HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9"

Transkript

1 strategi

2 Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan 12 HR-strategi for Hvidovre Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. oktober Kontakt: Udviklingschef Hanne Rasmussen Tlf.: , HR-konsulent Yery Ibarra-Hansen Tlf.: , HR-konsulent Nina Roth Tlf.: , HR-strategi for Hvidovre Kommune 2

3 Vores vigtigste ressource Kommunalt arbejde handler om mennesker. Og kommunens vigtigste ressource i opgaveløsningen er mennesker. Det er væsentligt at have økonomien og teknologien på plads, men hvis ikke vi har medarbejdere til at udvikle, styre, betjene og udføre, nytter det ingenting. Menneskelige ressourcer er nødvendigt for at få maskineriet til at fungere og for, at vi kan levere den gode service til Hvidovre Kommunes borgere på alle områder. Denne HR-strategi skal være med til at sikre, at vi tager godt vare på vores vigtigste ressource kommunens ledere og medarbejdere. Med vores anerkendende kultur, arbejdet for trivsel og udvikling, lederuddannelse osv. gør vi allerede meget på HRområdet, men strategien her skal være med til at styrke og koordinere indsatserne, så vi bruger og udvikler de menneskelige ressourcer optimalt. Så medarbejdere og ledere trives og udvikler sig, og så de selv og organisationen oplever, at de er i stand til at matche de krav, der bliver stillet til vores opgaveløsning fra både borgerne, staten og vores samarbejdspartnere. Arbejdet med at udvikle HR-strategien har både involveret Det Centrale Samarbejdsudvalg og forskellige lederfora og er politisk godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. oktober Med venlig hilsen Kit Claudi, Lars Lauridsen, Anders Thanning, Erik Pedersen, Gerth Nelth, Lau Svendsen-Tune og Milton Graff Pedersen HR-strategi for Hvidovre Kommune 3

4 HR-vision Vi er kendt som en attraktiv og effektiv arbejdsplads, hvor vores anerkendende virksomhedskultur afspejler sig i alt det, vi siger og gør, og hvor engagerede medarbejdere leverer professionel service. Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere, at de kommunale opgaver bliver stadigt mere komplekse og udfordrende. Vi tror på, at kommunens medarbejdere og ledere er nøglen til, at kommunen lykkes, og at medarbejdere og ledere yder deres bedste, hvis de har de rigtige kompetencer til jobbet, og hvis de ved, at de gør en forskel, når de er på arbejde. Vi tror på, at medarbejdere og ledere trives bedst i en anerkendende kultur med et menneskesyn, der giver plads til, at den enkelte kan være nysgerrig og eksperimenterende inden for rammerne af fællesskabet. HR-strategien er ét blandt flere svar på nogle af de udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år: Massivt pres i retning af effektivisering og digitalisering som følge af den nuværende økonomiske krise og kommuneaftalerne Mindre arbejdsstyrke og stor afgang til efterløn og pension blandt offentligt ansatte. I Hvidovre kommune er vi særligt udfordret i forhold til afgang af ledere indenfor undervisningsområdet og daginstitutionsområdet Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og mere service og til selvbetjeningsløsninger, fleksibilitet og valgmuligheder Der er allerede fokus på de ovennævnte udfordringer, og der arbejdes på alle niveauer i Hvidovre Kommune på at imødegå udfordringerne. De mange gode initiativer skal indgå i det videre arbejde med implementeringen af HR-strategien. HR-strategien skal medvirke til at styrke og samle indsatserne og vise ledelsesmæssig retning og prioritering på områderne. HR-strategi for Hvidovre Kommune 4

5 De fælles HR-indsatser tager afsæt i kommunens værdibaserede personalepolitik, anerkendende kultur, direktionens strategibrev og resultaterne af trivselsundersøgelsen i Strategien udmønter desuden en række udefrakommende overenskomstkrav, der vedrører personaleudvikling, og strategien skal endvidere ses i sammenhæng med andre centrale strategier som fx strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune og strategisk økonomistyring De fire overordnede HR-indsatsområder i er: Ledelsesudvikling Kompetenceudvikling og talentudvikling Rekruttering Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fastholdelse For hvert strategisk indsatsområde vil der blive lavet handleplaner for de konkrete aktiviteter. Strategien skal ses dynamisk. Det betyder, at direktionen årligt gør status og følger op på mål og aktiviteter. Mål og aktiviteter vil blive revurderet i forhold til de aktuelle udfordringer kommunen står overfor. Det kan fx berøre rækkefølgen af prioriteringerne eller indholdet i handleplanerne. HR-strategien omfatter alle medarbejdere, men er først og fremmest tænkt som et pejlemærke for ledere i Hvidovre Kommune i et samspil med CSU. Lederne skal gå foran, hvis HR-strategien skal lykkes, og de skal påtage sig ansvaret for at opnå resultater sammen med medarbejderne. HR-strategien er behandlet i det centrale samarbejdsudvalg d. 16. september 2010 og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. oktober HR-strategi for Hvidovre Kommune 5

6 HR-indsatsområder Ledelsesudvikling Udøvelse af god ledelse er afgørende for, om vi i Hvidovre Kommune lykkes med at opfylde vores mål og strategier og dermed opfylder servicekravene over for borgerne. Der bliver stillet krav til lederne i forhold til kommunens ledelsesgrundlag, og det forventes, at lederne har en ledelsesstil, der matcher den anerkendende kultur. Det ledelsesmæssige krydspres og de stadigt skiftende vilkår, der er i en politisk ledet organisation, stiller store krav til ledernes ledelsesmæssige kompetencer bl.a. i form af øget fokus på resultatkrav og digitalisering. Det er derfor vigtigt, at lederne forstår at mestre både management, hvor der er fokus på effektiv drift, og leadership, hvor fokus er på processer og relationer. Det skal være tydeligt for dem, hvad der stilles af krav og forventninger til deres ledelsesmæssige kompetencer. I Hvidovre Kommune vil vi derfor arbejde målrettet med lederudviklingstiltag, der understøtter kommunens ledelsesgrundlag og spiller sammen med alle de centrale og decentrale initiativer, der allerede er i gang. Prioriterede aktiviteter 1. Ledelsesgrundlag Et nyt ledelsesgrundlag udarbejdes i Processen starter i direktionen. Ledere på alle niveauer i kommunen involveres gennem dialog med direktionen. Ledelsesgrundlaget skal være med til at tydeliggøre krav og forventninger til lederne og skal kunne bruges aktivt i rekruttering af nye ledere. 2. Målrettede lederuddannelse og lederudvikling for ledere på alle niveauer Alle ledere i Hvidovre Kommune tilbydes et målrettet lederuddannelsesforløb eller lederudviklingsforløb, der passer til deres ledelsesniveau. I Hvidovre Kommune antager vi, at ledelse er en profession. Målrettet lederuddannelse er med til at klæde lederne på til at kunne lede professionelt og matche ledelsesgrundlagets krav og forventninger. Nye ledere i Hvidovre skal indenfor det første år af deres ansættelse tilbydes en lederuddannelse eller et udviklingsforløb, der passer til deres ledelsesniveau. For institutionsledere vil det typisk være Den offentlige lederuddannelse (DOL). Forløbet afstemmes med nærmeste leder og gennemføres under hensyntagen til uddannelseskapaciteten på fx DOL. HR-strategi for Hvidovre Kommune 6

7 DOL udbydes af Hvidovre Kommune i samarbejde med andre Vestegnskommuner og giver deltagerne mulighed for at danne ledernetværk internt i kommunen og på tværs med andre sammenlignelige kommuner. Uddannelsens introduktionsmodul har lokalt Hvidovre indhold, der hjælper nye ledere med at forstå organisationen Hvidovre Kommune. Uddannelsen er finansieret af trepartsmidler og er derfor gratis. Ledere i Hvidovre, der ikke har en lederuddannelse, der passer til deres ledelsesniveau, skal sammen med deres leder afklare, hvornår og hvordan de kan starte på en passende lederuddannelse eller lederudviklingsprogram. Det skal afklares ved den årlige lederudviklingssamtale. Kommunen igangsætter et projekt, der skal skabe lederudviklingsprogrammer for ledere, der ikke er i målgruppen for Den offentlige lederuddannelse fx gruppeledere. 3. Lederevaluering Lederevaluering i Hvidovre Kommune skal skabe afsæt for en udviklingsproces for den enkelte leder og for en udviklingsproces for god ledelsespraksis i kommunen. Intentionen med lederevalueringen er at styrke sammenhængen mellem lederens egen udvikling og organisationens mål for det store fællesskab (kommunen) og for det lille fællesskab (institutionen/afdelingen/fagområdet). 4. Ledernetværk og mentorordninger for ledere Ledere tilbydes ledernetværk, der kan supplere allerede eksisterende netværk og især nye ledere tilbydes mentorordning med erfaren leder i kommunen. Ledere efterspørger ofte sparring og netværk til at kvalificere deres ledelse. Ledernetværk og mentorordninger er med til at øge ledernes trivsel og styrke deres ledelsesmæssige kompetencer gennem refleksion over egen ledelsespraksis. 2 Kompetenceudvikling og talentudvikling Vi skal være effektive og levere en professionel service over for borgerne. Det kræver dygtige og engagerede medarbejdere, der udfører kerneopgaverne. Det er væsentligt, at kommunens medarbejdere trives og engagerer sig i deres arbejde; at de ved, de gør en forskel; at de kan og vil sætte sig selv i spil, og at de får tilbudt udviklingsmuligheder. Med udgangspunkt i de fokusområder som kommunens strategier er rettet mod, skal medarbejderne samtidig leve op til de krav og forventninger, der stilles til dem. Lederens opgave er i samspil med medarbejderne at sørge for, at jobfunktioner, kompetencer og medarbejdernes udviklingsønsker understøtter de strategiske fokusområder. Kompetenceudviklingsaktiviteter på tværs i kommunen skal bl.a. bidrage til at løfte kommunens strategi for digitalisering og it-anvendelse, der har fokus på lokal itledelse og kompetenceudvikling for alle it-brugere i Hvidovre Kommune. HR-strategi for Hvidovre Kommune 7

8 Kommunen har brug for en synlig og tydelig medarbejderidentitet både indadtil og udadtil, så både ledere og medarbejdere og kommende ansøgere kender de mulige karriereveje. Der skal derfor være fokus på talentudvikling, så talentfulde medarbejdere ikke udvikler sig ud af kommunen men i stedet bliver i organisationen. Kompetenceudvikling handler også om at give den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle sig i jobbet og med jobbet og ikke nødvendigvis kun via udviklingsprogrammer, kurser og lignende. Kommunen skal derfor både tænke kompetenceudvikling i hverdagen og mere målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere. Vi skal sikre, at der er en god sammenhæng mellem de krav, der bliver stillet til medarbejderne og deres forventninger og muligheder. Prioriterede aktiviteter 1. Talentudviklingsprogrammer for medarbejdere og ledere Hvidovre Kommune udvikler i samarbejde med andre Vestegnskommuner et talentudviklingsprogram. Programmet skal sammen med et internt talentudviklingsprogram (traineeforløb) koordineres med andre talentudviklingsaktiviteter i kommunen. Arbejdet med talentudvikling gør, at kommunen fastholder flere medarbejdere med potentiale i længere tid ved at give dem muligheder for nye karriereveje i kommunen. Talentudviklingsprogrammer kan bidrage til, at medarbejderes og lederes kompetencer anvendes bedst muligt og kan give kommunen et forspring i kampen om kompetencerne og de mest talentfulde medarbejdere. En større udnyttelse af det potentiale som ledere og medarbejdere besidder kan samtidig bidrage til øget effektivisering og bedre service. 2 Projektledelse og projektdeltagelse Hvidovre Kommune igangsætter kompetenceudvikling for projektledere, projektdeltagere og direktion, der har til formål at kvalificere kommunens brug af projektarbejdsformen. Kompetenceudviklingsaktiviteterne bygger bl.a. videre på kursusforløb i effektiv projektstyring i Teknisk Forvaltning og PersonaleService og erfaringerne med at køre store projekter i kommunen som fx ESDH. Fælles kompetenceudvikling i projektledelse og projektdeltagelse er med til at skabe et fælles sprog og forståelse for projektledelse og -deltagelse i kommunen. 3. Kursusmidler Kursusmidler centralt og decentralt prioriteres i forhold til kommunes strategiske indsatsområder, dog sådan at der stadig skal være plads til generelle tværgående kurser. 4. HR-værktøj Systematisk brug af HR-værktøj kan give overblik både centralt og lokalt over kompetenceudviklingsbehov. Systemet tilpasses lokale forhold. HR-strategi for Hvidovre Kommune 8

9 Hvidovre Kommune igangsætter projekt, der videreudvikler kommunens eksisterende elektroniske HR-løsning til registrering af kompetenceprofiler, kompetenceudviklingsplaner og MUS/TUS/LUS samtalemodul. Ledere og medarbejdere forventes at benytte sig af den elektroniske løsning, når det er fuldt udviklet. I udviklingsfasen køres pilotforsøg i forskellige områder. 3 Rekruttering I lighed med andre kommuner står kommunen over for rekrutteringsmæssige udfordringer på flere områder inden for de kommende år. Alderssammensætningen betyder, at mange af kommunens ledere og medarbejdere forlader kommunen inden for de næste par år. Kommunen skal derfor skærpe fokus på hele rekrutteringsprocessen og arbejde hen imod at skabe en synlig attraktiv arbejdspladsidentitet, som kan tiltrække kandidater, der matcher kommunens krav og kan blive en del af kommunens kultur. Det betyder bl.a. at kommunen skal fokusere på den positive effekt af mangfoldighed og samtidig arbejde på at optimere selve håndteringen af rekrutteringerne, så ansøgere og ledere oplever en merværdi ved at arbejde endnu mere professionelt og målrettet med rekrutteringsprocessen. Prioriterede aktiviteter 1. Kompetenceudvikling og partnerskaber for ledere ved rekruttering og ansættelse Hvidovre Kommune igangsætter aktiviteter som fx workshops og partnerskabsaftaler (gensidig forpligtende aftaler), der styrker ledernes kompetencer inden for rekruttering og ansættelse, så kommunen i højere grad tiltrækker den rigtige medarbejder til det rigtige job. Et professionelt håndteret rekrutterings- og ansættelsesforløb er med til at skabe gode historier om Hvidovre Kommune som arbejdsplads og minimere personaleomsætningen. 2. Kommunens medarbejder-/arbejdspladsidentitet (branding) via forskellige medier En synlig medarbejderidentitet og arbejdspladsidentitet er med til at tiltrække potentielle nye medarbejdere. Den synliggør den værdi, kommunen skaber for samfundet og dermed borgerne og tydeliggør det meningsfulde i at arbejde i Hvidovre Kommune. En arbejdsgruppe udvikler et koncept for branding af kommunen bl.a. i form af et jobunivers på hjemmesiden. 3. Test i forbindelse med ansættelse af ledere på et vist niveau Som et led i professionaliseringen af rekrutteringsprocessen udvikles retningslinjer for udvælgelse af kandidater herunder bl.a. forslag til hvilken type test, der skal anvendes og hvilke stillinger, der er omfattet af kravet om en test. HR-strategi for Hvidovre Kommune 9

10 4. Håndtering af den administrative del af rekrutteringsforløbet Kommunen igangsætter projekt, der skal undersøge markedet for et elektronisk værktøj til håndtering af den administrative del af rekrutteringsforløbet. Projektet skal give en mere effektiv sagsbehandling. Ansøgerne skal opleve en nem og hurtig tilgang til kommunen og hurtige tilbagemeldinger på deres ansøgninger. 4 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatholdelse Hvidovre Kommune skal kunne levere effektiv og professionel service af stadig højere kvalitet, samtidig med at den demografiske udvikling peger på, at der bliver færre hænder til at løfte opgaven. Kommunen skal derfor skabe attraktive rammer og vilkår, så de nuværende medarbejdere har lyst til at blive ved med at være ansat i kommunen og samtidig anbefaler kommunen som en god arbejdsplads til potentielle ansøgere. Den anerkendende kultur udvikler sig med organisationen, og der skal til stadighed arbejdes med at genopfinde den anerkendende kultur og tænke den ind i forhold til det, der rører sig i organisationen fx Lean og Acadre. Samtidig skal der være fokus på det eksperimenterende og innovative. Målet er at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor arbejdet opleves meningsfuldt og fagligt udviklende. Arbejdspladsen skal være rummelig nok til at kunne fastholde medarbejdere, der har brug for individuel hensyntagen. I forbindelse med overenskomst 2008 er der indgået en række aftaler, som er med til at fastsætte rammer for arbejdet med trivsel og fastholdelse, fx Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Hvidovre Kommune er langt med at implementere aftalerne. Målet er, at vi sætter overliggeren lidt højere. Prioriterede aktiviteter 1. Anerkendende kultur genopfindes og videreudvikles Anerkendende kultur skal stadig genopfindes og aktivt indarbejdes i fx tværgående projekter i kommunen som ESDH, Lean, projektstyring og lederuddannelse. Vi tror, at et vedvarende fokus på anerkendende kultur er med til at skabe arbejdsglæde, trivsel og innovation. 2. Sundere arbejdsplads Kommunen prioriterer fælleskommunale indsatser, der videreudvikler allerede eksisterende tilbud og udbygger indsatser mod stress, vold og mobning. Attraktive tilbud og forebyggende indsatser er med til at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen og mindske sygefraværet. HR-strategi for Hvidovre Kommune 10

11 3. Fleksibel arbejdsplads Den fleksible arbejdsplads er for mange medarbejdere den attraktive arbejdsplads. Kommunen videreudvikler og synliggør kommunes tilbud om at tilpasse arbejdet til medarbejdernes livsfaser og individuelle behov fx gennem mulighed for hjemmearbejdsplads, seniorpolitik, fleksible arbejdstider og tilpassede arbejdsopgaver. Individuelle hensyn er med til at skabe den attraktive arbejdsplads og fastholde medarbejdere, kommunen gerne vil fastholde. 4. Trivselsmålinger og APV kobles sammen Trivselsmåling og APV kobles sammen i en fælles elektronisk måling for at mindske antallet af målinger og for at have mulighed for systematisk at kunne opsamle information, der peger på tværgående indsatser. Resultaterne fra den fælles måling kan suppleres med andre trivselsprocesser og andre metoder til kortlægning af arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. HR-strategi for Hvidovre Kommune 11

12 Tids- og aktivitetsplan Direktionen træffer beslutning om, hvor ansvaret for de prioriterede aktiviteter ligger. Det vil sige, at hvert indsatsområde har en initiativtager (projektejer) og en tovholder. Det tilstræbes, at der for hver aktivitet er deltagelse af ressourcepersoner på tværs af kommunen herunder ressourcepersoner fra de decentrale led. Hvor det giver mening, vil handleplanerne være baseret på skabeloner fra kommunens projektværktøj effektiv projektstyring. Indsatsområde Aktivitet Start/slut Ledelsesudvikling Ledelsesgrundlag Målrettet lederuddannelse DOL Lederudvikling for andre målgrupper Lederevaluering Ledernetværk og mentorordninger for ledere Kompetenceudvikling Talentudviklingsprogram for potentielle ledere Talentudviklingsprogrammer for andre medarbejdergrupper Projektledelse og projektdeltagelse Kursusmidler HR-værktøj Rekruttering Kompetenceudvikling og partnerskaber for ledere ved rekruttering Branding via forskellige medier Administrativ del af rekrutteringsforløb Test af ledere i forbindelse med ansættelse af ledere på et vist niveau Attraktiv arbejdsplads Anerkendende kultur videreudvikles Sundere arbejdsplads Fleksibel arbejdsplads Trivselsmåling og APV HR-strategi for Hvidovre Kommune 12

13 Tids- og aktivitetsplan Ledelsesudvikling Ledelsesgrundlag DOL (målrettet lederudd.) Lederudvikling for andre målgrupper Lederevaluering Ledernetværk & mentorordninger Kompetenceudv. Talentudvikling for potentielle ledere Talentudv. for andre medarbejdergr. & traineeprogrammer Projektledelse & projektdeltagelse Kursusmidler HR-værktøj Rekruttering Kompetenceudvikling ift. rekruttering Branding via forskellige medier Test ifm. ansættelse af ledere på et vist niveau Administrative dele af rekrutteringsforløb Attraktiv arb.plads Anerkendende kultur (videreudvikling) Sundere arbejdsplads Fleksibel arbejdsplads Trivseslmåling og AVP Udviklingsfase Implementering, evaluering og justering HR-strategi for Hvidovre Kommune 13

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere