fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-"

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet stillet en række spørgsmål omkring fortolkningen af handicapbegrebet i forbindelse med de to sager. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr Den nye arbejdstidsaftale giver selvsagt anledning til mange spørgsmål og nogen usikkerhed om tolkning mv. LP vil i den anledning gerne have dine spørgsmål om aftalen. Vi vil derefter redigere spørgsmålene og forelægge dem for MBU, Juridisk kontor. Spørgsmål og svar vil derefter blive bragt i Medlemsinfo. I bedes venligst fremsende spørgsmålene til LP formand Aage Langeland på mail: LP Hvornår er man syg og hvornår er man handicappet? Ny EU-dom om 120-dages reglen Afgrænsningen kan være vanskelig, men EU-Domstolen tydeliggør i en ny EU-dom fra 11. april 2013 De to Sø- og Handelsretssager De to sager for Sø- og Handelsretten vedrører to medarbejdere, der begge blev opsagt med forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dagesreglen i funktionærloven pga. for højt sygefravær. Den ene medarbejder led af en kronisk ryglidelse, der gjorde, at hun alene kunne udføre arbejde på deltid. Den anden medarbejder havde pådraget sig en piskesmældsskade i forbindelse med en trafikulykke, og var først deltidssygemeldt, hvorefter hun blev fuldtidssygemeldt. Begge medarbejdere gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling pga. handicap. Det følger af forskelsbehandlingsloven, at det ikke er tilladt for en arbejdsgiver at forskelsbehandle medarbejdere pga. handicap. Derudover er arbejdsgiver forpligtet til at træffe rimelige/hensigtsmæssige foranstaltninger, der kan hjælpe medarbejdere med handicap til at fastholde dem i jobbet. EU-Domstolen blev anmodet om at tage stilling til følgende: 1) afgrænsningen af handicapbegrebet, 1

2 2) om hvilke kompensationsforanstaltninger arbejdsgiver er forpligtet til at træffe, herunder om nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger, der er omfattet af forpligtelserne i forskelsbehandlingsloven, og 3) om opsigelse efter 120-dagesreglen med forkortet varsel er i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis der ved optællingen af antallet af sygedage indgår sygedage foranlediget af medarbejderens handicap. 1) Handicapbegrebet EU-Domstolen fastslog, at begrebet handicap skal fortolkes således, at det omfatter en begrænsning, som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Begrænsningen skal være langvarig. Det er uden betydning, hvad årsagen til begrænsningen er, herunder om begrænsningen er en følge af en sygdom, er medfødt eller opstået ved ulykke. 2) Kompensationsforanstaltninger deltid som kompensationsforanstaltning. EU-domstolen har fastslået, at en langvarig funktionsnedsættelse, der ikke afføder behov for særlige hjælpemidler, og som alene eller i det væsentlige medfører, at den pågældende medarbejder ikke er i stand til at arbejde på fuld tid, skal anses som et handicap. Kompensationsforanstaltningerne skal tage hensyn til behovene hos mennesker med handicap, og er derfor en følge og ikke en bestanddel af begrebet handicap. EU- Domstolene afviste derfor, at Kompensationsforanstaltninger skal indgå i vurderingen af begrebet handicap. Først skal det fastslås om der foreligger handicap, og herefter skal der tages stilling til et evt. kompensationsbehov. Under sagen for EU-Domstolen har det været diskuteret, om deltid kan udføre en af de hensigtsmæssige foranstaltninger. 2 EU-Domstolen præciserede, at nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger/tilpasninger, som er omfattet af arbejdsgiverforpligtelsen til at tilpasse arbejdsforholdene, således at handicappede medarbejdere kan fortsætte hos arbejdsgiverne. EU-Domstolen forholdt sig ikke til om nedsættelse af arbejdstiden vil udgøre en uforholdsmæssig byrde for arbejdsgiverne. Dette vil afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, og Sø- og Handelsretten skal nu vurdere de to forelagte sager, under hensyntagen til hvad tilpasningerne koster og muligheden for tilskud. 3) 120-dagesreglen EU-Domstolen blev forelagt spørgsmålet om, hvorvidt fravær pga. af sygdom kan medtælles, når dette fravær er konsekvensen af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven. EU-Domstolen fastslog, at det vil være i strid med forskelsbehandlingsloven at anvende det forkortede opsigelsesvarsel i funktionærlovens 5, stk. 2, såfremt sygdom begrundet af handicap medtælles ved beregningen af de 120-dage, når fraværet er en konsekvens af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige kompensationsforanstaltninger. Derudover blev det EU-Domstolen forelagt om, at hvorvidt en arbejdsgiver kan opsige med forkortet opsigelsesvarsel, når fraværet skyldes medarbejderens handicap. EU-Domstolen tilkendegav, at funktionærlovens 5, stk. 2 om opsigelse med forkortet varsel pga. sygefravær, der er relateret til medarbejderens handicap, kan muligvis anses for at udgøre indirekte forskelsbehandling, fordi en medarbejder med et handicap er udsat for en højere risiko for at kumulere sygefraværsdage, og derfor dårligere stillede end ikkehandicappede medarbejdere. EU Domstolen fandt, at der er en objektiv grund til bestemmelsen, og at det derfor ikke er urimeligt, at Danmark vurderer, at en foranstaltning som 120-dages reglen i funktionælrovens 5, stk. 2 kan være

3 hensigtsmæssig for at nå en rimelig afvejning mellem arbejdsgivers og arbejdstagers modsatrettede interesser for så vidt angår sygefravær. EU-Domstolen udtalte, at bestemmelsen som udgangspunkt er i strid med direktivet om forbud mod forskelsbehandling af handicappede, medmindre denne bestemmelse forfølger et legitimt mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Det overlades til Sø- og Handelsretten i de to konkrete sager at afgøre, om hvorvidt bestemmelsen forfølger et legitimt mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Konsekvensen af EU-Dommen er, at dommen er med til at afgrænse handicapbegrebet, at nedsat tid kan være en hensigtsmæssig kompensationsforanstaltning, men ikke ubetinget, at det kan udledes, at anvendelsen af 120- dagesreglen i funktionærlovens 5, stk. 2 vil være i strid med forskelsbehandlingsloven omkring handicap i det omfang medarbejderens sygemelding er begrundet i, at arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, at Sø- og Handelsretten nu skal vurdere, om de to arbejdsgivere har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger, og om 120-dagesreglens anvendelse i forhold til de to sager var en hensigtsmæssig og nødvendig foranstaltning. Formålet med lovændringen er at sikre, at alle lønmodtagere har et samlet overblik over optjente og afholdte feriedage og en let adgang til at få feriegodtgørelse udbetalt ved afholdelse af ferie. Derudover skabes en bedre sikring mod dobbeltforsørgelse, idet A-kasserne og kommunerne kan indhente oplysninger om ferie fra de private feriekortordninger ét samlet sted. Der vil sandsynligvis blive tale om indberetning af ferieoplysninger til indkomstregisteret på daglig basis. Indberetningerne vil skulle indeholde oplysninger om antal optjente feriedage samt den optjente feriegodtgørelse, opgjort efter skat. Dertil kommer oplysninger om SE-nummer, CPR-nummer og lønperiode. For funktionærer skal der tillige indberettes oplysninger om optjeningsår og fratrædelsesdato. Anders Bondo: Med ledelsesret følger også pligt. KL Ændring af ferieloven - arbejdsgivers indberetning af ferieoplysninger til indkomstregisteret På baggrund af ændring af ferieloven, skal alle arbejdsgivere fra den 1. januar 2014 indberette ferieoplysninger for lønmodtagere med feriekort til indkomstregisteret. Arbejdsgiverne skal ikke indberette ferieoplysninger for ansatte, der holder ferie med løn. Med ledelseretten følger også en ledelsespligt - den lever man ikke op til ved bare at bemande en årgang Skolelederforeningen vil forlade DLF, så snart det af forhandlingens vej er muligt at etablere en selvstændig forhandlingsret. Alligevel tror Anders Bondo stadig på behovet for, at lærere og ledere står i samme forening og i fællesskab tager fat 3

4 på opgaven med at drive skole under lov L215. "På DLF's kongres i sidste uge var vi enige om, at der er brug for et tæt samarbejde. Der er jo ingen - heller ikke Anders Balle eller Michael Ziegler - der har et overblik over konsekvenserne. Jeg har da for eksempel ikke hørt de vises sten på, hvordan man tilrettelægger afgangsprøverne under L215", siger Anders Bondo. Han har intet til overs for Anders Balles ide om, at man bare bemander skolens årgange med nogle lærerteam og lader detailplanlægningen op til dem. "Som Moderniseringsstyrelsen, der jo er forfatter til L215, skrev til gymnasierektorerne, så får de ledelsesret, men med den ret følger også ledelsespligt. Og den lever man ikke op til ved bare at bemande nogle team - det gør man ved konkret at forholde sig til, hvordan lærerne skal løse opgaven - det er jo nu kommunalbestyrelsens og i sidste ende skolelederens ansvar". Fra Danmarks Lærerforenings side fortsætter den igangværende proces mod, at Skolelederforeningen får udlagt en del af Særlig Fond, og ledernes selvstændige rolle tydeliggøres i vedtægterne. Til Anders Balles oplevelse af, at lederne har følt sig nedgjort under konflikten, siger Anders Bondo: "Jeg ved, at mange lærere har været skuffet over, at deres ledelse ikke har forsvaret dem, når deres indsats er blevet mistænkeliggjort af KL i annoncer. Der er jo blevet justeret på arbejstiden, så lærerne har fået flere undervisningstimer, inklusionsopgaven er kommet oveni - og det er kun nogle få skoleledere, der er gået ud og forsvaret deres medarbejdere. Og jeg tror, mange ledere ikke er klar over, hvor provokerende, lærerne har oplevet at blive lockoutet". Folkeskolen Skolelederne vil forhandle sig ud af DLF Målet er uafhængighed af DLF, siger skolelederformand Anders Balle Oplægget lød på, at Skolelederforeningen skal arbejde for størst mulig uafhængighed af DLF. Men på dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde har skolelederne strammet op, så foreningens mål nu er uafhængighed af DLF. Det skal dog ske ad forhandlingens vej. "Det er en turbulent tid lige nu, og vi vil fortsat bevæge os organisatorisk mod øget selvstændighed. Først og fremmest vil jeg dog opfordre foreningen og medlemmerne til at stå sammen i den videre proces. Desuden vil jeg stærkt opfordre til, at vi også fremadrettet går ad forhandlingsvejen, hvilket allerede har givet gode resultater", sagde skoleledernes formand Anders Balle i sin indledende tale til repræsentantskabet, skriver skolelederne.org I den efterfølgende drøftelse af arbejdet for større uafhængighed endte også Anders Balle med at støtte den opstrammede formulering, hvor målet altså nu er "uafhængighed af DLF". "Det er det, der er vores mål, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om tålmodighed", siger Anders Balle. Drøftelserne af det videre arbejde mod en fremtidig organisering for lederne foregår i eftermiddag i DGI-Byen i København. 4

5 Lederne slipper for konfliktkontingent På repræsentantskabsmødet kunne Anders Balle også fortælle de 100 fremmødte skoleledere, at skolelederne ikke personligt skal betale konfliktkontingent til Lærerforeningen, men at det er blevet ordnet, så Skolelederforeningen finansierer konfliktkontingentet på anden vis. Medlemmernes fagforeningskontingent forbliver altså uændret. Opdateret kl. 15:58: Repræsentantskabet besluttede, at hovedbestyrelsen til det næste ordinære repræsentantskabsmøde i marts næste år skal fremlægge en tidsplan for vejen mod en selvstændig organisering, og der blev nedsat en analysegruppe, der skal stå for dette arbejde. "Vi har brug for en fælles forståelse, konsensus, en fælles retning - en bred midterbane, hvor fløjene i foreningen kan samles - en form for en kulturel kollegial fællesskab," siger Anders Balle i en kommentar til de til skolelederne.org, "og den tror jeg vi har fået endnu stærkere i dag med disse fælles beslutninger". Folkeskolen Tiltrædelsesaftaler? De fleste medarbejdere på produktionsskolerne er dækket af organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler, men der er også ansat personale, der ikke har elevrelaterede opgaver. Men en produktionsskole der ønsker det, kan ansætte personale på individuel kontrakt, med vilkår der svarer til en overenskomst indgået mellem Finansministeriet og den faglige organisation. LP Medlemsmøder i september og oktober. LP har planlagt 3 medlemsmøder den: 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde- Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord- Midtjylland Mødernes indhold har foreløbig følgende overskrifter: 1. OK13 v/en repræsentant fra MBU 2. Leder til leder coaching v/henrik Larsen 3. LP`s fremtidige samarbejdsforhold v/aage Langeland LP Overenskomstdækning af disse medarbejdere falder uden for Finansministeriets kompetence vedrørende fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår, jf. produktionsskolelovens 14, hvorefter Finansministeriet alene har kompetence til at aftale eller fastlægge bestemmelser for ledere og lærere ved produktionsskoler. Det vil sige at hverken Finansministeriet eller en produktionsskole er bemyndiget til at indgå en tiltrædelsesaftale til en overenskomst. 5

6 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Ministeriet for Børn og Undervisning, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 27/6-13 Bestyrelsesmøde Gravlev 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde-Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord-Midtjylland 6

7 Udklip. Særlig hjælp til skoletrætte unge Herning Folkeblad HERNING Hvert år kommer omkring 100 lokale elever i problemer, når de forlader folkeskolen og skal ind på en ny uddannelse.... Projektet er en udløber af et gammelt forslag om at lave erhvervsklasser. Det blev stillet af Peter Villadsen ( SF), der sidder i byrådets børne-og familieudvalg. Skoletrætte unge-de unge, der især kan få glæde af det her, er de skoletrætte -dem, der har haft et stort fravær, for eksempel. Lærlingeuddannelse inden for kontor på Rebild Produktionsskole afsluttes på Comwell Rebild Bakker Midthimmerlands Folkeblad STØVRING: Camilla Nielsen begyndte på Rebild Produktionsskoles kreative linje efter et kortere ophold på gymnasiet og et grundforløb inden for maleruddannelsen.... Camilla Nielsen er en af de første kontorelever fra produktionsskolerne i Danmark, der afslutter sin uddannelse i det private erhvervsliv. Dette er én ud af mange måder, at bruge Rebild Produktionsskole på, nemlig som springbræt til erhvervslivet eller til videre uddannelse. Skolen varetager -udover produktionsskoleforløbet -ligeledes Erhvervs Grunduddannelsen (EGU) i samarbejde med Rebild Kommune og det lokale erhvervsliv. Grov kost og kopimaskine på loftet får elever i skole Fyens Stiftstidende På Middelfart Produktionsskole står kopimaskinen gemt væk på loftet -16 trappetrin skal bestiges for at komme derop.... Mål er lighed i sundhedifølge Julie Krarup er disse sundhedsindsatser i særlig grad vigtige for den gruppe af unge, der går på produktionsskolen. Sund på Middelfart Produktionsskole Middelfart Produktionsskole har siden 2008 indarbejdet politikker for kost, rygning, alkohol, motion og søvn ( KRAMS) i skolens hverdag.... Produktionsskolen finansierede selv sundhedsindsatser med kroner i Tanker under en lockout: Hvad er produktionsskolernes andel i lærerkonflikten? Uddannelsesbladet TOPSTYRET MODERNISERING SKABER ikke kreative løsninger i sig selv.... De offentlige ( skole) ledere er jo i et minefelt, hvor de på den ene side skal være neutrale og tage ansvar for skolens drift og elever, også under en konflikt og uden forudgående inddragelse, på den anden side ikke høres i en forhandlingsmodel mellem de centrale arbejdsgivere og de centrale fagforbund henholdsvis i stat og kommuner.... På produktionsskolerne har konflikten derimod forholdsmæssig stor indvirkning, skønt vi ikke synes at passe ind i konfliktens udmeldte konfliktstof - ledelse, arbejdstid, og undervisningstid.... Det må være til at forklare, for hvordan skal vi ellers komme 7 videre? Af Anne Dorit Nielsen forstander PH Produktionsskolen Holbæk Vandt Tæl Skridt kampagnen Budstikken KAMPAGNE Middelfart Produktionsskole har vundet Tæl Skridt kampagnen for erhvervs-og produktionsskoler. Kampagnen sætter fokus på Sundhedsstyrelsen anbefaling om at gå skridt hver dag. Hovedpræmien på kroner blev overrakt af Dansk Firmaidrætsforbund 8. maj. Skolen blev trukket ud ved lodtrækning blandt de deltagende skoler, som havde gået nok. Ønsker udvidet deltagertid Dagbladet GREVE: Via sin position som formand for Greve Kommunes Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalg, har borgmesterkandidat for S, Niclas Bekker Poulsen, føling med, hvad der sker i Jobcentret.... Der er tale om et afklaringsforløb, hvor vi fra skolens side stiller krav til den unge deltager, som skal finde ud, hvad hans eller hendes fremtid skal bruges til, forklarer forstander Jákup Heinesen.... Mere end afklaring En produktionsskole er ikke en erhvervsskole, men Jákup Heinesen gjorde opmærksom på, at det er muligt at give nogle elever et tilbud i samrbejde med en erhvervsskole. - I det tilfælde placeres eleven på det, vi kalder en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, men selve forløbet foregår på produktionsskolen, for generelt kan vores elever ikke klare de vilkår, som er på en erhvervsskole, understreger han. Lokalplan på plads Lokalavisen Hornsherred SKIBBY Den nye lokalplan for Produktionsskolen i Skibby er endelig ved at være på plads.... Og det ønskede vi ikke," siger det socialdemokratiske byrådsmedlem, Kenneth Jensen, der er politisk udpeget til Produktionsskolens bestyrelse.... Det er et tilbud, vi har ønsket at give til forenings-og kulturlivet i Skibby og omegn." Udover indsigelsen fra Rohde & Nielsen Aps har der også været en indsigelse fra en række beboere, der er naboer til Produktionsskolen. På baggrund af denne indsigelse har forvaltningen valgt, at ændre i den nye lokalplan, således, at det ikke vil være muligt, at bruge Produktionsskolen lokaler til private arrangementer i perioden 1. maj til 1. september. Ny misbrugshjælp til unge Fyens Stiftstidende Nordfyn: Misbrug fylder for meget på produktionsskolerne, hvor unge kan forberede sig på uddannelse eller job.... Samarbejdet drejer sig i første omgang om produktionsskolerne, men kan udvides til også at tage hånd om misbrugsproblemer i folkeskolernes ældste klasser og på gymnasiet.... Et samarbejde mellem kommunen og produktionsskolerne er startet, og deres arbejdsgruppe kommer snart med et udspil. Kilde: Nordfyns Kommune og produktionsskolerne. En anden vej til læring end den traditionelle Berlingske

8 »Da jeg var lille og startede i skole, ville jeg ikke lave noget og var overhovedet ikke motiveret.... I dag går han på Produktionsskolen Holbæk i Tølløse på Midtsjælland sammen med andre unge, der ikke er uddannelsesparate eller er uafklarede.... Han startede på produktionsskolen under lærerlockouten for nylig.... Nikolaj Andersen, elev på Produktionsskolen Holbæk. Hver femte har forsøgt selvmord Det Ny Odsherred HOLBÆK: Det er noget af en skræmmende rapport, der er kommet fra Ung og Rus, som netop har offentliggjort en rapport om de unges trivsel. Særlig på produktionsskolerne er trivslen særdeles dårlig Her har hele 21 procent forsøgt selvmord.... Rapporten er så rystende, at man må håbe, at de unge ikke har svaret ærligt på de spørgsmål, som de er blevet stillet. Rapporten findes her: Vred Tærsbøl: Nu giver kommunen Produktionsskolen for gode vilkår HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fik på et lukket møde i Helsingør Byråds økonomiudvalg mandag aften lov til at leje en kommunal bygning på Fabriksvej.... Desuden har Produktionsskolen mulighed for at leje videre ud til andre, og det kan de så gøre til en meget billig penge, siger Per Tærsbøl.... Det er et tænkt worst casescenario fra Tærsbøls side, og hvis det nogensinde blev tilfældet, at Produktionsskolen lejede ud og underbød alle andre, skulle vi nok gå ind og stoppe det. - Vi stemmer ja til, at vi lejer billigt ud eller hvad vi skal kalde det til Produktionsskolen, fordi det er et rigtigt godt tiltag for unge mennesker. Tabte unge bliver hjulpet op i en u-vending Dagbladet RINGSTED: Til august begynder et hold på en halv snes elever på Ringsted Produktionshøjskole.... Projekt» Youth-Turn's «målgruppe er de unge årige, som i forvejen søger mod produktionsskoler, men nu bliver de modtaget med et endnu mere detaljeret udviklingsprogram skræddersyet til den enkelte elev og med endnu flere mennesker til at støtte den unge.... Virksomhederne i projektet har en oplagt mulighed for at styrke deres sociale profil. Projektet kan bruge et bredt udsnit af erhverv, og virksomheder både i Ringsted Kommune og nabokommunerne kan være med. Copacabana i Sillerslev Morsø Folkeblads Ugeavis Sommeren i Sillerslev bliver ikke den samme som tidligere år.... Strandmøblerne fremstilles af Morsø Produktionsskole.... -Ja vi tænker stort denne gang.... To store pæle på den i øjeblikket meget stenede forstrand har tidligere været brugt til at holde nettet på en beachvolley-bane. Tærsbøl: Ny aftale er en bombe under udlejning Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Det er en bombe under hele erhvervsudlejningen i området. Sådan bedømmer det konservative byrådsmedlem, Per Tærsbøl, den aftale, som flertallet i Økonomiudvalget på et lukket møde mandag aften besluttede at indgå med Produktionsskolen. I følge aftalen får Produktionsskolen mulighed for at leje sig ind i den kommunale ejendom på meget favorable vilkår.... I følge aftalen skal Produktionsskolen som en del af lejevilkårene stå for en istandsættelse af Fabriksvej 20. Udlejer kritiserer kommunal udlejning til Produktionsskolen HELSINGØR: At Helsingør Kommune vælger at udleje en ejendom til Produktionsskolen Helsingør til en angiveligt meget billig husleje, er en advarsel til private udlejere og ejendomsudviklere, mener Anders Drachmann, direktør i Helsingør Erhvervspark.... Han undrer sig også over, at Produktionsskolen Helsingør, der har plus i regnskabet, finder det nødvendigt at flytte -en undren, som bestyrelsesformand Erling Hansen fra skolen ikke forstår.... Produktionsskolen Helsingør er et sted, hvor skoletrætte unge kan prøve kræfter med forskellige uddannelsesforløb og jobmuligheder. Hecht: UlovligtDer er ingen kommentarer fra Helsingørs borgmester Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre til sagen om Produktionsskolen og flytningen til Fabriksvej 20. En sjællænder rykker mod vest Lemvig Folkeblad PORTRÆT: Hvis du har en million kroner i Roskilde, så kan du få en lille lejlighed i et betonbyggeri.... Zaza Friberg kender produktionsskolerne godt.... Produktionsskolen Nordvestjylland samarbejder med Taleinstituttet i Aalborg om at finde ud af, hvad hver enkelt ung har brug for.... En trivselsundersøgelse giver meget fine karakterer til Produktionsskolen Nordvestjylland, og det kan du læse om i avisen i morgen, lørdag. Dårlig sikkerhed medførte dødsulykke Dagbladet SJÆLLAND: 11-årige Alexander Mathieu Zimmermann fra Kvanløse ved Holbæk blev dræbt, efter han fik sit hoved i klemme under en jernbom på en fodboldlejr på Fyn den 4. august sidste år.... Samtidig kritiserer Arbejdstilsynet, at Søndersø Produktionsskole, som havde produceret og serviceret bommen, ikke underrettede ungdomsklubben, da de opdagede fejlen flere måneder før dødsulykken.... Ifølge tv2. dks oplysninger afviser produktionshøjskolens advokat, at højskolens tavshed havde betydning for sagen. Bommen var ikke beregnet til at lege på, hvilket også var blevet indskærpet overfor drengene, lyder forsvaret i en skrivelse fra advokatfirmaet Kroman Reumert til Arbejdstilsynet. 8

9 11-årigs død: Tvivl om sikkerheden Fyens Stiftstidende Søndersø: Det er ikke meget mere end en uge siden, at anklagemyndigheden hos Fyns Politi of? cielt stoppede efterforskningen af sagen fra i sommer, hvor en 11-årig sjællandsk dreng blev dræbt i Søndersø.... Arbejdstilsynet mener, at produktionshøjskolen havde pligt til at informere fritidsklubben om hængslet. Produktionsskolen afviser dog at have brudt loven, fordi afstandsstykkerne hverken havde gjort til eller fra, når det gjaldt leg på bommen. Et vidne havde nemlig forklaret, at drengene inden ulykken havde fået besked på ikke at lege på bommen, hvilket de alligevel fortsatte med. Udvalgsrokaden må rulles tilbage LOKALPOLITIK: Politikere og forvaltning i Helsingør Kommune sidder tilbage med en alvorlig flovmand, efter at Statsforvaltningen klart har underkendt den udvalgsrokade, som Byrådet vedtog for nogle uger siden.... Og der kan meget vel være endnu en problematisk sag under opsejling, nemlig en beslutning om at udleje den kommunale ejendom Fabriksvej 20 til Produktionsskolen -på vilkår, som ligner en ren foræring.... For det første kunne køkkenet i lang tid ikke godkendes af Levnedsmiddelkontrollen. Det skete først efter en ombygning til adskillige millioner kroner. Siden har man måttet konstatere, at selve serveringsområdet er håbløst ubrugeligt.... At det ikke bare er Kulturværftet, der har cafeteriaproblemer, gør ikke sagen bedre. Nu vil hun være stewardesse Lemvig Folkeblad, UDDANNELSE: 18-årige Maria Dichmann fra Holstebro har nu sat kursen for sit arbejdsliv.... Maria Dichmann går i øjeblikket på Produktionsskolen Nordvestjylland.... Produktionsskolen Nordvestjylland har rigtig mange samarbejdspartnere.... Hun droppede ud og kom så på Produktionsskolen Nordvestjylland. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Ikke nok med tilfredshed Dagbladet Struer UDDANNELSE: Selvfølgelig er han glad. Bjørn Kirkegaard fryder sig over, at så mange elever er tilfredse på Produktionsskolen Nordvestjylland....»Derved har vi chancen for at løfte de unge hen til at indfri deres drømme om uddannelse og deres voksne liv.«mange af eleverne på produktionsskolen er frustrerede over, hvad de tidligere har oplevet i uddannelsessystemet.... Ud fra hvor de står hver især, fylder vi deres rygsæk op, så de bliver bedst muligt rustede til at tage en uddannelse,«siger Bjørn Kirkegaard. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland ALT FOR FEDT MED EN ANDERLEDES SKOLE Dagbladet Holstebro UDDANNELSE: Ingen ender på en produktionsskole.... Sammen med blandt andre Christoffer Dinsen vil de gerne fortælle omverdenen om produktionsskolen og dens betydning for mange unge.... Han var ikke i stand til at gennemføre HG på handelsskolen, men har på Produktionsskolen igen fået mod på tingene.... På produktionsskolen har de lyttet til ham. Af Cecilie Madsen, Christoffer Dinsen, Marc Wichmann Lauridsen og Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Unge trives bedst i Odsherred Det Ny Odsherred ODSHERRED/ HOLBÆK: Det Ny Odsherred refererede for nylig en undersøgelse fra Holbæk Kommune, der viste, at 21 procent af de unge på produktionsskolerne har forsøgt at begå selvmord. I den forbindelse oplyser udvalgsformand Michael Kjeldgaard i et læserbrev, at Odsherred absolut ikke ligger værst. Kommunen er eksempelvis den kommune i undersøgelsen, hvor færrest unge har forsøgt selvmord. Kommenteret og redigeret af chefredaktør Daniel Brøns NV Pro går på gaden By og Land HOLBÆK: NV Pro - produktionsskole med base i Svinninge - med også på gaden i Holbæk, når der er aftensalg på fredag. Skolen slår lejr ud for Nordea, hvor der vil være repræsentanter for 10 af skolens linjer. Der vises produkter som eleverne selv har lavet, og der vil blive bålsted med grill/ rygeovn til pandekager, varm kakao senere på aften grille kød til smagsprøver. Produktionsskoleeleverne har også bl. a. make-up, ansigtsmaling og hjemmelavede bolsjer på aftenens arbejdsprogram. Mange idéer til nyt Solvangcenter Amager Bladet URBANPLANEN: Amager Bladet har på det seneste fortalt om de dystre udsigter for Solvangcentret i Urbanplanen. - Og det er ærgerligt, når nu der ligger så mange gode grønne områder og tilbud inde i Urbanplanen.... Ønske om produktionsskole Et af Kresten Thomsen fra Amager Vest lokaludvalgs ønsker var, at bydelshuset kan rumme en produktionsskole:» Det er en kendt sag, at der mangler uddannelsestilbud til unge på Amager.... Kommunen har investeret mange penge i Islands Brygge og Ørestad allerede, så jeg synes, at Urbanplanen og Solvangcentret må være de næste i køen, «siger Mygind, som mener, at projektet kræver et udtalt behov fra både professionelle aktører og borgere - og samtidig skal der være en plan for driftsudgifterne, for eksempel husleje fra kommune og butikker. 9

10 Tilsyn holder fast i kritik af skole Fyens Stiftstidende Søndersø: Arbejdstilsynet har nu truffet en endelig afgørelse i sagen om den opsatte jernbom, der i august 2012 kostede en 11-årig dreng livet ved et fodboldstævne i Søndersø.... Ulykken skete, fordi en tonstung bom ramte drengen i hovedet, efter han og nogle kammerater havde leget på den. Arbejdstilsynets rapport ændrer dog ikke ved anklagemyndighedens beslutning om, at ingen bliver straffet i sagen. Det kan nemlig ikke bevises, at nogens groft uagtsomme handlinger har været skyld i drengens død. Statsforvaltning skal undersøge, om Tærsbøl har brudt tavshedspligt HELSINGØR: En sag om konservative Per Tærsbøls forhold til tavshedspligten havner nu på Statsforvaltningens bord.... Produktionsskolen i Helsingør bor i dag til leje i private lokaler på Fabriksvej Det er et tænkt worst casescenario fra Tærsbøls side, og hvis det nogensinde blev tilfældet, at Produktionsskolen lejede ud og underbød alle andre, skulle vi nok gå ind og stoppe det.... Og Produktionsskolen har jo sagt ja til at sætte ejendommen på Fabriksvej 20 i stand, så på den måde får vi en aftale for Helsingør Kommune, der i virkelighden ikke er så dyr. Mere åbenhed, tak SF'eren Bente Borg Donkin har bedt statsforvaltningen undersøge, om den konservative Per Tærsbøl har brudt tavdhedspligten, da han for et par uger siden i kritiserede, at Helsingør Kommune nu vil udleje ejendommen Fabriksvej 20 til produktionsskolen til en meget billig pris.... Det koster penge for skatteborgerne, og de private udlejere, som nu mister en lejeindtægt, kan med rette undre sig -er det erhvervsvenlighed? 3) Selve formålet med at give produktionsskolen gode vilkår er fint nok.... Hvorfor vil politikerne skjule, at et politisk flertal ønsker at give Produktionsskolen særligt favorable vilkår ved at udleje en bygning til skolen til en meget billig pris?... SF's Christian Saggau ( forstander på Produktionsskolen ) og Enhedslistens Allan Berg Mortensen er gået til kamp for mere åbenhed i Byrådet. En dag i naturen uden cigaretter Herning Folkeblad HERNING -Hvad skal vi her? spørger en ung mand efter at have set sig lidt omkring på den lille parkeringsplads ved Jyndevad Plantage.... -Det er første gang i Danmark, at man laver et rygestopkursus på en produktionsskole. I modsætning til gymnasier, folkeskoler og mange andre er produktionsskolerne ikke omfattet af rygeloven, og derfor er det selvfølgelig interessant at se, hvad man kan gøre for at mindske rygningen, forklarer Kirsten Brænder Aastrup. Projektet omfatter en gruppe fra produktionsskolen, der har meldt sig frivilligt, og de har mødtes en gang om ugen gennem to måneder. Hesteejere er et plus Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Heste og hesteejere er et plus for Gribskov Kommune.... Det bør vi betragte som et plus, fordi de mange hesteejere også er meget resursestærke personer, siger Morten Ulrik Jørgensen. Sammen med ledelsen af Nordic Park i Blistrup og Søborggård Ridecenter inviterer han derfor til, debatmøde og snak om hestenes og hesteejernes betydning for kommunen.... Hestene har eller kan jo få indflydelse på mange forhold i kommunen, blandt andet sundhed, idræt og turisme samt for initiativer under jobcenteret eller produktionsskolen. Unge med misbrug opsøges i skolen Ritzaus Bureau København, fredagflere skoler i Holbæk får besøg af kommunens ungebehandling, som i skoletiden taler om alkohol, stoffer og alt andet svært i livet med de unge misbrugere.... Derfor er hun på vej til PH Produktionsskolen i Tølløse, som hun besøger hver torsdag.... Én af de unge på produktionsskolen er Emma på 17 år.... Produktionsskolen i Tølløse er blot én af mange skoler i kommunen, som ungebehandlerne besøger hver uge. Aage Langeland Brændenældesuppe, kvalderkålsboller og en dejlig dag i naturen HELLEBÆK: 23 børn havde en speciel dag i går.... Her blev de hentet af en lille gruppe unge fra Produktionsskolen Sundet og nogle trækvogne til at have bagagen i -og så gik turen ellers på gåben til» Karens Hus «på Hellebækvej midt i Hellebæk Kohave og en dejlig dag midt i naturen.... -Hvem vil plukke brændenælder?, spørger Anne Voigt, der er de unges lærer på Produktionsskolen Sundet.... Om onsdagen er det i stedet beboere fra plejehjemmet Grønnehavens demensafdeling, som kommer her, fortæller Anne Voigt fra produktionsskolen. 10

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at evalueringen af folkemødet på Bornholm blev varetaget af folkemødeudvalget, og at dette udvalg udarbejdede en kort skriftlig

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 Husk at kontrollere dine ansattes kørekort Det er forbudt at overlade føringen af en bil til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort til køretøjet.

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse. Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem en række kommuner i region Midtjylland og Region Midtjylland 1. Opgave Samrådets opgave er: at afgive vejledende

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Husk lønudviklingen i budgetlægningen for 2017! Nr.6.november 2016.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Husk lønudviklingen i budgetlægningen for 2017! Nr.6.november 2016. Nr.6.november 2016. fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Husk lønudviklingen i budgetlægningen for 2017! OK15 indeholder aftaler om lønreguleringer hen over den 3- årige periode aftalen gælder.

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere