fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-"

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet stillet en række spørgsmål omkring fortolkningen af handicapbegrebet i forbindelse med de to sager. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr Den nye arbejdstidsaftale giver selvsagt anledning til mange spørgsmål og nogen usikkerhed om tolkning mv. LP vil i den anledning gerne have dine spørgsmål om aftalen. Vi vil derefter redigere spørgsmålene og forelægge dem for MBU, Juridisk kontor. Spørgsmål og svar vil derefter blive bragt i Medlemsinfo. I bedes venligst fremsende spørgsmålene til LP formand Aage Langeland på mail: LP Hvornår er man syg og hvornår er man handicappet? Ny EU-dom om 120-dages reglen Afgrænsningen kan være vanskelig, men EU-Domstolen tydeliggør i en ny EU-dom fra 11. april 2013 De to Sø- og Handelsretssager De to sager for Sø- og Handelsretten vedrører to medarbejdere, der begge blev opsagt med forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dagesreglen i funktionærloven pga. for højt sygefravær. Den ene medarbejder led af en kronisk ryglidelse, der gjorde, at hun alene kunne udføre arbejde på deltid. Den anden medarbejder havde pådraget sig en piskesmældsskade i forbindelse med en trafikulykke, og var først deltidssygemeldt, hvorefter hun blev fuldtidssygemeldt. Begge medarbejdere gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling pga. handicap. Det følger af forskelsbehandlingsloven, at det ikke er tilladt for en arbejdsgiver at forskelsbehandle medarbejdere pga. handicap. Derudover er arbejdsgiver forpligtet til at træffe rimelige/hensigtsmæssige foranstaltninger, der kan hjælpe medarbejdere med handicap til at fastholde dem i jobbet. EU-Domstolen blev anmodet om at tage stilling til følgende: 1) afgrænsningen af handicapbegrebet, 1

2 2) om hvilke kompensationsforanstaltninger arbejdsgiver er forpligtet til at træffe, herunder om nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger, der er omfattet af forpligtelserne i forskelsbehandlingsloven, og 3) om opsigelse efter 120-dagesreglen med forkortet varsel er i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis der ved optællingen af antallet af sygedage indgår sygedage foranlediget af medarbejderens handicap. 1) Handicapbegrebet EU-Domstolen fastslog, at begrebet handicap skal fortolkes således, at det omfatter en begrænsning, som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Begrænsningen skal være langvarig. Det er uden betydning, hvad årsagen til begrænsningen er, herunder om begrænsningen er en følge af en sygdom, er medfødt eller opstået ved ulykke. 2) Kompensationsforanstaltninger deltid som kompensationsforanstaltning. EU-domstolen har fastslået, at en langvarig funktionsnedsættelse, der ikke afføder behov for særlige hjælpemidler, og som alene eller i det væsentlige medfører, at den pågældende medarbejder ikke er i stand til at arbejde på fuld tid, skal anses som et handicap. Kompensationsforanstaltningerne skal tage hensyn til behovene hos mennesker med handicap, og er derfor en følge og ikke en bestanddel af begrebet handicap. EU- Domstolene afviste derfor, at Kompensationsforanstaltninger skal indgå i vurderingen af begrebet handicap. Først skal det fastslås om der foreligger handicap, og herefter skal der tages stilling til et evt. kompensationsbehov. Under sagen for EU-Domstolen har det været diskuteret, om deltid kan udføre en af de hensigtsmæssige foranstaltninger. 2 EU-Domstolen præciserede, at nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger/tilpasninger, som er omfattet af arbejdsgiverforpligtelsen til at tilpasse arbejdsforholdene, således at handicappede medarbejdere kan fortsætte hos arbejdsgiverne. EU-Domstolen forholdt sig ikke til om nedsættelse af arbejdstiden vil udgøre en uforholdsmæssig byrde for arbejdsgiverne. Dette vil afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, og Sø- og Handelsretten skal nu vurdere de to forelagte sager, under hensyntagen til hvad tilpasningerne koster og muligheden for tilskud. 3) 120-dagesreglen EU-Domstolen blev forelagt spørgsmålet om, hvorvidt fravær pga. af sygdom kan medtælles, når dette fravær er konsekvensen af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven. EU-Domstolen fastslog, at det vil være i strid med forskelsbehandlingsloven at anvende det forkortede opsigelsesvarsel i funktionærlovens 5, stk. 2, såfremt sygdom begrundet af handicap medtælles ved beregningen af de 120-dage, når fraværet er en konsekvens af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige kompensationsforanstaltninger. Derudover blev det EU-Domstolen forelagt om, at hvorvidt en arbejdsgiver kan opsige med forkortet opsigelsesvarsel, når fraværet skyldes medarbejderens handicap. EU-Domstolen tilkendegav, at funktionærlovens 5, stk. 2 om opsigelse med forkortet varsel pga. sygefravær, der er relateret til medarbejderens handicap, kan muligvis anses for at udgøre indirekte forskelsbehandling, fordi en medarbejder med et handicap er udsat for en højere risiko for at kumulere sygefraværsdage, og derfor dårligere stillede end ikkehandicappede medarbejdere. EU Domstolen fandt, at der er en objektiv grund til bestemmelsen, og at det derfor ikke er urimeligt, at Danmark vurderer, at en foranstaltning som 120-dages reglen i funktionælrovens 5, stk. 2 kan være

3 hensigtsmæssig for at nå en rimelig afvejning mellem arbejdsgivers og arbejdstagers modsatrettede interesser for så vidt angår sygefravær. EU-Domstolen udtalte, at bestemmelsen som udgangspunkt er i strid med direktivet om forbud mod forskelsbehandling af handicappede, medmindre denne bestemmelse forfølger et legitimt mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Det overlades til Sø- og Handelsretten i de to konkrete sager at afgøre, om hvorvidt bestemmelsen forfølger et legitimt mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Konsekvensen af EU-Dommen er, at dommen er med til at afgrænse handicapbegrebet, at nedsat tid kan være en hensigtsmæssig kompensationsforanstaltning, men ikke ubetinget, at det kan udledes, at anvendelsen af 120- dagesreglen i funktionærlovens 5, stk. 2 vil være i strid med forskelsbehandlingsloven omkring handicap i det omfang medarbejderens sygemelding er begrundet i, at arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, at Sø- og Handelsretten nu skal vurdere, om de to arbejdsgivere har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger, og om 120-dagesreglens anvendelse i forhold til de to sager var en hensigtsmæssig og nødvendig foranstaltning. Formålet med lovændringen er at sikre, at alle lønmodtagere har et samlet overblik over optjente og afholdte feriedage og en let adgang til at få feriegodtgørelse udbetalt ved afholdelse af ferie. Derudover skabes en bedre sikring mod dobbeltforsørgelse, idet A-kasserne og kommunerne kan indhente oplysninger om ferie fra de private feriekortordninger ét samlet sted. Der vil sandsynligvis blive tale om indberetning af ferieoplysninger til indkomstregisteret på daglig basis. Indberetningerne vil skulle indeholde oplysninger om antal optjente feriedage samt den optjente feriegodtgørelse, opgjort efter skat. Dertil kommer oplysninger om SE-nummer, CPR-nummer og lønperiode. For funktionærer skal der tillige indberettes oplysninger om optjeningsår og fratrædelsesdato. Anders Bondo: Med ledelsesret følger også pligt. KL Ændring af ferieloven - arbejdsgivers indberetning af ferieoplysninger til indkomstregisteret På baggrund af ændring af ferieloven, skal alle arbejdsgivere fra den 1. januar 2014 indberette ferieoplysninger for lønmodtagere med feriekort til indkomstregisteret. Arbejdsgiverne skal ikke indberette ferieoplysninger for ansatte, der holder ferie med løn. Med ledelseretten følger også en ledelsespligt - den lever man ikke op til ved bare at bemande en årgang Skolelederforeningen vil forlade DLF, så snart det af forhandlingens vej er muligt at etablere en selvstændig forhandlingsret. Alligevel tror Anders Bondo stadig på behovet for, at lærere og ledere står i samme forening og i fællesskab tager fat 3

4 på opgaven med at drive skole under lov L215. "På DLF's kongres i sidste uge var vi enige om, at der er brug for et tæt samarbejde. Der er jo ingen - heller ikke Anders Balle eller Michael Ziegler - der har et overblik over konsekvenserne. Jeg har da for eksempel ikke hørt de vises sten på, hvordan man tilrettelægger afgangsprøverne under L215", siger Anders Bondo. Han har intet til overs for Anders Balles ide om, at man bare bemander skolens årgange med nogle lærerteam og lader detailplanlægningen op til dem. "Som Moderniseringsstyrelsen, der jo er forfatter til L215, skrev til gymnasierektorerne, så får de ledelsesret, men med den ret følger også ledelsespligt. Og den lever man ikke op til ved bare at bemande nogle team - det gør man ved konkret at forholde sig til, hvordan lærerne skal løse opgaven - det er jo nu kommunalbestyrelsens og i sidste ende skolelederens ansvar". Fra Danmarks Lærerforenings side fortsætter den igangværende proces mod, at Skolelederforeningen får udlagt en del af Særlig Fond, og ledernes selvstændige rolle tydeliggøres i vedtægterne. Til Anders Balles oplevelse af, at lederne har følt sig nedgjort under konflikten, siger Anders Bondo: "Jeg ved, at mange lærere har været skuffet over, at deres ledelse ikke har forsvaret dem, når deres indsats er blevet mistænkeliggjort af KL i annoncer. Der er jo blevet justeret på arbejstiden, så lærerne har fået flere undervisningstimer, inklusionsopgaven er kommet oveni - og det er kun nogle få skoleledere, der er gået ud og forsvaret deres medarbejdere. Og jeg tror, mange ledere ikke er klar over, hvor provokerende, lærerne har oplevet at blive lockoutet". Folkeskolen Skolelederne vil forhandle sig ud af DLF Målet er uafhængighed af DLF, siger skolelederformand Anders Balle Oplægget lød på, at Skolelederforeningen skal arbejde for størst mulig uafhængighed af DLF. Men på dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde har skolelederne strammet op, så foreningens mål nu er uafhængighed af DLF. Det skal dog ske ad forhandlingens vej. "Det er en turbulent tid lige nu, og vi vil fortsat bevæge os organisatorisk mod øget selvstændighed. Først og fremmest vil jeg dog opfordre foreningen og medlemmerne til at stå sammen i den videre proces. Desuden vil jeg stærkt opfordre til, at vi også fremadrettet går ad forhandlingsvejen, hvilket allerede har givet gode resultater", sagde skoleledernes formand Anders Balle i sin indledende tale til repræsentantskabet, skriver skolelederne.org I den efterfølgende drøftelse af arbejdet for større uafhængighed endte også Anders Balle med at støtte den opstrammede formulering, hvor målet altså nu er "uafhængighed af DLF". "Det er det, der er vores mål, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om tålmodighed", siger Anders Balle. Drøftelserne af det videre arbejde mod en fremtidig organisering for lederne foregår i eftermiddag i DGI-Byen i København. 4

5 Lederne slipper for konfliktkontingent På repræsentantskabsmødet kunne Anders Balle også fortælle de 100 fremmødte skoleledere, at skolelederne ikke personligt skal betale konfliktkontingent til Lærerforeningen, men at det er blevet ordnet, så Skolelederforeningen finansierer konfliktkontingentet på anden vis. Medlemmernes fagforeningskontingent forbliver altså uændret. Opdateret kl. 15:58: Repræsentantskabet besluttede, at hovedbestyrelsen til det næste ordinære repræsentantskabsmøde i marts næste år skal fremlægge en tidsplan for vejen mod en selvstændig organisering, og der blev nedsat en analysegruppe, der skal stå for dette arbejde. "Vi har brug for en fælles forståelse, konsensus, en fælles retning - en bred midterbane, hvor fløjene i foreningen kan samles - en form for en kulturel kollegial fællesskab," siger Anders Balle i en kommentar til de til skolelederne.org, "og den tror jeg vi har fået endnu stærkere i dag med disse fælles beslutninger". Folkeskolen Tiltrædelsesaftaler? De fleste medarbejdere på produktionsskolerne er dækket af organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler, men der er også ansat personale, der ikke har elevrelaterede opgaver. Men en produktionsskole der ønsker det, kan ansætte personale på individuel kontrakt, med vilkår der svarer til en overenskomst indgået mellem Finansministeriet og den faglige organisation. LP Medlemsmøder i september og oktober. LP har planlagt 3 medlemsmøder den: 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde- Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord- Midtjylland Mødernes indhold har foreløbig følgende overskrifter: 1. OK13 v/en repræsentant fra MBU 2. Leder til leder coaching v/henrik Larsen 3. LP`s fremtidige samarbejdsforhold v/aage Langeland LP Overenskomstdækning af disse medarbejdere falder uden for Finansministeriets kompetence vedrørende fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår, jf. produktionsskolelovens 14, hvorefter Finansministeriet alene har kompetence til at aftale eller fastlægge bestemmelser for ledere og lærere ved produktionsskoler. Det vil sige at hverken Finansministeriet eller en produktionsskole er bemyndiget til at indgå en tiltrædelsesaftale til en overenskomst. 5

6 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Ministeriet for Børn og Undervisning, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 27/6-13 Bestyrelsesmøde Gravlev 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde-Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord-Midtjylland 6

7 Udklip. Særlig hjælp til skoletrætte unge Herning Folkeblad HERNING Hvert år kommer omkring 100 lokale elever i problemer, når de forlader folkeskolen og skal ind på en ny uddannelse.... Projektet er en udløber af et gammelt forslag om at lave erhvervsklasser. Det blev stillet af Peter Villadsen ( SF), der sidder i byrådets børne-og familieudvalg. Skoletrætte unge-de unge, der især kan få glæde af det her, er de skoletrætte -dem, der har haft et stort fravær, for eksempel. Lærlingeuddannelse inden for kontor på Rebild Produktionsskole afsluttes på Comwell Rebild Bakker Midthimmerlands Folkeblad STØVRING: Camilla Nielsen begyndte på Rebild Produktionsskoles kreative linje efter et kortere ophold på gymnasiet og et grundforløb inden for maleruddannelsen.... Camilla Nielsen er en af de første kontorelever fra produktionsskolerne i Danmark, der afslutter sin uddannelse i det private erhvervsliv. Dette er én ud af mange måder, at bruge Rebild Produktionsskole på, nemlig som springbræt til erhvervslivet eller til videre uddannelse. Skolen varetager -udover produktionsskoleforløbet -ligeledes Erhvervs Grunduddannelsen (EGU) i samarbejde med Rebild Kommune og det lokale erhvervsliv. Grov kost og kopimaskine på loftet får elever i skole Fyens Stiftstidende På Middelfart Produktionsskole står kopimaskinen gemt væk på loftet -16 trappetrin skal bestiges for at komme derop.... Mål er lighed i sundhedifølge Julie Krarup er disse sundhedsindsatser i særlig grad vigtige for den gruppe af unge, der går på produktionsskolen. Sund på Middelfart Produktionsskole Middelfart Produktionsskole har siden 2008 indarbejdet politikker for kost, rygning, alkohol, motion og søvn ( KRAMS) i skolens hverdag.... Produktionsskolen finansierede selv sundhedsindsatser med kroner i Tanker under en lockout: Hvad er produktionsskolernes andel i lærerkonflikten? Uddannelsesbladet TOPSTYRET MODERNISERING SKABER ikke kreative løsninger i sig selv.... De offentlige ( skole) ledere er jo i et minefelt, hvor de på den ene side skal være neutrale og tage ansvar for skolens drift og elever, også under en konflikt og uden forudgående inddragelse, på den anden side ikke høres i en forhandlingsmodel mellem de centrale arbejdsgivere og de centrale fagforbund henholdsvis i stat og kommuner.... På produktionsskolerne har konflikten derimod forholdsmæssig stor indvirkning, skønt vi ikke synes at passe ind i konfliktens udmeldte konfliktstof - ledelse, arbejdstid, og undervisningstid.... Det må være til at forklare, for hvordan skal vi ellers komme 7 videre? Af Anne Dorit Nielsen forstander PH Produktionsskolen Holbæk Vandt Tæl Skridt kampagnen Budstikken KAMPAGNE Middelfart Produktionsskole har vundet Tæl Skridt kampagnen for erhvervs-og produktionsskoler. Kampagnen sætter fokus på Sundhedsstyrelsen anbefaling om at gå skridt hver dag. Hovedpræmien på kroner blev overrakt af Dansk Firmaidrætsforbund 8. maj. Skolen blev trukket ud ved lodtrækning blandt de deltagende skoler, som havde gået nok. Ønsker udvidet deltagertid Dagbladet GREVE: Via sin position som formand for Greve Kommunes Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalg, har borgmesterkandidat for S, Niclas Bekker Poulsen, føling med, hvad der sker i Jobcentret.... Der er tale om et afklaringsforløb, hvor vi fra skolens side stiller krav til den unge deltager, som skal finde ud, hvad hans eller hendes fremtid skal bruges til, forklarer forstander Jákup Heinesen.... Mere end afklaring En produktionsskole er ikke en erhvervsskole, men Jákup Heinesen gjorde opmærksom på, at det er muligt at give nogle elever et tilbud i samrbejde med en erhvervsskole. - I det tilfælde placeres eleven på det, vi kalder en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, men selve forløbet foregår på produktionsskolen, for generelt kan vores elever ikke klare de vilkår, som er på en erhvervsskole, understreger han. Lokalplan på plads Lokalavisen Hornsherred SKIBBY Den nye lokalplan for Produktionsskolen i Skibby er endelig ved at være på plads.... Og det ønskede vi ikke," siger det socialdemokratiske byrådsmedlem, Kenneth Jensen, der er politisk udpeget til Produktionsskolens bestyrelse.... Det er et tilbud, vi har ønsket at give til forenings-og kulturlivet i Skibby og omegn." Udover indsigelsen fra Rohde & Nielsen Aps har der også været en indsigelse fra en række beboere, der er naboer til Produktionsskolen. På baggrund af denne indsigelse har forvaltningen valgt, at ændre i den nye lokalplan, således, at det ikke vil være muligt, at bruge Produktionsskolen lokaler til private arrangementer i perioden 1. maj til 1. september. Ny misbrugshjælp til unge Fyens Stiftstidende Nordfyn: Misbrug fylder for meget på produktionsskolerne, hvor unge kan forberede sig på uddannelse eller job.... Samarbejdet drejer sig i første omgang om produktionsskolerne, men kan udvides til også at tage hånd om misbrugsproblemer i folkeskolernes ældste klasser og på gymnasiet.... Et samarbejde mellem kommunen og produktionsskolerne er startet, og deres arbejdsgruppe kommer snart med et udspil. Kilde: Nordfyns Kommune og produktionsskolerne. En anden vej til læring end den traditionelle Berlingske

8 »Da jeg var lille og startede i skole, ville jeg ikke lave noget og var overhovedet ikke motiveret.... I dag går han på Produktionsskolen Holbæk i Tølløse på Midtsjælland sammen med andre unge, der ikke er uddannelsesparate eller er uafklarede.... Han startede på produktionsskolen under lærerlockouten for nylig.... Nikolaj Andersen, elev på Produktionsskolen Holbæk. Hver femte har forsøgt selvmord Det Ny Odsherred HOLBÆK: Det er noget af en skræmmende rapport, der er kommet fra Ung og Rus, som netop har offentliggjort en rapport om de unges trivsel. Særlig på produktionsskolerne er trivslen særdeles dårlig Her har hele 21 procent forsøgt selvmord.... Rapporten er så rystende, at man må håbe, at de unge ikke har svaret ærligt på de spørgsmål, som de er blevet stillet. Rapporten findes her: Vred Tærsbøl: Nu giver kommunen Produktionsskolen for gode vilkår HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fik på et lukket møde i Helsingør Byråds økonomiudvalg mandag aften lov til at leje en kommunal bygning på Fabriksvej.... Desuden har Produktionsskolen mulighed for at leje videre ud til andre, og det kan de så gøre til en meget billig penge, siger Per Tærsbøl.... Det er et tænkt worst casescenario fra Tærsbøls side, og hvis det nogensinde blev tilfældet, at Produktionsskolen lejede ud og underbød alle andre, skulle vi nok gå ind og stoppe det. - Vi stemmer ja til, at vi lejer billigt ud eller hvad vi skal kalde det til Produktionsskolen, fordi det er et rigtigt godt tiltag for unge mennesker. Tabte unge bliver hjulpet op i en u-vending Dagbladet RINGSTED: Til august begynder et hold på en halv snes elever på Ringsted Produktionshøjskole.... Projekt» Youth-Turn's «målgruppe er de unge årige, som i forvejen søger mod produktionsskoler, men nu bliver de modtaget med et endnu mere detaljeret udviklingsprogram skræddersyet til den enkelte elev og med endnu flere mennesker til at støtte den unge.... Virksomhederne i projektet har en oplagt mulighed for at styrke deres sociale profil. Projektet kan bruge et bredt udsnit af erhverv, og virksomheder både i Ringsted Kommune og nabokommunerne kan være med. Copacabana i Sillerslev Morsø Folkeblads Ugeavis Sommeren i Sillerslev bliver ikke den samme som tidligere år.... Strandmøblerne fremstilles af Morsø Produktionsskole.... -Ja vi tænker stort denne gang.... To store pæle på den i øjeblikket meget stenede forstrand har tidligere været brugt til at holde nettet på en beachvolley-bane. Tærsbøl: Ny aftale er en bombe under udlejning Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Det er en bombe under hele erhvervsudlejningen i området. Sådan bedømmer det konservative byrådsmedlem, Per Tærsbøl, den aftale, som flertallet i Økonomiudvalget på et lukket møde mandag aften besluttede at indgå med Produktionsskolen. I følge aftalen får Produktionsskolen mulighed for at leje sig ind i den kommunale ejendom på meget favorable vilkår.... I følge aftalen skal Produktionsskolen som en del af lejevilkårene stå for en istandsættelse af Fabriksvej 20. Udlejer kritiserer kommunal udlejning til Produktionsskolen HELSINGØR: At Helsingør Kommune vælger at udleje en ejendom til Produktionsskolen Helsingør til en angiveligt meget billig husleje, er en advarsel til private udlejere og ejendomsudviklere, mener Anders Drachmann, direktør i Helsingør Erhvervspark.... Han undrer sig også over, at Produktionsskolen Helsingør, der har plus i regnskabet, finder det nødvendigt at flytte -en undren, som bestyrelsesformand Erling Hansen fra skolen ikke forstår.... Produktionsskolen Helsingør er et sted, hvor skoletrætte unge kan prøve kræfter med forskellige uddannelsesforløb og jobmuligheder. Hecht: UlovligtDer er ingen kommentarer fra Helsingørs borgmester Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre til sagen om Produktionsskolen og flytningen til Fabriksvej 20. En sjællænder rykker mod vest Lemvig Folkeblad PORTRÆT: Hvis du har en million kroner i Roskilde, så kan du få en lille lejlighed i et betonbyggeri.... Zaza Friberg kender produktionsskolerne godt.... Produktionsskolen Nordvestjylland samarbejder med Taleinstituttet i Aalborg om at finde ud af, hvad hver enkelt ung har brug for.... En trivselsundersøgelse giver meget fine karakterer til Produktionsskolen Nordvestjylland, og det kan du læse om i avisen i morgen, lørdag. Dårlig sikkerhed medførte dødsulykke Dagbladet SJÆLLAND: 11-årige Alexander Mathieu Zimmermann fra Kvanløse ved Holbæk blev dræbt, efter han fik sit hoved i klemme under en jernbom på en fodboldlejr på Fyn den 4. august sidste år.... Samtidig kritiserer Arbejdstilsynet, at Søndersø Produktionsskole, som havde produceret og serviceret bommen, ikke underrettede ungdomsklubben, da de opdagede fejlen flere måneder før dødsulykken.... Ifølge tv2. dks oplysninger afviser produktionshøjskolens advokat, at højskolens tavshed havde betydning for sagen. Bommen var ikke beregnet til at lege på, hvilket også var blevet indskærpet overfor drengene, lyder forsvaret i en skrivelse fra advokatfirmaet Kroman Reumert til Arbejdstilsynet. 8

9 11-årigs død: Tvivl om sikkerheden Fyens Stiftstidende Søndersø: Det er ikke meget mere end en uge siden, at anklagemyndigheden hos Fyns Politi of? cielt stoppede efterforskningen af sagen fra i sommer, hvor en 11-årig sjællandsk dreng blev dræbt i Søndersø.... Arbejdstilsynet mener, at produktionshøjskolen havde pligt til at informere fritidsklubben om hængslet. Produktionsskolen afviser dog at have brudt loven, fordi afstandsstykkerne hverken havde gjort til eller fra, når det gjaldt leg på bommen. Et vidne havde nemlig forklaret, at drengene inden ulykken havde fået besked på ikke at lege på bommen, hvilket de alligevel fortsatte med. Udvalgsrokaden må rulles tilbage LOKALPOLITIK: Politikere og forvaltning i Helsingør Kommune sidder tilbage med en alvorlig flovmand, efter at Statsforvaltningen klart har underkendt den udvalgsrokade, som Byrådet vedtog for nogle uger siden.... Og der kan meget vel være endnu en problematisk sag under opsejling, nemlig en beslutning om at udleje den kommunale ejendom Fabriksvej 20 til Produktionsskolen -på vilkår, som ligner en ren foræring.... For det første kunne køkkenet i lang tid ikke godkendes af Levnedsmiddelkontrollen. Det skete først efter en ombygning til adskillige millioner kroner. Siden har man måttet konstatere, at selve serveringsområdet er håbløst ubrugeligt.... At det ikke bare er Kulturværftet, der har cafeteriaproblemer, gør ikke sagen bedre. Nu vil hun være stewardesse Lemvig Folkeblad, UDDANNELSE: 18-årige Maria Dichmann fra Holstebro har nu sat kursen for sit arbejdsliv.... Maria Dichmann går i øjeblikket på Produktionsskolen Nordvestjylland.... Produktionsskolen Nordvestjylland har rigtig mange samarbejdspartnere.... Hun droppede ud og kom så på Produktionsskolen Nordvestjylland. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Ikke nok med tilfredshed Dagbladet Struer UDDANNELSE: Selvfølgelig er han glad. Bjørn Kirkegaard fryder sig over, at så mange elever er tilfredse på Produktionsskolen Nordvestjylland....»Derved har vi chancen for at løfte de unge hen til at indfri deres drømme om uddannelse og deres voksne liv.«mange af eleverne på produktionsskolen er frustrerede over, hvad de tidligere har oplevet i uddannelsessystemet.... Ud fra hvor de står hver især, fylder vi deres rygsæk op, så de bliver bedst muligt rustede til at tage en uddannelse,«siger Bjørn Kirkegaard. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland ALT FOR FEDT MED EN ANDERLEDES SKOLE Dagbladet Holstebro UDDANNELSE: Ingen ender på en produktionsskole.... Sammen med blandt andre Christoffer Dinsen vil de gerne fortælle omverdenen om produktionsskolen og dens betydning for mange unge.... Han var ikke i stand til at gennemføre HG på handelsskolen, men har på Produktionsskolen igen fået mod på tingene.... På produktionsskolen har de lyttet til ham. Af Cecilie Madsen, Christoffer Dinsen, Marc Wichmann Lauridsen og Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Unge trives bedst i Odsherred Det Ny Odsherred ODSHERRED/ HOLBÆK: Det Ny Odsherred refererede for nylig en undersøgelse fra Holbæk Kommune, der viste, at 21 procent af de unge på produktionsskolerne har forsøgt at begå selvmord. I den forbindelse oplyser udvalgsformand Michael Kjeldgaard i et læserbrev, at Odsherred absolut ikke ligger værst. Kommunen er eksempelvis den kommune i undersøgelsen, hvor færrest unge har forsøgt selvmord. Kommenteret og redigeret af chefredaktør Daniel Brøns NV Pro går på gaden By og Land HOLBÆK: NV Pro - produktionsskole med base i Svinninge - med også på gaden i Holbæk, når der er aftensalg på fredag. Skolen slår lejr ud for Nordea, hvor der vil være repræsentanter for 10 af skolens linjer. Der vises produkter som eleverne selv har lavet, og der vil blive bålsted med grill/ rygeovn til pandekager, varm kakao senere på aften grille kød til smagsprøver. Produktionsskoleeleverne har også bl. a. make-up, ansigtsmaling og hjemmelavede bolsjer på aftenens arbejdsprogram. Mange idéer til nyt Solvangcenter Amager Bladet URBANPLANEN: Amager Bladet har på det seneste fortalt om de dystre udsigter for Solvangcentret i Urbanplanen. - Og det er ærgerligt, når nu der ligger så mange gode grønne områder og tilbud inde i Urbanplanen.... Ønske om produktionsskole Et af Kresten Thomsen fra Amager Vest lokaludvalgs ønsker var, at bydelshuset kan rumme en produktionsskole:» Det er en kendt sag, at der mangler uddannelsestilbud til unge på Amager.... Kommunen har investeret mange penge i Islands Brygge og Ørestad allerede, så jeg synes, at Urbanplanen og Solvangcentret må være de næste i køen, «siger Mygind, som mener, at projektet kræver et udtalt behov fra både professionelle aktører og borgere - og samtidig skal der være en plan for driftsudgifterne, for eksempel husleje fra kommune og butikker. 9

10 Tilsyn holder fast i kritik af skole Fyens Stiftstidende Søndersø: Arbejdstilsynet har nu truffet en endelig afgørelse i sagen om den opsatte jernbom, der i august 2012 kostede en 11-årig dreng livet ved et fodboldstævne i Søndersø.... Ulykken skete, fordi en tonstung bom ramte drengen i hovedet, efter han og nogle kammerater havde leget på den. Arbejdstilsynets rapport ændrer dog ikke ved anklagemyndighedens beslutning om, at ingen bliver straffet i sagen. Det kan nemlig ikke bevises, at nogens groft uagtsomme handlinger har været skyld i drengens død. Statsforvaltning skal undersøge, om Tærsbøl har brudt tavshedspligt HELSINGØR: En sag om konservative Per Tærsbøls forhold til tavshedspligten havner nu på Statsforvaltningens bord.... Produktionsskolen i Helsingør bor i dag til leje i private lokaler på Fabriksvej Det er et tænkt worst casescenario fra Tærsbøls side, og hvis det nogensinde blev tilfældet, at Produktionsskolen lejede ud og underbød alle andre, skulle vi nok gå ind og stoppe det.... Og Produktionsskolen har jo sagt ja til at sætte ejendommen på Fabriksvej 20 i stand, så på den måde får vi en aftale for Helsingør Kommune, der i virkelighden ikke er så dyr. Mere åbenhed, tak SF'eren Bente Borg Donkin har bedt statsforvaltningen undersøge, om den konservative Per Tærsbøl har brudt tavdhedspligten, da han for et par uger siden i kritiserede, at Helsingør Kommune nu vil udleje ejendommen Fabriksvej 20 til produktionsskolen til en meget billig pris.... Det koster penge for skatteborgerne, og de private udlejere, som nu mister en lejeindtægt, kan med rette undre sig -er det erhvervsvenlighed? 3) Selve formålet med at give produktionsskolen gode vilkår er fint nok.... Hvorfor vil politikerne skjule, at et politisk flertal ønsker at give Produktionsskolen særligt favorable vilkår ved at udleje en bygning til skolen til en meget billig pris?... SF's Christian Saggau ( forstander på Produktionsskolen ) og Enhedslistens Allan Berg Mortensen er gået til kamp for mere åbenhed i Byrådet. En dag i naturen uden cigaretter Herning Folkeblad HERNING -Hvad skal vi her? spørger en ung mand efter at have set sig lidt omkring på den lille parkeringsplads ved Jyndevad Plantage.... -Det er første gang i Danmark, at man laver et rygestopkursus på en produktionsskole. I modsætning til gymnasier, folkeskoler og mange andre er produktionsskolerne ikke omfattet af rygeloven, og derfor er det selvfølgelig interessant at se, hvad man kan gøre for at mindske rygningen, forklarer Kirsten Brænder Aastrup. Projektet omfatter en gruppe fra produktionsskolen, der har meldt sig frivilligt, og de har mødtes en gang om ugen gennem to måneder. Hesteejere er et plus Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Heste og hesteejere er et plus for Gribskov Kommune.... Det bør vi betragte som et plus, fordi de mange hesteejere også er meget resursestærke personer, siger Morten Ulrik Jørgensen. Sammen med ledelsen af Nordic Park i Blistrup og Søborggård Ridecenter inviterer han derfor til, debatmøde og snak om hestenes og hesteejernes betydning for kommunen.... Hestene har eller kan jo få indflydelse på mange forhold i kommunen, blandt andet sundhed, idræt og turisme samt for initiativer under jobcenteret eller produktionsskolen. Unge med misbrug opsøges i skolen Ritzaus Bureau København, fredagflere skoler i Holbæk får besøg af kommunens ungebehandling, som i skoletiden taler om alkohol, stoffer og alt andet svært i livet med de unge misbrugere.... Derfor er hun på vej til PH Produktionsskolen i Tølløse, som hun besøger hver torsdag.... Én af de unge på produktionsskolen er Emma på 17 år.... Produktionsskolen i Tølløse er blot én af mange skoler i kommunen, som ungebehandlerne besøger hver uge. Aage Langeland Brændenældesuppe, kvalderkålsboller og en dejlig dag i naturen HELLEBÆK: 23 børn havde en speciel dag i går.... Her blev de hentet af en lille gruppe unge fra Produktionsskolen Sundet og nogle trækvogne til at have bagagen i -og så gik turen ellers på gåben til» Karens Hus «på Hellebækvej midt i Hellebæk Kohave og en dejlig dag midt i naturen.... -Hvem vil plukke brændenælder?, spørger Anne Voigt, der er de unges lærer på Produktionsskolen Sundet.... Om onsdagen er det i stedet beboere fra plejehjemmet Grønnehavens demensafdeling, som kommer her, fortæller Anne Voigt fra produktionsskolen. 10

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 Husk at kontrollere dine ansattes kørekort Det er forbudt at overlade føringen af en bil til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort til køretøjet.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012. Nr. 8. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere