Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi"

Transkript

1 Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi Rapport af 22. december Indledning 2 2 Intensivkapaciteten i Danmark sammenlignet med andre lande Kapaciteten inden for intensiv terapi i Danmark Intensivkapaciteten i international sammenligning 7 3 Omfanget af eventuelle kapacitets-problemer 10 4 Årsager til eventuelle flaskehalse 14 5 Initiativer omkring intensiv terapi 15 6 Visitationskriterier og indikations-områder 16 7 Sundhedsstyrelsens konklusioner 17

2 1 Indledning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Sundhedsstyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af kapaciteten inden for intensiv terapi. Anmodningen er sket på baggrund af den medieomtale, der var i eftersommeren 2004 om flytning af intensivpatienter mellem sygehuse. Denne rapport om kapaciteten bygger primært på en rundspørge til samtlige amter og H:S, som Sundhedsstyrelsen har gennemført gennem Embedslægeinstitutionerne. Samtlige amter og H:S har besvaret rundspørgen, som er gennemført i perioden september november Indenrigs- og Sundhedsministeriet har specifikt anmodet om at få følgende spørgsmål belyst: Intensiv-kapaciteten i Danmark sammenlignet med andre lande. Kapacitetsproblemets talmæssige omfang: hvor mange overførsler alene af kapacitetsmæssige grunde til almindelige afdelinger, andre sygehuse osv., hvor mange aflysninger af operationer m.m. af samme grund. Vurdering af, hvor flaskehalsene er er det senge, apparatur, læger, plejepersonale? Vurdering af organisationen kunne den samme samlede kapacitet samlet på færre, større enheder medføre bedre udnyttelse af kapaciteten og færre overflytninger mellem sygehuse? Visitationskriterierne: overføres der patienter til intensive afdelinger, som ikke har behov for så intensiv behandling? Er der behov for nye, mere fleksible former for intensivsenge, som på et mindre intensivt niveau kan aflaste de kendte, meget høj intensive afdelinger. På baggrund af de stillede spørgsmål er rapporten disponeret som følger: I afsnit 2 opgøres intensivkapaciteten i Danmark og sammenlignes med andre lande. Omfanget af kapacitetsproblemer inden for intensiv terapi er opgjort i afsnit 3. Afsnit 4 opregner årsager til eventuelle flaskehalse. Amternes og H:S aktuelle initiativer kan ses i afsnit 5. Afsnit 6 redegør for amternes og H:S visitationsretningslinier inden for intensiv terapi samt vurdering af udviklingen i indikationsområder. Afsnit 7 indeholder Sundhedsstyrelsens foreløbige konklusioner på baggrund af undersøgelsen. I rapporten er anvendt en række definitioner, som stammer fra Dansk Selskab for Intensiv Terapi og Dansk Anæstesiologisk Selskabs Generelle rekommandationer for intensiv terapi i Danmark fra Der er anvendt følgende definition af intensiv terapi: Intensiv terapi er observation, diagnostik, behandling og pleje af patienter med potentielt reversible svigt af et eller flere organsystemer, som er af en sådan sværhedsgrad at behandlingen ikke kan gennemføres på en almindelig sengeafdeling. Intensiv terapi er i Danmark en del af specialet anæstesiologi. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

3 Ved intermediær seng forstås en seng på et afsnit, som..ikke (er) en intensiv afdeling, men er et afsnit, hvor der kan tilbydes en højere grad af observation, behandling og pleje end i et almindelige sengeafsnit. Ved monodisciplinær seng menes en intensiv seng på en intensiv afdeling, som er indrettet til en speciel kategori patienter, men som i øvrigt kan behandle svigt af alle organsystemer f.eks. thoraxkirurgiske, neurokirurgiske eller pædiatriske intensiv afdelinger. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

4 2 Intensivkapaciteten i Danmark sammenlignet med andre lande 2.1 Kapaciteten inden for intensiv terapi i Danmark Nedenfor kan amternes kapacitet inden for henholdsvis intensivsenge og intermediære senge ses: Kapacitet inden for intensiv terapi i amterne og H:S pr. 1. september 2004 Normerede intermediære senge Heraf monodisciplinære senge Normerede Heraf monodisciplinære senge intensive senge Københavns Amt 1) Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt 2) Vejle Amt 3) Ringkjøbing Amt Århus Amt 4) N.a. Viborg Amt Nordjyllands Amt H:S I alt ) Antallet af intensive senge udvides pr. 1. november 2004 til 44, heraf antallet af monodisciplinære senge til 2) Vedr. intensive senge: Fysisk er der 15 senge, hvoraf 9 er respiratorpladser. 3) Vedr. intermediære senge: 7-15 senge på hverdage og 5 i weekender. 4) Tal fra december Fysisk er der 75 senge, men mulighed for 65 respiratorpatienter. Det ses, at der pr. 1. september 2004 var i alt 422 normerede intensive senge i amterne og H:S. Heraf var de 134 monodisciplinære. De monodisciplinære senge findes kun i de amter/h:s, som har lands- og landsdelsfunktioner, idet de er knyttet hertil. Det gælder fx thoraxkirurgiske og neurokirurgiske intensivsenge. Tilsvarende var der pr. 1. september 2004 i alt 108 intermediære senge, hvoraf de 16 var monodisciplinære. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

5 Nedenfor ses andelen af multidisciplinære intensive og intermediære senge i forhold til det samlede antal normerede somatiske sygehussenge pr. 31. de-cember 2003 (foreløbig opgørelse): Andel intensive senge i forhold til samlet antal normerede somatiske senge pr. 31/ (foreløbig opgørelse) Andel multidisciplinære intensive senge Andel multidisciplinære intermediære senge Andel multidisciplinære intensive og intermediære senge i alt Københavns Amt 1,55% 0,00% 1,55% Frederiksborg Amt 1,56% 0,39% 1,95% Roskilde Amt 2,20% 0,00% 2,20% Vestsjællands Amt 2,60% 0,00% 2,60% Storstrøms Amt 2,27% 0,00% 2,27% Bornholms Regionskommune 2,84% 0,00% 2,84% Fyns Amt 1,93% 1,93% 3,86% Sønderjyllands Amt 1,78% 0,00% 1,78% Ribe Amt 1,48% 0,33% 1,80% Vejle Amt 1,54% 1,29% 2,83% Ringkjøbing Amt 1,77% 0,27% 2,05% Århus Amt 1,07% N.a. N.a. Viborg Amt 2,17% 1,08% 3,25% Nordjyllands Amt 1,49% 0,25% 1,74% H:S 1,22% 0,00% 1,22% I alt 1,62% 0,52% 2,14% Andelen af multidisciplinære intensive senge i forhold til det samlede somatiske sengeantal varierer således mellem 1,07 og 2,84 procent og andelen af multidisciplinære intermediære senge varierer mellem 0 og 1,93 procent. Samlet giver dette en variation mellem 1,22 og 3,86 procent i andelen af multidisciplinære intensive og intermediære senge amterne og H:S imellem. Tabellen omfatter ikke monodisciplinære senge, idet disse typisk er knyttet til lands- og landsdelsfunktionerne på sygehusene. Hvis disse blev medregnet, ville det give en højere andel i Københavns, Fyns, Århus og Nordjyllands amter samt H:S. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

6 Tilsvarende kan antallet af multidisciplinære intensive og intermediære senge opgøres i forhold til befolkningstal. I forhold til den foregående opgørelse er en sådan ikke følsom over for forskellen mellem amterne/h:s i ambulant aktivitet, dagkirurgi og andre initiativer, som reducerer antallet af somatiske senge. Antal intensive senge pr indbyggere den 1. januar 2004 Multidisciplinære intensive senge Multidisciplinære intermediære senge Multidisciplinære intensive og intermediære senge i alt Københavns Amt 4,69 0,00 4,69 Frederiksborg Amt 4,28 1,07 5,35 Roskilde Amt 6,33 0,00 6,33 Vestsjællands Amt 6,61 0,00 6,61 Storstrøms Amt 6,87 0,00 6,87 Bornholms Regionskommune 9,16 0,00 9,16 Fyns Amt 6,74 6,74 13,47 Sønderjyllands Amt 5,14 0,00 5,14 Ribe Amt 4,01 0,89 4,90 Vejle Amt 5,06 4,22 9,28 Ringkjøbing Amt 4,73 0,73 5,46 Århus Amt 3,67 N.a. N.a. Viborg Amt 6,82 3,41 10,23 Nordjyllands Amt 4,84 0,81 5,65 H:S 6,24 0,00 6,24 I alt 5,34 1,70 7,04 Antal multidisciplinære intensive senge pr indbyggere varierer således mellem 3,67 og 9,16 (ekskl. Bornholm dog 6,87), og antallet af multi-disciplinære intermediære senge pr indbyggere varierer mellem 0 og 6,74. Samlet set giver dette en variation mellem 4,69 og 13,47 multidisciplinære intensive og intermediære senge pr indbyggere. I forhold til den foregående opgørelse er det indbyrdes forhold mellem amterne og H:S anderledes. Opgjort i forhold til befolkningstal ligger Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter under landsgennemsnittet, mens de ligger over opgjort på sengetal. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

7 Amterne og H:S er blevet spurgt om udviklingen i antal intensive og intermediære senge i perioden 1. januar 2002 til 1. september Udvikling i antal intensive og intermediære senge 1. januar 2002 til 1. september 2004 Ændring i antal intensive senge Ændring i antal intermediære senge Københavns Amt 1) 2 2 Frederiksborg Amt Uændret Uændret Roskilde Amt Uændret Uændret Vestsjællands Amt -9 Uændret Storstrøms Amt N.a. N.a. Bornholms Regionskommune Uændret Uændret Fyns Amt -3 3 Sønderjyllands Amt -1 Uændret Ribe Amt Uændret -4 Vejle Amt 2) -2 1 Ringkjøbing Amt Uændret -2 Århus Amt N.a. N.a. Viborg Amt Uændret -4 Nordjyllands Amt 3 4 H:S 8-9 I alt ) Antallet af intensive senge, som er åbne alle ugens 7 dage, er øget med 5. 2) Sengereduktion som følge af strukturændringer, der medførte højere plejenormering pr. seng. Fra 3 faste senge til 4 fleksible senge. Udviklingen i antallet af intensive og intermediære senge varierer amterne imellem. Samlet er antallet af intensive senge reduceret med 2 i perioden, mens antallet af intermediære senge set på landsplan er reduceret med 9 senge. En reduktion på 2 intensive senge svarer til i størrelsesordenen 0,5 procent i perioden, mens reduktionen i antallet af intermediære senge svarer til en reduktion på 7,7 procent af det samlede antal intermediære senge pr. 1. september Generelt er der således sket små ændringer, idet der dog er sket en betydelig reduktion i Vestsjællands Amt og en udbygning i H:S af antallet af intensive senge samt en reduktion af antallet af intermediærsenge i H:S. De samlede ændringer i det enkelte amt dækker dog i en række tilfælde over reduktioner på nogle sygehuse i amter og udvidelser på andre. 2.2 Intensivkapaciteten i international sammenligning Internationale sammenligninger af intensivkapaciteten er karakteriseret ved en række problemstillinger, som vanskeliggør tolkningen. Det gælder fx følgende forhold: Anvendelsen af definitioner vil ofte variere, hvilket fx gælder opvågningssenge, intermediærsenge, observationsafsnit i skadestue/modtagelse samt neonatale og pædiatriske intensivsenge. Opgørelser sammenlignes ofte i forhold til den generelle somatiske sengemasse. I lande med stor ambulant aktivitet kan det forventes at give en relativt højere andel intensive senge, idet nævneren er lavere. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor, at de tværgående sammenligninger, styrelsen har set på, ikke er anvendelige til at sammenligne den danske intensivkapacitet med udlandet. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

8 Styrelsen har i stedet foretaget en konkret sammenligning med Sverige 1 og England 2, idet der fra disse lande foreligger konkrete, nyere tal, der med forbehold vurderes som sammenlignelige. Der skal bemærkes følgende om definitionerne: I de svenske opgørelser er en intensivvårdplats defineret som vårdplatser vars utrustning och bemanning gör att en patients vitala funktioner kan övervåkas och understödjas. Opgørelsen omfatter ikke opvågningssenge, intermediærsenge og neonatalsenge. I de engelske opgørelser er sengepladserne delvis defineret ud fra patienternes tyngde. Opgørelserne omfatter således intensive care (level 3), der defineres som patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together with support of at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring support of multi-organ failure og high dependency care (level 2), der defineres som patients requiring more detailed observation or intervention including support for at single failing organ system or post-operative care and those stepping down from higher levels of care. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at de engelske opgørelser delvis omfatter senge, som i dansk sammenhæng ville blive kategoriseret som intermediærsenge. De engelske opgørelser omfatter, så vidt det kan vurderes, ikke neonatale og børneintensivsenge. Der er tilsvarende forskelle ved opgørelsen af sengetal. For Sveriges vedkommende er der tale om gjennomsnitligt antal disponible vårdplatser inden for kategorien specialiserad somatisk vård (dvs. eksklusive psykiatri og primärvård). Private sygehuse (ca. 300 sengepladser) er ikke medtaget 3. For Englands vedkommende omfatter opgørelsen average daily number of available beds inden for følgende sectors : Acute, geriatric, maternity, dvs. eksklusive mental illness og learning disabilities 4. 1 Walther SM, Wickerts, C-J. Stora regionala skillnader i svensk intensivvård. Forhåndspublicering, Svensk Läkartidning, 1. november Department of Health, Hospital Activity Statistics, Critical Care Beds. 3 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002, Socialstyrelsen, 2002, p Department of Health, Hospital Activity Statistics, Bed Availability and Occupancy, England, Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

9 Sammenligning af intensiv kapacitet i Danmark, Sverige og England Danmark Sverige England Antal intensive senge 1) heraf monodisciplinære 134 N.a. 815 Antal disponible somatiske, stationære senge 2) Befolkningstal 3) Antal disponible somatiske senge pr indbyggere Andel intensive senge ift. samlet antal disponible senge 2,58% 2,77% 2,16% Andel multidisciplinære intensive senge ift. samlet antal disp. senge 1,76% N.a. 1,60% Antal intensive senge pr indbyggere 7,82 7,21 6,43 Antal multidisciplinære senge pr indbyggere 5,34 N.a. 4,77 Kilder: Store regionala skillnader i svensk intensivvård. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok Department of Health, Hospital Activity Statistics 1) Sverige: Enquete uge 17, 2002, faktisk tilgængelige senge. England: Census, 15. juli 2004, tilgængelige senge. 2) Danmark: Antal disponible, somatiske senge pr. 31. december 2003 (foreløbig opgørelse). Sverige: Gennemsnitligt antal disponible vårdplatser, England: Gennemsnitligt antal disponible senge, ) Sverige: Befolkningstal pr. 31. december England: Folketælling Andelen af intensive senge i forhold til det samlede sengeantal er ifølge opgørelsen 2,58 % i Danmark, 2,77 % i Sverige og 2,16 % i England. De danske tal ligger dermed imellem Sverige og England, men de svenske tal kan ses i lyset af, at der er relativt færre somatiske sengepladser i sygehusvæsenet, end tilfældet er i Danmark og England. Det skal bemærkes, at antallet af intensive senge i England er steget med 29 % i perioden 1999 til 2004 (15 % stigning i intensive care senge og 96 % stigning i high dependency senge). England vurderes dog fortsat at ligge lavt i international sammenhæng. Forskellen mellem Danmark og England mindskes dog, hvis der kun ses på multidisciplinære senge, idet andelen er 1,76 % i Danmark og 1,60 % i England (der er ikke tilsvarende svenske tal). Hvis der i stedet opgøres i forhold til befolkningstal, er der i Danmark 7,82 intensive senge pr indbyggere, mens de tilsvarende tal er 7,21 i Sverige og 6,43 i England. Hvis der kun ses på de multidisciplinære senge, er der i Danmark 5,34 senge pr indbyggere, mens det tilsvarende tal for England er 4,77. I forhold til befolkningstal er Danmark dermed det land, der har relativt flest senge, men forskellen mindskes, hvis der ses på multidisciplinære senge. Det er karakteristisk, at de regionale forskelle, som kan ses i Danmark, genfindes i den svenske undersøgelse. Således varierer antallet af intensive senge i Sverige pr indbyggere mellem 4,2 og 11,9. På baggrund af den internationale sammenligning skal Sundhedsstyrelsen advare mod at drage vidtgående konklusioner herudfra. Det er styrelsens vurdering, at vanskelighederne ved sammenligning er betydelige, og at der i højere grad må foretages en konkret vurdering af eventuelle danske problemstillinger. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

10 3 Omfanget af eventuelle kapacitetsproblemer Nedenfor ses antallet af overflytninger fra en intensivafdeling til en anden afdeling på samme sygehus som følge af kapacitetsproblemer inden for intensiv terapi: Antal overflytninger fra intensivafdeling til anden afdeling på samme sygehus som følge af kapacitetsbegrænsninger inden for intensiv terapi 1. januar september 2004 Københavns Amt 1) Frederiksborg Amt N.a. N.a. Roskilde Amt 2) N.a. N.a. Vestsjællands Amt N.a. N.a. Storstrøms Amt 0 0 Bornholms Regionskommune 17 5 Fyns Amt Sønderjyllands Amt 3) Ribe Amt 0 0 Vejle Amt N.a. N.a. Ringkjøbing Amt N.a. N.a. Århus Amt N.a. N.a. Viborg Amt 4) N.a. N.a. Nordjyllands Amt N.a. N.a. H:S 5) I alt ) Tal omfatter kun amtssygehusene i Herlev og Glostrup. 2) Vurderes at være af meget begrænset omfang. 3) Anslåede tal. 4) Et antal patienter overføres til opvågningafdeling med intensiv behandling, vurderes at ske flere gange ugentlig. 5) Tal fra Rigshospitalet og Amager Hospital. Det angives, at opvågningsafsnit på de øvrige hospitaler anvendes som bufferkapacitet. Otte amter har ikke registreringer af årsagerne til eventuelle flytninger internt på sygehusene, hvorfor der helt eller delvist foreligger tal fra seks amter samt H:S. Som det fremgår af tabellen, er antallet af overflytninger meget forskelligt i de amter, som registrerer årsager til interne overflytninger. Blandt de amter, som har besvaret denne del, angives i alt 426 flytninger i 2003 og 211 i de første otte måneder af I disse amter ses der således en faldende tendens. Det skal bemærkes, at antallet af flytninger i Fyns Amt i sig selv udgør næsten halvdelen af interne flytninger i Af disse skete hovedparten mellem intensivafdelingerne/- afsnittene på Odense Universitetshospital. På baggrund af de store variationer amterne imellem og manglende data fra otte amter er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke ud fra de givne data er muligt at vurdere det samlede omfang af overflytninger på landsbasis. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

11 Nedenfor ses antallet af overflytninger fra en intensivafdeling til andet sygehus som følge af kapacitetsbegrænsninger: Antal overflytninger fra intensivafdeling til andet sygehus som følge af kapacitetsbegrænsninger inden for intensiv terapi 1. januar september 2004 Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt 1) N.a. 0 Vestsjællands Amt Storstrøms Amt 4 6 Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt 2) 12 8 Ribe Amt 6 3 Vejle Amt Ringkjøbing Amt Århus Amt N.a. N.a. Viborg Amt 2) Nordjyllands Amt 3) H:S I alt ) Vurderes at være sket 2-3 gange i ) Anslåede / skønnede tal. 3) Omfatter alle flytninger mellem intensive afdelinger, uanset årsag. Omfatter dog ikke flytninger mellem de geografiske enheder på Aalborg Sygehus. Som det ses, er der en betydelig variation i antallet af overflytninger amterne og H:S imellem. I 2003 vurderede amterne og H:S, at der skete i alt 531 overflytninger til andet sygehus som følge af kapacitetsproblemer, mens det i de første 8 måneder af 2004 skete i 427 tilfælde. Der er således tale om en stigende tendens, hvis tallene fra 2004 ekstrapoleres. Der er ikke en entydig tendens i fordelingen mellem amterne/h:s af overflytningerne. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

12 Antallet af aflyste operationer som følge af kapacitetsbegrænsninger inden for intensiv terapi kan ses nedenfor: Antal aflyste operationer som følge af kapacitetsbegrænsninger inden for intensiv terapi 1. januar september 2004 Københavns Amt 1) Frederiksborg Amt 1) 8 6 Roskilde Amt 0 0 Vestsjællands Amt 1) Storstrøms Amt 0 0 Bornholms Regionskommune 0 0 Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt 0 0 Vejle Amt 2) N.a. N.a. Ringkjøbing Amt 1) Århus Amt 3) 131 N.a. Viborg Amt Nordjyllands Amt 4) N.a. N.a. H:S I alt ) Skøn / anslåede tal. 2) Vurderes at være sket i meget få tilfælde. 3) Delvist skøn. 4) Vurderes at være et begrænset antal. Der er ligeledes en betydelig variation mellem amterne og H:S i antallet af aflyste operationer som følge af kapacitetsbegrænsninger inden for intensiv terapi, ligesom en række af tallene bygger på skøn. Det samlede antal aflyste operationer som følge af kapacitetsbegrænsninger var i 2003 på og i de første otte måneder af 2004 på Tallene for 2004 omfatter dog ikke Århus Amt, hvorfor det med en vis usikkerhed må konstateres, at antallet af aflyste operationer synes uændret. Hovedparten af aflysningerne forekommer i amterne med lands- og landsdelsfunktioner. Sammenfattende er der efter Sundhedsstyrelsens vurdering tale om en betydelig regional variation i såvel kapacitet som flytninger og aflyste operationer som følge af kapacitetsbegrænsninger. Der er dog tale om i størrelsesordenen i alt årlige flytninger mellem sygehusene og aflyste operationer som følge af kapacitetsproblemer. Hertil kommer flytninger til andre afdelinger på det enkelte sygehus. Hvad angår flytningerne mellem sygehuse, er fordelingen mellem amterne / H:S ikke entydig, mens aflysning af operationer især sker i lands- og landsdelsamterne og H:S. Sundhedsstyrelsen skal pege på behovet for en uddybende analyse af kapacitet og belægning på de intensive afdelinger, idet det ikke ud fra de givne data er muligt at pege på den løbende belastning af / belægning på intensivafdelingerne. En sådan analyse skal ses i lyset af det element af beredskabsfunktion, der er inden for intensiv terapi. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

13 Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Dansk Selskab for Intensiv Terapi aktuelt foretager en undersøgelse af den oplevede over-/underkapacitet inden for intensiv terapi. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

14 4 Årsager til eventuelle flaskehalse Amterne og H:S er blevet spurgt om årsagerne til eventuelle flaskehalse inden for intensiv terapi. Ringkjøbing og Århus amter har ikke besvaret denne del af rundspørgen. Af svarene fremgår en række forskellige årsager, som dog ikke er gældende for samtlige amter. De angivne årsager er beskrevet nedenfor: Begrænsede ressourcer angives som en generel årsag i flere amter (Frederiksborg, Storstrøm, Sønderjylland og Vejle). Antallet af senge angives overordnet af en række amter som årsag (København, Sønderjylland og Viborg). Københavns Amt angiver specifikt, at antallet af intensive senge i det storkøbenhavnske område, som ikke er knyttet til lands- og landsdelsfunktioner, er for lille. Herunder er fordelingen af intensive senge mellem sygehusene et problem i flere amter (Vestsjælland og Nordjylland), idet den samlede kapacitet vurderes at være tilstrækkelig, men skævt fordelt i forhold til behovene på det enkelte sygehus og opgavefordelingen mellem dem. Mangel på intermediærsenge (København og Storstrøm). Bornholm angiver, at flere intermediærsenge formentlig kunne afbøde interne flytninger. De fysiske rammer vurderes af en række amter som et problem for udnyttelse af kapacitet og udvidelse af denne (Frederiksborg, Fyn (én afdeling), Ribe og H:S (på Rigshospitalet)). Mangel på apparatur angives som årsag af Vestsjællands og Sønderjyllands amter. På personalesiden angives mangel på intensivsygeplejersker / plejepersonale som et problem i en række amter (København, Roskilde (lejlighedsvis), Fyn og H:S). H:S angiver, at problemet er aftagende, og Vejle Amt angiver eksplicit, at der for øjeblikket ikke er problemer med at skaffe personale. Vestsjællands Amt forventer fremtidige problemer med at tiltrække medarbejdere. Plejenormering (og normering generelt) vurderes også som en årsag (Storstrøm, Bornholm, Fyn og Ribe). Herudover nævnes en række øvrige grunde til flaskehalse: Stigende antal højintensive patienter (Fyn), ikke-optimal udnyttelse af personaleressourcer (Nordjylland), (mangel på) operationelle visitationsretningslinier (Nordjylland) og et begrænset antal lægelige specialer på sygehuset (Bornholm). Det kan konkluderes, at der når de overordnede årsager som ressourcer og sengeantal brydes ned er en række forskellige grunde til flaskehalse inden for intensiv terapi, og at grundene varierer betydeligt fra amt til amt. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

15 5 Initiativer omkring intensiv terapi Amterne har i rundspørgen beskrevet deres aktuelle initiativer inden for intensiv terapi, som kort er skitseret nedenfor: Amt København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Initiativer Generel forvaltningsrevision på intensivområdet er iværksat. Oprettelse af intermediærsenge. Udvidelse af intensivafdeling i Gentofte. Initiativer er beskrevet, men der er ikke afsat økonomi: Mindre udvidelse af intensivafdeling i Hillerød. Egentlig intermediær funktion i Hillerød. Ingen aktuelle initiativer. Analyse er igangsat. Forventer oprettelse af intermediære senge. Behandling af visse patientgrupper på medicinske afdelinger, der i dag behandles på intensiv afdeling: Trombolysepatienter, patienter under intropibehandling, patienter med KOL med non-invasiv ventilation. Ikke besvaret. Der foreligger en række forslag, som dog ikke er udmøntede i konkrete initiativer. Samling på færre enheder. Udvidet samarbejde med Børneafdeling. Planlægning af intensiv kapacitet på amtsbasis. Opgradering af intensivafdeling til niveau 2 ved flytning til Aabenraa. Intermediærsenge overvejes. Fokus i øvrigt: Medicin i Haderslev, elektiv kirurgi i Sønderborg. Overvejelser om intensivt intermediærafsnit. Overvejelser om præ-intensiv konsulentfunktion. Vejle Intensiv er fokusområde i forbindelse med budget Arbejde i gang om vurdering af kapacitet og udbredelse af hæmodiafiltrationsbehandling. Ringkjøbing Århus Viborg Nordjylland H:S Koordineret ferieafvikling mellem de to intensive afsnit. Analyse under gennemførelse forventes færdig november Forslag om intermediærafsnit i Viborg. Handlingsplan på baggrund af analyse under gennemførelse: Kapacitetsudvidelser på visse sygehuse. Fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Visitationsretningslinier. Transportordning for kritisk syge. Registreringspraksis. Overvejelser på Intensiv Terapi Afsnit, Rigshospitalet: Intermediærsenge på hverdage mhp. at mindske aflysninger af operationer. Omorganisering af placering af intensivsenge mellem sygehusene sat i bero pga. regionsdannelse. Det fremgår, at der er en række forskellige initiativer under overvejelse eller gennemførelse i stort set alle amter og H:S. Heraf er der i fem amter igangsat eller afsluttet egentlige analyser af intensivområdet. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

16 6 Visitationskriterier og indikationsområder Amterne er blevet spurgt, om de har visitationskriterier for indlæggelse på intensiv afdeling, samt i hvilket omfang disse er aftalte med de kliniske afdelinger. Århus Amt har ikke besvaret denne del af rundspørgen. 10 amter og H:S har udformet visitationskriterier for indlæggelse på intensiv afdeling. I fire amter (København, Vestsjælland, Fyn og Vejle) gælder dette dog kun visse sygehuse. Nordjyllands Amt er i gang med at udforme operationelle visitationsretningslinier, mens sådanne ikke findes i Ringkjøbing Amt, hvor indlæggelse på intensivafdeling sker efter konkret tilsyn og vurdering. Viborg Amt angiver at følge Dansk Selskab for Intensiv Terapi og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins rekommandationer. I seks af de amter, som har udformet visitationskriterier, er disse aftalt med de kliniske afdelinger (København, Frederiksborg, Roskilde, Vestsjælland, Ribe og Vejle), mens andre amter og H:S har haft andre beslutningsprocedurer og/eller information af de berørte kliniske afdelinger. Hvad angår ændringer i indikationsområder, har fem amter (Bornholm, Fyn, Ribe, Ringkjøbing, Nordjylland) og H:S svaret, at disse ikke er ændret inden for de sidste fem år. Flere anfører dog, at der er kommet flere patienter inden for de givne kategorier, navnlig ældre patienter med konkurrerende lidelser. Det angives også, at liggetider stiger, fx som følge af mere syge patienter med konkurrerende lidelser. De amter, som har angivet udvidelse af indikationsområder, nævner områder som dialyse/crrt (continuous renal replacement therapy), non-invasiv ventilation (af sepsispatienter), terapeutisk hypotermi efter hjertestop, IABP (ballonpumpebehandling) efter primær PCI, onkologiske og hæmatologiske patienter, KOLpatienter, flere i behandling for præeklampsi, dialyse herunder hæmodiafiltration, forbedret primær traumebehandling, patienter med neuro-muskulære lidelser, patienter med akut maveblødning, patienter med brandsår og patienter med nekrotiserende fasciitis. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

17 7 Sundhedsstyrelsens konklusioner Den gennemførte undersøgelse peger efter Sundhedsstyrelsens vurdering på, at der i Danmark er et kapacitetsproblem inden for intensiv terapi, idet antallet af flytninger og aflyste operationer efter styrelsens vurdering forekommer højt. Det er dog styrelsens vurdering, at flytninger og aflysninger ikke kan undgås, idet det vil kræve en meget høj kapacitet på intensivområdet, som ikke generelt vil kunne udnyttes. På baggrund af den internationale sammenligning skal Sundhedsstyrelsen advare mod at drage vidtgående konklusioner herudfra. Det er styrelsens vurdering, at vanskelighederne ved sammenligning er betydelige, og at der i højere grad må foretages en konkret vurdering af eventuelle danske problemstillinger. Amterne og H:S vurderer, at der er en række forskellige årsager til flaskehalse inden for intensiv terapi, herunder ressourcer og kapacitet, fordeling af senge mellem sygehuse, fysiske rammer og personale. Det er også karakteristisk, at årsagerne varierer fra amt til amt. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at en løsning af disse problemer først og fremmest kræver prioritering og handling fra sygehusejernes side. Tildeling af økonomiske ressourcer, fordeling af intensivkapacitet mellem sygehusene etc. er efter styrelsens vurdering et regionalt planlægningsansvar. Intensiv terapi er dog karakteriseret ved, at der er en betydelig usikkerhed om definitioner/kategorisering af afdelinger, senge, aktivitet, flytninger etc. Dette berører også spørgsmålet om visitationskriterier, men på dette område er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at konkrete visitationsretningslinier bør udformes lokalt og i samarbejde med de visiterende stamafdelinger, idet udformningen vil afhænge af en række lokale vilkår som patientsammensætning, specialefordeling, personalenormering og vagtdækning etc. Til brug ved planlægningen af den fremtidige regionsstruktur skal Sundhedsstyrelsen derfor anbefale, at der iværksættes et arbejde på nationalt niveau, der skal belyse en række af disse forhold inden for intensiv terapi. Det drejer sig først og fremmest om: Definition / kategorisering af centrale begreber. Vurdering af behov for fælles, national dokumentation. Vurdering af behov for fælles, nationale visitationsprincipper og - kriterier. Arbejdet bør ske med inddragelse af sygehusejerne og de relevante faglige miljøer. Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi. Rapport af 22. december

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé N O T A T 16-05-2006 Sag nr. 06/283 Dokumentnr. 24803/06 Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi Resumé Sundhedsvæsenet står foran omfattende forandringer. Med fokus på høj faglig

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene. N O T A T 30-11-2010 Aflyste operationer og eksempelkatalog Ses der udelukkende på operationer, er det en ud af tyve operationer, der bliver aflyst. Otte ud af ti aflysninger af operationer skyldes patienten.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Notat om sygehusenes produktivitet

Notat om sygehusenes produktivitet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 385 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 16. marts 2007 Notat om sygehusenes produktivitet (En kort gennemgang af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger vedr.

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 473 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Medlemmer af SUU, medier, offentlighed Samråd AG om Respirationscenter

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Status på intensiv-området

Status på intensiv-området Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Kasper Breum Petersen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Kasper.Breum.Petersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4405 Telefon: 76631039 Dato: 1. maj 2009

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper 2006 Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Status vedr. ventetid for hjertepatienter uden for pakkeforløb På Task Force mødet for patientforløb på kræft- og hjerteområdet den

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere