En spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredsheden med tidsbestillingssystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredsheden med tidsbestillingssystemet"

Transkript

1 TID SAMME DAG En spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredsheden med tidsbestillingssystemet Tid Samme Dag hos Lægerne i Midtbyen, Aarhus. Forskningstræningsopgave i Hoveduddannelsen i Almen Medicin, ÅN 19, forår Forfattere: Michael Ho Overgaard, læge. Lars Holmen, læge. Vejleder: Morten Bondo Christensen, seniorforsker, praktiserende læge.

2 Indholdfortegnelse Introduktion s 3 Baggrund s 4 Metode s 5 Resultater s 6-10 Diskussion s11-12 Konklusion s13 Referencer s 14 Bilag s15-18

3 TID SAMME DAG Introduktion Bookingsystemet "Tid Samme Dag" er et system, der bygger på princippet om, at man som patient kan få en tid hos sin alment praktiserende læge samme dag som man henvender sig til lægen. De traditionelle bookingsystemer bygger på princippet om reservation af en konsultation et stykke ud i fremtiden. I USA var der i 2009 typisk en ventetid på 20 dage fra henvendelsen og til første ledige tid hos lægen(1) Det traditionelle bookingsystem har den fordel for praksis, at man kan planlægge sin dag, dels i forhold til dagens opgaver og dels i forhold til andre aktiviteter som f.eks. fridage, ferie og kurser. Ulempen ved systemet, er at akutte patienter kan gøre dagen uforudsigelig og give stor arbejdsbelastning. Det er overladt til sekretæren at udføre triage ved tidsbestillingen, hvilket ofte kan være en udfordring og af og til give anledning til konflikter mellem patient og sekretær og dette kan bidrage til et stressende arbejdsmiljø. Patienterne kan finde systemet frustrerende fordi de ofte ikke kan få en tid den dag de føler, at behovet er opstået. Konsultationerne risikerer også at blive mere krævende for lægen, da patienten kan "samle" flere ting sammen i den periode, hvor hun venter på at komme til. Samtidig er der større risiko for, at patienten udebliver da hun kan være blevet rask i mellemtiden. Lange ventetider resulterer også i større pres på vagtlægen. Tid Samme Dag (TSD) blev som system udviklet i USA i 1990 erne, hvor det kaldes "advanced access", "open access" eller "advanced open access" scheduling. I løbet af de første år efter årtusindskiftet er det også blevet implementeret flere steder i almen praksis i Norge. I Norge har foregangsmanden for systemet været praktiserende læge Aage Bjertnæs(2). Princippet er også ved at vinde indpas i Danmark og anvendes blandt andet i to forskellige praksis i Aarhus (Lægerne i Midtbyen og Lægerne Wemmelund). Formålet med aktuelle forskningsprojekt har været via en spørgeskemaundersøgelse at få indblik i patienttilfredsheden i forhold til bookingsystemet "Tid Samme Dag" sådan som det anvendes hos Lægerne i Midtbyen, Aarhus. Interessen for emnet opstod efter, at der i tidsskriftet Practicus blev bragt en artikel (sept. 2012), der netop tog udgangspunkt hos Lægerne i Midtbyen og deres erfaringer med TSD(3).

4 Baggrund Der er i USA og England gennemført flere studier i de praksis i primær sektoren, der har indført TSD. Det drejer sig om kohorte-, case-control-, tværssnit- og randomiserede undersøgelser. Undersøgelserne har haft forskellige fokusområder, f.eks. udfordringer ved at implementere TSD, ændringer i antallet af udeblivelser, ændring i antallet af konsultationer, ændringer i forhold til indtjening, forbedring i behandling og kronikerindsats (clinical outcomes), trivsel hos praksispersonale, patient tilfredshed i forhold til dels selve bookingsystemet (dvs. ventetid og mulighed for at få en tid på dagen) og dels generel tilfredshed, opfølgning og mulighed for at få en tid hos den foretrukne læge, ændringer i forhold til henvendelser i skadestuen mm. Resultaterne har været blandede, hvilket til dels skyldes, at TSD mange steder har været vanskelig at implementere i fuld udstrækning og at studierne har været af en vekslende kvalitet. Det eneste signifikante resultat, der er fundet er et fald i antallet af udeblivelser og dette er kun set de steder, der har haft en udeblivelses rate (no show rate) på over 15%(1) Når man hører om TSD første gang tænker man instinktivt, at det udelukkende må opfattes som en positiv ting for patienten. Og det er også det indtryk man får når man læser interviews med de læger, der har indført systemet i deres praksis. Studier fra England har imidlertid vist, at det for patienterne er vigtigere, at de kan få en tid den dag og på det tidspunkt de ønsker og hos den læge som de foretrækker, fremfor at de kan komme til med det samme(5,6,7,8,9)hos Lægerne i Midtbyen har man de sidste to år anvendt bookingsystemet TSD. Lægerne i Midtbyen er en 4-mands kompagniskabspraksis med én uddannelseslæge, to sygeplejersker og én sekretær. De to sygeplejersker tager sig dels af kontroller og dels af akutte henvendelser. De foretager også smears, halspodning, otoskopi og lungestetoskopi. Patienterne bliver, afhængig af henvendelsesårsag, tilbudt en tid enten ved en af lægerne eller en sygeplejerske og kan naturligvis afslå, hvis de ikke ønsker en konsultation hos sygeplejersken. Herudover har de også sekretærfunktion. Der kan bestilles tid mellem 8-12 og man er garanteret en tid samme dag uanset årsagen til henvendelsen. Der kan også bestilles tid med SMS. Der er åben konsultation mellem 8:00-8:30. Man er ikke garanteret at få tilbudt en tid hos den læge man foretrækker. Op mod 70 % af de daglige konsultationer er afsat til patienter, der ønsker en tid samme dag som de henvender sig. De øvrige tider er forudbestilte og bruges til kontrol af kronisk sygdom, graviditets- og børneundersøgelser, samtaler og psykiatri. Personalet oplever større arbejdsglæde og mindre arbejdspres efter indførelsen af TSD. Der foreligger en DANPEP undersøgelse fra foråret 2012 med 234 respondenter, hvor praksis ligger højt i forhold til at komme i kontakt med praksis, at få en tid rimeligt hurtigt og at få en tid, der kan passes ind i hverdagen(4). Der er dog patienter, der haft svært ved at

5 acceptere TSD da de synes det kan være svært at planlægge sin tid når man ikke har muligheden for at forudbestille konsultationer. Vi har på baggrund af dette valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt patienterne hos Lægerne i Midtbyen om deres tilfredshed med Tid Samme Dag. Metode Vi besøgte lægerne i midtbyen i april Vi havde planlagt at foretage et semistruktureret interview af de forskellige faggrupper i lægehuset. Vi var hos sekretæren kl. 8 da telefonerne åbnede. Vi kunne konstatere, at der var travlt på telefonerne fra start af. Der var ligeledes en del sms-beskeder som skulle håndteres, primært med ønsker om bestemte konsultationstider samme dag. Vi var efterfølgende med hos sygeplejersken, som også sad ved telefonen. Der var mulighed for at spørge ind til TSD mellem telefonopkaldende. Til sidst havde vi samtale med den læge, som havde været en af initiativtagerne til, at indføre TSD i denne praksis. Her fik vi yderligere afklaring og blev endvidere præsenteret for kvalitetssikringsrapporten : Danske Patienter Evaluerer almen Praksis (DANPEP). DANPEP er en tilfredshedsundersøgelse, hvor patienterne i en spørgeskemaundersøgelse evaluerer deres praktiserende læge og den lægepraksis, som patienten er tilmeldt. Undersøgelsen var lavet efter indførelsen af TSD og der var generelt en fin bedømmelse fra patienterne. Vi brugte efterfølgende vores nyerhvervede viden om Lægerne i midtbyen og TSD til at udfærdige et spørgeskema (se appendiks s. 1-2). Spørgeskemaet blev konstrueret således, at der på side 1 først blev spurgt overordnet stratificerende til køn, alder, antal år som patient i denne praksis, antal lægebesøg om året, om der er en foretrukken læge og om patienten før dette spørgeskema var bevidst om at lægerne i midtbyen havde indført TSD. Disse spørgsmål var nødvendige for nærmere at kunne vurdere svarene på spørgsmålene vedrørende tidsbestillingssystemet. Eksempelvis er Lægerne i Midtbyen en praksis beliggende i centrum af Aarhus, hvilket betyder, at patienternes aldersfordeling er anderledes end i en landpraksis, hvor der vil være flere ældre, kronikere og færre studerende. På side 2. fulgte 9 specifikke spørgsmål om tid samme dag systemet, og til sidst var der en mulighed for frit, at kommentere på tidsbestillingssystemet og Lægerne i midtbyen.

6 Vi afleverede 200 spørgeskemaer og en forseglet kasse, hvor i patienterne kunne deponere deres spørgeskema efter endt udfyldelse. Planen var at alle patienter, som var i stand til at udfylde et spørgeskema skulle have et tildelt. Sekretæren skulle uddele spørgeskemaer til de patienter som sad og ventede. Kassen med spørgeskemaer blev afhentet igen efter 14 dage. Resultater Vi modtog 159 skemaer. Vi kasserede 9 skemaer, som alle var betydeligt mangelfuldt besvaret. Eksempelvis var enkelte blot besvaret med køn og alder, mens andre helt manglede at udfylde side 2. Spørgsmål, som patienten af den ene eller anden grund, havde svaret blankt, indgik i opgørelsen som svaret - hverken eller. Tabel 1: Antal spørgeskemaer: 159 Antal kasserede: 9 Kønsfordeling Mænd: 40 Kvinder 110 Aldersfordeling 0-30 år: år: 40 >60 år: 18 Hvor længe pt. i praksis? 0-2 år: 80 >2 år: 70 Antal besøg pr. år 0-2: : 102 >10: 17 Foretrukken læge? Ja: 90 Nej: 60 Bevidst om TSD før i dag? Ja: 139 Nej: 11

7 Tabel 2: Det er vigtigt for mig at få en tid samme dag jeg ringer til lægen? Jeg kan altid få en tid samme dag? Ventetid ved tidsbestilling i telefonen er acceptabel? Det er vigtigt at kunne bestille en tid nogle dage i forvejen? Jeg får som regel en tid hos min foretrukne læge? Det er bedre at være patient her i praksis efter indførelsen af tid samme dag? Ved akut sygdom, f.eks. ondt i halsen eller ondt i maven, er det Ligegyldigt om jeg kommer ind til en sygeplejerske eller en læge? Personalet i klinikken fortæller, at de oplever en større arbejdsglæde Efter indførelsen af tid samme dag. Som patient oplever jeg også En positiv forskel? Jeg foretrækker det gamle tidsbestillingssystem? Helt enig Delvis enig % Hverken eller Delvis uenig % Helt uenig% % % 50,0 36,7 9,3 2,7 1,3 60,7 22,0 15,3 2,0 0,0 53,3 30,0 11,3 4,0 1,3 62,0 26,7 6,0 2,7 2,7 35,3 15,3 40,7 7,3 1,3 42,7 16,0 38,0 1,3 2,0 39,3 33,3 8,0 11,3 8,0 40,0 20,7 36,7 2,0 0,7 1,3 4,7 18,0 16,0 60,0

8

9

10

11 Diskussion Advanced access (TSD) i general practice, er udviklet og har været forsøgt implementeret i primært USA og England siden ultimo 1990 erne. Der er efterhånden gjort en del undersøgelser. Undersøgelserne har, som tidligere nævnt, haft høj grad af tilfredshed blandt de professionelle som har indført systemet. Det har dog været svært at påvise signifikante forbedringer i.f.t. patienttilfredsheden, sundhedsparametre(clinical outcomes) og udeblivelser (no-show rates), fraset, at de som ved baseline havde no-show rates over 15%, kunne påvise en forbedring på denne parameter(1). At omlægge sin praksis fra konventionel tidsbestiling til TSD, kræver primært nogle måneders omstillingsfase til at afvikle de i forvejen bestilte tider. I USA har man gjort flere anstrengelser for at implementere TSD, men det har i praksis været vanskeligt at gennemføre, da det ofte har været svært at få alle behandlere med på ideén(1,10). Omlægningen til TSD kræver stort mod og ikke mindst stort engagement(5). I flg. review artiklen (1) er det kun lykkedes for 25 % af studierne, at reducere ventetiderne til under 48 timer. 63 % af studierne fik skabt ventetider på under 5 dage. Det kan på den baggrund være svært at konkludere entydigt på patienttilfredsheden i.f.t. TSD, da man i bund og grund ikke er lykkedes sufficient med at implementere systemet. Blandt læger og personale hos Lægerne i Midtbyen, giver man udtryk for stor tilfredshed med TSD systemet. I vores undersøgelse er der kun 60% som anfører, at de kan få en tid den dag de ringer. Vi har ingen oplysninger om de kausale sammenhænge. Man kan bl.a. forestille sig at patienter, som ikke kan få tid hos deres foretrukne læge, i stedet venter med at ringe til en anden dag. Idet kun 39 % ved akut sygdom er ligeglade med om de ses af sygeplejerske eller læge kan det heller ikke udelukkes at nogle vælger at vente til næste dag, såfremt det ikke er muligt at få en læge-tid. Der er også den mulighed at patienten får tilbudt en tid samme dag, men at tiden ikke passer patienten. Jo tidligere man ringer på dagen, jo større er chancen for at få en ønsket tid. Omtrent 87 % af vores population mener at det er vigtig at få en tid samme dag man ringer til lægen. Det understøttes yderligere af at omtrent 60 % mener at det er bedre at være patient i praksis efter indførelse af TSD. Ydermere svarer cirka 76 % at de ikke ønsker det gamle system tilbage. Der er altså tilsyneladende høj grad af tilfredshed med TSD systemet. Det er dog bemærkelsesværdigt at 87 % svarer, at de ønsker at kunne bestille tid nogle dage i forvejen. Dette er imidlertid i fin overensstemmelse med resultaterne af flere engelske videnskabelige studier, der har vist, at patienter med tilknytning til arbejdsmarkedet, kvinder, patienter med kroniske lidelser og ældre foretrækker muligheden for at kunne planlægge, fremfor at få en tid

12 med kort varsel. Dette fund er interessant da det i nogen grad er i modstrid med det bagvedliggende princip for TSD, der kræver at systemet kører ret stringent for at fungere effektivt. Hvis der er for meget fleksibilitet risikerer man, at for stor en andel af konsultationerne bliver forudbestilte, hvilket så efterhånden resulterer i færre tilgængelige tider på dagen. I vores undersøgelse giver flere af patienterne udtryk for ønske om større fleksibilitet, da det kan være svært at planlægge sin hverdag i forhold til arbejde og studier, hvis der ikke foreligger mulighed for forudbestilling. Det er derfor paradoksalt, at så mange giver udtryk for tilfredshed med systemet, dvs. at de kan få en tid samme dag som de ringer, men samtidig ønsker sig de muligheder som fandtes i det gamle system. I vores undersøgelse var der en overvægt af besvarelser fra kvinder (72%) og unge under 30 år (61%), hvilket ikke nødvendigvis afspejler denne patientpopulations sammensætning. Vores opfattelse er, at systemet i det store hele fungerer godt i denne praksis, Lægerne i Midtbyen. Dette hænger givetvis sammen med, at dette er en by-praksis med en population af mange unge og studerende og færre ældre. Derfor er der heller ikke i samme grad behov for opfølgning i forhold til kroniske patienter. Behandling af kroniske patienter kræver allokering af et større antal tider i dagsplanen til opfølgning og kontroller, hvilket i sagens natur reducerer antallet af tilgængelige samme dag tider. Vi kan derfor være i tvivl om, hvorvidt TSD vil kunne implementeres i såvel land- som bypraksis idet antallet af kronikere kan variere betydeligt herimellem Dette studie er designet, som værende en tværsnitsundersøgelse, baseret på spørgeskemaanalyse. Spørgsmålene blev af forfatterne konstrueret med henblik på at få belyst patienttilfredsheden hos Lægerne i Midtbyen, som har indført TSD. Spørgsmålenes form, indhold, ordlyd og relevans opstod på baggrund af de semistrukturerede interviews, som blev gjort under besøget hos Lægerne i Midtbyen. De blev efterfølgende diskuteret blandt forfatterne og vejlederen på projektet. Styrken ved denne model er, at spørgsmålene tager udgangspunkt i den relevante praksis som belyses i rapporten. Men ulempen er derfor umiddelbart, at det kan være svært at overføre spørgeskemaet til brug hos andre vilkårlige lægepraksis i Danmark. Eksempelvis varetager sygeplejeskerne hos Lægerne i Midtbyen en relativ stor del af de mere konventionelle, lægeopgaver, så som smear, lungestetoskopi og lign. Dette er tænkt ind i spørgeskemaet, men er langt fra gældende i alle landets lægepraksisser. Vi ønskede ikke at lade det være op til patienterne at afgøre, om de havde lyst til at tage et spørgeskema eller ej, da dette så evt. ville kunne bortselektere en given gruppe af populationen, og da tidsrammen så også ville være sværere at overholde. Optimalt set, inden for rammerne af studiets design, skulle spørgeskemaerne have været udleveret til samtlige

13 voksne patienter, konsekutivt indtil alle udleverede var udfyldt. Dette viste sig, i en travl hverdag, at være mere teoretisk ønsketænkning, end praktisk muligt idet nogle patienter kommer til med det samme, sekretæren, som står for udleveringen, kan være optaget af andre arbejdsopgaver når patienterne ankommer. Og måske vigtigst så stempler patienterne selv ind med sundhedskortet og kommer som oftest slet ikke i kontakt med sekretæren. Sekretæren uddelte så mange spørgeskemaer som muligt over en 14 dages periode og forsøgte at dele ud så repræsentativt som muligt. På baggrund at dette studies størrelse, omfang og design, er det svært at afgøre graden af den eksterne validitet. Vores konklusion tager dog udgangspunkt i fund, som også er gjort i internationale undersøgelser, hvilket understøtter, at vores resultater formentlig har en stor validitetgrad. Omvendt må man, efter gennemgang af tilgængelig internationel litteratur vedrørende TSD sige, at der er behov for mere evidenstunge studiedesigns i.f.a. randomiserede kontrollerede undersøgelser, på området. Konklusion Vi kan ud fra spørgeskemaundersøgelsen, konkludere, at der er stor tilfredshed blandt patienterne med TSD, sådan som det er implementeret hos Lægerne i Midtbyen. Der er dog samtidig er stort ønske om at kunne bestille en tid længere ud i fremtiden. Vi konkluderer derfor, at TSD, hos Lægerne i Midtbyen, er bedre end det system man havde tidligere, men at det optimale formentlig ville være et helt tredje, mere fleksibelt system, der tilgodeser her og nu behovet samtidig med behovet for at kunne planlægge.

14 Referenceliste. 1: Advanced Access Scheduling Outcomes, A Systematic Review Katherine D Rose, MD, Joseph S Ross, MD, MHS, Leora I Horwitz, MD, MHS, Arch Intern Med/Vol 171 (no. 13), july 11, : Tidskr Nor Legeforen nr. 6, 2008; 128 3: Practicus-212. Sept 12 4: DAK-E DANPEP, Patienttilfredshed, Praksisrapport, Berg, Lentz og Falhof 28/ / : Same-Day Appointments: Exploring the Access Paradigm Mark Murray, MD, MPA, Catherine Tantau, BSN, MPA Fam Pract Manag sep;7(8): : Does Advanced Access improve access to primary health care? Questionaire survey of patients Salisbury C, Goodall S, Montgomery AA et al. Br J Gen Pract 2007;57(541): : Is fast access to general practice all that should matter? A discrete choice experiment of patients preferences Gerard K, Salisbury C, Streed D, Pope C, Baxter H, J Health Serv Res Policy (suppl 2):3-10 8: Preferences for access to the GP: a discrete choice experiment Rubin G, Bate A, George A, Shackley P, Hall N, Br J Gen Pract 2996;65(531): : Open-access versus bookable appointment systems: survey of patients attending appointments with general practitioners Pascoe SW, Neal RD, Allgar VL. Br J Gen Pract 2004;54(502): : Implementing Advances Access in a Group Practice Network Steven Pierdon, MD, MMM, Thomas Charles, MHA, MBA, Karen McKinley RNm MBA and Lee Myers MS, Family Practice Management May : Evaluation of Advanced Access in the National Primary Care Collaborative Mark Pickin, Alicia O Cathain, Fiona C Sampsom and Simon Dixon, Br J Gen Pract, 2004,54, : A Controlled Trial of an Advanced Access Appointment System in a Residency Family Medicine Center Francis G Bellardi, MD, Sam Weir MD, Francis W Craig, PhD, Fam Med 2004;36(5): : Implementation of Advanced Access in general practice: postal survey of practices Stephen Goodall, Alan Montgomery, Jon Banks, Fiona Sampson, Mark Pickin and Chris Salisbury, Br J Gen Pract 2006; 56: : A qualitative study of the impact of the implementation of advanced access in primary healthcare on the working lives of general practice staff Sanjiv Aluwalia and Maxine Offredy, BMC Family Practice 2005;6:39 15: Impact of Advanced Access on access, workload, and continuity: controlled b efore-and-after and simulatedpatient study Chris Salisbury, Alan Montgomery, Lucy Simons, Fiona Sampson, Sarah Edwards, Helen Baxter, Stephen Goodall, Helen Smith, Val Lattimer and D Mark Pickin Br J Gen Pract 2007;57: : The Outcome of Open-Access Scheduling C Dennis O Hare, MD, MSc and John Corlett, Family Practice management, feb 2004

15 Spørgeskema. Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse. Undersøgelsen er udarbejdet af to læger fra Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. De fleste praksis i Danmark har et tidsbestillingssystem, hvor man ringer og reserverer en tid, der kan ligge et stykke ud i fremtiden, idet der ofte kan være lange ventetider. Lægerne i Midtbyen har for ca. 2 år siden indført et system, hvor man ringer til lægen og får en tid samme dag. Vi vil gerne undersøge patienternes holdning til dette nye tidsbestillingssystem tid samme dag. Med dette spørgeskema ønsker vi at få din vurdering af, hvordan tid samme dag systemet fungerer for dig i denne praksis. Undersøgelsen er helt anonym, og der vil ikke være personhenførbare data i afrapportering af resultaterne fra denne undersøgelse. Vi håber du vil afsætte ca. 5 minutter til besvarelsen. Tak for din deltagelse. Michael Ho Overgård, læge Lars Holmen, læge. Først beder vi dig oplyse lidt baggrundsoplysninger: Køn? Alder? Hvor mange år har du været patient i denne lægepraksis? Hvor mange gange om året går du ca. til læge? Har du en læge i denne lægepraksis som du foretrækker? (ja eller nej) Vidste du inden i dag, at du her kan få en tid den dag du ringer? (ja eller nej)

16 Sæt kryds X foran det svar, der bedst svarer til din mening. 1) Det er vigtigt for mig at få en tid samme dag, jeg ringer til lægen? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 2) Jeg kan altid få en tid samme dag? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 3) Ventetiden ved tidsbestilling i telefonen er acceptabel? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 4) Det er vigtigt at kunne bestille en tid nogle dage i forvejen? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 5) Jeg får som regel tid hos min foretrukne læge? (Har du ikke en foretrukken læge kan du springe dette spørgsmål over) Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 6) Det er bedre at være patient her i praksis efter indførelsen af tid samme dag? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 7) Ved akut sygdom, f. eks ondt i halsen eller ondt i maven, er det ligegyldigt om jeg kommer ind til en læge eller en sygeplejerske? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig Personalet i klinikken fortæller, at de oplever større arbejdsglæde efter indførelsen af tid samme dag. 8) Som patient oplever jeg en også en positiv forskel? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig 9 ) Jeg foretrækker det gamle tidsbestillingssystem? Helt enig delvis enig hverken eller delvis uenig helt uenig Har du forslag til ting, der kan forandres eller forbedres i forhold til tid samme dag systemet?

17 KOMMENTARER: Har du forslag til ting, der kan forandres eller forbedres i forhold til tid samme dag systemet? Kvinde (K) Mand (M) Man kan kun bestille tid tidligt om morgenen. Det kunne være dejligt hvis det blev lidt længere (K 24) At man også dagen i forvejen kan bestille den tid til næste dag. Det er svært at planlægge sin dag, når man ikke ved hvornår på dagen man skal til læge. Oplysning om hvilken læge man skal til sygeplejerske (K 26) Nej, jeg er tilfreds (K 60) Blev glædeligt overrasket over at kunne få en tid samme dag men desværre har jeg ventet en halv time i venteværelset! Det er mindre tilfredsstillende. Har man overvejet onlinebestilling? (K62) Jeg synes tid samme dag er fint problemet er bare at man af og til ved at man har brug for at komme til lægen en bestemt dag på et bestemt tidspunkt. Med tid samme dag kan man komme ud for at tiden ikke er ledig når man ringer, og det er træls! I sær når man er studerende og har et bestemt skema der skal holdes. (K 20) Hvis man ønsker altid at komme til hos en bestemt, ville jeg foretrække at man både kan bestille en tid samme dag og frem i tiden (K 32) Har lyst til at rose! Dette er en fantastisk lægepraksis. Altid imødekommende og sender videre ved behov. Ser den enkelte patient og har tid til patienten! (K 39) Det er svært at planlægge når man ikke ved hvornår man kan få en tid samme dag. Nogle gange ville et andet tidsbestillingssystem måske være at foretrække. På den anden side er det dejligt at kunne komme til samme dag. Hmm. Det er svært (K 28) Det er rart hvis man også kan bestille tid nogle dage frem. (M 21) Synes det fungerer optimalt set fra en patients synspunkt. (M22) Det kunne være at kunne booke tid et par dage i forvejen, sådan at man kan varsle sit lægebesøg i god tid til sin arbejdsgiver (K24) Hvis i siger at man kan få tid samme dag hvis man ringer inden kl. 12. Skal det også passe. Når man ringer kl. 11 har jeg prøvet at der ikke var flere et par gange. Sæt tiden til eller 10 i stedet (K23) Varsling af evt. ventetid, hvis det kan ske via sms. (K36) Jeg har prøvet rigtig dårlige læger pga. det gamle tidsbestillingssystem- man skulle nærmest vide 3 uger i forvejen inden man blev syg og havde behov for en tid. Så dette system er GULD værd. Jannik er en fantastisk læge! (K28) Man skal have lov til at bestille tid til en anden dag (K18) Nej-men godt med SMS systemet. (K46) Mulighed for selv at booke tid over nettet så man slipper for at sidde i telefonkø. (K21)

18 Hvis man har konsistente problemer man gerne vil snakke med den samme læge om i en længere periode, kan det være svært at planlægge hvornår man kan se denne læge ift studie og arbejde. (K25) Ikke umiddelbart. Men gerne et lidt hyggeligere venteområde (K59) Det kunne være fedt hvis man kunne bestille tider over nettet, så man ikke behøver at ringe. Lidt ala den måde man bestiller tid i blodbanken eller hos frisøren. (K22) Hurtigere svar på SMS (K28) Nej. Er meget tilfreds med jeres SMS service (K22) Bestilling af tid på nettet? (K20) Et online bookingsystem som supplement til bestilling af tid samme dag pr. tlf, ville være en god service og lette tidsbestillingen når man er på arbejde. (K32) Et både og system (K74) Måske en app så man kan slippe for tidsbestillingen og samtidig kan holde styr på sin kalender. (M24) Jeg synes der er meget ventetid fra man har tid til man reelt kommer ind. (K31) Ved ikke om det har relevans for tid samme dag. Men tidsbestilling over nettet (M23) Det skal samtidig være forholdsvis nemt at bestille tid i forvejen, i de tilfælde hvor det ikke er akut sygdom. Det er problematisk med tid

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Tid Samme Dag. Jannik Falhof 29/4-16

Tid Samme Dag. Jannik Falhof 29/4-16 Tid Samme Dag Jannik Falhof 29/4-16 Udviklingen i kontakter /l almen praksis Kontakter pr. 100.000 indbyggere: Kontak4ype 2009 (%) 1993 (%) Forskel (%) Konsulta>oner 3,703 (54.9) 2,960 (52.5) 743 (25.1)

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

DANPEP Patienttilfredshed Praksisrapport LÆGEHUSET I MØRKØV

DANPEP Patienttilfredshed Praksisrapport LÆGEHUSET I MØRKØV DANPEP LÆGEHUSET I MØRKØV OM UNDERSØGELSEN 01 DANPEP DANPEP står for DANske Patienter Evaluerer, og er et instrument til måling af den kvalitet, patienterne oplever i deres møde med læge og praksis. Målingen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Zhiying Zhang Rasmussen fra perioden

Patienttilfredshedsundersøgelse Zhiying Zhang Rasmussen fra perioden Patienttilfredshedsundersøgelse Zhiying Zhang Rasmussen fra perioden 17-10-2016-17-01-2017 Patientdeltagelse i procent 34% Kønsfordeling 45% 5 100 75 Hvor mange år har du benyttet den læge, du vurderer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 42 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 32% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Hvorfor skal jeg køres af en portør til operationsafdelingen, når jeg er rask nok til at gå selv?

Hvorfor skal jeg køres af en portør til operationsafdelingen, når jeg er rask nok til at gå selv? Hvorfor skal jeg køres af en portør til operationsafdelingen, når jeg er rask nok til at gå selv? Sygeplejerske Julie Gry Sandberg og Rebecca Næsby Øre-næse-hals kirurgisk afdeling, Vejle Sygehus FS25

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Store Praksisdag kl.11.00-12.15 ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Almen praksis: Den uvisiterede patient Alle kan komme Der SKAL være let adgang Vi er nødt til at lytte til, hvad patienterne siger om vores

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik. Maria Carlsen Ledet og Katrine Edith Klith Heden

Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik. Maria Carlsen Ledet og Katrine Edith Klith Heden Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik Maria Carlsen Ledet og Katrine Edith Klith Heden 1 Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

360 graders evaluering

360 graders evaluering 360 graders evaluering Metoden egner sig til bedømmelse af uddannelseslægens kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde, leder/administrator/organisator og professionel. Dette er roller, der kræver

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Navn TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Hvad er din holdning til fleksordningen? Hvilke fordele kan du se ved ordningen? (Gerne flere svar) Andre fordele: Det gavner både SDU og

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 68 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Afhængig

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere