Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet"

Transkript

1 Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen Virksomhedsstrukturen inden for branchen Ansatte inden for branchen Dominerende jobprofiler inden for branchen Teknologianvendelsen inden for branchen Delkonklusion Udviklingstendensen på virksomhedsplan En klart dominerende produktionslogik En tydelig satsning på rutinebaserede handlinger Viden, som ligger implicit i den daglige opgaveløsning En veldefineret opgaveløsning Delkonklusion Faktorer af betydning for branchens efteruddannelsesbehov Begrænsende faktorer Stimulerende faktorer Delkonklusion Kompetencebehov, opdelt på medarbejdergrupper Ufaglært/tillært medarbejdergruppe Faglært medarbejdergruppe Ejerledere Delkonklusion Forslag til efteruddannelse Ufaglært/tillært medarbejdergruppe (uden MC-VPA) Ufaglært/tillært medarbejdergruppe (med MC-VPA) Faglært målgruppe Ejerledere Delkonklusion 31 Udarbejdet af Jan F. Hansen, konsulentfirmaet Practicum for Metalindustriens uddannelsesudvalg side 2 / 44

3 7. Samlet konklusion Anvendt metode Indsamling af skriftlige dokumentationsmaterialer Gennemførelse af interviews Bearbejdning af data 35 Bilag Forslag til en prioriteret indsats fra skole 37 Udarbejdet af Jan F. Hansen, konsulentfirmaet Practicum for Metalindustriens uddannelsesudvalg side 3 / 44

4 Forord Dette notat indeholder resultatet af en kortlægning af det fremtidige efteruddannelsesbehov på motorcykelområdet. Kortlægningen er gennemført på initiativ af Metalindustriens uddannelsesudvalg (IU) og med økonomisk støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet med kortlægningen har været at dokumentere det fremtidige efteruddannelsesbehov på motorcykelområdet - og på denne baggrund videre vurdere mulighederne for at honorere dette efteruddannelsesbehov i primært arbejdsmarkedsuddannelsesregi (AMU). Mere konkret er der i kortlægningen opereret med følgende delmål: For det første at kortlægge efteruddannelsesbehovet inden for motorcykelområdet med inddragelse af: (a) relevante brancheanalyser; (b) undervisere med erfaring på området; (c) virksomheds- og brugerrepræsentanter samt (d) repræsentanter fra brancheorganisationer. For det andet at skitsere et relevant, fremtidigt efteruddannelsestilbud på motorcykelområdet; om muligt udbudt i AMU-regi. Og hvor der med dette udbud dels tages hensyn til tidligere uddannelseserfaringer på området og dels til den potentielle brugergruppes fremtidige kompetencebehov. I kortlægningen fokuseres alene på salgs- og reparationsleddet inden for branchen. Og inden for denne del af motorcykelbranchen primært fokus på branchens små og mellemstore virksomheder, idet disse virksomheder udgør langt den største andel af branchens virksomheder. Derfor bliver rammebetingelser og udviklingstendenser specifikt i forhold til dette virksomhedssegment også helt afgørende for det efteruddannelsesudbud, som skolesiden fremadrettet skal tilbyde branchen. Notatet er opbygget med følgende hovedafsnit: Afsnit 1: Afsnit 2: Afsnit 3: Afsnit 4: Afsnit 5: Afsnit 6: Afsnit 7: Sammenfatning og anbefalinger Skitserer generelle udviklingstendenser inden for motorcykelbranchen, som vurderes at være af direkte betydning for branchens efteruddannelsesbehov. Præsenterer udviklingstendenser på det konkrete virksomhedsplan, som ligeledes vurderes at være bestemmende for et sådant efteruddannelsesbehov. Skitserer opsummerende de faktorer af henholdsvis begrænsende og stimulerende karakter, som samlet vurderes at have direkte indflydelse på branchens efteruddannelsesbehov. Skitserer en række kompetencebehov, opdelt på de centrale medarbejdergrupper inden for motorcykelbranchen, således som disse kompetencebehov lader sig bestemme på grundlag af de generelle udviklingstendenser inden for branchen. Præsenterer en model for, hvordan motorcykelbranchens kompetencebehov kunne realiseres inden for rammerne af det eksisterende efteruddannelsesudbud. En samlet konklusion af hele analysen. side 4 / 44

5 Afsnit 8: Præsenterer et forslag til en prioriteret indsats for skolesiden med henblik på at kunne realisere det forslåede efteruddannelsesudbud på motorcykelområdet. Bilag: Som bilag vedlægges forfatterens forslag til en projektplan, som vil kunne anvendes af skolesiden i forhold til fremadrettet at honorere det kortlagte efteruddannelsesbehov på motorcykelområdet. 1 Kortlægningen er gennemført i perioden marts - juni 2013 af Jan F. Hansen fra konsulentfirmaet Practicum. Indledningsvis vil kortlægningens forfatter gerne takke de mange skole-, virksomheds- og brancherepræsentanter, der velvilligt har stillet tid samt viden til rådighed for kortlægningens gennemførelse. Juni Forslaget er en selvstændig refleksion udarbejdet af den eksterne konsulent, Jan F. Hansen, som har udarbejdet analysen. Metalindustriens uddannelsesudvalg har således ikke forholdt sig til eller bearbejdet forslaget. side 5 / 44

6 1. Sammenfatning og anbefalinger Dette notat indeholder resultatet af en kortlægning af det fremtidige efteruddannelsesbehov på motorcykelområdet. Kortlægningen er gennemført på initiativ af Metalindustriens uddannelsesudvalg (IU) og med økonomisk støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet med kortlægningen har været at dokumentere det overordnede efteruddannelsesbehov på motorcykelområdet - og på denne baggrund videre vurdere mulighederne for at honorere dette efteruddannelsesbehov i primært AMU-regi. Overordnet konklusion for motorcykelbranchens fremadrettede kompetencebehov: Motorcykelbranchen er strukturelt kendetegnet ved at være domineret af mindre og helt små virksomheder. Denne virksomhedsstruktur vurderes at udgøre en meget alvorlig barriere i forhold til at gennemføre en systematisk efteruddannelsesindsats inden for branchen. Konkret handler det ikke mindst om en svag ledelsesmæssig og strategisk fundering. Yderligere er branchen kraftig påvirket af en negativ konjunkturudvikling som følge af Finanskrisen, hvilket har givet sig udslag i et kraftigt fald i antallet af virksomheder og beskæftigede inden for branchen de seneste ca. 5 år. Ifølge branchen, er det tillige de nye MCkørekortregler fra januar 2013, der er en medvirkende årsag hertil. De ansatte inden for motorcykelbranchen kan grundlæggende opdeles i tre større grupper. Dels en gruppe med enten en faglig grunduddannelse inden for et beslægtet fagområde eller en baggrund som ufaglært. Dels en gruppe af medarbejdere med en relativ ny erhvervsuddannelse på motorcykelområdet. Og dels en gruppe af ejerledere. Alle tre grupper vurderes umiddelbart at være vanskelige at motivere til AMU-efteruddannelse. Jobprofilerne på motorcykelområdet er under opbrydning. Således spores en tendens til, at den tidligere skarpe opdeling mellem værksted, salg og administration/ledelse er under opblødning. Dette foranlediger også en udvikling mod bredere kompetencebehov. Den tillærte/ufaglærte medarbejder inden for branchen har primært brug for en afklaring og meritering af realkompetencer samt for en faglig kvalificering, der gør det muligt kvalificeret at løfte de basale arbejdsopgaver i dagligdagen. Videre har denne medarbejdergruppe behov for en styrket kompetence i forhold til at kunne arbejde tværfagligt; mellem reparation, salg og administration. Den faglærte medarbejder inden for branchen har først og fremmest brug for en løbende faglig opkvalificering, der knytter sig til produktudviklingen inden for branchen. Videre har denne medarbejdergruppe behov for kompetencer i forhold til at kunne støtte kollegaers kvalificering; eksempelvis via sidemandsoplæring. Og endelig har den faglærte medarbejder i lighed med den ufaglærte/tillærte medarbejder behov for en styrket kompetence til kunne arbejde på tværs af reparation, salg og administration. side 6 / 44

7 Gruppen af ejerledere har primært brug for konkrete redskaber i forhold til at lede en mindre virksomheder; herunder redskaber, som understøtter medarbejdergruppens kompetenceudvikling. Overordnet konklusion hvad angår mulighederne for primært i regi af AMU fremadrettet at honorere motorcykelbranchens kompetencebehov skitseret i forhold til de 3 forskellige målgrupper tillærte/ufaglærte, faglærte og ejerledere: I forhold til den tillærte/ufaglærte målgruppe foreslås følgende: o At der i AMU-regi udbydes en kompetencepakke, som tilnærmelsesvis matcher den kvalificering, som hidtil er sket via Motorcykel Virksomheds Praksis Administrator. 2 o En fremadrettet efteruddannelsesindsats der fokuserer på at supplere den kvalificering, der allerede er sket via MC-VPA uddannelsen; og at denne opkvalificering sker via kompetencepakker udbudt i AMU-regi. Med sådanne kompetencepakker vurderes det at være muligt at honorere de brede og sammensatte kompetencebehov, der opstår i forbindelse med, at jobområder knyttet til reparation, salg og service i højere grad glider sammen. o At der også via AMU-mål fra skoleside sker en opkvalificering af branchens brug af sidemandsoplæring som en helt afgørende kvalificeringsform. o At denne målgruppe tilbydes en realkompetencevurdering eksempelvis i tilknytning til en udbudt kompetencepakke hvor der sker en præcisering og akkreditering af kompetencer opnået via en arbejdspraksis. I forhold til den faglærte målgruppe foreslås følgende: o At denne medarbejdergruppe - via AMU - tilbydes efteruddannelse inden for specifikke fagområder, som relaterer sig til de seneste års produktudvikling inden for motorcykelbranchen. o At gruppen tilbydes efteruddannelse i AMU-regi inden for områderne salg, service og administration. o At medarbejdergruppen kvalificeres ligeledes via AMU - i forhold til metodisk at kunne praktisere en sidemandsoplæring. I forhold til gruppen af ejerledere foreslås følgende: o At der fra skoleside tages initiativ til en generel information, fx via skolernes hjemmesider, omkring muligheder for medarbejdernes opkvalificering via AMUuddannelser. o At gruppen tilbydes en kvalificering i AMU-regi med fokus på styring og ledelse af en mindre virksomhed (uden for AMU-regi er MC-VPA en et eksempel herpå). 2 En 15 individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse udbudt af Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster. I rapporten benævnt MC-VPA uddannelse. Uddannelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem CELF og MFF. side 7 / 44

8 o At der fra skoleside tilbydes efteruddannelser i AMU-regi, hvor der er fokus på ledelsesmæssigt at styrke en medarbejderudvikling. Skolerne peger på, at en række forudsætninger for at gennemføre en sådan målrettet AMUefteruddannelsesindsats på motorcykelområdet er uklare. En afklaring af disse rammer og muligheder vurderes således at udgøre en grundlæggende forudsætning for, at det for alle skolerne vil være muligt at iværksætte en bæredygtig efteruddannelsesindsats inden for branchen, som rækker ud over gevinsten af en kortvarig og fokuseret kampagneindsats. Det handler her primært om, at der fra skoleside anlægges et nationalt perspektiv på udbud af efteruddannelsesaktiviteter med et styrket skolesamarbejde omkring planlægning og gennemførelse af fremtidige efteruddannelsesaktiviteter inden for motorcykelbranchen. Et vigtigt element i et sådant styrket skolesamarbejde vil ikke mindst ligge i et mere koordineret virksomhedsopsøgende arbejde, hvor såvel motorcykelbranchen generelt som den enkelte virksomhed inden for branchen løbende orienteres om mulighederne for efteruddannelse i AMU-regi og for skolernes konkrete tilbud inden for AMU-rammen. side 8 / 44

9 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen I det følgende skitseres de generelle tendenser inden for motorcykelbranchen, der vurderes at være af afgørende betydning for udviklingen i branchens efteruddannelsesbehov. Afsnittet bygger primært på pointer fremhævet af de interviewede respondenter suppleret af konklusioner fra det inddragede, skriftlige baggrundsmateriale. I forbindelse med udarbejdelsen af dette afsnit er der taget afsæt i en tillempet udgave af H.J. Leavitts strukturmodel 3. Denne model har således været bestemmende for afsnittets opbygning og indholdsmæssige fokus. 2.1 Virksomhedsstrukturen inden for branchen De indsamlede data peger entydigt på, at den dominerende virksomhedsstruktur inden for motorcykelbranchen også har en helt afgørende betydning for branchens efteruddannelsesbehov. Konkret kan der i den forbindelse peges på følgende afgørende faktorer: Motorcykelområdet er i meget høj grad præget af mindre virksomheder, i størrelsesordnen 1 til 5 medarbejdere 4. I lighed med andre brancher, tilsvarende domineret af små og mellemstore virksomheder, vurderes virksomhederne inden for motorcykelbranchen at være konfronteret af en række udfordringer, idet det handler om at prioritere efteruddannelse. Ikke mindst fra skoleside vurderer man, at disse udfordringer gør det meget vanskeligt at arbejde med efteruddannelse som en strategisk ressource; såvel for virksomhederne selv som for samarbejdende skoler. I den forbindelse fremhæves specifikt: o Generelt en kort planlægningshorisont, hvor det er de daglige opgaver, som i høj grad sætter dagsordenen, og dermed også er rammesættende for mere langsigtede udviklingsmuligheder. Såvel skole- som virksomhedsrepræsentanter fremhæver, at virksomhedernes fokus ligger på den primære drift og kun i mindre omfang på de udviklingsinitiativer, som skal sikre virksomhedens fremadrettede overlevelse og vækst. o Generelt få ressourcer i forhold til at udøve egentlig ledelse. Typisk er der her tale om ejerledede virksomheder, hvor virksomhedslederen går med i den daglige drift på lige vilkår med de øvrige medarbejdere. De interviewede virksomheder peger selv på, at den del af ledelsesopgaven, der handler om andet og mere end opgaveprioritering og 3 Jf. også afsnittet Anvendt metode ; p Der findes i Danmark ca. 450 til 500 registrerede virksomheder inden for motorcykelområdet. Heraf er de ca. 125 aktive og i efteruddannelsesmæssigt øjemed, interessante virksomheder dvs. de har forretninger tilknyttet et værksted, som har mulighed for lærlingeindtag. Disse virksomheder beskæftiger ifølge en vurdering af Motorcykel Forhandlerforeningen (MFF) i gennemsnit 2 til 3 medarbejdere. side 9 / 44

10 opgavefordeling - og som er af mere strategisk karakter er det meget vanskeligt at prioritere, alene grundet manglende tid. o Kun en meget svag tradition for at formulere operationelle mål for virksomhedens udvikling. Især skolesiden peger på, at virksomhederne mangler mål, som på én gang kan være retningsgivende for medarbejdergruppens kompetenceudvikling - og som samtidig gør det muligt løbende at foretage en systematisk resultatvurdering. o Reelt meget begrænset volumen i forhold til at sende medarbejdere på efteruddannelse. Alle de interviewede parter fremhæver, at på grund af den negative konjunkturudvikling inden for de seneste år har de fleste virksomheder inden for branchen reduceret i antallet af medarbejdere, så det akkurat lige er muligt at løse de daglige arbejdsopgaver. 5 Derved bliver det også relativt sværere at undvære personale til efteruddannelse, selv i kortere perioder. Det foreliggende statistiske materiale peger således på, at der i de senere år har været en ret begrænset AMU-aktivitet inden for motorcykelområdet. En betydelig andel af virksomhederne inden for motorcykelområdet har ikke entydigt fokus på salg og reparation af motorcykler, men arbejder også med knallerter, el-cykler og traditionelle cykler 6. Områderne betragtes klart som beslægtede, hvilket også afspejles af skolernes uddannelsesstruktur og uddannelsesudbud. Men samtidig peges der fra skoleside på, at denne faglige bredde kan gøre det vanskeligt for virksomhederne målrettet at fokusere på udviklingen inden for motorcykelområdet. Og dermed også at prioritere en tilsvarende målrettet og løbende opkvalificering af medarbejdergruppen. Skolerne nævner, at en del virksomheder inden for branchen er autoriserede i forhold til at forhandle og servicere bestemte motorcykelmærker. Denne autorisation indebærer bl.a., at de pågældende motorcykelmærker selv som udgangspunkt varetager den løbende opkvalificering af virksomhedernes nøglemedarbejdere. Og det ofte på fabrikskurser i udlandet. Denne prioritering vurderer virksomhedssiden selv som en direkte barriere i forhold til, at medarbejdere kan deltage i åbne efteruddannelsestilbud. Fra skoleside peges der dog samtidig på, at det i enkelte tilfælde har været muligt at gennemføre efteruddannelsesforløb i AMU-regi for denne type af autoriserede virksomheder, hvor forløbene så har været åbne også for medarbejdere fra andre ikke-autoriserede virksomheder. 5 I perioden mellem 2007 og 2010 anslås beskæftigelsen inden for motorcykelbranchens salgs-, vedligeholdelses- og reparationsled at være faldet med mere end 25 % på europæisk plan. (EU Kommissionen, 2011). 6 Jf. Analyse af efteruddannelsesbehovet inden for det cykelmekaniske område (ERA, 2010). side 10 / 44

11 2.2 Ansatte inden for branchen Primært fra skoleside men også fra virksomhedsside understreges det, at motorcykelbranchen er kendetegnet ved en sammensat medarbejdergruppe med forskellige kompetencemæssige forudsætninger. Og dermed også tilsvarende forskellige behov for efteruddannelse. Konkret kan der i den forbindelse peges på følgende: En stor gruppe af medarbejdere, har ikke en faglig grunduddannelse inden for motorcykelområdet. Typisk er der her enten tale om ufaglærte medarbejdere, eller om medarbejdere med en baggrund som automekanikere, der gennem praksis har oparbejdet en grundkompetence inden for motorcykelfaget. 7 Samstemmende peger de interviewede skole- og virksomhedsrepræsentanter på, at denne gruppe af medarbejdere først og fremmest har behov for en grundlæggende opkvalificering, der bredt introducerer dem til en række faglige områder inden for motorcykelbranchen. En udfordring i forhold til at gennemføre efteruddannelse for denne gruppe vurderes fra skoleside at ligge i, at der i gruppen kun er en meget svag tradition for at deltage i efteruddannelse. Videre vurderer såvel skoler som virksomheder, at store dele af gruppen op mod halvdelen - kan opleve at være mættet af efteruddannelse via deltagelsen i Motorcykel Virksomheds Praksis Administrator Uddannelse (herefter benævnt MC-VPA uddannelsen) 8 En gruppe af medarbejdere, som inden for de seneste år har taget en erhvervsuddannelse inden for motorcykelområdet, fremhæves. Fra virksomhedsside peges der på, at denne gruppe typisk vurderer selv at være i besiddelse af de nødvendige faglige kompetencer. Et efteruddannelsesbehov vurderes her først og fremmest at opstå i forhold til to udfordringer. Dels i forhold til en løbende produktudvikling inden for branchen, hvor nye motorcykelmodeller og/eller ny teknologi gør det vigtigt med en målrettet opkvalificering inden for et relativt snævert fagligt område. Og dels i forhold til en form for jobglidning inden for branchen, hvor det er vigtigt, at man som ansat kan udfylde flere funktioner og har øje for det samlede flow i virksomheden - med fokus på salg, administration og reparation. Der peges endvidere på gruppen af ejerledere med en uddannelsesbaggrund, der afspejler bredden i medarbejdergruppen (faglærte såvel som ufaglærte/tillærte). Vurderingen er, at 7 Flere af de interviewede vurderer, at denne gruppe kan udgøre op til 50 % af de ansatte medarbejdere inden for branchen MC-VPA uddannelsen gennemføres af CELF, inden for rammerne af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser; 15. Der er tale om en 2 årig uddannelse, der afsluttes med et uddannelsesbevis. Uddannelsesforløbet gennemføres som en vekseluddannelse mellem praktik i egen virksomhed og 20 ugers skoleophold, fordelt på 10 ophold. Uddannelsen henvender sig primært til medarbejdere, som enten har en afsluttet mekanikeruddannelse eller som har opnået tilsvarende kompetencer gennem job og uddannelse. Uddannelsen tilbyder en bred faglig opkvalificering med fokus på emner som: betjening og fastholdelse af kunder, salg i butik, mersalg i butik og værksted til den enkelte kunde, lagerstyring, virksomhedsøkonomi og organisering, personalepleje, reparation og produktion af komponenter og motorcykelteknik på specialistniveau. Inden for de seneste godt 2 år har ca. 80 deltagere været tilmeldt uddannelsen. side 11 / 44

12 denne gruppe reelt har brug for en faglig opkvalificering svarende til den øvrige medarbejdergruppes kompetencebehov. Men erfaringen viser, at det kan være vanskeligt at motivere ejerlederne til faglig efteruddannelse, typisk grundet et selvoplevet tidspres. Samtidig peges der fra skoleside også på et efteruddannelsesbehov i forhold til en virksomheds drift (ledelse, administration og salg). Vurderingen blandt de interviewede skolerepræsentanter er således, at denne gruppe af ejerledere i højere grad kunne være motiveret for efteruddannelse, som relaterer sig direkte til det at drive, lede og videreudvikle egen virksomhed. 2.3 Dominerende jobprofiler inden for branchen Generelt peger de interviewede på, at motorcykelbranchen, som udgangspunkt, er et jobområde med forholdsvis fastdefinerede jobprofiler. Samtidig understreges det dog også, at der blandt de virksomheder, der klarer sig bedst inden for branchen, spores en tendens i retning af en opblødning af disse ellers dominerende jobprofiler. Konkret fremhæves her følgende: En tendens til sammensmeltning af flere tilgrænsende arbejdsopgaver, hvilket leder til flydende faggrænser. Der er her tale om en begyndende bevægelse fra et monofagligt til et multifagligt jobområde. En afgørende udvikling handler i den forbindelse om, at det ikke længere er tilstrækkeligt at være fagligt kompetent til den værkstedsfaglige del af jobbet inden for motorcykelområdet. Det er også vigtigt at kunne agere professionelt og kompetent i forhold til kunder og øvrige samarbejdspartere. Der lægges i stadig højere grad vægt på alle medarbejderes mulighed for og kompetence til - at forholde sig til virksomhedens samlede drift og dermed også til at tænke ud over egen, snævre opgaveløsning. Denne udvikling indebærer alt andet lige også et behov for bredere og mere sammensatte kompetencer i medarbejdergruppen. Betydningen af, at man som medarbejder er i stand til indgå i en fagligt udviklende dialog med kollegaer, leverandører og kunder, understreges. Der synes således at være et stigende behov for, at man som medarbejder ikke alene er fagligt kompetent, men at man også er i stand til at tænke mere udviklingsorienteret, idet der specifikt er fokus på, at honoreringen af kundens efterspørgsel er en fælles opgave for alle ansatte. 2.4 Teknologianvendelsen inden for branchen Fælles for de interviewede er, at de peger på, at det faglige efteruddannelsesbehov inden for motorcykelbranchen i høj grad bestemmes af branchens teknologiske udvikling. side 12 / 44

13 Konkret fremhæves her følgende: Det er skolernes generelle vurdering, at der inden for de seneste år kun er sket en begrænset teknologisk udvikling på motorcykelområdet. Og det først og fremmest grundet en negativ konjunkturudvikling, som også har betydet en betragtelig lavere efterspørgsel efter motorcykler, såvel nationalt som globalt 9. En vigende efterspørgsel resulterer også i en reduceret mulighed for produktudvikling. Denne manglende produktudvikling fører igen naturligt til, at det bliver nemmere som ansat inden for området at klare sig med eksisterende kompetencer og dermed også til en vigende efterspørgsel efter fagligt baseret efteruddannelse. Det er vurderingen fra især skolesiden, at der ikke inden for de seneste år er sket en særskilt teknologisk udvikling på branchens værksteder. Generelt vil en sådan udvikling også være afledt at produktudviklingen på motorcykelområdet, men der refereres samtidig til, at der tidligere er set mindre teknologiske spring på værkstedssiden, uafhængig af udviklingen på motorcykelsiden, dog ikke inden for de senere år. Også denne teknologiske stilstand vurderes at være årsag til en svag efterspørgsel efter faglig opkvalificering i AMU-regi inden for branchen. 2.5 Delkonklusion - generelle udviklingstendenser inden for branchen Samlet kan følgende konkluderes: Motorcykelbranchen er strukturelt kendetegnet ved at være domineret af mindre og helt små virksomheder. Denne virksomhedsstruktur er afgørende medvirkende til at definere medarbejdernes behov og muligheder for at deltage i ekstern efteruddannelse. Primært fordi disse mindre virksomheder på flere måder savner de nødvendige ressourcer i hverdagen i forhold til at videreudvikle virksomheden. De ansatte inden for motorcykelbranchen kan grundlæggende opdeles i to større grupper. Dels en gruppe med enten en grunduddannelse inden for et beslægtet fagområde, typisk som automekaniker, eller en baggrund som ufaglært. Og dels en gruppe af medarbejdere med en relativ ny erhvervsuddannelse på motorcykelområdet. Begge grupper vurderes umiddelbart at være vanskelige at motivere til AMU-efteruddannelse. Den første gruppe, fordi medarbejderne ofte ikke har tradition for at søge formel uddannelse af relevans for motorcykelområdet. Den anden gruppe, fordi der i medarbejdergruppen er en stærk oplevelse af fagligt ikke at have behov for yderligere uddannelse. Jobprofilerne på motorcykelområdet er under opbrydning. I nogle virksomheder spores således en tendens til, at den tidligere skarpe opdeling mellem værksted, salg og administration/ledelse er under opblødning. Dette foranlediger også en udvikling, idet det handler om efterspurgte kompetencer og efteruddannelsestiltag. Nemlig i retning af et behov for en bredere 9 Ifølge oplysninger fra Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF) er antallet af ny-indregistrerede motorcykler i Danmark faldet fra ca i 2007 til ca i 2012! side 13 / 44

14 opkvalificering, hvor der såvel fagligt som holdningsmæssigt er fokus på at betragte virksomhedens samlede drift under ét. Der har inden for de seneste år kun været en relativ svag teknologiudvikling på motorcykelområdet. Det er først og fremmest grundet en negativ konjunkturudvikling med et markant vigende salg af motorcykler til følge. Denne udvikling vurderes klart af såvel skolesom virksomhedssiden at være resulteret i en tilsvarende faldende efterspørgsel efter efteruddannelse. Vurderingen er således, at den faglærte gruppe notorisk har mindre behov for efteruddannelse. Ligeledes vurderes det, at det bliver relativt sværere uden henvisning til den teknologiske udvikling at motivere den ikke-faglærte del af medarbejdergruppen til AMUefteruddannelse. 3. Udviklingstendenser på virksomhedsplan I dette afsnit uddybes den overordnede udvikling inden motorcykelbranchen, idet disse generelle udviklingstendenser overføres til et mere konkret virksomhedsplan. Afsnittet indeholder således en yderligere præcisering af de generelle udviklingstendenser inden for branchen - i jobprofiler og i afledte kompetencebehov, således som de er beskrevet i det forudgående afsnit. Beskrivelserne i afsnittet bygger først og fremmest på gennemførte interviews med en række virksomhedsrepræsentanter inden for branchen. Teoretisk tages der afsæt i Per-Erik Ellströms bestemmelse af forskellige virksomhedstyper, hvor det afgørende er, om man som virksomhed er mest produktionsorienteret eller i højere grad er udviklingsorienteret En klart dominerende produktionslogik På grundlag af de gennemførte virksomhedsinterview er det muligt at identificere en dominerende type af virksomheder inden for branchen, som i endog meget høj grad er karakteriseret ved en produktionslogik. Overordnet set er der her tale om en kategori af virksomheder, som kun i mindre grad forholder sig eksplicit til såvel egen udvikling som til medarbejdernes mulige deltagelse i ekstern efteruddannelse. Der er overordnet tale om en gruppe af virksomheder, der sætter den daglige opgaveløsning i fokus, og som i det hele taget opererer ud fra en relativ kort planlægningshorisont på alle vitale områder for virksomhedens drift. Dette kommer til udtryk på flere områder: 10 Jf. også afsnittet Anvendt metode side 34 side 14 / 44

15 Den dominerede tilgang til den daglige opgaveløsning er præget af en meget klar driftsoptik, hvor der primært er fokus på at få dagligdagen til at hænge sammen. Som udgangspunkt arbejdes der med afsæt i gammelkendte rutiner. Virksomhedssiden peger på, at i det omfang der opstår uforudsete hændelser i hverdagen søges de primært løst via pragmatiske løsninger; først og fremmest knyttet til den aktuelle situation. De anvendte løsninger fungerer således i praksis først og fremmest som hensigtsmæssige i forhold til en presserende problemstilling. Det er primært ejerlederen, som har det fulde overblik over den samlede virksomhedsdrift og dermed også overblikket over behovet for at udvikle driften eller på medarbejdernes kompetencer. De interviewede skoler og virksomheder peger på, at tilførslen af nye kompetencer ofte sker via rekruttering. Supplerende foretrækkes klart en intern opkvalificering via eksempelvis sidemandsoplæring (jf. også afsnittet Viden, som ligger implicit i den daglige opgaveløsning nedenfor). 3.2 En tydelig satsning på rutinebaserede handlinger Videre synes virksomhederne inden for branchen typisk at satse på kendte og rutinebaserede handlinger, hvor behovet for løbende efteruddannelse nedtones. Dette kommer bl.a. til udtryk på følgende måder: De interviewede virksomhedsrepræsentanter fremhæver, at de meget hurtigt og fleksibelt kan tilrette sig nye udfordringer. Der anlægges her en pragmatisk tilgang til håndteringen af såvel eksterne som interne forstyrrelser. Forståelsen synes her at være, at den daglige drift fungerer fornuftig nok, og at der derfor alene er behov for mindre justeringer, som ikke kalder på nogen større refleksion og afledt heraf heller ikke noget markant behov for løbende opkvalificering af medarbejdergruppen. Fra virksomhedsside erkendes det, at denne rutinebaserede tilgang til den daglige opgaveløsning også risikerer at udvikle sig til en form for forsvarsmekanisme hos såvel virksomheden som hos den enkelte medarbejder også i forbindelse med, at der sker markante ændringer i forhold til den daglige opgaveløsning. Og videre peges der på, at dette forhold kan udgøre en mere grundlæggende barriere i forhold til medarbejdersidens løbende kompetenceudvikling. 3.3 Viden, som ligger implicit i den daglige opgaveløsning Samstemmende peger de interviewede virksomhedsrepræsentanter på, at en stor del af den læring der sker inden for branchen er bundet op på sidemandsoplæring, hvor der ikke nødvendigvis sker en italesættelse af de kompetencemæssige udfordringer, som man måtte stå over for. Dette giver sig bl.a. udslag på følgende områder: side 15 / 44

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9 2.1 Virksomhedsstrukturen

Læs mere

Svarskrift til mail 23. august 2013 13:05

Svarskrift til mail 23. august 2013 13:05 Svarskrift til mail 23. august 2013 13:05 Indledningsvis er det dejligt, at der kommer fokus på behov for uddannelse og ikke mindst efteruddannelse, et fokus der også deles af Motorcykel Forhandler Foreningen.

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Systematisk uddannelsesløft med AMU. VEU-Center Nordsjælland. Kortlægning

Systematisk uddannelsesløft med AMU. VEU-Center Nordsjælland. Kortlægning Systematisk uddannelsesløft med AMU VEU-Center Nordsjælland Kortlægning 1 Indhold Forord 3 Sammenfatning 6 Om læringskontrakter og kompetencepakker 9 Erfaringer med læringskontrakter i AMU-regi 15 Erfaringer

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kortlægningens baggrund, formål og metode 4 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; skoleside 18 Resultat af gennemførte

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Efteruddannelse for Social- og sundhedshjælpere. Opsummering af evaluering

Efteruddannelse for Social- og sundhedshjælpere. Opsummering af evaluering Efteruddannelse for Social- og sundhedshjælpere Opsummering af evaluering ARGO November 2003 Indledning Dette notat indeholder en opsummering af den endelige evaluering af uddannelsesforløbet Efteruddannelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Sammenfatning 5. Forudsætninger for den gode kompetencepakke 7. Kompetencepakker på køretøjsområdet (FKB 2266) 14

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Sammenfatning 5. Forudsætninger for den gode kompetencepakke 7. Kompetencepakker på køretøjsområdet (FKB 2266) 14 Kompetencepakker inden for køretøjsområdet September 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning 5 Forudsætninger for den gode kompetencepakke 7 Kompetencepakker på køretøjsområdet (FKB 2266) 14 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Evaluering: Showcase og nyhedsbreve De ansøgte midler skal primært bruges til fortsat udvikling af dialog

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere