Scenarier for Dansk Luftfart år November 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005"

Transkript

1 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005

2 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMB, MTB, HHJ KSP MTB

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering 2 2 Indledning 7 21 Baggrund 7 22 Indhold 8 3 Dansk luftfart fra 2005 til Dansk luftfart i Dansk luftfart i Scenarier for fremtiden Megatrends og deres påvirkning af luftfarten Udviklingstendenser i luftfarten Drivere: Mulige drivkræfter i dansk luftfart Scenarier og drivere 28 5 Dansk luftfart med international rækkevidde Luftfarten Virkemidler Konsekvenser 33 6 Dansk luftfart med europæisk rækkevidde Luftfarten Virkemidler Konsekvenser 40 7 Dansk luftfart med regional rækkevidde Virkemidler Konsekvenser 48 8 Litteraturliste 53 P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

4 2 1 Opsummering Igennem de seneste år har der været stor turbulens i luftfarten, og der er intet der tyder på, at det ikke vil fortsætte i de kommende år Det er derfor ikke muligt at udtale sig præcist om, hvordan dansk luftfart ser ud i år 2015 De mulige udviklingsretninger er i stedet beskrevet med forskellige scenarier For at illustrere mulige udviklingsretninger for dansk luftfart fra år 2005 til år 2015 er der derfor opstillet 3 scenarier: 1 Dansk luftfart med international rækkevidde 2 Dansk luftfart med europæisk rækkevidde 3 Dansk luftfart med regional rækkevidde Scenarierne adskiller sig primært fra hinanden i forhold til, hvor mange og hvilke direkte flyforbindelser, der er til og fra Danmark Figur 11 Tre scenarier for dansk luftfart P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

5 3 Ved opstillingen af scenarier har vi indledningsvist taget udgangspunkt i fortsat økonomisk vækst og globalisering Dernæst har vi baseret på eksisterende kilder udvalgt en række øvrige megatrends, som kommer til at påvirke og få betydning for det danske samfund generelt, og luftfarten i særdeleshed Dernæst er der sat fokus på, hvilke underliggende kræfter de såkaldte drivere der i væsentlig grad kan påvirke udviklingen i dansk luftfart I hvor høj grad man vælger at implementere de virkemidler, der sammenfattes i driverne, definerer scenarierne og udspænder dermed, alt andet lige, udviklingsrummet for dansk luftfart Driverne er: En konkurrencedygtig branche, feks større effektiviseringer i det danske luftfartserhverv end i konkurrerende lande og fokus på den effektive rejse i tid Bedst mulige rammevilkår, eksempelvis fokus på erhvervsregulering, afgifter og afstemt dansk strategi i internationale luftfartsfora Scenarierne adskiller sig fra hinanden på forskellig vis Nedenfor beskrives de mest betydende karakteristika, der dog langt fra er uafhængige Antal passagerer På grund af den fortsatte økonomiske vækst både i Danmark og i resten af verden er der stor sandsynlighed for, at både antallet af passagerer og godsmængderne, der transporteres ind og ud af Danmark fortsat stiger i forhold til dagens situation Hvor meget afhænger af en række faktorer, hvoraf nogle ikke kan påvirkes direkte fra dansk hold (størrelse af den internationale økonomiske vækst, oliepris, CO 2 -kvoter osv) Andre faktorer, som også har betydning for væksten, feks det generelle omkostningsniveau og rammer for aktørerne i dansk luftfart, kan påvirkes aktivt I formuleringen af scenarierne er taget udgangspunkt i begge typer af faktorer, dog er der lagt størst fokus på de, der kan påvirkes fra dansk hold Den mest synlige forskel på scenarierne udover væksten i passagerer ud og ind af Danmark er antallet af transferpassagerer i Københavns Lufthavn 1 I 2005 udgør disse passagerer knap 40% af det samlede passagertal i Københavns Lufthavn Disse passagerer har dermed en afgørende indflydelse på, hvor mange direkte ruter ud af København, der kan drives lønsomt Et fald i antallet af transferpassagerer gennem Københavns Lufthavn, som tendensen har været de seneste år, har således direkte indflydelse på antallet og hyppigheden af direkte ruter til og fra København 1 De andre lufthavne i Danmark har kun et begrænset antal transferpassagerer P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

6 4 Basisfremskrivning I 2005 forventes passagertallet alt i alt i dansk luftfart være omkring 22,5 mio Som et sammenligningspunkt for de tre scenarier anvendes Eurocontrols scenarium B: Business as usual med en generel stigning i passagertallet på 2,7% per år 2 Ifølge dette scenarie stiger passagertallet til ca 30 mio i 2015 I denne basisfremskrivning er der således antaget en fortsat positiv vækst i dansk luftfart og dermed også i det danske luftfartserhverv I andre lande og i de nære regioner, som Danmark konkurrerer med, stiger flytrafikken også Hvis flytrafikken stiger i samme takt i disse andre lande indebærer stigningen således ikke en fordel for Danmark isoleret set For at vise udviklingsmulighederne er der ud over de 2,7% som i Eurocontrol B foretaget beregninger med vækstfaktorer på 1% og 5% Scenarierne I scenarierne er der yderligere varieret på en række faktorer, der betyder stigende eller faldende passagertal, såsom trafikudbud (destinationer, frekvenser og konkurrence), priser og samlet rejsetid I figuren nedenfor ses de resulterende passagertal i de tre scenarier med en årlig vækst på 2,7% Der er også gennemført analyser med vækstfaktorer på 1% og 5% Figur 12 Skønnet passagertal i de tre scenarier centrale skøn I det følgende gennemgås scenarierne kortfattet ét for ét 2 Da transferandelen formentlig ikke stiger med samme takt som lokalt afgående og ankommende passagerer er denne andel forudsat at stige med 1%, men de lokalt afgående og ankommende er antaget at stige med 3,45% - alt i alt 2,7% P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

7 5 Scenarie 1: Dansk luftfart med international rækkevidde Scenariet indebærer en positiv udvikling for dansk luftfart med både vækst i antallet af passagerer ind og ud af Danmark og relativt høj andel af transferpassagerer i Københavns Lufthavn Alt i alt skønnes antallet af passagerer i dette scenarie i 2015 at blive mellem 33 og 39 mio I de regionale lufthavne oprettes også et stigende antal ruter til og fra forskellige europæiske destinationer, og indenrigstrafikken stiger også Årsagen til den positive udvikling er dels en fortsat effektivisering i branchen, fastholdelse af København som nordeuropæisk knudepunkt og de bedst mulige rammevilkår for aktørerne Det danske luftfartserhverv vokser tilsvarende selv om nogle af effektiviseringerne givetvis indebærer reduktion i antallet af ansatte og dette har afsmittende positive konsekvenser på det øvrige erhvervsliv i Danmark Danmark bevarer og styrker således sin høje mobilitet på luftfartsområdet, og bevarer som følge heraf sin konkurrenceevne over for andre regioner i Europa Scenarie 2: Dansk luftfart med europæisk rækkevidde Scenariet indebærer en positiv udvikling for rejsende ind og ud af Danmark i forhold til i år 2005, og med moderat vækst i det kommende årti København svækkes dog som knudepunkt og antallet af transferpassagerer reduceres i forhold til dagens niveau, men forbliver højere end feks Oslo og Stockholm Alt i alt skønnes antallet af passagerer i dette scenarie i 2015 at blive mellem 25 og 34 mio Dette har konsekvenser for antallet af ruter og destinationer i 2015, der stagnerer eller kun stiger lidt i forhold til i 2005 De oversøiske destinationer reduceres, så mange i stedet må rejse over Frankfurt, Amsterdam eller London I de regionale lufthavne oprettes i dette scenarie et stigende antal ruter til og fra forskellige europæiske destinationer dog ikke så mange som i scenariet med international rækkevidde Årsagen til udviklingen er en svækkelse af netværksselskaber i Københavns Lufthavn eller et skift i strategi hen imod punkt-tilpunkt selskaber på den ene side og en fortsat positive udvikling for punkt-tilpunkt flyvninger på den anden side Udviklingen understøttes som i scenarie 1 af de bedst mulige rammevilkår for aktørerne Det danske luftfartserhverv vokser som passagermængden, men ikke med vækstfaktorer som i det international scenarie, hvilket også får betydning for deres leverandører Konsekvensen for det øvrige danske erhvervsliv af denne udvikling er, at rejser til og fra Danmark kan tage længere tid En af de faktorer, der i 2005 giver Danmark en konkurrencefordel over for andre regioner i Europa, har således ikke så stor indflydelse i 2015 Scenarie 3: Dansk luftfart med regional rækkevidde I Scenarie 3 mister København sin status som knudepunkt og reduceres til en regional lufthavn Andelen af transferpassagerer reduceres ned til niveauet for transferandelen i feks Oslo og Stockholm Derved reduceres antallet af destinationer og frekvenser markant i forhold til i dag Alt i alt skønnes antallet af passagerer i dette scenarie i 2015 at blive mellem 18 og 25 mio P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

8 6 Årsagen til denne udvikling er manglende evne til at effektivisere og dermed en svag konkurrenceevne hos aktørerne suppleret med at luftfarten ikke understøttes af de bedst mulige rammevilkår i forhold til i dag På indenrigstrafikken vælges de konkurrerende transportmidler, og dermed reduceres indenrigsflytrafikken Flere regionale lufthavne må derfor lukke Konsekvensen af denne udvikling er, at dansk erhvervsliv og befolkningen generelt kan imødese dyrere rejser og længere rejsetider Både det danske luftfartserhverv og det øvrige erhvervsliv svækkes, og Danmark får sværere ved at tiltrække internationale virksomheder og turister Alt i alt svækkes Danmarks konkurrenceevne i forhold til andre regioner i Europa Spiraleffekter positive eller negative En stigning i antal passagerer åbner mulighed for at luftfartsselskaberne løbende både kan øge frekvenser, flyve med større fly eller beflyve nye destinationer Dette vil igen betyde flere passagerer (både lokale og transferpassagerer), hvilket igen vil betyde flere frekvenser, flere destinationer og så fremdeles Det er således sandsynligt, at en positiv udvikling i den danske luftfart kan virke selvforstærkende i positiv retning, og ligeså kan en negativ udvikling Aktivitet i det danske erhvervsliv Størrelsen af det danske luftfartserhverv er stort set direkte proportionalt med antallet af passagerer og også afhængig af godsmængderne Samtidig betyder et styrket luftfartserhverv også øget efterspørgsel efter andre varer i de erhverv, som er leverandører til luftfartserhvervet Dertil kommer, at luftfarten og den mobilitet, den giver, er af stor betydning for det samlede danske erhvervsliv Feks betyder et veludbygget direkte rutenet fra Danmark at både varer og medarbejdere kan transporteres billigere til og fra Danmark end det er muligt med et mindre rutenet Samtidig kan et stærkt luftfartserhverv medvirke til at Danmark fastholder og udbygger sin attraktivitet i forbindelse med placering af feks europæiske hovedkontorer, konferencer, krydstogtsruter og andre både erhvervs- og turistrelaterede aktiviteter Alt sammen med en positiv afsmittende effekt på landet i det hele taget P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

9 7 2 Indledning 21 Baggrund I de senere år har vilkårene for den civile luftfart ændret sig radikalt, blandt andet som følge af liberaliseringen af luftfarten, den øgede konkurrence, fremvæksten af lavprisselskaber og begivenhederne i New York den 11 september 2001 For både kunderne og aktørerne i den danske luftfartsektor, herunder lufthavne, luftfartsselskaber, leverandørerne til sektoren og forskellige luftfartsmyndigheder, har disse forandringer naturligvis haft meget stor betydning Den betydelige turbulens inden for luftfarten i de senere år gør det nødvendigt at overveje, hvilke visioner og målsætninger Transport- og Energiministeriet har for rammevilkårene og udviklingen i denne del af transportsektoren på lidt længere sigt isoleret set og i samspil med de øvrige transportformer Transport- og Energiministeriet har på den baggrund under overskriften Dansk Luftfart iværksat et projekt, der har til formål at få beskrevet visionerne for dansk luftfartspolitik og i forlængelse heraf få identificeret strategier, der kan bidrage til at realisere visionen I denne rapport dokumenteres en central delanalyse i relation til projektet Dansk Luftfart 2015, nemlig formuleringen og analysen af konsekvenserne af et antal scenarier for udviklingen i dansk luftfart Det skal understreges, at der alene er tale om skitsering af et antal mulige scenarier, og at der således ikke gives anbefalinger med hensyn til den fremtidige udvikling P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

10 8 22 Indhold Denne rapport omfatter baggrunden for opstilling af scenarier samt en beskrivelse af scenarierne og deres konsekvenser Rapporten indgår i Transport- og Energiministeriets arbejde med Dansk luftfart 2015 Efter opsummering i kapitel 1 og indledning i kapitel 2 følger først i kapitel 3 en beskrivelse af dansk luftfart i år 2005 og frem mod år 2015 I kapitel 4 beskrives den metode, der er anvendt til at opstille scenarier, og i kapitlerne 5, 6 og 7 beskrives de tre scenarier: 1 Dansk luftfart med international rækkevidde 2 Dansk luftfart med europæisk rækkevidde 3 Dansk luftfart med regional rækkevidde P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

11 9 3 Dansk luftfart fra 2005 til 2015 I forbindelse med Dansk Luftfart 2015 er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvor luftfarten er i dag og herfra undersøge, hvor dansk luftfart kan bevæge sig hen I det første afsnit beskrives nogle af de væsentligste faktorer ved dansk luftfart i dag Fordi udviklingsmulighederne er mange og peger i forskellige retninger, har vi valgt at opstille en række scenarier for dansk luftfart i år 2015 For at have et udgangspunkt for vurdering af disse scenarier, har vi som sammenligningsgrundlag valgt at medtage en officiel langsigtsprognose fra Eurocontrol (Bprognose) Denne beskrives i afsnit Dansk luftfart i 2005 Hvad er dansk luftfart? Dette spørgsmål besvares forskelligt afhængig af svarpersonens udgangspunkt I denne rapport opererer vi med to forskellige udgangspunkter: et transportpolitisk og et erhvervspolitisk udgangspunkt Og så er svarerne: Med den transportpolitiske synsvinkel omfatter dansk luftfart de ydelser, der tilbydes for at fragte personer og gods til og fra Danmark samt igennem landet med fly Det uanset, hvor de involverede virksomheder har hjemsted Med den erhvervspolitiske synsvinkel omfatter dansk luftfart den aktivitet i Danmark, som luftfarten genererer Det være sig direkte og indirekte arbejdspladser samt øvrige aktiviteter i resten af dansk erhvervsliv, som luftfarten bidrager til Situationen for dansk luftfart i 2005 kan med den transportpolitiske synsvinkel beskrives ved trafikudbud, priser og omfanget af trafik Med den erhvervspolitiske vinkel kan dansk luftfart beskrives med antallet af ansatte og aktivitet i erhvervet Begge disse tilgange anvendes i det følgende for at beskrive dansk luftfart P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

12 10 Transportpolitisk beskrivelse af dansk luftfart: Trafikudbud, priser og trafikmængder Trafikudbud Trafikudbuddet for luftfart kan beskrives ved antallet af destinationer, der kan nås ved direkte forbindelser, samt antallet af afgange for disse forbindelser Det danske rutenet er indrettet omkring Københavns Lufthavns rolle som knudepunkt Derfor er antallet af destinationer for København markant højere end for de øvrige danske lufthavne Figur 31 viser endvidere, at de regionale lufthavne i Danmark (Billund, Aalborg, Aarhus, Karup, Esbjerg, Bornholm, Sønderborg, Roskilde) 3 generelt har forbindelser til København samt de største direkte forbindelser til de største europæiske storbyer Ingen af de regionale lufthavne er store nok til at have direkte interkontinentale forbindelser Disse forbindelser er derfor samlet i Københavns Lufthavn Figur Destinationer fra danske lufthavne (forår 2005) Kilder: De enkelte lufthavne Indenrigs Europæriske Interkontinentale København Billund Århus Aalborg Det netværk, der er opbygget omkring Københavns Lufthavn, giver mange destinationer for Danmarks indbyggere og erhvervsliv Lufthavnen har i dag et stort udbud af destinationer set i forhold til befolkningsgrundlaget, på grund af den store mængde af transfertrafik, der passerer gennem Københavns Lufthavn Omfanget af de ca 115 udenrigsdestinationer for Københavns Lufthavn fremgår af kortene nedenfor 3 Regionale lufthavne med over passagerer i 2004 sorteret efter størrelse Esbjerg og Roskilde har ikke rutetrafik til København P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

13 11 Figur 32 Destinationer for Københavns Lufthavn for henholdsvis rute og charter til Europa og interkontinentalt Kilde: Københavns Lufthavne, forår 2005 Endelig kan man sammenholde antallet af udenrigsdestinationer for Københavns Lufthavn med andre lufthavne i Europa, jf figuren nedenfor Figur 33 Udenrigsdestinationer i forhold til lufthavnens opland København er markeret med rødt Kilder: OAG summer/efterår 2004 samt Eurostats befolkningstal på regionalt niveau P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

14 12 Figuren viser en tydelig forskel på antallet af destinationer set i forhold til befolkning afhængig af om lufthavnen er en lokal lufthavn eller et knudepunkt på internationalt niveau Ligeledes viser figuren, at København som knudepunkt har et markant mindre opland end andre knudepunkter Til sammenligning har København samme antal udenrigsdestinationer som Bruxelles lufthavn, der til gengæld skal drage nytte af et opland, der er tre gange så stort, fordi der ikke længere er et knudepunkt i lufthavnen De mange destinationer med direkte forbindelser fra Københavns Lufthavn giver passagerer og gods til og fra Danmark en international fordel med hensyn til rejsetid Direkte forbindelser og høje frekvenser giver korte rejsetider og fleksibilitet Nedlægges en direkte forbindelse, så passagerer og gods bliver nødt til at flyve indirekte via et andet knudepunkt betyder det oftest en væsentlig forøgelse af rejsetid i form af længere flyvetid samt transfertid i lufthavnen For de passagerer og det gods, der allerede flyver indirekte, er der ikke lige så store konsekvenser Her bliver det et spørgsmål om valg af knudepunkt For disse rejser konkurrerer de forskellige knudepunkter om at tiltrække mest mulig trafik Der er dog en fordel i at have et knudepunkt tæt på udgangspunktet, idet det så er muligt at komme ud af knudepunktet med en af de mange morgenafgange Priser Priser på flybilletter er faldet drastisk siden luftfarten blev liberaliseret og punkt-til-punkt selskaberne blev introduceret på markedet Eksempelvis kostede en billet fra København til Aalborg 1654 kr i 1996 (2005 priser), mens den i dag kan fås helt ned til 988 kr for en returbillet Tilsvarende kostede en returbillet mellem København og Bruxelles omkring 6000 i 1995, hvis rejsen ikke strakte sig ind i eller over en weekend Sådanne billetter fås i dag ned til omkring 1000 kr Med disse kraftige reduktioner i priserne udgør de samlede afgifter til lufthavnen og lufthavnstjenesterne samt passagerafgiften samlet set i dag en væsentlig større del af den samlede billetpris For den ovennævnte rejse København- Aalborg udgør afgifterne således 508 kr svarende til 51%, mens afgifterne for eksemplet København-Bruxelles udgør 580 kr svarende til 53% af den samlede pris 4 Afgifterne omfatter start- og passagerafgifter i lufthavnene samt passagerafgift til staten Som Figur 34 viser, er det afgørende for konkurrence mellem luftfartsselskaberne, hvilke afgifter der skal betales 4 Der er tale om et gennemsnit, idet niveauet afhænger af den konkrete anvendte flytype, belægningsprocenter etc Det er et tilfælde, at der er tale om det samme niveau som for indenrigs P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

15 13 Figur Billetpriser inkl opgivne afgifter for returrejse København-London Kilde: Priser indhentet hos luftfartsselskaberne juni 2005 Billet Afgifter Selskab A Selskab B Selskab C Selskab D I figuren ovenfor er Selskab C et lavprisselskab, der benytter Stansted Lufthavn i stedet for Heathrow Derved sparer selskabet væsentlige afgifter 5, hvilket betyder, at selskabet kan fastholde de laveste priser selvom billetprisen (uden afgifter) faktisk er den højeste Eksemplet viser, at både selskabets prisniveau og afgiftsniveau spiller en rolle for selskabets konkurrenceevne Med til diskussionen om brug af lufthavne hører dog den pointe, at transporten fra lavprislufthavne til centrum i mange tilfælde er længere og ofte også dyrere Det er således afgørende at se på prisen for hele rejsen I konkurrencen om at tiltrække selskaber og ruter er det således afgørende for lufthavnene, at de har gode adgangsforhold og et attraktivt afgiftsniveau Figur 35 viser, hvor store forskelle der i dag er på afgifterne for at benytte forskellige lufthavne Opgørelsen af afgifter for at benytte en lufthavn omfatter omkostninger forbundet med at lande og starte fra lufthavnen baseret på 8 forskellige flytyper Disse omkostninger er korrigeret for belastning i myldretiden og eventuelle rabatter til transfertrafik 5 Figur 35 viser, at afgifterne for at benytte Heathrow har indeks 61 mod Stansteds indeks på 40 Heathrow er altså 50% dyrere end Stansted, når der korrigeres for myldretid og transferrabatter P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

16 14 Figur 35 Lufthavnsafgifter for en række lufthavne, Athen = indeks 100 Kilder: TRL 2004 og Københavns Lufthavne Passagerafgift Afgifter Athen Paris-CDG Frankfurt Moskva Zürich København med afgift Amsterdam Budapest Wien Prag Berlin Stockholm München Bruxelles Lissabon Warshava Dusseldorf København uden afgift London-LHR Milano-MXP Rom Oslo Helsinki Madrid Dublin London-LGW Note: For at opnå en reel sammenligning, bør afgifterne for danske lufthavne omfatte statens passagerafgift Det betyder, at Københavns Lufthavn bliver placeret i den dyre ende i sammenligningen, hvor lufthavnen uden passagerafgift ligger i den billigste tredjedel på niveau med Düsseldorf og Heathrow Også Storbritannien, Nordirland, Frankrig og Island har en passagerafgift, mens feks Norge og Irland har afskaffet deres afgift Trafikmængder Antallet af destinationer og deres frekvenser samt Københavns Lufthavns funktion som knudepunkt afhænger i høj grad af, hvor mange passagerer der rejser med fly Billedet af dansk luftfart i dag viser en tydelig fokusering af passagererne på København, der har 83% af det samlede antal startende og landende passagerer i Danmark (inkl Færøerne og Grønland) For indenrigstrafikken er andelen 38%, for udenrigstrafikken 84%, mens andelen for transfertrafikken er på 99% Til sammenligning har Billund 8% af det samlede antal startende og landende passagerer, mens Aalborg har knap 3% Figur Startende og landende passagerer i danske lufthavne i 2004 Kilde: SLV Indenrigs Udenrigs Transfer København Billund Aalborg Andre P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

17 15 Trafik med gods er fokuseret på Kastrup og Billund, som tilsammen stod for hovedparten af det gods, der startede eller landede i danske lufthavne i 2004 Transfertrafikken i Københavns Lufthavn når op på tons og udgør derved knap 70% af den samlede godsmængde i lufthavnen Erhvervspolitisk beskrivelse af dansk luftfart: ansatte og aktivitet Luftfartssektoren spiller sammen med en række andre sektorer i Danmark Figuren nedenfor viser de dele af erhvervslivet, der er direkte i berøring med luftfartssektoren Figur 37 Luftfartssektoren og dens sammenhæng med andre dele af samfundet Kilde: Baseret på Sleuwaegen etal: Onderzoek over de exonomishe impact van de luchthaven Brussel Nationaal voor de Belgishe economie, 2003 Sædvanligvis arbejder man med følgende kategorier af konsekvenser af en given aktivitet, her luftfart: Direkte effekter: De direkte ansatte i lufthavnens primære aktiviteter Indirekte effekter: Beskæftigelseseffekter, der genereres som følge af services, der leveres i tilknytning til lufthavnens primære aktiviteter Der er altså primært tale om lokale underleverandører af forskellig art (råvarer til restauranter, lokale håndværkere til løbende vedligeholdelse, offentlig og privat forsyningsvirksomhed såsom vand, varme, el, tele og tilsvarende) P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

18 16 Inducerede effekter: Beskæftigelseseffekter, der opstår som følge af forbrug af indkomst fra direkte og indirekte beskæftigede Det dækker eksempelvis den ekstra omsætning og derved ekstra lokale arbejdspladser, når ansatte i lufthavnen foretager daglige indkøb i et lokalt supermarked til og fra arbejde Katalytiske effekter: En lufthavn vil kunne bidrage til at forme erhvervsudviklingen i området Hvis lufthavnen i øvrigt tilbyder sine ydelser under konkurrencedygtige vilkår, vil det kunne medvirke dels til at øge produktiviteten for eksisterende virksomheder i området, dels til at skabe mulighed for etablering af nye erhvervsvirksomheder lokalt Denne effekt er ofte omtalt som den katalytiske effekt Ifølge Danmarks Statistik er der ca ansatte i luftfartssektoren i Danmark 6 Det samlede antal ansatte, der berøres af luftfarten er dog langt større samtidig med, at de øvrige afledte effekter af luftfartsaktiviteterne er langt bredere 32 Dansk luftfart i 2015 Udviklingsmulighederne for dansk luftfart frem mod 2015 er mange For at få et sammenligningsgrundlag for scenarierne er det imidlertid hensigtsmæssigt at lægge sig fast på en basisfremskrivning, der beskriver udviklingen hvis der ikke foretages væsentlige ændringer af rutestrukturen eller blandt aktørerne i luftfarten Medtagelsen af denne prognose er altså ikke nødvendigvis et udtryk for, at den omfatter den mest sandsynlige udvikling af dansk luftfart I dette tilfælde er basisfremskrivningen baseret på Eurocontrols langsigtsprognoser Blandt de officielle prognoser, der udarbejdes af Eurocontrol, kendetegner langsigtsprognose B 7 en situation med Business as usual Denne prognose karakteriseres ved middel vækst for befolkning og økonomi samtidig med at det forudsættes, at der ikke sker afgørende strukturelle ændringer i luftfartsbranchen Prognosen omfatter dog antagelser om højere brændstofudgifter og omkostninger relateret til støj og emissioner Prognosen omfatter udover den generelle del en landespecifik del, der tager hensyn til faktorer som befolkningssammensætning, økonomisk udvikling, prisudvikling på flybilletter, deltagelse i alliancer (og placering af alliancens knudepunkt), kapacitet i lufthavne, markedets modenhed samt en række andre faktorer Prognosen er desuden baseret på en antagelse om, at de mindste og de største lufthavne, herunder Københavns Lufthavn, mister markedsandele til de mellemstore lufthavne, fordi der med tiden er grundlag for flere og flere direkte forbindelser fra mindre byer 6 Nøgletal for transport 2004 I branchen lufttransport er der ifølge Danmark Statistik (branche ) ca ansatte Københavns Lufthavne oplyser, at der er mere end der har kort til Lufthavnen, men nogle af disse er formentlig ansat i udenlandske selskaber Det konkrete antal ansatte afhænger således meget af opgørelsesmetoden 7 Eurocontrol Long-Term Forecast, Flight Forecast , P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

19 17 Eurocontrols prognose finder frem til en generel trafikvækst i den Europæiske region (ESRA lande) på 3,0% per år For Danmark er stigningen i trafikomfanget vurderet til 2,7% per år, mens de omkringliggende lande har vækstrater på 2,4% til 3,0% per år Disse vækstrater betyder, at trafikken med relation til Danmark antages at stige med 34% frem mod 2015 Samlet set stiger trafikken i Danmark altså ifølge Eurocontrol prognose B fra 22,5 mio passagerer til ca 30 mio passagerer Denne vækst antages ikke ligeligt fordelt på forskellige markeder Eksempelvis antages en årlig vækst på 2% for det lokale område, mens værksten for markeder til fjernøsten forventes at stige med op til 5% per år Bemærk at de 2,7% samlet set for Danmark er fortolket på en måde, så lokalt afgående og ankommende passagerer er fremskrevet med 3,45% og transferpassagererne kun er fremskrevet med en vækstfaktor på 1% Årsagen til dette er, at generel trafikvækst ikke entydigt påvirker antallet af transferpassagerer i opadgående retning Dette kan illustreres med Københavns Lufthavn som eksempel Hvad påvirker niveauet for transferpassagerer i Københavns Lufthavn? Den helt grundlæggende mekanisme i luftfarten er, at der skal et vist antal passagerer til, for at det kan betale sig for luftfartsselskaberne at åbne en direkte rute Antallet afhænger af flere faktorer, feks flystørrelse, omkostninger, indtjeningspotentiale på ruten etc I takt med, at den generelle økonomiske vækst medfører et øget rejsebehov generelt og med fly i særdeleshed, vil der således alt andet lige kontinuerligt blive oprettet flere direkte ruter Figur 38 Illustration af mulighederne fra Stockholm til X Person vil gerne rejse fra Stockholm til by X A B C Rejser direkte fra Stockholm Rejser via København Rejser via et andet hub Hvis man tager en person, der gerne vil rejse fra Stockholm til by X som eksempel, har personen 3 forskellige muligheder, som illustreret i figuren: A Der findes en direkte rute fra Stockholm til by X, som personen benytter I takt med den øgede økonomiske vækst vil antallet af direkte ruter ud af Stockholm stige Denne tendens giver isoleret set et fald i antallet af transferpassagerer igennem København B I dette tilfælde rejser personen med fly fra Stockholm til København og videre fra København til X I takt med den økonomiske vækst bliver der (alt andet lige) flere og flere ruter ud af København I modsat retning trækker dog, at antallet af transferpassagerer er så stort i København, at P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

20 18 et fald i disse også kan betyde reduktion i antallet af frekvenser samt stagnation i væksten eller i værste fald lukning af ruter ud af København C I dette tilfælde rejser personen med fly fra Stockholm via et andet hub end København til X Hvorvidt personen vælger C eller B afhænger i bred forstand af Københavns Lufthavns og luftfartsselskabernes konkurrenceevne, som udmønter sig i form af samlet rejsetid, billetpris og øvrig service Alt i alt viser eksemplet, at trafikvækst ikke entydigt trækker i retning af en stigning i transferpassagerer Dette kan verificeres ved at betragte antallet af lokalt ankommende og afgående passagerer (OD-passagerer) og transferpassagerer i Københavns Lufthavn over en 10-årig periode Figuren viser udviklingen i OD-passagerer og transferpassagerer samt et samlet passagertal, hvor transferpassagererne er talt dobbelt for at tage højde for, at de faktisk både er ankommende og afgående i lufthavnen Figur 39 Antallet af OD og transferpassagerer i Københavns Lufthavn fra Kilde: Københavns Lufthavne Note: Tallet for 2005 er skønnet ud fra trafiktal januar-maj 2005 samt sæsonvariationen i 2004 Transferpassagerer står ud af flyet, mens transitpassagerer bliver i flyet Antallet af transitpassagerer er væsentlig mindre end antallet af transferpassagerer Figuren viser, at der i år 2002 skete et markant skift i antallet af transfer og transit passagerer, hvor transferpassagererne udgør langt hovedparten Den primære årsag er formentlig, at SAS, der tidligere har leveret hovedparten af transferpassagererne til Københavns Lufthavn, har været i økonomiske vanskelighe- P:\61753A\3_Pdoc\DOC\Scenarier\Scenarier for dansk luftfartdoc

Scenarier for Dansk Luftfart 2015

Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Af Mette Bøgelund, COWI A/S og Annette Christensen, Transport- og Energiministeriet 1. Introduktion Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for det danske

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Af Projektchef Mette Bøgelund, COWI A/S Abstract Dette paper er et af resultaterne af en stor økonomisk analyse udført for SAS i 2003-2005. 1 Analyserne viser,

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Dansk luftfart 2015. - muligheder og udfordringer

Dansk luftfart 2015. - muligheder og udfordringer Dansk luftfart 2015 - muligheder og udfordringer Dansk Luftfart 2015 - muligheder og udfordringer November 2005 Redaktionen er afsluttet den 3. november 2005 Udgivet af: Transport- og Energiministeriet

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne Greater Copenhagen står stærkest med Skåne I kampen om at tiltrække udenlandske investeringer klarer København sig middelmådigt. Greater Copenhagen inklusiv Skåne er et stærkt kort, som giver klare konkurrencefordele

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

FREMTIDIG LUFTHAVNSKAPACITET PÅ ØSTLANDET

FREMTIDIG LUFTHAVNSKAPACITET PÅ ØSTLANDET FREMTIDIG LUFTHAVNSKAPACITET PÅ ØSTLANDET Konsekvenser af flypassagerafgiften på luftfartstrafikken i Osloområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Forfattere: Martin H. Thelle og Mie la Cour Sonne 1. august 2016

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

En ny international flyrute hvor kommer de rejsende fra?

En ny international flyrute hvor kommer de rejsende fra? En ny international flyrute hvor kommer de rejsende fra? Andreas B. Holm Gritt G. Sørensen Line Borup Monica L. Kristensen Rasmus B. Rasmussen Thomas A. Nielsen Claus Lassen Center for Mobiliteter og Urbane

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART

FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 105 Offentligt FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART Christiansborg, den 8. december 2016 Lars Wigelstorp Andersen SAS er et netværksselskab med internationalt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark

En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark v/afdelingschef Hakon Iversen Hvorfor er en luftfartspolitisk strategi vigtig?

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Vicedirektør Jesper Rasmussen Trafik- og Byggestyrelsen

Vicedirektør Jesper Rasmussen Trafik- og Byggestyrelsen Vicedirektør Jesper Rasmussen Trafik- og Byggestyrelsen Præsentation på Brancheforeningen Dansk Luftfarts årsmøde d. 24. maj 2016 Hvorfor er en luftfartspolitisk strategi vigtig? - International tilgængelighed

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere