SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat"

Transkript

1 Til Region Hovedstaden Dokumenttype Notat Dato December 2010 SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR

2 SCREENING AF PLACERINGSMULIGHEDER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR Revision V4 Dato Udarbejdet af CM Kontrolleret af SH Godkendt af CM Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR INDHOLD 1. Introduktion 1 2. Investeringsbehov i infrastruktur Trafikal betjening Investering i stationsanlæg Justeret anlægsoverslag 4 3. Bæredygtig transport Transportbehov Stationsnærhed Cykeltrafik Perspektivering 8

4 SIDE 1 1. INTRODUKTION Region Hovedstaden er i gang med at etablere et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt hospital på bar mark i Planlægningsområde Nord. Regionsrådet i Region Hovedstaden skal tage stilling til en konkret placering af dette hospital, og igangsatte derfor ved årsskiftet 2009/10 en analyse af konkrete lokaliseringsmuligheder. Rambøll har i foråret 2010 rådgivet Region Hovedstaden i forbindelse med en screening af konkrete lokaliseringsmuligheder. Rådgivningen har bestået i analyser og vurderinger af: a. Planforhold b. Miljø- og landskabelige forhold c. Infrastrukturforhold d. Forsyningsforhold Punkterne a og b har dannet grundlag for udpegning af mulige lokaliteter for et nyt hospital, mens punkterne c og d indeholder konsekvensvurderinger for hver lokaliseringsmulighed. Punkterne a og b er afrapporteret i to selvstændige notater: - Metode for screening af planforhold og lokale forhold, april Screening af planforhold og lokale forhold, april 2010 Punkt c er afrapporteret i: - Screening af infrastruktur, april 2010 Punkt d er afrapporteret i: - Screening af forsyning, april 2010 Derudover er alle hovedresultater fra analyserne samlet i rapporten - Screening af placeringsmuligheder for nyt hospital ved Hillerød Hovedrapport, maj 2010 De gennemførte analyser resulterede i udpegning af en række lokaliseringsmuligheder for et nyt hospital. Figur 1-1 er indtegnet de udpegede og analyserede lokaliseringsmuligheder.

5 SIDE 2 Figur 1-1: Oversigtskort med udpegede mulige lokaliseringer. De stiplede linjer indikerer hhv. 600 m, m og m. afstand fra S-banen I dialogprocessen mellem Regionen, By- og Landskabsstyrelsen, Hillerød Kommune og Trafikstyrelsen har Region Hovedstaden fundet behov for en uddybning af en række forhold vedrørende infrastrukturen ved et fremtidigt hospital, herunder beskrivelse af investeringsbehovet i infrastruktur samt en diskussion af bæredygtig transport. Nærværende notat skal ses som et tillæg til rapporten Screening af infrastruktur fra april INVESTERINGSBEHOV I INFRASTRUKTUR Dette afsnit indeholder en vurdering af den trafikale betjening af hhv. en nordlig og en sydlig lokalisering af hospitalet. Desuden er angivet et revideret anlægsoverslag for vej, sti og stationsanlæg. 2.1 Trafikal betjening I rapporten Screening af infrastruktur fra april 2010 er der stillet en række forslag til vejbetjening af et fremtidigt hospital. Den afgørende forskel i vejbetjeningen for de nordlige og de sydlige placeringer er, at de nordlige forudsættes primært betjent fra Overdrevsvejen, mens de sydlige forudsættes primært betjent fra en ny vejforbindelse i Transportkorridoren eller Brødeskovvej.

6 SIDE 3 Der synes, at være bred enighed om at en vejbetjening af hospitalet baseret på en enkelt adgang vil være sårbar i forhold til at sikre tilgængeligheden ved hospitalet. Der bør således planlægges mod at etablere mindst to adgange til hospitalet. Adgangene behøver ikke nødvendigvis at være ligeværdige (forstået som hvor meget trafik, der anvender adgangen), men kan hver i sær være planlagt til at håndtere specifikke grupper af trafik f.eks. ansatte, besøgene, vareleveringer, ambulancekørsel mv. Den disponering der vælges af hospitalets arealer vil i sidste ende være afgørende for hvorledes trafikken ledes til/fra hospitalet. I rapporten er givet grove overslag over anlægsøkonomien ved de forskellige infrastrukturinvesteringer. I investeringsoversigterne er kun medtaget absolut nødvendige og overordnede vejinvesteringer til betjening af hospitalet. Det er noteret, at det kan være nødvendigt med yderligere investeringer i vejnettet på det øvrige vejnet for at lede trafikken hensigtsmæssigt til og fra hospitalet gennem byområderne. Dette kan være i form af trafiksaneringer på udvalgte strækninger, vejlukninger e.lign. Vurderingen af disse investeringer vil kræve en detaljeret trafikplan for områderne, hvilket ikke har været inden for rammen af de nærværende analyser. Ligesom eventuelle nødvendige vejinvesteringer som følge af anden byudvikling i forbindelse med hospitalet ikke er medtaget. På Figur 2-1 er skematisk vist forslag til vejbetjeningen af en nordlig og en sydlig lokalisering. Vejbetjeningen af en nordlig lokalitet forudsættes at ske fra Overdrevsvejen samt en ny vejforbindelse mellem Roskildevej og hospitalet. På den skematiske figur herunder er vist en forbindelse direkte øst/vestgående forbindelse. I princippet kan forbindelsen flyttes længere mod nord, hvis dette findes hensigtsmæssigt af hensyn til en betjening af eventuel yderligere byudvikling i området. Adgangen til Roskildevej har primært til formål at give betjening for trafik fra Hillerød, mens adgangen fra Overdrevsvejen skal give betjening til det øvrige optageområde via ringvejssystemet (og rute 6) om Hillerød. Efter dialog med Hillerød Kommune er den tidligere viste vejforbindelse mellem hospitalet og Milnersvej ikke aktuel. Vejbetjeningen af en sydlig lokalitet kan som nævnt baseres på enten et vejanlæg i Transportkorridoren eller en opgradering af Brødeskovvej. Et vejanlæg i korridoren kan naturligt hænge sammen med eller være en 1. etape af en samlet Ring 5-forbindelse (mellem Helsingørmotorvejen i nord og Køge Bugtmotorvejen i syd). I rapporten er kun medtaget udgifter, der er nødvendige i forhold til en betjening af hospitalet. Dvs. at der er medtaget anlæg af en 2-sporet vej mellem Kongevejen og Hillerød Motorvejens forlængelse. Dette kan ses som en snæver betragtning, hvis anlægget skal forberedes til motorvej eller allerede fra start skal udlægges som motorvej. Det skal påpeges, at en motorvejsløsning i korridoren sandsynligvis vil medføre, at motorvejen anlægges mellem Isterødvejen og Hillerød Motorvejens forlængelse. Herved etableres tilslutningsanlæg Isterødvejen, hospitalet og Hillerød motorvejen af hensyn til den ønskelige indbyrdes afstand mellem tilslutningsanlæggene. Udover betjeningen fra vejanlægget i transportkorridoren bør hospitalet betjenes fra Frederiksborgvej. Det er ikke planen, at hverken Brødeskovvej eller Gl. Frederiksborgvej skal indgå i betjening af hospitalet og skal dermed ikke bære mere trafik end i dag, hvis der anlægges vej i Transportkorridoren. Gl. Frederiksborgvej er kun være et attraktivt alternativ for trafikanter fra Hillerød centrum. Øvrige trafikanter fra Hillerød forventes at søge via Kongevejen eller Hillerød Motorvejens forlængelse til vejanlægget i korridoren. Trafikbelastningen på Gl. Frederiksborgvej kan reguleres ved etablering af f.eks. beboersluse, som kun kan aktiveres af beboere i Ny Hammersholt f.eks. syd for Brødeskovvej, herved kan den gennemkørende trafik minimeres. Et anlæg af en vejforbindelse mellem Kongevejen og Hillerød Motorvejens forlængelse kan medføre et ændret kørselsmønster for trafikanter, der ikke har ærinde ved hospitalet. Dette forhold er ikke nærmere analyseret i nærværende.

7 SIDE 4 Figur 2-1: Oversigt med forslag til vejnetsinvesteringer Som alternativ til en ny vejforbindelse i Transportkorridoren kan Brødeskovvej opgraderes til at kunne håndtere trafikken til/fra et hospital samt tilsluttes Hillerød Motorvejens forlængelse. Løsningen vil naturligvis medføre øgede trafikale gener for beboerne i Hammersholt. Trafikbelastningen på Gl. Frederiksborgvej kan minimeres ved etablering af beboersluse nord for Brødeskovvej. 2.2 Investering i stationsanlæg Trafikstyrelsen har bidraget med et nuanceret syn på anlægsudgiften i forbindelse med etablering af nye stationer. I Table 1 er vist Trafikstyrelsen skøn på anlægsoverslag for stationerne, i overslaget indgår alene perroner, aptering og baneteknik. Der er således ikke indeholdt forplads og eventuelle P&R-anlæg. Anlægsoverslag, basisoversalg Anlægsoverslag incl. 50 %- tillæg jf. ny anlægsbudgettering i staten Overdrevsvejen 63 mio. kr. 94 mio. kr. Brødeskovvej 34 mio. kr. 51 mio. kr. Table 1: Anlægsoverslag for nye stationer (2010-priser) leveret af Trafikstyrelsen 2.3 Justeret anlægsoverslag I Table 2og Table 3 er vist en sammenfatning af behovet for investeringer vedrørende en nordlig og en sydlig lokalisering. Investeringerne dækker over investeringer i vej-, sti- og stationsanlæg. Der er i oversigten ikke taget stilling til hvilken myndighed, der kan/skal pålægges de enkelte udgifter. F.eks. vil udgiften til banerelaterede forhold ved stationer typisk høre under Trafikstyrelsen, motorveje og veje af regional betydning vil vedrøre Vejdirektoratet, mens øvrigt vej- og stinet (herunder forpladser ved stationer) typisk vil vedrøre de enkelte kommuner.

8 SIDE 5 Der er i denne rapport ikke foreslået konkrete investeringer i nye stianlæg. Det foreslås, at der afsættes en pulje til stiprojekter på 5-10 mio. kr. ved hver af lokaliteterne. Ved en mere konkret viden omkring arealdisponeringen omkring hospitalet vil det være muligt at konkretisere de nødvendige investeringer i stianlæg. For at illustrere forskellen i anlægsudgiften for vejanlæg i Transportkorridoren er det valgt at medtage både anlægsoverslag for hhv. en 2-sporet vej og et motorvejsanlæg i korridoren. Det fremgår, at et motorvejsanlæg er 3,5 gange dyrere i anlæg end en 2-sporet vej. Dette skyldes primært at specielt tilslutningsanlæggene er meget dyrere. Hvis en 2-sporet vej skal forberedes til udvidelse fra 2-spor til motorvej må anlægsudgiften forventes at være højere end angivet i tabellen, det skyldes at det vil være hensigtsmæssigt at forberede vej- og banekrydsninger til et større anlæg samt udlægge vejen i et bredere profil. Det vurderes, at den øgede omkostning kan være i størrelsesordnen mio. kr. Desuden er valgt i oversigten, at medtage et tillæg på 50 % af basisoverslaget, svarende til ny anlægsbudgettering i staten. Vest 1 Øst 1 Anlæg af 2-sporet vej i Anlæg af motorvej i Transportkorridoren Transportkorridoren Vejanlæg mellem hospital og Roskildevej 9 mio. kr. incl. kryds Vejanlæg i Transportkorridoren 92 mio. kr. 320 mio. kr. Tilslutning til overordnet vejnet 3 mio. kr. 5 mio. kr. 5 mio. kr. Pulje til stiprojekter 5-10 mio. kr mio. kr mio. kr. Vej og sti i alt mio. kr mio. kr mio. kr. Stationsanlæg 63 mio. kr. 34 mio. kr. 34 mio. kr. Arealerhvervelse 2 mio. kr. 7 mio. kr. 14 mio. kr. I alt mio. kr mio. kr mio. kr. Totalt, incl. 50%-tillæg jf. ny anlægsbudgettering mio. kr mio. kr mio. kr. Table 2: Oversigt med anlægsinvesteringer i vej, sti og stationer (2010-priser) Vest 1 Øst 1 Opgradering af Brødeskovvej Vejanlæg mellem hospital og Roskildevej 9 mio. kr. incl. kryds Opgradering af Brødeskovvej mellem 60 mio. kr. Gl. Frederiksborgvej og Hillerød Motorvejens forlængelse Tilslutning til overordnet vejnet 3 mio. kr. 5 mio. kr. Pulje til stiprojekter 5-10 mio. kr mio. kr. Vej og sti i alt mio. kr mio. kr. Stationsanlæg 63 mio. kr. 34 mio. kr. Arealerhvervelse 2 mio. kr. 3 mio. kr. I alt mio. kr mio. kr. Totalt, incl. 50%-tillæg jf. ny anlægsbudgettering mio. kr mio. kr. Table 3: Oversigt med anlægsinvesteringer i vej, sti og stationer (2010-priser)

9 SIDE 6 3. BÆREDYGTIG TRANSPORT Regionen har ønsket en kort beskrivelse af nogle af de forhold, der kan ind tænkes omkring bæredygtig transport i forbindelse lokaliseringsanalyserne. I nedenstående er først gennemgået transportbehovet ved det eksisterende hospital, herefter forhold omkring stationsnærhed og cykeltrafik i relation til vurdering af potentialet for disse transportmidler. Slutteligt et afsnit om mere generelle betragtninger vedrørende bæredygtig transport. 3.1 Transportbehov I Table 4 er vist et mere detaljeret billede af transporten til det eksisterende Hillerød Hospital i forhold til tallene angivet i screeningsrapporten vedr. infrastruktur. Det fremgår, at det samlede antal ture til/fra hospitalet er omkring ture for et gennemsnitligt årsdøgn. Dvs ture til og ture fra hospitalet. I tabellen indgår kun aktiviteterne på de somatiske afsnit af hospitalet. Transporten på en hverdag vil være højere i størrelsesordnen % end et gennemsnitligt årsdøgn. Oversigten med transportbehovet er behæftet med stor usikkerhed og kan kun ses som et overslag på omfanget af transport i forbindelse med hospitalet. Det fremgår af figuren, at de ansattes transport udgør omkring 55 % af den samlede transport i forbindelse med hospitalet. Omfang Bemærkninger Ture pr. årsdøgn (afrundet) Antal ansatte Der er ca. 220 arbejdsdage pr. år antallet af ture afhænger af antallet af deltidsansatte. Antal ture pr. arbejdsdag er Ambulante behandlinger pr. år Det forventes, at den del (30%) transporteres af pårørende, taxa, sygetransport e.lign. hvilket giver 4 ture. Øvrige patienter genererer 2 ture pr. behandling Udskrivninger pr. år 2 ture pr. udskrivning i gennemsnit 300 Besøg Et besøg pr. seng pr. dag giver 2 ture Lægevagt/skadestuen pr. år 2 ture pr. besøg 200 Håndværkere/Leverancer 500 /mm I alt Table 4: Transportbehov til eksisterende Hillerød Hospital, antal ture per årsdøgn På baggrund af registreringer af parkerede cykler ved hospitalet, oplysninger vedrørende antallet af på- og afstigere ved busstoppestederne samt et skøn på antallet af personer, der går til/fra hospitalet er der i Table 5 opstillet et estimat på antallet af ture fordelt på transportmidler.

10 SIDE 7 Det fremgår af tabellen, at transporten til/fra hospitalet er domineret af biltrafik. Biltrafikken udgør % af den samlede transport i forbindelse med hospitalet. Antal ture Andel Gang % Cykel % Kollektiv (Busser) % Biler % I alt % Table 5: Antal ture til/fra eksisterende Hillerød Hospital fordelt på transportmiddel Det må forventes, at antallet af ture (totalt set) ved en fremtidig placering på bar mark ikke er væsentligt anderledes end ved det eksisterende hospital. Antallet af ture må ligeledes forventes at være stort set proportional med aktiviteten på hospitalet, dvs. antal ansatte, antal behandlinger mv. 3.2 Stationsnærhed Specielt arbejdspladsens afstand til en station har stor betydning for anvendelsen af tog i forbindelse med bolig-arbejdsstedsrejsen. I Table 6 er vist sammenhængen mellem fordelingen på transportmidler og stationsafstanden. Tabellen er baseret på udtræk fra Transportvaneundersøgelser gennemført til arbejdspladser i de ydre byfingre i Hovedstadsområdet. Det påpeges, at fordelingen i Table 6 dækker ture til alle typer arbejdspladser og alle ture til arbejdspladserne og ikke alene arbejdspladser på hospitaler. Tabellen viser hvorledes andelen af togrejsende falder med stigende afstand fra stationen. Det fremgår, at andelen af ture med tog til arbejdspladsen falder fra 12 % ved en stationsnær placering på m. til 5 %, hvis der er mere end m. til stationen. Det fremgår endvidere af tabellen, at andelen af ture med bus stort set er uafhængig af stationsafstanden. Afstand fra station til arbejdsplads Hovedtransportmiddel m m m Tog 12 % 8 % 5 % Bus 3 % 4 % 3 % Gang og cykel 22 % 18 % 18 % Bil 63 % 70 % 74 % Total 100 % 100 % 100 % Table 6: Ture til arbejdspladser i de ydre byfingre i Hovedstadsområdet fordelt efter transportmiddel 1 I forhold til det nuværende bosætningsmønster for ansatte på Hillerød Hospital synes forskellen på en nordlig og en sydlig lokalisering primært at være oplandet langs Frederiksværkbanen. Det er ikke umiddelbart muligt uden betydelige omkostninger at føre Lille Nord frem til en station ved Overdrevsvejen. 3.3 Cykeltrafik Andelen af cykel- og gangture falder med afstanden mellem bolig og arbejde. Herunder er opgjort cykel- og gangandelen for ture til arbejdspladser i de ydre byfingre afhængigt af afstanden mellem bolig og arbejde (pendlingsafstanden). Table 7 viser, at hvis arbejdspladsen ligger 0-5 km fra et arbejdskraftopland er cykel- og gangandelen i oplandet ca. 40 %, men ligger arbejdspladsen 2-7 km fra et arbejdskraftopland er cykel- og gangandelen i oplandet ca. 25 %. 1 De ydre byfingre er her defineret som følgende kommuner: Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Hillerød, Allerød, Rudersdal, Furesø, Frederikssund, Egedal, Ballerup, Roskilde, Høje Taastrup, Køge, Solrød og Greve. Kilde Transportvaneundersøgelsen

11 SIDE 8 Pendlingsafstand Cykel- og gangandel 0-5 km. 39 % 1-6 km. 32 % 2-7 km. 24 % 3-8 km. 21 % Table 7: Cykel- og gangandel for ture til arbejdspladser i de ydre byfingre i Hovedstadsområdet 1 For at illustrere, hvilken betydning en lokalisering af hospitalet kan have for andelen af ansatte, der vælger at gå eller cykle til/fra arbejde er i nedenstående Table 8 optalt antal ansatte inden for forskellige afstande fra hhv. en nordlig og en sydlig lokalisering af hospitalet (Vest1 og Øst1). Det påpeges, at der er taget udgangs punkt i de nuværende ansattes bopæl. Uanset hvilken lokalisering af det fremtidige hospital, der vælges må der forventes en ændret arbejdskraftslokalisering. Dette vil nok især gøre sig gældende ved en sydlig placering. Det fremgår, af Table 8 at antallet af ansatte i båndet 0-5 km. er 250 personer mindre ved en sydlig placering end ved en placering tættere ved Hillerød. Der er således en beskeden forskel i arbejdskraftslokaliseringen. Afstand mellem bolig og hospital Antal ansatte ved Hillerød Hospital Vest1 0-5 km km Table 8: Antal ansatte ved Hillerød Hospital inden for forskellige afstandsbånd mellem bolig og hospital På tilsvarende vis er antallet af indbyggere optalt i de forskellige afstandsbånd. Table 9 viser, at der er minimale forskelle på indbyggertallet i de valgte afstandsbånd. Øst1 Afstand mellem bolig og hospital Vest1 Indbyggertal 0-5 km km Table 9: Antal indbyggere inden for forskellige afstandsbånd mellem bolig og hospital Det kan ikke når man isoleret ser på arbejdskraftsoplandet konkluderes at lokaliseringen af hospitalet hhv. ved Vest1 og Øst1 har betydning for det potentielle opland for cykelanvendelse i forbindelse med bolig/arbejdsstedsrejsen. Ses mere generelt på cyklepotentialet kan det ikke afvises at jo tættere og større et byområde er jo større er potentialet for cyklen som et attraktivt transportmiddel. Dette kan begrundes i den generelt kortere afstand og det bredere udvalg i det større byområde af fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder, skoler og daginstitutioner mv. Samtidigt er bilejerskabet generelt lavere jo større byområdet er. Øst1 3.4 Perspektivering Når man betragter bæredygtighed i forbindelse med et nyt stort byggeprojekt som etablering af et hospital, er det vigtigt at se projektet i den rette tidsmæssige sammenhæng. Et hospital ved Hillerød vil tidligst kunne tages i anvendelse om 8-10 år og vil være i drift de næste måske 100 år. Derfor kan man ikke alene argumentere bæredygtighed ud fra dagens lokalisering og infrastruktur. Allerede ved åbningen af hospitalet vil befolkningens lokalisering sandsynligvis have ændret sig. Nye lokaliseringspræferencer og transportmønstre vil have påvirket befolkningens bosætning og transportmiddelvalg. Ligeledes vil sygdomsbilledet og behandlingsformerne have ændret sig. Der vil formodentligt være langt flere out-patients, som ikke nødvendigvis kræver fysisk behandling, og hvis de gør, så

12 SIDE 9 ikke nødvendigvis på hospitalet. Der arbejdes i øjeblikket meget med udvikling af telemedicinering og overvågning af patienter, netop for at opnå så mange out-patients som muligt. Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om rejsetid og CO 2. Fremtidens hospital skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv kunne integrere sig i et bymiljø, idet hospitalets anvendelse gennem dets levetid vil variere med de skiftende sygdomsbilleder og behovet for behandling. Det er derfor vigtigere ud fra et bæredygtighedsperspektiv at se på, hvordan sygehuset kan understøtte en fremtidig bæredygtig by- og infrastrukturudvikling frem for at vurdere, hvordan hospitalet passer til eller kan indpasses i - de eksisterende mønstre. For nuværende er der igangsat en række undersøgelser af infrastruktur og byudvikling i Region Hovedstaden, undersøgelser hvor Fingerplanens Hammersholtknudepunkt spiller en væsentlig rolle. Undersøgelserne omfatter såvel M5 som en baneforbindelse i den udlagte og reserverede transportkorridor. Etableringen af et hospital centralt i Hammesholtknudepunktet kan understøtte etablering af S-togsstation, byudvikling, M5 (og på længere sigt en regionalbaneforbindelse fra Helsingør/Helsingborg til Køge). Etableringen af et egentligt byområde omkring S-togsstation og hospital vil skabe mulighed for en bæredygtighedsmæssigt positiv bolig/arbejdsstedsbalance i forbindelse med sygehuset, ligesom et nyt byområde omkring en S-station i sig selv er transportmæssigt bæredygtig. Vurderingen om hospitalet er bæredygtigt skal derfor basere sig på hvordan hospitalet indgår i den fremtidige by- og infrastrukturudvikling i regionen.

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input.

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input. Letbanestandsested i Thorsager Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om Kollektiv trafik

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan.

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af sammenhængen mellem by, infrastruktur og cykling.

Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af sammenhængen mellem by, infrastruktur og cykling. Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet (tasn@vd.dk) Hans Skov-Petersen, Inst. For Geovidenskab og Naturressourceforvaltning, KU Den Nationale Cykelkonference 2016, Odense, 31. maj-1. juni. Nye analyser af

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

SCREENING AF PLACE- RINGSMULIGHEDER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD HOVEDRAPPORT

SCREENING AF PLACE- RINGSMULIGHEDER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD HOVEDRAPPORT Til Region Hovedstaden Dokumenttype Hovedrapport Dato Maj 2010 SCREENING AF PLACE- RINGSMULIGHEDER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD HOVEDRAPPORT Revision V2 Dato 2010-05-07 Udarbejdet af CM, METW, MTKS Kontrolleret

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD Til Region Hovedstaden Dokumenttype Notat Dato December 2010 SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD SUPPLERENDE ANALYSE AF NY LOKALITET ALTERNATIV 4 Revision V3 Dato 2010-12-03

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680.

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680. 120.000 r 15.740.000 r 8.720.000 r 2.930.000 r 8.010.000 r 35.400.000 lbertslund lostrup røndby ødovre øbenhavn rederiksberg otal 15.860.000 3.440.000 18.740.000 38.160.000 kr 25.390.000 kr 12.490.000

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Indholdsfortegnelse Infrastruktur og støj...2/24

Indholdsfortegnelse Infrastruktur og støj...2/24 Indholdsfortegnelse Infrastruktur og støj...2/24 Transportkorridor...5/24 Bemærkninger til retningslinjer...6/24 Baggrund for retningslinjer...7/24 Veje...8/24 Bemærkninger til retningslinjer...10/24 Baggrund

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Til Rikke Krogsgaard Jacobsen Dokumenttype Notat Dato Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Revision 4 Dato 2016-05-10 Udarbejdet

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Kommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen:

Kommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen: SYNOPSIS Projekt Trafikplan for Furesø Kommune Kunde Furesø Kommune Notat nr. 1 Dato 2012-08-02 Til Fra Furesø Kommune Rambøll Synopsis for Trafikplan for Furesø Kommune Furesø Kommune har besluttet at

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere