Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 !#$%&'()*(+,-&*)-./+*%012,*.#*-%,-(*1++,#.+3*(-4%(-5'),*1.6,++,- A2,,('+)-!#$%&'()%*&%+#,-)&'%#.+.#&/0**%#12'.%#*3+#'4*#/-$#,#&/1*%+&#$(.+4+.%)#,1)&155%)%+#6787#9)-,'%9%#5+# )%+'%+#/+#&'4.%<#1.#&/1*%+&#09.4,'#'4*#,1))%+'+4+.#,#*3+#$*4;%)#%+#0&4//%)#&'-))%*&%>##D'#E7B3)4.'#*3+#5%9#,&'# )%+'%##5%+#:-F%)%#)%+'%#.4;%)#'4*#.%+.=*9#&4//%):%9#,1)<#'#9%'#%)#9%+#&55%#(9%*&%#9%)#&/*#$%'*%&#4#**%# E7#3)>## D,'%)#5-9%'#6JKL#$*%;#9%'#;%9#%+#&/)4,'*4.#$%:+9*4+.#23#$..)0+9#,#%'#+1''#09&%+9'#8JKM#15# )4&4/1;0)9%)4+.#$%&*0''%'#'#09+(''%#,1)9%*%+#;%9#9%+#*;%#A8B)%+'%>#N4*#.%+.=*9#-+&/%9%#$%&'()%*&%+#'# &4/)%<#'#9%)#$*%;#12$(..%'#%+#/24'*#'4*#45-9%.3%*&%#,#%;%+'0%**%#&%+%)%#)%+'%&'4.+4+.%)<#1.#'# $%&2)%*&%+#23#)%+'%)#4//%#$*1'#,-)%)#'4*#%'#-.%'#,1)$)0.>## O%9%*&%+#$*%;#;%9#5-9%'#6JKL#$%9'#15#'#,)%5*=..%#,1)&*.#'4*#)%'+4+.&*4+F%)#,1)#$09.%'*=.+4+.<#&15#23# 9%+#%+%#&49%#09+(''%)#)%+'%,1)9%*%+#;%9#A8B*3+%+%<#23#9%+#+9%+#&49%#.-)#&/1*%+&#-/1+154#)1$0&'#+1/#'4*# '#/0++%#519&'3#%+#%;%+'0%*#)%+'%&'4.+4+.#4#)%*/)%94'5)/%9%'>##!*+1*5*(*,++,*(- P3)#15$(.+4+.%+#%)#,&*0''%'#4#&155%)%+#6786<#;4*#;4#&5*%'#:;%#12'.%'#*3+#23#*4.%#/+2#Q7#541>#/)>##?%+'%,1)&/%**%+#23#::;#A8B*3+#1.#%'#,&',1))%+'%'#*3+#'4*#HI#%)R## A8B*3+#6I## S##M77>777#/)#3)*4.'#4#)%+'%# E7B3)4.'#HI#*3+#S6#541>#/)>#4#)%+'%#!%)#%)#5%9#+9)%#1)9#T>#8<6#541>#/)>#3)*4.'#'#&2)%#5%9#9%+#+0;=)%+9%#)%+'%,1)&/%*#5%**%5#A8#1.#,&',1))%+'%9%#HI#*3+#;%9#%'#&5*%'#*3+#23#Q7#541>#/)><#&15#/+#.%55%&#'4*#45-9%.3%*&%#,#%+#2%)419%#5%9# A'),*1.6,++,- W9#1;%)#)%+'%+#1.#$49).%'#&/*#;4#+'0)*4.;4&#,9).%#*3+%'#'4*#/)%94',1)%+4+.%+>#X,9).%'#12')=9%)# 4549*%)'49#4//%#4#3)&)%.+&/$%'#&15#%+#09.4,'<#;4#&2)%)#4#&'%9%'#2%+.%+%#12<#,1)94#%F%+9155%+# )%2)=&%+'%)%)#%+#;=)94<#&15#%,'%)#3)%'&#,9).#23#*3+%'#%)#$%:=,'%'#5%9#54+9)%#.=*9>## Y4#&/*#4549*%)'49#:;%#2%+.%+%#4#/&&%+#,1)#'#/0++%#$%'*%#,9).%+%<#*4.%&15#;4#&/*#:;%#%'#1;%)&/09#,# %+#;4&#&'-))%*&%#,1)#'#/0++%#,1)+(#9%#4+;%&'%)4+.%)<#;4#4#-;)4.'#*;%)>#Y%9#$%&'()%*&%&5-9%'#4#5)'&#6788# ;0)9%)%9%#;1)%&#)%;4&1)#Z%**%#O1)%+'[%+<#'#;4#23#&4.'#;4*#:;%#$)0.#,1)#%'#1;%)&/09#23#54+9&'#8<H#541>#/)>#15# 3)%'<#:;4&#;4#;4*#0+9.3#'#5+.*%#)%9%#2%+.%#'4*#'#$%'*%#;1)%&#09.4,'%)#5%9#\]0+9.3#%+#*4/;494'%'&/*%55%]# &15#:0+#/*9%)#9%'^>#V/1*%+&#4+9'=.'%)#1.#09.4,'%)#,*9%)#4//%#F=;+'#1;%)#3)%'&#86#53+%9%)<#1.#9%'#%)# +1)5*'#+-9;%+94.'#'#:;%#2%+.%#4#$+/%+#'4*#'#9=//%#09.4,'%)+%#4#**%#53+%9%)+%>#X*'%)+'4;'#&/*##;4# 12'.%#%+#/&&%/)%94'>#_#9%#+=&'%#EBH#3)#;4*#9%'#;=)%#+-9;%+94.'#,1)#&/1*%+#'#12&5*%#%'#1;%)&/09#&3#;4#/+# 0+9.3#'#12'.%#*3+#'4*#'#9=//%#09.4,'%)+%#4#2%)419%)#5%9#*;#*4/;494'%'>##

7 !#$%%&'()'*)%*)%#$%*+,*-+.)*/*$(*$.)%0$-)*/*),*12(),3*4$5*16)*4&7%)%*),*$.)%472*86*9+:*;3<*5&$:*7%:*,&-*+,*7-+%)*&'.)4,)%&'()%')3*$(*4$5*!#$!%&#'%()*+,#'!-'#-./%#!,*.&*#6%*.)*+,*$8,+()*=;>-6'*&*4,)),* #$%*),*-6'*,&-*<?*&*%)',):** * C,*.&*#%)5*,&-*1)4,A%)-4)45D),*EF;G*GH;;*4+55)'*5)*%).&4$%*#6%*+#7-+%),*1)0$.),*#$%*$.)%472*I#:* $.)'#$%3** +,*1)4,A%)-4)'*86*)'*1+((%2'*#+4,4J,,)%*),*56-*#$%*$.)%472),*86*12(),,),3* +,*.&*.)*12(),-J('&'()'*$8)%)%)%*5)*)'*%)',)2(&#,*86*<?*86*7%)&,#$%)'&'(4-6')')3*2+(,),*+,* -6')')*)%*$8,+(),*4$5*=;>-6'*,&-*)'*-+.)%)*%)',)3* +,*),*%)+-&4)%))*$.)%472*&*)*#D%4,)*K><*6%*&'(6%*,&-*4,A%7)-4)*+#*47$-)'4*-&7.&&,),3*$(*+,*)%*#D%4,* )%)#,)%*1-&.)%*,+(),*4,&--&'(*,&-*).)',2)-*+'1%&'()-4)*+#*$.)%472*,&-*&5D)(6)-4)*+#*).)',2)-*4)')%)* %)',)4,&('&'(:** * L0%&4,&+'*C-'$%* GMFE*GH;;**

8 !#$%&'()*++,+-(.%/(01#23$&(43(5$6/3%73$6%# <=65&;546')C$D&5*'7''$7<$#),3*&4$-./0$)$E+#$+9'$&+B$F4#):49)G$949:H'$4#4<=)$:$#$'=$6=*=44)$8*$H4&')C$I&'()*&4$%7#$;)&=47*'$ &=+$)$6=++'$:$&'74#$3)$4$#),3*&$;B$'$+,#$:$LF#79=9:&6$DB#$$2/MC$N4;5'$<)7$9)5;;7)%K#'$H#$LD>+,#'$)$%*H'$%7)%K#'$7<$)6'=)$=9$ &:#4$#),3'$+#$<=)+74#4$<=)$LF#79=9:&6$DB#C$ 7)%K#'$+#$5#H7*9'$#*$7<$&')7'9:;*744C$$RSB*R$=9$RS:#*)R$:$&')7'9:;*744$K5&')&$AH)'$B)$:$<=)%:4#*&$+#$#),3*&4$+**+$%&'()*&$=9$ D6/2$21.#E/%# F1GH27H6G%# IE3 I'/3%# 1: Gode rammer for )B D0<%'($;0<%3()5(4(H)%(2$4( I1%%'3()4&-'-:5%)?$''($2(0<%'(94'/A%(:.$0':( elevernes læring 0<%':(4)20-24)2 &90-2H4%(#$%()5(;0)'0122(4%:( -5J;0)K$%&(&%(.$':.<'5=(!#$%&'()#(*++,(%(-..('/( :.$0)%784= 01'2%3(&'(4%(%(5( 7B D0<%'($;0<%(9'4%<-:'-'2'(:$&( 067'4()%784(&4()5( 9'4%<-:'-'2' :)&&'H1'2'4= 89:5%(944)''0::;0)'%'( FE/A5(?0(G4B :594-;0)''3(:$&(2''&#6%:(-()00(.0)::%()#( $2(;0)'012'-'2'()#( 01%%5)&5= 9'4%<-:'-'2'=(>)&?4-2( )B L4#$%4%-'2%($2(:56A(?0( D0<%'($2(4%:(#$%104%(H)%('(.0)%( 0<%' #$%'&&0:()#(4(.%)<(4%(:?00:(-( 944)''0:'= D0<%'(:.)0($;0<(&90-2H4%(#$%()5( )#(9'4%<-:'-'2'(70-<%( 5(:)&&'H1'2'4(?0794(?0(0<%3(:$&(.)'(H)<(2014( 74:5(&90-25= :1%0-2(<'%($2(-'5%::%= )#(94#$%4%-'2%(94($<%(9'4%<-:'-'2'=

9 !#$%&'()*+%*%,'%#-.*)'(# -'&+/#0$.*,/1 2.')'(%'#3(#&'%#+/45'#&'#6!(#-'67)#7(#+3# ;'8:'<!''%#$&)*8.'+#:.#!/#70!5'#='('#!,1# &'#8!%#,'%%'04('#$&&!%%'.+'%#93#'/# :.('&++:..'%&'#%*)'!$1 0'('#+D%.*,'#93#+87.'%+#6B'00'+*&'1 GA&!,7,*+8#$&)*8.*%,#-.1!1# 2.')'(%'+#!8:)*/'/#*#$%&'()*+%*%,'%#4,'+# 7(#!/#('00'#.A('9(7<'++'%1# +8(*F.*,6'&#7,# +!0/#*%&&(!,'.+'#!#'.')'(%'# *#9.!%.A,%*%,'%1# 2: Højnelse af uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune JK#+8!.#*%&,3#+70#'%#+D%.*,# 7,#0!(8!%/#!8/4(#*# -'+/(A-'.+'%#93#!/#64B%'# $&&!%%'.+'+%*)'!$'/#*#.78!.70(3&'/#0'+/#0$.*,/1#!C N78$+#93#7)'(,!%,'#7,# E'/#+8!.#+8'#)'&#'%#7(4,'.+'# )'B.'&%*%,#,'%%'0#!#7)'(,!%,'%#:.#,D0%!+*!.# +!0!(-'B&'#0'&# $&&!%%'.+'#7,#:.#,($%&+87.'(%'#7,#PP#7,# )*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'1 0'&#&'#)*&'(',3'%&'# $&&!%%'.+'(#7,# L/$&*')!.,HND% 3: En udviklende og attraktiv arbejdsplads '(#8'%&'/',%'/#)'&#'/#,7&/#!(-'B&+0*.B4#7,#64B#!(-'B&+,.A&'1!C LD%.*,6'&#*#.78!.70(3&'/ M'%&+8!-'/#:.#JK#*#.78!.+!0$%&'/#+8!.# 4,'+#7(#!/#)*#8!%#:./(A88'#&'#(*,:,'# '.')'(#7,#0'&!(-'B&'('1#!C N78$+#93#,'%%'04('.+' K'%%'04('.+'+9(7<'%/'%#*#-3&'#+/O#7,#6# +8!.#0*%&+/#.*,,'#93#,'%%'0+%*5'/#!# ('+$./!/'(%'#93#+!00'%.*,%'.*,'# *%+:/$:7%'(1#!C M700$%*8!:7%#7,# 0'&*%&=D&'.+' Q%&'.'%#!#$%,'#*#.78!.70(3&'/#+70#+4,'(#,D0%!+*!.#$&&!%%'.+'#4,'+1 Q%&'.'%#!#+87.'%+#'.')'(#+70#+4,'(# 79/!,'.+'#93#'%#)*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'# 4,'+1 2.')'(%'+#'%,!,'0'%/#*#+87.'%+#.*)#7,# $&)*8.*%,#4,'+1# 0!%,.'%&'#+8(*F.*,#!=')'(*%, ;A('(%'#!(-'B&'(#7(/+!/#0'&#!/#$&)*8.'#7,#!%)'%&'# '.')!8:)'('%&'#$%&'()*+%*%,+7(0'(#7,#0'&#!/# *%&&(!,'#'.')'(%'#*#9.!%.A,%*%,'%#!#$%&'()*+%*%,'%1# E'(#!(-'B&'+#+D+/'0!:+8#0'&#/(A%*%,#!#'.')'(%'+# +8(*F.*,'#8709'/'%<'(#*#$%&'()*+%*%,'%#?%D# +8(*F.*,6'&C1# E'(#'/!-.'('+#'%#%D#-*-.*7/'8+HI# *%7(0!:7%++4,%*%,+'%6'&#93#+87.'%1# L87.'%#'%,!,'('(#+*,#+70#*%+:/$:7%#*#.78!.'#!((!%,'0'%/'(#*%&'%#7(#+87.'%+#7(03.1# N!+/67.&'.+'++/(!/',*'%#$&)*8.'+#D&'(.*,'('#0'&#+A(.*,/# 0!%,.'%&'#+8(*F.*,#!=')'(*%,1 E'(#'/!-.'('+#'/#+!0!(-'B&'#0'&#,($%&+87.'(%'#*#.78!.70(3&'/#7(#!/#+:0$.'('#+3#0!%,'#$%,'#+70#0$.*,/#:.#!/#+*,/'#07&#'%#,D0%!+*!.#$%,&70+$&&!%%'.+'1# R)'(,!%,+('8)'%+'%#:.#)*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'# 4.,'+#+D+/'0!:+81# ='+/#0$.*,'#!#+87.'%+#'.')'(#:.#!/#+4,'#79/!,'.+'#93# )*&'(',3'%&'#$&&!%%'.+'1# 0)C1 2.')'(%'#*%&&(!,'+#*#)*&'+/#0$.*,/#70!%,#*#!(-'B&'/#*# $&)!.,#7,#!(-'B&+,($99'(1#

10 !#$%&'#()*+$&+#,-*.#./# &0*&%1,#&*2.34$5'&4$6#$)7#.*#%./4.+.8/.+#,.4#.+#8)4+# &*2.34$79'3:#)8#;:3# &*2.34$8'-4.< &F &F &F Konsolidering af selvejet &F!.4#),.*+&8.'$./#&(# 2>8/9/8.*/.#9#STQT#;&*#!# 2F.'.7./+.*#&(#4./#4&8'98.# 4*9D<#U.#/>.#)58&,.*#)8#4.# &F :%)/)79./6#$)7#7?# ()*,./+.$6#$1''.*#%*&,#1'#./#.A.%1,#'.4.'$.#)8# &F &479/9$+*&1)/< 7.49/4=>4.'$. &/.*%./4./4.#&*2.34$79'3: C&77./;-/8#7.''.7# &*2.34$'9,#)8#(&79'9.'9, C&7&*2.34$*.'&1)/.*#7.4# &/4*.#$%)'.*#9#(V# &479/9$+*&1,.#(-''.$$%&2.* U.#*9818.#%)75.+./E.*#9#!.4&*2.34.*/.#)5'.,.*#&+#4.#;&*# 5)'91%)7*?4.*<#!.4&*2.34.*.#)8#.'.,.*/.#)5'.,.*6#&+#4.# ;&*#9/4$98+#9#)8#9/4=>4.'$.#5?#$%)'./$# :%)/)79$%.#5*9)*9+.*9/8.*<!.4&*2.34.*/.#)5'.,.*6#&+#4.#;&*#$+:0.#9# 4.+#4&8'98.#&*2.34.#8.//.7# %)''.8.*/.<# M*2.34$79'3:.+#5?#$%)'./#)5'.,.$#&(# %)/=9%+#7.''.7#&*2.34$'9,#)8#(&79'9.'9,< M479/9$+*&1)/#)8#+.%/9$%#4*9D#&(#$%)'./# $%&'#,-*.#$?#%)$+.A.%1,#)8#%)75.+./+# '.4.'$./#)8#&479/9$+*&1)/./ X9'5&$/9/8#&(# )7%)$+/9/8.*/.#1'#4.# C9%*9/8#&(#&+#4.*#()*.+&8.$#4.# /:4,./498.#'&/8$98+.4.# 9/,.$+.*9/8.* 4./#2'9,.*#7.*.#1'8-/8.'98#()*#7.4&*2.34.*.#)8#.'.,.*< $&7&*2.34.< KBCF<# N.*$)/&'.&**&/8.7./+.*#7.4#.+#$)E9&'+#$98+.#$+:0.$<# 4./#'),5'9818.#MNO<# QR<# '&/8$98+.4.#:%)/)79#7;5#()*$'&8#1'#.A.%1,9$.*9/8.*#&(# 4*9D./<#H.$+>*.'$./#7)4+&8.*#(:*$+.#*&55)*+#9# 4.E.72.*#STQQ#)8#)*9./+.*.$#4.*.D.*#':2./4.<#

11 !#$%&'()'*+,-&.,%.##$%&'()(*+,-./0'&!12 Gode rammer for elevernes læring,')%(.'3*)4556'(788'39:;3- <'('=.'30'('('&:/>'30'*(>'?- C7A373<'3DE*.&707<A8*:0'(*(>'?- /0*1.%'#'),().23#456676! $%&'()'*+,-&.,%.# 8*09':9%0).,# ;(%&1.:1(%.,# *G H(<*37A'(73<*)A8%:'F('&%<':'- C'(3'A0*<:7<0*< >G 373<'3 JG K0)%(0(73<'(%<A&/&&'&7:':'C'(3' 0G )%(A*.*(>'?0A:;(73<=A8(7)&:7<L'0 %<73)%(.*&7%3A-8%.B'&'3J' Højnelse af uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune MNA8*:730<FA%.'3A93:7<%<.*(8*3&*8&/(7>'A&(;>':A'3BF*& C'0'3)%(/<':A'*)%C'(<*3<'3&7: *G E93:7<L'07:%8*:%.(F0'& >G JG A8%:'(3'%<KK%<.'00'C70'('- C*:<-P93!#$!%&'()*+',-$'%$+'!.')/0!1$2'344$'*500$6'/7'6!%%$'+!.)$2' 87'$*$127+$.'%$2$'/7'9!:$:' 8*$2$'.3:0'*!0.'3'64$%!$.' A*$1$2:$'64!*'.25:$6'3'!.'92<0$'>$?.3)' >$?.3)')0'B-$%%$63+$:'64!*'152$'%$2$'+C:!%364$')0'0,2$'64)*$:'%$2$'!.D.2!4.31'=)2'$*$1$2:$E' 8)4<6'/7'726/*!:$:'F'=2!'$*$113:4$*' G$-6$+!0$'*!:0.'3:+'3'64$%!$.' H.<+3$2$-6$2')0'$464<263):$2'I'!:!243E'>!+')6'=7'2$.:3:06*3:-$2J'+$2'$=.$2*$1$6J' =K'+!0$J'+$2'!=65..$6'.3*'=)2%7*$.' L$64$+'3'0)+'.3+')%'!22!:0$%$:.$2J'2$-6$2' #C+$*30B$+&'*56$=)2%7*'.3*'*$4.3$' 8*$2$'<+=)2+23:0$2'=)2'.)//$:'3'$:'4*!66$'M.!*$:.D+C24$*6$'3'.3%$2:$N=!0$:$' 9A*$1$2:$6'%$+3:+=*C+$*6$'9*31$2'%$6.')%'!29$-+6=)2%$2E'O$+'3:+B)*+$.'$2' +$.'1!:64$*30.J':72'13'$2'9<:+$.'%$0$.')/'/7'4))E'%$**$%'=!0$:$')0'.152=!0D *30B$+E''?'P+=)2+23:0&'Q#PJ'H.,..$&'*$4.3$?!=$' L$+2$')/6!%*3:0'/7'!=*$1$23:0$2'M=5**$6'/)*3.34'F'=K'64231$*,2+!0$'A:'B3+630' +#<.)2)2+:3:0''3'R0'M6)%'/7'B='3'*30B.D<+0!1$' O5246.$+6<:+$2136:3:0'MOP'.3*'6.K'%$+'=)4<6'/7'6423=.*30B$+' >5:0$2$'%)+<*$2J'=K'ST'%3:<..$2J'67'13'4)%%$2'154'=2!'RDUDV'*$4.3):$2'!'W$::$%=,2$'+$:'*$1$:+$'64)*$'F'9)0*30$')0'6)?3!*$'!4.313.$.$2' ;$2$'+$*.!0$*6$'3'!22!:0$%$:.$2'3'9C$:'M4<*.<2%!2!.):J'-!XXD=$6.31!*E'' Y9:$'0C%:!63$.'=)2'4)%%<:$:6'9)20$2$'Z8!0$:$6'=$6.Z' A464<263):$2'<+'3'*)4!*)%27+$.' G$4*!%$'=)2'WC%:!63$.'1$+'!.'97+$'*52$2$')0'$*$1$2'+$*.!0$2'3'>3**$95*.' (!*1%!2!.):E'

12 En udviklende og attraktiv arbejdsplads #$%&'()*+,%',-.+//0',,+'&,1- '+2/34%5('4%6%*7/+&/04/,/80/, -/4/,8*4,'+2/34%71(39*8:93 '+2/34%8(.4/; Konsolidering af selvejet #/4*-/+,'8/(%/0')2?80108/+0/1 '< %/ 2< (108 A< &/04/04/'+2/34%71(39 4< C'77/0:.087/((/7'+2/34%(1- *8)'71(1/(1- '< C'7'+2/34%+/(',1*0/+7/4'04+/ *+,-+#:!)#B9)+0#*)C2*!)0D# E+)+#.0)C60C)+)+0#/9)+)&').!(/1%2#3FG# =+).'%!/+8'/10166+)# H!%-/1%2#8;#*!22)C%-#!&#+B!/C+)1%2+%# %+#I#6!%#(!%#*+-)+#-+00+J# *KC).C.#8;#ELM#N)C2#.0+((+%#*+-)+# 0C)/1B+0# $%0+)%!06C).C.#(+-#'B+)%!0%1%2#&')#:+/+#/9)+)6'//+21+0# (+%OC-B16/+#:1%!%-+%D#G!22)C88+)%+#-+&1%+)+)#.+/B#:B!-#-+#B1/#!)*+,-+#(+-# '2#'8.01//+)#(;/D#N+-)+#+%-#0+')+01.6+#&')+-)!2#C-+&)!D# P0C-1+0C)#&')#/9)+)6')8.+0# P6'/+5/9)+)50C)#1#&')/9%2+0#R++6+%-#(+-#&!2/12#'2#.'S1!/#B1%6+/D# S#PC%-+)+#'2#/A-12+)+#6!%01%+(!-#3/+B+)1%2#8;#/9)+)B9)+/.+0# N+.A2#!&#&T.1'0+)!8+C0#1&(#('01'%.)C(# N+-)+#)!((+)#&')#!&B16/1%2#!&#(A-+)# P'S1!/+#!601B10+0+)#&')#(+-!)*+,-+)%+#30C)+# <%+)6+%-+/.+#!&#(+-!)*+,-+)%+.#6'(8+0+%S+)#3(!%2+#:!)#+6.0)!#C--D#.'(# 166+#*)C2+.# K!&&+#+&0+)#UVDVWD#E+)+#6!2+#'2#&)C20#:+/+#;)+0# <%+)6+%-+/.+#!&#0)1B.+/.C-B!/2+0#1#&')(#!&#01(+)# -#X9B%#!)*+,-.*+/!.0%1%2#2+%%+(#:+/+#;)+0#3&4#U250+!(/9)+)+#&;)#!&/T.0#CB5 01(+)#1#-+#&A).0+#C2+)# $66+#&')#.+%+#(A-+)#!#Y+#&T%.6+#)+60')+).O2T(%!.1+).#.!(!)*+,-+# P!(!)*+,-.C-B!/2+0#!

13 #$%$&'()*+,'+-.'(/012('33/ /3/4/+0/('15/+5'6376/5(71089/ +:/2;6'./(265/3<=/+5/+/5>,? 3/5/3-/26' ('072+8 =C 26' ('072+/+ DC 5C 3#$%& (/0(1-*%5%/-4%6-.07*-1.-8%9%-:0;%<= % -:0;%)-88-/%4-0%(1/-8,G4()=)>.<-%.(/(*6-H4-% I2%J-6(0%=/%K8.<-*LM-8.>)0./G..>)%'=*4-1>8)%('%4-%*-..=+*I-*%:>%M(*?%.N%:>% 4(88-1.-%=.:?%.N%4-0%-*%.N%M-8.>)0./G..>)0%.=/%/+1>)0%>'0%8+:G*-84-%6-M=:;% )-8-%M-8.>)0./G..>)Q% R1(8%'=*%8-4.(0%'=*6*+)%('%:(84?%:(*/-?%-1?%,(,>*O%%=)%,1(.0><<*+.%SS% 42%R1(8%'=*%>8:-.0-*>8)%>%=)%6*+)%('%-1-<0*=8>.<-%0(:1-*?%>O6K)-*%=.:;%!

14 Lokal aftale for lærerne om arbejdstid, herunder tid til øvrige opgaver for skoleåret : Overordnede vilkår Aftalen gælder for skoleåret og omfatter lærere ved Middelfart Gymnasium og HFkursus, der er omfattet af GLs overenskomst 2011 med Finansministeriet. a)tid til forberedelse beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal (fastsættes af rektor) med faktoren 1,33. Aftalen er en helhedsaftale, der omfatter alle arbejdsopgaver med hensyn til planlægning, forberedelse alene og sammen med andre, gennemførelse, evaluering og efterbehandling af undervisningen, som den er beskrevet i gældende bekendtgørelser m.m. for gymnasiet. Forberedelse af undervisningen i de enkelte fag, flerfaglige undervisningsforløb, NV, AT, KS, NF og AP, er omfattet af aftalen. Forløbsbeskrivelser og uv-materiale til nævnte flerfaglige forløb lægges til inspiration til kolleger ligesom brobygningsmaterialer. Forberedelsen, planlægningen og samarbejdet om dette er en del af fælles forberedelse. b) Tid til pauser beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 0,22. Den tid, der anvendes til pauser forberedende og afsluttende praktisk arbejde i tilknytning til undervisningen sikre oprydning efter afsluttet undervisning kontakt med elever, andre lærere og skolens administration er omfattet af aftalen. c) Tid til varetagelse af nedennævnte opgaver og pauser beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 0,12.! Karaktergivning og deltagelse i rådgivningsmøder o-lign. og studieplanlægningsmøder! udarbejdelse af studieplaner og undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag og klasser! lærersamarbejde (herunder interkollegial sparring og som supplement til mentorordning, erfaringsformidling fra erfarne til mindre erfarne, møder i faggrupperne (min. 2 møder)! fraværsregistrering! koordination og planlægning af skriftligt arbejde! Forberedelse/udvikling af studieretningsforløb. Dvs. forløb i den almindelige undervisning, der egner sig til tværfagligt samarbejde med et eller flere af studieretningsfagene. Forløbene formidles til deling mellem kollegerne. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 1

15 ! Pædagogiske arrangementer (8-11 timer fordelt på 2 dage) - (ex: planlagte skoleudviklingsarrangementer for lærerne (fx pædagogiske dage) eller arrangementer for alle skolens medarbejdere (fx medarbejdertrivsel, skolens visioner og handleplaner). Sammenfattende betyder det, at a)-c) udløser en tid, der beregnes i forhold til lærernes årlige undervisningstimetal med faktoren 1,67 (45 minutters undervisning udløser i alt en samlet arbejdstid på 120 minutter). d) Tid til øvrige opgaver, der ikke nævnt ovenfor, fastsættes særskilt. Dette kan ske ved akkorder. 2: Vilkår for afvikling af en række særlige aktiviteter På baggrund af det konkrete program for den pågældende aktivitet honoreres de deltagende lærere med undervisningstimer i fagene eller timer fra 7%-puljen samt evt øvrig tid (fx til transport). Der tages ud fra programmet stilling til hvilke aktiviteter der opfattes som undervisning og som derfor udløser forberedelse. a) ekskursioner: På baggrund af programmet for ekskursionen tildeles timer efter flg. model: Undervisningstid 4-8 lektioner Evt. tid fra 7%-puljen 0-4 arbejdstimer Evt. øvrig tid til transport max. 5 arbejdstimer Elever som efter aftale med rektor ikke deltager i holdets ekskursion arbejder i stedet med et af faglæreren særligt tilrettelagt forløb. Læreren honoreres efter aftale herfor. b) Studierejser: Arbejdstiden for deltagelse i og forberedelse af en studierejse udgør pr hold (med to lærere og to fag) : Antal dage Undervisningslektioner a 45 min Tværgående undervisning Fra 7%-puljen (arbejdstimer) Øvrig tid fx til rejse (arbejdstimer) Løntimer i alt (Arbejdstimer) Elever som efter aftale med rektor ikke deltager i klassens studierejse arbejder i stedet med et af faglærerne særligt tilrettelagt forløb. Lærerne honoreres efter aftale herfor. c) Fællestimer: Fællestimer planlægges så vidt muligt så de fremgår af årsplanen, men der kan også afholdes fællestimer med kortere varsel, normalt dog ikke under 2 uger. Fællestimer er arrangementer for alle skolens elever. Det forventes derfor, at de lærere, hvis timer arrangementerne fortrænger, deltager i fællestimerne. Lærere, der af særlige årsager ikke kan deltage i fællestimerne, meddeler dette til administrationen hvorefter time-honoreringen bortfalder. Øvrige lærere, der deltager i fællesarrangementer meddeler dette til administrationen. Deltagelse i fællestimer honoreres med medgået tid. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side

16 d) Aktivitetsdag (alle klasser) og introdag for 1.klasser Dagen beregnes for elevernes vedkommende som 7%-aktivitet (intern evaluering eller andre tværgående aktiviteter). Eleverne får med andre ord ikke afviklet planlagte undervisningstimer på dagen. Der aftales forud for planlægningens start en timepulje til forberedelse af dagen. Øvrige lærere deltager i dagen uden beregning af forberedelse og honorerers herfor med medgået tid. e) Studievejledning og læsevejledning Tid til varetagelse af hvervet som studievejleder er aftalt med følgende akkord: 1g: 83 timer 1hf: 112 timer 2g: 56 timer 2hf: 112 timer 3g: 56 timer Herudover aftales der hvert år tid til øvrige opgaver, som varetages af studievejlederne. Aftalen indgås i forbindelse med at årsplanen for studievejledningen aftales. Tid til varetagelse af hvervet som læsevejleder aflønnes med medgået tid efter forudgående aftale mellem rektor og læsevejlederen om en ramme for årets aktivitet. f) Efteruddannelse: Når der bevilges midler til deltagelse i efteruddannelse tages der samtidig stilling til i hvilket omfang der tildeles tid til deltagelse i aktiviteten, idet 1 dag som hovedregel tæller som 7,4 arbejdstimer. Honoreringen forudsætter, at planlagt undervisning eller anden aktivitet flyttes til et andet tidspunkt. En undtagelse herfra er når læreren efter aftale med ledelsen har tilrettelagt et særligt undervisningsforløb, evt. som virtuel undervisning, som afvikles i lærerens fravær. Undervisningen betragtes i sådanne tilfælde som afholdt, og tiden hertil indgår i lærerens årstimeregnskab på normal vis. g) Supervision Supervision er individuel vejledning af en kollega på skolen i et emne eller område, som man selv vælger. Adgang til supervision gælder ikke kun lærere i uddannelsesstilling men også alle lærere, herunder årsvikarer uden pædagogikum. Supervisionens indhold og omfang aftaler de involverede lærere med hinanden og med ledelsen (ved årsvikarer og ved pædagogikum dog med kursuslederen). Supervisoren aflønnes med medgået tid. 3: Vejledning og retning af diverse prøver og opgaver I den centrale overenskomst er der aftalt tid til vejledning og retning af større opgaver: elevtid * 0,15 timer samt evt. tillæg på 50% hvis tiden skal deles mellem to lærere. Bestemmelsen i overenskomsten om at reducere rettetiden ved gruppebesvarelser anvendes ikke på MG. Ved en række opgaver/prøver er der lokalt truffet aftale om at supplere eller erstatte den centralt fastsatte akkord. For overskuelighedens skyld nævnes de fleste større opgaver, også selv om der ikke er truffet anden aftale end den, der gælder iht den centrale overenskomst. a) Studieretningsprojekt (3g) (to fag) Undervisningstiden 50 timer * 0, % ved to lærere = 11,25 til deling. Timerne deles således, at den lærer, som varetager voteringen med censor får 5,75 timer mens den anden lærer får 5,50 timer b) Stor skriftlig opgave (2.hf) (et eller to fag) Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 3

17 Undervisningstiden 25 timer * 0,15 = 3,75 timer Hvis to lærere indgår: + 50% = 2,8 timer til hver, plus 0,5 timer til den lærer, der aftaler karakter med censor. c) Eksamen i NF og KS Til forberedelse af spørgsmål mv. ydes 9,5 timer pr fag. Derudover honoreres deltagelse i selve eksamen med almindelig eksamenstakst (2 x medgået tid). d) Eksamensprojekt (2hf) Tid til vejledning: 1,5 time pr deltagende lærer (2-3 fag) pr elev. e) Eksamen i AT (3g) Til egen forberedelse (bl.a. orientering i resurserummet) ydes pr lærer 3 timer. Til vejledning af elever ydes 0,75 time pr elev pr fag. Der kan herudover udpeges særlige ressourcepersoner, som får ekstra timer for at sætte sig særligt ind i ressourcerummet i den indledende fase. f) Studieretningsopgaven (2g) Ledelsen udpeger de fag for klassen, som lærergruppen i fællesskab stiller opgave i (normalt 3-5 opgaver). Eleven vælger 1 af de stillede opgaver, som normalt dækker 2 fag (i særlige tilfælde 3 fag). Opgaven rettes af de lærere, som har fagene. Udarbejdelse af opgaver Vejledning Evaluering af opgaven Herunder tilbagelevering 4 timer pr lærer 1 time pr elev 3 timer pr opgave til deling g) Dansk/historie-opgaven 1g: 20 timers elevtid * 0,15 = 3 timer (+ evt 50% ved 2 lærere) til retning af opgaven. 1hf: 15 timers elevtid * 0,15 = 2,25 timer til retning af opgaven. h) AT-årsprøven efter 2g Hver elev vælger 2 fag indenfor en fagrække, som udpeges for en studieretning ad gangen af ledelsen. Hver lærer honoreres med 5 timer for forberedelse til vejledning. Heri indgår et forberedende møde i lærergruppen omkring en klasse samt arbejdet med at orientere sig i fornødent omfang i ressourcerummet. Hver elev udløser 1,5 timers vejledning, som deles ligeligt mellem elevens vejledere. Årsprøven honoreres med dobbelt medgået tid (dvs 48 min pr elev) til både eksaminator og censor. i) NV-prøven efter 1. semester Rapporterne rettes indenfor den afsatte elevtid til NV (15 timer) Evalueringen i december/januar aflønnes med medgået tid. 4: Tid til øvrige opgaver Tid til øvrige opgaver tildeles efter drøftelse mellem den/de involverede lærer(e), TR og rektor. Opgaverne honoreres i henhold til centrale aftaler (eksamensakkord fx) eller efter lokal drøftelse (fx ved pædagogiske dage, møder om overordnet planlægning af studieplanen mm), idet udgangspunktet er princippet om medgået tid medmindre der er aftalt en akkord. Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 4

18 Forud for afholdelse af aktiviteter, som skal honoreres af 7%-puljen (fx evalueringsaktiviteter), træffes der aftale om arbejdets omfang og om aktiviteten udløser forberedelsestid eller ej. Akkorder: Det forudsættes, at der er enighed om opgavernes omfang mellem rektor og den lærer /de lærere, som udfører opgaver efter en akkord. Hvis en lærer mener, at tiden til opgaverne ikke slår til, evt. fordi omfanget af opgaverne er øget, skal han/hun så tidligt som muligt gøre opmærksom herpå overfor rektor. Der er truffet aftale mellem TR og rektor om flg. akkorder: Bogadministration 350 timer Kemikalieadministration 35 timer Koordinator: projekt tysk PASCH 50 timer Kommunikation og information 350 timer Elevkontakt, talentarbejde mv. 250 timer Tillidsrepræsentant: 2,25 timer pr ansat lærer timer. Suppleant for tillidsrepræsentant: 25 timer. Pædagogisk råds forretningsudvalg 190 timer. Den nærmere fordeling af timerne aftales snarest efter skolestart i august. Deltagelse i skoleudvalg: pr. standardmøde på 90 min beregnes i alt 120 min. Der kan ydes ekstra tid til forberedelse af møder, herunder arbejde i arbejdsgrupper nedsat af udvalget. For deltagelse i møder i Pædagogisk Råd, deltagelse i juleafslutning og dimission tildeles 25 timer pr. lærer med normal fuldtidsbeskæftigelse. For lærere med mindre end fuld tid træffes særskilt aftale om deltagelse i møder i Pædagogisk råd mm. 5: Tid til og vilkår for lærerteams Arbejdsopgaverne for lærerteamene er beskrevet i et notat, som ligger på Fronter sammen med materialet om introduktionen af eleverne. Listen over arbejdsopgaver revideres efter behov efter forudgående drøftelse i Pædagogisk råd. Evt. ændringer i omfanget af teamarbejdet vurderes løbende mhp ændring af akkorden. Der er aftalt flg. timetal for arbejdet som teamlærer: 1g: 2 lærere a 50 timer 1hf. 3 lærere a 35 2g: 2 lærere a 30 timer 2hf: 2 lærere a 25 3g: 1 lærer 40 timer I særlige tilfælde kan der søges om ekstra tid til opgaven som lærerteam. 6: Aftalens løbetid Denne aftale træder i kraft 1. august 2011 og løber frem til 31. juli Indgåelse af en ny aftale drøftes inden udløbet af perioden. Aftalen evalueres af TR og rektor i foråret Middelfart, 15. august 2011 Anders B. Frikke (GL) Christian Alnor (rektor) Arbejdstidsaftale for lærerne ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus side 5

19 !#$%&'(&)*+&%),$+%-#).-/,)-)(0*'&1%&.) (67'&. 89/&%+-(9-9#!#$%&'&()*+,,,'-+.//0 12,'!',++*34*,!5+6*78*87( 9:/: ;&%+!'6&'&(*'*7$, 0:<9 0:<9 89/&%+-(9-9#(%&'6.&%&/&)*#6+&% <0A< ;%!'2$'&(*78*;&%+!'6&'&( 90A BCD+7$,+,*'*7$, 0?/E 0?/E :;.&%<//699&'(&)7+ F;+6+ 9E:: G5%7(H('62*7++I EA/ 8,+;%%7&&$6*'*7$, A/>: A/>: =$/&%)*#)%&>(&.-/ J,;%'+#6*H(*262;+6'H& ><> K'!+6*-L%+ </9< MH+5$%+-L%+ 9<A B%!7$(*H(*7+NI(+;33+ </EA G5%D+4%)*%'-'66'H&*-! <E.9 OBJ.9 -L%+*'*7$, :.90 :.90?/7-9-(.%6.-+&)*#6+&% NH('&632,H+ AE/ F-'27$'7%- AE J'2*H(*PQ :</ K7,7!#$%+*?E/ '*7$,*7%-'&I <>:E E../ C#$%&'&(*78*27&%'%7,+ 9:<?.I*8+';( 9E? 0AA0 0AA0 AE</9

20 !#$#%#&'%()*#+,)'*)-*%./0)%1234%5266% 7)0,8%9):#,*%,)*;'#$#'/-*:-#,$:#%5262<66%=%-+%:-#,$:#%>,%5266<65% =*%'0$0'.A+,7,-(,7,0+,)A%,./01(,7$1>0(7&1(,0C 6.437$%,)13#)*+,&1'&)2+13&34&89)) D>7)A%,(),+0*'%,(&%%,0,,7&()A%,E<>7'>+(%,+,%-,0E&7<F7,($-(&0+($%&(.%&0%F'',&1($<$(,(,70,=>7-1>%,A7,(3G>-(*77,&=-(&0++,7,7.A($),(&%%,(<,+.%&0%F'0$0',0-&=-%/(0$0'H&/'/-(8I!IJ>'-1>%,A7,(- (,-->)7,',%$11,%F7,7,0A7-1>%,A7,(,7-(&7(,(K),+)$0+7,+,7-1,7=>7=&%+H5&7-,%>'%$'0,0+,J3 %&'(N,%%,7E<>7)&0',>.'&<,7K+,7,71>)),(($%$%*5,(&=A7,(3 O,-/%(&(,(,7K&(($),)F0'+,0<,+-1>%,A7,(-&=-%/(0$0',7-(,',(),7,,0++,=>7,'A,0+,A73P$%',0'F%+,7&0(&%%,(&=><,7($),7.73A7-<F71-(&+$'=&%+,0+,3!/=')#$'%>,%;07&:'&-=)-%&%$,()C0*()'$*#-&-=%$>%'D,),-)% E'$-'D=-&-=% Q7-&=-%/(0$0' A7-<F71$0V%37,1(>7 RI3R89 R839R9 RS3TRT URK!! U;K8R SIKR8 A7,(-06,><,7($),7 ;T3I9I SSKSU RU32S! RS3T!I RR3299 ;R388; SIKT; SIK9R S8K9R SR 8K8R!KSI!K;2 8K;T 83;II 83RII 83S98 832R2!/=')#$'F%7D:*#%&%#&.).D-=0)%&%G,)#F%&%H% UK9T TKIS TKR2 SKSU!/=')#$'F%7),#&.),%A,8%G,*7D,:%$>*';#-&-=% S9K2 SSK! URK9 USK; 17+$%(1)+4%,+,.(%.%)/<$)+#)2,3+,3&%,3(#%,)+2*=$.%18)>%7&+,),%.#,)*+,)%4&8)(.4%(.3#%)+,#'(31'&+,317%?) /%)'*)17+$%(1)/<$89 L&'->7+,0,0-./01(SE&0+%,7>)%F7,70,-&75,?+-($+K>'+,7E,0<$-,-($%W&7-G*7',0-,0-',00,)'&0'&= &75,?+-($+-&=(&%,0>'($%+,()&(,7$&%,K+,7=7,)%F'',-<,+)*+,(3

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer: Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2014-15 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015

Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015 Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015 De to første uger (33-34): Onsdag 12/8 Torsdag 13/8: Mandag 17/8: Kl. 9-11: AR (på FA) Kl. 12-16: Kursusdag om it-brug: LudusWeb:

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk

INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk Kære nye medarbejder. På skolens vegne vil jeg gerne byde dig hjerteligt velkommen til din nye arbejdsplads.

Læs mere

Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF

Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 181 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF Marts 2012 Indhold 1 Indledning

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet ansvar for pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og strategi

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da

Læs mere