Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet"

Transkript

1 September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: Fax: Mail: Web: Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

2 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 1 Forsvarsministeriet August 2007 Kommissorium for undersøgelse af frivilligområdet Baggrund og formål Som følge af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 blev der i forligsperioden iværksat en lang række initiativer med henblik på at styrke anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet. Der blev herunder bl.a. oprettet Frivilligenheden og en central personelreserve (Den frivillige indsatsstyrke DFI). Frivilligenheden bestod af repræsentanter for de kommunale parter, Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen og Indenrigs- og sundhedsministeriet/forsvarsministeriet. Enheden gennemførte blandt en række initiativer en undersøgelse af omfanget og karakteren af anvendelsen af frivillige i det danske redningsberedskab og udarbejdede en handlingsplan for øget anvendelse af frivillige i beredskabet. Enheden afdækkede herunder en række barrierer for anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet. Det store fokus på frivilligområdet har bl.a. resulteret i, at samtlige statslige beredskabscentre anvender frivillige. Der er desuden etableret en fælles statslig og kommunal frivilligindsatsstyrke (DFI) ved centret i Herning og ved et nyt statsligt frivilligcenter, Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene. Kommunerne har i samme periode i høj grad været optaget af kommunalreformen og indførelsen af risikobaseret dimensionering, men med de nye, større kommuner er der skabt et forbedret grundlag for den fremtidige anvendelse af frivillige, ligesom indførelsen af risikobaseret dimensionering udgør et godt udgangspunkt for en lokal stillingtagen til beredskabets udformning, herunder anvendelsen af frivillige. Den høje prioritering af frivilligområdet afspejles ligeledes i de statslige bevillinger på området, som samlet set udgør en betragtelig del af den samlede finanslovsbevilling til redningsberedskabet. Der bør imidlertid rettes systematisk fokus på anvendelsen af de finanslovsmidler, som i dag anvendes på frivilligområdet. Det drejer sig om de midler, som Beredskabsstyrelsen anvender til de frivillige. Endvidere indgår de midler, som Beredskabsforbundet årligt modtager til bl.a. informationsvirksomhed, hverveaktiviteter og befolkningsuddannelse, jf. herved rammeaftale af 16. december 1999 mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet. Endelig indgår de midler, der årligt afsættes i statsligt tilskud til uddannelse af frivillige i kommunerne enhedstimebetalingen. Det vurderes på den baggrund hensigtsmæssigt, at der foretages en gennemgang af erfaringerne fra de seneste, større initiativer til øget anvendelse af frivillige, der er blevet gennemført i perioden , at der gennemføres en undersøgelse af effekten af de ressourcer, staten i dag afsætter til området, herunder af de ressourcer som anvendes i Beredskabsstyrelsen, i Beredskabsforbundet og i kommunerne i form af enhedstimebetalingen, og at der med afsæt i erfaringerne fra de seneste initiativer og på baggrund af undersøgelsen af ressourceanvendelsen skitseres modeller for, hvorledes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. 1

3 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Opgave Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som med udgangspunkt i Frivilligenhedens arbejde afdækker erfaringerne fra de senere års indsats for styrkelse af frivilligområdet. Gruppen gennemfører endvidere med inddragelse af ekstern konsulentbistand fra eksempelvis Økonomistyrelsen en analyse af effekten af de økonomiske ressourcer til frivilligområdet, der afsættes til Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet og kommunerne i form af enhedstimebetalingen. På baggrund af denne analyse og med afsæt i erfaringerne fra de seneste års initiativer, fremsættes anbefalinger til, hvorledes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. Anbefalingerne kan have form af alternative modeller, hvor det centrale omdrejningspunkt er et fortsat ønske om en styrket operativ anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. Også elementer til styrkelse af mulighederne for at anvende frivillige til forebyggende aktiviteter vil kunne indgå i modellerne. Anbefalingerne skal være realistiske i den forstand, at de skal kunne gennemføres inden for en kortere årrække og hvile på et bæredygtigt organisatorisk grundlag. Arbejdsgruppen m.v. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 1 repræsentant for Forsvarsministeriets 5. kontor (formand) 1 repræsentant for Forsvarsministeriet 1 repræsentant for Beredskabsstyrelsen 1 repræsentant for KL 1 repræsentant for FKB 2 repræsentanter for Beredskabsforbundet Arbejdsgruppen kan nedsætte underarbejdsgrupper efter behov, evt. med deltagelse af repræsentanter for andre myndigheder og organisationer. Endvidere kan der knyttes eksterne konsulenter til arbejdsgruppen eller underarbejdsgrupper efter behov. Sekretariatet varetages i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Tid Arbejdet iværksættes snarest og afsluttes ved aflevering af rapport til forsvarsministeren senest den 31. maj Arbejdsgruppen udarbejder en synopsis med milepælsplan mv., der forelægges Forsvarsministeriet senest den 15. september Økonomi Udgifter forbundet med arbejdet, herunder eventuelle udgifter til konsulentbistand, afholdes af Forsvarsministeriet, idet repræsentanter fra myndigheder og organisationer uden for Forsvarsministeriet afholder egne udgifter til mødedeltagelse m.v. 2

4 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 2 Kommissorium for referencegruppen vedrørende Dimensioneringsundersøgelsen og undersøgelsen af frivilligområdet Forsvarsministeriet juli 2007 Baggrund Den 24. april 2007 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre en aftale om redningsberedskabet for perioden Som led i aftalen er forligspartierne enige om, at der gennemføres en undersøgelse af det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter dels i forhold til risici og trusler, dels i forhold til det kommunale redningsberedskabs kapaciteter (risikobaseret dimensionering). Formålet hermed er at sikre, at niveauerne i det samlede redningsberedskab komplementerer hinanden i opgaveløsningen, og undersøgelsen skal særligt fremsætte forslag til dimensioneringen af det statslige redningsberedskab, herunder skabe grundlag for beslutning om eventuelle ændringer i det nuværende niveau 2 beredskab. Samtidig er forligspartierne enige om, at der gennemføres en analyse af fordele og ulemper ved eventuelt at adskille de nuværende myndighedsopgaver og operative opgaver i Beredskabsstyrelsen. Herudover er partierne bag aftalen er enige om, at der skal igangsættes en undersøgelse af, hvorledes frivilligområdet samlet set styrkes ikke mindst efter implementeringen af kommunalreformen og indførelsen af risikobaseret dimensionering. Undersøgelsen skal i foråret 2008 komme med anbefalinger til, hvorledes frivilligområdet indenfor redningsberedskabet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. Formål Af hensyn til kontinuiteten i implementeringen af beredskabsforliget er det fundet relevant og hensigtsmæssigt at danne en referencegruppe. Opgave Det er hensigten med referencegruppen, at denne skal bestå af repræsentanter for de interessenter, som har en interesse i at følge arbejdet i arbejdsgrupperne vedrørende ovennævnte undersøgelse. Det kan blive relevant at inddrage gruppen eller dele heraf i specifikke spørgsmål, således at referencegruppen kan støtte arbejdsgrupperne med konkrete oplysninger, viden og erfaring eller lign., som undersøgelserne skrider frem. Referencegruppen er orienteret mod vidensdeling og debat m.v., og skal være med til at understøtte en fuld realisering af de initiativer, som arbejdsgrupperne kommer frem til.

5 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Referencegruppen Der nedsættes en referencegruppe bestående af: Chefen for Forsvarsministeriets 5. kontor (formand) To repræsentanter fra Forsvarsministeriets departement. Forsvarskommandoen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitichefen Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Falck Danmark A/S FOA Fag og Arbejde Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Centralforeningen for Stampersonel Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk 3F Faglig Fælles Forbund Folk og Forsvar Sammenslutningen af Bedriftværnsledere Kommunaldirektørforeningen Dansk Katastrofemedicinsk Selskab Landstalsmandsudvalget Dansk Røde Kors (for så vidt angår arbejdsgruppen vedrørende frivilligundersøgelsen) ASF Dansk Folkehjælp (for så vidt angår arbejdsgruppen vedrørende frivilligundersøgelsen) Tid Referencegruppen konstitueres ved et møde den 2. oktober 2007, og vil blive nedlagt, når arbejdsgrupperne vedrørende de to førnævnte undersøgelser har afleveret rapport til forsvarsministeren medio Økonomi Repræsentanterne i referencegruppen afholder egne udgifter til mødedeltagelse mv.

6 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 3 Forsvarsministeriet Juni 2007 Repræsentanter i referencegruppen vedr. dimensionering af det statslige redningsberedskab og undersøgelse af frivilligområdet: Myndighed Navn Stilling Telefonnr. Falck Danmark A/S Ulf Søndergaard Produktchef FOA Fag og Arbejde Peter Ottosen Faglig valgt p- Hovedorganisationen af Officer i Danmark (HOD) Jan Werenberg Kolonnechef Centralforeningen for Stampersonel (CS) Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Ulrik Mosekjær Viceberedskabsmester Karsten Andersen Formand Folk & Forsvar Peter H. Lynard Sekretariatschef Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab Niels Erik Bølling Koordinator Forsvarskommandoen G.D. Knudsen Major Hjemmeværnskommandoen Steen Gøtsche Major Hjk-pla1 Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund (DKBL) Jens Chr. Jensen Formand Michael Petersen Næstformand/ vicebrandchef Kommunaldirektørforeningen Ole Olsen Kommunaldirektør Dansk Katastrofemedicinsk Selskab Knud Børge Møller Beredskabschef Landstalsmandsudvalget Michael Tipsmark Christian Kaufmann LTU sekretær Rigspolitiet Birgitte Buch Politiassessor Dansk Røde Kors Jutta Helles Sektionschef ASF Dansk Folkehjælp Gitte Bødker Afdelingsleder

7 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 4 Kursusoversigt med frivillige kursister m.v. Uddannelse Antal Varighed. Kursus- Andel i % kursister dage dage kursusdage Beredskabs-Forbundets faglige lederkursus ,5 Grundlæggende ledelse ,1 Psykisk førstehjælp ,9 Kollegastøtte - del A ,0 Kollegastøtte - del B ,0 Kollegastøtte-vedligeholdelse ,9 Medietræning ,3 Katastrofepsykologi ,4 Humanitær folkeret ,5 Redningshundeprøver ,3 Instruktør i førstehjælp ,5 Instruktør i håndtering af tilskadekomne ,8 Indsatskemi ,5 Genkondensering ,2 Elementær brandbekæmpelse - instruktør ,3 Holdleder brand - del A ,4 Holdleder brand - del B ,6 Taktisk brandventilation ,5 Holdleder redning -del A ,4 Holdleder redning -del B ,0 Redningshundeinstruktør ,0 Holdleder, terror og farlige stoffer ,2 Frigørelsesteknik og -taktik, let ,8 Frigørelsesteknik og -taktik, tung ,1 Indsatsleder FLY - del A ,5 Forkursus til Indsatsleder 1. del ,3 Indsatsleder 1. del ,4 Holdleder som teknisk leder ,2 Forkursus til Indsatsleder 2. del ,3 Indsatsleder 2. del ,4 Indsatsleder, terror og farlige stoffer ,1 Internationalt nødhjælpsarbejde - del A ,5 Internationalt nødhjælpsarbejde - del B ,1 Base Camp Manager ,8 Instruktør i førstehjælp - vedligeholdelse ,4 Markeringsleder ,2 Brandforløb og overtænding ,1 Røgdykkerinstruktør ,6 Hjælpeinstruktør ,9 Faginstruktør- del A ,5 Faginstruktør - del B ,2 Faginstruktør - del C ,0 Risikobaseret dimensionering - del A ,2 Sporbevaring, brandårsag og registrering ,3 I alt ,0

8 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 5 Frivilligenhedens kommissorium INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 27. august 2002 Kommissorium for frivilligenhed Baggrund Det fremgår af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, at partierne bag aftalen er af den opfattelse, at frivillige er en vigtig del af redningsberedskabet, og at der bør igangsættes initiativer vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige. Målsætningen er, at de frivillige skal udgøre en reel, operativ del af beredskabet, således at de frivillige indgår som en integreret ressource såvel lokalt, regionalt og centralt. Retningslinier for organisering og anvendelse af et sådant frivilligberedskab vil skulle fastlægges nærmere. På den baggrund fremgår det af den politiske aftale, at der i samarbejde mellem Beredskabs-Forbundet, Beredskabsstyrelsen og kommunerne etableres en frivilligenhed. Målsætningen for dette arbejde er at etablere en struktur, der sikrer, at de frivillige kan udgøre en reel, operativ del af beredskabet. Enhedens opgaver Enhedens opgaver omfatter bl.a.: Enheden skal fungere som omdrejningspunkt og drivkraft for nytænkning og samarbejde vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige Enheden skal udarbejde en handlingsplan og følge op på gennemførelsen heraf. Handlingsplanen skal fastlægge det videre arbejde, herunder organiseringen heraf, og bl.a. indeholde konkrete initiativer, der sikrer opfyldelse af den politiske aftale Beskrive hvilke opgaver de frivillige skal inddrages i og fastlægge mål for antallet af frivillige. I fortsættelse af fastlæggelse af opgaver og måltal for antallet af frivillige skal der etableres planer for uddannelsen af de frivillige og for, hvorledes faciliteterne på beredskabscentrene kan anvendes til uddannelse af de frivillige. Regionalt forankres arbejdet med de frivillige på de statslige beredskabscentre.

9 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Enheden skal i 2004 udarbejde en redegørelse, der kan indgå som en del af et grundlag for en status for initiativerne vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige. Denne status gøres samtidig med overvejelser vedrørende en ny aftale på forsvarsområdet, herunder bl.a. for at skabe mulighed for en samlet vurdering af den mest optimale nyttiggørelse af potentialet af frivillige i Danmark. Enhedens sammensætning Enheden har i den indledende fase karakter af et udvalg. Enheden sammensættes af henholdsvis en styregruppe og en arbejdsgruppe, hvor dele af arbejdsgruppen fungerer som sekretariat for styregruppen. Styregruppens opgave er at sikre, at arbejdet forløber i overensstemmelse med de politiske intentioner, der fremgår af aftalen. Oplæg og delresultater forelægges styregruppen. Styregruppe: Formand - Jens Vibjerg, præsident for Beredskabs-Forbundet Beredskabs-Forbundet - 1 repræsentant KL - 1 repræsentant Københavns Kommune - 1 repræsentant Frederiksberg Kommune - 1 repræsentant Beredskabsstyrelsen - 1 repræsentant Indenrigs- og Sundhedsministeriet - 1 repræsentant Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan vælge alene at udpege en fælles repræsentant til styregruppen, såfremt de to kommuner finder dette hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen sammensættes af medarbejdere udpeget af Beredskabs-Forbundet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Beredskabsstyrelsen. Dele af arbejdsgruppen fungerer som sekretariat for styregruppen. Beslutning om sammensætning af arbejdsgruppen træffes på styregruppens første møde. Økonomi Der er med den politiske aftale afsat 3 mio. kr. i 2003 og 4 mio. kr. i henholdsvis 2004, 2005 og 2006 til en styrkelse af dette område, herunder til finansiering af frivilligenhedens arbejde og initiativer. 2

10 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Tidsplan Enheden (styregruppe og arbejdsgruppe) skal være etableret pr. 1. oktober Med udgangen af 2002 skal der foreligge en handlingsplan for det videre arbejde. I andet kvartal af 2004 vurderes resultatet af det igangsatte arbejde med øget inddragelse af frivillige i redningsberedskabet. Enheden skal i den forbindelse udarbejde en redegørelse, der kan indgå som en del af et grundlag for en status for initiativerne vedrørende en øget nyttiggørelse af potentialet af frivillige. Redegørelsen skal foreligge med udgangen af maj Med mindre der træffes en anden beslutning herom, afslutter enheden sit arbejde i august

11 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Bilag 6 Oversigt over initiativer i Frivilligenhedens handlingsplan Fokusområde 1. Anvendelse af frivillige i redningsberedskabet Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger A. og F. Eksempelsamling om anvendelse af frivillige samt om specielle beredskabsopgaver. B. Undersøgelse af de økonomiske forhold i forbindelse med anvendelse af frivillige. Der udarbejdes en eksempelsamling med gode historier fra nogle kommuner med succes med brug af frivillige samt over specielle beredskabsopgaver i tilfælde af sjældent forekommende ulykker. Det foreslås, at en privat konsulentvirksomhed foretager undersøgelsen Gennemført Eksempelsamlingen er udsendt til samtlige interessenter på beredskabsområdet i september Gennemført Konsulentundersøgelsen blev offentliggjort i november 2003 og kan hentes på BRS hjemmeside. C. Etablering af en konsulentordning Det forudsættes, at der anvendes allerede ansat personale. Konsulenterne skal bistå kommunerne med at styrke anvendelsen af frivillige i det kommunale redningsberedskab D. Frivilligservicepakke Der etableres en frivilligservicepakke med relevant materiale E. Brug af frivillige i redningsberedskabet på grundlag af risikoanalyser og statistik. F. Se under punkt A. G. Øget anvendelse af frivillige i det statslige redningsberedskab H. Fokus på de frivilliges civile kompetencer. Gennemført Kommunerne har ikke anvendt Beredskabsstyrelsens konsulenter. Gennemført Servicepakken er udsendt til samtlige kommuner i november Der udarbejdes en vejledning til kommunerne. Gennemført Anvendelsen af frivillige er indarbejdet og integreret i den generelle håndbog til kommunerne om risikobaseret dimensionering. Målrettet hvervning af frivillige til det statslige regionale beredskab. Der foretages en kortlægning af de frivilliges civile uddannelser og kompetencer. Kortlægningen skal udformes således, at den kan Gennemført Antallet af frivillige, som har kontrakt med Beredskabsstyrelsen er øget, og der sættes fokus på anvendelsen af de statslige frivillige, bl.a. gennem BRS s resultatkontrakt. Ikke gennemført

12 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet I. Erfaringer fra andre lande med brugen af frivillige indgå i det samlede vejledningsmateriale om frivillige i redningsberedskabet På baggrund af besøg udarbejdes en beskrivelse af anvendelsen af frivillige i andre lande J. Målrettet information om frivillige Der iværksættes en informationskampagne, der med henblik på at sikre området skal sætte fokus på det at være frivillig i opmærksomhed redningsberedskabet K og L Kåring af årets frivilligberedskab samt uddeling af årets frivilligpris Fokusområde 2. Anvendelse af frivillige i Beredskabsforbundets regi Gennemført I eksempelsamlingen, jf. pkt. A og F, indgår der en beskrivelse af frivilliganvendelsen i Norge, Sverige og Tyskland. Gennemført Der er gennemført en række initiativer. Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger Kurset udvides fra 2 til 3 timer Gennemført M. Ny uddannelse i elementær brandbekæmpelse Gennemført Årets frivilligpriser har været uddelt hvert år siden 2004 N. Forprojekt vedr. etablering af landsdækkende korps, som kan yde førstehjælp O. Forebyggelse af brand i sommerhusområder m.v. gennem samarbejde med grundejerforeningen m.fl. P. Arbejdsgruppe til forberedelse af kampagne for at motivere kommende bilister, motorcyklister m.fl. til at lære førstehjælp Der iværksættes et forprojekt til undersøgelse af initiativets bæredygtighed Der etableres kontakt til grundejerforeninger m.fl. med henblik på at inddrage borgerne mere direkte i brandforebyggende initiativer. Der iværksættes et forprojekt til undersøgelse af initiativets bæredygtighed Gennemført Frivilligenheden fandt ikke, at initiativet var bæredygtigt Gennemført Q. Målrettet information om Der iværksættes et forprojekt med henblik på at Gennemført beredskabsfaglige emner kortlægge det nærmere indhold af initiativet R. Arbejdsgruppe om en Hjemmets Der iværksættes et forprojekt til undersøgelse af Gennemført beredskabshåndbog initiativets bæredygtighed Fokusområde 3. Sikring af sammenhæng mellem de frivilliges opgaver og uddannelse Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger S. Udvikling af et særligt Der gennemføres et forprojekt om muligheden Gennemført Gennemført Et 6-timers førstehjælpskursus har fra 1. oktober 2006 indgået som et obligatorisk element i kørekortsuddannelsen

13 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet uddannelsessystem for frivillige for at udvikle et særligt uddannelsessystem for frivillige T. Udvikling af en Der gennemføres et forprojekt mhp. En vurdering autorisationsordning af at indføre en autorisationsordning, hvorefter kommunerne kan søge om autorisation af lokalt udviklede uddannelser U. Analyse af behovet for Der gennemføres et forprojekt om kommunernes træningsfaciliteter behov for etablering af tilstrækkelige og tidssvarende træningsfaciliteter V. Etablering af regionale Kommunerne tilskyndes til at danne kommunale, uddannelsesfællesskaber eventuelt regionale uddannelses-fællesskaber W. Vurdering af enhedstimebetalingssystemet Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal fremkomme med forslag til fremtidige regler vedrørende enhedstimebetaling Gennemført Forprojektet har ført til, at der er etableret fleksible uddannelsesmuligheder. Gennemført Fokusområde 4. Etablering af regionale samlingspunkter for frivillige på Beredskabsstyrelsens centre Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger X. og Y. Udbud af kurser på centrene Planlægningen af hvorledes der ved de enkelte centre kan tilrettelægges kurser for kommunale frivillige samt tilbud til de kommunale frivillige om at overtage eventuelle overskydende kursuspladser påbegyndes Z. Udlån/udlejning af instruktører, Planlægningen af, hvorledes de af centrenes uddannelsesfaciliteter, materiel, ressourcer, som typisk ikke anvendes efter køretøjer og øvelser fra de statslige normal arbejdstid, kan nyttiggøres i øget omfang beredskabscentre påbegyndes Æ. Afvikling af fælles øvelser Der afholdes øvelser i fællesskab mellem det statslige og kommunale redningsberedskab med deltagelse af kommunale frivillige Gennemført Der er etableret en hjemmeside, hvor kommuner, beredskabscentre og organisationer kan indmelde sine uddannelsesbehov og -udbud m.v. Endvidere kan instruktører stille deres kompetencer til rådighed på hjemmesiden. Gennemført De forenklede regler for enhedstimebetaling er trådt i kraft med udannelsesåret Gennemført Der er i efteråret 2003 udsendt kursuskataloger fra Beredskabscentrene til de kommunale beredskaber. Gennemført Mulighederne for at leje instruktører, uddannelsesfaciliteter m.v. er beskrevet i kursuskataloget, jf. initiativ X og er dermed præsenteret for kommunerne i efteråret Gennemført Som opfølgning herpå er der i det kursuskatalog, der, jf. initiativ X, er udsendt fra beredskabscentre, en beskrivelse af de øvelser, der gennemføres som led i uddannelsen af værnepligtige, og hvor der er mulighed for, at kommunale frivillige vil kunne deltage.

14 Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Ø. Afholdelse af temadage for kommunale frivillige Der afholdes på de statslige beredskabscentre temadage for kommunale frivillige Fokusområde 5. Etablering af en permanent, central personelreserve af frivillige Punkt Initiativ Beskrivelse Status Bemærkninger Å. Etablering af en central Iværksættelse af pilotprojekt personelreserve Den Frivillige Afholde øvelse Indsatsstyrke Gennemført Der er som opfølgning på dette initiativ gennemført temadage ved samtlige de statslige beredskabscentre i løbet af efteråret Gennemført Der er etableret en DFI med 100 statslige og kommunal frivillige ved Beredskabsstyrelsens beredskabscenter i Herning samt en DFI med 300 frivillige ved Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene

15

16

17

18 Capacents undersøgelse af frivilligområdet er et bidrag til AG FRIVUN's arbejde med at undersøge effekten af de økonomiske ressourcer, staten anvender til frivillige inden for redningsberedskabet. I 2007 har staten anvendt 40,3 mio.kr. til frivilligområdet (ekskl. en særbevilling på 0,6 mio. kr. til gennemførelse af befolkningskurser på småøer). Beredskabsstyrelsen (15,6 mio.kr.) Beredsskabstyrelsens uddannelse til kommuner og Beredsskabsforbundet (4 mio.kr.) Statens enhedstimebetaling til kommunerne (8,2 mio.kr.) Beredskabsforbundet (12,5 mio.kr.)

19 Antal frivillige i redningsberedskabet er pr opgjort til frivillige fordelt med i 62 kommuner og 510 i Beredskabsstyrelsens centre. Det er samlet set et fald på 17% siden 2002, hvor Frivilligenheden vurderede, at der på lidt længere sigt var et betydeligt potentiale for at øge antal frivillige i såvel det statslige som det kommunale beredskab. Udviklingen dækker over to meget forskellige udviklingstendenser. Antal frivillige i kommunerne er faldet med 24% fra 2002 til 2007, hvorimod antal frivillige i statens centre er steget med 46% i samme periode. Samlet set viser undersøgelsen (spørgeskemaundersøgelsen og de opfølgende interview) imidlertid, at der er potentiale for at øge antal frivillige og behov for at anvende de nuværende frivillige mere og gerne til opgaver, som opleves relevante og meningsfulde af de frivillige. Capacent har på grundlag af undersøgelsen skønnet antal indsatstimer og de samlede omkostninger til frivillige i kommunerne. Hertil kommer de tilsvarende tal for beredskabsstyrelsens frivilligområde. I tabellen nedenfor ses en samlet opgørelse. Tabellen viser, at udgiften pr. indsatstime i 2007 er i størrelsesordenen kr. i kommunerne og 910 kr. i Beredskabsstyrelsens centre. Tallene i kommunerne er behæftet med en del usikkerhed, men angiver en størrelsesorden for udgiften pr. indsatstime. Frivillige til løsning af egentlige operative opgaver i fredstid er en relativ nyskabelse i Beredskabsstyrelsens regi. Fra stort set ikke at have frivillige ved årtusindskiftet har Beredskabsstyrelsen således i dag kontrakt med 510 frivillige. Hertil kommer de 65 frivillige med kommunal baggrund, der er tilknyttet DFI i Herning. Antallet frivillige på Beredskabsstyrelsens centre er i de senere år svagt stigende. Anvendelsesgraden af de frivillige i beredskabscentrene målt på antal indsatstimer ligger noget under anvendelsesgraden i kommunerne og Frivilligcenter Hedehusene. Capacent ser derfor sna-

20 rere et behov for at anvende de nuværende frivillige mere end et behov for at tegne kontrakt med flere frivillige. Uddannelsen af kommunale frivillige på Beredskabsstyrelsens skoler bør i højere grad rettes mod de frivilliges operative opgaver og ikke som nu, hvor en stor del af kursustiden anvendes til at uddanne frivillige eksempelvis som indsatsledere, uagtet at kommunerne ikke dimensionerer med frivillige indsatsledere. Antal frivillige i kommunerne er faldet med 24% over de sidste fem år. Undersøgelsen af frivilligområdet indikerer, at der er potentiale for flere frivillige i kommuner, særligt i de kommuner, som ikke har kontrakt med frivillige. Generelt er der god tilfredshed i kommunerne med at anvende frivillige især til opgaver, der kan varsles, og som ikke kræver stor erfaring med brug af specialudstyr m.v. Capacent anbefaler selv om det er uden for opgavens område at kommunerne overvejer at etablere grupper af frivillige på tværs af kommunegrænser for derigennem at etablere nogle større frivilligmiljøer. Det er en løsning, der er anvendt i Frivilligcenter Hedehusene, i de kommuner, der har sammenlagt redningsberedskaber, i Det frivillige Redningsberedskab Bornholm og i DFI Herning. Analysen viser, at kommuner med mange frivillige har lettere ved at rekruttere frivillige ned kommuner med få frivillige. Der er mange faktorer, som kan være årsag til denne sammenhæng, herunder kultur og ledelse, og det bør der fokuseres på, hvis det vælges at etablere større kommunale frivilligmiljøer. Halvdelen af de kommuner, der har kontrakt med frivillige, står selv for grund- og efteruddannelsen af de frivillige. Capacent vurderer, at der er mulighed for at opnå stordriftsfordele, hvis kommunerne i højere grad går sammen om at uddanne frivillige eller i højere grad gør brug af uddannelsestilbud fra Beredskabsstyrelsens centre. Enhedstimebetalingen, der udgør 8,0 mio.kr. i 2006 og 8,2 mio.kr. i 2007, er kommunernes adgang til at opnå økonomisk støtte fra staten til frivilligområdet. Selv om systemet ifølge hovedparten af kommunerne stort set fungerer tilfredsstillende, foreslår Capacent tre forskellige måder til justering eller ændring af enhedstimebetalingssystemet: Hvis enhedsbetalingssystemet i hovedtræk bevares, som det er, foreslår Capacent, at Beredskabsstyrelsen i samarbejde med kommuner, der repræsenterer forskellige grader af tilfredshed med systemet, drøfter behov for ændringer i systemet. Formålet er at udvikle systemet i samarbejde med brugerne. Graduering af satserne, således at grund- og funktionsuddannelserne får tildelt en højere sats end vedligeholdelsesuddannelserne. Hermed sættes fokus på at understøtte grunduddannelse af nye frivillige og opkvalificering af nuværende frivillige. Modsat vil der være et incitament i kom-

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere