Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet"

Transkript

1 Capacent

2 Indhold Summary 1 1. Indledning Baggrund Analysens formål Metode Frivilligbegrebet i redningsberedskabet Baggrund Beredskabsstyrelsens frivilligområde Ressourcer og organisering Aktiviteter Uddannelse af frivillige Operative opgaver Udgifter pr. frivillig Erfaringer med at anvende frivillige Vurderinger og anbefalinger Frivillige i kommunerne Antal frivillige De frivilliges opgaver Operative opgaver Forebyggende opgaver Erfaringer med rekruttering, fastholdelse og anvendelse af frivillige Rekruttering og fastholdelse af frivillige Erfaringer med at anvende frivillige Fremtidig anvendelse af frivillige Uddannelse af frivillige og enhedstimebetaling Kommunernes uddannelse af frivillige Introduktion til enhedstimebetalingssystemet Kommunernes brug af enhedstimebetaling Kommunernes uddannelse af frivillige på statens beredskabscentre Vurderinger og anbefalinger 45

3 5. Beredskabsforbundet Beredskabsforbundets hovedopgaver og ressourceforbrug Organisation af frivillige Formål og økonomi Beredskabsforbundets samarbejde med kommuner, beredskabscentre og frivillige Information Formål og økonomi Befolkningskurser Formål Befolkningskurser kursusadministration m.v Vurderinger og anbefalinger 67 A. Bilag 69 A.1 Uddannelse af kommunale frivillige på Beredskabsstyrelsens skoler 69 A.2 Beredskabsforbundets nettoregnskab 2006 og A.3 Detaljeret beskrivelse af Beredskabsforbundets opgaver 71 A.3.1 Organisation af frivillige 71 A.3.2 Information 73 A.3.3 Uddannelse 75 A.4 Administration af befolkningskurser 75 A.4.1 Introduktion til befolkningskurser 75 A.4.2 Regler for administration, tilrettelæggelse og gennemførelse af befolkningskurserne 76 A.5 Oversigt over Beredskabsforbundets kurser på Beredskabsstyrelsens skoler i

4 Summary Capacents undersøgelse af frivilligområdet er et bidrag til AG FRIVUN's arbejde med at undersøge effekten af de økonomiske ressourcer, staten anvender til frivillige inden for redningsberedskabet. De økonomiske ressourcer på frivilligområdet og antal frivillige I 2007 har staten anvendt 40,3 mio.kr. til frivilligområdet (ekskl. en særbevilling på 0,6 mio. kr. til gennemførelse af befolkningskurser på småøer). Beredskabsstyrelsen (15,6 mio.kr.) Beredsskabstyrelsens uddannelse til kommuner og Beredsskabsforbundet (4 mio.kr.) Statens enhedstimebetaling til kommunerne (8,2 mio.kr.) Beredskabsforbundet (12,5 mio.kr.) Figur 0.1 Fordeling af 40,3 mio.kr. til frivilligområdet

5 Antal frivillige i redningsberedskabet er pr opgjort til frivillige fordelt med i 62 kommuner og 510 i Beredskabsstyrelsens centre. Det er samlet set et fald på 17% siden 2002, hvor Frivilligenheden vurderede, at der på lidt længere sigt var et betydeligt potentiale for at øge antal frivillige i såvel det statslige som det kommunale beredskab. Udviklingen dækker over to meget forskellige udviklingstendenser. Antal frivillige i kommunerne er faldet med 24% fra 2002 til 2007, hvorimod antal frivillige i statens centre er steget med 46% i samme periode. Samlet set viser undersøgelsen (spørgeskemaundersøgelsen og de opfølgende interview) imidlertid, at der er potentiale for at øge antal frivillige og behov for at anvende de nuværende frivillige mere og gerne til opgaver, som opleves relevante og meningsfulde af de frivillige. Capacent har på grundlag af undersøgelsen skønnet antal indsatstimer og de samlede omkostninger til frivillige i kommunerne. Hertil kommer de tilsvarende tal for beredskabsstyrelsens frivilligområde. I tabellen nedenfor ses en samlet opgørelse. Udgiften pr. indsatstime for frivillige opgjort 2007 Indsatstimer Indsatstimer pr. frivillige Mio.kr. i samlet udgift til frivilligområdet Udgift pr. indsatstime Kommunerne Ca timer*) Ca. 12 timer mio.kr.**) Ca kr. Beredskabsstyrelsens centre timer 31 timer 14,4 mio.kr. 910 kr. *) Skøn baseret på Frivilligenhedens rapport Informationen er modtaget fra AG FRIVUN. **) Heraf udgør statens andel 8 mio.kr. til enhedstimebetalingen og 3 mio.kr. til uddannelse af frivillige fra kommunerne på Beredskabsstyrelsens skoler, i alt 11 mio.kr. Der er tale om skønnede tal, jf. afsnit Tabel 0.1 Udgift pr. frivillig indsatstime 2007 Tabellen viser, at udgiften pr. indsatstime i 2007 er i størrelsesordenen kr. i kommunerne og 910 kr. i Beredskabsstyrelsens centre. Tallene i kommunerne er behæftet med en del usikkerhed, men angiver en størrelsesorden for udgiften pr. indsatstime. Ikke flere frivillige men bruge de frivillige mere Capacents vurderinger og forslag Beredskabscentrene Frivillige til løsning af egentlige operative opgaver i fredstid er en relativ nyskabelse i Beredskabsstyrelsens regi. Fra stort set ikke at have frivillige ved årtusindskiftet har Beredskabsstyrelsen således i dag kontrakt med 510 frivillige. Hertil kommer de 65 frivillige med kommunal baggrund, der er tilknyttet DFI i Herning. Antallet frivillige på Beredskabsstyrelsens centre er i de senere år svagt stigende. Anvendelsesgraden af de frivillige i beredskabscentrene målt på antal indsatstimer ligger noget under anvendelsesgraden i kommunerne og Frivilligcenter Hedehusene. Capacent ser derfor sna- 2

6 rere et behov for at anvende de nuværende frivillige mere end et behov for at tegne kontrakt med flere frivillige. Uddannelsen af kommunale frivillige på Beredskabsstyrelsens skoler bør i højere grad rettes mod de frivilliges operative opgaver og ikke som nu, hvor en stor del af kursustiden anvendes til at uddanne frivillige eksempelvis som indsatsledere, uagtet at kommunerne ikke dimensionerer med frivillige indsatsledere. Kommunerne Antal frivillige i kommunerne er faldet med 24% over de sidste fem år. Undersøgelsen af frivilligområdet indikerer, at der er potentiale for flere frivillige i kommuner, særligt i de kommuner, som ikke har kontrakt med frivillige. Generelt er der god tilfredshed i kommunerne med at anvende frivillige især til opgaver, der kan varsles, og som ikke kræver stor erfaring med brug af specialudstyr m.v. Flere frivilligmiljøer på tværs af kommunegrænser Stordriftsfordele ved at samarbejde om grundog efteruddannelse af frivillige Ændring af enhedstimebetalingssystemet Capacent anbefaler selv om det er uden for opgavens område at kommunerne overvejer at etablere grupper af frivillige på tværs af kommunegrænser for derigennem at etablere nogle større frivilligmiljøer. Det er en løsning, der er anvendt i Frivilligcenter Hedehusene, i de kommuner, der har sammenlagt redningsberedskaber, i Det frivillige Redningsberedskab Bornholm og i DFI Herning. Analysen viser, at kommuner med mange frivillige har lettere ved at rekruttere frivillige ned kommuner med få frivillige. Der er mange faktorer, som kan være årsag til denne sammenhæng, herunder kultur og ledelse, og det bør der fokuseres på, hvis det vælges at etablere større kommunale frivilligmiljøer. Halvdelen af de kommuner, der har kontrakt med frivillige, står selv for grund- og efteruddannelsen af de frivillige. Capacent vurderer, at der er mulighed for at opnå stordriftsfordele, hvis kommunerne i højere grad går sammen om at uddanne frivillige eller i højere grad gør brug af uddannelsestilbud fra Beredskabsstyrelsens centre. Enhedstimebetalingen, der udgør 8,0 mio.kr. i 2006 og 8,2 mio.kr. i 2007, er kommunernes adgang til at opnå økonomisk støtte fra staten til frivilligområdet. Selv om systemet ifølge hovedparten af kommunerne stort set fungerer tilfredsstillende, foreslår Capacent tre forskellige måder til justering eller ændring af enhedstimebetalingssystemet: Hvis enhedsbetalingssystemet i hovedtræk bevares, som det er, foreslår Capacent, at Beredskabsstyrelsen i samarbejde med kommuner, der repræsenterer forskellige grader af tilfredshed med systemet, drøfter behov for ændringer i systemet. Formålet er at udvikle systemet i samarbejde med brugerne. Graduering af satserne, således at grund- og funktionsuddannelserne får tildelt en højere sats end vedligeholdelsesuddannelserne. Hermed sættes fokus på at understøtte grunduddannelse af nye frivillige og opkvalificering af nuværende frivillige. Modsat vil der være et incitament i kom- 3

7 Forslag: Registrering af frivilligtimer i ODIN Forslag: Uddannelse af frivillige til relevante operative opgaver munerne til at begrænse vedligeholdelsesuddannelserne til de frivillige, der har brug for færdighederne i praksis. Dermed sikres højere grad af sammenhæng mellem arten af de ansøgte uddannelsestimer og de opgaver, som uddannelsen skal bruges til at håndtere. Ændring af systemet, således at den ene halvdel af puljen bruges til at støtte grund- og funktionsuddannelserne, og den anden halvdel af puljen fordeles til kommunerne på grundlag af, hvor mange indsatstimer kommunen har brugt de frivillige. Formålet er at støtte grund- og videreuddannelse af frivillige og at give kommunerne et smidigt incitament til at bruge de frivillige i praksis. Denne halvdel af puljen anvendes efter kommunens vurdering på den måde, der gavner frivilligområdet mest, f.eks. til materiel til de frivillige, sociale aktiviteter, vedligeholdelsesuddannelse m.v. Kommunerne bør bruge ODIN til registrering af de timer, som de frivillige anvender til operative opgaver. Dette vil give en større viden om, hvilke opgaver de frivillige faktisk løser. Uddannelsen af de frivillige bør i højere grad være rettet mod de operative opgaver, som de frivillige udfører. Det kan i denne sammenhæng undre, at så mange frivillige uddannes til opgaver, som kommunerne svarer, at de frivillige ikke egner sig til at løse, eksempelvis uddannelser i indsats, redning og redningshundefører. Redningshunde er så specialiseret, dyrt og sjældent anvendt, at det bør overgå til få statslige beredskabscentre. Bevæggrunde for at uddanne de frivillige i områder, som de ikke anvendes til, kan være (ej eftervist): - At styrke redningsberedskabets robusthed - At fastholde de frivillige i redningsberedskabet ved at give dem uddannelser, som de synes er spændende - At uddanne frivillige for efterfølgende at rekruttere disse til det kommunale redningsberedskab. Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet modtog i 2006 en bevilling på 11,2 mio.kr. Bevillingen anvendes med nogenlunde lige store beløb til organisation af frivillige, information om redningsberedskabet og befolkningskurser. Styrkelse af regions- og kredsorganisationen Regions- og kredsorganisationen er forenklet som følge af et ønske fra Beredskabsforbundet om at modsvare kommunegrænserne og regionerne. Beredskabsforbundet gør til daglig en stor indsats for at udbygge kredsorganisationen til at dække alle kommuner. Der er imidlertid en tredjedel af kommunerne, som ikke har frivillige, og den decentrale kredsstruktur ses ikke at styrke brugen af frivillige. Capacent foreslår derfor, at forbundet styrker kredsorganisationen, f.eks. ved: Gennemførelse af lederuddannelse af kredsledelserne med det formål, at personerne kan nyttiggøre den modtagne lederuddannelse Styrke regionslederfunktionen, så den bliver endnu mere aktiv i de kredse, hvor der er behov for det 4

8 Sammenslutning eller fusion af kredse, således at hver tilbageværende kreds er bæredygtig i forhold til fagligt at kunne matche beredskabscheferne. Forslag til større samarbejde med andre aktører på frivilligområdet I undersøgelsen af frivilligområdet har flere nævnt, at Beredskabsforbundet med fordel kunne inddrage såvel kommunerne som Beredskabsstyrelsen i processen med at udforme brochurer og publikationer og ved gennemførelse af kampagner. Beredskabsforbundet får af nogle skyld for at køre et sololøb på disse områder, og at et samarbejde og en arbejdsdeling med andre ville professionalisere og effektivisere indsatsen. Capacent foreslår derfor, at Beredskabsforbundet i højere grad end nu indgår i et praktisk og professionelt samarbejde med kommunerne og Beredskabsstyrelsen om at gennemføre information på frivilligområdet. Forslag: Befolkningskurser afskaffes, og bevillingen bruges på andet inden for frivilligområdet Befolkningskurserne må ud fra en vurdering af det samlede ressourceforbrug betegnes som en aktivitet, hvor ressourceforbruget er på niveau med tilsvarende kurser uden statstilskud. Med statstilskuddet er kurserne væsentlig billigere for borgerne end konkurrenternes kurser. Men i betragtning af, at der er mange udbydere af førstehjælpskurser, kan man stille spørgsmål ved, om det fortsat er en statsopgave at give støtte til nogle få udbydere. Hertil kommer, at de instruktører, der gennemfører befolkningskurserne for ASF Dansk Folkehjælp, Røde Kors og Beredskabsforbundet, får honorar for det, og denne aktivitet har derfor ikke noget at gøre med frivilligområdet, der er kendetegnet ved, at opgaver udføres ulønnet. Capacent foreslår derfor, at bevillingen til befolkningskurser anvendes til andre dele af frivilligområdet. 5

9 På den baggrund bør Beredskabsforbundet ikke uddanne førstehjælpsinstruktører gratis på Beredskabsstyrelsens skoler, da disse ikke anvendes til frivilligindsatsen, men til Beredskabsforbundets befolkningsuddannelser. 6

10 1. Indledning Politisk målsætning, at frivillige udgør reel operativ del af beredskabet Arbejdsgruppe skal afdække, om styrket indsats har virket 1.1 Baggrund Den politiske målsætning for frivilligområdet er, at de frivillige skal udgøre en reel, operativ del af beredskabet, således at de frivillige indgår som en integreret ressource lokalt, regionalt, centralt og internationalt. Forsvarsministeriet har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, AG FRIVUN, som med udgangspunkt i Frivilligenhedens arbejde afdækker erfaringerne fra de senere års indsats for styrkelse af frivilligområdet. Arbejdsgruppen tager bl.a. udgangspunkt i eksisterende analyser fra Frivilligenheden: Frivilligenhedens Handlingsplan: "Initiativer til øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet", december Handlingsplanen rummer 29 initiativer fordelt på fem områder. Frivilligenhedens Eksempelsamling: "Sådan kan frivillige anvendes i redningsberedskabet", august Oprindelig vurdering: Betydeligt potentiale for flere frivillige Det var i 2002 Frivilligenhedens vurdering, at der på lidt længere sigt ville være et betydeligt potentiale for at øge antallet af frivillige i såvel det kommunale som statslige beredskab. For det statslige område blev der fastsat et måltal på 600 frivillige. Dette måltal er dog senere frafaldet. Analyse af effekten af statens økonomiske ressourcer til frivilligområdet 1.2 Analysens formål Formålet med AG FRIVUN's analyse er angivet i Forsvarsministeriets kommissorium for undersøgelse af frivilligområdet, dateret august Det fremgår, at formålet er at undersøge effekten af de økonomiske ressourcer, staten anvender til frivillige inden for redningsberedskabet, henholdsvis 7

11 til Beredskabsstyrelsen, til Beredskabsforbundet og til kommunerne i form af enhedstimebetaling. Capacents analyse af frivilligområdet indgår som led i arbejdsgruppens arbejde med at besvare kommissoriet for at imødekomme ønsket om en fortsat styrket operativ anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. For at kunne gennemføre en fokuseret analyse er det nødvendigt at foretage en række præciseringer og konkretiseringer. Dette gøres nedenfor. Hvad får man for pengene? Analyse af aktiviteter Tre aktører Bredt anlagt vurdering af effekter Vi anvender forskellige typer data Formålets to centrale parametre er henholdsvis "økonomiske ressourcer" og "effekter". At undersøge forholdet mellem disse to vil på godt dansk sige: Hvad får man for pengene? Det er entydigt, hvad der menes med "økonomiske ressourcer", nemlig penge. Hvad der menes med "effekter", kan tolkes mere eller mindre bredt. Her anlægges en bred tolkning, som ikke alene vil være baseret på talmæssige opgørelser. Mellem analysens to poler (økonomi og effekter) ligger der en mængde forskellige aktiviteter, som Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet og kommunerne udfolder for at nå effekterne. Analysen må nødvendigvis omfatte disse aktiviteter. Analysen må endvidere angå Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet og udgifterne til kommunerne. Vi har fundet det naturligt at gøre det separat. Hvad effekter angår, så er de ultimative effekter (outcome) dem, der angår de effekter, som de frivillige afstedkommer via deres operative aktiviteter (øget sikkerhed på festivaler, slukkede brande, oppumpning af vand, forplejning m.v.). Vi vil som effekter se på de frivillige og deres aktiviteter. Vi vil f.eks. belyse, hvilke opgaver de frivillige indgår i, hvor mange timer de anvender operativt på forskellige typer af opgaver, hvilke kompetencer de frivillige besidder, hvor mange frivillige der har været over tid fordelt på kategorier m.v. Generelt vil vi søge at koble de formål, der ligger bag aktørernes aktiviteter, med de opnåede effekter (resultater, udbytte). Vi vil så vidt muligt anvende data, der er validerede og kvantitative for at karakterisere effekterne, da dette giver den største præcision og objektivitet. Vi vil dog også benytte vurderinger fra vores spørgeskemaundersøgelse. Vi vil især forsøge at opnå økonomiske nøgletal for effekterne, f.eks. den effektive timepris for frivilliges operative arbejde. Bag effekterne ligger en mængde aktiviteter i form af uddannelse, bladudgivelser, møder, information osv. Vi vil analysere disse aktiviteter på flere forskellige måder. Temaer i analysen af effekter Styrende temaer eller spørgsmål i analysen er: Hvilke effekter har de angivne aktiviteter til formål at fremme? Er der belæg for og/eller argumenter for, at aktiviteterne fremmer de pågældende formål? 8

12 Er der aktiviteter, der ikke forekommer at have noget effekt overhovedet eller meget ringe effekt i forhold til relevante effekter? Er der andre aktiviteter, der helt er udeladt, og som kunne være relevante? Kan eksisterende aktiviteter udføres på en måde, der er mere måleffektiv end den eksisterende? Er der andre relevante aktører, der kunne udføre opgaverne bedre og/eller billigere? Vi vil også, hvad aktiviteterne angår, så vidt muligt operere med objektive data. Vi vil forsøge at opnå estimater af aktiviteternes økonomiske dimension (f.eks. omkostninger pr. enhed). Vi vil beregne estimater af tidsforbruget på forskellige aktivitetstyper. Input: Økonomi Udgangspunktet er det økonomiske input til de gennemførte processer og effekter. Vi vil her søge at operere med regnskabstal, således at de svarer til relevante aktivitetstyper. Analysens grundlæggende logik er illustreret med nedenstående figur. Beredskabsstyrelsen Input Økonomi Aktiviteter Output Effekter Beredskabsforbundet Input Økonomi Aktiviteter Output Effekter Figur 1.1 Model: Input aktiviteter Output/effekter Kommuner Enhedstakstsystemet Input Økonomi Aktiviteter Output Effekter Rapporten er disponeret med fem kapitler og et appendiks: Kapitel 1: Indledning. Kapitel 2: Baggrund. Kapitel 3: Beredskabsstyrelsens frivilligområde. Kapitel 4: Frivillige i kommunerne. Kapitel 5: Beredskabsforbundet. Appendiks A: Bilag. 9

13 Frivillige i redningsberedskabet Spørgeskemaundersøgelse med stor deltagelse 1.3 Metode Effekten for beredskabet er bl.a. kortlagt gennem en spørgeskemaundersøgelse, som Capacent har gennemført med kommunerne og de statslige beredskabscentre som respondenter. I alt 96% af kommunerne har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Vedrørende antal frivillige er undersøgelsen blevet suppleret med data fra de fire kommuner, der ikke har deltaget, således at antal frivillige er baseret på informationer fra samtlige 98 kommuner. Desuden har de fem statslige beredskabscentre og Frivilligcenter Hedehusene deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen viser, at de seks statslige centre og 56 kommunale redningsberedskaber 1 har kontrakt med frivillige. Spørgeskemaundersøgelsen er dokumenteret i et separat dokument. Dele af undersøgelsens resultater er anvendt i denne rapport. Kvalitative interview har givet supplerende information Efterfølgende har Capacent gennemført opfølgende kvalitative interview med Beredskabsforbundet, otte kommunale beredskabschefer, tre chefer for statslige beredskabscentre og 12 frivillige 2 fordelt på et beredskabscenter og fem kommuner. Resultatet af interviewene indgår som en del af de informationer, som Capacent har lagt til grund ved vurderinger af effekten. Det lovmæssige grundlag 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 3 I henhold til beredskabslovens 6 kan forsvarsministeren indgå aftale med foreninger, organisationer og private personer om, at disse bistår ved udførelsen af opgaver inden for det statslige redningsberedskab. På tilsvarende måde kan kommunalbestyrelserne indgå aftaler om udførelse af opgaver inden for kommunens redningsberedskab. Ved begrebet "frivillig" forstås i beredskabslovens forstand en person, som i henhold til en kontrakt med de statslige eller kommunale myndigheder indgår i det statslige eller kommunale redningsberedskab, og som ikke aflønnes for sin deltagelse i redningsberedskabet Af de 56 kommunale redningsberedskaber dækker tre af dem over to kommuner, således at svarene på spørgeskemaet dækker 59 kommuner. Oprindeligt var planlagt gennemført et e-survey blandt frivillige, men i samråd med arbejdsgruppen blev det besluttet i stedet at lade Capacent gennemføre et mindre antal kvalitative interview med udvalgte frivillige. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 2 i AG FRIVUN's notat vedrørende undersøgelse af frivilligområdet. 10

14 Beredskabsloven indeholder ikke en nærmere regulering af, hvilke opgaver frivillige kan udføre i det statslige eller kommunale redningsberedskab. Det er op til forsvarsministeren og kommunalbestyrelsen at fastsætte de opgaver, der kan løses af frivillige. Kommunerne bestemmer Andre typer frivillige, som ikke indgår i undersøgelsen Beredskabsloven indeholder ikke hjemmel til at pålægge kommunerne at anvende frivillige. Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelse som led i det kommunale selvstyre at bestemme, dels om kommunen ønsker at anvende frivillige i det kommunale rednings beredskab, dels hvilke opgaver de kommunale frivillige i givet fald skal anvendes til. Der er også andre frivillige end frivillige i redningsberedskabet. "Forbundsfrivillig" er en betegnelse for personer, som alene har indgået kontrakt med frivilligorganisationen Beredskabsforbundet om frivillig tjeneste i forbundets regi, og som ikke lønnes for deres deltagelse i forbundets arbejde. Undersøgelsen omfatter ikke forbundsfrivillige. Undersøgelsen omfatter ikke de frivillige, der er tilknyttet de Frivillige Sønderjyske Brandværn. 11

15 2. Baggrund I dette kapitel sættes fokus på input til frivilligområdet i form af penge og på, hvor mange frivillige der er ansat i det statslige og kommunale redningsberedskab. Økonomiske ressourcer til frivilligområdet Statens udgifter til frivilligområdet i 2006 og 2007 i mio.kr. 4 Staten bidrager til finansiering af de frivillige i redningsberedskabet ved at afsætte midler til Beredskabsstyrelsens frivilligområde, Beredskabsforbundet og kommunerne (i form af statens udgifter til enhedstimebetalingen). Nedenfor ses statens udgifter til frivilligområdet i 2006 og Beredskabsstyrelsen (frivilligområdet) 19,1 5 19,6 Enhedstimebetalingen til kommunerne 8,0 8,2 Beredskabsforbundet (bevilling til organisatorisk ståsted, information og hvervning) 7,2 8,5 Beredskabsforbundet (nettobevilling til befolkningskurser, herunder ø-kurser) 4,0 4,0 Beredskabsforbundet (særbevilling til ø-kurser) 0,6 6 I alt 38,3 40, Kilde: Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet. Heraf bruger Beredskabsstyrelsen 3 mio.kr. til uddannelse af frivillige i kommunerne og 1 mio.kr. til uddannelse af kursister fra Beredskabsforbundet. Kilde: AG FRIVUN Kapitel 4. Der er i 2007 afsat en ekstraordinær bevilling til kurser i førstehjælp på danske øer på i alt 1 mio.kr., der anvendes over to år. Således er 0,6 mio. kr. afsat til disse ø-kurser i

16 Tabel 2.1 Statens udgifter til frivilligområdet 2006 og 2007 Tabellen viser, at staten i 2006 anvendte 38,3 mio.kr. på frivilligområdet og i 40,9 mio. kr. i Bevillingen til Beredskabsforbundet er todelt, således at det ene beløb er tilskud til aktiviteter vedrørende at være det foreningsmæssige ståsted for frivillige og til information. Det andet beløb dækker instruktørhonorar, kursusmaterialer m.v. og Beredskabsforbundets administrationsomkostninger ved gennemførelse af befolkningskurser i førstehjælp m.v. I alt frivillige Antal frivillige i redningsberedskabet Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at kommunerne ultimo 2007 har kontrakt med frivillige (inkl. 85 frivillige i tre kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen). De statslige beredskabscentre har kontrakt med 510 frivillige. Dvs. at de kommunale og statslige myndigheder i alt har kontrakt med frivillige. Set over de seneste fem år har antallet af frivillige med kontrakt med en kommune udviklet sig i nedadgående retning med 24%. Selv om der i samme periode er kommet 46% flere frivillige i statsligt regi, er denne stigning mere end modsvaret af et fald i det kommunale frivilligantal. Oversigt over antal frivillige i myndighedsberedskabet 2002, 2005, 2006 og Ændring fra 2002 til 2007 Kommunerne Ca % over 5 år Beredskabscentrene Ca. 350 Ca. 450 Ca % over 5 år I alt Ca Ca Ca % over 5 år Tabel 2.2 Udvikling i antal frivillige fra 2002 til 2007 Antallet af frivillige er således samlet faldet med 17%, siden Frivilligenhedens handlingsplan blev initieret i Dog dækker udviklingen som før nævnt over to modsatrettede udviklingstendenser. I forhold til Frivilligenhedens ambition i 2002 om vækst i antal frivillige er udviklingen gået den modsatte vej. Tallene siger ikke noget om årsagen til reduktionen i antallet af frivillige i kommunerne. Men der kan tænkes flere årsager. En forklaring kan være, at der er sket en udskiftning blandt frivillige, således at de nuværende men 7 8 Opgørelsen er baseret på informationer fra Beredskabsstyrelsens notat til AG FRIVUN og den af Capacent i 2008 gennemførte spørgeskemaundersøgelse om frivilligområdet. Kilde: Frivilligenhedens Handlingsplan, december 2002, side

17 færre frivillige i højere grad end tidligere indgår som en reel aktiv del af det operative beredskab. Det er en forklaring, som Capacent har fået af nogle af de beredskabschefer og frivillige, som er blevet interviewet, men som der dog ikke findes data, der kan verificere. En anden forklaring på nedgangen kan være, at det er blevet vanskeligere at rekruttere frivillige. Se mere om dette i kapitlet om frivillige i kommunerne. En tredje forklaring kan være, at kommunernes arbejde med kommunalreformen og risikodimensionering har medført et mindre fokus end tidligere på hvervning. Dette mindre fokus og miljøskiftet i frivilligmiljøerne i forbindelse med kommunesammenlægningerne kan have betydning for faldet i antallet af frivillige. Forskydningen mellem kommunale frivillige og statslige frivillige er bl.a. en følge af, at den kommunale organisation af frivillige "Beredskab Storkøbenhavn" blev lukket i 2004, og at Frivilligcenter Hedehusene blev etableret som en statslig frivilligenhed med niveau 3-redningsopgaver. En del af de frivillige fra Beredskab Storkøbenhavn indgår i Frivilligcenter Hedehusene. Nedenfor vises et grafisk billede af udviklingen i antal frivillige. Der er ikke tal for 2004, men i tilfælde af, at disse var tilgængelige, ville kurven ses at knække i 2004, i forbindelse med at frivilligenheden under Beredskab Storkøbenhavn blev lukket, og Frivilligcenter Hedehusene blev oprettet. Antal frivillige i myndighedsberedskabet Antal frivillige Frivillige i kommunerne Frivillige i Beredskabscentrene Frivillige i alt År Figur 2.1 Udviklingen i antal frivillige fra 2002 til

18 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde Beredskabsstyrelsen har bl.a. ansvaret for de operative centre, der efter anmodning yder støtte til kommunerne, politiet, andre myndigheder og assisterer i internationale opgaver. I dette kapitel sættes fokus på fem statslige beredskabscentre og Frivilligcenter Hedehusene. 3.1 Ressourcer og organisering Beredskabsstyrelsen har forskellige hovedopgaver Introduktion Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab og forestår koordineringen af den civile sektors beredskab. Endvidere varetager Beredskabsstyrelsen bl.a. opgaver i relation til Forsvarsministeriets departement, tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder m.fl., generel udvikling på det beredskabsfaglige område og en række operative opgaver. Beredskabsloven er det lovmæssige grundlag for Beredskabsstyrelsens virke. Ifølge beredskabslovens 1 er redningsberedskabets hovedopgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø såvel ved ulykker og katastrofer i hverdagen som ved eventuelle krigshandlinger. Beredskabsstyrelsen hører under Forsvarsministeriet. Styrelsen består af en tilsyns- og rådgivningsafdeling, en operativ afdeling, en administrativ afdeling og et direktionssekretariat. Styrelsens centrale del er placeret i Birkerød. Herudover er der ni decentrale afdelinger fem beredskabscentre, tre skoler og et frivilligcenter. Som en del af det operative beredskab opretholder styrelsen også et kemisk og et nukleart beredskab. Der er ca. 600 ansatte i Beredskabsstyrelsen. 15

19 Styrelsens nettoudgiftsbevilling er i 2006 på 448,4 mio.kr. I 2007 er bevillingen på 461,2 mio.kr. Beredskabsstyrelsen har beregnet, at styrelsens udgifter til frivilligområdet (egne udgifter 19,1 mio.kr. + enhedstimebetalingen til kommunerne 8 mio.kr.) udgør 27,1 mio.kr., hvilket udgør 6% af årets bevilling. Af Beredskabsstyrelsens udgift på 19,1 mio.kr. vedrører de 15,1 mio.kr. Beredskabsstyrelsens centre og de 4 mio.kr. uddannelse af frivillige fra kommunerne (3 mio.kr.) og Beredskabsforbundet (1. mio.kr.) på Beredskabsstyrelsens skoler. Fem beredskabscentre og et frivilligcenter Beredskabsstyrelsens centre Beredskabsstyrelsens fem beredskabscentre udfører operative opgaver på niveau 2 og 3 og assisterer således niveau 1. Hertil kommer et frivilligcenter, der udgør et supplement til centrenes operative indsatskapacitet. Det er ikke beredskabscentrenes opgave at udføre opgaver, der har et forebyggende sigte. Disse opgaver løses, jf. beredskabsloven, af kommunerne. De fem beredskabscentre er beliggende i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, på Sjælland og Bornholm og har alle frivillige. Hertil kommer Den Frivillige Indsatsstyrke, herunder Frivilligcentret, som er beliggende i Hedehusene og i tilknytning til beredskabscentret i Herning. DFI Herning DFI Hedehusene Den Frivillige Indsatsstyrke i Herning er en fælles statslig og kommunal indsatsstyrke, som kan virke på tværs af kommunerne i det midtjyske område. Dette giver en mere fleksibel enhed af frivillige, end hvis den var bundet til de enkelte kommuner i området. Den Frivillige Indsatsstyrke i Herning blev efter en forsøgsperiode gjort permanent med midtvejsevalueringen af den politiske aftale om redningsberedskabet efter Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene blev etableret af staten i Frivilligcentret har ud over de nationale opgaver også til opgave at stille mandskab og materiel til rådighed for indsatser i internationale redningsoperationer. Hvor Beredskabsstyrelsens beredskabscentre har uddannelse af værnepligtige som hovedformål, er frivilligcentret i Hedehusene alene et center for frivillige. Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene er hjemsted for den frivillige indsatsstyrke Øst, for Beredskabsstyrelsens Mobile Nødhospital og Videncenter Frivillige (rådgivning). Centrenes opgaver og materiel De statslige beredskabscentre og Frivilligcenter Hedehusene er et assistanceberedskab, der kan rekvireres af kommunerne, politiet eller andre myndigheder ved større, længerevarende eller mandskabskrævende indsatser, eller hvor der kræves specialmateriel. Herudover har beredskabscentrene til opgave at uddanne værnepligtige og assistere i internationale opgaver. Beredskabscentrene råder over specialkøretøjer og specialmateriel, herunder firehjulstrukne udrykningskøretøjer, materiel til indsats ved kemikalieuheld, 16

20 kraftige lænsepumper, moderne kommunikationsudstyr, specialister og ledelseskapacitet. Bemanding døgnet rundt Beredskabscentrene er døgnbemandede, således at udrykning kan ske inden for fem minutter og være fremme i alle dele af landet inden for ca. to timer. Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter har en tilkaldeordning, hvorefter en indsatsenhed, som antalsmæssigt svarer til beredskabscentrenes udrykningsvagt, kan afgå fra centret inden for 30 minutter. Ved særligt store hændelser kan Beredskabsstyrelsen efter regeringens beslutning indkalde et ekstraberedskab til beredskabscentrene inden for 48 timer i form af i alt 500 tidligere værnepligtige og reservebefalingsmænd. Beredskabscentrene er bemandet med tre kategorier af medarbejdere: Fast ansatte, værnepligtige og frivillige, der ofte er tidligere værnepligtige. Frivilligcenter Hedehusene er bemandet med fastansatte og frivillige, hvoraf kun en mindre del er tidligere værnepligtige. Nedenfor ses fordelingen af medarbejderkategorier pr på de fem statslige beredskabscentre og Frivilligcenter Hedehusene. Medarbejdere på de statslige beredskabscentre pr Medarbejderkategorier Statslige beredskabscentre Fastansatte* Værnepligtige** Frivillige I alt Nordjylland Midtjylland *** Sydjylland Sjælland Bornholm **** Beredskabscentrene Frivilligcenter Hedehusene I alt *Angivet i årsværk dækkende centrets samlede årsværksforbrug i 2007 **Det nøjagtige antal svinger afhængigt af frafaldet under uddannelsen. ***Hertil kommer ca. 65 kommunale frivillige, som indgår i DFI. ****Bornholms Regionskommune samarbejder med Beredskabscenter Bornholm i "Det frivillige Redningsberedskab Bornholm". Ud over de 29 statslige frivillige er der 70 kommunale frivillige Tabel 3.1 Ansatte på beredskabscentrene og Frivilligcenter Hedehusene Tabellen viser, at de tre personalekategorier på beredskabscentrene har nogenlunde samme fordeling fra center til center. Personalesammensætningen på Frivilligcenter Hedehusene afviger markant fra beredskabscentrenes bemanding ved ikke at have værnepligtige og mange flere frivillige. 17

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Kapitel 1 - Baggrund og rammer for arbejdet... 5 1.1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen... 5 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium... 6 1.3. Arbejdsgruppens medlemmer og sekretariat m.v... 7 1.4.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Beredskabsstyrelsen Hedehusene 1. Beredskabsstyrelsen organisation og opgave 2. Den Frivillige Indsatsstyrke 3. Uniformsbestemmelser 4. Special- og funktionsenheder 5. Fysisk træning

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2008... 6. KREDS Mariagerfjord...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2008... 6. KREDS Mariagerfjord... Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2008................................................... 6 Ag dimsun og ag frivun........................................................

Læs mere

AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006

AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006 AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006 24. april 2007 Der er mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre indgået følgende aftale om redningsberedskabets

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG DIMSUN. Rapport om dimensionering af det statslige redningsberedskab

Forsvarsministeriet, AG DIMSUN. Rapport om dimensionering af det statslige redningsberedskab Forsvarsministeriet, AG DIMSUN Rapport om dimensionering af det statslige redningsberedskab Capacent 2. juni 2008 Indhold Summary 1 1. Indledning 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Analysens formål 5 1.3 Metode 7 1.4

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004 ÅRSRAPPORT 2003 APRIL 2004 INDHOLD Beredskabsstyrelsen Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere