En spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredsheden med tidsbestillingssystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredsheden med tidsbestillingssystemet"

Transkript

1 TID SAMME DAG En spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredsheden med tidsbestillingssystemet Tid Samme Dag hos Lægerne i Midtbyen, Aarhus. Forskningstræningsopgave i Hoveduddannelsen i Almen Medicin, ÅN 19, forår Forfattere: Michael Ho Overgaard, læge. Lars Holmen, læge. Vejleder: Morten Bondo Christensen, seniorforsker, praktiserende læge.

2 Indholdfortegnelse Introduktion s 3 Baggrund s 4 Metode s 5 Resultater s 6-10 Diskussion s11-12 Konklusion s13 Referencer s 14 Bilag s15-18

3 TID SAMME DAG Introduktion Bookingsystemet "Tid Samme Dag" er et system, der bygger på princippet om, at man som patient kan få en tid hos sin alment praktiserende læge samme dag som man henvender sig til lægen. De traditionelle bookingsystemer bygger på princippet om reservation af en konsultation et stykke ud i fremtiden. I USA var der i 2009 typisk en ventetid på 20 dage fra henvendelsen og til første ledige tid hos lægen(1) Det traditionelle bookingsystem har den fordel for praksis, at man kan planlægge sin dag, dels i forhold til dagens opgaver og dels i forhold til andre aktiviteter som f.eks. fridage, ferie og kurser. Ulempen ved systemet, er at akutte patienter kan gøre dagen uforudsigelig og give stor arbejdsbelastning. Det er overladt til sekretæren at udføre triage ved tidsbestillingen, hvilket ofte kan være en udfordring og af og til give anledning til konflikter mellem patient og sekretær og dette kan bidrage til et stressende arbejdsmiljø. Patienterne kan finde systemet frustrerende fordi de ofte ikke kan få en tid den dag de føler, at behovet er opstået. Konsultationerne risikerer også at blive mere krævende for lægen, da patienten kan "samle" flere ting sammen i den periode, hvor hun venter på at komme til. Samtidig er der større risiko for, at patienten udebliver da hun kan være blevet rask i mellemtiden. Lange ventetider resulterer også i større pres på vagtlægen. Tid Samme Dag (TSD) blev som system udviklet i USA i 1990 erne, hvor det kaldes "advanced access", "open access" eller "advanced open access" scheduling. I løbet af de første år efter årtusindskiftet er det også blevet implementeret flere steder i almen praksis i Norge. I Norge har foregangsmanden for systemet været praktiserende læge Aage Bjertnæs(2). Princippet er også ved at vinde indpas i Danmark og anvendes blandt andet i to forskellige praksis i Aarhus (Lægerne i Midtbyen og Lægerne Wemmelund). Formålet med aktuelle forskningsprojekt har været via en spørgeskemaundersøgelse at få indblik i patienttilfredsheden i forhold til bookingsystemet "Tid Samme Dag" sådan som det anvendes hos Lægerne i Midtbyen, Aarhus. Interessen for emnet opstod efter, at der i tidsskriftet Practicus blev bragt en artikel (sept. 2012), der netop tog udgangspunkt hos Lægerne i Midtbyen og deres erfaringer med TSD(3).

4 Baggrund Der er i USA og England gennemført flere studier i de praksis i primær sektoren, der har indført TSD. Det drejer sig om kohorte-, case-control-, tværssnit- og randomiserede undersøgelser. Undersøgelserne har haft forskellige fokusområder, f.eks. udfordringer ved at implementere TSD, ændringer i antallet af udeblivelser, ændring i antallet af konsultationer, ændringer i forhold til indtjening, forbedring i behandling og kronikerindsats (clinical outcomes), trivsel hos praksispersonale, patient tilfredshed i forhold til dels selve bookingsystemet (dvs. ventetid og mulighed for at få en tid på dagen) og dels generel tilfredshed, opfølgning og mulighed for at få en tid hos den foretrukne læge, ændringer i forhold til henvendelser i skadestuen mm. Resultaterne har været blandede, hvilket til dels skyldes, at TSD mange steder har været vanskelig at implementere i fuld udstrækning og at studierne har været af en vekslende kvalitet. Det eneste signifikante resultat, der er fundet er et fald i antallet af udeblivelser og dette er kun set de steder, der har haft en udeblivelses rate (no show rate) på over 15%(1) Når man hører om TSD første gang tænker man instinktivt, at det udelukkende må opfattes som en positiv ting for patienten. Og det er også det indtryk man får når man læser interviews med de læger, der har indført systemet i deres praksis. Studier fra England har imidlertid vist, at det for patienterne er vigtigere, at de kan få en tid den dag og på det tidspunkt de ønsker og hos den læge som de foretrækker, fremfor at de kan komme til med det samme(5,6,7,8,9)hos Lægerne i Midtbyen har man de sidste to år anvendt bookingsystemet TSD. Lægerne i Midtbyen er en 4-mands kompagniskabspraksis med én uddannelseslæge, to sygeplejersker og én sekretær. De to sygeplejersker tager sig dels af kontroller og dels af akutte henvendelser. De foretager også smears, halspodning, otoskopi og lungestetoskopi. Patienterne bliver, afhængig af henvendelsesårsag, tilbudt en tid enten ved en af lægerne eller en sygeplejerske og kan naturligvis afslå, hvis de ikke ønsker en konsultation hos sygeplejersken. Herudover har de også sekretærfunktion. Der kan bestilles tid mellem 8-12 og man er garanteret en tid samme dag uanset årsagen til henvendelsen. Der kan også bestilles tid med SMS. Der er åben konsultation mellem 8:00-8:30. Man er ikke garanteret at få tilbudt en tid hos den læge man foretrækker. Op mod 70 % af de daglige konsultationer er afsat til patienter, der ønsker en tid samme dag som de henvender sig. De øvrige tider er forudbestilte og bruges til kontrol af kronisk sygdom, graviditets- og børneundersøgelser, samtaler og psykiatri. Personalet oplever større arbejdsglæde og mindre arbejdspres efter indførelsen af TSD. Der foreligger en DANPEP undersøgelse fra foråret 2012 med 234 respondenter, hvor praksis ligger højt i forhold til at komme i kontakt med praksis, at få en tid rimeligt hurtigt og at få en tid, der kan passes ind i hverdagen(4). Der er dog patienter, der haft svært ved at

5 acceptere TSD da de synes det kan være svært at planlægge sin tid når man ikke har muligheden for at forudbestille konsultationer. Vi har på baggrund af dette valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt patienterne hos Lægerne i Midtbyen om deres tilfredshed med Tid Samme Dag. Metode Vi besøgte lægerne i midtbyen i april Vi havde planlagt at foretage et semistruktureret interview af de forskellige faggrupper i lægehuset. Vi var hos sekretæren kl. 8 da telefonerne åbnede. Vi kunne konstatere, at der var travlt på telefonerne fra start af. Der var ligeledes en del sms-beskeder som skulle håndteres, primært med ønsker om bestemte konsultationstider samme dag. Vi var efterfølgende med hos sygeplejersken, som også sad ved telefonen. Der var mulighed for at spørge ind til TSD mellem telefonopkaldende. Til sidst havde vi samtale med den læge, som havde været en af initiativtagerne til, at indføre TSD i denne praksis. Her fik vi yderligere afklaring og blev endvidere præsenteret for kvalitetssikringsrapporten : Danske Patienter Evaluerer almen Praksis (DANPEP). DANPEP er en tilfredshedsundersøgelse, hvor patienterne i en spørgeskemaundersøgelse evaluerer deres praktiserende læge og den lægepraksis, som patienten er tilmeldt. Undersøgelsen var lavet efter indførelsen af TSD og der var generelt en fin bedømmelse fra patienterne. Vi brugte efterfølgende vores nyerhvervede viden om Lægerne i midtbyen og TSD til at udfærdige et spørgeskema (se appendiks s. 1-2). Spørgeskemaet blev konstrueret således, at der på side 1 først blev spurgt overordnet stratificerende til køn, alder, antal år som patient i denne praksis, antal lægebesøg om året, om der er en foretrukken læge og om patienten før dette spørgeskema var bevidst om at lægerne i midtbyen havde indført TSD. Disse spørgsmål var nødvendige for nærmere at kunne vurdere svarene på spørgsmålene vedrørende tidsbestillingssystemet. Eksempelvis er Lægerne i Midtbyen en praksis beliggende i centrum af Aarhus, hvilket betyder, at patienternes aldersfordeling er anderledes end i en landpraksis, hvor der vil være flere ældre, kronikere og færre studerende. På side 2. fulgte 9 specifikke spørgsmål om tid samme dag systemet, og til sidst var der en mulighed for frit, at kommentere på tidsbestillingssystemet og Lægerne i midtbyen.

6 Vi afleverede 200 spørgeskemaer og en forseglet kasse, hvor i patienterne kunne deponere deres spørgeskema efter endt udfyldelse. Planen var at alle patienter, som var i stand til at udfylde et spørgeskema skulle have et tildelt. Sekretæren skulle uddele spørgeskemaer til de patienter som sad og ventede. Kassen med spørgeskemaer blev afhentet igen efter 14 dage. Resultater Vi modtog 159 skemaer. Vi kasserede 9 skemaer, som alle var betydeligt mangelfuldt besvaret. Eksempelvis var enkelte blot besvaret med køn og alder, mens andre helt manglede at udfylde side 2. Spørgsmål, som patienten af den ene eller anden grund, havde svaret blankt, indgik i opgørelsen som svaret - hverken eller. Tabel 1: Antal spørgeskemaer: 159 Antal kasserede: 9 Kønsfordeling Mænd: 40 Kvinder 110 Aldersfordeling 0-30 år: år: 40 >60 år: 18 Hvor længe pt. i praksis? 0-2 år: 80 >2 år: 70 Antal besøg pr. år 0-2: : 102 >10: 17 Foretrukken læge? Ja: 90 Nej: 60 Bevidst om TSD før i dag? Ja: 139 Nej: 11

7 Tabel 2: Det er vigtigt for mig at få en tid samme dag jeg ringer til lægen? Jeg kan altid få en tid samme dag? Ventetid ved tidsbestilling i telefonen er acceptabel? Det er vigtigt at kunne bestille en tid nogle dage i forvejen? Jeg får som regel en tid hos min foretrukne læge? Det er bedre at være patient her i praksis efter indførelsen af tid samme dag? Ved akut sygdom, f.eks. ondt i halsen eller ondt i maven, er det Ligegyldigt om jeg kommer ind til en sygeplejerske eller en læge? Personalet i klinikken fortæller, at de oplever en større arbejdsglæde Efter indførelsen af tid samme dag. Som patient oplever jeg også En positiv forskel? Jeg foretrækker det gamle tidsbestillingssystem? Helt enig Delvis enig % Hverken eller Delvis uenig % Helt uenig% % % 50,0 36,7 9,3 2,7 1,3 60,7 22,0 15,3 2,0 0,0 53,3 30,0 11,3 4,0 1,3 62,0 26,7 6,0 2,7 2,7 35,3 15,3 40,7 7,3 1,3 42,7 16,0 38,0 1,3 2,0 39,3 33,3 8,0 11,3 8,0 40,0 20,7 36,7 2,0 0,7 1,3 4,7 18,0 16,0 60,0

8

9

10

11 Diskussion Advanced access (TSD) i general practice, er udviklet og har været forsøgt implementeret i primært USA og England siden ultimo 1990 erne. Der er efterhånden gjort en del undersøgelser. Undersøgelserne har, som tidligere nævnt, haft høj grad af tilfredshed blandt de professionelle som har indført systemet. Det har dog været svært at påvise signifikante forbedringer i.f.t. patienttilfredsheden, sundhedsparametre(clinical outcomes) og udeblivelser (no-show rates), fraset, at de som ved baseline havde no-show rates over 15%, kunne påvise en forbedring på denne parameter(1). At omlægge sin praksis fra konventionel tidsbestiling til TSD, kræver primært nogle måneders omstillingsfase til at afvikle de i forvejen bestilte tider. I USA har man gjort flere anstrengelser for at implementere TSD, men det har i praksis været vanskeligt at gennemføre, da det ofte har været svært at få alle behandlere med på ideén(1,10). Omlægningen til TSD kræver stort mod og ikke mindst stort engagement(5). I flg. review artiklen (1) er det kun lykkedes for 25 % af studierne, at reducere ventetiderne til under 48 timer. 63 % af studierne fik skabt ventetider på under 5 dage. Det kan på den baggrund være svært at konkludere entydigt på patienttilfredsheden i.f.t. TSD, da man i bund og grund ikke er lykkedes sufficient med at implementere systemet. Blandt læger og personale hos Lægerne i Midtbyen, giver man udtryk for stor tilfredshed med TSD systemet. I vores undersøgelse er der kun 60% som anfører, at de kan få en tid den dag de ringer. Vi har ingen oplysninger om de kausale sammenhænge. Man kan bl.a. forestille sig at patienter, som ikke kan få tid hos deres foretrukne læge, i stedet venter med at ringe til en anden dag. Idet kun 39 % ved akut sygdom er ligeglade med om de ses af sygeplejerske eller læge kan det heller ikke udelukkes at nogle vælger at vente til næste dag, såfremt det ikke er muligt at få en læge-tid. Der er også den mulighed at patienten får tilbudt en tid samme dag, men at tiden ikke passer patienten. Jo tidligere man ringer på dagen, jo større er chancen for at få en ønsket tid. Omtrent 87 % af vores population mener at det er vigtig at få en tid samme dag man ringer til lægen. Det understøttes yderligere af at omtrent 60 % mener at det er bedre at være patient i praksis efter indførelse af TSD. Ydermere svarer cirka 76 % at de ikke ønsker det gamle system tilbage. Der er altså tilsyneladende høj grad af tilfredshed med TSD systemet. Det er dog bemærkelsesværdigt at 87 % svarer, at de ønsker at kunne bestille tid nogle dage i forvejen. Dette er imidlertid i fin overensstemmelse med resultaterne af flere engelske videnskabelige studier, der har vist, at patienter med tilknytning til arbejdsmarkedet, kvinder, patienter med kroniske lidelser og ældre foretrækker muligheden for at kunne planlægge, fremfor at få en tid

12 med kort varsel. Dette fund er interessant da det i nogen grad er i modstrid med det bagvedliggende princip for TSD, der kræver at systemet kører ret stringent for at fungere effektivt. Hvis der er for meget fleksibilitet risikerer man, at for stor en andel af konsultationerne bliver forudbestilte, hvilket så efterhånden resulterer i færre tilgængelige tider på dagen. I vores undersøgelse giver flere af patienterne udtryk for ønske om større fleksibilitet, da det kan være svært at planlægge sin hverdag i forhold til arbejde og studier, hvis der ikke foreligger mulighed for forudbestilling. Det er derfor paradoksalt, at så mange giver udtryk for tilfredshed med systemet, dvs. at de kan få en tid samme dag som de ringer, men samtidig ønsker sig de muligheder som fandtes i det gamle system. I vores undersøgelse var der en overvægt af besvarelser fra kvinder (72%) og unge under 30 år (61%), hvilket ikke nødvendigvis afspejler denne patientpopulations sammensætning. Vores opfattelse er, at systemet i det store hele fungerer godt i denne praksis, Lægerne i Midtbyen. Dette hænger givetvis sammen med, at dette er en by-praksis med en population af mange unge og studerende og færre ældre. Derfor er der heller ikke i samme grad behov for opfølgning i forhold til kroniske patienter. Behandling af kroniske patienter kræver allokering af et større antal tider i dagsplanen til opfølgning og kontroller, hvilket i sagens natur reducerer antallet af tilgængelige samme dag tider. Vi kan derfor være i tvivl om, hvorvidt TSD vil kunne implementeres i såvel land- som bypraksis idet antallet af kronikere kan variere betydeligt herimellem Dette studie er designet, som værende en tværsnitsundersøgelse, baseret på spørgeskemaanalyse. Spørgsmålene blev af forfatterne konstrueret med henblik på at få belyst patienttilfredsheden hos Lægerne i Midtbyen, som har indført TSD. Spørgsmålenes form, indhold, ordlyd og relevans opstod på baggrund af de semistrukturerede interviews, som blev gjort under besøget hos Lægerne i Midtbyen. De blev efterfølgende diskuteret blandt forfatterne og vejlederen på projektet. Styrken ved denne model er, at spørgsmålene tager udgangspunkt i den relevante praksis som belyses i rapporten. Men ulempen er derfor umiddelbart, at det kan være svært at overføre spørgeskemaet til brug hos andre vilkårlige lægepraksis i Danmark. Eksempelvis varetager sygeplejeskerne hos Lægerne i Midtbyen en relativ stor del af de mere konventionelle, lægeopgaver, så som smear, lungestetoskopi og lign. Dette er tænkt ind i spørgeskemaet, men er langt fra gældende i alle landets lægepraksisser. Vi ønskede ikke at lade det være op til patienterne at afgøre, om de havde lyst til at tage et spørgeskema eller ej, da dette så evt. ville kunne bortselektere en given gruppe af populationen, og da tidsrammen så også ville være sværere at overholde. Optimalt set, inden for rammerne af studiets design, skulle spørgeskemaerne have været udleveret til samtlige

13 voksne patienter, konsekutivt indtil alle udleverede var udfyldt. Dette viste sig, i en travl hverdag, at være mere teoretisk ønsketænkning, end praktisk muligt idet nogle patienter kommer til med det samme, sekretæren, som står for udleveringen, kan være optaget af andre arbejdsopgaver når patienterne ankommer. Og måske vigtigst så stempler patienterne selv ind med sundhedskortet og kommer som oftest slet ikke i kontakt med sekretæren. Sekretæren uddelte så mange spørgeskemaer som muligt over en 14 dages periode og forsøgte at dele ud så repræsentativt som muligt. På baggrund at dette studies størrelse, omfang og design, er det svært at afgøre graden af den eksterne validitet. Vores konklusion tager dog udgangspunkt i fund, som også er gjort i internationale undersøgelser, hvilket understøtter, at vores resultater formentlig har en stor validitetgrad. Omvendt må man, efter gennemgang af tilgængelig internationel litteratur vedrørende TSD sige, at der er behov for mere evidenstunge studiedesigns i.f.a. randomiserede kontrollerede undersøgelser, på området. Konklusion Vi kan ud fra spørgeskemaundersøgelsen, konkludere, at der er stor tilfredshed blandt patienterne med TSD, sådan som det er implementeret hos Lægerne i Midtbyen. Der er dog samtidig er stort ønske om at kunne bestille en tid længere ud i fremtiden. Vi konkluderer derfor, at TSD, hos Lægerne i Midtbyen, er bedre end det system man havde tidligere, men at det optimale formentlig ville være et helt tredje, mere fleksibelt system, der tilgodeser her og nu behovet samtidig med behovet for at kunne planlægge.

14 Referenceliste. 1: Advanced Access Scheduling Outcomes, A Systematic Review Katherine D Rose, MD, Joseph S Ross, MD, MHS, Leora I Horwitz, MD, MHS, Arch Intern Med/Vol 171 (no. 13), july 11, : Tidskr Nor Legeforen nr. 6, 2008; 128 3: Practicus-212. Sept 12 4: DAK-E DANPEP, Patienttilfredshed, Praksisrapport, Berg, Lentz og Falhof 28/ / : Same-Day Appointments: Exploring the Access Paradigm Mark Murray, MD, MPA, Catherine Tantau, BSN, MPA Fam Pract Manag sep;7(8): : Does Advanced Access improve access to primary health care? Questionaire survey of patients Salisbury C, Goodall S, Montgomery AA et al. Br J Gen Pract 2007;57(541): : Is fast access to general practice all that should matter? A discrete choice experiment of patients preferences Gerard K, Salisbury C, Streed D, Pope C, Baxter H, J Health Serv Res Policy (suppl 2):3-10 8: Preferences for access to the GP: a discrete choice experiment Rubin G, Bate A, George A, Shackley P, Hall N, Br J Gen Pract 2996;65(531): : Open-access versus bookable appointment systems: survey of patients attending appointments with general practitioners Pascoe SW, Neal RD, Allgar VL. Br J Gen Pract 2004;54(502): : Implementing Advances Access in a Group Practice Network Steven Pierdon, MD, MMM, Thomas Charles, MHA, MBA, Karen McKinley RNm MBA and Lee Myers MS, Family Practice Management May : Evaluation of Advanced Access in the National Primary Care Collaborative Mark Pickin, Alicia O Cathain, Fiona C Sampsom and Simon Dixon, Br J Gen Pract, 2004,54, : A Controlled Trial of an Advanced Access Appointment System in a Residency Family Medicine Center Francis G Bellardi, MD, Sam Weir MD, Francis W Craig, PhD, Fam Med 2004;36(5): : Implementation of Advanced Access in general practice: postal survey of practices Stephen Goodall, Alan Montgomery, Jon Banks, Fiona Sampson, Mark Pickin and Chris Salisbury, Br J Gen Pract 2006; 56: : A qualitative study of the impact of the implementation of advanced access in primary healthcare on the working lives of general practice staff Sanjiv Aluwalia and Maxine Offredy, BMC Family Practice 2005;6:39 15: Impact of Advanced Access on access, workload, and continuity: controlled b efore-and-after and simulatedpatient study Chris Salisbury, Alan Montgomery, Lucy Simons, Fiona Sampson, Sarah Edwards, Helen Baxter, Stephen Goodall, Helen Smith, Val Lattimer and D Mark Pickin Br J Gen Pract 2007;57: : The Outcome of Open-Access Scheduling C Dennis O Hare, MD, MSc and John Corlett, Family Practice management, feb 2004

15 Spørgeskema. Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse. Undersøgelsen er udarbejdet af to læger fra Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. De fleste praksis i Danmark har et tidsbestillingssystem, hvor man ringer og reserverer en tid, der kan ligge et stykke ud i fremtiden, idet der ofte kan være lange ventetider. Lægerne i Midtbyen har for ca. 2 år siden indført et system, hvor man ringer til lægen og får en tid samme dag. Vi vil gerne undersøge patienternes holdning til dette nye tidsbestillingssystem tid samme dag. Med dette spørgeskema ønsker vi at få din vurdering af, hvordan tid samme dag systemet fungerer for dig i denne praksis. Undersøgelsen er helt anonym, og der vil ikke være personhenførbare data i afrapportering af resultaterne fra denne undersøgelse. Vi håber du vil afsætte ca. 5 minutter til besvarelsen. Tak for din deltagelse. Michael Ho Overgård, læge Lars Holmen, læge. Først beder vi dig oplyse lidt baggrundsoplysninger: Køn? Alder? Hvor mange år har du været patient i denne lægepraksis? Hvor mange gange om året går du ca. til læge? Har du en læge i denne lægepraksis som du foretrækker? (ja eller nej) Vidste du inden i dag, at du her kan få en tid den dag du ringer? (ja eller nej)

16 Sæt kryds X foran det svar, der bedst svarer til din mening. 1) Det er vigtigt for mig at få en tid samme dag, jeg ringer til lægen? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 2) Jeg kan altid få en tid samme dag? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 3) Ventetiden ved tidsbestilling i telefonen er acceptabel? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 4) Det er vigtigt at kunne bestille en tid nogle dage i forvejen? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 5) Jeg får som regel tid hos min foretrukne læge? (Har du ikke en foretrukken læge kan du springe dette spørgsmål over) Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 6) Det er bedre at være patient her i praksis efter indførelsen af tid samme dag? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 7) Ved akut sygdom, f. eks ondt i halsen eller ondt i maven, er det ligegyldigt om jeg kommer ind til en læge eller en sygeplejerske? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig Personalet i klinikken fortæller, at de oplever større arbejdsglæde efter indførelsen af tid samme dag. 8) Som patient oplever jeg en også en positiv forskel? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 9 ) Jeg foretrækker det gamle tidsbestillingssystem? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig Har du forslag til ting, der kan forandres eller forbedres i forhold til tid samme dag systemet?

17 KOMMENTARER: Har du forslag til ting, der kan forandres eller forbedres i forhold til tid samme dag systemet? Kvinde (K) Mand (M) Man kan kun bestille tid tidligt om morgenen. Det kunne være dejligt hvis det blev lidt længere (K 24) At man også dagen i forvejen kan bestille den tid til næste dag. Det er svært at planlægge sin dag, når man ikke ved hvornår på dagen man skal til læge. Oplysning om hvilken læge man skal til sygeplejerske (K 26) Nej, jeg er tilfreds (K 60) Blev glædeligt overrasket over at kunne få en tid samme dag men desværre har jeg ventet en halv time i venteværelset! Det er mindre tilfredsstillende. Har man overvejet onlinebestilling? (K62) Jeg synes tid samme dag er fint problemet er bare at man af og til ved at man har brug for at komme til lægen en bestemt dag på et bestemt tidspunkt. Med tid samme dag kan man komme ud for at tiden ikke er ledig når man ringer, og det er træls! I sær når man er studerende og har et bestemt skema der skal holdes. (K 20) Hvis man ønsker altid at komme til hos en bestemt, ville jeg foretrække at man både kan bestille en tid samme dag og frem i tiden (K 32) Har lyst til at rose! Dette er en fantastisk lægepraksis. Altid imødekommende og sender videre ved behov. Ser den enkelte patient og har tid til patienten! (K 39) Det er svært at planlægge når man ikke ved hvornår man kan få en tid samme dag. Nogle gange ville et andet tidsbestillingssystem måske være at foretrække. På den anden side er det dejligt at kunne komme til samme dag. Hmm. Det er svært (K 28) Det er rart hvis man også kan bestille tid nogle dage frem. (M 21) Synes det fungerer optimalt set fra en patients synspunkt. (M22) Det kunne være at kunne booke tid et par dage i forvejen, sådan at man kan varsle sit lægebesøg i god tid til sin arbejdsgiver (K24) Hvis i siger at man kan få tid samme dag hvis man ringer inden kl. 12. Skal det også passe. Når man ringer kl. 11 har jeg prøvet at der ikke var flere et par gange. Sæt tiden til eller 10 i stedet (K23) Varsling af evt. ventetid, hvis det kan ske via sms. (K36) Jeg har prøvet rigtig dårlige læger pga. det gamle tidsbestillingssystem- man skulle nærmest vide 3 uger i forvejen inden man blev syg og havde behov for en tid. Så dette system er GULD værd. Jannik er en fantastisk læge! (K28) Man skal have lov til at bestille tid til en anden dag (K18) Nej-men godt med SMS systemet. (K46) Mulighed for selv at booke tid over nettet så man slipper for at sidde i telefonkø. (K21)

18 Hvis man har konsistente problemer man gerne vil snakke med den samme læge om i en længere periode, kan det være svært at planlægge hvornår man kan se denne læge ift studie og arbejde. (K25) Ikke umiddelbart. Men gerne et lidt hyggeligere venteområde (K59) Det kunne være fedt hvis man kunne bestille tider over nettet, så man ikke behøver at ringe. Lidt ala den måde man bestiller tid i blodbanken eller hos frisøren. (K22) Hurtigere svar på SMS (K28) Nej. Er meget tilfreds med jeres SMS service (K22) Bestilling af tid på nettet? (K20) Et online bookingsystem som supplement til bestilling af tid samme dag pr. tlf, ville være en god service og lette tidsbestillingen når man er på arbejde. (K32) Et både og system (K74) Måske en app så man kan slippe for tidsbestillingen og samtidig kan holde styr på sin kalender. (M24) Jeg synes der er meget ventetid fra man har tid til man reelt kommer ind. (K31) Ved ikke om det har relevans for tid samme dag. Men tidsbestilling over nettet (M23) Det skal samtidig være forholdsvis nemt at bestille tid i forvejen, i de tilfælde hvor det ikke er akut sygdom. Det er problematisk med tid

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Store Praksisdag kl.11.00-12.15 ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Almen praksis: Den uvisiterede patient Alle kan komme Der SKAL være let adgang Vi er nødt til at lytte til, hvad patienterne siger om vores

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

VIAPRA - Ventetid i Almen Praksis - patienternes holdning. Forskningstræning SPEAM; Hold OO2

VIAPRA - Ventetid i Almen Praksis - patienternes holdning. Forskningstræning SPEAM; Hold OO2 VIAPRA - Ventetid i Almen Praksis - patienternes holdning Forskningstræning SPEAM; Hold OO2 Christoffer Mortensen, Mette Maria Hesselberg, Hans Christian Bang, Philip Valeur Holm-Hansen, Allan Paaske Pedersen;

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Adjunkt, Klinisk sygeplejeforsker Arndis Svabo, Trine Rønde Kristensen, Karen Margrethe Korsholm, Morten Sodemann Fakta Ringere adgang til sundheds forebyggelse

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere