Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet"

Transkript

1 September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: Fax: Mail: Web: Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

2 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 1 Forsvarsministeriet August 2007 Kommissorium for undersøgelse af frivilligområdet Baggrund og formål Som følge af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 blev der i forligsperioden iværksat en lang række initiativer med henblik på at styrke anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet. Der blev herunder bl.a. oprettet Frivilligenheden og en central personelreserve (Den frivillige indsatsstyrke DFI). Frivilligenheden bestod af repræsentanter for de kommunale parter, Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen og Indenrigs- og sundhedsministeriet/forsvarsministeriet. Enheden gennemførte blandt en række initiativer en undersøgelse af omfanget og karakteren af anvendelsen af frivillige i det danske redningsberedskab og udarbejdede en handlingsplan for øget anvendelse af frivillige i beredskabet. Enheden afdækkede herunder en række barrierer for anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet. Det store fokus på frivilligområdet har bl.a. resulteret i, at samtlige statslige beredskabscentre anvender frivillige. Der er desuden etableret en fælles statslig og kommunal frivilligindsatsstyrke (DFI) ved centret i Herning og ved et nyt statsligt frivilligcenter, Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene. Kommunerne har i samme periode i høj grad været optaget af kommunalreformen og indførelsen af risikobaseret dimensionering, men med de nye, større kommuner er der skabt et forbedret grundlag for den fremtidige anvendelse af frivillige, ligesom indførelsen af risikobaseret dimensionering udgør et godt udgangspunkt for en lokal stillingtagen til beredskabets udformning, herunder anvendelsen af frivillige. Den høje prioritering af frivilligområdet afspejles ligeledes i de statslige bevillinger på området, som samlet set udgør en betragtelig del af den samlede finanslovsbevilling til redningsberedskabet. Der bør imidlertid rettes systematisk fokus på anvendelsen af de finanslovsmidler, som i dag anvendes på frivilligområdet. Det drejer sig om de midler, som Beredskabsstyrelsen anvender til de frivillige. Endvidere indgår de midler, som Beredskabsforbundet årligt modtager til bl.a. informationsvirksomhed, hverveaktiviteter og befolkningsuddannelse, jf. herved rammeaftale af 16. december 1999 mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet. Endelig indgår de midler, der årligt afsættes i statsligt tilskud til uddannelse af frivillige i kommunerne enhedstimebetalingen. Det vurderes på den baggrund hensigtsmæssigt, at der foretages en gennemgang af erfaringerne fra de seneste, større initiativer til øget anvendelse af frivillige, der er blevet gennemført i perioden , at der gennemføres en undersøgelse af effekten af de ressourcer, staten i dag afsætter til området, herunder af de ressourcer som anvendes i Beredskabsstyrelsen, i Beredskabsforbundet og i kommunerne i form af enhedstimebetalingen, og at der med afsæt i erfaringerne fra de seneste initiativer og på baggrund af undersøgelsen af ressourceanvendelsen skitseres modeller for, hvorledes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. 1

3 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Opgave Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som med udgangspunkt i Frivilligenhedens arbejde afdækker erfaringerne fra de senere års indsats for styrkelse af frivilligområdet. Gruppen gennemfører endvidere med inddragelse af ekstern konsulentbistand fra eksempelvis Økonomistyrelsen en analyse af effekten af de økonomiske ressourcer til frivilligområdet, der afsættes til Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet og kommunerne i form af enhedstimebetalingen. På baggrund af denne analyse og med afsæt i erfaringerne fra de seneste års initiativer, fremsættes anbefalinger til, hvorledes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. Anbefalingerne kan have form af alternative modeller, hvor det centrale omdrejningspunkt er et fortsat ønske om en styrket operativ anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. Også elementer til styrkelse af mulighederne for at anvende frivillige til forebyggende aktiviteter vil kunne indgå i modellerne. Anbefalingerne skal være realistiske i den forstand, at de skal kunne gennemføres inden for en kortere årrække og hvile på et bæredygtigt organisatorisk grundlag. Arbejdsgruppen m.v. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 1 repræsentant for Forsvarsministeriets 5. kontor (formand) 1 repræsentant for Forsvarsministeriet 1 repræsentant for Beredskabsstyrelsen 1 repræsentant for KL 1 repræsentant for FKB 2 repræsentanter for Beredskabsforbundet Arbejdsgruppen kan nedsætte underarbejdsgrupper efter behov, evt. med deltagelse af repræsentanter for andre myndigheder og organisationer. Endvidere kan der knyttes eksterne konsulenter til arbejdsgruppen eller underarbejdsgrupper efter behov. Sekretariatet varetages i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Tid Arbejdet iværksættes snarest og afsluttes ved aflevering af rapport til forsvarsministeren senest den 31. maj Arbejdsgruppen udarbejder en synopsis med milepælsplan mv., der forelægges Forsvarsministeriet senest den 15. september Økonomi Udgifter forbundet med arbejdet, herunder eventuelle udgifter til konsulentbistand, afholdes af Forsvarsministeriet, idet repræsentanter fra myndigheder og organisationer uden for Forsvarsministeriet afholder egne udgifter til mødedeltagelse m.v. 2

4 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 2 Kommissorium for referencegruppen vedrørende Dimensioneringsundersøgelsen og undersøgelsen af frivilligområdet Forsvarsministeriet juli 2007 Baggrund Den 24. april 2007 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre en aftale om redningsberedskabet for perioden Som led i aftalen er forligspartierne enige om, at der gennemføres en undersøgelse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter dels i forhold til risici og trusler, dels i forhold til det kommunale redningsberedskabs kapaciteter (risikobaseret dimensionering). Formålet hermed er at sikre, at niveauerne i det samlede redningsberedskab komplementerer hinanden i opgaveløsningen, og undersøgelsen skal særligt fremsætte forslag til dimensioneringen af det statslige redningsberedskab, herunder skabe grundlag for beslutning om eventuelle ændringer i det nuværende niveau 2 beredskab. Samtidig er forligspartierne enige om, at der gennemføres en analyse af fordele og ulemper ved eventuelt at adskille de nuværende myndighedsopgaver og operative opgaver i Beredskabsstyrelsen. Herudover er partierne bag aftalen er enige om, at der skal igangsættes en undersøgelse af, hvorledes frivilligområdet samlet set styrkes ikke mindst efter implementeringen af kommunalreformen og indførelsen af risikobaseret dimensionering. Undersøgelsen skal i foråret 2008 komme med anbefalinger til, hvorledes frivilligområdet indenfor redningsberedskabet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. Formål Af hensyn til kontinuiteten i implementeringen af beredskabsforliget er det fundet relevant og hensigtsmæssigt at danne en referencegruppe. Opgave Det er hensigten med referencegruppen, at denne skal bestå af repræsentanter for de interessenter, som har en interesse i at følge arbejdet i arbejdsgrupperne vedrørende ovennævnte undersøgelse. Det kan blive relevant at inddrage gruppen eller dele heraf i specifikke spørgsmål, således at referencegruppen kan støtte arbejdsgrupperne med konkrete oplysninger, viden og erfaring eller lign., som undersøgelserne skrider frem. Referencegruppen er orienteret mod vidensdeling og debat m.v., og skal være med til at understøtte en fuld realisering af de initiativer, som arbejdsgrupperne kommer frem til.

5 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Referencegruppen Der nedsættes en referencegruppe bestående af: Chefen for Forsvarsministeriets 5. kontor (formand) To repræsentanter fra Forsvarsministeriets departement. Forsvarskommandoen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitichefen Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Falck Danmark A/S FOA Fag og Arbejde Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Centralforeningen for Stampersonel Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk 3F Faglig Fælles Forbund Folk og Forsvar Sammenslutningen af Bedriftværnsledere Kommunaldirektørforeningen Dansk Katastrofemedicinsk Selskab Landstalsmandsudvalget Dansk Røde Kors (for så vidt angår arbejdsgruppen vedrørende frivilligundersøgelsen) ASF Dansk Folkehjælp (for så vidt angår arbejdsgruppen vedrørende frivilligundersøgelsen) Tid Referencegruppen konstitueres ved et møde den 2. oktober 2007, og vil blive nedlagt, når arbejdsgrupperne vedrørende de to førnævnte undersøgelser har afleveret rapport til forsvarsministeren medio Økonomi Repræsentanterne i referencegruppen afholder egne udgifter til mødedeltagelse mv.

6 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 3 Forsvarsministeriet Juni 2007 Repræsentanter i referencegruppen vedr. dimensionering af det statslige redningsberedskab og undersøgelse af frivilligområdet: Myndighed Navn Stilling Telefonnr. Falck Danmark A/S Ulf Søndergaard Produktchef FOA Fag og Arbejde Peter Ottosen Faglig valgt p- Hovedorganisationen af Officer i Danmark (HOD) Jan Werenberg Kolonnechef Centralforeningen for Stampersonel (CS) Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Ulrik Mosekjær Viceberedskabsmester Karsten Andersen Formand Folk & Forsvar Peter H. Lynard Sekretariatschef Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab Niels Erik Bølling Koordinator Forsvarskommandoen G.D. Knudsen Major Hjemmeværnskommandoen Steen Gøtsche Major Hjk-pla1 Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund (DKBL) Jens Chr. Jensen Formand Michael Petersen Næstformand/ vicebrandchef Kommunaldirektørforeningen Ole Olsen Kommunaldirektør Dansk Katastrofemedicinsk Selskab Knud Børge Møller Beredskabschef Landstalsmandsudvalget Michael Tipsmark Christian Kaufmann LTU sekretær Rigspolitiet Birgitte Buch Politiassessor Dansk Røde Kors Jutta Helles Sektionschef ASF Dansk Folkehjælp Gitte Bødker Afdelingsleder

7 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 4 Kursusoversigt med frivillige kursister m.v. Uddannelse Antal Varighed. Kursus- Andel i % kursister dage dage kursusdage Beredskabs-Forbundets faglige lederkursus ,5 Grundlæggende ledelse ,1 Psykisk førstehjælp ,9 Kollegastøtte - del A ,0 Kollegastøtte - del B ,0 Kollegastøtte-vedligeholdelse ,9 Medietræning ,3 Katastrofepsykologi ,4 Humanitær folkeret ,5 Redningshundeprøver ,3 Instruktør i førstehjælp ,5 Instruktør i håndtering af tilskadekomne ,8 Indsatskemi ,5 Genkondensering ,2 Elementær brandbekæmpelse - instruktør ,3 Holdleder brand - del A ,4 Holdleder brand - del B ,6 Taktisk brandventilation ,5 Holdleder redning -del A ,4 Holdleder redning -del B ,0 Redningshundeinstruktør ,0 Holdleder, terror og farlige stoffer ,2 Frigørelsesteknik og -taktik, let ,8 Frigørelsesteknik og -taktik, tung ,1 Indsatsleder FLY - del A ,5 Forkursus til Indsatsleder 1. del ,3 Indsatsleder 1. del ,4 Holdleder som teknisk leder ,2 Forkursus til Indsatsleder 2. del ,3 Indsatsleder 2. del ,4 Indsatsleder, terror og farlige stoffer ,1 Internationalt nødhjælpsarbejde - del A ,5 Internationalt nødhjælpsarbejde - del B ,1 Base Camp Manager ,8 Instruktør i førstehjælp - vedligeholdelse ,4 Markeringsleder ,2 Brandforløb og overtænding ,1 Røgdykkerinstruktør ,6 Hjælpeinstruktør ,9 Faginstruktør- del A ,5 Faginstruktør - del B ,2 Faginstruktør - del C ,0 Risikobaseret dimensionering - del A ,2 Sporbevaring, brandårsag og registrering ,3 I alt ,0

8 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 5 Frivilligenhedens kommissorium INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 27. august 2002 Kommissorium for frivilligenhed Baggrund Det fremgår af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, at partierne bag aftalen er af den opfattelse, at frivillige er en vigtig del af redningsberedskabet, og at der bør igangsættes initiativer vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige. Målsætningen er, at de frivillige skal udgøre en reel, operativ del af beredskabet, således at de frivillige indgår som en integreret ressource såvel lokalt, regionalt og centralt. Retningslinier for organisering og anvendelse af et sådant frivilligberedskab vil skulle fastlægges nærmere. På den baggrund fremgår det af den politiske aftale, at der i samarbejde mellem Beredskabs-Forbundet, Beredskabsstyrelsen og kommunerne etableres en frivilligenhed. Målsætningen for dette arbejde er at etablere en struktur, der sikrer, at de frivillige kan udgøre en reel, operativ del af beredskabet. Enhedens opgaver Enhedens opgaver omfatter bl.a.: Enheden skal fungere som omdrejningspunkt og drivkraft for nytænkning og samarbejde vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige Enheden skal udarbejde en handlingsplan og følge op på gennemførelsen heraf. Handlingsplanen skal fastlægge det videre arbejde, herunder organiseringen heraf, og bl.a. indeholde konkrete initiativer, der sikrer opfyldelse af den politiske aftale Beskrive hvilke opgaver de frivillige skal inddrages i og fastlægge mål for antallet af frivillige. I fortsættelse af fastlæggelse af opgaver og måltal for antallet af frivillige skal der etableres planer for uddannelsen af de frivillige og for, hvorledes faciliteterne på beredskabscentrene kan anvendes til uddannelse af de frivillige. Regionalt forankres arbejdet med de frivillige på de statslige beredskabscentre.

9 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Enheden skal i 2004 udarbejde en redegørelse, der kan indgå som en del af et grundlag for en status for initiativerne vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige. Denne status gøres samtidig med overvejelser vedrørende en ny aftale på forsvarsområdet, herunder bl.a. for at skabe mulighed for en samlet vurdering af den mest optimale nyttiggørelse af potentialet af frivillige i Danmark. Enhedens sammensætning Enheden har i den indledende fase karakter af et udvalg. Enheden sammensættes af henholdsvis en styregruppe og en arbejdsgruppe, hvor dele af arbejdsgruppen fungerer som sekretariat for styregruppen. Styregruppens opgave er at sikre, at arbejdet forløber i overensstemmelse med de politiske intentioner, der fremgår af aftalen. Oplæg og delresultater forelægges styregruppen. Styregruppe: Formand - Jens Vibjerg, præsident for Beredskabs-Forbundet Beredskabs-Forbundet - 1 repræsentant KL - 1 repræsentant Københavns Kommune - 1 repræsentant Frederiksberg Kommune - 1 repræsentant Beredskabsstyrelsen - 1 repræsentant Indenrigs- og Sundhedsministeriet - 1 repræsentant Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan vælge alene at udpege en fælles repræsentant til styregruppen, såfremt de to kommuner finder dette hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen sammensættes af medarbejdere udpeget af Beredskabs-Forbundet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Beredskabsstyrelsen. Dele af arbejdsgruppen fungerer som sekretariat for styregruppen. Beslutning om sammensætning af arbejdsgruppen træffes på styregruppens første møde. Økonomi Der er med den politiske aftale afsat 3 mio. kr. i 2003 og 4 mio. kr. i henholdsvis 2004, 2005 og 2006 til en styrkelse af dette område, herunder til finansiering af frivilligenhedens arbejde og initiativer. 2

10 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Tidsplan Enheden (styregruppe og arbejdsgruppe) skal være etableret pr. 1. oktober Med udgangen af 2002 skal der foreligge en handlingsplan for det videre arbejde. I andet kvartal af 2004 vurderes resultatet af det igangsatte arbejde med øget inddragelse af frivillige i redningsberedskabet. Enheden skal i den forbindelse udarbejde en redegørelse, der kan indgå som en del af et grundlag for en status for initiativerne vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige. Redegørelsen skal foreligge med udgangen af maj Med mindre der træffes en anden beslutning herom, afslutter enheden sit arbejde i august

11 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 6 Oversigt over initiativer i Frivilligenhedens handlingsplan Fokusområde 1. Anvendelse af frivillige i redningsberedskabet Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger A. og F. Eksempelsamling om anvendelse af frivillige samt om specielle beredskabsopgaver. B. Undersøgelse af de økonomiske forhold i forbindelse med anvendelse af frivillige. Der udarbejdes en eksempelsamling med gode historier fra nogle kommuner med succes med brug af frivillige samt over specielle beredskabsopgaver i tilfælde af sjældent forekommende ulykker. Det foreslås, at en privat konsulentvirksomhed foretager undersøgelsen Gennemført Eksempelsamlingen er udsendt til samtlige interessenter på beredskabsområdet i september Gennemført Konsulentundersøgelsen blev offentliggjort i november 2003 og kan hentes på BRS hjemmeside. C. Etablering af en konsulentordning Det forudsættes, at der anvendes allerede ansat personale. Konsulenterne skal bistå kommunerne med at styrke anvendelsen af frivillige i det kommunale redningsberedskab D. Frivilligservicepakke Der etableres en frivilligservicepakke med relevant materiale E. Brug af frivillige i redningsberedskabet på grundlag af risikoanalyser og statistik. F. Se under punkt A. G. Øget anvendelse af frivillige i det statslige redningsberedskab H. Fokus på de frivilliges civile kompetencer. Gennemført Kommunerne har ikke anvendt Beredskabsstyrelsens konsulenter. Gennemført Servicepakken er udsendt til samtlige kommuner i november Der udarbejdes en vejledning til kommunerne. Gennemført Anvendelsen af frivillige er indarbejdet og integreret i den generelle håndbog til kommunerne om risikobaseret dimensionering. Målrettet hvervning af frivillige til det statslige regionale beredskab. Der foretages en kortlægning af de frivilliges civile uddannelser og kompetencer. Kortlægningen skal udformes således, at den kan Gennemført Antallet af frivillige, som har kontrakt med Beredskabsstyrelsen er øget, og der sættes fokus på anvendelsen af de statslige frivillige, bl.a. gennem BRS s resultatkontrakt. Ikke gennemført

12 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet I. Erfaringer fra andre lande med brugen af frivillige indgå i det samlede vejledningsmateriale om frivillige i redningsberedskabet På baggrund af besøg udarbejdes en beskrivelse af anvendelsen af frivillige i andre lande J. Målrettet information om frivillige Der iværksættes en informationskampagne, der med henblik på at sikre området skal sætte fokus på det at være frivillig i opmærksomhed redningsberedskabet K og L Kåring af årets frivilligberedskab samt uddeling af årets frivilligpris Fokusområde 2. Anvendelse af frivillige i Beredskabsforbundets regi Gennemført I eksempelsamlingen, jf. pkt. A og F, indgår der en beskrivelse af frivilliganvendelsen i Norge, Sverige og Tyskland. Gennemført Der er gennemført en række initiativer. Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger Kurset udvides fra 2 til 3 timer Gennemført M. Ny uddannelse i elementær brandbekæmpelse Gennemført Årets frivilligpriser har været uddelt hvert år siden 2004 N. Forprojekt vedr. etablering af landsdækkende korps, som kan yde førstehjælp O. Forebyggelse af brand i sommerhusområder m.v. gennem samarbejde med grundejerforeningen m.fl. P. Arbejdsgruppe til forberedelse af kampagne for at motivere kommende bilister, motorcyklister m.fl. til at lære førstehjælp Der iværksættes et forprojekt til undersøgelse af initiativets bæredygtighed Der etableres kontakt til grundejerforeninger m.fl. med henblik på at inddrage borgerne mere direkte i brandforebyggende initiativer. Der iværksættes et forprojekt til undersøgelse af initiativets bæredygtighed Gennemført Frivilligenheden fandt ikke, at initiativet var bæredygtigt Gennemført Q. Målrettet information om Der iværksættes et forprojekt med henblik på at Gennemført beredskabsfaglige emner kortlægge det nærmere indhold af initiativet R. Arbejdsgruppe om en Hjemmets Der iværksættes et forprojekt til undersøgelse af Gennemført beredskabshåndbog initiativets bæredygtighed Fokusområde 3. Sikring af sammenhæng mellem de frivilliges opgaver og uddannelse Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger S. Udvikling af et særligt Der gennemføres et forprojekt om muligheden Gennemført Gennemført Et 6-timers førstehjælpskursus har fra 1. oktober 2006 indgået som et obligatorisk element i kørekortsuddannelsen

13 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet uddannelsessystem for frivillige for at udvikle et særligt uddannelsessystem for frivillige T. Udvikling af en Der gennemføres et forprojekt mhp. En vurdering autorisationsordning af at indføre en autorisationsordning, hvorefter kommunerne kan søge om autorisation af lokalt udviklede uddannelser U. Analyse af behovet for Der gennemføres et forprojekt om kommunernes træningsfaciliteter behov for etablering af tilstrækkelige og tidssvarende træningsfaciliteter V. Etablering af regionale Kommunerne tilskyndes til at danne kommunale, uddannelsesfællesskaber eventuelt regionale uddannelses-fællesskaber W. Vurdering af enhedstimebetalingssystemet Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal fremkomme med forslag til fremtidige regler vedrørende enhedstimebetaling Gennemført Forprojektet har ført til, at der er etableret fleksible uddannelsesmuligheder. Gennemført Fokusområde 4. Etablering af regionale samlingspunkter for frivillige på Beredskabsstyrelsens centre Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger X. og Y. Udbud af kurser på centrene Planlægningen af hvorledes der ved de enkelte centre kan tilrettelægges kurser for kommunale frivillige samt tilbud til de kommunale frivillige om at overtage eventuelle overskydende kursuspladser påbegyndes Z. Udlån/udlejning af instruktører, Planlægningen af, hvorledes de af centrenes uddannelsesfaciliteter, materiel, ressourcer, som typisk ikke anvendes efter køretøjer og øvelser fra de statslige normal arbejdstid, kan nyttiggøres i øget omfang beredskabscentre påbegyndes Æ. Afvikling af fælles øvelser Der afholdes øvelser i fællesskab mellem det statslige og kommunale redningsberedskab med deltagelse af kommunale frivillige Gennemført Der er etableret en hjemmeside, hvor kommuner, beredskabscentre og organisationer kan indmelde sine uddannelsesbehov og -udbud m.v. Endvidere kan instruktører stille deres kompetencer til rådighed på hjemmesiden. Gennemført De forenklede regler for enhedstimebetaling er trådt i kraft med udannelsesåret Gennemført Der er i efteråret 2003 udsendt kursuskataloger fra Beredskabscentrene til de kommunale beredskaber. Gennemført Mulighederne for at leje instruktører, uddannelsesfaciliteter m.v. er beskrevet i kursuskataloget, jf. initiativ X og er dermed præsenteret for kommunerne i efteråret Gennemført Som opfølgning herpå er der i det kursuskatalog, der, jf. initiativ X, er udsendt fra beredskabscentre, en beskrivelse af de øvelser, der gennemføres som led i uddannelsen af værnepligtige, og hvor der er mulighed for, at kommunale frivillige vil kunne deltage.

14 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Ø. Afholdelse af temadage for kommunale frivillige Der afholdes på de statslige beredskabscentre temadage for kommunale frivillige Fokusområde 5. Etablering af en permanent, central personelreserve af frivillige Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger Å. Etablering af en central Iværksættelse af pilotprojekt personelreserve Den Frivillige Afholde øvelse Indsatsstyrke Gennemført Der er som opfølgning på dette initiativ gennemført temadage ved samtlige de statslige beredskabscentre i løbet af efteråret Gennemført Der er etableret en DFI med 100 statslige og kommunal frivillige ved Beredskabsstyrelsens beredskabscenter i Herning samt en DFI med 300 frivillige ved Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene

15

16

17

18 Capacents undersøgelse af frivilligområdet er et bidrag til AG FRIVUN's arbejde med at undersøge effekten af de økonomiske ressourcer, staten anvender til frivillige inden for redningsberedskabet. I 2007 har staten anvendt 40,3 mio.kr. til frivilligområdet (ekskl. en særbevilling på 0,6 mio. kr. til gennemførelse af befolkningskurser på småøer). Beredskabsstyrelsen (15,6 mio.kr.) Beredsskabstyrelsens uddannelse til kommuner og Beredsskabsforbundet (4 mio.kr.) Statens enhedstimebetaling til kommunerne (8,2 mio.kr.) Beredskabsforbundet (12,5 mio.kr.)

19 Antal frivillige i redningsberedskabet er pr opgjort til frivillige fordelt med i 62 kommuner og 510 i Beredskabsstyrelsens centre. Det er samlet set et fald på 17% siden 2002, hvor Frivilligenheden vurderede, at der på lidt længere sigt var et betydeligt potentiale for at øge antal frivillige i såvel det statslige som det kommunale beredskab. Udviklingen dækker over to meget forskellige udviklingstendenser. Antal frivillige i kommunerne er faldet med 24% fra 2002 til 2007, hvorimod antal frivillige i statens centre er steget med 46% i samme periode. Samlet set viser undersøgelsen (spørgeskemaundersøgelsen og de opfølgende interview) imidlertid, at der er potentiale for at øge antal frivillige og behov for at anvende de nuværende frivillige mere og gerne til opgaver, som opleves relevante og meningsfulde af de frivillige. Capacent har på grundlag af undersøgelsen skønnet antal indsatstimer og de samlede omkostninger til frivillige i kommunerne. Hertil kommer de tilsvarende tal for beredskabsstyrelsens frivilligområde. I tabellen nedenfor ses en samlet opgørelse. Tabellen viser, at udgiften pr. indsatstime i 2007 er i størrelsesordenen kr. i kommunerne og 910 kr. i Beredskabsstyrelsens centre. Tallene i kommunerne er behæftet med en del usikkerhed, men angiver en størrelsesorden for udgiften pr. indsatstime. Frivillige til løsning af egentlige operative opgaver i fredstid er en relativ nyskabelse i Beredskabsstyrelsens regi. Fra stort set ikke at have frivillige ved årtusindskiftet har Beredskabsstyrelsen således i dag kontrakt med 510 frivillige. Hertil kommer de 65 frivillige med kommunal baggrund, der er tilknyttet DFI i Herning. Antallet frivillige på Beredskabsstyrelsens centre er i de senere år svagt stigende. Anvendelsesgraden af de frivillige i beredskabscentrene målt på antal indsatstimer ligger noget under anvendelsesgraden i kommunerne og Frivilligcenter Hedehusene. Capacent ser derfor sna-

20 rere et behov for at anvende de nuværende frivillige mere end et behov for at tegne kontrakt med flere frivillige. Uddannelsen af kommunale frivillige på Beredskabsstyrelsens skoler bør i højere grad rettes mod de frivilliges operative opgaver og ikke som nu, hvor en stor del af kursustiden anvendes til at uddanne frivillige eksempelvis som indsatsledere, uagtet at kommunerne ikke dimensionerer med frivillige indsatsledere. Antal frivillige i kommunerne er faldet med 24% over de sidste fem år. Undersøgelsen af frivilligområdet indikerer, at der er potentiale for flere frivillige i kommuner, særligt i de kommuner, som ikke har kontrakt med frivillige. Generelt er der god tilfredshed i kommunerne med at anvende frivillige især til opgaver, der kan varsles, og som ikke kræver stor erfaring med brug af specialudstyr m.v. Capacent anbefaler selv om det er uden for opgavens område at kommunerne overvejer at etablere grupper af frivillige på tværs af kommunegrænser for derigennem at etablere nogle større frivilligmiljøer. Det er en løsning, der er anvendt i Frivilligcenter Hedehusene, i de kommuner, der har sammenlagt redningsberedskaber, i Det frivillige Redningsberedskab Bornholm og i DFI Herning. Analysen viser, at kommuner med mange frivillige har lettere ved at rekruttere frivillige ned kommuner med få frivillige. Der er mange faktorer, som kan være årsag til denne sammenhæng, herunder kultur og ledelse, og det bør der fokuseres på, hvis det vælges at etablere større kommunale frivilligmiljøer. Halvdelen af de kommuner, der har kontrakt med frivillige, står selv for grund- og efteruddannelsen af de frivillige. Capacent vurderer, at der er mulighed for at opnå stordriftsfordele, hvis kommunerne i højere grad går sammen om at uddanne frivillige eller i højere grad gør brug af uddannelsestilbud fra Beredskabsstyrelsens centre. Enhedstimebetalingen, der udgør 8,0 mio.kr. i 2006 og 8,2 mio.kr. i 2007, er kommunernes adgang til at opnå økonomisk støtte fra staten til frivilligområdet. Selv om systemet ifølge hovedparten af kommunerne stort set fungerer tilfredsstillende, foreslår Capacent tre forskellige måder til justering eller ændring af enhedstimebetalingssystemet: Hvis enhedsbetalingssystemet i hovedtræk bevares, som det er, foreslår Capacent, at Beredskabsstyrelsen i samarbejde med kommuner, der repræsenterer forskellige grader af tilfredshed med systemet, drøfter behov for ændringer i systemet. Formålet er at udvikle systemet i samarbejde med brugerne. Graduering af satserne, således at grund- og funktionsuddannelserne får tildelt en højere sats end vedligeholdelsesuddannelserne. Hermed sættes fokus på at understøtte grunduddannelse af nye frivillige og opkvalificering af nuværende frivillige. Modsat vil der være et incitament i kom-

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Kapitel 1 - Baggrund og rammer for arbejdet... 5 1.1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen... 5 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium... 6 1.3. Arbejdsgruppens medlemmer og sekretariat m.v... 7 1.4.

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 1. INDLEDNING OG FORMÅL Nærværende oplæg er udarbejdet med det formål at angive de forslag som: - Beredskabsforbundet (BF) - Landsklubben For

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE FOREBYGGELSESUDDANNELSER www.maersk.com/mitas Hedelykken 10 2640 Hedehusene Telefon + 3524 0000 www.beredskab.dk Politisk beslutning i 2009:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 Side: 1/13 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 1. Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu Opgave og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille konkrete forslag om forenkling og tilpasning

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v.

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. BM02 bilag 1 pkt. 4 Notat vedr. forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.v. NOTAT Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. Pkt. 1: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2014 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Udvikling af Værløse Hallerne

Udvikling af Værløse Hallerne Til: Anne Beck Nielsen, Furesø Kommune Vingsted, den 15. oktober 2009 Udvikling af Værløse Hallerne På baggrund af møde med kultur- og idrætschef Peter Rosgaard og idræts- og fritidskonsulent Anne Beck

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Notat Midtvejsstatus på den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002

Notat Midtvejsstatus på den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 Forsvarsministeriet København den 16. april 2004 Notat Midtvejsstatus på den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 Den 21. juni 2002 indgik Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab

Bilagssamling til undersøgelse af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af dimensioneringen af det statslige

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere