TDC A/S Fremsendes alene via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC A/S Fremsendes alene via"

Transkript

1 TDC A/S Fremsendes alene via Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13) Indledning Den 17. april 2008 traf afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13). I afgørelsen blev TDC påbudt i selskabets standardtilbud at indarbejde de i afgørelsen nævnte ændringer om henholdsvis transmissionskapacitet og adgang til at ophæve aftale om samtrafik. I forbindelse med afgørelsen anmodede endvidere om at modtage en tilbagemelding fra TDC om resultatet af en analyse, som selskabet under behandlingen af standardtilbuddet havde stillet styrelsen i udsigt at ville gennemføre vedrørende muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider. 3. juni 2009 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler: Charlotte Stausholm Telefon Telefax E-post Ifølge telelovens 2 73, stk. 3, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud, når har truffet endelig afgørelse efter 73, stk. 1, senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. Sagsnr.: modtog i den forbindelse med henblik på kontrol af standardtilbud, jf. telelovens 72, stk. 1, den 19. maj 2008 et opdateret standardtilbud med bilag på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb, dateret 16. maj 2008 (marked 13). har efterfølgende og senest den 3. april 2009 modtaget reviderede standardtilbud med bilag fra TDC på det pågældende marked. 3 1 Senest revideret af TDC den 3. april Jf. lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 3 Det af TDC senest fremsendte standardtilbud med bilag på markedet har ikke indeholdt ændringer i forhold til de bestemmelser i TDC s standardtilbud af 16. maj 2008, som i det nærværende har valgt at behandle, ligesom standardtilbuddet med bilag, herunder bemærkningerne fra branchen, ikke har givet styrelsen anledning til at træffe yderligere afgørelse over for TDC.

2 Sagsfremstilling I forbindelse med s opfølgning på afgørelsen af 17. april 2008 vedrørende TDC s standardtilbud på marked 13 konstaterede styrelsen ved brev af 19. juni 2008, at TDC på en række punkter havde rettet ind i overensstemmelse med et høringsnotat af 29. november 2007 og afgørelsen af 17. april IT- og Telestyrelsen tilkendegav samtidig, at styrelsen kunne konstatere, at der stadig var udeståender for så vidt angik omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen, vilkåret om leveringstider samt vilkåret om dagbod på kr ,- som i standardtilbuddet sås knyttet til en bestemmelse om TDC s adgang til at ophæve og afbryde et forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens 50, stk. 3. anmodede ved brev af 19. juni 2008 TDC om at implementere styrelsens afgørelse vedrørende transmissionskapacitet i standardtilbuddet, at give styrelsen en tilbagemelding om resultatet af selskabets analyse af muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider samt at uddybe baggrunden for, at selskabet i det omhandlede standardtilbud har knyttet et vilkår om dagbod på kr ,- for operatøren til situationer, hvor TDC er afskåret fra at ophæve eller afbryde et forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens 50, stk. 3. Den 15. juli 2008 modtog TDC s bemærkninger til styrelsens brev af 19. juni Ved af 20. januar 2009 fremsendte et udkast til afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb i høring hos TDC. s udkast til afgørelse omhandlede dels en afgørelse for så vidt angår det fremsendte standardtilbuds vilkår om TDC s leveringstider, dels en afgørelse vedrørende TDC s indførelse af et vilkår om ret til en dagbod på kr ,- i relation til selskabets adgang til at ophæve og afbryde et forhold med en operatør efter kriterier fastsat i medfør af telelovens 50, stk. 3. Den 11. februar 2009 modtog TDC s bemærkninger til styrelsens udkast til afgørelse i sagen. TDC s bemærkninger for så vidt angår standardtilbuddets vilkår om TDC s leveringstider gennemgås nærmere nedenfor. For så vidt angår TDC s indførelse af et vilkår i standardtilbuddet om ret til dagbod i relation til en bestemmelse i standardtilbuddet om TDC s adgang til at ophæve og afbryde et forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens 50, stk. 3, bemærker TDC, at selskabet såfremt måtte fastholde afgørelsen på dette punkt er indstillet på at flytte dette kriterium for anvendelse af dagbod til et selvstændigt afsnit i standardtilbuddet, således at det ikke gøres afhængig af, om TDC er afskåret fra at ophæve eller afbryde et forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens 50, stk. 3. TDC oplyser i den forbindelse, at selskabet ikke finder, at der ved en sådan flytning af vilkåret vil ske nogen indholdsmæssig ændring af TDC s ret til dagbod i henhold til standardtilbuddet. Den 23. februar 2009 modtog et revideret bilag 7 til TDC s standardtilbud om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter, som styrelsen ved af 26. februar 2009 sendte i høring i branchen, jf. telelovens 72, stk. 3, med svarfrist den 13. marts

3 modtog høringssvar fra Banedanmark, Hi3G og Telia henholdsvis den 26. februar 2009, den 13. og den 16. marts Høringssvarene 4 har ikke givet anledning til at foretage sig yderligere over for TDC. Den 3. april 2009 modtog et revideret standardtilbud med et revideret bilag 2 vedrørende transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb. Den 1. maj 2009 modtog en fra TDC med en tilbagemelding om den analyse af de gældende leveringstider for faste kredsløb, som selskabet tidligere i sagen havde oplyst over for styrelsen at ville gennemføre. Ved af 11. maj 2009 sendte TDC s senest reviderede standardtilbud med bilag 2 i høring i branchen, jf. telelovens 72, stk. 3, med svarfrist den 26. maj Ved høringsfristens udløb den 26. maj 2009 har modtaget høringssvar fra henholdsvis HEF Bredbånd, Forbrugerstyrelsen, Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), Økonomi- og Erhvervsministeriet, Advokatsamfundet og Telia. Høringssvarene 5 har ikke givet anledning til at foretage sig yderligere over for TDC. ooo0ooo har på baggrund af sagens omstændigheder fundet det nødvendigt, at der træffes afgørelse for så vidt angår TDC s standardtilbud med bilag af 16. maj vedrørende vilkår om leveringstider. Under henvisning til TDC s bemærkninger af 11. februar 2009 vedrørende selskabets vilkår om dagbod har styrelsen på baggrund af forvaltningsretlige proportionalitetsbetragtninger vurderet, at en afgørelse om at pålægge TDC at flytte dette vilkår om dagbod til en anden bestemmelse i standardtilbuddet vil gå ud over, hvad formålet med afgørelsen kræver. har således ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om TDC s vilkår i standardtilbuddet om dagbod. For så vidt angår omfanget af transmissionskapacitet omfattet af TDC s gældende standardtilbud har fundet anledning til at rette en anmodning til selskabet om en præcision af standardtilbuddet, jf. nærmere herom side 11 Øvrig vurdering. Gennemgang af standardtilbuddet Pkt. 4.2 Leveringsbetingelser (aftalens bilag 1): TDC har i det omhandlede standardtilbuds bilag 1 indsat et vilkår om TDC s leveringstider. Følgende fremgår således af TDC s standardtilbuds bilag 1: 4 Branchens høringssvar kan læses på s hjemmeside. 5 Branchens høringssvar kan læses på s hjemmeside. 6 Som revideret af TDC den 3. april

4 4.2 Leveringsbetingelser Operatøren kan løbende afgive bestillinger på Transmissionskapacitet. Bestilling skal ske skriftligt og skal indeholde oplysning om følgende: dato for afsendelse, hvorvidt bestilling sker i overensstemmelse med eventuel prognose, type af Transmissionskapacitet, ønsket leveringstidspunkt, kontaktperson hos Operatøren, angivelse af termineringspunkt, herunder postadresse og lokale suppleret med detaljeret beskrivelse af billede eller tegning, samt eventuel oplysning om termineringsstik og/eller termineringsstandard og adgangsforhold. Forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2Mbit/s, som bestilles af Operatøren efter at have været anført i prognoser i henhold til Bilag 3 om planlægning og prognoser, skal leveres af TDC inden for 40 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse. For øvrige forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2Mbit/s gælder, at TDC skal levere mindst 90 % af forbindelserne inden for 60 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse. Leveringstiden kan forlænges som følge af forhold uden for TDC s kontrol, herunder særlige fysiske forhold, der besværliggør levering, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder m.v.) samt situationer omfattet af Force majeure, herunder hos underleverandør. Branchens bemærkninger: Telia har i forbindelse med s tilsyn med TDC s standardtilbud på marked 13 7 under henvisning til standardtilbuddets bilag 1 vedrørende leveringsbetingelser anført, at de heri fremsatte leveringstider ikke er acceptable. Telia har anført, at dette specielt gælder, hvor der er tale om TDC s eksisterende net, hvor der ikke skal udføres anlægsarbejder. Telia mener, at leveringstiderne maksimalt bør være 30 dage for prognosticerede leverancer og 60 dage for øvrige leverancer. TDC s bemærkninger: TDC har i forbindelse med s tilsyn med TDC s standardtilbud på marked 13 8 under henvisning til det omhandlede bilag 1 oplyst, at leveringstiderne er fastsat under hensyntagen til TDC s kapacitet til at foretage de nødvendige arbejder, der er forbundet med levering af de omhandlede ydelser. 7 Jf. s høringsnotat af 29. januar 2008 og afgørelse af vedr. TDC's standardtilbud på marked 13 (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Se note 6. j.nr.: 4

5 Det har ifølge TDC eksempelvis særligt betydning for længden af leveringstiden, om der skal ske anlægsarbejder. TDC har på den baggrund samlet set vurderet, at selskabet vil kunne tilbyde de gældende leveringstider. TDC har videre oplyst, at de gældende leveringstider imidlertid er forblevet uændrede gennem en længere periode, og at selskabet er indstillet på at foretage en nærmere analyse af muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider. TDC oplyste i forbindelse med behandlingen af nærværende sag ved brev af 15. juli 2008 til, at selskabet fortsat var indstillet på at foretage en nærmere analyse af muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider, som beskrevet i et høringsnotat af 29. november TDC oplyste videre, at denne analyse ville blive gennemgået i sammenhæng med en analyse af SLAparametre såvel for terminerende segmenter som for andre produkter. TDC oplyste i den forbindelse endvidere, at en sådan analyse endnu ikke var foretaget, og der derfor ikke på daværende tidspunkt forelå resultater heraf, som TDC kunne fremsende til. Ved høringssvar af 11. februar 2009 har TDC over for tilkendegivet, at selskabet under henvisning til styrelsens udkast til afgørelse af 20. januar 2009 ikke finder, at det vil være rimeligt og proportionalt at fastsætte en maksimal leveringstid, der er kortere end den, der fremgår af det gældende standardtilbud. TDC anfører i den anledning bl.a., at selskabet efter forsyningspligtreglerne alene skal opfylde krav til en gennemsnitlig leveringstid. TDC henviser endvidere til, at det gældende krav på forsyningspligtområdet til gennemsnitlig leveringstid for 2 Mbit/s-kredsløb er fastsat til 39 dage for 99 pct. af ordrerne, hvorfor den omhandlede maksimale grænse i standardtilbuddet på 40 dage efter selskabets opfattelse faktisk er mindre gunstig for TDC end de vilkår, som TDC tilbyder på detailniveau. TDC anfører endvidere, at en henvisning alene til standardaftalerne for rå kobber ikke kan være relevant i forbindelse med s begrundelse for en ændring af det eksisterende standardtilbud, idet standardtilbuddene for rå kobber forudsætter, at leverancen sker på eksisterende anlæg, hvor der ikke skal udføres anlægsarbejder. Ifølge TDC kræver leverance af faste kredsløb i visse tilfælde anlægsarbejder, hvilket er mere tidskrævende. Ved en af 1. maj 2009 har TDC oplyst over for, at selskabet nu har færdiggjort en analyse for kalenderåret 2008 af de gældende leveringstider for faste analoge kredsløb af henholdsvis 64kbit-, n*64kbit- og 2Mbit-kredsløb. For så vidt angår 2 Mbit/s-kredsløbene har analysen vist, at der samlet i 2008 har været 70 ordrer med en gennemsnitlig leveringstid på 14,6 dage, og at seks af disse ordrer havde en leveringstid på over 30 dage, hvor den længste var på 56 dage. TDC medgiver i den forbindelse, at leveringstiderne for selskabets 2 Mbit/s-kredsløb således synes at være i strid med dels standardtilbuddets SLA, jf. bilag 4, hvoraf det fremgår, at 95 pct. af ordrerne skal leveres inden for 30 dage, dels bilag 1, hvori det fremgår, at 2 Mbit/s-kredsløb i tilfælde af, at der er afgivet prognose, skal leveres inden for 40 dage. TDC anfører imidlertid, at selskabets analyse af leveringstiderne har vist, at disse er begrundet i to forhold, nemlig (i) Enten er leverancedatoen udsat fra kundens side i perioden efter beordring, (ii) eller også er der tale om kredsløb til tekniske installationer, mobilmaster, hvor TDC udarbejder tilbud på anlægsarbejde. 5

6 TDC anfører i den forbindelse, at disse to situationer er omfattet af bestemmelsen i standardtilbuddets bilag 1, pkt. 4.2, sidste afsnit, hvoraf det bl.a. fremgår, at leveringstiden kan forlænges som følge af forhold uden for TDC s kontrol, jf. nærmere citatet ovenfor under pkt. 4.2 om leveringsbetingelser. TDC anfører på den baggrund afslutningsvis, at selskabets analyse af leveringstiderne for faste kredsløb ikke giver selskabet anledning til at ændre formuleringer i det gældende standardtilbud, herunder ændre eller forkorte de gældende maksimale leveringstider. Lovgrundlag Det for denne afgørelse relevante marked er engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13). traf den 13. februar 2006 afgørelse på markedet i henhold til telelovens 51. Den 2. april 2007 traf en tillægsafgørelse på marked 13, i henhold til hvilken den pålagte samhusningsforpligtelse blev udvidet i forhold til den hidtil gældende. 42 i teleloven angiver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller kommunikationstjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af lovens 51 og 76 a, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på vilkår eller betingelser, der er i overensstemmelse med de pålagte forpligtelser. I s afgørelse på marked 13 har styrelsen i medfør af telelovens 51 a, jf. 51, stk. 3, nr. 1, bl.a. pålagt TDC at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet af markedsafgrænsningen på marked 13. I samme afgørelse har i medfør af telelovens 51 c pålagt TDC en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud for adgangen til disse produkter. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 5 til afgørelsen. TDC har på baggrund heraf udarbejdet et standardtilbud om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb. kontrollerer, at standardtilbuddet er udfærdiget i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne telelovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, jf. telelovens 72, stk. 1, som har følgende ordlyd: 72. kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. I medfør af telelovens 73, stk. 1, meddeles resultatet af s kontrol, jf. 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud. 6

7 Af telelovens 73, stk. 1, sidste pkt., fremgår det: 73. kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. Af telelovens 73, stk. 2, fremgår det: Stk. 2. I forbindelse med s påbud efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er omfattet af standardtilbuddene. Når endelig afgørelse er truffet efter telelovens 73 stk. 1, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud, jf. telelovens 73, stk. 3. s vurdering Ad punkt 4.2 Leveringsbetingelser (aftalens bilag 1): Det fremgår af TDC s standardtilbud med bilag af 16. maj , at de fastsatte maksimale leveringstider for prognosticerede forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2 Mbit/s leveres af TDC inden for 40 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse. For øvrige forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2 Mbit/s har TDC en maksimal leveringstid for mindst 90 pct. af forbindelserne på 60 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse. Ved vurderingen af, om det er rimeligt at pålægge TDC at forkorte den nuværende maksimale leveringstid på 40 dage for prognosticerede forbindelser, finder det indledningsvis relevant i et vist omfang at sammenholde leveringstiderne på engrosniveau, som TDC har fastsat i standardtilbuddet, med TDC s gennemsnitlige leveringstider for faste kredsløb på slutbrugerniveau. En sammenholdelse af leveringstiderne på henholdsvis engrosog slutbrugerniveau er efter styrelsens opfattelse relevant for vurderingen af rimeligheden af leveringstiderne på engrosniveau, idet en længere leveringstid på TDC s engrosniveau end på TDC s slutbrugerniveau vil virke hæmmende for den frie konkurrence på markedet. Dette skyldes, at det selvsagt er essentielt for alternative udbydere, at deres kunder vil kunne serviceres hurtigst og bedst muligt, og disse udbydere som minimum vil kunne tilbyde deres kunder en leveringstid, der svarer til den, som TDC kan tilbyde over for selskabets slutbrugere. Engrosleveringstiden har derfor betydning for, hvordan der kan konkurreres på parameteret leveringstid over for kunderne. har i den forbindelse konstateret, at der for TDC s egen levering af faste kredsløb til slutbrugere omfattet af selskabets forsyningspligt på slutbrugerniveau er fastsat krav for så vidt angår 2- og 4-trådstilslutning om en gennemsnitlig leveringstid for 95 pct. af ordrerne på 29 dage fra ordrebestilling. Ydermere er det fastsatte minimumskrav for den gennemsnitlige levering af forbindelser med en kapacitet på 2 Mbit/s for 99 pct. af ordrerne fastsat til 39 dage fra ordrebestilling. 9 Som revideret af TDC den 3. april

8 bemærker således, at TDC s gennemsnitlige leveringstider for faste kredsløb på slutbrugerniveau er kortere end eller på niveau med TDC s maksimale leveringstider på engrosniveau. Dette finder kan gøre det vanskeligt for en alternativ udbyder af faste kredsløb at garantere en kunde en leveringstid, der svarer til TDC s maksimale leveringstid på slutbrugermarkedet. Allerede på grundlag heraf finder, at ovennævnte forskelle i TDC s leveringstider på henholdsvis engros- og slutbrugerniveau er udtryk for, at den maksimale leveringstid for de prognosticerede forbindelser på engrosniveau i en vis udstrækning bør kunne forkortes. bemærker i den forbindelse yderligere, at det fremgår af marked 13-standardtilbuddets bilag 5, Service Level Agreement, at der ved leveringen af prognosticerede forbindelser med en kapacitet på mindre end eller lig med 2 Mbit/s er indsat en SLA, hvor den gennemsnitlige leveringstid er fastsat til 15 arbejdsdage. finder tillige på den baggrund, at det må være muligt for TDC at forkorte den maksimale leveringstid for de prognosticerede forbindelser på engrosniveau i forhold til den gældende leveringstid, idet styrelsen hertil bemærker, at TDC tidligere i sagsforløbet har oplyst at ville foretage en analyse af muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider, og at denne analyse vil blive gennemgået i sammenhæng med en analyse af SLA-parametre såvel for terminerende segmenter som for andre produkter. bemærker i den forbindelse, at det fremgår af TDC s af 1. maj 2009, at den af selskabet nu foretagne analyse af leveringstiderne for faste kredsløb netop bl.a. er foretaget på baggrund af en sammenholdelse med TDC s standardtilbuds SLA, jf. bilag 4. Derudover bemærker, at TDC i medfør af afgørelsen af 13. februar 2006 på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb bilag 5, Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb er pålagt i relevant omfang at afstemme standardtilbud med ordlyden af bilag 5, punkt 2, vedrørende overordnede krav til indhold af standardtilbud. Det fremgår heraf bl.a.: Nedenfor anførte typer vilkår i standardtilbud skal i relevant omfang afstemmes med tilsvarende typer vilkår i andre standardtilbud, der måtte være udfærdiget som følge af en forpligtelse pålagt TDC på andre markeder i medfør af telelovens 51, stk. 1, jf. 51 c. - Bestillingsprocedurer. - Leveringstider. - Netstyring, herunder fejlmeldingsprocedurer. - Typiske reparationstider. - Procedurer for kontakt til slutbrugere. - Ændringer i slutkundeforhold. - Gyldighedsperiode og genforhandling. har i tilknytning hertil noteret, at det fremgår af TDC s standardtilbud for henholdsvis rå kobber, delt rå kobber og bit stream access (BSA), at den maksimale leveringstid i henhold til TDC s standardtilbud for disse 8

9 produkter er 20 arbejdsdage for ordrer med teknikerbesøg og henholdsvis 10 eller 18 dage for Gør-Det-Selv BSA med samproduktion/delt rå kobber og BSA uden samproduktion/rå kobber regnet fra TDC s modtagelse af operatørens bestilling. kan således konstatere, at leveringstiderne for bl.a. rå kobber, delt rå kobber (marked 11) samt BSA (marked 12), som baseres på rå kobberforbindelser, i henhold til standardtilbuddene er væsentlig kortere end den omhandlede leveringstid for terminerende segmenter af faste kredsløb. IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af markedsafgrænsningen på marked 13, jf. afgørelsen af 13. februar 2006 over for TDC på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb, at terminerende segmenter af faste kredsløb også kan leveres via TDC s kobberforbindelser. Marked 13 omfatter dog alle terminerende segmenter af faste kredsløb uanset teknologi. På baggrund af en samlet vurdering af de ovennævnte omstændigheder finder ITog Telestyrelsen det således rimeligt, at den omhandlede maksimale leveringstid for prognosticerede forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2 Mbit/s forkortes. Ved rimelighedsvurderingen af en forkortelse af den omhandlede maksimale leveringstid for de prognosticerede forbindelser har navnlig lagt vægt på, at TDC s maksimale leveringstid på engrosniveau ud fra et konkurrencemæssigt hensyn kan virke hæmmende for den frie konkurrence på markedet, idet en alternativ udbyder af faste kredsløb selvsagt er afhængig af de leveringstider, der udbydes på engrosniveau, i forhold til de garanterede leveringstider denne selv kan tilbyde på slutbrugerniveau. En forkortelse af den i standardtilbuddet omhandlede leveringstid vil efter s opfattelse endvidere i højere grad afspejle den nuværende SLA i TDC s standardtilbud, hvor den gennemsnitlige leveringstid er på 15 arbejdsdage. bemærker endelig, at TDC over for styrelsen tidligere i sagsforløbet har tilkendegivet, at de omhandlede leveringstider for prognosticerede forbindelser har været uændrede igennem en længere periode, og at selskabet har været indstillet på at foretage en nærmere analyse af muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider. finder ikke, at det ændrer styrelsens vurdering i sagen, at TDC på baggrund af en nu gennemført analyse af leveringstiderne for faste kredsløb konkluderer, at der ikke er anledning til at forkorte de gældende leveringstider, idet TDC henviser til, at de tilfælde, hvor TDC har overskredet den omhandlede frist, er tale om situationer, som ligger uden for TDC s kontrol. Ved s samlede vurdering af, at den omhandlede maksimale leveringstid for prognosticerede forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2 Mbit/s bør forkortes, finder styrelsen imidlertid også og ud fra en rimelighedsbetragtning, at der bør skelnes mellem prognosticerede kredsløb, der kræver anlægsarbejder, og kredsløb, der ikke kræver anlægsarbejder. IT- og Telestyrelsen anerkender herved som af TDC anført i sagen, at det kan have en betydning for længden af leveringstiden af de prognosticerede kredsløb, hvorvidt 9

10 der skal foretages anlægsarbejder eller ej. bemærker hertil, at Telia i sine bemærkninger til sagen tillige har henvist til denne sondring. finder på den baggrund, at det vil være rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre det omhandlede standardtilbud, således at den maksimale leveringstid for prognosticerede forbindelser med en kapacitet på mindre end eller lig med 2 Mbit/s, som ikke kræver anlægsarbejde, fastsættes til 20 arbejdsdage, regnet fra tidspunktet for TDC s modtagelse af operatørens bestilling. For så vidt angår prognosticerede forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2 Mbit/s, som kræver anlægsarbejder, vil den maksimale leveringstid efter standardtilbuddet fortsat være 40 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse. skal afslutningsvis pointere, at styrelsens afgørelse om at pålægge TDC at forkorte den omhandlede leveringstid ikke alene er begrundet i en henvisning til standardaftalerne på rå kobber eller alene i en henvisning til TDC's leveringstider på forsyningspligtområdet, men er baseret på en samlet vurdering af de ovenfor omhandlede omstændigheder. For så vidt angår det omhandlede standardtilbuds vilkår om levering af øvrige forbindelser, har branchen ikke gjort indsigelser over for den maksimale leveringstid på 60 dage. har derfor på nuværende tidspunkt ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af denne leveringstid. ITog Telestyrelsen forbeholder sig imidlertid ret til at revurdere den maksimale leveringstid for øvrige forbindelser på et senere tidspunkt, såfremt dette måtte blive aktuelt. Øvrig vurdering: kan konstatere, at TDC som påbudt i styrelsens afgørelse af 17. april 2008 vedrørende standardtilbud af 16. maj 2008 om transmissionsydelser har indskrevet type 2-access-ben, som indgår i produktet n*64 kbit/s i standardtilbuddet. skal imidlertid bemærke, at det ikke klart fremgår af det omhandlede standardtilbud, at der er tale om ét samlet produkt, hvori der både indgår type 1-access-ben 10 og type 2-access-ben. IT- og Telestyrelsen skal anmode om, at dette forhold bringes i orden. ooo0ooo 10 Det bemærkes, at TDC i forbindelse med standardtilbudsbehandlingen på marked 13 anerkendte, at de 2 Mbit/s-accesskredsløb, der indgår i n*64 type 1-access-ben, er omfattet af standardtilbuddet, jf. høringsnotat af 29. januar 2008 vedrørende TDC s standardtilbud for transmissionsydelser (marked 13 - engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb). 10

11 I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer således følgende AFGØRELSE: TDC A/S skal herved i standardtilbud om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13): ændre bestemmelsen i punkt 4.2 i bilag 1 om leveringsbetingelser således, at den maksimale leveringstid for prognosticerede forbindelser med en kapacitet på mindre end eller lig med 2 Mbit/s, som ikke kræver anlægsarbejde, fastsættes til 20 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for TDC's modtagelse af operatørens bestilling ooo0ooo Klagevejledning s afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og Telestyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Charlotte Stausholm 11

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 11. juni 2014 /seyadi-erst /andlon-erst /rasjak-erst Afgørelse vedrørende TDC A/S bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosmarkederne

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om ændring af TDC's standardtilbud på Samhusning s iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning Med brev af 28. april 2004

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. IT- og Telestyrelsens tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. IT- og Telestyrelsens tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 28. januar 2005 s tilsyn med overholdelse af telelovens 52 - Ikkediskrimination I medfør af 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 skal TDC A/S som udbyder med stræk markedsposition

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere