fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-"

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet stillet en række spørgsmål omkring fortolkningen af handicapbegrebet i forbindelse med de to sager. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr Den nye arbejdstidsaftale giver selvsagt anledning til mange spørgsmål og nogen usikkerhed om tolkning mv. LP vil i den anledning gerne have dine spørgsmål om aftalen. Vi vil derefter redigere spørgsmålene og forelægge dem for MBU, Juridisk kontor. Spørgsmål og svar vil derefter blive bragt i Medlemsinfo. I bedes venligst fremsende spørgsmålene til LP formand Aage Langeland på mail: LP Hvornår er man syg og hvornår er man handicappet? Ny EU-dom om 120-dages reglen Afgrænsningen kan være vanskelig, men EU-Domstolen tydeliggør i en ny EU-dom fra 11. april 2013 De to Sø- og Handelsretssager De to sager for Sø- og Handelsretten vedrører to medarbejdere, der begge blev opsagt med forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dagesreglen i funktionærloven pga. for højt sygefravær. Den ene medarbejder led af en kronisk ryglidelse, der gjorde, at hun alene kunne udføre arbejde på deltid. Den anden medarbejder havde pådraget sig en piskesmældsskade i forbindelse med en trafikulykke, og var først deltidssygemeldt, hvorefter hun blev fuldtidssygemeldt. Begge medarbejdere gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling pga. handicap. Det følger af forskelsbehandlingsloven, at det ikke er tilladt for en arbejdsgiver at forskelsbehandle medarbejdere pga. handicap. Derudover er arbejdsgiver forpligtet til at træffe rimelige/hensigtsmæssige foranstaltninger, der kan hjælpe medarbejdere med handicap til at fastholde dem i jobbet. EU-Domstolen blev anmodet om at tage stilling til følgende: 1) afgrænsningen af handicapbegrebet, 1

2 2) om hvilke kompensationsforanstaltninger arbejdsgiver er forpligtet til at træffe, herunder om nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger, der er omfattet af forpligtelserne i forskelsbehandlingsloven, og 3) om opsigelse efter 120-dagesreglen med forkortet varsel er i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis der ved optællingen af antallet af sygedage indgår sygedage foranlediget af medarbejderens handicap. 1) Handicapbegrebet EU-Domstolen fastslog, at begrebet handicap skal fortolkes således, at det omfatter en begrænsning, som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Begrænsningen skal være langvarig. Det er uden betydning, hvad årsagen til begrænsningen er, herunder om begrænsningen er en følge af en sygdom, er medfødt eller opstået ved ulykke. 2) Kompensationsforanstaltninger deltid som kompensationsforanstaltning. EU-domstolen har fastslået, at en langvarig funktionsnedsættelse, der ikke afføder behov for særlige hjælpemidler, og som alene eller i det væsentlige medfører, at den pågældende medarbejder ikke er i stand til at arbejde på fuld tid, skal anses som et handicap. Kompensationsforanstaltningerne skal tage hensyn til behovene hos mennesker med handicap, og er derfor en følge og ikke en bestanddel af begrebet handicap. EU- Domstolene afviste derfor, at Kompensationsforanstaltninger skal indgå i vurderingen af begrebet handicap. Først skal det fastslås om der foreligger handicap, og herefter skal der tages stilling til et evt. kompensationsbehov. Under sagen for EU-Domstolen har det været diskuteret, om deltid kan udføre en af de hensigtsmæssige foranstaltninger. 2 EU-Domstolen præciserede, at nedsættelse af arbejdstiden kan indgå i de foranstaltninger/tilpasninger, som er omfattet af arbejdsgiverforpligtelsen til at tilpasse arbejdsforholdene, således at handicappede medarbejdere kan fortsætte hos arbejdsgiverne. EU-Domstolen forholdt sig ikke til om nedsættelse af arbejdstiden vil udgøre en uforholdsmæssig byrde for arbejdsgiverne. Dette vil afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, og Sø- og Handelsretten skal nu vurdere de to forelagte sager, under hensyntagen til hvad tilpasningerne koster og muligheden for tilskud. 3) 120-dagesreglen EU-Domstolen blev forelagt spørgsmålet om, hvorvidt fravær pga. af sygdom kan medtælles, når dette fravær er konsekvensen af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven. EU-Domstolen fastslog, at det vil være i strid med forskelsbehandlingsloven at anvende det forkortede opsigelsesvarsel i funktionærlovens 5, stk. 2, såfremt sygdom begrundet af handicap medtælles ved beregningen af de 120-dage, når fraværet er en konsekvens af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige kompensationsforanstaltninger. Derudover blev det EU-Domstolen forelagt om, at hvorvidt en arbejdsgiver kan opsige med forkortet opsigelsesvarsel, når fraværet skyldes medarbejderens handicap. EU-Domstolen tilkendegav, at funktionærlovens 5, stk. 2 om opsigelse med forkortet varsel pga. sygefravær, der er relateret til medarbejderens handicap, kan muligvis anses for at udgøre indirekte forskelsbehandling, fordi en medarbejder med et handicap er udsat for en højere risiko for at kumulere sygefraværsdage, og derfor dårligere stillede end ikkehandicappede medarbejdere. EU Domstolen fandt, at der er en objektiv grund til bestemmelsen, og at det derfor ikke er urimeligt, at Danmark vurderer, at en foranstaltning som 120-dages reglen i funktionælrovens 5, stk. 2 kan være

3 hensigtsmæssig for at nå en rimelig afvejning mellem arbejdsgivers og arbejdstagers modsatrettede interesser for så vidt angår sygefravær. EU-Domstolen udtalte, at bestemmelsen som udgangspunkt er i strid med direktivet om forbud mod forskelsbehandling af handicappede, medmindre denne bestemmelse forfølger et legitimt mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Det overlades til Sø- og Handelsretten i de to konkrete sager at afgøre, om hvorvidt bestemmelsen forfølger et legitimt mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Konsekvensen af EU-Dommen er, at dommen er med til at afgrænse handicapbegrebet, at nedsat tid kan være en hensigtsmæssig kompensationsforanstaltning, men ikke ubetinget, at det kan udledes, at anvendelsen af 120- dagesreglen i funktionærlovens 5, stk. 2 vil være i strid med forskelsbehandlingsloven omkring handicap i det omfang medarbejderens sygemelding er begrundet i, at arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, at Sø- og Handelsretten nu skal vurdere, om de to arbejdsgivere har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger, og om 120-dagesreglens anvendelse i forhold til de to sager var en hensigtsmæssig og nødvendig foranstaltning. Formålet med lovændringen er at sikre, at alle lønmodtagere har et samlet overblik over optjente og afholdte feriedage og en let adgang til at få feriegodtgørelse udbetalt ved afholdelse af ferie. Derudover skabes en bedre sikring mod dobbeltforsørgelse, idet A-kasserne og kommunerne kan indhente oplysninger om ferie fra de private feriekortordninger ét samlet sted. Der vil sandsynligvis blive tale om indberetning af ferieoplysninger til indkomstregisteret på daglig basis. Indberetningerne vil skulle indeholde oplysninger om antal optjente feriedage samt den optjente feriegodtgørelse, opgjort efter skat. Dertil kommer oplysninger om SE-nummer, CPR-nummer og lønperiode. For funktionærer skal der tillige indberettes oplysninger om optjeningsår og fratrædelsesdato. Anders Bondo: Med ledelsesret følger også pligt. KL Ændring af ferieloven - arbejdsgivers indberetning af ferieoplysninger til indkomstregisteret På baggrund af ændring af ferieloven, skal alle arbejdsgivere fra den 1. januar 2014 indberette ferieoplysninger for lønmodtagere med feriekort til indkomstregisteret. Arbejdsgiverne skal ikke indberette ferieoplysninger for ansatte, der holder ferie med løn. Med ledelseretten følger også en ledelsespligt - den lever man ikke op til ved bare at bemande en årgang Skolelederforeningen vil forlade DLF, så snart det af forhandlingens vej er muligt at etablere en selvstændig forhandlingsret. Alligevel tror Anders Bondo stadig på behovet for, at lærere og ledere står i samme forening og i fællesskab tager fat 3

4 på opgaven med at drive skole under lov L215. "På DLF's kongres i sidste uge var vi enige om, at der er brug for et tæt samarbejde. Der er jo ingen - heller ikke Anders Balle eller Michael Ziegler - der har et overblik over konsekvenserne. Jeg har da for eksempel ikke hørt de vises sten på, hvordan man tilrettelægger afgangsprøverne under L215", siger Anders Bondo. Han har intet til overs for Anders Balles ide om, at man bare bemander skolens årgange med nogle lærerteam og lader detailplanlægningen op til dem. "Som Moderniseringsstyrelsen, der jo er forfatter til L215, skrev til gymnasierektorerne, så får de ledelsesret, men med den ret følger også ledelsespligt. Og den lever man ikke op til ved bare at bemande nogle team - det gør man ved konkret at forholde sig til, hvordan lærerne skal løse opgaven - det er jo nu kommunalbestyrelsens og i sidste ende skolelederens ansvar". Fra Danmarks Lærerforenings side fortsætter den igangværende proces mod, at Skolelederforeningen får udlagt en del af Særlig Fond, og ledernes selvstændige rolle tydeliggøres i vedtægterne. Til Anders Balles oplevelse af, at lederne har følt sig nedgjort under konflikten, siger Anders Bondo: "Jeg ved, at mange lærere har været skuffet over, at deres ledelse ikke har forsvaret dem, når deres indsats er blevet mistænkeliggjort af KL i annoncer. Der er jo blevet justeret på arbejstiden, så lærerne har fået flere undervisningstimer, inklusionsopgaven er kommet oveni - og det er kun nogle få skoleledere, der er gået ud og forsvaret deres medarbejdere. Og jeg tror, mange ledere ikke er klar over, hvor provokerende, lærerne har oplevet at blive lockoutet". Folkeskolen Skolelederne vil forhandle sig ud af DLF Målet er uafhængighed af DLF, siger skolelederformand Anders Balle Oplægget lød på, at Skolelederforeningen skal arbejde for størst mulig uafhængighed af DLF. Men på dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde har skolelederne strammet op, så foreningens mål nu er uafhængighed af DLF. Det skal dog ske ad forhandlingens vej. "Det er en turbulent tid lige nu, og vi vil fortsat bevæge os organisatorisk mod øget selvstændighed. Først og fremmest vil jeg dog opfordre foreningen og medlemmerne til at stå sammen i den videre proces. Desuden vil jeg stærkt opfordre til, at vi også fremadrettet går ad forhandlingsvejen, hvilket allerede har givet gode resultater", sagde skoleledernes formand Anders Balle i sin indledende tale til repræsentantskabet, skriver skolelederne.org I den efterfølgende drøftelse af arbejdet for større uafhængighed endte også Anders Balle med at støtte den opstrammede formulering, hvor målet altså nu er "uafhængighed af DLF". "Det er det, der er vores mål, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om tålmodighed", siger Anders Balle. Drøftelserne af det videre arbejde mod en fremtidig organisering for lederne foregår i eftermiddag i DGI-Byen i København. 4

5 Lederne slipper for konfliktkontingent På repræsentantskabsmødet kunne Anders Balle også fortælle de 100 fremmødte skoleledere, at skolelederne ikke personligt skal betale konfliktkontingent til Lærerforeningen, men at det er blevet ordnet, så Skolelederforeningen finansierer konfliktkontingentet på anden vis. Medlemmernes fagforeningskontingent forbliver altså uændret. Opdateret kl. 15:58: Repræsentantskabet besluttede, at hovedbestyrelsen til det næste ordinære repræsentantskabsmøde i marts næste år skal fremlægge en tidsplan for vejen mod en selvstændig organisering, og der blev nedsat en analysegruppe, der skal stå for dette arbejde. "Vi har brug for en fælles forståelse, konsensus, en fælles retning - en bred midterbane, hvor fløjene i foreningen kan samles - en form for en kulturel kollegial fællesskab," siger Anders Balle i en kommentar til de til skolelederne.org, "og den tror jeg vi har fået endnu stærkere i dag med disse fælles beslutninger". Folkeskolen Tiltrædelsesaftaler? De fleste medarbejdere på produktionsskolerne er dækket af organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler, men der er også ansat personale, der ikke har elevrelaterede opgaver. Men en produktionsskole der ønsker det, kan ansætte personale på individuel kontrakt, med vilkår der svarer til en overenskomst indgået mellem Finansministeriet og den faglige organisation. LP Medlemsmøder i september og oktober. LP har planlagt 3 medlemsmøder den: 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde- Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord- Midtjylland Mødernes indhold har foreløbig følgende overskrifter: 1. OK13 v/en repræsentant fra MBU 2. Leder til leder coaching v/henrik Larsen 3. LP`s fremtidige samarbejdsforhold v/aage Langeland LP Overenskomstdækning af disse medarbejdere falder uden for Finansministeriets kompetence vedrørende fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår, jf. produktionsskolelovens 14, hvorefter Finansministeriet alene har kompetence til at aftale eller fastlægge bestemmelser for ledere og lærere ved produktionsskoler. Det vil sige at hverken Finansministeriet eller en produktionsskole er bemyndiget til at indgå en tiltrædelsesaftale til en overenskomst. 5

6 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Ministeriet for Børn og Undervisning, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 27/6-13 Bestyrelsesmøde Gravlev 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde-Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord-Midtjylland 6

7 Udklip. Særlig hjælp til skoletrætte unge Herning Folkeblad HERNING Hvert år kommer omkring 100 lokale elever i problemer, når de forlader folkeskolen og skal ind på en ny uddannelse.... Projektet er en udløber af et gammelt forslag om at lave erhvervsklasser. Det blev stillet af Peter Villadsen ( SF), der sidder i byrådets børne-og familieudvalg. Skoletrætte unge-de unge, der især kan få glæde af det her, er de skoletrætte -dem, der har haft et stort fravær, for eksempel. Lærlingeuddannelse inden for kontor på Rebild Produktionsskole afsluttes på Comwell Rebild Bakker Midthimmerlands Folkeblad STØVRING: Camilla Nielsen begyndte på Rebild Produktionsskoles kreative linje efter et kortere ophold på gymnasiet og et grundforløb inden for maleruddannelsen.... Camilla Nielsen er en af de første kontorelever fra produktionsskolerne i Danmark, der afslutter sin uddannelse i det private erhvervsliv. Dette er én ud af mange måder, at bruge Rebild Produktionsskole på, nemlig som springbræt til erhvervslivet eller til videre uddannelse. Skolen varetager -udover produktionsskoleforløbet -ligeledes Erhvervs Grunduddannelsen (EGU) i samarbejde med Rebild Kommune og det lokale erhvervsliv. Grov kost og kopimaskine på loftet får elever i skole Fyens Stiftstidende På Middelfart Produktionsskole står kopimaskinen gemt væk på loftet -16 trappetrin skal bestiges for at komme derop.... Mål er lighed i sundhedifølge Julie Krarup er disse sundhedsindsatser i særlig grad vigtige for den gruppe af unge, der går på produktionsskolen. Sund på Middelfart Produktionsskole Middelfart Produktionsskole har siden 2008 indarbejdet politikker for kost, rygning, alkohol, motion og søvn ( KRAMS) i skolens hverdag.... Produktionsskolen finansierede selv sundhedsindsatser med kroner i Tanker under en lockout: Hvad er produktionsskolernes andel i lærerkonflikten? Uddannelsesbladet TOPSTYRET MODERNISERING SKABER ikke kreative løsninger i sig selv.... De offentlige ( skole) ledere er jo i et minefelt, hvor de på den ene side skal være neutrale og tage ansvar for skolens drift og elever, også under en konflikt og uden forudgående inddragelse, på den anden side ikke høres i en forhandlingsmodel mellem de centrale arbejdsgivere og de centrale fagforbund henholdsvis i stat og kommuner.... På produktionsskolerne har konflikten derimod forholdsmæssig stor indvirkning, skønt vi ikke synes at passe ind i konfliktens udmeldte konfliktstof - ledelse, arbejdstid, og undervisningstid.... Det må være til at forklare, for hvordan skal vi ellers komme 7 videre? Af Anne Dorit Nielsen forstander PH Produktionsskolen Holbæk Vandt Tæl Skridt kampagnen Budstikken KAMPAGNE Middelfart Produktionsskole har vundet Tæl Skridt kampagnen for erhvervs-og produktionsskoler. Kampagnen sætter fokus på Sundhedsstyrelsen anbefaling om at gå skridt hver dag. Hovedpræmien på kroner blev overrakt af Dansk Firmaidrætsforbund 8. maj. Skolen blev trukket ud ved lodtrækning blandt de deltagende skoler, som havde gået nok. Ønsker udvidet deltagertid Dagbladet GREVE: Via sin position som formand for Greve Kommunes Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalg, har borgmesterkandidat for S, Niclas Bekker Poulsen, føling med, hvad der sker i Jobcentret.... Der er tale om et afklaringsforløb, hvor vi fra skolens side stiller krav til den unge deltager, som skal finde ud, hvad hans eller hendes fremtid skal bruges til, forklarer forstander Jákup Heinesen.... Mere end afklaring En produktionsskole er ikke en erhvervsskole, men Jákup Heinesen gjorde opmærksom på, at det er muligt at give nogle elever et tilbud i samrbejde med en erhvervsskole. - I det tilfælde placeres eleven på det, vi kalder en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, men selve forløbet foregår på produktionsskolen, for generelt kan vores elever ikke klare de vilkår, som er på en erhvervsskole, understreger han. Lokalplan på plads Lokalavisen Hornsherred SKIBBY Den nye lokalplan for Produktionsskolen i Skibby er endelig ved at være på plads.... Og det ønskede vi ikke," siger det socialdemokratiske byrådsmedlem, Kenneth Jensen, der er politisk udpeget til Produktionsskolens bestyrelse.... Det er et tilbud, vi har ønsket at give til forenings-og kulturlivet i Skibby og omegn." Udover indsigelsen fra Rohde & Nielsen Aps har der også været en indsigelse fra en række beboere, der er naboer til Produktionsskolen. På baggrund af denne indsigelse har forvaltningen valgt, at ændre i den nye lokalplan, således, at det ikke vil være muligt, at bruge Produktionsskolen lokaler til private arrangementer i perioden 1. maj til 1. september. Ny misbrugshjælp til unge Fyens Stiftstidende Nordfyn: Misbrug fylder for meget på produktionsskolerne, hvor unge kan forberede sig på uddannelse eller job.... Samarbejdet drejer sig i første omgang om produktionsskolerne, men kan udvides til også at tage hånd om misbrugsproblemer i folkeskolernes ældste klasser og på gymnasiet.... Et samarbejde mellem kommunen og produktionsskolerne er startet, og deres arbejdsgruppe kommer snart med et udspil. Kilde: Nordfyns Kommune og produktionsskolerne. En anden vej til læring end den traditionelle Berlingske

8 »Da jeg var lille og startede i skole, ville jeg ikke lave noget og var overhovedet ikke motiveret.... I dag går han på Produktionsskolen Holbæk i Tølløse på Midtsjælland sammen med andre unge, der ikke er uddannelsesparate eller er uafklarede.... Han startede på produktionsskolen under lærerlockouten for nylig.... Nikolaj Andersen, elev på Produktionsskolen Holbæk. Hver femte har forsøgt selvmord Det Ny Odsherred HOLBÆK: Det er noget af en skræmmende rapport, der er kommet fra Ung og Rus, som netop har offentliggjort en rapport om de unges trivsel. Særlig på produktionsskolerne er trivslen særdeles dårlig Her har hele 21 procent forsøgt selvmord.... Rapporten er så rystende, at man må håbe, at de unge ikke har svaret ærligt på de spørgsmål, som de er blevet stillet. Rapporten findes her: Vred Tærsbøl: Nu giver kommunen Produktionsskolen for gode vilkår HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fik på et lukket møde i Helsingør Byråds økonomiudvalg mandag aften lov til at leje en kommunal bygning på Fabriksvej.... Desuden har Produktionsskolen mulighed for at leje videre ud til andre, og det kan de så gøre til en meget billig penge, siger Per Tærsbøl.... Det er et tænkt worst casescenario fra Tærsbøls side, og hvis det nogensinde blev tilfældet, at Produktionsskolen lejede ud og underbød alle andre, skulle vi nok gå ind og stoppe det. - Vi stemmer ja til, at vi lejer billigt ud eller hvad vi skal kalde det til Produktionsskolen, fordi det er et rigtigt godt tiltag for unge mennesker. Tabte unge bliver hjulpet op i en u-vending Dagbladet RINGSTED: Til august begynder et hold på en halv snes elever på Ringsted Produktionshøjskole.... Projekt» Youth-Turn's «målgruppe er de unge årige, som i forvejen søger mod produktionsskoler, men nu bliver de modtaget med et endnu mere detaljeret udviklingsprogram skræddersyet til den enkelte elev og med endnu flere mennesker til at støtte den unge.... Virksomhederne i projektet har en oplagt mulighed for at styrke deres sociale profil. Projektet kan bruge et bredt udsnit af erhverv, og virksomheder både i Ringsted Kommune og nabokommunerne kan være med. Copacabana i Sillerslev Morsø Folkeblads Ugeavis Sommeren i Sillerslev bliver ikke den samme som tidligere år.... Strandmøblerne fremstilles af Morsø Produktionsskole.... -Ja vi tænker stort denne gang.... To store pæle på den i øjeblikket meget stenede forstrand har tidligere været brugt til at holde nettet på en beachvolley-bane. Tærsbøl: Ny aftale er en bombe under udlejning Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Det er en bombe under hele erhvervsudlejningen i området. Sådan bedømmer det konservative byrådsmedlem, Per Tærsbøl, den aftale, som flertallet i Økonomiudvalget på et lukket møde mandag aften besluttede at indgå med Produktionsskolen. I følge aftalen får Produktionsskolen mulighed for at leje sig ind i den kommunale ejendom på meget favorable vilkår.... I følge aftalen skal Produktionsskolen som en del af lejevilkårene stå for en istandsættelse af Fabriksvej 20. Udlejer kritiserer kommunal udlejning til Produktionsskolen HELSINGØR: At Helsingør Kommune vælger at udleje en ejendom til Produktionsskolen Helsingør til en angiveligt meget billig husleje, er en advarsel til private udlejere og ejendomsudviklere, mener Anders Drachmann, direktør i Helsingør Erhvervspark.... Han undrer sig også over, at Produktionsskolen Helsingør, der har plus i regnskabet, finder det nødvendigt at flytte -en undren, som bestyrelsesformand Erling Hansen fra skolen ikke forstår.... Produktionsskolen Helsingør er et sted, hvor skoletrætte unge kan prøve kræfter med forskellige uddannelsesforløb og jobmuligheder. Hecht: UlovligtDer er ingen kommentarer fra Helsingørs borgmester Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre til sagen om Produktionsskolen og flytningen til Fabriksvej 20. En sjællænder rykker mod vest Lemvig Folkeblad PORTRÆT: Hvis du har en million kroner i Roskilde, så kan du få en lille lejlighed i et betonbyggeri.... Zaza Friberg kender produktionsskolerne godt.... Produktionsskolen Nordvestjylland samarbejder med Taleinstituttet i Aalborg om at finde ud af, hvad hver enkelt ung har brug for.... En trivselsundersøgelse giver meget fine karakterer til Produktionsskolen Nordvestjylland, og det kan du læse om i avisen i morgen, lørdag. Dårlig sikkerhed medførte dødsulykke Dagbladet SJÆLLAND: 11-årige Alexander Mathieu Zimmermann fra Kvanløse ved Holbæk blev dræbt, efter han fik sit hoved i klemme under en jernbom på en fodboldlejr på Fyn den 4. august sidste år.... Samtidig kritiserer Arbejdstilsynet, at Søndersø Produktionsskole, som havde produceret og serviceret bommen, ikke underrettede ungdomsklubben, da de opdagede fejlen flere måneder før dødsulykken.... Ifølge tv2. dks oplysninger afviser produktionshøjskolens advokat, at højskolens tavshed havde betydning for sagen. Bommen var ikke beregnet til at lege på, hvilket også var blevet indskærpet overfor drengene, lyder forsvaret i en skrivelse fra advokatfirmaet Kroman Reumert til Arbejdstilsynet. 8

9 11-årigs død: Tvivl om sikkerheden Fyens Stiftstidende Søndersø: Det er ikke meget mere end en uge siden, at anklagemyndigheden hos Fyns Politi of? cielt stoppede efterforskningen af sagen fra i sommer, hvor en 11-årig sjællandsk dreng blev dræbt i Søndersø.... Arbejdstilsynet mener, at produktionshøjskolen havde pligt til at informere fritidsklubben om hængslet. Produktionsskolen afviser dog at have brudt loven, fordi afstandsstykkerne hverken havde gjort til eller fra, når det gjaldt leg på bommen. Et vidne havde nemlig forklaret, at drengene inden ulykken havde fået besked på ikke at lege på bommen, hvilket de alligevel fortsatte med. Udvalgsrokaden må rulles tilbage LOKALPOLITIK: Politikere og forvaltning i Helsingør Kommune sidder tilbage med en alvorlig flovmand, efter at Statsforvaltningen klart har underkendt den udvalgsrokade, som Byrådet vedtog for nogle uger siden.... Og der kan meget vel være endnu en problematisk sag under opsejling, nemlig en beslutning om at udleje den kommunale ejendom Fabriksvej 20 til Produktionsskolen -på vilkår, som ligner en ren foræring.... For det første kunne køkkenet i lang tid ikke godkendes af Levnedsmiddelkontrollen. Det skete først efter en ombygning til adskillige millioner kroner. Siden har man måttet konstatere, at selve serveringsområdet er håbløst ubrugeligt.... At det ikke bare er Kulturværftet, der har cafeteriaproblemer, gør ikke sagen bedre. Nu vil hun være stewardesse Lemvig Folkeblad, UDDANNELSE: 18-årige Maria Dichmann fra Holstebro har nu sat kursen for sit arbejdsliv.... Maria Dichmann går i øjeblikket på Produktionsskolen Nordvestjylland.... Produktionsskolen Nordvestjylland har rigtig mange samarbejdspartnere.... Hun droppede ud og kom så på Produktionsskolen Nordvestjylland. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Ikke nok med tilfredshed Dagbladet Struer UDDANNELSE: Selvfølgelig er han glad. Bjørn Kirkegaard fryder sig over, at så mange elever er tilfredse på Produktionsskolen Nordvestjylland....»Derved har vi chancen for at løfte de unge hen til at indfri deres drømme om uddannelse og deres voksne liv.«mange af eleverne på produktionsskolen er frustrerede over, hvad de tidligere har oplevet i uddannelsessystemet.... Ud fra hvor de står hver især, fylder vi deres rygsæk op, så de bliver bedst muligt rustede til at tage en uddannelse,«siger Bjørn Kirkegaard. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland ALT FOR FEDT MED EN ANDERLEDES SKOLE Dagbladet Holstebro UDDANNELSE: Ingen ender på en produktionsskole.... Sammen med blandt andre Christoffer Dinsen vil de gerne fortælle omverdenen om produktionsskolen og dens betydning for mange unge.... Han var ikke i stand til at gennemføre HG på handelsskolen, men har på Produktionsskolen igen fået mod på tingene.... På produktionsskolen har de lyttet til ham. Af Cecilie Madsen, Christoffer Dinsen, Marc Wichmann Lauridsen og Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Unge trives bedst i Odsherred Det Ny Odsherred ODSHERRED/ HOLBÆK: Det Ny Odsherred refererede for nylig en undersøgelse fra Holbæk Kommune, der viste, at 21 procent af de unge på produktionsskolerne har forsøgt at begå selvmord. I den forbindelse oplyser udvalgsformand Michael Kjeldgaard i et læserbrev, at Odsherred absolut ikke ligger værst. Kommunen er eksempelvis den kommune i undersøgelsen, hvor færrest unge har forsøgt selvmord. Kommenteret og redigeret af chefredaktør Daniel Brøns NV Pro går på gaden By og Land HOLBÆK: NV Pro - produktionsskole med base i Svinninge - med også på gaden i Holbæk, når der er aftensalg på fredag. Skolen slår lejr ud for Nordea, hvor der vil være repræsentanter for 10 af skolens linjer. Der vises produkter som eleverne selv har lavet, og der vil blive bålsted med grill/ rygeovn til pandekager, varm kakao senere på aften grille kød til smagsprøver. Produktionsskoleeleverne har også bl. a. make-up, ansigtsmaling og hjemmelavede bolsjer på aftenens arbejdsprogram. Mange idéer til nyt Solvangcenter Amager Bladet URBANPLANEN: Amager Bladet har på det seneste fortalt om de dystre udsigter for Solvangcentret i Urbanplanen. - Og det er ærgerligt, når nu der ligger så mange gode grønne områder og tilbud inde i Urbanplanen.... Ønske om produktionsskole Et af Kresten Thomsen fra Amager Vest lokaludvalgs ønsker var, at bydelshuset kan rumme en produktionsskole:» Det er en kendt sag, at der mangler uddannelsestilbud til unge på Amager.... Kommunen har investeret mange penge i Islands Brygge og Ørestad allerede, så jeg synes, at Urbanplanen og Solvangcentret må være de næste i køen, «siger Mygind, som mener, at projektet kræver et udtalt behov fra både professionelle aktører og borgere - og samtidig skal der være en plan for driftsudgifterne, for eksempel husleje fra kommune og butikker. 9

10 Tilsyn holder fast i kritik af skole Fyens Stiftstidende Søndersø: Arbejdstilsynet har nu truffet en endelig afgørelse i sagen om den opsatte jernbom, der i august 2012 kostede en 11-årig dreng livet ved et fodboldstævne i Søndersø.... Ulykken skete, fordi en tonstung bom ramte drengen i hovedet, efter han og nogle kammerater havde leget på den. Arbejdstilsynets rapport ændrer dog ikke ved anklagemyndighedens beslutning om, at ingen bliver straffet i sagen. Det kan nemlig ikke bevises, at nogens groft uagtsomme handlinger har været skyld i drengens død. Statsforvaltning skal undersøge, om Tærsbøl har brudt tavshedspligt HELSINGØR: En sag om konservative Per Tærsbøls forhold til tavshedspligten havner nu på Statsforvaltningens bord.... Produktionsskolen i Helsingør bor i dag til leje i private lokaler på Fabriksvej Det er et tænkt worst casescenario fra Tærsbøls side, og hvis det nogensinde blev tilfældet, at Produktionsskolen lejede ud og underbød alle andre, skulle vi nok gå ind og stoppe det.... Og Produktionsskolen har jo sagt ja til at sætte ejendommen på Fabriksvej 20 i stand, så på den måde får vi en aftale for Helsingør Kommune, der i virkelighden ikke er så dyr. Mere åbenhed, tak SF'eren Bente Borg Donkin har bedt statsforvaltningen undersøge, om den konservative Per Tærsbøl har brudt tavdhedspligten, da han for et par uger siden i kritiserede, at Helsingør Kommune nu vil udleje ejendommen Fabriksvej 20 til produktionsskolen til en meget billig pris.... Det koster penge for skatteborgerne, og de private udlejere, som nu mister en lejeindtægt, kan med rette undre sig -er det erhvervsvenlighed? 3) Selve formålet med at give produktionsskolen gode vilkår er fint nok.... Hvorfor vil politikerne skjule, at et politisk flertal ønsker at give Produktionsskolen særligt favorable vilkår ved at udleje en bygning til skolen til en meget billig pris?... SF's Christian Saggau ( forstander på Produktionsskolen ) og Enhedslistens Allan Berg Mortensen er gået til kamp for mere åbenhed i Byrådet. En dag i naturen uden cigaretter Herning Folkeblad HERNING -Hvad skal vi her? spørger en ung mand efter at have set sig lidt omkring på den lille parkeringsplads ved Jyndevad Plantage.... -Det er første gang i Danmark, at man laver et rygestopkursus på en produktionsskole. I modsætning til gymnasier, folkeskoler og mange andre er produktionsskolerne ikke omfattet af rygeloven, og derfor er det selvfølgelig interessant at se, hvad man kan gøre for at mindske rygningen, forklarer Kirsten Brænder Aastrup. Projektet omfatter en gruppe fra produktionsskolen, der har meldt sig frivilligt, og de har mødtes en gang om ugen gennem to måneder. Hesteejere er et plus Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Heste og hesteejere er et plus for Gribskov Kommune.... Det bør vi betragte som et plus, fordi de mange hesteejere også er meget resursestærke personer, siger Morten Ulrik Jørgensen. Sammen med ledelsen af Nordic Park i Blistrup og Søborggård Ridecenter inviterer han derfor til, debatmøde og snak om hestenes og hesteejernes betydning for kommunen.... Hestene har eller kan jo få indflydelse på mange forhold i kommunen, blandt andet sundhed, idræt og turisme samt for initiativer under jobcenteret eller produktionsskolen. Unge med misbrug opsøges i skolen Ritzaus Bureau København, fredagflere skoler i Holbæk får besøg af kommunens ungebehandling, som i skoletiden taler om alkohol, stoffer og alt andet svært i livet med de unge misbrugere.... Derfor er hun på vej til PH Produktionsskolen i Tølløse, som hun besøger hver torsdag.... Én af de unge på produktionsskolen er Emma på 17 år.... Produktionsskolen i Tølløse er blot én af mange skoler i kommunen, som ungebehandlerne besøger hver uge. Aage Langeland Brændenældesuppe, kvalderkålsboller og en dejlig dag i naturen HELLEBÆK: 23 børn havde en speciel dag i går.... Her blev de hentet af en lille gruppe unge fra Produktionsskolen Sundet og nogle trækvogne til at have bagagen i -og så gik turen ellers på gåben til» Karens Hus «på Hellebækvej midt i Hellebæk Kohave og en dejlig dag midt i naturen.... -Hvem vil plukke brændenælder?, spørger Anne Voigt, der er de unges lærer på Produktionsskolen Sundet.... Om onsdagen er det i stedet beboere fra plejehjemmet Grønnehavens demensafdeling, som kommer her, fortæller Anne Voigt fra produktionsskolen. 10

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg. KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER Vi ønsker læserne glædelig jul og godt nytår. Forside: Kurt Christiansen Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s. 14-15 Fyring

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 01 F e b r u a r 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk Råt boligmarked i København: Mor dør søn skal på gaden Pas på med kontrakten i bofællesskaber Brede politiske

Læs mere

forbudszoner ren apartheid

forbudszoner ren apartheid 0 5 5. marts 2008 Gadejurist på Vesterbro: forbudszoner ren apartheid Når chefen er umulig TR og region forhandler for dig 8 sindslidende på starthjælp Minister afviser diskriminering 4 Sammenbrud i OK08,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

STRAF BREMSER UNGE BØRN PÅ GADEN 500 BØRN SÆTTES PÅ GADEN HVERT ÅR 4

STRAF BREMSER UNGE BØRN PÅ GADEN 500 BØRN SÆTTES PÅ GADEN HVERT ÅR 4 12 26. august 2010 STRAF BREMSER UNGE BØRN PÅ GADEN 500 BØRN SÆTTES PÅ GADEN HVERT ÅR 4 UDEN FOR PARAGRAFFEN UNGE PSYKISK SYGE FÅR FÆRRE PENGE 10 HVORDAN GIK ÆGTESKABET? JOBCENTRENE ET ÅR EFTER 8 AF METTE

Læs mere

7. maj 2008. DS fylder rundt. Marken kalder. Socialrådgiver på SamSø 4. Studerende længes ud 16. tr-vilkår er

7. maj 2008. DS fylder rundt. Marken kalder. Socialrådgiver på SamSø 4. Studerende længes ud 16. tr-vilkår er 0 9 7. maj 2008 DS fylder rundt fra 0-36.000 kr. om året tr-vilkår er forskellige 12 endnu en fyring på vej Socialrådgiver på SamSø 4 Marken kalder Studerende længes ud 16 AF METTE MØRK, JOURNALIST DE

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere