvstændige, ansvarlige, tolerante og innovative Skolens dagligdag skal være præget af: Tydelighed, fællesskab, anerkendelse og høj kvalitet Vi ønsker: At det faglige niveau højnes for den enkelte elev At skabe bedre indlæring i alle fag At forbedre læringsmiljøet, både relationerne og de fysiske rammer At højne det psykiske og fysiske arbejdsmiljø At afvikle og undgå meningsløse aktiviteter Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 6

7 Udvikling og organisation Teamledelse Skolebestyrelse Pædagogisk udvalg IKT- strategi Administration Teknik Traditioner, evaluering, S A L & personaleudvikling Afdeling 1 Bh-klasse til 5. klasse Fritidsdel Afdeling 2 6. til 9. klasse Udelukkende faglokaler Specialcenter, pædagogisk læringscenter Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 7

8 Fysiske rammer Afdeling 1: BH-5.klasse Afdeling 2: 6.-9.klasse Administration SFO Afdeling 2: 6.-9.klasse Faglokaler Skoletorv Pædagogisk læringscenter Faglokaler Faglokaler Afdeling 2: 6.-9.klasse Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 8

9 Indsatsområder Sammenhæng værdier, målsætninger & pædagogik Læringsmiljø Undervisningsdifferentiering og holddeling Systemisk analyse af læringsmiljø, S A L model Evaluering og dokumentation God praksis for løbende evaluering Læsepolitik Særlig tilrettelagt undervisning Den internationale dimension IKT strategi Informations- og kommunikations teknologi Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 9

10 Sammenhæng værdier, målsætning & pædagogik At fastholde den afdelingsopdelte skole, som én sammenhængende organisation med fælles forståelse af værdier, målsætninger og pædagogik. Vi arbejder i samme kultur med et fælles sprog, så både børn og voksne ved hvilke forventninger, vi har til hinanden. Der planlægges et antal udviklingsmøder i løbet af året, som relaterer sig til skolens indsatsområder. Pæd. udvalg planlægger og sørger for, at møderne bliver gennemført. Pædagogiske dage/weekender kan indgå i forløbene. Det tilstræbes at formålene med kvalitetsudviklingen indeholder såvel faglige som sociale og emotionelle mål. SAL modellen er implementeret. Klassemødet indgår som en anerkendende og struktureret samtaleform i hele skoleforløbet. Samtaleformen bruges både til forventningsafklaring, konfliktløsning og til demokratisk dannelse. Møderne afholdes regelmæssigt. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 10

11 Læringsmiljø At elever og lærere er omgivet af et innovativt, vedkommende og velfungerende undervisningsmiljø i alle lokaler - baseret på klasseledelse og undervisningsdifferentiering. At eleven bliver mødt af kompetente voksne, der kan vejlede dem i deres faglige, sociale og emotionelle udvikling. At eleverne udvikler adfærds- og samværsnormer i overensstemmelse med skolens overordnede mål. Hver lærer indretter og underviser i lokalet med de materialer og elementer, der hører til undervisningen således, at den enkelte elevs potentialer og kompetencer imødekommes Medarbejderne forstår og anvender løbende evaluering for at kunne vejlede eleven i relation til deres faglige, sociale og emotionelle udvikling. Elev og klasselærer fastsætter løbende mål for elevens faglige, sociale og emotionelle udvikling. Udover den løbende kontakt afholdes mindst 2 årlige elevsamtaler. Klasselærerne formidler relevant information om elevens udvikling mellem lærere, elev og forældre. For at skabe de nødvendige forudsætninger tilrettelægges et tre-delt skolekursus for hvert af fagene dansk, engelsk og matematik, hvori bl.a. områderne undervisningsdifferentiering, holddeling og digital læring vil indgå. Der etableres desuden fagudvalg for de tre fag. Der tilbydes et internt kursus i inklusion. Herudover vil områderne klasseledelse og relationskompetence blive prioriteret som kursus på Pædagogisk Central. Skolen er åben frem til kl.16 for eleverne i afdeling 2. Enkelte medarbejdere vil tilbyde eleverne vejledning i skolearbejdet, og det vil være muligt for forældre at tilbyde forskellige aktiviteter af kortere varighed. Elevrådet inddrages i udarbejdelse af fælles retningslinjer for Trongårdsskolens adfærds- og samværsnormer udviklingsplan 12/13-13/14 - arbejdstitlen er pt. side 11 de 10 tilbud.

12 Undervisningsdifferentiering og holddeling At den enkelte elevs faglige, sociale og emotionelle udvikling fremmes. At den enkelte medarbejder benytter sig af muligheden for at undervisningsdifferentiere og holddele og tage ansvar i årgangs- og klasseteamene for gennemførelsen af opgaven. At årgangs- og klasseteam synliggør årets faglige, sociale og emotionelle mål i undervisningen for alle skolens interessenter Teamledelsen udarbejder et grundskema, hvor parallellægning af timerne er udgangspunktet for fagfordelingen og skemalægningen. I forbindelse med årsplanlægningen udarbejder fagteamene på årgangene en plan for holddeling. Der skal planlægges mindst 10 ugers holddeling i hvert af fagene dansk, matematik og engelsk. Det er ønskeligt, at der holddeles yderligere både i tværfaglige forløb og i andre fag. Undervisningsdifferentiering gennemføres på alle niveauer. Der foretages evaluering efter hvert forløb. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 12

13 Systemisk analyse af læringsmiljø Lyngby-Taarbæk kommune har besluttet, at systematisk analyse af læringsmiljøet -kaldet SALmodellen indføres på alle skoler i perioden 2010 til Skoleåret 11/12: At tovholderne bliver sikre i rollen. At en case kun varer en seance. At medarbejderne oplever SAL som et redskab, der kan benyttes i alle sammenhænge. Hensigten er: At fremme god adfærd og trivsel At medarbejderne udvikler kompetencer til at afdække og analysere elevers adfærd og trivsel. At etablere en fælles kultur som bl.a. kendetegnes ved godt samarbejde mellem fagpersoner fælles mål og retningslinjer. At styrke lærernes faglige kompetencer indenfor klasseledelse, undervisningsdifferentiering og relationskompetence. Uddannelse af tovholdere vil ske kontinuerligt. Der gennemføres SAL-møder i årgangene under ledelse af tovholderne en gang om måneden Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 13

14 Evaluering og dokumentation Vi gør det, vi ved virker At foretage løbende evaluering så den indgår som en naturlig del af det daglige arbejde At videreudvikle et overskueligt og forståeligt evalueringssystem som understøtter medarbejdernes og skolens målsætnings- og dokumentationsbehov At foretage elevevaluering i samarbejde med forældrene Medarbejderne drøfter elevevaluering i klasseteam og til klassekonferencerne herunder indgår test, faglige vurderinger, elevsamtaler, og uddannelsesplaner. I års- eller periodeplan redegøres for, hvordan evalueringen af elevens arbejde vil foregå. Skolen ønsker at udvikle skole/hjemsamtalens indhold og organisering - herunder elevplanens udformning og anvendelse. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 14

15 God praksis for løbende evaluering God praksis for løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen: Løbende evaluering udgør en integreret del af undervisningsopgaven. Løbende evaluering omfatter såvel lærerens som elevens vurdering af elevens udbytte. Løbende evaluering har karakter af forløb i modsætning til punktnedslag en eller to gange om året. Løbende evaluering gennemføres systematisk ud fra et begrundet valg af evalueringsredskaber og fastholdes i form af skriftlig eller visuel dokumentation. Løbende evaluering danner det naturlige grundlag for den regelmæssige og systematiske underretning af elever og forældre om skolens syn på udbyttet af skolegangen. Løbende evaluering understøtter samarbejdet mellem lærer og elev om fastsættelse af mål for eleven og understøtter dermed også lærerens tilrettelæggelse af undervisningen. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 15

16 Læsepolitik Læsning skal være en del af alle fag Elever og læreres kompetence til at anvende IT-baseret undervisning øges Lærerne kvalificeres til at udvikle elevernes generelle læsekompetence Bogstavindlæringen starter i slutningen af børnehaveklassen Faglærerne inddrager læseforståelse som en naturlig del af undervisningen. Lærerne har fokus på, at fagspecifikke udtryk og begreber, inddragelse af elevens for-forståelse samt evnen til at stille spørgsmål til teksten er vigtige elementer i forhold til at skabe mening og forståelse i det læste. Der afsættes et lærermøde til videndeling om udvikling af elevernes læsekompetence. Skolens IT-vejledere introducerer 2. klasserne til CD-ord i samarbejde med klasseteamet, som herefter benyttes som et naturligt redskab. Skolens læsevejledere understøtter arbejdet med læsning. Specialcentret afholder kurser i faglig læsning og skrivning tre gange i skoleforløbet (3., 5., 7.klasse) Specialcenteret hjælper dansklærerne på 1.ste årgang med at screene eleverne og udvælge de elever, der skal have lydkursus og læseløft. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 16

17 Særlig tilrettelagt undervisning Specialcentrets primære opgave er, i samarbejde med den enkelte faglærer at kvalificere undervisningen så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger i klassen. At specialcentrets medarbejdere har høj faglig og personlig integritet, samt besidder stor fælles viden Der udarbejdes aftalepapir for elever, der har behov for individuelt tilrettelagt undervisning Specialundervisningen skal tilrettelægges således, at den understøtter den pædagogiske sammenhæng i elevens undervisning. Specialcenterlærerne dækker et meget bredt spektrum af viden og forudsætninger således, at alle former for særlig tilrettelagt undervisning kan imødekommes. Det er ligeledes en forudsætning, at specialundervisningslæreren har en solid faglig viden og et nuanceret kendskab til eleven og baggrunden for elevens vanskeligheder således, at specialundervisningslæreren, i samarbejde med faglæreren, er i stand til at planlægge og gennemføre den relevante undervisning. Aftalepapiret udarbejdes i samarbejde mellem fag- og specialundervisningslæreren efter forudgående information af elever og forældre. Der er mulighed for at drøfte problemfeltet på SAL-møder og /eller "Åbent Hus" Mål, ansvarsfordeling, tidsplan, samt evalueringstidspunkt er kendt for alle involverede Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 17

18 Den internationale dimension At alle medarbejdere oplever, det er meningsfuldt at arbejde med den internationale dimension. Den internationale dimension skal synliggøres, koordineres og være til inspiration for medarbejdere og elever. At alle på skolen udvikler interkulturelle kompetencer: - i mødet med det fremmede og anderledes udvikles tolerance og accept - at eleverne erhverver grundlæggende kompetencer, som gør dem i stand til at deltage aktivt i en globaliserede verden. Eleverne skal have deltaget i mindst ét internationalt kulturudvekslingsforløb i hver afdeling. Det synliggøres hvilke muligheder alle medarbejdere har for at deltage i udviklingen af internationalt samarbejde. D.i.d. er fast punkt på afdelingsmøderne. Arbejdet med den internationale dimension synliggøres på Torvet, Biblioteket og virtuelt på Intra. Der afsættet et lærermøde, hvor emnet vil være E-twinning samt udvikling af interkulturelle kompetencer. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 18

19 Helhed og sammenhæng Information Kommunikation Teknologi Alle medarbejdere anvender IKT informations- og kommunikations teknologi, som undervisnings- og kommunikations platform i videst muligt omfang Alle medarbejdere besidder den nødvendige faglige kompetence Skolen arbejder på at imødekomme kravet om digitalisering Skolens medieplan revideres årligt Der skal træffes beslutning om fremtidig medarbejder it-platform (pc/tablet/mac/i-pad) Skolen uddanner et antal superbrugere i anvendelsen af interaktive tavler. Der udbydes interne kurser i anvendelse af interaktive undervisnings- og kommunikations platforme. Skolekurser og fagudvalgsmøder vil indeholde videndeling om digitale undervisningsmidler. Lærernes årsplan beskriver brugen af IKT i undervisningen. Lærere, der underviser elever med IT- rygsæk, deltager i kurser om brugen af denne. IT- rygsæk er en computer med særlige programmer, som elever med læsevanskeligheder, kan visiteres til. Skolen udarbejder forslag til fremtidig medarbejder-ikt-platform. Der gennemføres pilotprojekter i 2012 med forskellige platforme. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 19

20 SFO Pædagogisk kompetenceudvikling Sund kost Motion Kommunikation Lektieværksted Tidlig SFO start Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 20

21 Pædagogisk kompetenceudvikling At medarbejderne udvikler pædagogisk kompetence og arbejder ud fra en fælles pædagogik. At udvikle et fælles arbejds- og medansvar i afdelingen. At tage hensyn til børnenes forskelligheder. Medarbejderne deltager i aktuelle kurser. Pædagogiske dage med udviklingsmøder, som relaterer til skolens indsatsområder. Der afholdes SAL møder månedligt. (se under skolens indsatsområder). Der afsættes 5 aftenmøder om året. Til møderne drøftes aktuelle pædagogiske emner både i teori og praksis. Der afholdes et ugentligt personalemøde, hvor hovedemnet er børn. Teammøder afholdes i klasserne hver 14. dag. Iværksætte tiltag, som tilgodeser børnenes forskelligheder. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 21

22 Sund kost At lære børnene at spise sunde mellemmåltider. Dagligt tilbydes børnene et mellemmåltid, som består af årstidens frugt og grønt, eller fiberrigt brød. Der tilbydes friskt vand hele dagen. Børnene inddrages ofte i frugttilberedningen og uddelingen. Vi motiverer børnene til at spise mellemmåltidet, selvom de er midt i en god leg, og ikke lige har lyst. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 22

23 Motion At SFO en i det daglige arbejde fokuserer på at børnene får en naturlig legende tilgang til det at bruge kroppen. At børnene føler det er sjovt, samtidig med at det er sundt. Styrke børnenes generelle helbred og sundhed samt deres kropsbevidsthed. Fremme børnenes sociale relationer og styrke deres motoriske færdigheder. Sørge for, at der altid er gode legeredskaber på legepladsen. Børnene opfordres til at deltage i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, som indeholder kropslig aktivitet. F.eks. boldsport på sportspladsen eller i en af hallerne, mini-ol, hockeyturneringer, basket og træning i fægtning i forbindelse med vores årlige rollespil. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 23

24 Kommunikation At udvikle en god kommunikation til forældre via forældreintra. At samle information fra skole og SFO et sted. At opnå en god kommunikation med børnene og lære dem demokrati. At personalet, skal være tydelige og engagerede. At synliggøre værksteder/aktiviteter, for forældre og børn. Lægge information på forældreintra, som f.eks. sygdomme i omløb, personalenyt, aktiviteter, arrangementer og møder m.m. Vi afholder børnemøder, hvor vi behandler aktuelle problemer, hvor børnene har mulighed for at ytre sig og komme med forslag. Personalet er opsøgende over for forældre, vedrørende deres børn. Der er ophængt værkstedsbeskrivelser over aktuelle værksteder på opslagstavlen nær SFO kontoret. Vi benytter dagligt værkstedskort med billedillustration over for børnene. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 24

25 Lektieværksted At give børnene ro og rum til at lave lektier sammen med deres klassekammerater. At give børnene mulighed, for at lave lektier på et tidspunkt på dagen, hvor de stadig er motiverede for indlæring. SFO en tilbyder lektieværksted og stiller et rum til rådighed de fire første dage om ugen, fra kl En voksen er tilknyttet værkstedet for evt. at hjælpe børnene, på forældreniveau og for at opretholde ro og orden. Værkstedet er frivilligt. Der er dog børn, hvor lærerne anbefaler, at de benytter SFO ens lektieværksted, hvilket vi følger op på. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 25

26 Tidlig SFO start At skabe en tryg start på SFO/skole for børn og forældre. At lære børnene at indgå i en ny struktureret hverdag. Tidlig SFO start træder i kraft den 1. maj Der vil blive tilknyttet pædagogisk personale. Der indrettes 3 grupperum, hvor børnene har deres base. Vi arbejder hen i mod at implementere en genkendelig hverdag. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 26

Trongårdsskolen. rdsskolen den inkluderende og fleksible skole 2011-2013

Trongårdsskolen. rdsskolen den inkluderende og fleksible skole 2011-2013 Trongårdsskolen rdsskolen den inkluderende og fleksible skole 2011-2013 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan, hvad bruges den til, og hvordan bliver den lavet: Skolens udviklingsplan

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013 Skolens udviklingsplan indledning Trongårdsskolens udviklingsplan henvender sig til alle skolens interessenter. Den er både en vision og en arbejdsplan,

Læs mere

Trongårdsskolens udviklingsplan 2015

Trongårdsskolens udviklingsplan 2015 Trongårdsskolens udviklingsplan 2015 Skolens udviklingsplan indledning 1 Trongårdsskolens udviklingsplan henvender sig til de faglige interessenter. Den er både en vision og en arbejdsplan, men også en

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV - MED ET SÆRLIGT BLIK PÅ DATAINFORMERET LÆRINGSLEDELSE Souschef Martin Trangbæk Jensen Højmeskolen HØJMESKOLEN Indsatser 2015: Digitalt understøttede læringsmål

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI GØRDING SKOLE. Maj 2011

INKLUSIONSSTRATEGI GØRDING SKOLE. Maj 2011 INKLUSIONSSTRATEGI GØRDING SKOLE Maj 2011 Gørding Skoles overordnede inklusionsstrategi tager udgangspunkt i skolens nyligt udarbejdede vision: hjerne hjerte puls fantasi Hjerne Vi får mest muligt ud af

Læs mere

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010 Hobrovejens Skole AFTALE 2012 2012 2014 10. JUNI 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere