Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet udgør 25 %. I forhold til 2007 udgør faldet dog kun 0,5 %. Årsagen til det faldende klagetal må antages at være en mere professionel behandling af forsikringstagerne i forsikringsselskaberne. Årlige tilfredshedsmålinger og ikke mindst ankenævnets årlige statistik om klageantal for de enkelte selskaber i forhold til markedsandele har sat fokus på disse forhold og har nu i højere grad ledelsens interesse. Samtidig har de enkelte selskaber i langt højere grad end tidligere organisationsmæssigt indrettet sig sådan, at en klage fra en forsikringstager bliver vendt og drejet, før den bliver henvist til behandling i Ankenævnet for Forsikring. Dette kan udledes af antallet af de sekretariatsafsluttede sager, der er faldet fra år til år. Tidligere udgjorde de ca. 1/3 af de afsluttede sager og nu kun 1/6, altså en halvering. De sekretariatsafsluttede sager er typisk sager, hvor selskabet hurtigt efter, at sagen er indbragt for nævnet, besinder sig og opfylder klagen. Denne type af sager bliver nu i langt højere grad opfanget af selskaberne selv og giver derfor ikke anledning til klager. Faldet i antallet af klager kan heldigvis også nu ses på nævnets sagsbehandlingstid. I 2008 er godt 58 % af sagerne færdigbehandlet på 8 måneder. I 2007 var tallet knap 34 %. I skrivende stund har Forbrugerstyrelsen sendt et udkast til ændring af Lov om Forbrugerklager i høring. Hvis udkastet bliver en realitet for så vidt angår de private ankenævn, må der påregnes længere sagsbehandlingstider. Største klagebranche er motorkøretøjsforsikring, hvilket i øvrigt også er normalbilledet. Faldet i omsætning af fast ejendom har bevirket, at der kun er modtaget 269 nye klager over ejerskifteforsikring i 2008, mod 363 i Næststørste klagebranche er livs- og pensionsforsikring og arbejdsmarkedspension med 300 klager tilsammen, hvilket dog også udgør et markant fald for livs- og pensionsforsikrings vedkommende klager i 2008 mod 264 i Klager over familieforsikringer er steget fra 203 i 2007 til 244 i Hvis der ses på resultatet af klagerne, må det konstateres, at godt 1% mere fik noget ud af at klage til ankenævnet i 2008 i forhold til Således fik 25,7% noget ud af at klage mod 24,4 % i En lav medholdsprocent er ønskelig og et udtryk for, at selskaberne træffer rigtige afgørelser. Medholdsprocenten var for en del år tilbage væsentligt højere. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker som annonceret sidste år på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves udvalgte kendelser, ligesom det som nævnt ovenfor nu er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af klagesagerne sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2008-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 31 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager (Lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen var gældende til den 30/9 2007, men er forlænget ved skrivelse af 19/ fra Økonomi- og Erhvervsministeriet frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 9 og Forretningsorden - 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse indbringes for domstolene, for forsikringsselskabernes vedkommende under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Poul Sørensen. Højesteretsdommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2008 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Juridisk medarbejder Tina Dhanda Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen (til 1/ ) Generelle medlemmer: Rådsmedlem Hans Daugaard Fru Marga Due-Hansen (til 1/5 2008) Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Rådsmedlem Bodil Jensen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2008 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent Niklas Jeppesen (fra 1/7 2008) Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup Underdirektør Lisbeth Kærgaard Nielsen (til 30/6 2008) Underdirektør Per Poulsen Adm. direktør Niels Vase (til 5/ ) Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Kvalitetskonsulent Marianne Stavad (til 30/4 2008) Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad (fra 1/5 2008) Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Cand. jur. Mads Dam (til 1/5 2008) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Ekspeditionssekretær Pierre Eskildsen Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Seniorjurist, seniorchef Simon Strandholm Rasmussen (fra 27/2 2008) Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Ulla Schmidt (til 31/8 2008) Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj (fra 1/9 2008) Chefjurist Anne-Mette Worch (fra 1/5 2008) 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Sektionschef Irene Roslyng Rejseforsikring: Afdelingsleder Annette Delpierre (til 31/7 2008) Privattekniker Dan Juul Underdirektør for erhverv Martin von Kiær Underdirektør Jørgen Pedersen Kvalitetskonsulent, cand. jur. Eyvind Frank Toxborg (fra 1/8 2008) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Ida Randbøll Gjerulff (til 30/4 2008) Kvalitetskonsulent, cand. jur. Christian Holck Hansen (fra 1/5 2008) Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen (til 1/8 2008) Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadeleder Pia Wange Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand. jur. Henning Jønsson Kontorchef cand. jur. Carsten Sennels Fuldmægtig, cand. jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand. jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand. jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Camilla Riis Stud. jur. Kristine Hedegaard Stud. jur. Anne Rubin Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud. jur. Mette Carstensen Stud. jur. Asger Holst-Jensen Kontorbud Aske Lund Rønde Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2008 I 2008 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2008: Antal Antal Ultimo 2007 var under behandling i sekretariatet (1.750) Udsat fra nævnsmøder 16 (18) I alt ultimo (1.768) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.173) Antal sager til behandling i 2008 i alt (3.941) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 425 (454) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (2.127) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 2 (2) mens der udsattes 19 (16) I alt behandledes således på nævnsmøder (2.145) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.342) Incl. de 19 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (3.941) Med udgangen af året 2008 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 189 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 9. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 245 sager, der blev afsluttet i december måned 2008, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 39 15,9 4-6 måneder 38 15,5 6-8 måneder 66 26, måneder 75 30, måneder 18 7,4 efter 12 måneder 9 3,7 Dette er ensbetydende med, at 58,3 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I 2007 var tallet 34 %. 88,9 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måne der. I 2007 var tallet 66,4 %. 2. Oversigt over de i 2008 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2008 Afsluttet 2007 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,6 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 173 8, , ,0 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,0 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 24 1,1 19 0,8 23 0,9 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 15 0,7 17 0,7 21 0,8 Syge- og ulykkesforsikring , , ,1 Arbejdsmarkedspension 84 3,9 81 3, ,2 Livs- og pensionsforsikring , , ,5 Retshjælpsforsikring 116 5, , ,0 Ansvarsforsikring 37 1,7 34 1,4 32 1,2 Rejseforsikring 144 6, , ,0 Ejerskifteforsikring , , ,0 Kritisk sygdom 99 4, ,4 80 3,1 Totalforsikring 35 1,6 34 1,4 24 0,9 Arbejdsløshedsforsikring 15 0,7 20 0,9 38 1,5 Diverse 2 0,1 4 0,2 4 0,1 Ingen 39 1,8 37 1,5 28 1,1 I alt

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 74 3,9 71 3,3 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 96 4, ,7 Klager medhold , ,8 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 96 5, ,8 Klager medhold , ,2 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 34 15, ,0 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 9 4,2 10 4,0 Klager medhold 26 12,0 17 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse 11 5,1 13 5,3 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 36 19, ,3 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 6 3,2 3 1,7 Klager medhold 10 5,3 17 9,5 Afvist af nævnet ved kendelse 4 2,2 5 2,8 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 64 16, ,5 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 8 2,1 14 3,6 Klager medhold 35 9,1 27 7,0 Afvist af nævnet ved kendelse 23 5,9 15 3,8 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 5,3 1 4,3 Selskab medhold 9 47, ,0 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold 3 15,8 - - Afvist af nævnet ved kendelse 6 31,5 4 17,4 I alt , Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 7 41,2 7 33,3 Selskab medhold 6 35,3 8 38,1 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 23,5 5 23,8 Afvist af nævnet ved kendelse ,8 I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 66 19, ,0 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 8 2,4 4 1,1 Klager medhold 25 7,3 31 8,5 Afvist af nævnet ved kendelse 10 2,9 8 2,2 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 12 14, ,9 Selskab medhold 65 80, ,7 Klager/selskab delvis medhold 1 1,2 3 2,2 Klager medhold 3 3,7 7 5,2 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 36 14, ,3 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 14 5,6 16 9,0 Klager medhold 27 10,9 29 5,0 Afvist af nævnet ved kendelse 2 0,8 5 1,5 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 24 19, ,1 Selskab medhold 81 65, ,4 Klager/selskab delvis medhold 3 2,4 - - Klager medhold 14 11, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 2 1,6 - - I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 17 50, ,4 Selskab medhold 13 38, ,4 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold 4 11,8 1 3,1 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 13, ,0 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 4 2,6 9 5,0 Klager medhold 15 9,8 13 7,2 Afvist af nævnet ved kendelse 2 1,3 4 2,2 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 12, ,4 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 42 12, ,3 Klager medhold 27 7,9 32 7,8 Afvist af nævnet ved kendelse 14 4,1 16 3,9 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 13 12, ,3 Selskab medhold 85 82, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,2 Klager medhold 5 4,9 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 11 32, ,7 Selskab medhold 15 44,1 7 29,2 Klager/selskab delvis medhold 1 2,9 2 8,3 Klager medhold 7 20,6 5 20,8 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 2 10,0 5 13,2 Selskab medhold 14 70, ,6 Klager/selskab delvis medhold ,6 Klager medhold 4 20, ,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 3 75, ,0 Selskab medhold 1 25,0 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 4 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 37 Total Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2008, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 680 sager, svarende til 28,9 % af sagerne. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 30 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 24 %. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 14, stk. 1, i nævnets vedtægter. 6 a. Dissens ved nævnsafgørelser I 2008 blev der afgivet dissens i 36 sager svarende til 1,9 % af de nævnsafgjorte sager. 14

16 7. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,4 26 1,0 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,3 30 1,2 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,6 14 0,5 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 4 0,2 18 0,7 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,6 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 33 1,4 33 1,3 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 4 0,2 11 0,4 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 11 0,5 12 0,5 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 20 0,9 18 0,7 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 42 1,8 39 1,5 K. Klager accepterer selskabets afgørelse ,1 L. Andet 2 0,1 3 0,1 I alt sekretariatsbehandlede , ,6 + nævnsbehandlede , ,4 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af for retningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 2 sager uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 425 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 8 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt % riatet Afvist ,8 Selskab medhold ,7 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold ,9 Forligt ,2 Andet ,3 I alt ,0 8 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 96 4, ,0 Klager medhold 209 9, ,6 Forligt , ,8 Andet 101 4, ,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 25,7 % af tilfældene, hvor sa - g en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2007: 24,4. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2007 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan - i de første 4 uger efter af sen delsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller del vis har givet en forsikringstager medhold. I påkommende til fælde orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 34 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2008 er i alt afsagt kendelser, heraf 8.054, hvor kla ge ren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 684 eller 8,5 %. Af de 684 var 667 afsluttet ved udgangen af 2008, medens 17 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , ,3 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 667 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal % Antal i alt 2007 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,6 10 Forlig (mest ½ - ½)* 39 5,9 4 Selskab medhold 77 11,5 - Klager opgav sagen ,0 3 I alt ,0 17 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. 18

20 Af de 500 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 423 sager, svarende til 84,6 %. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 77 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,4 %. De 16 sager, selskaberne anfægtede i 2008, er følgende: Nykredit Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Forkert overfladebehandling af træsommerhus. Selskabet har efterfølgende indgået forlig med klageren Europæiske Rejseforsikring A/S Ulykkesforsikring Ulykkestilfælde - usædvanlige følger af operation. Sagen verserer ved domstolene Topdanmark Forsikring A/S Autoforsikring Skyldfordeling. Formentlig opgivet af klageren Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Omkostninger til vægtafgift og forsikringspræmie ved afmelding. Formentlig opgivet af klageren Topdanmark Forsikring A/S Ulykkesforsikring Årsagssammenhæng - méngrad. Selskabet har opfyldt kendelsen efter responsum fra Retslægerådet Juristerne og Økonomernes Pensionskasse Arbejdsmarkedspension Spørgsmålet om pensionskassen er bundet af pensionsopgørelse, der dannede grundlag for klagers valg mellem flere muligheder. Sagen verserer ved domstolene GF-forsikring A/S Ulykkesforsikring Advokatudgifter Formentlig opgivet af klageren Topdanmark Forsikring A/S Autoforsikring Tyveri af bil bedrageri. Formentlig opgivet af klager. 19

21 Europæiske Rejseforsikring A/S Rejseforsikring Fortolkning af bestemmelser vedrørende ødelagt ferie. Formentlig opgivet af klager SEB Pension Individuel Pension Erhvervsevnetab Sagen verserer for retten Bankers Insurance Company Ltd. Totalforsikring Uenighed om, hvad der er et tilsvarende produkt. Klageren fører selv sagen Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Fortolkning af udvidet dækning. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance PFA Pension Firmapension Omskrivning til fripolice uden yderligere information midt i et sygdomsforløb. Selskabet har ifølge klagerens fagforening opfyldt afgørelsen Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål, om bilbrand er sket i forbindelse med bearbejdning eller behandling. Klagers advokat har udtaget stævning Genworth Financial Arbejdsløshedsforsikring Fortolkning af forsikringsbetingelser. Klagerens advokat fortsætter sagen SOVAG Versicherungs AG Ulykkesforsikring Méngrad Klagerens advokat fortsætter sagen. Som nævnt i skemaet på side 17 blev 17 sager endeligt afgjort i 2008, dog kun 1 ved endelig dom (13 forlig). Denne sag omtales nedenfor: 20

22 Kendelse nr af 31. marts 2003 Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab Forsikringsbegivenheden Forsikringstageren, der havde pensionsforsikring i Pen-Sam Liv, påstod selskabet pligtig at yde klageren invalidepension med den dækning, der var gældende, forinden forsikringen blev omskrevet til præmiefri forsikring. I klageskrivelsen af 2/ anførte klageren: Da jeg anmeldte min skade til Pen-Sam d. 30/4-98 var jeg fuldt dækket, og da de anerkendte min skade og udbetalte et engangsbeløb til 2/3 invaliditet d. 28/2-02, mente jeg, at de følger skaden havde givet mig og den deraf følgende invalide/førtids-pension skulle dækkes som på skadedagen. Jeg har efter et års præmiefri fravalgt forsikringen med den opfattelse at min gamle ulykke var dækket. Selskabet anførte i skrivelse af 31/ til nævnet bl.a.: Klageren gør gældende, at hun burde være blevet tilkendt invalidepension med den dækning, der inden omskrivning til præmiefri forsikring var gældende på skadetidspunktet Om sagen kan oplyses følgende: [Klageren] blev medlem af arbejdsmarkedspensionsordningen, idet hun i kraft af sin ansættelse blev optaget den i Pensionsordningen af i Pen-Sam Liv. Medlemmet blev udsat for en ulykke den , hvor hun pådrog sig en læsion af højre skulder, som efterfølgende har resulteret i bevæge- og belastningsudløste smerter samt natlige smerter. Medlemmet blev opsagt fra sin stilling på grund af 120 sygedage den Medlemmet overgik til sygedagpenge fra den Efter ophør af pligtmæssig bidragsindbetaling fra arbejdsgiver den er medlemmet i pensionsordningen omfattet af præmiefri dækning i 12 måneder, det vil sige til og med den Under præmiefri dækning opretholdes forsikringsdækningen uændret. Ordningen omskrives efter ophør af præmiefri dækning til præmiefri forsikring (hvilende ordning), hvor ydelserne alene baseres på de allerede indbetalte bidrag. For invalidesum ved 2/3 varig erhvervsevnenedsættelse opretholdes dækning dog i 5 år fra fratrædelsen, såfremt medlemmet i hele perioden er uafbrudt erhvervsudygtig. Den sendte vi brev til medlemmet, hvor vi oplyste hende om, at den præmiefri dækning var ved at udløbe, og at hun skulle tage stilling til sit pensionsforhold inden Vi oplyste her bl.a. om muligheden for at tegne fortsættelses-forsikring. Af brevet fremgår videre, at vi råder medlemmet til at kontakte os, såfremt hun er fratrådt på grund af sygdom. Vi modtog imidlertid ingen reaktion fra medlemmet. Den og sendte vi ydelsesoversigter med angivelse af den ændrede dækning. Heller ikke disse fremkaldte reaktioner fra medlemmet. 21

23 Pensionsordningen er herefter omskrevet til præmiefri forsikring pr Pen-Sam s vurdering af erhvervsevnen Til brug for vurdering af erhvervsevnenedsættelse har Pen-Sam indhentet såvel sociale som lægelige akter, herunder akter fra sygehus (ortopædkirurgisk afdeling), statusattester fra egen læge samt speciallægeerklæring fra ortopædkirurg S.C. af , hvoraf kopi vedlægges. På baggrund af disse akter fandt Pen-Sam bl.a. på baggrund af vurdering fra selskabets lægekonsulent, at medlemmet var uegnet til armbelastende arbejde. På tidspunktet for udfærdigelsen af speciallægeerklæringen fra S.C. den , hvor der var gået 7 måneder fra operationen, vurderes tilstanden at være blevet stationær. I erklæringen angives, at der ved objektiv undersøgelse findes næsten normal passiv bevægelighed, men betydelig indskrænket aktiv bevægelighed. Det er herefter selskabets vurdering, at erhvervsevnen er dokumenteret nedsat varigt med omkring halvdelen, men ikke med 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv. Udbetaling fra pensionsordningen Som det fremgår af forsikringsbetingelsernes 11 er medlemmet berettiget til invalidepension fra Pensionsordningen af , når erhvervsevnen. af selskabet skønnes nedsat med 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv, og nedsættelsen er af en vis varighed, dog tidligst fra lønophør. Vurderingen foretages af selskabet på baggrund af samtlige sagens oplysninger. En offentlig kendelse vil indgå i disse oplysninger, men den offentlige vurdering vil ikke nødvendigvis være sammenfaldende med selskabets. Pen-Sam har som nævnt vurderet, at der i sagen foreligger dokumentation for, at erhvervsevnen varigt er nedsat med mellem 1/2 og 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv. Pen-Sam er således ikke enig i den vurdering, der er lagt til grund for tilkendelsen af mellemste offentlige førtidspension, idet selskabet ikke har fundet, at der er tilstrækkelig objektiv dokumentation for, at erhvervsevnen varigt er nedsat med 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv. Pen-Sam har imidlertid valgt konkret ikke at anfægte den vurdering, der er lagt til grund i det offentlige, og har lagt tilkendelsen af mellemste førtidspension fra til grund for tilkendelse af invalidepension fra pensionsordningen, selvom vi ikke var enige i kommunens vurdering af omfanget af erhvervsevnenedsættelsen. Medlemmet er derfor tilkendt invalidepension fra pensionsordningen fra samme tidspunkt. Tilkendelse af invalidepension fra pensionsordningen sker således ikke på baggrund af selskabets vurdering af omfanget af erhvervsevnenedsættelsen, men udelukkende på baggrund af den offentlige kendelse om mellemste førtidspension. 22

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere