Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 !#$%&'()*(+,-&*)-./+*%012,*.#*-%,-(*1++,#.+3*(-4%(-5'),*1.6,++,- A2,,('+)-!#$%&'()%*&%+#,-)&'%#.+.#&/0**%#12'.%#*3+#'4*#/-$#,#&/1*%+&#$(.+4+.%)#,1)&155%)%+#6787#9)-,'%9%#5+# )%+'%+#/+#&'4.%<#1.#&/1*%+&#09.4,'#'4*#,1))%+'+4+.#,#*3+#$*4;%)#%+#0&4//%)#&'-))%*&%>##D'#E7B3)4.'#*3+#5%9#,&'# )%+'%##5%+#:-F%)%#)%+'%#.4;%)#'4*#.%+.=*9#&4//%):%9#,1)<#'#9%'#%)#9%+#&55%#(9%*&%#9%)#&/*#$%'*%&#4#**%# E7#3)>## D,'%)#5-9%'#6JKL#$*%;#9%'#;%9#%+#&/)4,'*4.#$%:+9*4+.#23#$..)0+9#,#%'#+1''#09&%+9'#8JKM#15# )4&4/1;0)9%)4+.#$%&*0''%'#'#09+(''%#,1)9%*%+#;%9#9%+#*;%#A8B)%+'%>#N4*#.%+.=*9#-+&/%9%#$%&'()%*&%+#'# &4/)%<#'#9%)#$*%;#12$(..%'#%+#/24'*#'4*#45-9%.3%*&%#,#%;%+'0%**%#&%+%)%#)%+'%&'4.+4+.%)<#1.#'# $%&2)%*&%+#23#)%+'%)#4//%#$*1'#,-)%)#'4*#%'#-.%'#,1)$)0.>## O%9%*&%+#$*%;#;%9#5-9%'#6JKL#$%9'#15#'#,)%5*=..%#,1)&*.#'4*#)%'+4+.&*4+F%)#,1)#$09.%'*=.+4+.<#&15#23# 9%+#%+%#&49%#09+(''%)#)%+'%,1)9%*%+#;%9#A8B*3+%+%<#23#9%+#+9%+#&49%#.-)#&/1*%+&#-/1+154#)1$0&'#+1/#'4*# '#/0++%#519&'3#%+#%;%+'0%*#)%+'%&'4.+4+.#4#)%*/)%94'5)/%9%'>##!*+1*5*(*,++,*(- P3)#15$(.+4+.%+#%)#,&*0''%'#4#&155%)%+#6786<#;4*#;4#&5*%'#:;%#12'.%'#*3+#23#*4.%#/+2#Q7#541>#/)>##?%+'%,1)&/%**%+#23#::;#A8B*3+#1.#%'#,&',1))%+'%'#*3+#'4*#HI#%)R## A8B*3+#6I## S##M77>777#/)#3)*4.'#4#)%+'%# E7B3)4.'#HI#*3+#S6#541>#/)>#4#)%+'%#!%)#%)#5%9#+9)%#1)9#T>#8<6#541>#/)>#3)*4.'#'#&2)%#5%9#9%+#+0;=)%+9%#)%+'%,1)&/%*#5%**%5#A8#1.#,&',1))%+'%9%#HI#*3+#;%9#%'#&5*%'#*3+#23#Q7#541>#/)><#&15#/+#.%55%&#'4*#45-9%.3%*&%#,#%+#2%)419%#5%9# A'),*1.6,++,- W9#1;%)#)%+'%+#1.#$49).%'#&/*#;4#+'0)*4.;4&#,9).%#*3+%'#'4*#/)%94',1)%+4+.%+>#X,9).%'#12')=9%)# 4549*%)'49#4//%#4#3)&)%.+&/$%'#&15#%+#09.4,'<#;4#&2)%)#4#&'%9%'#2%+.%+%#12<#,1)94#%F%+9155%+# )%2)=&%+'%)%)#%+#;=)94<#&15#%,'%)#3)%'&#,9).#23#*3+%'#%)#$%:=,'%'#5%9#54+9)%#.=*9>## Y4#&/*#4549*%)'49#:;%#2%+.%+%#4#/&&%+#,1)#'#/0++%#$%'*%#,9).%+%<#*4.%&15#;4#&/*#:;%#%'#1;%)&/09#,# %+#;4&#&'-))%*&%#,1)#'#/0++%#,1)+(#9%#4+;%&'%)4+.%)<#;4#4#-;)4.'#*;%)>#Y%9#$%&'()%*&%&5-9%'#4#5)'&#6788# ;0)9%)%9%#;1)%&#)%;4&1)#Z%**%#O1)%+'[%+<#'#;4#23#&4.'#;4*#:;%#$)0.#,1)#%'#1;%)&/09#23#54+9&'#8<H#541>#/)>#15# 3)%'<#:;4&#;4#;4*#0+9.3#'#5+.*%#)%9%#2%+.%#'4*#'#$%'*%#;1)%&#09.4,'%)#5%9#\]0+9.3#%+#*4/;494'%'&/*%55%]# &15#:0+#/*9%)#9%'^>#V/1*%+&#4+9'=.'%)#1.#09.4,'%)#,*9%)#4//%#F=;+'#1;%)#3)%'&#86#53+%9%)<#1.#9%'#%)# +1)5*'#+-9;%+94.'#'#:;%#2%+.%#4#$+/%+#'4*#'#9=//%#09.4,'%)+%#4#**%#53+%9%)+%>#X*'%)+'4;'#&/*##;4# 12'.%#%+#/&&%/)%94'>#_#9%#+=&'%#EBH#3)#;4*#9%'#;=)%#+-9;%+94.'#,1)#&/1*%+#'#12&5*%#%'#1;%)&/09#&3#;4#/+# 0+9.3#'#12'.%#*3+#'4*#'#9=//%#09.4,'%)+%#4#2%)419%)#5%9#*;#*4/;494'%'>##

7 !#$%%&'()'*)%*)%#$%*+,*-+.)*/*$(*$.)%0$-)*/*),*12(),3*4$5*16)*4&7%)%*),*$.)%472*86*9+:*;3<*5&$:*7%:*,&-*+,*7-+%)*&'.)4,)%&'()%')3*$(*4$5*!#$!%&#'%()*+,#'!-'#-./%#!,*.&*#6%*.)*+,*$8,+()*=;>-6'*&*4,)),* #$%*),*-6'*,&-*<?*&*%)',):** * C,*.&*#%)5*,&-*1)4,A%)-4)45D),*EF;G*GH;;*4+55)'*5)*%).&4$%*#6%*+#7-+%),*1)0$.),*#$%*$.)%472*I#:* $.)'#$%3** +,*1)4,A%)-4)'*86*)'*1+((%2'*#+4,4J,,)%*),*56-*#$%*$.)%472),*86*12(),,),3* +,*.&*.)*12(),-J('&'()'*$8)%)%)%*5)*)'*%)',)2(&#,*86*<?*86*7%)&,#$%)'&'(4-6')')3*2+(,),*+,* -6')')*)%*$8,+(),*4$5*=;>-6'*,&-*)'*-+.)%)*%)',)3* +,*),*%)+-&4)%))*$.)%472*&*)*#D%4,)*K><*6%*&'(6%*,&-*4,A%7)-4)*+#*47$-)'4*-&7.&&,),3*$(*+,*)%*#D%4,* )%)#,)%*1-&.)%*,+(),*4,&--&'(*,&-*).)',2)-*+'1%&'()-4)*+#*$.)%472*,&-*&5D)(6)-4)*+#*).)',2)-*4)')%)* %)',)4,&('&'(:** * L0%&4,&+'*C-'$%* GMFE*GH;;**

8 !#$%&'()*++,+-(.%/(01#23$&(43(5$6/3%73$6%# <=65&;546')C$D&5*'7''$7<$#),3*&4$-./0$)$E+#$+9'$&+B$F4#):49)G$949:H'$4#4<=)$:$#$'=$6=*=44)$8*$H4&')C$I&'()*&4$%7#$;)&=47*'$ &=+$)$6=++'$:$&'74#$3)$4$#),3*&$;B$'$+,#$:$LF#79=9:&6$DB#$$2/MC$N4;5'$<)7$9)5;;7)%K#'$H#$LD>+,#'$)$%*H'$%7)%K#'$7<$)6'=)$=9$ &:#4$#),3'$+#$<=)+74#4$<=)$LF#79=9:&6$DB#C$ 7)%K#'$+#$5#H7*9'$#*$7<$&')7'9:;*744C$$RSB*R$=9$RS:#*)R$:$&')7'9:;*744$K5&')&$AH)'$B)$:$<=)%:4#*&$+#$#),3*&4$+**+$%&'()*&$=9$ D6/2$21.#E/%# F1GH27H6G%# IE3 I'/3%# 1: Gode rammer for )B D0<%'($;0<%3()5(4(H)%(2$4( I1%%'3()4&-'-:5%)?$''($2(0<%'(94'/A%(:.$0':( elevernes læring 0<%':(4)20-24)2 &90-2H4%(#$%()5(;0)'0122(4%:( -5J;0)K$%&(&%(.$':.<'5=(!#$%&'()#(*++,(%(-..('/( :.$0)%784= 01'2%3(&'(4%(%(5( 7B D0<%'($;0<%(9'4%<-:'-'2'(:$&( 067'4()%784(&4()5( 9'4%<-:'-'2' :)&&'H1'2'4= 89:5%(944)''0::;0)'%'( FE/A5(?0(G4B :594-;0)''3(:$&(2''&#6%:(-()00(.0)::%()#( $2(;0)'012'-'2'()#( 01%%5)&5= 9'4%<-:'-'2'=(>)&?4-2( )B L4#$%4%-'2%($2(:56A(?0( D0<%'($2(4%:(#$%104%(H)%('(.0)%( 0<%' #$%'&&0:()#(4(.%)<(4%(:?00:(-( 944)''0:'= D0<%'(:.)0($;0<(&90-2H4%(#$%()5( )#(9'4%<-:'-'2'(70-<%( 5(:)&&'H1'2'4(?0794(?0(0<%3(:$&(.)'(H)<(2014( 74:5(&90-25= :1%0-2(<'%($2(-'5%::%= )#(94#$%4%-'2%(94($<%(9'4%<-:'-'2'=

9 !#$%&'()*+%*%,'%#-.*)'(# -'&+/#0$.*,/1 2.')'(%'#3(#&'%#+/45'#&'#6!(#-'67)#7(#+3# ;'8:'<!''%#$&)*8.'+#:.#!/#70!5'#='('#!,1# &'#8!%#,'%%'04('#$&&!%%'.+'%#93#'/# :.('&++:..'%&'#%*)'!$1 0'('#+D%.*,'#93#+87.'%+#6B'00'+*&'1 GA&!,7,*+8#$&)*8.*%,#-.1!1# 2.')'(%'+#!8:)*/'/#*#$%&'()*+%*%,'%#4,'+# 7(#!/#('00'#.A('9(7<'++'%1# +8(*F.*,6'&#7,# +!0/#*%&&(!,'.+'#!#'.')'(%'# *#9.!%.A,%*%,'%1# 2: Højnelse af uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune JK#+8!.#*%&,3#+70#'%#+D%.*,# 7,#0!(8!%/#!8/4(#*# -'+/(A-'.+'%#93#!/#64B%'# $&&!%%'.+'+%*)'!$'/#*#.78!.70(3&'/#0'+/#0$.*,/1#!C N78$+#93#7)'(,!%,'#7,# E'/#+8!.#+8'#)'&#'%#7(4,'.+'# )'B.'&%*%,#,'%%'0#!#7)'(,!%,'%#:.#,D0%!+*!.# +!0!(-'B&'#0'&# $&&!%%'.+'#7,#:.#,($%&+87.'(%'#7,#PP#7,# )*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'1 0'&#&'#)*&'(',3'%&'# $&&!%%'.+'(#7,# L/$&*')!.,HND% 3: En udviklende og attraktiv arbejdsplads '(#8'%&'/',%'/#)'&#'/#,7&/#!(-'B&+0*.B4#7,#64B#!(-'B&+,.A&'1!C LD%.*,6'&#*#.78!.70(3&'/ M'%&+8!-'/#:.#JK#*#.78!.+!0$%&'/#+8!.# 4,'+#7(#!/#)*#8!%#:./(A88'#&'#(*,:,'# '.')'(#7,#0'&!(-'B&'('1#!C N78$+#93#,'%%'04('.+' K'%%'04('.+'+9(7<'%/'%#*#-3&'#+/O#7,#6# +8!.#0*%&+/#.*,,'#93#,'%%'0+%*5'/#!# ('+$./!/'(%'#93#+!00'%.*,%'.*,'# *%+:/$:7%'(1#!C M700$%*8!:7%#7,# 0'&*%&=D&'.+' Q%&'.'%#!#$%,'#*#.78!.70(3&'/#+70#+4,'(#,D0%!+*!.#$&&!%%'.+'#4,'+1 Q%&'.'%#!#+87.'%+#'.')'(#+70#+4,'(# 79/!,'.+'#93#'%#)*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'# 4,'+1 2.')'(%'+#'%,!,'0'%/#*#+87.'%+#.*)#7,# $&)*8.*%,#4,'+1# 0!%,.'%&'#+8(*F.*,#!=')'(*%, ;A('(%'#!(-'B&'(#7(/+!/#0'&#!/#$&)*8.'#7,#!%)'%&'# '.')!8:)'('%&'#$%&'()*+%*%,+7(0'(#7,#0'&#!/# *%&&(!,'#'.')'(%'#*#9.!%.A,%*%,'%#!#$%&'()*+%*%,'%1# E'(#!(-'B&'+#+D+/'0!:+8#0'&#/(A%*%,#!#'.')'(%'+# +8(*F.*,'#8709'/'%<'(#*#$%&'()*+%*%,'%#?%D# +8(*F.*,6'&C1# E'(#'/!-.'('+#'%#%D#-*-.*7/'8+HI# *%7(0!:7%++4,%*%,+'%6'&#93#+87.'%1# L87.'%#'%,!,'('(#+*,#+70#*%+:/$:7%#*#.78!.'#!((!%,'0'%/'(#*%&'%#7(#+87.'%+#7(03.1# N!+/67.&'.+'++/(!/',*'%#$&)*8.'+#D&'(.*,'('#0'&#+A(.*,/# 0!%,.'%&'#+8(*F.*,#!=')'(*%,1 E'(#'/!-.'('+#'/#+!0!(-'B&'#0'&#,($%&+87.'(%'#*#.78!.70(3&'/#7(#!/#+:0$.'('#+3#0!%,'#$%,'#+70#0$.*,/#:.#!/#+*,/'#07&#'%#,D0%!+*!.#$%,&70+$&&!%%'.+'1# R)'(,!%,+('8)'%+'%#:.#)*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'# 4.,'+#+D+/'0!:+81# ='+/#0$.*,'#!#+87.'%+#'.')'(#:.#!/#+4,'#79/!,'.+'#93# )*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'1# 0)C1 2.')'(%'#*%&&(!,'+#*#)*&'+/#0$.*,/#70!%,#*#!(-'B&'/#*# $&)!.,#7,#!(-'B&+,($99'(1#

10 !#$%&'#()*+$&+#,-*.#./# &0*&%1,#&*2.34$5'&4$6#$)7#.*#%./4.+.8/.+#,.4#.+#8)4+# &*2.34$79'3:#)8#;:3# &*2.34$8'-4.< &F &F &F Konsolidering af selvejet &F!.4#),.*+&8.'$./#&(# 2>8/9/8.*/.#9#STQT#;&*#!# 2F.'.7./+.*#&(#4./#4&8'98.# 4*9D<#U.#/>.#)58&,.*#)8#4.# &F :%)/)79./6#$)7#7?# ()*,./+.$6#$1''.*#%*&,#1'#./#.A.%1,#'.4.'$.#)8# &F &479/9$+*&1)/< 7.49/4=>4.'$. &/.*%./4./4.#&*2.34$79'3: C&77./;-/8#7.''.7# &*2.34$'9,#)8#(&79'9.'9, C&7&*2.34$*.'&1)/.*#7.4# &/4*.#$%)'.*#9#(V# &479/9$+*&1,.#(-''.$$%&2.* U.#*9818.#%)75.+./E.*#9#!.4&*2.34.*/.#)5'.,.*#&+#4.#;&*# 5)'91%)7*?4.*<#!.4&*2.34.*.#)8#.'.,.*/.#)5'.,.*6#&+#4.# ;&*#9/4$98+#9#)8#9/4=>4.'$.#5?#$%)'./$# :%)/)79$%.#5*9)*9+.*9/8.*<!.4&*2.34.*/.#)5'.,.*6#&+#4.#;&*#$+:0.#9# 4.+#4&8'98.#&*2.34.#8.//.7# %)''.8.*/.<# M*2.34$79'3:.+#5?#$%)'./#)5'.,.$#&(# %)/=9%+#7.''.7#&*2.34$'9,#)8#(&79'9.'9,< M479/9$+*&1)/#)8#+.%/9$%#4*9D#&(#$%)'./# $%&'#,-*.#$?#%)$+.A.%1,#)8#%)75.+./+# '.4.'$./#)8#&479/9$+*&1)/./ X9'5&$/9/8#&(# )7%)$+/9/8.*/.#1'#4.# C9%*9/8#&(#&+#4.*#()*.+&8.$#4.# /:4,./498.#'&/8$98+.4.# 9/,.$+.*9/8.* 4./#2'9,.*#7.*.#1'8-/8.'98#()*#7.4&*2.34.*.#)8#.'.,.*< $&7&*2.34.< KBCF<# N.*$)/&'.&**&/8.7./+.*#7.4#.+#$)E9&'+#$98+.#$+:0.$<# 4./#'),5'9818.#MNO<# QR<# '&/8$98+.4.#:%)/)79#7;5#()*$'&8#1'#.A.%1,9$.*9/8.*#&(# 4*9D./<#H.$+>*.'$./#7)4+&8.*#(:*$+.#*&55)*+#9# 4.E.72.*#STQQ#)8#)*9./+.*.$#4.*.D.*#':2./4.<#

11 !#$%&'()'*+,-&.,%.##$%&'()(*+,-./0'&!12 Gode rammer for elevernes læring,')%(.'3*)4556'(788'39:;3- <'('=.'30'('('&:/>'30'*(>'?- C7A373<'3DE*.&707<A8*:0'(*(>'?- /0*1.%'#'),().23#456676! $%&'()'*+,-&.,%.# 8*09':9%0).,# ;(%&1.:1(%.,# *G H(<*37A'(73<*)A8%:'F('&%<':'- C'(3'A0*<:7<0*< >G 373<'3 JG K0)%(0(73<'(%<A&/&&'&7:':'C'(3' 0G )%(A*.*(>'?0A:;(73<=A8(7)&:7<L'0 %<73)%(.*&7%3A-8%.B'&'3J' Højnelse af uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune MNA8*:730<FA%.'3A93:7<%<.*(8*3&*8&/(7>'A&(;>':A'3BF*& C'0'3)%(/<':A'*)%C'(<*3<'3&7: *G E93:7<L'07:%8*:%.(F0'& >G JG A8%:'(3'%<KK%<.'00'C70'('- C*:<-P93!#$!%&'()*+',-$'%$+'!.')/0!1$2'344$'*500$6'/7'6!%%$'+!.)$2' 87'$*$127+$.'%$2$'/7'9!:$:' 8*$2$'.3:0'*!0.'3'64$%!$.' A*$1$2:$'64!*'.25:$6'3'!.'92<0$'>$?.3)' >$?.3)')0'B-$%%$63+$:'64!*'152$'%$2$'+C:!%364$')0'0,2$'64)*$:'%$2$'!.D.2!4.31'=)2'$*$1$2:$E' 8)4<6'/7'726/*!:$:'F'=2!'$*$113:4$*' G$-6$+!0$'*!:0.'3:+'3'64$%!$.' H.<+3$2$-6$2')0'$464<263):$2'I'!:!243E'>!+')6'=7'2$.:3:06*3:-$2J'+$2'$=.$2*$1$6J' =K'+!0$J'+$2'!=65..$6'.3*'=)2%7*$.' L$64$+'3'0)+'.3+')%'!22!:0$%$:.$2J'2$-6$2' #C+$*30B$+&'*56$=)2%7*'.3*'*$4.3$' 8*$2$'<+=)2+23:0$2'=)2'.)//$:'3'$:'4*!66$'M.!*$:.D+C24$*6$'3'.3%$2:$N=!0$:$' 9A*$1$2:$6'%$+3:+=*C+$*6$'9*31$2'%$6.')%'!29$-+6=)2%$2E'O$+'3:+B)*+$.'$2' +$.'1!:64$*30.J':72'13'$2'9<:+$.'%$0$.')/'/7'4))E'%$**$%'=!0$:$')0'.152=!0D *30B$+E''?'P+=)2+23:0&'Q#PJ'H.,..$&'*$4.3$?!=$' L$+2$')/6!%*3:0'/7'!=*$1$23:0$2'M=5**$6'/)*3.34'F'=K'64231$*,2+!0$'A:'B3+630' +#<.)2)2+:3:0''3'R0'M6)%'/7'B='3'*30B.D<+0!1$' O5246.$+6<:+$2136:3:0'MOP'.3*'6.K'%$+'=)4<6'/7'6423=.*30B$+' >5:0$2$'%)+<*$2J'=K'ST'%3:<..$2J'67'13'4)%%$2'154'=2!'RDUDV'*$4.3):$2'!'W$::$%=,2$'+$:'*$1$:+$'64)*$'F'9)0*30$')0'6)?3!*$'!4.313.$.$2' ;$2$'+$*.!0$*6$'3'!22!:0$%$:.$2'3'9C$:'M4<*.<2%!2!.):J'-!XXD=$6.31!*E'' Y9:$'0C%:!63$.'=)2'4)%%<:$:6'9)20$2$'Z8!0$:$6'=$6.Z' A464<263):$2'<+'3'*)4!*)%27+$.' G$4*!%$'=)2'WC%:!63$.'1$+'!.'97+$'*52$2$')0'$*$1$2'+$*.!0$2'3'>3**$95*.' (!*1%!2!.):E'

12 En udviklende og attraktiv arbejdsplads #$%&'()*+,%',-.+//0',,+'&,1- '+2/34%5('4%6%*7/+&/04/,/80/, -/4/,8*4,'+2/34%71(39*8:93 '+2/34%8(.4/; Konsolidering af selvejet #/4*-/+,'8/(%/0')2?80108/+0/1 '< %/ 2< (108 A< &/04/04/'+2/34%71(39 4< C'77/0:.087/((/7'+2/34%(1- *8)'71(1/(1- '< C'7'+2/34%+/(',1*0/+7/4'04+/ *+,-+#:!)#B9)+0#*)C2*!)0D# E+)+#.0)C60C)+)+0#/9)+)&').!(/1%2#3FG# =+).'%!/+8'/10166+)# H!%-/1%2#8;#*!22)C%-#!&#+B!/C+)1%2+%# %+#I#6!%#(!%#*+-)+#-+00+J# *KC).C.#8;#ELM#N)C2#.0+((+%#*+-)+# 0C)/1B+0# $%0+)%!06C).C.#(+-#'B+)%!0%1%2#&')#:+/+#/9)+)6'//+21+0# (+%OC-B16/+#:1%!%-+%D#G!22)C88+)%+#-+&1%+)+)#.+/B#:B!-#-+#B1/#!)*+,-+#(+-# '2#'8.01//+)#(;/D#N+-)+#+%-#0+')+01.6+#&')+-)!2#C-+&)!D# P0C-1+0C)#&')#/9)+)6')8.+0# P6'/+5/9)+)50C)#1#&')/9%2+0#R++6+%-#(+-#&!2/12#'2#.'S1!/#B1%6+/D# S#PC%-+)+#'2#/A-12+)+#6!%01%+(!-#3/+B+)1%2#8;#/9)+)B9)+/.+0# N+.A2#!&#&T.1'0+)!8+C0#1&(#('01'%.)C(# N+-)+#)!((+)#&')#!&B16/1%2#!&#(A-+)# P'S1!/+#!601B10+0+)#&')#(+-!)*+,-+)%+#30C)+# <%+)6+%-+/.+#!&#(+-!)*+,-+)%+.#6'(8+0+%S+)#3(!%2+#:!)#+6.0)!#C--D#.'(# 166+#*)C2+.# K!&&+#+&0+)#UVDVWD#E+)+#6!2+#'2#&)C20#:+/+#;)+0# <%+)6+%-+/.+#!&#0)1B.+/.C-B!/2+0#1#&')(#!&#01(+)# -#X9B%#!)*+,-.*+/!.0%1%2#2+%%+(#:+/+#;)+0#3&4#U250+!(/9)+)+#&;)#!&/T.0#CB5 01(+)#1#-+#&A).0+#C2+)# $66+#&')#.+%+#(A-+)#!#Y+#&T%.6+#)+60')+).O2T(%!.1+).#.!(!)*+,-+# P!(!)*+,-.C-B!/2+0#!

13 #$%$&'()*+,'+-.'(/012('33/ /3/4/+0/('15/+5'6376/5(71089/ +:/2;6'./(265/3<=/+5/+/5>,? 3/5/3-/26' ('072+8 =C 26' ('072+/+ DC 5C 3#$%& (/0(1-*%5%/-4%6-.07*-1.-8%9%-:0;%<= % -:0;%)-88-/%4-0%(1/-8,G4()=)>.<-%.(/(*6-H4-% I2%J-6(0%=/%K8.<-*LM-8.>)0./G..>)%'=*4-1>8)%('%4-%*-..=+*I-*%:>%M(*?%.N%:>% 4(88-1.-%=.:?%.N%4-0%-*%.N%M-8.>)0./G..>)0%.=/%/+1>)0%>'0%8+:G*-84-%6-M=:;% )-8-%M-8.>)0./G..>)Q% R1(8%'=*%8-4.(0%'=*6*+)%('%:(84?%:(*/-?%-1?%,(,>*O%%=)%,1(.0><<*+.%SS% 42%R1(8%'=*%>8:-.0-*>8)%>%=)%6*+)%('%-1-<0*=8>.<-%0(:1-*?%>O6K)-*%=.:;%!

14 Lokal aftale for lærerne om arbejdstid, herunder tid til øvrige opgaver for skoleåret : Overordnede vilkår Aftalen gælder for skoleåret og omfatter lærere ved Middelfart Gymnasium og HFkursus, der er omfattet af GLs overenskomst 2011 med Finansministeriet. a)tid til forberedelse beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal (fastsættes af rektor) med faktoren 1,33. Aftalen er en helhedsaftale, der omfatter alle arbejdsopgaver med hensyn til planlægning, forberedelse alene og sammen med andre, gennemførelse, evaluering og efterbehandling af undervisningen, som den er beskrevet i gældende bekendtgørelser m.m. for gymnasiet. Forberedelse af undervisningen i de enkelte fag, flerfaglige undervisningsforløb, NV, AT, KS, NF og AP, er omfattet af aftalen. Forløbsbeskrivelser og uv-materiale til nævnte flerfaglige forløb lægges til inspiration til kolleger ligesom brobygningsmaterialer. Forberedelsen, planlægningen og samarbejdet om dette er en del af fælles forberedelse. b) Tid til pauser beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 0,22. Den tid, der anvendes til pauser forberedende og afsluttende praktisk arbejde i tilknytning til undervisningen sikre oprydning efter afsluttet undervisning kontakt med elever, andre lærere og skolens administration er omfattet af aftalen. c) Tid til varetagelse af nedennævnte opgaver og pauser beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 0,12.! Karaktergivning og deltagelse i rådgivningsmøder o-lign. og studieplanlægningsmøder! udarbejdelse af studieplaner og undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag og klasser! lærersamarbejde (herunder interkollegial sparring og som supplement til mentorordning, erfaringsformidling fra erfarne til mindre erfarne, møder i faggrupperne (min. 2 møder)! fraværsregistrering! koordination og planlægning af skriftligt arbejde! Forberedelse/udvikling af studieretningsforløb. Dvs. forløb i den almindelige undervisning, der egner sig til tværfagligt samarbejde med et eller flere af studieretningsfagene. Forløbene formidles til deling mellem kollegerne. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 1

15 ! Pædagogiske arrangementer (8-11 timer fordelt på 2 dage) - (ex: planlagte skoleudviklingsarrangementer for lærerne (fx pædagogiske dage) eller arrangementer for alle skolens medarbejdere (fx medarbejdertrivsel, skolens visioner og handleplaner). Sammenfattende betyder det, at a)-c) udløser en tid, der beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 1,67 (45 minutters undervisning udløser i alt en samlet arbejdstid på 120 minutter). d) Tid til øvrige opgaver, der ikke nævnt ovenfor, fastsættes særskilt. Dette kan ske ved akkorder. 2: Vilkår for afvikling af en række særlige aktiviteter På baggrund af det konkrete program for den pågældende aktivitet honoreres de deltagende lærere med undervisningstimer i fagene eller timer fra 7%-puljen samt evt øvrig tid (fx til transport). Der tages ud fra programmet stilling til hvilke aktiviteter der opfattes som undervisning og som derfor udløser forberedelse. a) ekskursioner: På baggrund af programmet for ekskursionen tildeles timer efter flg. model: Undervisningstid 4-8 lektioner Evt. tid fra 7%-puljen 0-4 arbejdstimer Evt. øvrig tid til transport max. 5 arbejdstimer Elever som efter aftale med rektor ikke deltager i holdets ekskursion arbejder i stedet med et af faglæreren særligt tilrettelagt forløb. Læreren honoreres efter aftale herfor. b) Studierejser: Arbejdstiden for deltagelse i og forberedelse af en studierejse udgør pr hold (med to lærere og to fag) : Antal dage Undervisningslektioner a 45 min Tværgående undervisning Fra 7%-puljen (arbejdstimer) Øvrig tid fx til rejse (arbejdstimer) Løntimer i alt (Arbejdstimer) Elever som efter aftale med rektor ikke deltager i klassens studierejse arbejder i stedet med et af faglærerne særligt tilrettelagt forløb. Lærerne honoreres efter aftale herfor. c) Fællestimer: Fællestimer planlægges så vidt muligt så de fremgår af årsplanen, men der kan også afholdes fællestimer med kortere varsel, normalt dog ikke under 2 uger. Fællestimer er arrangementer for alle skolens elever. Det forventes derfor, at de lærere, hvis timer arrangementerne fortrænger, deltager i fællestimerne. Lærere, der af særlige årsager ikke kan deltage i fællestimerne, meddeler dette til administrationen hvorefter time-honoreringen bortfalder. Øvrige lærere, der deltager i fællesarrangementer meddeler dette til administrationen. Deltagelse i fællestimer honoreres med medgået tid. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side

16 d) Aktivitetsdag (alle klasser) og introdag for 1.klasser Dagen beregnes for elevernes vedkommende som 7%-aktivitet (intern evaluering eller andre tværgående aktiviteter). Eleverne får med andre ord ikke afviklet planlagte undervisningstimer på dagen. Der aftales forud for planlægningens start en timepulje til forberedelse af dagen. Øvrige lærere deltager i dagen uden beregning af forberedelse og honorerers herfor med medgået tid. e) Studievejledning og læsevejledning Tid til varetagelse af hvervet som studievejleder er aftalt med følgende akkord: 1g: 83 timer 1hf: 112 timer 2g: 56 timer 2hf: 112 timer 3g: 56 timer Herudover aftales der hvert år tid til øvrige opgaver, som varetages af studievejlederne. Aftalen indgås i forbindelse med at årsplanen for studievejledningen aftales. Tid til varetagelse af hvervet som læsevejleder aflønnes med medgået tid efter forudgående aftale mellem rektor og læsevejlederen om en ramme for årets aktivitet. f) Efteruddannelse: Når der bevilges midler til deltagelse i efteruddannelse tages der samtidig stilling til i hvilket omfang der tildeles tid til deltagelse i aktiviteten, idet 1 dag som hovedregel tæller som 7,4 arbejdstimer. Honoreringen forudsætter, at planlagt undervisning eller anden aktivitet flyttes til et andet tidspunkt. En undtagelse herfra er når læreren efter aftale med ledelsen har tilrettelagt et særligt undervisningsforløb, evt. som virtuel undervisning, som afvikles i lærerens fravær. Undervisningen betragtes i sådanne tilfælde som afholdt, og tiden hertil indgår i lærerens årstimeregnskab på normal vis. g) Supervision Supervision er individuel vejledning af en kollega på skolen i et emne eller område, som man selv vælger. Adgang til supervision gælder ikke kun lærere i uddannelsesstilling men også alle lærere, herunder årsvikarer uden pædagogikum. Supervisionens indhold og omfang aftaler de involverede lærere med hinanden og med ledelsen (ved årsvikarer og ved pædagogikum dog med kursuslederen). Supervisoren aflønnes med medgået tid. 3: Vejledning og retning af diverse prøver og opgaver I den centrale overenskomst er der aftalt tid til vejledning og retning af større opgaver: elevtid * 0,15 timer samt evt. tillæg på 50% hvis tiden skal deles mellem to lærere. Bestemmelsen i overenskomsten om at reducere rettetiden ved gruppebesvarelser anvendes ikke på MG. Ved en række opgaver/prøver er der lokalt truffet aftale om at supplere eller erstatte den centralt fastsatte akkord. For overskuelighedens skyld nævnes de fleste større opgaver, også selv om der ikke er truffet anden aftale end den, der gælder iht den centrale overenskomst. a) Studieretningsprojekt (3g) (to fag) Undervisningstiden 50 timer * 0, % ved to lærere = 11,25 til deling. Timerne deles således, at den lærer, som varetager voteringen med censor får 5,75 timer mens den anden lærer får 5,50 timer b) Stor skriftlig opgave (2.hf) (et eller to fag) Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 3

17 Undervisningstiden 25 timer * 0,15 = 3,75 timer Hvis to lærere indgår: + 50% = 2,8 timer til hver, plus 0,5 timer til den lærer, der aftaler karakter med censor. c) Eksamen i NF og KS Til forberedelse af spørgsmål mv. ydes 9,5 timer pr fag. Derudover honoreres deltagelse i selve eksamen med almindelig eksamenstakst (2 x medgået tid). d) Eksamensprojekt (2hf) Tid til vejledning: 1,5 time pr deltagende lærer (2-3 fag) pr elev. e) Eksamen i AT (3g) Til egen forberedelse (bl.a. orientering i resurserummet) ydes pr lærer 3 timer. Til vejledning af elever ydes 0,75 time pr elev pr fag. Der kan herudover udpeges særlige ressourcepersoner, som får ekstra timer for at sætte sig særligt ind i ressourcerummet i den indledende fase. f) Studieretningsopgaven (2g) Ledelsen udpeger de fag for klassen, som lærergruppen i fællesskab stiller opgave i (normalt 3-5 opgaver). Eleven vælger 1 af de stillede opgaver, som normalt dækker 2 fag (i særlige tilfælde 3 fag). Opgaven rettes af de lærere, som har fagene. Udarbejdelse af opgaver Vejledning Evaluering af opgaven Herunder tilbagelevering 4 timer pr lærer 1 time pr elev 3 timer pr opgave til deling g) Dansk/historie-opgaven 1g: 20 timers elevtid * 0,15 = 3 timer (+ evt 50% ved 2 lærere) til retning af opgaven. 1hf: 15 timers elevtid * 0,15 = 2,25 timer til retning af opgaven. h) AT-årsprøven efter 2g Hver elev vælger 2 fag indenfor en fagrække, som udpeges for en studieretning ad gangen af ledelsen. Hver lærer honoreres med 5 timer for forberedelse til vejledning. Heri indgår et forberedende møde i lærergruppen omkring en klasse samt arbejdet med at orientere sig i fornødent omfang i ressourcerummet. Hver elev udløser 1,5 timers vejledning, som deles ligeligt mellem elevens vejledere. Årsprøven honoreres med dobbelt medgået tid (dvs 48 min pr elev) til både eksaminator og censor. i) NV-prøven efter 1. semester Rapporterne rettes indenfor den afsatte elevtid til NV (15 timer) Evalueringen i december/januar aflønnes med medgået tid. 4: Tid til øvrige opgaver Tid til øvrige opgaver tildeles efter drøftelse mellem den/de involverede lærer(e), TR og rektor. Opgaverne honoreres i henhold til centrale aftaler (eksamensakkord fx) eller efter lokal drøftelse (fx ved pædagogiske dage, møder om overordnet planlægning af studieplanen mm), idet udgangspunktet er princippet om medgået tid medmindre der er aftalt en akkord. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 4

18 Forud for afholdelse af aktiviteter, som skal honoreres af 7%-puljen (fx evalueringsaktiviteter), træffes der aftale om arbejdets omfang og om aktiviteten udløser forberedelsestid eller ej. Akkorder: Det forudsættes, at der er enighed om opgavernes omfang mellem rektor og den lærer /de lærere, som udfører opgaver efter en akkord. Hvis en lærer mener, at tiden til opgaverne ikke slår til, evt. fordi omfanget af opgaverne er øget, skal han/hun så tidligt som muligt gøre opmærksom herpå overfor rektor. Der er truffet aftale mellem TR og rektor om flg. akkorder: Bogadministration 350 timer Kemikalieadministration 35 timer Koordinator: projekt tysk PASCH 50 timer Kommunikation og information 350 timer Elevkontakt, talentarbejde mv. 250 timer Tillidsrepræsentant: 2,25 timer pr ansat lærer timer. Suppleant for tillidsrepræsentant: 25 timer. Pædagogisk råds forretningsudvalg 190 timer. Den nærmere fordeling af timerne aftales snarest efter skolestart i august. Deltagelse i skoleudvalg: pr. standardmøde på 90 min beregnes i alt 120 min. Der kan ydes ekstra tid til forberedelse af møder, herunder arbejde i arbejdsgrupper nedsat af udvalget. For deltagelse i møder i Pædagogisk Råd, deltagelse i juleafslutning og dimission tildeles 25 timer pr. lærer med normal fuldtidsbeskæftigelse. For lærere med mindre end fuld tid træffes særskilt aftale om deltagelse i møder i Pædagogisk råd mm. 5: Tid til og vilkår for lærerteams Arbejdsopgaverne for lærerteamene er beskrevet i et notat, som ligger på Fronter sammen med materialet om introduktionen af eleverne. Listen over arbejdsopgaver revideres efter behov efter forudgående drøftelse i Pædagogisk råd. Evt. ændringer i omfanget af teamarbejdet vurderes løbende mhp ændring af akkorden. Der er aftalt flg. timetal for arbejdet som teamlærer: 1g: 2 lærere a 50 timer 1hf. 3 lærere a 35 2g: 2 lærere a 30 timer 2hf: 2 lærere a 25 3g: 1 lærer 40 timer I særlige tilfælde kan der søges om ekstra tid til opgaven som lærerteam. 6: Aftalens løbetid Denne aftale træder i kraft 1. august 2011 og løber frem til 31. juli Indgåelse af en ny aftale drøftes inden udløbet af perioden. Aftalen evalueres af TR og rektor i foråret Middelfart, 15. august 2011 Anders B. Frikke (GL) Christian Alnor (rektor) Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 5

19 !#$%&'(&)*+&%),$+%-#).-/,)-)(0*'&1%&.) (67'&. 89/&%+-(9-9#!#$%&'&()*+,,,'-+.//0 12,'!',++*34*,!5+6*78*87( 9:/: ;&%+!'6&'&(*'*7$, 0:<9 0:<9 89/&%+-(9-9#(%&'6.&%&/&)*#6+&% <0A< ;%!'2$'&(*78*;&%+!'6&'&( 90A BCD+7$,+,*'*7$, 0?/E 0?/E :;.&%<//699&'(&)7+ F;+6+ 9E:: G5%7(H('62*7++I EA/ 8,+;%%7&&$6*'*7$, A/>: A/>: =$/&%)*#)%&>(&.-/ J,;%'+#6*H(*262;+6'H& ><> K'!+6*-L%+ </9< MH+5$%+-L%+ 9<A B%!7$(*H(*7+NI(+;33+ </EA G5%D+4%)*%'-'66'H&*-! <E.9 OBJ.9 -L%+*'*7$, :.90 :.90?/7-9-(.%6.-+&)*#6+&% NH('&632,H+ AE/ F-'27$'7%- AE J'2*H(*PQ :</ K7,7!#$%+*?E/ '*7$,*7%-'&I <>:E E../ C#$%&'&(*78*27&%'%7,+ 9:<?.I*8+';( 9E? 0AA0 0AA0 AE</9

20 !#$#%#&'%()*#+,)'*)-*%./0)%1234%5266% 7)0,8%9):#,*%,)*;'#$#'/-*:-#,$:#%5262<66%=%-+%:-#,$:#%>,%5266<65% =*%'0$0'.A+,7,-(,7,0+,)A%,./01(,7$1>0(7&1(,0C 6.437$%,)13#)*+,&1'&)2+13&34&89)) D>7)A%,(),+0*'%,(&%%,0,,7&()A%,E<>7'>+(%,+,%-,0E&7<F7,($-(&0+($%&(.%&0%F'',&1($<$(,(,70,=>7-1>%,A7,(3G>-(*77,&=-(&0++,7,7.A($),(&%%,(<,+.%&0%F'0$0',0-&=-%/(0$0'H&/'/-(8I!IJ>'-1>%,A7,(- (,-->)7,',%$11,%F7,7,0A7-1>%,A7,(,7-(&7(,(K),+)$0+7,+,7-1,7=>7=&%+H5&7-,%>'%$'0,0+,J3 %&'(N,%%,7E<>7)&0',>.'&<,7K+,7,71>)),(($%$%*5,(&=A7,(3 O,-/%(&(,(,7K&(($),)F0'+,0<,+-1>%,A7,(-&=-%/(0$0',7-(,',(),7,,0++,=>7,'A,0+,A73P$%',0'F%+,7&0(&%%,(&=><,7($),7.73A7-<F71-(&+$'=&%+,0+,3!/=')#$'%>,%;07&:'&-=)-%&%$,()C0*()'$*#-&-=%$>%'D,),-)% E'$-'D=-&-=% Q7-&=-%/(0$0' A7-<F71$0V%37,1(>7 RI3R89 R839R9 RS3TRT URK!! U;K8R SIKR8 A7,(-06,><,7($),7 ;T3I9I SSKSU RU32S! RS3T!I RR3299 ;R388; SIKT; SIK9R S8K9R SR 8K8R!KSI!K;2 8K;T 83;II 83RII 83S98 832R2!/=')#$'F%7D:*#%&%#&.).D-=0)%&%G,)#F%&%H% UK9T TKIS TKR2 SKSU!/=')#$'F%7),#&.),%A,8%G,*7D,:%$>*';#-&-=% S9K2 SSK! URK9 USK; 17+$%(1)+4%,+,.(%.%)/<$)+#)2,3+,3&%,3(#%,)+2*=$.%18)>%7&+,),%.#,)*+,)%4&8)(.4%(.3#%)+,#'(31'&+,317%?) /%)'*)17+$%(1)/<$89 L&'->7+,0,0-./01(SE&0+%,7>)%F7,70,-&75,?+-($+K>'+,7E,0<$-,-($%W&7-G*7',0-,0-',00,)'&0'&= &75,?+-($+-&=(&%,0>'($%+,()&(,7$&%,K+,7=7,)%F'',-<,+)*+,(3

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011

Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011 Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2008 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Punkt. nr. 4 Dagsordenspunkt: Redegørelse for anvendelse af tid til øvrige opgaver på GLområdet Sagsfremstilling: Jfr. Rektors

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere Udbudssted: Frøbel-Sydhavn Version: Aftale 090811 Gældende for undervisning ved pædagoguddannelser på afdeling Frøbel/ Sydhavn Lokal ressourcetildeling

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Hvad indebærer OK 13?

Hvad indebærer OK 13? OK 13 Hvad indebærer OK 13? Bortfald af aftaleretten Der skal ikke aftales med TR, men drøftes med hver enkelt ansat Aldersreduktionen bortfalder for dem, der ikke er fyldt 58 inden 1.4 En lønstigning

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne FINANSMINISTERIET Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne 1997 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE 3 i Finansministeriets cirkulære af 4. juli 1995 (nr. 44/95)

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Overordnet formål Målet med lønpolitikken er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Rungsted september 2013 Kære alle Hermed den endelige Arbejdstidsbeskrivelse for skoleåret 2013/2014.

Rungsted september 2013 Kære alle Hermed den endelige Arbejdstidsbeskrivelse for skoleåret 2013/2014. 1 Rungsted september 2013 Kære alle Hermed den endelige Arbejdstidsbeskrivelse for skoleåret 2013/2014. Fra ledelsens side ved vi jo udmærket, at der er tale om et første skridt til at implementere OK

Læs mere

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet.

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. 1. niveau: Elevernes udbytte mål hvilken Elevernes faglige standpunkt (summativt) Centralt stillede mål for Lærerne Ved opgaver, tests, prøver, karaktergivning,

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Formålet med organiseringsplanen Gymnasiet organiseres på nedenstående vis med henblik på effektivt at løse den opgave, der formuleres i lov

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Opbygning - følger arbejdstidaftalen

Opbygning - følger arbejdstidaftalen Opbygning - følger arbejdstidaftalen 1. Aftalens dækningsområde 2. Normperiode 3. Arbejdstilrettelæggelse 4. Tid til forberedelse af undervisning 5. Maksimalt undervisningstimetal 6. Forhandlings- og tvistighedsprocedure

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets område ved Kolding HF & VUC Overalt i aftalen er der regnet med timer á 60 minutter. Individuel tid (375 timers puljen)

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitet. Aabenraa Statsskole

Kvalitet. Aabenraa Statsskole Kvalitet på Aabenraa Statsskole 5.8.2013 1 Kvalitet på Aabenraa Statsskole På Aabenraa Statsskole udvikler og tilpasser medarbejdere og ledelse løbende STX og HFuddannelserne til gavn for elever og kursister.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

UCC Husaftale for UFEV undervisere/konsulenter

UCC Husaftale for UFEV undervisere/konsulenter UCC Husaftale for UFEV undervisere/konsulenter Pu/27.08.09 Præambel Husaftalen er en lokal udmøntning af rammeaftalen om fordeling af arbejdstid på opgaver i UFEV. Husaftalen beskriver fordeling af arbejdstid

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen.

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen. Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2012 2013 Nøgleområde 1 / 12 13: Uddannelsesprofiler på stx og hf Nøgleområde 2 / 12 13: Fastholdelse og forsømmelser Nøgleområde 3 /

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 32.34.4 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANI- SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN 2005 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Notat til bestyrelsen vedr. budget for 2012-16 CA, 28/11 2011

Notat til bestyrelsen vedr. budget for 2012-16 CA, 28/11 2011 Notat til bestyrelsen vedr. budget for 2012-16 CA, 28/11 2011 Ved bestyrelsesmødet 9. december 2011 skal vi behandle budgettet for 2012, og vi skal kikke i krystalkuglen for de kommende år. Jeg vil i det

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Problemfelt iflg. EVA Planlægningsprocessen: Samarbejde: - en stor del af planlægningen er lagt ud til de enkelte

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Temakursus april 2015

Temakursus april 2015 Temakursus april 2015 Kl. 13.30: Velkommen Politisk vurdering af forhandlingsforløb og resultat Kl. 13.45: OK 15 Præsentation af de 2 forlig Løn, 6. ferieuge, arbejdstid mv. Kl. 15.00: Opsamling, debat

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Den 14. november 2013 Nikoline Holm Kjærgaard Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 københavn V Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Hermed fremsendes den afsluttende

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Forhåndsaftale. Bakkegården og Socialpædagogerne. Lønudviklingsmuligheder for Socialpædagoger ansat på. Bakkegården.

Forhåndsaftale. Bakkegården og Socialpædagogerne. Lønudviklingsmuligheder for Socialpædagoger ansat på. Bakkegården. i erfarina Centralt Grundløn 27 Centralt Tillæg 1.500 kr. Centralt Tillæg Sikringstillæg 8.700 Rr. arbejdsopgaver Centralt 6 års Kvalifikatlon Erfaring 3 erfaring Centralt kvalifikatlon tillæg 2000 3113

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere