Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi"

Transkript

1 Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi 2.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Konkurrence på det danske hjemmemarked gavner både forbrugerne og virksomhederne. Konkurrence fører til øget produktivitet og innovation og en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Forbrugerne får flere og bedre varer at vælge imellem, og de danske virksomheder klarer sig bedre på de internationale markeder. Internationalt kan der påvises en sammenhæng mellem konkurrence og velstand. Velstand afhænger også af andre faktorer, men der en tendens til, at velstanden er høj i de lande, hvor der er skarp konkurrence. Denne sammenhæng er beskrevet nærmere i afsnit 2.2. Men hvor skarp er konkurrencen i dansk økonomi? Det er det spørgsmål, der lige som i de hidtidige konkurrenceredegørelser søges besvaret i dette kapitel. Spørgsmålet er svært at svare på, fordi der ikke er en enkelt eller nogle få indikatorer, der kan give et enkelt og sikkert svar. Kapitlet oplister som sædvanligt en lang række indikatorer: koncentration (afsnit 2.3), adgangsbarrierer (afsnit 2.4), mobilitet, dvs. skift af markedsandele mellem de enkelte virksomheder (afsnit 2.5), indtjening (afsnit 2.6) og såkaldte lønpræmier, dvs. lønninger korrigeret for bl.a. arbejdskraftens uddannelsesniveau (afsnit 2.7). Herefter følger en vurdering af reguleringer, der opstiller barrierer, der gør det vanskeligt for nye virksomheder at etablere sig (afsnit 2.8) og af nettopriserne (dvs. priser korrigeret for moms og afgifter) (afsnit 2.9). For hver enkelt af disse mål gælder, at den statistiske usikkerhed er stor. Det er også usikkert, om indikatoren nødvendigvis hænger sammen med konkurrenceforholdene. Et eksempel blandt mange mulige er koncentrationsmålet: hvis der kun er få virksomheder i en branche, er konkurrencen som regel svag. Men kun som regel, idet der findes en lang række undtagelser. Når alle indikatorerne vurderes under et, reduceres usikkerheden imidlertid, og man får det bedst mulige grundlag for en helhedsvurdering. 25

2 KONKURRENCE REDEGØRELSE Indikatorerne giver i år baggrund for en forsigtig optimisme. Det er stadig Konkurrencestyrelsens vurdering, at konkurrencen i dansk økonomi er mindre skarp end i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med. Men der er svage tegn på, at forholdene forbedres. I anden halvdel af 1990 erne er tilgangen til byggebranchen steget. Mobiliteten er steget i de sidste fem år i såvel byggeriet som i serviceerhvervene. Indtjeningen i fremstillingserhvervene er faldet lidt fra 1997 til Og endelig er skønnet for, hvor meget forbrugerpriserne, renset for moms og afgifter, aktuelt ligger højere end i de øvrige EUlande, reduceret fra 5 pct. i de seneste års konkurrenceredegørelser til 4 pct. Den internationale sammenligning, som kapitlet starter med, inddrager i år ikke kun de øvrige nordiske lande eller EU9-landene. 1 Sammenligningen inddrager i år alle de OECD-lande, som det har været muligt at få pålidelige data for. Sammenligningen placerer Danmark under middel (som nr. 16 ud af 26 OECD-lande). Sammenligningen er baseret på data for forbrugerpriser, indtjening og en OECD-optælling af lovgivningsbarrierer for konkurrencen. Sammenligningen er lavet, så den tager højde for, at prisniveauet normalt er højere i lande med et højt løn- og velstandsniveau end i andre lande. Danmarks placering blandt OECD-landene er den samme, dvs. lidt under middel, når man søger at vurdere hvor meget konkurrence, der er om de offentlige ydelser. Denne sammenligning ser på hvor mange ydelser, der udbydes, frit brugervalg m.v. I kapitlets sidste afsnit, 2.10, opdateres listen over erhverv med utilstrækkelig konkurrence. I år er der 68 erhverv på listen. Det dækker over, at 13 erhverv er røget ud af listen, mens 12 andre er kommet til. Det indgik som et led i målsætningerne i erhvervsstrategien.dk21, at konkurrencen i dansk økonomi frem til 2010 skulle skærpes så meget, at merpriserne i forhold til de omkringliggende EU-lande fjernes, og at antallet af erhverv med utilstrækkelig konkurrence skulle halveres. VK-regeringen har besluttet, at disse målsætninger fastholdes. Det er naturligt, at målsætningen er langsigtet. Konkurrenceforholdene afhænger både af konkurrencelovgivningen og af lovgivningen på en række 1 Danmark bliver som i de tidligere Konkurrenceredegørelser sammenlignet med Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Sverige, Tyskland og UK. Disse lande og Danmark bliver i det følgende kaldt for EU9-landene. De otte lande er valgt, fordi de minder om Danmark på en række afgørende punkter, fx BNP pr. indbygger, BNP pr. arbejdstime, lønniveau samt samfundsstruktur. Endvidere er landene Danmarks største samhandelspartnere og er alle medlemmer af EU. 26

3 andre områder. Det forslag til en strammere konkurrencelov, som regeringen har fremlagt, fuldfører den proces, der startede i 1998, og som vil lede til, at Danmark for første gang får en lovgivning, der er fuldt på højde med andre lande. Erfaringen tilsiger imidlertid, at de fulde virkninger heraf først ses efter nogle år, fordi konkurrencekulturen i de enkelte erhverv kun ændres langsomt. 2.2 KONKURRENCE OG VELSTAND Der er mange grunde til, at konkurrence fremmer velstand. Konkurrence gør det nødvendigt for hver enkelt virksomhed at have høj produktivitet samt at udvikle og forny sig. Konkurrence betyder også mobilitet, dvs. at effektive virksomheder vinder markedsandele fra mindre effektive. Og fri konkurrence betyder, at der ikke er barrierer, der hindrer nye virksomheder, herunder udenlandske virksomheder, i at markedsføre deres produkter eller at etablere sig. En international sammenligning af konkurrenceforholdene kan gennemføres på mange måder. Visse internationale konkurrencetidsskrifter benchmarker lovgivningen og myndighedernes ressourcer, kompetence og uafhængighed. Det afgørende må imidlertid være resultatet, dvs. økonomiske mål for konkurrencens styrke. I 2001 gennemførte Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen i fællesskab en analyse, der belyste sammenhængen mellem konkurrence- og forbrugerpolitikken. En god konkurrence har således afgørende betydning for forbrugerne nogle gange er den endda lige så vigtig som de regler, der skal beskytte forbrugerne mod fx vildledende markedsføring. Tilsvarende har forbrugerlovgivningen stor betydning for konkurrenceforholdene. Klare, veldefinerede rettigheder for aktørerne på markedet, især forbrugerne, er en fordel for de ærlige virksomheder i konkurrencen. Og god markedsinformation om både priser og kvalitet på de varer og ydelser, virksomhederne tilbyder, er en fordel for de mest effektive og nyskabende virksomheder. Analysen viste bl.a., at på fokusområderne klare rettigheder og god markedsinformation kom Danmark i en sammenligning af OECD-landene ud som nr. 6 af 26 lande dvs. klart i den bedste ende. Placeringen afspejler Danmarks tradition for en god og fremsynet forbrugerpolitik. Den ene halvdel af forudsætningerne for, at markederne i dansk økonomi er velfungerende og dermed kan fremme væksten, er således til stede. 27

4 KONKURRENCE REDEGØRELSE Den anden halvdel af forudsætningerne vedrører konkurrenceforholdene. De er svære at sammenligne for en så bred kreds af lande, fordi de fleste af de økonomiske indikatorer, der er belyst i dette kapitel, og som fx findes for de nordiske lande, ikke findes i mange af OECD-landene. Det har dog været muligt at få data for de fleste OECD-lande for forbrugerpriser (renset for moms og afgifter), indtjening og offentlig regulering af erhvervsforholdene. Som beskrevet i sidste års konkurrenceredegørelse kan man ikke forvente samme prisniveau i lande med meget forskelligt løn- og velstandsniveau ikke engang hvis landene har ligevægt i udenrigshandelen. Det skyldes, at de internationale lønforskelle normalt afspejler forskellene i produktiviteten i de udlandskonkurrerende erhverv, mens produktiviteten i servicesektoren i mindre omfang er forskellig. Der vil derfor være en tendens til, at serviceydelser er dyrere i lande med et højt lønniveau end i andre lande. I sammenligningen af OECD-landene er der taget hensyn hertil ved både at inddrage nettopriserne og et mål for priserne, der er korrigeret for lønnens betydning. I OECD-sammenligningen er det også forsøgt at benchmarke konkurrencen om offentlige ydelser. Det er sket ved at se på anvendelsen af udbud, omfanget af frit brugervalg og i hvilket omfang forsyningstjenester m.v. er blevet liberaliseret. Analysen leder til, at Danmark kommer stort set ens ud i benchmarkingen af konkurrencen på hhv. det private og det offentlige område. Og samlet placeres Danmark på en 16.-plads blandt de 26 OECD-lande, jf. tabel

5 Tabel 2.1: Danmarks placering på konkurrenceindikatorerne Effektiv Konkurrence Samlet konkurrence om offentlige konkurrenceopgaver indikator Nr. Land\vægt Australien Luxembourg Island Irland Belgien Canada Holland USA New Zealand Portugal Spanien Tyskland Italien Østrig Finland Danmark Norge Mexico UK Frankrig Sverige Grækenland Ungarn Tjekkiet Polen Schweiz Benchmarkingen skal selvsagt tages med betydelige forbehold. Det kan ikke udelukkes, at enkelte af de viste landes placering vil ændres efter en nærmere vurdering. Men sammenligningen passer fint med analyserne i de tidligere konkurrenceredegørelser, der viste, at Danmark lå på niveau med de øvrige nordiske lande. På det offentlige område placerer analysen dog Danmark dårligere end Sverige, hvor kommunerne udbyder mere, og hvor forsyningstjenesterne er mere liberaliserede end her. 29

6 KONKURRENCE REDEGØRELSE Hvis OECD-landenes samlede konkurrenceindikator sammenlignes med landenes velstandsniveau (målt ved BNP pr. indbygger), viser det sig, at der en usikker, men positiv sammenhæng: i et vist omfang går skarpere konkurrence og højere velstand hånd i hånd, jf. figur 2.1. Figur 2.1: Sammenhængen mellem velstand og konkurrence BNP pr. capita i US$ Luxembourg 35 USA Tyskland 30 Norge Holland Schweiz Irland Canada Danmark 25 Sverige Finland Østrig Australien Frankrig UK Belgien 20 Italien Island Spanien New Zealand 15 Portugal Tjekkiet 10 Ungarn Polen Mexico 5 Grækenland Samlet konkurrenceindikator Note: R 2 på tendenslinjen er 0,16, hældningen er 382, hvilket er signifikant forskelligt fra 0. Kilde: OECD Main Economic Indicators, 2001 og egne beregninger. Sammenhængen kan belyses ved at antage, at det lykkes at forbedre konkurrenceforholdene i Danmark så meget, at vi kommer i top blandt EU9-landene. Hvis denne forbedring skulle følge den sammenhæng mellem konkurrence og velstand, som figuren illustrerer, ville den lede til en velstandsforbedring på mere end 10 pct. Den betydelige spredning omkring linien viser dog, at sammenhængen ikke må overfortolkes. Vækst og velstand har for flere af landene ikke meget med konkurrenceforholdene at gøre. Et indlysende eksempel på dette er Schweiz. 2.3 KONCENTRATION Et af de centrale konkurrencemål er markedskoncentrationen. Hvis koncentrationen er høj, betyder det, at få virksomheder sidder på en stor del af markedet. Når det er tilfældet, vil konkurrencen typisk være svagere, end hvis der er mange virksomheder. Når der er få virksomheder, har de også større mulighed for at foretage ulovlig koordinering af priserne eller dele markedet mellem sig. 30

7 Koncentrationen er dog ikke et entydigt mål for svag konkurrence. Der kan forekomme karteller i brancher med mange virksomheder et eksempel på dette er elkartellet. Og konkurrencen kan være skarp, selv om der kun er få virksomheder på markedet. Boks 2.1: Mål for markedskoncentration Markedskoncentrationen måles i dette kapitel ved rateindekset. 1 Rateindekset måler summen af de fire største virksomheders markedsandel i procent af den samlede indenlandske omsætning i en branche. Indekset er beregnet af Danmarks Statistik for ca. 600 brancher. Indekset er baseret på momsstatistikken og dækker primære erhverv, fremstillingserhverv, byggeri, forsyningsvirksomhed samt handel- og serviceerhverv. Offentlig virksomhed, undervisning og dele af sundhedssektoren er ikke omfattet. Herudover er de brancher, som ikke er fuldt momspligtige, udeladt af undersøgelsen, da momsstatistikken ikke er dækkende for disse brancher. Note 1: De enkelte konkurrenceindikatorer er nærmere beskrevet og diskuteret i Konkurrenceredegørelsen fra 1997, 1999, 2000 og 2001 samt i Konkurrencestyrelsens rapport: Måling af konkurrenceintensitet, som kan ses på Koncentrationen i Danmark har været meget stabil i 1990 erne. I fremstillingserhvervene var koncentrationen 58 pct. i I serviceerhvervene var koncentrationen 40 pct., mens den var 12 pct. i byggeriet, jf. figur 2.2. I Konkurrenceredegørelse 2001 blev koncentrationen i Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Analysen viste, at koncentrationen samlet er på samme niveau i de nordiske lande, men at der inden for nogle brancher er store forskelle. En højere koncentrationsgrad i Danmark end i de nordiske lande kan være udtryk for specifikke danske konkurrenceproblemer. Et problem med koncentrationsindekset er, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem begreberne branche og marked. En branche dækker som regel over flere markeder, enten fordi der er flere produktmarkeder eller geografiske markeder inkluderet. Fx er det geografiske marked for serviceydelser ofte mindre end hele Danmark en frisør i Neksø konkurrerer ikke med en frisør i Blåvandshuk, men de indgår i den samme branche. 31

8 KONKURRENCE REDEGØRELSE Figur 2.2: Koncentration i Danmark Pct Fremstilling Byggeri Service Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik og egne beregninger. I de tilfælde, hvor markedet i virkeligheden er større end Danmark, er det mere relevant at se på den importkorrigerede koncentration. Dvs. at man tager hensyn til konkurrencen fra udenlandske produkter og tjenester. Da der stort set ikke er import af serviceydelser og byggeri, betyder importkorrektionen ikke ret meget for disse brancher. Derimod falder koncentrationen inden for fremstillingserhvervene betragteligt. Den importkorrigerede koncentration inden for fremstilling er stort set den samme som for serviceerhvervene, jf. figur

9 Figur 2.3: Importkorrigeret koncentration Pct Fremstilling Byggeri Service Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik og egne beregninger. I en række brancher er produktion, innovation eller markedsføring så kapitalkrævende, at koncentrationen på et så lille marked som det danske naturligt vil være høj. Det hindrer ikke, at koncentrationen kan give konkurrencemæssige problemer, men en høj koncentration kan i sådanne tilfælde ikke i sig selv anses for at være et problem. Konkurrencestyrelsen har derfor undersøgt, om en del af koncentrationen, branche for branche, kan forklares af stordriftsfordele og forskningsindsatsen, jf. boks

10 KONKURRENCE REDEGØRELSE Boks 2.2: Teoretisk nedre grænse for markedskoncentrationen Undersøgelsen er inspireret af John Sutton. 1 Teorien går ud på, at der eksisterer en teoretisk nedre grænse for koncentrationen på hvert marked. Grænsen afhænger af, hvor stort markedet er, og hvor store virksomhederne mindst skal være for at kunne klare sig (minimum efficient scale). Den nedre grænse for koncentrationen udgøres af situationen, hvor alle virksomhederne er lige præcis store nok til at klare sig. Når alle virksomhederne er mindst mulige, fås den mindst mulige koncentration. Ifølge teorien eksisterer der to forskellige typer af brancher brancher, hvor der kun konkurreres på prisen, og brancher, hvor der også konkurreres på forskning og udvikling (F&U) og reklame. I de brancher, hvor der også konkurreres på F&U og reklame, er omkostningerne højere, og den teoretiske nedre grænse for koncentrationen derfor også højere. Når man vil estimere en nedre grænse, må man tage en særlig økonometrisk model i brug en såkaldt cost frontier. Modellen kan udtrykkes som følger: ln CR4 1 _,hvor v u 1 - CR4 1n(N) (S/K) CR4 er den importkorrigerede koncentration, N er antallet af virksomheder i branchen, S/K er aktivernes omsætningshastighed (dvs. nettoomsætningen/samlede aktiver) i branchen og v og u er stokastiske restled. Ln betyder at det er logaritmen til variablene, som indgår i modellen. Det antages i modellen, at v er normalfordelt, og u er eksponentielt fordelt: 2 f(u)= exp( ) og v N(0, V ) Det er det eksponentielt fordelte u, der gør, at estimationen giver en nedre grænse. Note 1: Sunk Costs and Market Structure Price Competition, Advertising and the Evolution of Concentration MIT Press, 1991 og Technology and Market Structure Theory and History MIT Press Teorien og estimationen er noget teknisk og er derfor beskrevet nærmere i et notat, som kan ses på Analysen, der er forbundet med stor usikkerhed, lægger op til, at det ikke er koncentrationen, men merkoncentrationen ud over det teknisk betingede, der bør undersøges. En sådan indikator adskiller sig noget, men ikke afgørende, fra en liste over ukorrigerede koncentrationsgrader, jf. tabel 2.2 De tre sektorer, som analysen frikender for en høj koncentration er mælkekondensering, bryggerier og keramiske sanitetsartikler (som er nr. 3, 7 og 10 mht. koncentration i fremstillingserhvervene.) 34

11 Tabel 2.2: Top 10 over de brancher, der havde højere koncentration end den teknologisk betingede i 1999 Nr. Branche Ukorrigeret placering 1 Glasuldsfabrikker 1 2 Fremst. af keram. husholdn. og pyntegenst. 2 3 Genbrug af metalaffaldsprodukter 4 4 Mineralvandsfabrikker m.v. 6 5 Fremstilling af konsumis 5 6 Mejerier samt ostefremstilling 9 7 Fremstilling af andre keramiske produkter 11 8 Stenuldsfabrikker 12 9 Avistrykkerier 8 10 Asfalt- og tagpapfabrikker ADGANGSBARRIERER Høje adgangsbarrierer viser sig ofte ved, at der er en lav andel af nye virksomheder i branchen. Disse adgangsbarrierer kan bl.a. bestå i offentlig regulering, kontrakter med lang løbetid, mærkevarefordele, store krav til indskud af kapital og viden, eller at de virksomheder, som allerede er på markedet, på andre måder holder nye virksomheder ude. Andelen af nye virksomheder bliver påvirket af konjunkturerne. Under en højkonjunktur vil der typisk komme flere nye virksomheder til end under en lavkonjunktur. Der er større chance for, at de nye virksomheder klarer sig godt og tjener penge ind til ejerne. Jo mere konjunkturafhængig branchen er, og jo lavere adgangsbarriererne er, desto mere ændrer antallet af nye virksomheder sig over tid, jf. figur 2.4. Adgangsbarriererne er højest inden for fremstillingsvirksomhed, hvor de nye virksomheder udgør mellem 3 og 4 pct. af virksomhederne hvert år. Denne andel har været stabil i 90 erne. Adgangsbarriererne er lavere inden for service. Det kræver fx sjældent helt så store indskud af kapital som i fremstillingserhvervene. Andelen af nye virksomheder har her varieret mere, og er i 1999 faldet til 6 pct. Det er det laveste niveau siden Derimod er andelen af nye virksomheder i byggeriet steget kraftigt. Siden 1997 har andelen udgjort 6 pct., hvilket er det dobbelte af niveauet i

12 KONKURRENCE REDEGØRELSE Stigningen skyldes formentlig i høj grad konjunkturudviklingen, men kan også være et tegn på forbedrede konkurrenceforhold. Figur 2.4: Relativ tilgang fordelt på hovedbrancher Pct Fremstilling Byggeri Service Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Generel Erhvervsstatistik, Tilgang af nye virksomheder 1999, nr. 2001:8 og egne beregninger. Inden for hovederhvervene er der stor forskel på andelen af nye virksomheder fra branche til branche, jf. tabel 2.3. I nogle brancher mejerier og isfabrikker, udgivelse af dagblade, mineralolieindustri, tobaksindustri og varehuse og stormagasiner var der slet ingen tilgang i

13 Tabel 2.3: De 5 brancher inden for hhv. fremstilling og service, der havde den laveste andel af nye virksomheder i 1999 Branche Nye virksomheder i pct. Fremstilling i alt 3,4 Mejerier og isfabrikker 0,0 Udgivelse af dagblade 0,0 Mineralolieindustri m.v. 0,0 Tobaksindustri 0,0 Tegl-, cement- og betonindustri m.v. 1,4 Service i alt 6,2 Varehuse og stormagasiner 0,0 Servicestationer 0,5 Skibsfart 0,9 Renovationsvæsen 1,7 Engroshandel. med korn, foderstof, levende dyr 2,3 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Generel Erhvervsstatistik, Tilgang af nye virksomheder 1999, nr. 2001:8 og egne beregninger. Mange af de brancher, som er med på top 5 i tabel 2.3, har en meget høj koncentrationsgrad. Jo færre virksomheder, der er i en branche, desto sjældnere må man også forvente, at der kommer nye til. Når en branche er kendetegnet ved få og store virksomheder, kan det skyldes, at der er stordriftsfordele, der gør det vanskeligt at etablere sig på markedet, når man starter som en lille virksomhed. Tilgangen af nye virksomheder til en branche afhænger også af, hvor stor den ledige kapacitet er. Sammenligner man antallet af nye virksomheder og den uudnyttede kapacitet, kan brancherne deles op i fire regimer, jf. figur

14 KONKURRENCE REDEGØRELSE Figur 2.5: Relativ tilgang og uudnyttet kapacitet inden for fremstillingserhvervene 14 IV 20 pct. fraktil I 12 Relativ tilgang Gennemsnit 0 III II Uudnyttet kapacitet i pct. Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Generel Erhvervsstatistik, Tilgang af nye virksomheder 1999, nr. 2001:8 og Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Industristatistik, Konjunkturbarometer for industrien, 1999-tal. Det første regime (I) er karakteriseret ved en tilgang af nye virksomheder over gennemsnittet og en høj andel af uudnyttet kapacitet. En stor overkapacitet kan være et tegn på, at den uudnyttede kapacitet måske ikke er effektiv og derfor er en klods om benet på de etablerede virksomheder. I det tilfælde må man forvente, at små nye virksomheder med et moderne kapitalapparat har en fordel i forhold til eksisterende virksomheder med et ineffektivt kapitalapparat. Eksempler er her dele af metalindustrien og beklædningsindustrien. Det andet regime (II) er karakteriseret ved en høj andel af uudnyttet kapacitet og få nye virksomheder. Det kan skyldes en vigende efterspørgsel, som reducerer kapacitetsudnyttelsen og gør det mindre attraktivt for nye virksomheder at gå ind på markedet. Det kan også skyldes, at de eksisterende virksomheder har en strategisk overkapacitet, som kan bruges til at holde konkurrenter ude af markedet. Dette kan ske ved at true med at dumpe prisen, hvis en ny virksomhed træder ind på markedet. Eksempler er her tegl, cement og betonindustri m.v. samt fremstilling af skibsmotorer og kompressorer m.v. Det tredje regime (III) er kendetegnet ved en lav andel af uudnyttet kapacitet og få nye virksomheder. Her er der tegn på andre typer af adgangsbarrierer, som fx dem, der er nævnt først i dette afsnit. Eksempler på brancher i dette felt er mineralolieindustri samt fremstilling af maling, sæbe, kosmetik m.v. 38

15 Det fjerde regime (IV) er kendetegnet ved en lav andel af uudnyttet kapacitet og flere nye virksomheder end gennemsnittet for fremstillingserhvervene. Det vil være et tegn på høj dynamik og få konkurrenceproblemer men ingen brancher falder i denne kategori. 2.5 MOBILITET Et andet centralt konkurrencemål er mobiliteten. Mobilitetsindekset måler, hvor store markedsandele som skifter fra år til år. Hvis mobiliteten er høj, tyder det på skarp konkurrence, hvor virksomhederne hele tiden vinder markedsandele fra hinanden. Mobiliteten kan dog også være lav, selv om der er konkurrence, men kun i de sjældne tilfælde, hvor virksomhederne netop er i stand til at holde hinanden i skak. En høj mobilitet, fx fordi der er mange fusioner, kan dog på sigt medføre en svagere konkurrence. Det har altså betydning, om en høj mobilitet skyldes, at nogle få virksomheder fører en ekspansiv strategi, eller om markedsandelene også fra tid til anden skifter tilbage igen. 39

16 KONKURRENCE REDEGØRELSE Boks 2.3: Mobilitetsindeks Indekset beregnes som summen af ændringer i markedsandelen for hver virksomhed mellem to perioder. n S i,t S i,t 1 2 indeks år t = i=1 n er antallet af virksomheder i branchen t er år s er markedsandelen i pct. for den enkelte virksomhed Indekset har en værdi mellem 0 og svarer til et fuldstændig statisk marked, hvor det er de samme virksomheder, der er på markedet i to år og med ens markedsandele i begge år. 100 svarer til, at ingen af de aktører, der havde en markedsandel i år 1, er på markedet i år 2. Et index mellem 0 og 100 viser hvor mange markedsandele, der har flyttet sig mellem to år. I de beregnede mobilitetsindeks optræder en række meget høje indeks i brancher, hvor der reelt ikke har været væsentlige ændringer på markedet. Dette skyldes tekniske forhold i statistikken, fx at enkelte virksomheder skifter branche eller registreringsnummer. For at korrigere for de meget høje og urealistiske mobilitetsindeks er alle indeks over 30 udeladt. Mobilitetsindeksene er vægtet sammen ved hjælp af omsætningen. Brancher, der ikke er fuldt ud momspligtige, er udeladt, da indekset er baseret på momsstatistikken. Mobiliteten er højest inden for byggeriet, som også var den sektor, der havde det højeste antal nye virksomheder. De sidste fire år er mobiliteten inden for byggeriet steget fra 14 til 19 pct., jf. figur 2.6. Mobiliteten inden for service har i perioden ligget mellem 12 og 15 pct. Inden for fremstillingsvirksomhed har mobiliteten vist en svagt stigende tendens, idet den er steget fra 13 pct. i 1994 til 15 pct. i

17 Figur 2.6: Mobilitet på hovedsektorer Pct Fremstilling Byggeri Service Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik og egne beregninger. De fremstillingserhverv, som havde den laveste mobilitet i 1999, var tobaksfabrikker samt fremstilling af radioer, fjernsyn m.v. Inden for service havde supermarkeder og begravelsesvæsen den laveste mobilitet, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4: De 5 brancher inden for hhv. fremstilling og service, der havde den laveste mobilitet i 1999 Branche Mobilitet Fremstilling 14,8 Tobaksfabrikker 2,1 Fremstilling af radioer, fjernsyn m.v. 2,4 Fremst. af keram. husholdn. og pyntegenst. 2,7 Låsefabrikker 3,0 Fremstilling af arbejdsbeklædning 3,2 Service 13,0 Supermarkeder 2,9 Begravelsesvæsen 4,7 Erhvervs- og institutionsvaskerier 4,7 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 4,9 Engroshandel med fodtøj 5,0 Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 41

18 KONKURRENCE REDEGØRELSE 2.6 INDTJENING Indtjeningen viser, om virksomhederne i en branche klarer sig godt og giver et højt afkast af den investerede kapital. Mange faktorer har en betydning for indtjeningen, men konkurrencesituationen er en vigtig faktor. En høj indtjening kan skyldes, at der er højkonjunktur, eller at det er en branche i fremgang, hvor virksomhederne generelt klarer sig godt, fx på de internationale markeder. Men også virksomhedernes forventninger til fremtiden kan påvirke indtjeningen, fordi de påvirker investeringerne. Når en virksomhed øger investeringerne, vil det ofte påvirke indtjeningen negativt på kort sigt pga. de øgede afskrivninger. En usædvanlig høj indtjening kan også skyldes svag priskonkurrence, fx fordi der er bindende videresalgspriser, jf. kapitel 6 om forhandlerstyring i detailleddet, eller priskarteller. Indtjeningen kan dog også være lav, selv om der er svag konkurrence. Svag konkurrence kan således føre til, at virksomhederne bliver mindre omkostningsbevidste, fordi omkostningerne i højere grad kan væltes over på prisen. Boks 2.4: Indtjeningsmålet Datamaterialet stammer fra Købmandstandens Oplysningsbureau og Amadeus Databasen. Indtjeningen er belyst ved afkastningsgraden, som er beregnet som forholdet mellem primært resultat (dvs. resultatet før finansielle poster) og anlægsaktiver plus varelager (dvs. de ikke-finansielle aktiver). Når afkastningsgraden beregnes på denne måde, kommer de finansielle poster hverken til at påvirke resultatet eller aktiverne. Dermed er det kun rentabiliteten, som stammer fra virksomhedens omsætning, der bliver fokuseret på. Afkastningsgraden i fremstillingserhvervene var i 1999 en smule lavere end de to foregående år. Møbelindustri og anden industri samt mineralolie, kemisk industri og plastindustri lå over gennemsnittet med en afkastningsgrad på hhv. 16 pct. og 13 pct. 42

19 Figur 2.7: Afkastningsgraden i fremstillingserhvervene Nærings- og nyddelsesmiddelindustri Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri m.v. Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri I alt for fremstilling Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau og egne beregninger. I serviceerhvervene faldt afkastningsgraden også i 1999, og den er fortsat lavere end afkastningsgraden i fremstillingserhvervene, jf. figur 2.8. Samtidig er der en større spredning i serviceerhvervene. I byggeriet er afkastningsgraden på ca. 15 pct. til gengæld højere, hvilket indikerer en mere begrænset konkurrence. 43

20 KONKURRENCE REDEGØRELSE Figur 2.8: Afkastningsgraden i byggeri- og serviceerhvervene Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel- og restaurationvirks. m.v. Transportvirks., post og telekommunikation Finansieringsvirks. m.v., forretningsservice Personlige tjenesteydelser I alt i service Kilde: Note: Købmandstandens Oplysningsbureau og egne beregninger. Energi- og vandforsyning er udeladt. For at vurdere, om afkastningsgraden er høj eller lav, er det også nødvendigt at sammenligne med tilsvarende brancher i udlandet. Hvis afkastningsgraden er højere i Danmark end i udlandet, tyder det på en svagere konkurrence. De brancher, hvor afkastningsgraden ligger mest over afkastningsgraden i EU9, er databaseværter og -formidlere, anden forlystelsesvirksomhed samt akkumulator- og tørelementfabrikker, jf. tabel

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Kap2: Internationale prissammenligninger

Kap2: Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Kap2: Internationale prissammenligninger Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen

Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen Side 1 af 8 Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen Den teoretiske model er oprindeligt udviklet af John Sutton. Sutton har bl.a. beskrevet modellen i bøgerne "Sunk Costs and Market Structure

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

HUSSTANDENES MERUDGIFTER VED MANGLENDE

HUSSTANDENES MERUDGIFTER VED MANGLENDE 29. jun i 2001 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 HUSSTANDENES MERUDGIFTER VED MANGLENDE Resumé: KONKURRENCE Konkurrencestyrelsen offentliggjorde i medio maj 2001 en undersøgelse, der viste,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Styrelsens begrundelse for udpegning af 17 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer på basis af konkret vurdering

Styrelsens begrundelse for udpegning af 17 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer på basis af konkret vurdering Styrelsens begrundelse for udpegning af 17 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer på basis af konkret vurdering I Kapitel 2 i Konkurrenceredegørelse 2007 udpeges 36 danske brancher som brancher

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Konkurrence. Måling af konkurrenceintensitet

Konkurrence. Måling af konkurrenceintensitet Konkurrence Måling af konkurrenceintensitet 1 Måling af konkurrence Konkurrencestyrelsen har i 1998/1999 foretaget en analyse af konkurrenceforholdene i dansk erhvervsliv. Resultaterne er beskrevet i Konkurrenceredegørelsen

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande

Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande 1 af 9 21-08-2013 12:55 Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande 1. Indledning I Konkurrenceredegørelsen 2006 er der gennemført en sammenligning af konkurrencen

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i KR-2007

Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i KR-2007 1 af 21 21-08-2013 11:28 Cookies Presserum Job Publikationer Publikationer 2013 Konkurrence- og forbrugeranalyser Konkurrence- og forbrugerredegørelser Arkiv Kontakt Udvælgelsen af brancher med tegn på

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import Thorbjørn Baum, konsulent Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 SEPTEMBER 217 Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på 21. kr. via import Globaliseringen og muligheden for

Læs mere