Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 !#$%&'()*(+,-&*)-./+*%012,*.#*-%,-(*1++,#.+3*(-4%(-5'),*1.6,++,- A2,,('+)-!#$%&'()%*&%+#,-)&'%#.+.#&/0**%#12'.%#*3+#'4*#/-$#,#&/1*%+&#$(.+4+.%)#,1)&155%)%+#6787#9)-,'%9%#5+# )%+'%+#/+#&'4.%<#1.#&/1*%+&#09.4,'#'4*#,1))%+'+4+.#,#*3+#$*4;%)#%+#0&4//%)#&'-))%*&%>##D'#E7B3)4.'#*3+#5%9#,&'# )%+'%##5%+#:-F%)%#)%+'%#.4;%)#'4*#.%+.=*9#&4//%):%9#,1)<#'#9%'#%)#9%+#&55%#(9%*&%#9%)#&/*#$%'*%&#4#**%# E7#3)>## D,'%)#5-9%'#6JKL#$*%;#9%'#;%9#%+#&/)4,'*4.#$%:+9*4+.#23#$..)0+9#,#%'#+1''#09&%+9'#8JKM#15# )4&4/1;0)9%)4+.#$%&*0''%'#'#09+(''%#,1)9%*%+#;%9#9%+#*;%#A8B)%+'%>#N4*#.%+.=*9#-+&/%9%#$%&'()%*&%+#'# &4/)%<#'#9%)#$*%;#12$(..%'#%+#/24'*#'4*#45-9%.3%*&%#,#%;%+'0%**%#&%+%)%#)%+'%&'4.+4+.%)<#1.#'# $%&2)%*&%+#23#)%+'%)#4//%#$*1'#,-)%)#'4*#%'#-.%'#,1)$)0.>## O%9%*&%+#$*%;#;%9#5-9%'#6JKL#$%9'#15#'#,)%5*=..%#,1)&*.#'4*#)%'+4+.&*4+F%)#,1)#$09.%'*=.+4+.<#&15#23# 9%+#%+%#&49%#09+(''%)#)%+'%,1)9%*%+#;%9#A8B*3+%+%<#23#9%+#+9%+#&49%#.-)#&/1*%+&#-/1+154#)1$0&'#+1/#'4*# '#/0++%#519&'3#%+#%;%+'0%*#)%+'%&'4.+4+.#4#)%*/)%94'5)/%9%'>##!*+1*5*(*,++,*(- P3)#15$(.+4+.%+#%)#,&*0''%'#4#&155%)%+#6786<#;4*#;4#&5*%'#:;%#12'.%'#*3+#23#*4.%#/+2#Q7#541>#/)>##?%+'%,1)&/%**%+#23#::;#A8B*3+#1.#%'#,&',1))%+'%'#*3+#'4*#HI#%)R## A8B*3+#6I## S##M77>777#/)#3)*4.'#4#)%+'%# E7B3)4.'#HI#*3+#S6#541>#/)>#4#)%+'%#!%)#%)#5%9#+9)%#1)9#T>#8<6#541>#/)>#3)*4.'#'#&2)%#5%9#9%+#+0;=)%+9%#)%+'%,1)&/%*#5%**%5#A8#1.#,&',1))%+'%9%#HI#*3+#;%9#%'#&5*%'#*3+#23#Q7#541>#/)><#&15#/+#.%55%&#'4*#45-9%.3%*&%#,#%+#2%)419%#5%9# A'),*1.6,++,- W9#1;%)#)%+'%+#1.#$49).%'#&/*#;4#+'0)*4.;4&#,9).%#*3+%'#'4*#/)%94',1)%+4+.%+>#X,9).%'#12')=9%)# 4549*%)'49#4//%#4#3)&)%.+&/$%'#&15#%+#09.4,'<#;4#&2)%)#4#&'%9%'#2%+.%+%#12<#,1)94#%F%+9155%+# )%2)=&%+'%)%)#%+#;=)94<#&15#%,'%)#3)%'&#,9).#23#*3+%'#%)#$%:=,'%'#5%9#54+9)%#.=*9>## Y4#&/*#4549*%)'49#:;%#2%+.%+%#4#/&&%+#,1)#'#/0++%#$%'*%#,9).%+%<#*4.%&15#;4#&/*#:;%#%'#1;%)&/09#,# %+#;4&#&'-))%*&%#,1)#'#/0++%#,1)+(#9%#4+;%&'%)4+.%)<#;4#4#-;)4.'#*;%)>#Y%9#$%&'()%*&%&5-9%'#4#5)'&#6788# ;0)9%)%9%#;1)%&#)%;4&1)#Z%**%#O1)%+'[%+<#'#;4#23#&4.'#;4*#:;%#$)0.#,1)#%'#1;%)&/09#23#54+9&'#8<H#541>#/)>#15# 3)%'<#:;4&#;4#;4*#0+9.3#'#5+.*%#)%9%#2%+.%#'4*#'#$%'*%#;1)%&#09.4,'%)#5%9#\]0+9.3#%+#*4/;494'%'&/*%55%]# &15#:0+#/*9%)#9%'^>#V/1*%+&#4+9'=.'%)#1.#09.4,'%)#,*9%)#4//%#F=;+'#1;%)#3)%'&#86#53+%9%)<#1.#9%'#%)# +1)5*'#+-9;%+94.'#'#:;%#2%+.%#4#$+/%+#'4*#'#9=//%#09.4,'%)+%#4#**%#53+%9%)+%>#X*'%)+'4;'#&/*##;4# 12'.%#%+#/&&%/)%94'>#_#9%#+=&'%#EBH#3)#;4*#9%'#;=)%#+-9;%+94.'#,1)#&/1*%+#'#12&5*%#%'#1;%)&/09#&3#;4#/+# 0+9.3#'#12'.%#*3+#'4*#'#9=//%#09.4,'%)+%#4#2%)419%)#5%9#*;#*4/;494'%'>##

7 !#$%%&'()'*)%*)%#$%*+,*-+.)*/*$(*$.)%0$-)*/*),*12(),3*4$5*16)*4&7%)%*),*$.)%472*86*9+:*;3<*5&$:*7%:*,&-*+,*7-+%)*&'.)4,)%&'()%')3*$(*4$5*!#$!%&#'%()*+,#'!-'#-./%#!,*.&*#6%*.)*+,*$8,+()*=;>-6'*&*4,)),* #$%*),*-6'*,&-*<?*&*%)',):** * C,*.&*#%)5*,&-*1)4,A%)-4)45D),*EF;G*GH;;*4+55)'*5)*%).&4$%*#6%*+#7-+%),*1)0$.),*#$%*$.)%472*I#:* $.)'#$%3** +,*1)4,A%)-4)'*86*)'*1+((%2'*#+4,4J,,)%*),*56-*#$%*$.)%472),*86*12(),,),3* +,*.&*.)*12(),-J('&'()'*$8)%)%)%*5)*)'*%)',)2(&#,*86*<?*86*7%)&,#$%)'&'(4-6')')3*2+(,),*+,* -6')')*)%*$8,+(),*4$5*=;>-6'*,&-*)'*-+.)%)*%)',)3* +,*),*%)+-&4)%))*$.)%472*&*)*#D%4,)*K><*6%*&'(6%*,&-*4,A%7)-4)*+#*47$-)'4*-&7.&&,),3*$(*+,*)%*#D%4,* )%)#,)%*1-&.)%*,+(),*4,&--&'(*,&-*).)',2)-*+'1%&'()-4)*+#*$.)%472*,&-*&5D)(6)-4)*+#*).)',2)-*4)')%)* %)',)4,&('&'(:** * L0%&4,&+'*C-'$%* GMFE*GH;;**

8 !#$%&'()*++,+-(.%/(01#23$&(43(5$6/3%73$6%# <=65&;546')C$D&5*'7''$7<$#),3*&4$-./0$)$E+#$+9'$&+B$F4#):49)G$949:H'$4#4<=)$:$#$'=$6=*=44)$8*$H4&')C$I&'()*&4$%7#$;)&=47*'$ &=+$)$6=++'$:$&'74#$3)$4$#),3*&$;B$'$+,#$:$LF#79=9:&6$DB#$$2/MC$N4;5'$<)7$9)5;;7)%K#'$H#$LD>+,#'$)$%*H'$%7)%K#'$7<$)6'=)$=9$ &:#4$#),3'$+#$<=)+74#4$<=)$LF#79=9:&6$DB#C$ 7)%K#'$+#$5#H7*9'$#*$7<$&')7'9:;*744C$$RSB*R$=9$RS:#*)R$:$&')7'9:;*744$K5&')&$AH)'$B)$:$<=)%:4#*&$+#$#),3*&4$+**+$%&'()*&$=9$ D6/2$21.#E/%# F1GH27H6G%# IE3 I'/3%# 1: Gode rammer for )B D0<%'($;0<%3()5(4(H)%(2$4( I1%%'3()4&-'-:5%)?$''($2(0<%'(94'/A%(:.$0':( elevernes læring 0<%':(4)20-24)2 &90-2H4%(#$%()5(;0)'0122(4%:( -5J;0)K$%&(&%(.$':.<'5=(!#$%&'()#(*++,(%(-..('/( :.$0)%784= 01'2%3(&'(4%(%(5( 7B D0<%'($;0<%(9'4%<-:'-'2'(:$&( 067'4()%784(&4()5( 9'4%<-:'-'2' :)&&'H1'2'4= 89:5%(944)''0::;0)'%'( FE/A5(?0(G4B :594-;0)''3(:$&(2''&#6%:(-()00(.0)::%()#( $2(;0)'012'-'2'()#( 01%%5)&5= 9'4%<-:'-'2'=(>)&?4-2( )B L4#$%4%-'2%($2(:56A(?0( D0<%'($2(4%:(#$%104%(H)%('(.0)%( 0<%' #$%'&&0:()#(4(.%)<(4%(:?00:(-( 944)''0:'= D0<%'(:.)0($;0<(&90-2H4%(#$%()5( )#(9'4%<-:'-'2'(70-<%( 5(:)&&'H1'2'4(?0794(?0(0<%3(:$&(.)'(H)<(2014( 74:5(&90-25= :1%0-2(<'%($2(-'5%::%= )#(94#$%4%-'2%(94($<%(9'4%<-:'-'2'=

9 !#$%&'()*+%*%,'%#-.*)'(# -'&+/#0$.*,/1 2.')'(%'#3(#&'%#+/45'#&'#6!(#-'67)#7(#+3# ;'8:'<!''%#$&)*8.'+#:.#!/#70!5'#='('#!,1# &'#8!%#,'%%'04('#$&&!%%'.+'%#93#'/# :.('&++:..'%&'#%*)'!$1 0'('#+D%.*,'#93#+87.'%+#6B'00'+*&'1 GA&!,7,*+8#$&)*8.*%,#-.1!1# 2.')'(%'+#!8:)*/'/#*#$%&'()*+%*%,'%#4,'+# 7(#!/#('00'#.A('9(7<'++'%1# +8(*F.*,6'&#7,# +!0/#*%&&(!,'.+'#!#'.')'(%'# *#9.!%.A,%*%,'%1# 2: Højnelse af uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune JK#+8!.#*%&,3#+70#'%#+D%.*,# 7,#0!(8!%/#!8/4(#*# -'+/(A-'.+'%#93#!/#64B%'# $&&!%%'.+'+%*)'!$'/#*#.78!.70(3&'/#0'+/#0$.*,/1#!C N78$+#93#7)'(,!%,'#7,# E'/#+8!.#+8'#)'&#'%#7(4,'.+'# )'B.'&%*%,#,'%%'0#!#7)'(,!%,'%#:.#,D0%!+*!.# +!0!(-'B&'#0'&# $&&!%%'.+'#7,#:.#,($%&+87.'(%'#7,#PP#7,# )*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'1 0'&#&'#)*&'(',3'%&'# $&&!%%'.+'(#7,# L/$&*')!.,HND% 3: En udviklende og attraktiv arbejdsplads '(#8'%&'/',%'/#)'&#'/#,7&/#!(-'B&+0*.B4#7,#64B#!(-'B&+,.A&'1!C LD%.*,6'&#*#.78!.70(3&'/ M'%&+8!-'/#:.#JK#*#.78!.+!0$%&'/#+8!.# 4,'+#7(#!/#)*#8!%#:./(A88'#&'#(*,:,'# '.')'(#7,#0'&!(-'B&'('1#!C N78$+#93#,'%%'04('.+' K'%%'04('.+'+9(7<'%/'%#*#-3&'#+/O#7,#6# +8!.#0*%&+/#.*,,'#93#,'%%'0+%*5'/#!# ('+$./!/'(%'#93#+!00'%.*,%'.*,'# *%+:/$:7%'(1#!C M700$%*8!:7%#7,# 0'&*%&=D&'.+' Q%&'.'%#!#$%,'#*#.78!.70(3&'/#+70#+4,'(#,D0%!+*!.#$&&!%%'.+'#4,'+1 Q%&'.'%#!#+87.'%+#'.')'(#+70#+4,'(# 79/!,'.+'#93#'%#)*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'# 4,'+1 2.')'(%'+#'%,!,'0'%/#*#+87.'%+#.*)#7,# $&)*8.*%,#4,'+1# 0!%,.'%&'#+8(*F.*,#!=')'(*%, ;A('(%'#!(-'B&'(#7(/+!/#0'&#!/#$&)*8.'#7,#!%)'%&'# '.')!8:)'('%&'#$%&'()*+%*%,+7(0'(#7,#0'&#!/# *%&&(!,'#'.')'(%'#*#9.!%.A,%*%,'%#!#$%&'()*+%*%,'%1# E'(#!(-'B&'+#+D+/'0!:+8#0'&#/(A%*%,#!#'.')'(%'+# +8(*F.*,'#8709'/'%<'(#*#$%&'()*+%*%,'%#?%D# +8(*F.*,6'&C1# E'(#'/!-.'('+#'%#%D#-*-.*7/'8+HI# *%7(0!:7%++4,%*%,+'%6'&#93#+87.'%1# L87.'%#'%,!,'('(#+*,#+70#*%+:/$:7%#*#.78!.'#!((!%,'0'%/'(#*%&'%#7(#+87.'%+#7(03.1# N!+/67.&'.+'++/(!/',*'%#$&)*8.'+#D&'(.*,'('#0'&#+A(.*,/# 0!%,.'%&'#+8(*F.*,#!=')'(*%,1 E'(#'/!-.'('+#'/#+!0!(-'B&'#0'&#,($%&+87.'(%'#*#.78!.70(3&'/#7(#!/#+:0$.'('#+3#0!%,'#$%,'#+70#0$.*,/#:.#!/#+*,/'#07&#'%#,D0%!+*!.#$%,&70+$&&!%%'.+'1# R)'(,!%,+('8)'%+'%#:.#)*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'# 4.,'+#+D+/'0!:+81# ='+/#0$.*,'#!#+87.'%+#'.')'(#:.#!/#+4,'#79/!,'.+'#93# )*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'1# 0)C1 2.')'(%'#*%&&(!,'+#*#)*&'+/#0$.*,/#70!%,#*#!(-'B&'/#*# $&)!.,#7,#!(-'B&+,($99'(1#

10 !#$%&'#()*+$&+#,-*.#./# &0*&%1,#&*2.34$5'&4$6#$)7#.*#%./4.+.8/.+#,.4#.+#8)4+# &*2.34$79'3:#)8#;:3# &*2.34$8'-4.< &F &F &F Konsolidering af selvejet &F!.4#),.*+&8.'$./#&(# 2>8/9/8.*/.#9#STQT#;&*#!# 2F.'.7./+.*#&(#4./#4&8'98.# 4*9D<#U.#/>.#)58&,.*#)8#4.# &F :%)/)79./6#$)7#7?# ()*,./+.$6#$1''.*#%*&,#1'#./#.A.%1,#'.4.'$.#)8# &F &479/9$+*&1)/< 7.49/4=>4.'$. &/.*%./4./4.#&*2.34$79'3: C&77./;-/8#7.''.7# &*2.34$'9,#)8#(&79'9.'9, C&7&*2.34$*.'&1)/.*#7.4# &/4*.#$%)'.*#9#(V# &479/9$+*&1,.#(-''.$$%&2.* U.#*9818.#%)75.+./E.*#9#!.4&*2.34.*/.#)5'.,.*#&+#4.#;&*# 5)'91%)7*?4.*<#!.4&*2.34.*.#)8#.'.,.*/.#)5'.,.*6#&+#4.# ;&*#9/4$98+#9#)8#9/4=>4.'$.#5?#$%)'./$# :%)/)79$%.#5*9)*9+.*9/8.*<!.4&*2.34.*/.#)5'.,.*6#&+#4.#;&*#$+:0.#9# 4.+#4&8'98.#&*2.34.#8.//.7# %)''.8.*/.<# M*2.34$79'3:.+#5?#$%)'./#)5'.,.$#&(# %)/=9%+#7.''.7#&*2.34$'9,#)8#(&79'9.'9,< M479/9$+*&1)/#)8#+.%/9$%#4*9D#&(#$%)'./# $%&'#,-*.#$?#%)$+.A.%1,#)8#%)75.+./+# '.4.'$./#)8#&479/9$+*&1)/./ X9'5&$/9/8#&(# )7%)$+/9/8.*/.#1'#4.# C9%*9/8#&(#&+#4.*#()*.+&8.$#4.# /:4,./498.#'&/8$98+.4.# 9/,.$+.*9/8.* 4./#2'9,.*#7.*.#1'8-/8.'98#()*#7.4&*2.34.*.#)8#.'.,.*< $&7&*2.34.< KBCF<# N.*$)/&'.&**&/8.7./+.*#7.4#.+#$)E9&'+#$98+.#$+:0.$<# 4./#'),5'9818.#MNO<# QR<# '&/8$98+.4.#:%)/)79#7;5#()*$'&8#1'#.A.%1,9$.*9/8.*#&(# 4*9D./<#H.$+>*.'$./#7)4+&8.*#(:*$+.#*&55)*+#9# 4.E.72.*#STQQ#)8#)*9./+.*.$#4.*.D.*#':2./4.<#

11 !#$%&'()'*+,-&.,%.##$%&'()(*+,-./0'&!12 Gode rammer for elevernes læring,')%(.'3*)4556'(788'39:;3- <'('=.'30'('('&:/>'30'*(>'?- C7A373<'3DE*.&707<A8*:0'(*(>'?- /0*1.%'#'),().23#456676! $%&'()'*+,-&.,%.# 8*09':9%0).,# ;(%&1.:1(%.,# *G H(<*37A'(73<*)A8%:'F('&%<':'- C'(3'A0*<:7<0*< >G 373<'3 JG K0)%(0(73<'(%<A&/&&'&7:':'C'(3' 0G )%(A*.*(>'?0A:;(73<=A8(7)&:7<L'0 %<73)%(.*&7%3A-8%.B'&'3J' Højnelse af uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune MNA8*:730<FA%.'3A93:7<%<.*(8*3&*8&/(7>'A&(;>':A'3BF*& C'0'3)%(/<':A'*)%C'(<*3<'3&7: *G E93:7<L'07:%8*:%.(F0'& >G JG A8%:'(3'%<KK%<.'00'C70'('- C*:<-P93!#$!%&'()*+',-$'%$+'!.')/0!1$2'344$'*500$6'/7'6!%%$'+!.)$2' 87'$*$127+$.'%$2$'/7'9!:$:' 8*$2$'.3:0'*!0.'3'64$%!$.' A*$1$2:$'64!*'.25:$6'3'!.'92<0$'>$?.3)' >$?.3)')0'B-$%%$63+$:'64!*'152$'%$2$'+C:!%364$')0'0,2$'64)*$:'%$2$'!.D.2!4.31'=)2'$*$1$2:$E' 8)4<6'/7'726/*!:$:'F'=2!'$*$113:4$*' G$-6$+!0$'*!:0.'3:+'3'64$%!$.' H.<+3$2$-6$2')0'$464<263):$2'I'!:!243E'>!+')6'=7'2$.:3:06*3:-$2J'+$2'$=.$2*$1$6J' =K'+!0$J'+$2'!=65..$6'.3*'=)2%7*$.' L$64$+'3'0)+'.3+')%'!22!:0$%$:.$2J'2$-6$2' #C+$*30B$+&'*56$=)2%7*'.3*'*$4.3$' 8*$2$'<+=)2+23:0$2'=)2'.)//$:'3'$:'4*!66$'M.!*$:.D+C24$*6$'3'.3%$2:$N=!0$:$' 9A*$1$2:$6'%$+3:+=*C+$*6$'9*31$2'%$6.')%'!29$-+6=)2%$2E'O$+'3:+B)*+$.'$2' +$.'1!:64$*30.J':72'13'$2'9<:+$.'%$0$.')/'/7'4))E'%$**$%'=!0$:$')0'.152=!0D *30B$+E''?'P+=)2+23:0&'Q#PJ'H.,..$&'*$4.3$?!=$' L$+2$')/6!%*3:0'/7'!=*$1$23:0$2'M=5**$6'/)*3.34'F'=K'64231$*,2+!0$'A:'B3+630' +#<.)2)2+:3:0''3'R0'M6)%'/7'B='3'*30B.D<+0!1$' O5246.$+6<:+$2136:3:0'MOP'.3*'6.K'%$+'=)4<6'/7'6423=.*30B$+' >5:0$2$'%)+<*$2J'=K'ST'%3:<..$2J'67'13'4)%%$2'154'=2!'RDUDV'*$4.3):$2'!'W$::$%=,2$'+$:'*$1$:+$'64)*$'F'9)0*30$')0'6)?3!*$'!4.313.$.$2' ;$2$'+$*.!0$*6$'3'!22!:0$%$:.$2'3'9C$:'M4<*.<2%!2!.):J'-!XXD=$6.31!*E'' Y9:$'0C%:!63$.'=)2'4)%%<:$:6'9)20$2$'Z8!0$:$6'=$6.Z' A464<263):$2'<+'3'*)4!*)%27+$.' G$4*!%$'=)2'WC%:!63$.'1$+'!.'97+$'*52$2$')0'$*$1$2'+$*.!0$2'3'>3**$95*.' (!*1%!2!.):E'

12 En udviklende og attraktiv arbejdsplads #$%&'()*+,%',-.+//0',,+'&,1- '+2/34%5('4%6%*7/+&/04/,/80/, -/4/,8*4,'+2/34%71(39*8:93 '+2/34%8(.4/; Konsolidering af selvejet #/4*-/+,'8/(%/0')2?80108/+0/1 '< %/ 2< (108 A< &/04/04/'+2/34%71(39 4< C'77/0:.087/((/7'+2/34%(1- *8)'71(1/(1- '< C'7'+2/34%+/(',1*0/+7/4'04+/ *+,-+#:!)#B9)+0#*)C2*!)0D# E+)+#.0)C60C)+)+0#/9)+)&').!(/1%2#3FG# =+).'%!/+8'/10166+)# H!%-/1%2#8;#*!22)C%-#!&#+B!/C+)1%2+%# %+#I#6!%#(!%#*+-)+#-+00+J# *KC).C.#8;#ELM#N)C2#.0+((+%#*+-)+# 0C)/1B+0# $%0+)%!06C).C.#(+-#'B+)%!0%1%2#&')#:+/+#/9)+)6'//+21+0# (+%OC-B16/+#:1%!%-+%D#G!22)C88+)%+#-+&1%+)+)#.+/B#:B!-#-+#B1/#!)*+,-+#(+-# '2#'8.01//+)#(;/D#N+-)+#+%-#0+')+01.6+#&')+-)!2#C-+&)!D# P0C-1+0C)#&')#/9)+)6')8.+0# P6'/+5/9)+)50C)#1#&')/9%2+0#R++6+%-#(+-#&!2/12#'2#.'S1!/#B1%6+/D# S#PC%-+)+#'2#/A-12+)+#6!%01%+(!-#3/+B+)1%2#8;#/9)+)B9)+/.+0# N+.A2#!&#&T.1'0+)!8+C0#1&(#('01'%.)C(# N+-)+#)!((+)#&')#!&B16/1%2#!&#(A-+)# P'S1!/+#!601B10+0+)#&')#(+-!)*+,-+)%+#30C)+# <%+)6+%-+/.+#!&#(+-!)*+,-+)%+.#6'(8+0+%S+)#3(!%2+#:!)#+6.0)!#C--D#.'(# 166+#*)C2+.# K!&&+#+&0+)#UVDVWD#E+)+#6!2+#'2#&)C20#:+/+#;)+0# <%+)6+%-+/.+#!&#0)1B.+/.C-B!/2+0#1#&')(#!&#01(+)# -#X9B%#!)*+,-.*+/!.0%1%2#2+%%+(#:+/+#;)+0#3&4#U250+!(/9)+)+#&;)#!&/T.0#CB5 01(+)#1#-+#&A).0+#C2+)# $66+#&')#.+%+#(A-+)#!#Y+#&T%.6+#)+60')+).O2T(%!.1+).#.!(!)*+,-+# P!(!)*+,-.C-B!/2+0#!

13 #$%$&'()*+,'+-.'(/012('33/ /3/4/+0/('15/+5'6376/5(71089/ +:/2;6'./(265/3<=/+5/+/5>,? 3/5/3-/26' ('072+8 =C 26' ('072+/+ DC 5C 3#$%& (/0(1-*%5%/-4%6-.07*-1.-8%9%-:0;%<= % -:0;%)-88-/%4-0%(1/-8,G4()=)>.<-%.(/(*6-H4-% I2%J-6(0%=/%K8.<-*LM-8.>)0./G..>)%'=*4-1>8)%('%4-%*-..=+*I-*%:>%M(*?%.N%:>% 4(88-1.-%=.:?%.N%4-0%-*%.N%M-8.>)0./G..>)0%.=/%/+1>)0%>'0%8+:G*-84-%6-M=:;% )-8-%M-8.>)0./G..>)Q% R1(8%'=*%8-4.(0%'=*6*+)%('%:(84?%:(*/-?%-1?%,(,>*O%%=)%,1(.0><<*+.%SS% 42%R1(8%'=*%>8:-.0-*>8)%>%=)%6*+)%('%-1-<0*=8>.<-%0(:1-*?%>O6K)-*%=.:;%!

14 Lokal aftale for lærerne om arbejdstid, herunder tid til øvrige opgaver for skoleåret : Overordnede vilkår Aftalen gælder for skoleåret og omfatter lærere ved Middelfart Gymnasium og HFkursus, der er omfattet af GLs overenskomst 2011 med Finansministeriet. a)tid til forberedelse beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal (fastsættes af rektor) med faktoren 1,33. Aftalen er en helhedsaftale, der omfatter alle arbejdsopgaver med hensyn til planlægning, forberedelse alene og sammen med andre, gennemførelse, evaluering og efterbehandling af undervisningen, som den er beskrevet i gældende bekendtgørelser m.m. for gymnasiet. Forberedelse af undervisningen i de enkelte fag, flerfaglige undervisningsforløb, NV, AT, KS, NF og AP, er omfattet af aftalen. Forløbsbeskrivelser og uv-materiale til nævnte flerfaglige forløb lægges til inspiration til kolleger ligesom brobygningsmaterialer. Forberedelsen, planlægningen og samarbejdet om dette er en del af fælles forberedelse. b) Tid til pauser beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 0,22. Den tid, der anvendes til pauser forberedende og afsluttende praktisk arbejde i tilknytning til undervisningen sikre oprydning efter afsluttet undervisning kontakt med elever, andre lærere og skolens administration er omfattet af aftalen. c) Tid til varetagelse af nedennævnte opgaver og pauser beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 0,12.! Karaktergivning og deltagelse i rådgivningsmøder o-lign. og studieplanlægningsmøder! udarbejdelse af studieplaner og undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag og klasser! lærersamarbejde (herunder interkollegial sparring og som supplement til mentorordning, erfaringsformidling fra erfarne til mindre erfarne, møder i faggrupperne (min. 2 møder)! fraværsregistrering! koordination og planlægning af skriftligt arbejde! Forberedelse/udvikling af studieretningsforløb. Dvs. forløb i den almindelige undervisning, der egner sig til tværfagligt samarbejde med et eller flere af studieretningsfagene. Forløbene formidles til deling mellem kollegerne. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 1

15 ! Pædagogiske arrangementer (8-11 timer fordelt på 2 dage) - (ex: planlagte skoleudviklingsarrangementer for lærerne (fx pædagogiske dage) eller arrangementer for alle skolens medarbejdere (fx medarbejdertrivsel, skolens visioner og handleplaner). Sammenfattende betyder det, at a)-c) udløser en tid, der beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 1,67 (45 minutters undervisning udløser i alt en samlet arbejdstid på 120 minutter). d) Tid til øvrige opgaver, der ikke nævnt ovenfor, fastsættes særskilt. Dette kan ske ved akkorder. 2: Vilkår for afvikling af en række særlige aktiviteter På baggrund af det konkrete program for den pågældende aktivitet honoreres de deltagende lærere med undervisningstimer i fagene eller timer fra 7%-puljen samt evt øvrig tid (fx til transport). Der tages ud fra programmet stilling til hvilke aktiviteter der opfattes som undervisning og som derfor udløser forberedelse. a) ekskursioner: På baggrund af programmet for ekskursionen tildeles timer efter flg. model: Undervisningstid 4-8 lektioner Evt. tid fra 7%-puljen 0-4 arbejdstimer Evt. øvrig tid til transport max. 5 arbejdstimer Elever som efter aftale med rektor ikke deltager i holdets ekskursion arbejder i stedet med et af faglæreren særligt tilrettelagt forløb. Læreren honoreres efter aftale herfor. b) Studierejser: Arbejdstiden for deltagelse i og forberedelse af en studierejse udgør pr hold (med to lærere og to fag) : Antal dage Undervisningslektioner a 45 min Tværgående undervisning Fra 7%-puljen (arbejdstimer) Øvrig tid fx til rejse (arbejdstimer) Løntimer i alt (Arbejdstimer) Elever som efter aftale med rektor ikke deltager i klassens studierejse arbejder i stedet med et af faglærerne særligt tilrettelagt forløb. Lærerne honoreres efter aftale herfor. c) Fællestimer: Fællestimer planlægges så vidt muligt så de fremgår af årsplanen, men der kan også afholdes fællestimer med kortere varsel, normalt dog ikke under 2 uger. Fællestimer er arrangementer for alle skolens elever. Det forventes derfor, at de lærere, hvis timer arrangementerne fortrænger, deltager i fællestimerne. Lærere, der af særlige årsager ikke kan deltage i fællestimerne, meddeler dette til administrationen hvorefter time-honoreringen bortfalder. Øvrige lærere, der deltager i fællesarrangementer meddeler dette til administrationen. Deltagelse i fællestimer honoreres med medgået tid. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side

16 d) Aktivitetsdag (alle klasser) og introdag for 1.klasser Dagen beregnes for elevernes vedkommende som 7%-aktivitet (intern evaluering eller andre tværgående aktiviteter). Eleverne får med andre ord ikke afviklet planlagte undervisningstimer på dagen. Der aftales forud for planlægningens start en timepulje til forberedelse af dagen. Øvrige lærere deltager i dagen uden beregning af forberedelse og honorerers herfor med medgået tid. e) Studievejledning og læsevejledning Tid til varetagelse af hvervet som studievejleder er aftalt med følgende akkord: 1g: 83 timer 1hf: 112 timer 2g: 56 timer 2hf: 112 timer 3g: 56 timer Herudover aftales der hvert år tid til øvrige opgaver, som varetages af studievejlederne. Aftalen indgås i forbindelse med at årsplanen for studievejledningen aftales. Tid til varetagelse af hvervet som læsevejleder aflønnes med medgået tid efter forudgående aftale mellem rektor og læsevejlederen om en ramme for årets aktivitet. f) Efteruddannelse: Når der bevilges midler til deltagelse i efteruddannelse tages der samtidig stilling til i hvilket omfang der tildeles tid til deltagelse i aktiviteten, idet 1 dag som hovedregel tæller som 7,4 arbejdstimer. Honoreringen forudsætter, at planlagt undervisning eller anden aktivitet flyttes til et andet tidspunkt. En undtagelse herfra er når læreren efter aftale med ledelsen har tilrettelagt et særligt undervisningsforløb, evt. som virtuel undervisning, som afvikles i lærerens fravær. Undervisningen betragtes i sådanne tilfælde som afholdt, og tiden hertil indgår i lærerens årstimeregnskab på normal vis. g) Supervision Supervision er individuel vejledning af en kollega på skolen i et emne eller område, som man selv vælger. Adgang til supervision gælder ikke kun lærere i uddannelsesstilling men også alle lærere, herunder årsvikarer uden pædagogikum. Supervisionens indhold og omfang aftaler de involverede lærere med hinanden og med ledelsen (ved årsvikarer og ved pædagogikum dog med kursuslederen). Supervisoren aflønnes med medgået tid. 3: Vejledning og retning af diverse prøver og opgaver I den centrale overenskomst er der aftalt tid til vejledning og retning af større opgaver: elevtid * 0,15 timer samt evt. tillæg på 50% hvis tiden skal deles mellem to lærere. Bestemmelsen i overenskomsten om at reducere rettetiden ved gruppebesvarelser anvendes ikke på MG. Ved en række opgaver/prøver er der lokalt truffet aftale om at supplere eller erstatte den centralt fastsatte akkord. For overskuelighedens skyld nævnes de fleste større opgaver, også selv om der ikke er truffet anden aftale end den, der gælder iht den centrale overenskomst. a) Studieretningsprojekt (3g) (to fag) Undervisningstiden 50 timer * 0, % ved to lærere = 11,25 til deling. Timerne deles således, at den lærer, som varetager voteringen med censor får 5,75 timer mens den anden lærer får 5,50 timer b) Stor skriftlig opgave (2.hf) (et eller to fag) Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 3

17 Undervisningstiden 25 timer * 0,15 = 3,75 timer Hvis to lærere indgår: + 50% = 2,8 timer til hver, plus 0,5 timer til den lærer, der aftaler karakter med censor. c) Eksamen i NF og KS Til forberedelse af spørgsmål mv. ydes 9,5 timer pr fag. Derudover honoreres deltagelse i selve eksamen med almindelig eksamenstakst (2 x medgået tid). d) Eksamensprojekt (2hf) Tid til vejledning: 1,5 time pr deltagende lærer (2-3 fag) pr elev. e) Eksamen i AT (3g) Til egen forberedelse (bl.a. orientering i resurserummet) ydes pr lærer 3 timer. Til vejledning af elever ydes 0,75 time pr elev pr fag. Der kan herudover udpeges særlige ressourcepersoner, som får ekstra timer for at sætte sig særligt ind i ressourcerummet i den indledende fase. f) Studieretningsopgaven (2g) Ledelsen udpeger de fag for klassen, som lærergruppen i fællesskab stiller opgave i (normalt 3-5 opgaver). Eleven vælger 1 af de stillede opgaver, som normalt dækker 2 fag (i særlige tilfælde 3 fag). Opgaven rettes af de lærere, som har fagene. Udarbejdelse af opgaver Vejledning Evaluering af opgaven Herunder tilbagelevering 4 timer pr lærer 1 time pr elev 3 timer pr opgave til deling g) Dansk/historie-opgaven 1g: 20 timers elevtid * 0,15 = 3 timer (+ evt 50% ved 2 lærere) til retning af opgaven. 1hf: 15 timers elevtid * 0,15 = 2,25 timer til retning af opgaven. h) AT-årsprøven efter 2g Hver elev vælger 2 fag indenfor en fagrække, som udpeges for en studieretning ad gangen af ledelsen. Hver lærer honoreres med 5 timer for forberedelse til vejledning. Heri indgår et forberedende møde i lærergruppen omkring en klasse samt arbejdet med at orientere sig i fornødent omfang i ressourcerummet. Hver elev udløser 1,5 timers vejledning, som deles ligeligt mellem elevens vejledere. Årsprøven honoreres med dobbelt medgået tid (dvs 48 min pr elev) til både eksaminator og censor. i) NV-prøven efter 1. semester Rapporterne rettes indenfor den afsatte elevtid til NV (15 timer) Evalueringen i december/januar aflønnes med medgået tid. 4: Tid til øvrige opgaver Tid til øvrige opgaver tildeles efter drøftelse mellem den/de involverede lærer(e), TR og rektor. Opgaverne honoreres i henhold til centrale aftaler (eksamensakkord fx) eller efter lokal drøftelse (fx ved pædagogiske dage, møder om overordnet planlægning af studieplanen mm), idet udgangspunktet er princippet om medgået tid medmindre der er aftalt en akkord. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 4

18 Forud for afholdelse af aktiviteter, som skal honoreres af 7%-puljen (fx evalueringsaktiviteter), træffes der aftale om arbejdets omfang og om aktiviteten udløser forberedelsestid eller ej. Akkorder: Det forudsættes, at der er enighed om opgavernes omfang mellem rektor og den lærer /de lærere, som udfører opgaver efter en akkord. Hvis en lærer mener, at tiden til opgaverne ikke slår til, evt. fordi omfanget af opgaverne er øget, skal han/hun så tidligt som muligt gøre opmærksom herpå overfor rektor. Der er truffet aftale mellem TR og rektor om flg. akkorder: Bogadministration 350 timer Kemikalieadministration 35 timer Koordinator: projekt tysk PASCH 50 timer Kommunikation og information 350 timer Elevkontakt, talentarbejde mv. 250 timer Tillidsrepræsentant: 2,25 timer pr ansat lærer timer. Suppleant for tillidsrepræsentant: 25 timer. Pædagogisk råds forretningsudvalg 190 timer. Den nærmere fordeling af timerne aftales snarest efter skolestart i august. Deltagelse i skoleudvalg: pr. standardmøde på 90 min beregnes i alt 120 min. Der kan ydes ekstra tid til forberedelse af møder, herunder arbejde i arbejdsgrupper nedsat af udvalget. For deltagelse i møder i Pædagogisk Råd, deltagelse i juleafslutning og dimission tildeles 25 timer pr. lærer med normal fuldtidsbeskæftigelse. For lærere med mindre end fuld tid træffes særskilt aftale om deltagelse i møder i Pædagogisk råd mm. 5: Tid til og vilkår for lærerteams Arbejdsopgaverne for lærerteamene er beskrevet i et notat, som ligger på Fronter sammen med materialet om introduktionen af eleverne. Listen over arbejdsopgaver revideres efter behov efter forudgående drøftelse i Pædagogisk råd. Evt. ændringer i omfanget af teamarbejdet vurderes løbende mhp ændring af akkorden. Der er aftalt flg. timetal for arbejdet som teamlærer: 1g: 2 lærere a 50 timer 1hf. 3 lærere a 35 2g: 2 lærere a 30 timer 2hf: 2 lærere a 25 3g: 1 lærer 40 timer I særlige tilfælde kan der søges om ekstra tid til opgaven som lærerteam. 6: Aftalens løbetid Denne aftale træder i kraft 1. august 2011 og løber frem til 31. juli Indgåelse af en ny aftale drøftes inden udløbet af perioden. Aftalen evalueres af TR og rektor i foråret Middelfart, 15. august 2011 Anders B. Frikke (GL) Christian Alnor (rektor) Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 5

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere