Nyttige links til evaluering Kurser for lærere Evalueringsmetoder UNIVERSITY COLLEGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttige links til evaluering Kurser for lærere Evalueringsmetoder UNIVERSITY COLLEGE"

Transkript

1 Porteføljer. Læringsstrategi og evalueringsmetode, Århus kommunale skolevæsen, Risager, Marianne og Inge-Lise Thomsen: Filurkatten, portfolio og logbog, Malling Beck, 2001 (- især til indskolingen). Tove Løve: Elevsamtalen - fra samtaleark til uddannelsesplan (Kroghs Forlag, 1999). Folkeskolen år 2000: Elementer i undervisningens tilrettelæggelse - et inspirationsmateriale (DLF, KL, UVM, marts 2000). Arne Kihlbaum Larsson, Gunnar Vingren, m.fl.: Udviklingssamtaler i skolen (Kroghs Forlag 1998). Signe Holm-Larsen m. fl: Hverdagsevaluering (Kroghs Forlag 2004). Søren Axel Sørensen: Vækstpunkter i dansk, (Malling Beck 2005). Kirsten Haastup og Erik Poulsen: Intern evaluering af de kommunikative færdigheder i engelsk. Hvad og Hvordan, F 2000, fokuspunkt nr. 3 Hæfte 12. Jørgen Chr. Nielsen: Beskrivelse og vurdering af elevernes læsning og stavning. Håndbog Folkeskolen år 2000, AKF, DLH, DPI, SFI Peter Weng og Michael Wahl Andersen: Vurderinger og evalueringer i matematikundervisningen. AKF, DLH, DPI og SFI Michael Wahl Andersen, Michael Poulsen: Trinmål i matematik, Evaluering efter 3. klasse. Elevark og Lærervejledning, Alinea Mikael Wahl Andersen og Kristine Jess. Evaluering - matematik i 1. klasse. Alina. Tingleff Nielsen og Løvbjerg. Fleksibel planlægning teknisk fix eller pædagogisk udvikling. KLEO s forlag. Mette Lidegård. John Ryding Olsson. Power i projekter og porteføljer. Jurist og økonomforbundets forlag. Tingleff m.f. Årsplanen berigende, befriende og besværlig. UVM. F Nyttige links til evaluering Danmarks Lærerforening 2002 På vej med evaluering - Samtale og Samarbejde Kvalitet Inspiration - Faglighed Kurser for lærere Evalueringsmetoder UNIVERSITY COLLEGE

2 Efter din opfattelse: Hvad skulle have været anderledes, og hvad har du manglet? Sæt en / hvis du er enig Evalueringsmetoder Kurser for lærere 48 lektioner Udvikler Lektor Mette Løvbjerg, KLEO, CVU København Nordsjælland. Resume Kurset er af 48 timers varighed og i forløbet indgår både halve og hele dage. Formålet med forløbet er at uddanne lærere til at påtage sig ansvaret for at være evalueringsfaglige fyrtårne på egen skole, altså påtage sig en ganske særlig rolle. Derfor foreslår vi, at der deltager to lærere fra hver skole. Kurset har indholdsmæssigt to perspektiver: Udvikling af evalueringskompetencer tæt på praksis samt evalueringskompetencer på organisationsniveau. Der arbejdes med konkret afprøvning i praksis, og forløbet afsluttes med udarbejdelse af en projektplan for arbejdet med udvikling af evalueringskultur på skolen. Ledelsen inddrages afslutningsvis i dette arbejde. Introduktion Skolerne arbejder i disse år på at udvikle en evalueringskultur. Opgaven er dobbeltsidig, idet evalueringerne på den ene side skal kunne danne udgangspunkt for dokumentation i forhold til omverden og på den anden side producere viden i forhold udviklingen af den interne praksis. Det kræver udvikling af evalueringskompetencer tæt på undervisningspraksis således; at lærerne erhverver sig viden om og bliver i stand til at skelne mellem forskellige måltyper, fx mellem færdighedsmål, kundskabsmål, metodemål og sociale mål og samtidigt erhverver viden om og bliver i stand til at praktisere forskellige evalueringsmetoder alt efter hvilke mål, der arbejdes med, herunder at kunne formulerer sammenhængen mellem de valgte mål og evalueringsmetode. Evalueringsperspektivet skal således være en del af lærernes samlede didaktiske kompetence. Læreren skal gerne ud fra et bevidst metodevalg løbende arbejde på at skaffe sig viden om, hvad eleverne lærer, og hvad der virker i den konkrete undervisningspraksis. Såvel evalueringsmetode som resultater skal kunne lægges åbent frem og bruges i praksis i dialog med elever, forældre og andre interessenter samt i målfastsættelsen og tilrettelæggelsen af kommende indsatser. 2 Undervisere Adjunkt Stinus Mikkelsen, CVU Nordjylland. Beskrivelse af undervisere Konsulenterfaring: Skal have arbejdet med udvikling af konkret praksis på mange skoler for herigennem at have kendskab til og erfaring med: Diversitet, modstand mod forandring, tilrettelæggelse af forandringsprocesser samt forskellige konsulentroller og positioner og med udgangspunkt heri kunne byde ind med cases eller billeder fra praksis. Relevant videreuddannelse inden for eller viden om og erfaringer med evaluering generelt eller specifikt og evalueringskultur skaffet på anden vis. Det vil sige CVU-ansatte. Litteratur/Links Peter Dahler-Larsen: Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag, Peter Dahler-Larsen: Evaluering et begreb bliver til, Syddansk Universitetsforlag, Peter Dahler-Larsen: Evalueringskultur et tiltrækkende begreb. UP. Nr.2/3 juni Eva: Selvevaluering i praksis. Moos. Leif. M.fl. Evidens i uddannelserne. DPU Kvan 65, Evaluering, JCVU, marts Personlige og sociale kompetencer evalueringsmetoder og redskaber, Frederiksberg Kommunale Skolevæsen Taube, Karin: Portfolio-Metoden undervisningsstrategi og evalueringsværktøj, Kroghs Forlag, 1999 Abildgaard, Lone og Arne Mogensen: Når det bedste er godt om porteføljer i skolen, Dafolo, 1999 Ellmin, Roger: Portfoliomodellen en måde at lære og tænke på, Gyldendal Uddannelse, 2001 Portefølje i folkeskolen, Århus kommunale skolevæsen, 2002 (Video) ( med eksempler på anvendelse i hele skoleforløbet.) 11

3 præsenter jeres foreløbige tanker. Perspektiver på arbejdet med projektplan? 13. gang Afslutning Velkomst. Opsummering og briefing af de indbudte skoleledere Præsentation af de enkelte skolers handleplan/projekter. Skoleledelserne er inviteret til dette punkt Frokost Skolemøder: ledelse og fyrtårne lægger fælles strategi Evaluering af kurset med flere metoder under hyggelige former. Undervisningsform Oplæg om evaluering og evalueringsmetoder. Besøg af gæstelærere med præsentation af egne konkrete erfaringer med udvalgte evalueringsmetoder. Afprøvning af redskaber og metoder i egen praksis. Samarbejde om konkret projekt på egen skole med vejledning af konsulent og sparring fra andre deltagere på kurset. Evalueringsform Løbende samtaler med kursisterne i undervisningen samt nedenstående skema. Skemaet udfyldes først af den enkelte og sendes herefter rundt. Hvad har været godt ved forløbet? Evaluering og dokumentation Sæt en / hvis du er enig Det kræver samtidig udvikling af evalueringskompetencer på organisationsniveau, således; at skolen samlet set arbejder systematisk med evaluering med det formål at kunne dokumentere og udvikle sin virksomhed. Hvis man som skole skal arbejde frem imod at have en egentlig evalueringskultur, må man først og fremmest sikre sig, at projektet har opbakning både hos ledelse og medarbejdere. Samtidig må man arbejde på at skabe fora og systematikker, hvor læring omkring evalueringsmetoder kan foregå, og som sikrer, at videndeling kan finde sted. At opnå netop det kræver kompetencer inden for konkret projektplanlægning samt en rollefordeling i forhold til, hvem der er pådrivere i processen og hvornår. Ledelsen kan ikke gøre det alene. Kurset sætter fokus på begge perspektiver. Kursusmål at deltagerne får en bevidsthed og viden om evaluering og dokumentation generelt og konkret i forhold til egen praksis og skolens sammensatte opgave og bruger denne viden i rollen som faglige fyrtårne på egen skole. at deltagerne får kendskab til en bred vifte af evalueringsredskaber og -metoder. at deltagerne på baggrund af konkret afprøvning i praksis får drøftet erfaringer med evaluering på flere niveauer. at deltagerne udarbejder et konkret forslag til handleplan for den enkelte skole, som skolen kan arbejde ud fra og gå videre med i arbejdet med at forankre evaluering i den daglige organisatoriske praksis. at deltagerne får øje på nye handlemuligheder i arbejdet med evaluering og bruger disse i udarbejdelsen af en konkret projektplan. Baggrund Baggrunden for kurset er Folkeskoleloven af Kravene til dokumentation og løbende evaluering er gjort tydelige, og lærerne må påregne at opkvalificere sig for at kunne leve professionelt op til kravene. Det er imidlertid også vigtigt, at lærernes mangeårige erfaringer med evaluering stadig danner udgangspunkt for ny læring. Indhold og fokus Kurset henvender sig til lærere, der har en særlig interesse i evaluering. Mindst to lærere pr. skole. Lærere, som på den ene side vil påtage sig arbejdet med selv at evaluere og udvikle evaluering i egen konkret undervisningspraksis og på den anden side vil påtage sig rollen som fyrtårne i skolens arbejde med evaluering og dokumentation. Kurset har således fokus på begge perspektiver. I første halvdel af kurset er der fokus på evaluering af konkret undervisningspraksis. Der arbejdes også med fokus på evaluering ud fra et generelt perspektiv: Hvad er evaluering, hvorfor overhovedet ofre det opmærksomhed, forskellige tilgange til evaluering summativ og formativ. Herefter sættes der fokus på faglighedens dybde, bredde og kvalitet, og der arbejdes med erkendelse af, at der findes forskellige typer af mål, som kalder på 10 3

4 forskellige evalueringsmetoder. Der arbejdes med konkret afprøvning i praksis samt erfaringsudveksling I anden halvdel af kurset er der fokus på det organisatoriske perspektiv. Hvordan kan man arbejde med projektstyring, således at evaluering ikke blot bliver noget, der udspiller sig i hjørner af skolen og praktiseres af særligt interesserede lærere med udgangspunkt i hver deres interesser og præferencer, men også er forankret i skolen som et fælles projekt, der på den ene side sætter skolen i stand til løbende og i fællesskab at udvikle praksis og på den anden side i et fælles sprog at dokumentere overfor den nære omverden (forældre) og den fjernere omverden (forvaltning og det nationale niveau), hvilke indsatser der gøres, og hvad resultatet er. Kursusplan Dato/tid Evalueringsmetoder 1.gang gang 3.gang 4.gang 5.gang gang 7.gang 8.gang gang 10.gang 11.gang 12. gang 13. gang Præsentation af programmet for forløbet. Afklaring af forventninger. Introducerende oplæg om evaluering. Kort præsentation af forskellige evalueringsmetoder og -redskaber. Portfolio sådan kan der arbejdes i praksis. Evaluering i de enkelte fag; matematik som eksemplarisk forløb. Evaluering i de enkelte fag; dansk som eksemplarisk forløb. Fra undervisningsplan til elevplan. Fra tiltale til samtale. Fra objekt til subjekt. Planlægning af forløb med egen praksis. Fremlæggelse af deltagernes erfaringer med afprøvning i praksis. Drøftelse af dilemmaer og perspektiver. Anvendelsen af evaluering. Fire forskellige tilgange til evaluering i et organisationsperspektiv. Selvevaluering Virkningsevaluering Brugerorienteret evaluering Målopfyldelsesevaluering. Introduktion til arbejdet med konkret handleplan: Organisatorisk udvikling, projektstyring Med udgangspunkt i oplæg, drøftelse af erfaringer og afprøvning i praksis udarbejder deltagerne et konkret forslag til handleplan på deres skole. Hvordan vil det være relevant og muligt at arbejde med evaluering på vores skole? Vejledning ved konsulent og sparring. Afslutning med præsentation af de enkelte skolers konkrete forslag. Repræsentanter fra ledelserne på de deltagende skoler inviteres til fremlæggelsen. Forløbet justeres løbende undervejs i samarbejde med deltagerne Hvad skal der ske næste gang 10. Gang Projektstyring Oplæg om projektstyring og ejerskab Projektets forløb og faser Det organisatoriske isbjerg Kultur i organisationer Analyse; SWOOT, interessenter domæneteori opmærksomhedspunkter i projektforløb Skolegrupper. Med udgangspunkt i selvevaluering gang 9 og dagens oplæg arbejdes der med: Formål for projektet fx at udvikle evalueringskultur for at.. Analyse af interessenter og omgivelser Sparring: To grupper præsenter jeres foreløbige tanker. 11. gang Udarbejdelse af projektplan Skolegrupper: Med udgangspunkt i arbejdet de foregående gange arbejdes der med: Status: nuværende praksis, rammer og muligheder. Projektmål: Afgrænsende, konkrete mål for netop dette projekt. Tegn/indikatorer/succeskriterier/milepæle Sparring: To grupper præsenter jeres foreløbige tanker. Perspektiver på arbejdet med projektplan? Aftaler om vejledning. 12. gang Udarbejdelse af projektplan Skolegrupper: Med udgangspunkt i de foregående gange arbejdes der med: Handleplan: Hvem gør hvad, hvornår? Evalueringsplan: Plan over, hvornår og hvordan der skal evalueres og følges op. Rollefordeling: Ledelsens rolle og fyrtårnenes rolle Sparring: To grupper 9

5 7. gang Planlægning af forløb i egen praksis Oplæg til arbejdet med tilrettelæggelse af forløb i egen praksis. Hvad har vi hørt indtil nu, som vi kan tage med og afprøve i praksis? Vigtige hovedpointer? Hvilken planlægningsmetode vil vi anvende: SMTTE, Lappemetoden eller andet Skolegrupper: Udarbejdelse af foreløbig procesplan Sparring: To grupper præsenter jeres foreløbige tanker Skolegrupper: Overvejelser i forhold til evalueringsplan. Hvad skal evalueres? Hvorfor og til gavn for hvem? Hvordan skal der evalueres med hvilke metoder og hvornår Hvem skal evaluere og hvem skal tolke resultaterne? Hvem skal have indsigt i resultaterne? Hvordan følges der op? 8. gang Videndeling Præsentation af de enkelte skolers handleplan/projekter Fælles hovedpointer. 9. gang Fire tilgange til evaluering Oplæg: Fire tilgange til evaluering Selvevaluering Virkningsevaluering Brugerorienteret evaluering Målopfyldelsesevaluering Skolegrupper: Arbejde med selvevaluering efter EVA s model. : Perspektiver på arbejdet med selvevaluering? Oversigt over lektioner og indhold 1. gang Introduktion og præsentation : Morgenkaffe. Baggrund og begrundelse for kurset. Kort præsentation af deltagerne Oplæg: Evaluering og evalueringskultur: Hvad er det? Hvad kan det bruges til? Hvad skal det nu gøre godt for? : Pause : Kursusprogram Præsentation af efterårets program og litteraturlisten med uddybende kommentarer. Afklaring af deltagernes rolle og opgaveforståelse i forbindelse med forløbet Arbejde i skolegrupper: Præsentation af skolen: Metafor, enkelt ord, stikord Hvad forstår vi egentlig ved evaluering? Status: Hvor er vi på skolen mht. evaluering? Hvilke erfaringer har vi? individuelt parvis (skolevis) grupper på tværs Frokost Præsentation af de enkelte skoler og deres erfaringer med evaluering Drøftelse i skolegrupper: Afklaring af deltagernes forventninger til forløbet: Hvad håber vi, der kan blive udviklet, ændret? Diskussion i skolegrupper: "Hvad håber vi, at vi kan efter dette forløb?" Fremlæggelse af drøftelser Afrunding på dagen. Husk: logbøger, værktøjskasse og papir til plakater, navneskilte. 2. gang Forskellige evalueringsmetoder Opsamling på sidste gang: refleksioner/kommentarer. ønsker til programmet hvordan kan de indgå? Kort oplæg om forskellige evalueringsmetoder og -redskaber formativ - summativ evaluering. anvendelsen af evaluering. et lille udpluk af redskaber og metoder Pause Oplæg. 8 5

6 Evaluering og mål hænger uløseligt sammen. Hvordan arbejde med mål? Med udgangspunkt i Fælles Mål og skelnen mellem forskellige måltyper præsenteres en konkret fremgangsmåde til teamets arbejde med at sætte mål i faglige og tværfaglige sammenhænge og fokusere Konkret arbejde/øvelse med lappemetoden Opsamling: Hvilke overvejelser gav afprøvningen Perspektiver på arbejdet med evaluering? Hvad skal der ske næste gang? 3. gang Portfoliopædagogik og evaluering Opsamling på sidste gang: Refleksioner og kommentarer Oplæg: Hvad er en portfolio? Hvorfor anvende denne metode? Hvordan konkret arbejde med den i praksis? Eksempler på forløb. Autentisk evaluering som selvstændig evalueringsform og som en integreret del af portfolioen Skolegrupper: Med udgangspunkt i et konkret forløb udarbejdes kriterier for udvælgelse til porteføljen. Perspektiver på arbejdet med portefølje? 4. gang Evaluering; Matematik som eksemplarisk forløb Opsamling på sidste gang: Refleksioner og kommentarer Oplæg: Hvordan belyser vi relationen mellem niveau, læreproces og mål, eller hvordan arbejder vi med formativ evaluering? Hvad skal evalueres? Kundskab og relationen mellem de fire elementer, der indgår heri (fakta, færdighed, forståelse og fortrolighed). Begrebsdannelse med stigende grad af refleksion. Kompetence og kompetencegrupperinger: Gengivelse og gæt, procedureregning, problemhåndtering og kritisk vurderende. Hvordan afspejles matematisk kundskab og kompetence hos en 1. klasses elev. Introduktion af begreberne: Illudere, beskrive, forklare og argumentere. Den praktiske gennemførsel af evalueringen: Introduktion til evalueringsrammen. 6 Eksempel på brug af Evaluering af faglige områder. Eksempel på brug af dagbogsblad. Eksemple på brug af evaluering af gruppeopgave Arbejde i faggrupper Med udgangspunkt i oplæg og et konkret undervisningsforløb tilrettelægges et evalueringsforløb. 5. gang Evaluering: Dansk som eksemplarisk forløb Opsamling på sidste gang: Refleksioner og kommentarer Oplæg: Vækstpunkter i dansk Læringssyn bag vækstpunkter; flowteori, personlige forudsætninger for flow, forudsætninger for flow i læringsmiljøet, afsenderproblematik, eksempler på elevtekster, sammenhænge i dansk, danskfagets tre søjler, synlige mål, undervisningsmål/læringsmål, undervisningsdifferentiering, evaluering i dansk samt eksempler på elevprofiler Øvelser i vækstpunkter Afsluttende debat: Perspektiver på arbejdet med vækstpunkter? 6. gang Fra undervisningsplan til elevplan Opsamling på sidste gang: Refleksioner og kommentarer Oplæg: Fra undervisningsplan til elevplan. Fra undervisningsmål til læringsmål. Elevsamtalen som forum for fastsættelse af og opfølgning på læringsmål, samt konkret udarbejdelse af handleplaner. Elevens inddragelse i refleksion over egen læring. Evalueringernes konstitutive virkninger Skolegrupper. Med udgangspunkt i en medbragt årsplan udarbejdes eksempler på elevplaner. Der reflekteres over elevens inddragelse i tilblivelsesprocessen Opsamling Perspektiver på arbejdet med elevplaner? Elevplaner og forældre samarbejde. 7

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Spotkurser for lærere

Spotkurser for lærere Spotkurser for lærere Portfolio UNIVERSITY COLLEGE Portfolio Spotkursus 6 lektioner Udvikler Helle Højbo Schjoldager, CEPRA, CVU Nordjylland. Resume Et kort kursus for folkeskolelærere, der arbejder med

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Evalueringsformer. VED LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING. Anette Lind lr11se1417 - Almen didaktik Hold lr-15e-ad2 SIDE 1

Evalueringsformer. VED LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING. Anette Lind lr11se1417 - Almen didaktik Hold lr-15e-ad2 SIDE 1 Evalueringsformer. VED LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING SIDE 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 3 Begrebsdefinitioner... 3 Metodeafsnit... 3 2. Teori... 4 Relationsmodellen...

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater 2005 25. oktober kl. 17-20 EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater H. C. ANDERSEN SKOLEN Evalueringskultur

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål:

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål: It som et vilkår for læring nyt fra forskningen Bent B. Andresen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Indhold: Baggrund Hvorfor? Vejledningsbehov? Hvordan? Matematik og it Hvorfor? Tilløb til nytænkning

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Alt er på hjemmesiden

Alt er på hjemmesiden En NY Folkeskole - Esbjerg kommune Velkommen til kursusdag 2 for ressourcepersoner Onsdag den 22.oktober Vi starter kl. 9.15 efter kaffen Alt er på hjemmesiden nyfolkeskole.wordpress.com 1 MÅL LÆRING EFFEKT

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: 12.972 Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation VUC Vingsted kursus Onsdag d. 11. August 2010 Christina Laugesen, Evalueringskonsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvem er jeg? Christina Laugesen

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Notat om undervisningsdifferentiering September 2011

Notat om undervisningsdifferentiering September 2011 Notat om undervisningsdifferentiering September 2011 Undervisningsdifferentiering lovgrundlag og historik Med vedtagelsen af folkeskoleloven i 1993 blev den udelte enhedsskole indført i Danmark, og undervisningsdifferentiering

Læs mere

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Praktikansvarlig: Signe Piil Pædagogisk leder Sorø Gymnastikefterskole Topshøjvej 50 4180 Sorø Tlf.: 57830034, Mobil: 22829215 E-mail: sa@sge.nu 1. Skolen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Er vi på vej mod MÅLINGSstyret undervisning frem for MÅLstyret undervisning med fare for at ende med et banalt færdighedsfag?

Er vi på vej mod MÅLINGSstyret undervisning frem for MÅLstyret undervisning med fare for at ende med et banalt færdighedsfag? Er vi på vej mod MÅLINGSstyret undervisning frem for MÅLstyret undervisning med fare for at ende med et banalt færdighedsfag? Rune Hansen ruha@ucsyd.dk Hvorfor er jeg egentlig blevet inviteret? Uddannelse

Læs mere