Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012"

Transkript

1 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

2 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne bidrage positivt til skolens udvikling. Planen beskriver skolens visioner, målsætninger og udviklingsstrategier samtidig med, at den fremhæver de områder af skolens indhold, som vi har særlig fokus på. Planen forelægges skolebestyrelsen efter drøftelse i skolens pædagogiske udvalg. Her foreslås, hvordan Folkeskoleloven og Lyngby-Taarbæk kommunes udviklingsmål søges opnået samtidig med, at skolen fremsætter ønske om og forslag til opnåelse af egne mål. Planen vedtages efter høringsrunder i alle relevante fora inden fastlæggelse af budgettet for det kommende år således, at de økonomiske konsekvenser afspejles i budgetforslaget. Planen deles op i 3 områder: Det pædagogiske område, organisering og strukturering samt tilretning af de fysiske rammer. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 2

3 Skolens udviklingsplan indledning Mål og evaluering: Skolen skal opfylde Folkeskoleloven og Lyngby-Taarbæk Kommunes udviklingsmål for skolerne. Under disse mål formulerer skolen sine egne mål og indsatsområder. Skolen er værdibaseret. Vision, mål, strategi, delmål og handlingsbeskrivelser er hinandens forudsætninger, og grænserne er flydende. Eleverne vælger så at sige selv, om skolens mål opfyldes. Opgaven for forældre, ledelse og medarbejdere er derfor at sikre, at der er mulighed for at opfylde målene. Dette gøres f.eks. ved, at der foregår en løbende kvalificering af medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer, som er med til at sikre udvikling i læringsmiljøet, at aktiviteterne opleves meningsfulde, og at der ikke skabes barrierer for opgaveudførelsen. Trongårdsskolens medarbejdere er alle velkvalificerede og motiverede, og skolen oplever ansvarlighed og evne til at udfylde deres professionelle råderum til gavn for vores elever. Skolen laver systematisk evaluering: Arbejdspladsvurderinger både for elever og medarbejdere, elevplaner, stadig kvalitetskontrol af både faglige mål (tests) og materialer, medarbejdersamtaler, ledelsesevaluering intern og ekstern, egenkontrol i opgaveudførelsen og kommunalt tilsyn. Alle er elementer i sikring af målopfyldelsen. Trongårdsskolen skal give mening for den enkelte: Udviklingsplanen anviser mål og retning på, hvad bestyrelse, ledelse og medarbejdere mener er meningsfuldt. Gordon Lees Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 3

4 Skolens udviklingsplan Pædagogisk Organisatorisk Fysiske rammer Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 4

5 Strategi Skolen vil gøre arbejdsopgaven overskuelig og håndterlig. Skolen er derfor opdelt i 2 afdelinger Afdelingens medarbejdere gennemfører Lyngby-Taarbæk Kommunes og Trongårdsskolens udviklingsmål i egen afdeling derved skabes engagement og ansvarlighed og målene omsættes til praksis. Skolen ønsker et trygt miljø med en høj faglighed for både elever og medarbejdere. Alle medarbejdere tilhører et klasse- og et årgangsteam, hvor de kender alle eleverne, og hvor de bliver fagligt kvalificerede i kraft af det afgrænsede ansvarsområde, som årgangen dækker med et fokus på den fagprofessionelle arbejdsopgave. Skolen ønsker at højne vejledningen af den enkelte elev. Vi tilskynder delt klasselærerfunktion i afdeling 2 og medtager vejlederrollen som indsatsområde i skolens kursustilbud, således at læreren får et endnu bedre kendskab til elevens faglige, sociale og emotionelle udvikling. Udover en løbende kontakt i hverdagen afholdes 2 årlige elevsamtaler. Skolen vil sikre, at vi stadig er én skole selv om arbejdet er delt op i enheder. Skolen opstiller derfor årligt overordnede tværgående udviklingsmål og traditioner med det formål at sikre sammenhæng i værdier, målsætning og pædagogik. Skolen anvender fagligt kompetent personale til alle opgaver. Skolen ønsker at anvende linjefagsuddannet personale til undervisningen i videst muligt omfang og ønsker pædagoguddannet personale i SFO. Der afsættes derfor ressourcer til kurser og efter- og videreuddannelse i forhold til skolens behov. Skolen stiller krav om teamsamarbejde på alle niveauer. Alle medarbejdere er organiseret i team. Ledelsen arbejder i team omfattende hele skolen, og der er således tilknyttet en leder til hver afdeling. Skolens fysiske rammer afspejler organisationen. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 5

6 Pædagogik vision og mål Trongårdsskolen skal give mening for den enkelte Skolen skal udfordre eleverne til at være: Selvstændige, ansvarlige, tolerante og innovative Skolens dagligdag skal være præget af: Tydelighed, fællesskab, anerkendelse og høj kvalitet Vi ønsker: At det faglige niveau højnes for den enkelte elev At skabe bedre indlæring i alle fag At forbedre læringsmiljøet, både relationerne og de fysiske rammer At højne det psykiske og fysiske arbejdsmiljø At afvikle og undgå meningsløse aktiviteter Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 6

7 Udvikling og organisation Teamledelse Skolebestyrelse Pædagogisk udvalg IKT- strategi Administration Teknik Traditioner, evaluering, S A L & personaleudvikling Afdeling 1 Bh-klasse til 5. klasse Fritidsdel Afdeling 2 6. til 9. klasse Udelukkende faglokaler Specialcenter, pædagogisk læringscenter Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 7

8 Fysiske rammer Afdeling 1: BH-5.klasse Afdeling 2: 6.-9.klasse Administration SFO Afdeling 2: 6.-9.klasse Faglokaler Skoletorv Pædagogisk læringscenter Faglokaler Faglokaler Afdeling 2: 6.-9.klasse Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 8

9 Indsatsområder Sammenhæng værdier, målsætninger & pædagogik Læringsmiljø Undervisningsdifferentiering og holddeling Systemisk analyse af læringsmiljø, S A L model Evaluering og dokumentation God praksis for løbende evaluering Læsepolitik Særlig tilrettelagt undervisning Den internationale dimension IKT strategi Informations- og kommunikations teknologi Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 9

10 Sammenhæng værdier, målsætning & pædagogik At fastholde den afdelingsopdelte skole, som én sammenhængende organisation med fælles forståelse af værdier, målsætninger og pædagogik. Vi arbejder i samme kultur med et fælles sprog, så både børn og voksne ved hvilke forventninger, vi har til hinanden. Der planlægges et antal udviklingsmøder i løbet af året, som relaterer sig til skolens indsatsområder. Pæd. udvalg planlægger og sørger for, at møderne bliver gennemført. Pædagogiske dage/weekender kan indgå i forløbene. Det tilstræbes at formålene med kvalitetsudviklingen indeholder såvel faglige som sociale og emotionelle mål. SAL modellen er implementeret. Klassemødet indgår som en anerkendende og struktureret samtaleform i hele skoleforløbet. Samtaleformen bruges både til forventningsafklaring, konfliktløsning og til demokratisk dannelse. Møderne afholdes regelmæssigt. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 10

11 Læringsmiljø At elever og lærere er omgivet af et innovativt, vedkommende og velfungerende undervisningsmiljø i alle lokaler - baseret på klasseledelse og undervisningsdifferentiering. At eleven bliver mødt af kompetente voksne, der kan vejlede dem i deres faglige, sociale og emotionelle udvikling. At eleverne udvikler adfærds- og samværsnormer i overensstemmelse med skolens overordnede mål. Hver lærer indretter og underviser i lokalet med de materialer og elementer, der hører til undervisningen således, at den enkelte elevs potentialer og kompetencer imødekommes Medarbejderne forstår og anvender løbende evaluering for at kunne vejlede eleven i relation til deres faglige, sociale og emotionelle udvikling. Elev og klasselærer fastsætter løbende mål for elevens faglige, sociale og emotionelle udvikling. Udover den løbende kontakt afholdes mindst 2 årlige elevsamtaler. Klasselærerne formidler relevant information om elevens udvikling mellem lærere, elev og forældre. For at skabe de nødvendige forudsætninger tilrettelægges et tre-delt skolekursus for hvert af fagene dansk, engelsk og matematik, hvori bl.a. områderne undervisningsdifferentiering, holddeling og digital læring vil indgå. Der etableres desuden fagudvalg for de tre fag. Der tilbydes et internt kursus i inklusion. Herudover vil områderne klasseledelse og relationskompetence blive prioriteret som kursus på Pædagogisk Central. Skolen er åben frem til kl.16 for eleverne i afdeling 2. Enkelte medarbejdere vil tilbyde eleverne vejledning i skolearbejdet, og det vil være muligt for forældre at tilbyde forskellige aktiviteter af kortere varighed. Elevrådet inddrages i udarbejdelse af fælles retningslinjer for Trongårdsskolens adfærds- og samværsnormer udviklingsplan 12/13-13/14 - arbejdstitlen er pt. side 11 de 10 tilbud.

12 Undervisningsdifferentiering og holddeling At den enkelte elevs faglige, sociale og emotionelle udvikling fremmes. At den enkelte medarbejder benytter sig af muligheden for at undervisningsdifferentiere og holddele og tage ansvar i årgangs- og klasseteamene for gennemførelsen af opgaven. At årgangs- og klasseteam synliggør årets faglige, sociale og emotionelle mål i undervisningen for alle skolens interessenter Teamledelsen udarbejder et grundskema, hvor parallellægning af timerne er udgangspunktet for fagfordelingen og skemalægningen. I forbindelse med årsplanlægningen udarbejder fagteamene på årgangene en plan for holddeling. Der skal planlægges mindst 10 ugers holddeling i hvert af fagene dansk, matematik og engelsk. Det er ønskeligt, at der holddeles yderligere både i tværfaglige forløb og i andre fag. Undervisningsdifferentiering gennemføres på alle niveauer. Der foretages evaluering efter hvert forløb. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 12

13 Systemisk analyse af læringsmiljø Lyngby-Taarbæk kommune har besluttet, at systematisk analyse af læringsmiljøet -kaldet SALmodellen indføres på alle skoler i perioden 2010 til Skoleåret 11/12: At tovholderne bliver sikre i rollen. At en case kun varer en seance. At medarbejderne oplever SAL som et redskab, der kan benyttes i alle sammenhænge. Hensigten er: At fremme god adfærd og trivsel At medarbejderne udvikler kompetencer til at afdække og analysere elevers adfærd og trivsel. At etablere en fælles kultur som bl.a. kendetegnes ved godt samarbejde mellem fagpersoner fælles mål og retningslinjer. At styrke lærernes faglige kompetencer indenfor klasseledelse, undervisningsdifferentiering og relationskompetence. Uddannelse af tovholdere vil ske kontinuerligt. Der gennemføres SAL-møder i årgangene under ledelse af tovholderne en gang om måneden Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 13

14 Evaluering og dokumentation Vi gør det, vi ved virker At foretage løbende evaluering så den indgår som en naturlig del af det daglige arbejde At videreudvikle et overskueligt og forståeligt evalueringssystem som understøtter medarbejdernes og skolens målsætnings- og dokumentationsbehov At foretage elevevaluering i samarbejde med forældrene Medarbejderne drøfter elevevaluering i klasseteam og til klassekonferencerne herunder indgår test, faglige vurderinger, elevsamtaler, og uddannelsesplaner. I års- eller periodeplan redegøres for, hvordan evalueringen af elevens arbejde vil foregå. Skolen ønsker at udvikle skole/hjemsamtalens indhold og organisering - herunder elevplanens udformning og anvendelse. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 14

15 God praksis for løbende evaluering God praksis for løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen: Løbende evaluering udgør en integreret del af undervisningsopgaven. Løbende evaluering omfatter såvel lærerens som elevens vurdering af elevens udbytte. Løbende evaluering har karakter af forløb i modsætning til punktnedslag en eller to gange om året. Løbende evaluering gennemføres systematisk ud fra et begrundet valg af evalueringsredskaber og fastholdes i form af skriftlig eller visuel dokumentation. Løbende evaluering danner det naturlige grundlag for den regelmæssige og systematiske underretning af elever og forældre om skolens syn på udbyttet af skolegangen. Løbende evaluering understøtter samarbejdet mellem lærer og elev om fastsættelse af mål for eleven og understøtter dermed også lærerens tilrettelæggelse af undervisningen. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 15

16 Læsepolitik Læsning skal være en del af alle fag Elever og læreres kompetence til at anvende IT-baseret undervisning øges Lærerne kvalificeres til at udvikle elevernes generelle læsekompetence Bogstavindlæringen starter i slutningen af børnehaveklassen Faglærerne inddrager læseforståelse som en naturlig del af undervisningen. Lærerne har fokus på, at fagspecifikke udtryk og begreber, inddragelse af elevens for-forståelse samt evnen til at stille spørgsmål til teksten er vigtige elementer i forhold til at skabe mening og forståelse i det læste. Der afsættes et lærermøde til videndeling om udvikling af elevernes læsekompetence. Skolens IT-vejledere introducerer 2. klasserne til CD-ord i samarbejde med klasseteamet, som herefter benyttes som et naturligt redskab. Skolens læsevejledere understøtter arbejdet med læsning. Specialcentret afholder kurser i faglig læsning og skrivning tre gange i skoleforløbet (3., 5., 7.klasse) Specialcenteret hjælper dansklærerne på 1.ste årgang med at screene eleverne og udvælge de elever, der skal have lydkursus og læseløft. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 16

17 Særlig tilrettelagt undervisning Specialcentrets primære opgave er, i samarbejde med den enkelte faglærer at kvalificere undervisningen så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger i klassen. At specialcentrets medarbejdere har høj faglig og personlig integritet, samt besidder stor fælles viden Der udarbejdes aftalepapir for elever, der har behov for individuelt tilrettelagt undervisning Specialundervisningen skal tilrettelægges således, at den understøtter den pædagogiske sammenhæng i elevens undervisning. Specialcenterlærerne dækker et meget bredt spektrum af viden og forudsætninger således, at alle former for særlig tilrettelagt undervisning kan imødekommes. Det er ligeledes en forudsætning, at specialundervisningslæreren har en solid faglig viden og et nuanceret kendskab til eleven og baggrunden for elevens vanskeligheder således, at specialundervisningslæreren, i samarbejde med faglæreren, er i stand til at planlægge og gennemføre den relevante undervisning. Aftalepapiret udarbejdes i samarbejde mellem fag- og specialundervisningslæreren efter forudgående information af elever og forældre. Der er mulighed for at drøfte problemfeltet på SAL-møder og /eller "Åbent Hus" Mål, ansvarsfordeling, tidsplan, samt evalueringstidspunkt er kendt for alle involverede Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 17

18 Den internationale dimension At alle medarbejdere oplever, det er meningsfuldt at arbejde med den internationale dimension. Den internationale dimension skal synliggøres, koordineres og være til inspiration for medarbejdere og elever. At alle på skolen udvikler interkulturelle kompetencer: - i mødet med det fremmede og anderledes udvikles tolerance og accept - at eleverne erhverver grundlæggende kompetencer, som gør dem i stand til at deltage aktivt i en globaliserede verden. Eleverne skal have deltaget i mindst ét internationalt kulturudvekslingsforløb i hver afdeling. Det synliggøres hvilke muligheder alle medarbejdere har for at deltage i udviklingen af internationalt samarbejde. D.i.d. er fast punkt på afdelingsmøderne. Arbejdet med den internationale dimension synliggøres på Torvet, Biblioteket og virtuelt på Intra. Der afsættet et lærermøde, hvor emnet vil være E-twinning samt udvikling af interkulturelle kompetencer. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 18

19 Helhed og sammenhæng Information Kommunikation Teknologi Alle medarbejdere anvender IKT informations- og kommunikations teknologi, som undervisnings- og kommunikations platform i videst muligt omfang Alle medarbejdere besidder den nødvendige faglige kompetence Skolen arbejder på at imødekomme kravet om digitalisering Skolens medieplan revideres årligt Der skal træffes beslutning om fremtidig medarbejder it-platform (pc/tablet/mac/i-pad) Skolen uddanner et antal superbrugere i anvendelsen af interaktive tavler. Der udbydes interne kurser i anvendelse af interaktive undervisnings- og kommunikations platforme. Skolekurser og fagudvalgsmøder vil indeholde videndeling om digitale undervisningsmidler. Lærernes årsplan beskriver brugen af IKT i undervisningen. Lærere, der underviser elever med IT- rygsæk, deltager i kurser om brugen af denne. IT- rygsæk er en computer med særlige programmer, som elever med læsevanskeligheder, kan visiteres til. Skolen udarbejder forslag til fremtidig medarbejder-ikt-platform. Der gennemføres pilotprojekter i 2012 med forskellige platforme. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 19

20 SFO Pædagogisk kompetenceudvikling Sund kost Motion Kommunikation Lektieværksted Tidlig SFO start Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 20

21 Pædagogisk kompetenceudvikling At medarbejderne udvikler pædagogisk kompetence og arbejder ud fra en fælles pædagogik. At udvikle et fælles arbejds- og medansvar i afdelingen. At tage hensyn til børnenes forskelligheder. Medarbejderne deltager i aktuelle kurser. Pædagogiske dage med udviklingsmøder, som relaterer til skolens indsatsområder. Der afholdes SAL møder månedligt. (se under skolens indsatsområder). Der afsættes 5 aftenmøder om året. Til møderne drøftes aktuelle pædagogiske emner både i teori og praksis. Der afholdes et ugentligt personalemøde, hvor hovedemnet er børn. Teammøder afholdes i klasserne hver 14. dag. Iværksætte tiltag, som tilgodeser børnenes forskelligheder. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 21

22 Sund kost At lære børnene at spise sunde mellemmåltider. Dagligt tilbydes børnene et mellemmåltid, som består af årstidens frugt og grønt, eller fiberrigt brød. Der tilbydes friskt vand hele dagen. Børnene inddrages ofte i frugttilberedningen og uddelingen. Vi motiverer børnene til at spise mellemmåltidet, selvom de er midt i en god leg, og ikke lige har lyst. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 22

23 Motion At SFO en i det daglige arbejde fokuserer på at børnene får en naturlig legende tilgang til det at bruge kroppen. At børnene føler det er sjovt, samtidig med at det er sundt. Styrke børnenes generelle helbred og sundhed samt deres kropsbevidsthed. Fremme børnenes sociale relationer og styrke deres motoriske færdigheder. Sørge for, at der altid er gode legeredskaber på legepladsen. Børnene opfordres til at deltage i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, som indeholder kropslig aktivitet. F.eks. boldsport på sportspladsen eller i en af hallerne, mini-ol, hockeyturneringer, basket og træning i fægtning i forbindelse med vores årlige rollespil. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 23

24 Kommunikation At udvikle en god kommunikation til forældre via forældreintra. At samle information fra skole og SFO et sted. At opnå en god kommunikation med børnene og lære dem demokrati. At personalet, skal være tydelige og engagerede. At synliggøre værksteder/aktiviteter, for forældre og børn. Lægge information på forældreintra, som f.eks. sygdomme i omløb, personalenyt, aktiviteter, arrangementer og møder m.m. Vi afholder børnemøder, hvor vi behandler aktuelle problemer, hvor børnene har mulighed for at ytre sig og komme med forslag. Personalet er opsøgende over for forældre, vedrørende deres børn. Der er ophængt værkstedsbeskrivelser over aktuelle værksteder på opslagstavlen nær SFO kontoret. Vi benytter dagligt værkstedskort med billedillustration over for børnene. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 24

25 Lektieværksted At give børnene ro og rum til at lave lektier sammen med deres klassekammerater. At give børnene mulighed, for at lave lektier på et tidspunkt på dagen, hvor de stadig er motiverede for indlæring. SFO en tilbyder lektieværksted og stiller et rum til rådighed de fire første dage om ugen, fra kl En voksen er tilknyttet værkstedet for evt. at hjælpe børnene, på forældreniveau og for at opretholde ro og orden. Værkstedet er frivilligt. Der er dog børn, hvor lærerne anbefaler, at de benytter SFO ens lektieværksted, hvilket vi følger op på. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 25

26 Tidlig SFO start At skabe en tryg start på SFO/skole for børn og forældre. At lære børnene at indgå i en ny struktureret hverdag. Tidlig SFO start træder i kraft den 1. maj Der vil blive tilknyttet pædagogisk personale. Der indrettes 3 grupperum, hvor børnene har deres base. Vi arbejder hen i mod at implementere en genkendelig hverdag. Trongårdsskolens udviklingsplan 12/13-13/14 side 26

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere