l,llamib.iu.l,å: .b ru g 8'r8.'..,i..,..S to,f kø b,e.n,h.åv.n.''.. i l:ll,::åf::': :tofim "'. "...,.1,.:.,,.i"., Tegnet af patient 89

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l,llamib.iu.l,å: .b ru g 8'r8.'..,i..,..S to,f kø b,e.n,h.åv.n.''.. i l:ll,::åf::': :tofim "'. "...,.1,.:.,,.i"., Tegnet af patient 89"

Transkript

1 ::::::i::::::::::,:,:::.:::::::::::i:::i:::::::::::::::: ':::;;;'::::..".: :::.:' :'.:: :":::::...:::.::"::;: :::::::":' :,,:':::..:..':.::.. :,,:"':.:' :': :::.::: :.;::::::: ::.:...':'::.: ;: :::,;::::.::::::::: ::,,,',',.."',,,,.,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,::,,,,,,,,,, ::;:::.::.::: ::::::::.:::::::::::::::::::::;::::::::::: :::::.:::::.::.: :::::::::.::.::i:::l:::::::...::::::i: l,llamib.iu.l,å: :.:'::::'1..:":,,,,."...:::.:...:.:;:.::':: ::.,.,. : :...: :.: ::.',,,,.,,,...,,, l:ll,::åf::': :tofim ': :..:..::... ::.:...::..::..::::.::..: :: :...:::...:: :i: :.::: :::.:::: :::::.::::. ::.,,:.:..:..' :.:,,:::::,,".:.::::::..,'":';.::...l,.læie=11 ie,,. :,,,:':'::":':'..'.,.,,...,,.,,...,;;',, :t:.. :: :.:. :' : :: :: ';:.:.:::::: ',,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,.:.::: : : :.: :i:.....: :: :: :.: :::.:::: ",,,... "'. "....,.1,.:.,,.i"., :..::...:.: n:ti i. : i 'l ;å. n. t.i. d,,m. etå d.o.n,u e,h,å'n.d '1.,i n...i,.b ru g 8'r8.'..,i..,..S to,f kø b,e.n,h.åv.n.''.. i.' I e n: 1 :, : 1,,,,fl ;evet,,,,,pf,iyraf,,,,' m isbrugs,kl i n i k-,,,,,ii ::::::::::.::.:::::.,,,,.i,,,,,',,,,,:::;:- :-f:]:,]i,f,,,,i,,,.,,,,,,,:.;::.:..:..:::..:.. :...:.: ::.::..: :...:...:..:.. :.. I l, :... :t.'.. I...;1,.. t.' 'i,t Tegnet af patient 89

2 FORORD Af følgende redegørelse for arbejdet med stofmisbrugere iden lægeligt drevne misbrugsklinik "Lægeklinikken Broen " trcmgfu de historiske forudsætninger for en brugerbetalt misbrugsklinik, opbygningen af klinikken, økonomisk og arbejdsmæssigt grundlag, målsætningen i arbejdet, visitationsprincipper, patientgrundlag, behandlingsprincipper samt en evatuedng af resuftatene opgjort efter gennemsnitlig 4 års behandling. Resterne af de årige der har været indsprøjtningsmisbrugere i 1O-2O år som det ikke er lykkedes at udtrappe til stoffrihed tilhører en dårlig omsorgsgruppe. Det et de lavest pioriterede, mest diskriminerede, udstødte og behandtingvnææigt hjemløse mennesker i Danma*. Ubehandlet er de karakteriseret ved ofte v oldsom social deroute, stot sygelighed, stor risiko f ot Hlv-smifte samt slot dødelighed. Denne gruppe af stofmisbrugere med recidiverende narkomani må i lægelig forstand betragtes som en afgrænset patientkategori (en sygdomsenhed) der har krav på en lægelig behandling. Målgruppen for længerevarende metadonbehandling er de sociatt rimeligt velfungerende "gamle" indsprøitningsmisbrugere som trods tidligere ihærdige og ofte kostbaie forsøg-på nedtråpning ikke er lykkedes hermed. At tfnde og udvætgede patienter der egner sig til ambiant metadonbehandling er et af formålene med arbejdet i lægeklinikken (måliætning side l9 og evaluering side 62). Denne gruppe karakteriseres og afgrænses i redegørelsen. Grundlaget for en privatdrevet brugerbetalt misbrugsbehandling er som det f rcmget heft utilstrækkelige behandlingstilhud og rcsorurcetildelinger i de offenttige systemer. Del vil formenttig bredt kunne skabes eninghed om at misbrugsbehandling ikke burde være brugerbetalt men der vil næppe for indeværende kunne etabteres titstrækketig behandlingskapacitet uden. I Danmark har debatten om ambulant metadonbehandling i høj grad været præget af manglende kendskab til disse patienter. Den er og har været præget af en ofte løst funderet-, fordomspræget og stofcentreret mytedannelse, der i lige så høj grad rammer behandlere som patienter, åf indbyrdes ofte stærkt modstridende interesser blandt behandlere og behandlingssystemer samt en udpræ,get manglende vilje til at høre brugerne al behandlingssystemerne og ivaluere behandlingsresultaterne. Set fra et lægeligt synspunkt kan det forekomme absurd undertiden at skulle forsvare retten til at foretage en ofte livsreddende behandling. Ud over de rent mennekelige aspekter med mulighed for en normalisering af tilværelsen (bl,a. forbedret forsørgelsesgrundlag, mulighed for varetagelse af arbelde og omsorg for børn (side )) kan der påvises en klar dødeligheds_. forebyggende (side 55 og 61) og H V-smitte forebyggende virkning at metadonbehandlingen (side ). I klinikken foretages årlig overvågning af H V-status. Mod forventet 8 dødsf;ld og 8 HIV-smittede misbrugere er der ingen dødsfald og kun 1 HIV-smittet patient i behandlingstiden. Der kan endvidere påvises en klar kriminatitetsforebyggende vhkning (side E7 og 51) idet kriminaliteten blandt metadonbehandlede misbrugere faider til under 6% af den tidligere kriminalitet, At der generell set overhovedet forekommer illegal omsætning af lægeordieneret metadon er beklageligt og må bero på en dårlig selektion af patlenter samt manglende offenttig vilje til at foretage koordinerende registrering af misbrugere i behandting. I 1 gg1 blev der doglroås intensiveret indsats fra uropatrul.ien kun bestagtagt ca.l tusindedel af den lægeordinerede metadon (side 72) mod dobbelt så store mængder af and re morfika. I kliniksammenhæng ord ineres disse kun i meget sjældne tilfælde til patienterne. Benny Vittrup Jensen, jan 93

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING Udgangspunktet for metadonbehandling....6 Metadonbehandlingens omfang...7 Den offentlige behandlingskapacitet....8 HEROIN og METADONS EFFEKT OG FARMAKOLOGI Heroin...9 Den akutte abstinens Den protraherede abstinens o Misbrugerens hverdag..,...1 O... 1 O Metadon... Fordele ved metadonsubstitution DE LÆGELIGT DREVNE PRIVATE MISBRUGSKLINIKKER Historiske forudsætninger Den eksperimentelle begyndelse ioffentligt regi Længerevarende metadonbehandling i privat regi Nuværende status LÆGEKLINIKKEN BROEN Dannelse og etablering Kontakt Gruppepraksisstruktur Arbejdstidsbeskrivelse..17 Økonomi Motivation og Målsætning PATIENTGRUNDLAG Visitation Henvisningsmønster. Ansøgning.....2O...2O Misbrugskarriere og terapeutisk tilgængelighed...21 Venteliste Optagelse Journalen Betingelser En Patientgruppe Bosted...23 Køn, alder Misbrugskarriere Hash...23 Indtagelse af LSD..23a lntravenøst misbrug Varighed af misbrug...24

4 Sociale forhold...25 Skolegang ,...,.25,.,,,.26 Familiære forhold Følgevirkninger til misbruget,., ,,..,, PATIENTBEHANDLINGEN Overdoser.....3O Selvmordsforsø Lægefunktionen O Prøvetid...3O Kontrolhyppighed O Lægekonsultationen Telefonisk konsultation fra hjemmet Læge-patientforholdet.. i...\32 Dosering Restriktiv behandlingspædagogik Regelsæt Udeblivelse fra aftalt konsultation Fremmøde i påvirket eller beruset tilstand...35 Sidemisbrug...35 Satg af metadon Kriminalitet Fremmøde ilægens hjem...37 HIV-test Ud leveringesformen Dispenseringsform Hyppighed Personlig afhentning Patienter i arbejde Ferie....4O Specielle forhold Kørekort O Graviditet O Smertebehandling Nerve/sovemidler

5 So cialråd giverfu n ktionen Kvalif ikationer Arbejdstid Kontaktf lade...43 Arbejdsf unktion...43 Lægese kretærfu n ktionen Patientkontakt...44 Skrivef unktion...44 FORHOLD TIL ANDRE INSTANSER Samarbejdet med apoteket Resourceforbrug Tavshedspligt Regelsæt Sundhedsstyrelse og embedslægeinstitution Anmeldelse af ordination Urinkontrol Tilbagemelding til patientens praktiserende læge Bopælsskift og lægeskift...48 Kontakt til offentlig myndigheder Forhold til kommunale behandlingsinstitutioner...50 Udadgående kontakter o EVALUERING AF MÅLSÆTNINGEN Effektparametre..50 Sociale forhold Arbejde...51 Uddannelse...51 Bistandshjælp og førtidspensionering...52 Børn.,53 Samkvem med ikke-hjemboende børn...53 Hjemboende børn Børnfødt under metadonbehandling Ophørsårsager Anden behandlingsinstans...54 Nedtrapningsresultater Død...55 Terapeutisk uegnede...\56 Fortsat narkomani Kriminalitet Udeblivelse Retentionsgrad...57 Kriminalpræventiv effekt...57 Kriminelle forhold ibehandlingsperioden Bødeafsoninger Domme uden narkokriminalitet Længere domme ved udløsning af tidligere betingede domme...58 Mål for den kriminalpræventive effekt....58

6 Prostitutionpræventiv effekt Opsporing af hepatitis B smittebærere...59 HIV-smitte præventiv effekt Opsporing af HIV- smittede...60 H V-konvertering under metadonbehandling H V-konvertering hos terapeutisk uegnede Dødelighedsforebyggende effekt Formindskede samfundsmæssige omkostninger Livskvalitet...., Bivirkninger til metadonbehandling.....,.64 Manden i langtidsmetadonbehandling i gennemsnitstal Kvinden i langtidsmetadonbehandling i gennemsnitstal APPENDIX: Metadonbehandlingsmetodens fremkomst Dole-Nyswanders behandlingsform...68 Vedligeholdelsesbehandlingens må o Narkotikadødsfald i Danmark.. HIV-smitte, AIDS og stofmisbrug idanmark Beslaglagt mængde lægeordineret narkotika REFERENCER.I'I"' """74 FIGURER: Fig.1:Antal narkomaner i længerevarende metadonbehandling....7 Fig.2: Abstinenssymptomer O Fig.3: Effekt og metadonkoncentration i plasma..11 Fig.4: Struktur Lægeklinikken Broen Fig.5: Aldersfordeling Fig.6: Debutalder for brug af Hash Fig.6A: Antal indtagelser af LSD...23a Fig.6B: Alder for første og sidste indtagelse af LSD..23a Fig.6C:Årstal for første og sidste indtagelse af LSD..23a Fig.7: Debutalder for opiatmisbrug Fig.8: Varighed af opiatmisbrug før metadonbehandling Fig.9: Skolegang...25 Fig. 1 O: Børn...26 Fig.11:Afsonet kriminalitet Fig.12: Leverbetændelse,overdoser,selvmordsforsøg Fig. 1 3: Metadondoser..33 Fig.14: Bopælsskift efter behandlingstid...49 Fig.15: Lægeskift efter behandlingstid...49 Fig. 1 6: Socialstatusskift...52 Fig.17: Fordeling af ophørsårsag...55 Fig.18: Narkotikadødsfald (hele Danmark).....7O Fig. 1 9: AIDS-patienter - Antal diagnosticerede med sygdommen Fig.2O: A DS-patienter - Kumuleret antal med sygdommen...71 Fig.21 : Andel af HlV-smittede som udvikler AIDS Fig. 22: Beslaglagt mængde Iægeordineret narkotika

7 INDLEDNING Udg a ngspu n ktet for metado nbehandling Vedligeholdesbehandling med metadon efter Dole-Nyswanders metode fra 1966 indebærer legal ordination af det kunstige morfinpræparat metadon til opiatmisbrugere. Ligesom andre former for vedligeholdesbehandling har også denne store medicinske og sociale fordele. Tilgangsvinklen til behandlingen er rent medicinsk. Teorien Er, at der efter flere års heroinmisbrug kan indtræde en irreversibel dysfunktion i hjernens opiatreceptorfunktion, hvorefter hjernens arbejde ikke længere kan modificeres af de endorfiner, der produceres her. Denne dysfunktion kan korrigeres med metadon. Grundsynspunktet er således at recidiverende narkomani er en medicinsk sygdom, der kræver lægetig behandting!'t'a's Dole og Nyswander har fået flere anerkendelser for deres pionerarbejde indenfor dette svært, kontroversielle og emotionelt ladede område af medicinen e. lmange lande inkl. USA ses narkotikamisbrug primært som et medicinsk og psykiatrisk problem. Forskningen har derfor specielt i USA fokuseret på en medicinsk, biologisk vinkel til tilvænningsproblemet.2't'1t. Der er dog enighed om, at forklaringen ikke alene kan skytdes hjernepåvirkninø men at der også er indbygget en form for betinget adfærd, der er vanskelig at bryde. Det sociale pres og accept af stofferne bidrager til tilvænningsproblemet. Således er et tværfagligt samarbejde påkrævet omkring de multifaceterede problemer i stofmisbrugerbehandligen. Ovenstående citat påpeger klinikkens betydning for en individualiseret patientbehandling. Brugen af legal ordination af morfinpræparater (opiater) til behandling af recidiverende narkomani kan variere meget fra det ene land og behandlingsprogram til det andet. I Danmark har en lang række betænkninger, vejledninger og rapporter gennem de sidste 15 årdannet grundlagforen ofte ophedetdiskussion om metadon, som 6

8 middel i behandlingen af stofmisbrugetelt'2,'22. Debatten har hovedsageligt drejet sig om i hvilket regi behandlingen skulle foregå: et lægeligt eller et socialpædagogisk og om behandlingens varighed spændende fra nedtrapning over 1 4 dage til nedtrapning over år. Traditionelt er behandlingen foregået i socialpædagogisk regi, og der harværet en vis modvilje mod behandling i!ægeligt regi. Den officielle politik har været at bruge metadon til korttidsnedtrapninger over 2-3 uger ofte med ringe resultat, mens der har været nogen tilbageholdenhed mod stillingtagen til langtidsbehandling.l "2.delrapport fra narkoarbejdsgruppen om behandling og organisation på narkoområdet" tra Københavns Kommune, anføres følgende: "Set ihistorisk perspektiv synes isærtre forhold at have skabt problemer for behandling af stofmisbrugere i Københavns kommune. For det første har der været ført en ret uforsonlig debat for og imod behandling med metadon, som formentlig har stillet sig i vejen for en mere sammenhængende planlægning. For det andet, på trods af ret omfattende målbeskrivelser, men ofte isoleret fra helheden, har der kun været beskedne forsøg på evaluering. For det tredje synes en del af den tilbudte behandling ikke isærlig grad at have været ifuld overensstemmelse med misbrugernes ønsker." Metado nbeha ndlingens omfa ng Fra at have en forholdvis restriktiv politik på metadonbehandlingsområdet er denne gennem Fio.1 Antal narkomaner (hele landet) i metadonbehandling i over 6 måneder 8O-erne gradvist blevet Iempet. Dette skyldes primært ønsket om at begrænse HlV,smitteudbredningen, sekundært de dårlige behandlingsresultater i stoffrie programmer. Langtidsbehandling med metadon (over 6 mdr) er således på landsplan steget fra 400 i tt 2142 i Stigningstakten ser nu ud til at aftage. Der skønnes at antallet af intravenøse stofmisbrugere i 2,000 1,500 I,ooo 500 Storkøbenhavns kommuner er på '. Omkring 75o/o af disse skønnes at være sværere belastede. lfølge en rapport fra Danmarks Apotekerforening aug får 1744 misbrugere tvj a/e2 metadonbehandling udleveret fra 67 apoteker. 7

9 Heraf er de 95o/o (1657) i længerevarende behandling. Misbrugerne er fordelt med 73o/o (1265) til Københavns kommune, 22o/o (385) til Københavns Amt og 5o/o 194) til Frederiksberg Kommune. Under 3o/o (45l,indtager metadon under overvågning. Behandlingen varetages hos 58o/o (101O) af privatpraktiserende læger og 42o/o (73O) af ambulatorier/klinikker herunder de lægeligt drevne private misbrugs klin ikker. Den offentlige behandlingskapacitet Selvom misbrugsgruppen talmæssigt er relativt lille er det en både økonomisk og arbejdsmæssigt meget resourcekrævende og ofte vanskelig patientgruppe. Som det ser ud idag kan det offentlige behandlingssystem ikke rumme alle de stofmisbrugere som er i længerevarende metadonbehandling. I Storkøbenhavn hvor metadonproblemerne er koncentreret anbefales det i en rapport fra socialministeriet fra 1990 " atopbygge "ambulatoriemodeller" eller "metadonbehandiingsklinikker", idet de er relativt billige. Man taler herom atdifferentiere behandlingen med forskellige tilbud til forskellige grupper af misbrugere" Hovedproblemet har været og er resourcetildeling. ltølge København Kommunes seneste behandlingsplanfra aug. 92 ska! behandlingssystemetforstofmisbrugere ikke tilføres flere resourcer. De resourcekrævende pladser på døgn, dag og familiepleje området skal beskæres med 160/o (28 pladser), således at de ambulante behandlingspladser(inklusive "entreprisepladser")kan øges med 12-22o/o (53-1OO pladser). Der foreslås oprettet 4 distriktscentre, der hver skal varetage metadonbehandling af 5O stofmisbrugere eller ialt ca. 2OO misbrugere. Hvert center skal bemandes med 1 5 medarbejdere hvoraf en halvtidsnormeret læge til at varetage metadonordinationen 'o. Hertil kommer afdelingen for HlV-smittede på Rudolph Berghs hospital med ca. 5O pladser. Behandlingskapaciteten bliver således på ialt 25O pladser eller maximalt 2oo/o ( ) af de der aktuelt får metadon i Københavns Kommune. Behandlingsindsatsen skal specielt koncentrere sig om unge, gravide eller stofmisbrugere med børn samt HlV-smittede mens tilbuddene til de ældre stofmisbrugere generelt beskæres" Der er ikke peget på nogen løsning for den restgruppe på ca.10oo misbrugere, der aktuelt er imetadonbehand ling. Behandlingsplanen udtrykkerden generelle politiske holdningtilog resourcepriori- 8

10 tering af de "gamle", misbrugsmæssigt tungt belastede, men socialt rimeligt tilpassede stofmisbrugere. Behandlingsindsatsen overfor denne gruppe er derfor hovedsageligt kommet fra privatpraktiserende lægers side herunder de lægeligt drevne private misbrugsklinikker. Nedenf or tølger en redegørelse fra Lægektinikken Broen, historiske forudsætninger, målsætning, opbygning, patientgrundlag, behandlingsprincipperog evaluering af behandlingen. Som det fremgår foretages den understøttende behandling udfra et lægeligt grundsynspunktomfattende pædagogiske, sociale og rådgivende tiltag. HEROIN OG METADONS EFFEKT OG FARMAKOLOGI: Farmakologisk set har metadon, morfin og heroin strukturelle ligheder. Det antages at morfinanalgetika virker ved at binde sig til de samme receptorer som endorfinerza. Endorfiner er kropsegne substanser med morfinlignende virkning, der varetager kroppens eget forsvar mod smerte. Endorfiner produceres i forskellige hjerneregioner og antages at have en modificerende indvirkning på hjernens arbejde. Efter års opiatmisbrug kan der indtræde et dysfungerende opiatreceptorsystem med receptorblokade og ændringer i hjernefunktionen, der efterhånden kan blive mere eller mindre irreversibel HEROIN: Heroin har været kendt i Danmark siden Det har gennem sine kemiske egenskaber let ved at passere blod-hjernebarrieren og giver en næsten øjeblikkelig 1O - 15 min. varende intensiv, euforisk følelse - det såkaldte "kick". lndtaget gennem munden indtræder der ikke noget "kick" og effekten bliver mere langtrukket. Herefter følger en periode, hvor narkomanen befinder sig i en tilstand af relativ psykisk ballance ("straight"). Den akutte abstinens: Abstinenssymptomer sætter ind timer efter sidste indgift i form af kuldegysninger, svedtendens, næseflod, tåreflod, sygdomsfølelse, urolig søvn stigende til gåsehud, muskeltrækninger, ryg-muskel-smerter og frysefornemmelser. Den maximale intensitet nås efter timer". Efter timer er narkomanen rastløs, aggressiv, har kvalme, opkastningstendens, diarre, vægttab, stigende respirationsfrekvens og blodtryk. Efter 7-1O dage forsvinder de ydre tegn på

11 abstinenser, mens søvnrytmen først normaliseres efter 3-4 uger. Fi9.2. Abstinenssymptomer (Modlficeret eftergoldberg (1 1)) Den protraherede ahstinens: Relativ intensitet (enheder) Lang tid efter at den akutte abstinens er ophørt kan misbrugeren have psykiske problemer i form af depression, initiativløshed, apati og stressfølelse. Nogle bliver mistænksomme mod omgivelserne ("noia"l.2' Misbrugerne beskriver en tilstand af ligegyldighed, indre Dage lntenslteten af abstinenser er mindre ved metadon, men arealet under kurven større. EVJ 0/02 psykisk kulde og manglende livsglæde, men fkke rent fysfsk ubehag. Mishrugerens hverdag: En etableret opiatmisbrugers sindsstemning pendler hele tiden mellem stofoplevelsens eufori og angst for abstinenssymptomer. Normalt bruger en narkoman ca.4 indsprøjtninger dagligt. Dagen starter som regel med en morgenindsprøjtning, der ligger klar. Herefter er narkomanen abstinensfri og kan skaffe penge til næste indsprøjtntning 6-8 timer senere (ved tiden), igen ved tiden ved sengetid samt til næste morgens indsprøjtning Døgndosis ligger i Danmark på Y, - 1 gram heroin. METADON:!ndtaget gennem munden (peroralt)virker metadon efter ca. 3O min. Biotilgængeligheden er 40-1OO o/o. Den højeste plasmakoncentration nåes efter 1-2 timer efterfulgt af stabile plasmaniveauer i op til 24 timer efter indtagelsen a'8. Halveringstiden i plasma er på timer med betydelige individuelle forskellela. Dette modsvarer den korte halveringstid for heroin l2-4 timer) og morfin (4-6 timer). Metadon ophobes ivævene hos patienter som får daglig vedligeholdelsesbehandling. Det nedbrydes iførste række ileveren og udskilles iurin, galde, afføring og sved. Øget svedtendens er et af de almindeligste bivirkninger til ved- 10

12 ligeholdelsesbehandling. Metadonetselv og dets hovedmetabolit udskilles i urinen ilige store mængder. Efter indgift af 10 mg. metadon kan det påvises iurinen efter ca. 1OO timer'o. Urinudskillelsen er afhængigt af urinens ph således at halveringstiden ved surt ph er ca. 20 timer, ved basisk ph ca. 40 timer (et forhold, der er kendt af "gamle" misbrugere). Ved kronisk indgift øges metaboliseringen af metadon hos ca.25o/o, såkaldt metabolisk tolerance, således at halveringstiden nedsættes til ca.20 timer ". Dette kan tøre til abstinenssymptomer under sidste halvdel af dosisintervallet hos disse patienter. Farmakologisk set er ideen med vedligeholdesesbehandling med metadon at man successivt opbygger tolerance mod opiater. Toleransudviklingen overfor Fig.s. Effekt og metadonkoncentration efter en peroral dosis hos en stabiliseret patient i'ved ligeholdelsesbehand ling. o o)co^ 2 1 = ff.' -L Q] o= <(r F o= æ1 ZU Lo- Oq) =2 0# ke I(r 2o tu.s o= z o 't0 12,t HOURS AFTER DOSAGE In maintenance patients stabiiized on an adequate daily dose (Guat[- from 50 to 100 mitligrams) the concentration of methadone in the blood is kept at all times above the threshold for withdrawal symptoms. (In a few cases a higher dose may be required if the elimination of methadone is unusuaily fast.) The peak concentration in a stabilized patient remains wetl berow the ihreshold for narcotic eftects. when a maintenance patient is stabilized on a correct daily dose of methadone, he is functionally normal, protected from narcotic eftects by his pharmacological tolerance of the drug and from withdrawal symptoms by the constant presence of methadone in his bloodstream. Patienten er funktionel normat, beskyttet mod narkotisk effekt af sin farmakologiske tolerancå og nioa abstinenaai åi åjn ko nsta nte ti tste devæ re tse af mera-d o n i u to aei: (Fr; boij iåi.al Ll-

13 metadons beroligende og smertestillende effekter er fuldstændig, mens den for visse autonome funktioner (som forstoppelsestendens og impotens) udvikles langsom. Samtidig bliver nervesystemet tilpasset tilstedeværelsen af metadon og patienten bliver fysisk afhængigt af præparatet. Metadonkoncentrationen i plasma må derfor holdes over en kritisk nedre grænse for at forhindre abstinenssymptomer samtidig med at den ikke blive så høj at den giver euforieffekter (Fig 3). Mellem disse grænser findes en funktionel zone indenfor hvilken man må forsøge at stabilisere metadonkoncentrationen i plasma. Den højeste koncentration en velindstillet patient når op på bør ligge vel under euforitærsklen. Patienten i den funktionelle zone befinder sig ien tilstand af relativ psykisk balance ("straight"l timer efter hver dosis. Begæret ("craving") efter andre opiater antages at blive udslugt og de heftige svingninger mellem euforioplevelser og fysiske abstinenser som er typiske ved heroinmisbrug lindres. Fordele ved metadonsubstitution o''u: Metadon har sammenlignet med andre narkotika følgende fordele ved vedligeholdelsesbehandling: 1) Det er effektivt selv ved indtagelse gennem munden og har en lang halveringstid { timer). 2l Det har ingen alvorlige bivirkninger ved normale vedligeholdelsesdoser. 3) Det giver misbrugeren mulighed for at bryde indsprøjtningsvanerne og afvikle sit stof misbrug. 4l Det giver ingen euforieffekter indtaget gennem munden i terapeutiske doser og patienten kan fungere relativt normalt. s) Det er et syntetisk præparat og kan derfor fremstilles under kontrollerede former således at de forureninger, der er sædvanlige ved indsprøjtningsmis brug, kan undgås som f.eks. bakterie- og virusinfektioner (hjertehindebetændelse, lungehindebetændelse, årebetændelse, smitsom leverbetændelse, HIVsmitte) L2

14 DE LÆGELIGT DREVNE, PRIVATE MISBRUGSKLINIKKER. HISTO RIS KE FO RU D S.ÆTN IN G E R : Den eksperimentelle begyndelse i offentligt regi Ambulant behandling med metadon i Danmarktog sin begyndelse først i 7o-erne. ( Ovl. Mogens Nimb, Bispebjerg Hospital, Ovl. Torben Jersild). I 1971 påbegyndte narkobehandlingsinstitutionen Højbjerggård senere Frydekær metadonnedtrapning over flere uger. Resultaterne af de korterevarende behandlingsperiodervurderet ved stoffrihed var dog utilfredsstillende, idet misbrugerne hurtigt recidiverede og vendte tilbage til institutione i ofte meget forringet tilstand. Behovet for behandling var påtrængende og institutionens få døgnpladser (25-30) langt fra tilstrækkelige hvorfor der i begyndelsen at 1972 blev påbegyndt ambulant metadonbehandling ito mindre institutionsenheder i København itilslutning til hovedinstitutionen. Længerevarende metadonbehandling i privat regi I 1975 i forbindelse med socialreformens overførsel af børne- og ungdomsforsorgen fra statslig til amtskommunalt regi ophørte den ambulante metadonbehandling som led i behandlingen på Højbjerggård på grund af amts- og primærkommuners dengang meget kritiske holdning til at anvende metadon i misbrugsbehandlingen. En del af patienterne overgik til fortsat behandling ien ad hoc etableret institution med kapacitet til misbrugere. En initiativgruppe bestående af en gruppe læger, psykologer, politikere og andre forsøgte at tilvejebringe et formelt og økonomisk grundlag for et større ambulant behandlingsprogram. Arbejdet blev afbrudt da den privatpraktiserende læge Ole Hjortø på grund af ukontrolleret udskrivning af metadon til et stort antal misbrugere ved udgangen af 1978 blev frataget sin ret til at ordinere narkotika. Han efterlod derved en stor gruppe misbrugere, der ikke uden videre kunne slippes. Man så sig nødsaget til at revidere den officielle ret restriktive metadonbehandlinspolitik. Københavns kommune anmodede om medvirken ved behandling at 124 at hans misbrugere med det formål at nedtrappe disse patienter. Der blev ihast organiseret midlertidige ambulatorier iførste halvdel af Det viste sig imidlertid vanskeligere at nedtrappe patienterne end antaget hvilket skabte stor uro blandt behandlere ikøbenhavn. Der var stor usikkerhed om hvilken holdning samfundet skulle indtage i metadonbehandlingsspørgsmålet. Medarbejderne i dissse ambulatorier t_3

15 ønskede behandlingsvirksomheden fortsat, mens Københavns Kommune ikke ønskede at medvirke hertil. I aug 1979 dannede de den selvejende, privatdrevne institution "Forsøgsklinikken til behandling af stofmisbrugere "efter at Sundhedsstyrelsen og indenrigsministeriet havde givet grønt lys dertil under visse betingelser bl.a. krav om " forsvarlig ledelse og rimelig kontrol af patienterne herunder socialpædagogisk bistand ". I 1984 blev klinikken opdelt i to selvejende institutioner. Overlæge Cornelius Stuip dannede "Forsøgsklinikken" (den nuværende klinik i Classensgade), der siden f ik kommunal overenskomst, mens speciallæge i psykiatri og senere overlæge ved Anstalten ved Herstedvester Preben Freitag sammen med læge Keld Gufler dannede "Ambulatoriet for Stofmisbrugere" med hjemsted i Turesensgade. Ambulatoriet blev drevet uden offentlige tilskud alene ved patienternes egenbetaling. Til denne klinik blev siden tilknyttet læge Poul Brix (1985), Flemming Mandrup Nielsen (1986), Benny Vittrup Jensen (febr. 1987) og Jan Roland Petersen (febr.89). Ambulatoriet blev d revet under Preben Freitags Iedelse og lægerne var ansatte med fast måneds!øn. I august 1988 opretttede Keld Gufler og Poul Brix en selvstændig klinik, Lykkeshøjklinikken, på Amager. lfebr. 199O etablerede Jan Roland Petersen og Benny Vittrup Jensen Lægeklinikken Broen primært med hjemsted på Nørrebro senere på Østerbro. Efter embedslæge Torben Børglum Madsens pensionering fra stadslægeembedet i 1990 (hvor han bl.a. havde haft ansvar for narkobehandlingsområdet)blev han tilknyttet Ambulatoriet for Stofmisbrugere. I marts 1991 blev læge Finn Olsen tilknyttet Lægeklinikken Broen. NUVÆRENDE STATUS: Der eksisterer således nu 3 (4) på mange måder forskellige privatdrevne klinikker. De drives af ialt 8 læger der sammenlagt varetager behandlingen af omkring 500 patientersvarendetil Iidt overen fjerdedel (500/1744!,af alle metadonbehandlede patienter i Storkøbenhavn. 1) Ambulatoriet for Stofmisbrugere (1983): Preben Freitag, Flemming Mandrup Nielsen, Torben Børglum Madsen. Turesensgade 1 1 kld, 1368 København K L4

16 2l Lykkeshøjklinikken (1988): Keld Gufler og Poul Brix Engelandsvej 1-23OO København S 3) Lægeklinikken Broen (1990): Benny Vittrup Jensen, Jan Roland Pedersen og Finn Olsen Faksegade O0 Københ avn Ø. (4) Herudover ligger det private ambulatorium i Classensgade (1984) ledet af Cornelius Stuip, der har indgået samarbejdsaftale med Københavns kommune. Her sker udleveringen af metadon på hverdage hovedsageligt på klinikken, med weekendudlevering fra apotek. Herudover drives den stort set efter de samme principper som de andre privatklinikker, men med en betydeligt højere driftspris pr. patient (ca kr.pr. måned). LÆGEKLINIKKEN BROEN. DANNELSE OG ETABLERING. Lægeklinikken Broen har eksisteret siden febr.1990 hvor Benny Vittrup Jensen og Jan Roland Petersen etablerede denne ilejede lokaler på Nørrebro som en selvstændig klinik. Ambitionen var at opbygge et lægeligt drevet ambulant behandlingstilbud til opiatmisbrugere i en udadrettet, funktionel klinikstruktur med speciel vægtning på den sociale dimension. For at styrke den udadgående kontakt blev lægesekretærfunktionen prioriteret højt Der blev indført bånddiktafon, skrivemaskine og kopieringsmaskine, anskaffet telefon samt indført obligatorisk standardiseret journal. For at styrke den sociale dimension blev socialrådgiver Jan Jensen et halvt år efter etableringen senere i sept.199o tilknyttet klinikken. På grund af øgede udgifter og ønske om at holde patienternes klinikbetaling nede på et rimeligt niveau blev klinikken i marts 1991 udvidet med Læge Finn Olsen. I marts 1992 konsoliderede klinikken sig ved atkøbe større, lysere, mere venlige og velegnede lokaler på Østerbro. Ved lokalekøbet blev klinikken omdannet til et anpartsselskab. Klinikken er herefter pligtig til at få foretaget extern revision af regnskabetved autoriseret revisor. Der er endvidere dag til dag bogføringspligt. t_5

17 KONTAKT: Adresse: Lægeklinikken Broen Aps, Faksegade 17 kld, 21OO København Ø. Telefon: Personale: Læge Jan Roland Petersen. Konsultation Mandage Konsultationstelefon fra hjemmet: , Læge Benny Vittrup Jensen. Konsultation Tirsdage Konsultationstelefon fra hjemmet: , Læge Finn Olsen. Konsultation Onsdage Konsultationstelefon fra hjemmet: , Socialrådgiver Jan Jensen. Konsultation 3-4 gange om måneden Efter aftale med lægerne. Lægesekretær Birgitte Rasborg (mandage og tirsdage) og Gitte Kofoed (onsdage). Udenfor klinikåbningstiden mandage, tirsdage og onsdage er der telefonsvarer i klinikken. Her kan beskede r fra f.eks. diverse myndigheder indtales. Patienterne kan udenfor konsultationsaftenerne opnå lægekontakt på fastlagte telefontider pe udleverede telefonnumre på lægernes hjemmeadresser. Her er ligeledes tilkoblet en telefonsvarer således at der altid kan opnås kontakt. Ændringer i patienternes medicinordinationer kan dog kun foretages efter direkte kontakt med lægerne. Da der er en bred søgning til klinikken udleveres telefon- L6

18 numrene kun til patienter i behandling, apotekere, myndigheder og samarbejds- grupper iøvrigt. G R U P P E P RAKS'SS TÆ U KTU R : Klinikken f ungerer som en gruppepraksis hvor den enkelte læge fungerer autonomt med en patientgruppe Fig.4. STRUKTUR Lægeklinikken Broen under den fælles klinikstruktur med fælles faciliteter og fælles brug af socialrådgiver. Lægeligf sef har den enkelte læge eneansvar for sine patienter. Da det er vor erfaring med disse patienter at behandlingen forudsætter et ret indgående kendskab til patienten foretages der ikke intervention i en patientbehandling fra de andre læger i klinikken uden efter nærmere aftale. Patienterne tilknyttes den enkelte læge på samme måde som gruppe 1 sikrede patienter i almen praksis er tilknyttet den praktiserende læge. PERSONALE Rengøring Sekretærer Socialrådgiver Lægeklinikken DRIFT Lokaler lnventar Gæld Vedligeholdelse Daglig drift Løn etc. Patienter BVJ 9/92 ARBEJDSBYRDE og ØKONOMI: A rb ejd stid s h es kr ive ls e : Ved et patientgrundlag på omkring 7O omfatter det ugentlige arbejde for lægen alene omkring 35 timer eller 2 timer pr. patient pr. måned. Heri er indeholdt den direkte patientkonfrontation med den faste ugentlige konsultation (ca. 8 timer) samt, ved specielt komplicerede, tidskrævende patientproblemer (indvisitation, børnesag I, sociale problemer etc) yderligere en konsultationsdag (ca. 1 gang månedligt, 1 time ugl.). Dertil kommer den daglig telefontid fra hjemmet (4timer ug!.), telefonordinationer dels efter konsultationen (4 timer) dels efter administrative ændringer aftalt itelefontiden lca.2 timer ugl.), personalemøde 1-2 gange månedligt (ca. 2 timer ugl.), løbende lægekonferencer om patientbehandling t7

19 og klinikdrift (mindst 2 timer ug!.), møder med andre instanser (f.eks. uropatruljen, apotekere, andre behandlingsinstitutioner, socialforvaltninger etc.) (1 gang månedligt ca. 1 time ugl.), regnskab og klinikdrift (4-5 timer ugl.), skriverier, ajourføring af computerbaseret database, opgørelser etc. etc (3-4 timer ugl.), transport til konsultation og møder (2 timer ugl.). Økonomi: Driftsudgifter: De største udgiftspostet er personalelønninger(sekretær, socialrådgiver, revisor, rengøring, sekuritasvagt) og husleje, varme og administrationsudgifter til ejerlejlighed. Hertil kommer nyanskaffelser af inventar, renteudgifter og afdrag på kassekredit, og løbende driftsudgifter iform forsikringer, af telefon såvel i klinikken som ihjemmet, kaffe og rengøringsmidler, kontorartikler, inventar, bil og benzinudgifter etc. etc. Driftsudgifterne udgør ca. 60o/o af indtægterne. Det skattepligtigt overskud eller løn til lægen bliver herefter svarerende til en timeløn på ca. 100 kr. Brugerbetaling: Patienterne er selvbetalende med en fast månedlig ydelse til klinikken på 4OO kr. Systemet bygger på en art selvforsikring idet patienterne iperioder isvingende grad kræver resourcer fra læge og socialrådgiver. Således vil mindre arbejdsintensive patienter betale for resourcekrævende patienter. Det er lykkedes at fastholde patienternes betaling til klinikdriften på aoo kr. gennem de sidste 2% år. Behandlingen burde være dækket af sygesikringen eller det offentlige f.eks. ved overenskomst. Bortset fra, at nogle af patienterne ikøbenhavns Amt får behandlingen betalt, har det offentlige ikke villet betale behandlingen. MOTTVATTON og MÅ\SÆTN NG: Vor motivation bæres af et lægeligt og socialt engagement i en lægeligt og socialt forsømt patientgruppe. Det er personligt tilfredsstillende at opbygge en velfungerende klinik præget af vore visioner om et efter de økonomiske omstændigheder anstændigt og fungerende behandlingstilbud til denne patientgruppe af ældre, recidiverende (kroniske) misbrugere. Motivationen bæres af en målsætning opsat på et efter vor mening realistisk ambitionsniveau. 1-8

20 At rehabititere,og resocialisere recidiverende (kroniske) heroinmisbrugere,,,:,,,:,,,,, l_9

Januar g3. lndledning 23.01.93. At studere sygdomsfænomener uden høger er som. at sejle på et hav uden søkort. s/ef ikke at tage ud at se.,/e.

Januar g3. lndledning 23.01.93. At studere sygdomsfænomener uden høger er som. at sejle på et hav uden søkort. s/ef ikke at tage ud at se.,/e. Ambulant langtidsmetadonbehandling af ældre, kronisk recidiverende opiatmisbrugere i Storkøbenhavn i lægeligt drevne private misbrugsklinikker i Storkøbenhavn. Foredrag ved s,pecql!?gg Be^nny vittrup Jensen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17

Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17 Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17 Adresse: Lægeambulatoriet Broen, Faksegade 17 kld. 2100 København Ø. Tlf. 3542 6144, Fax: 4635 9593. Fax: 3542 6143 Institutionsnummer

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Lille doktor hvad nu?

Lille doktor hvad nu? Lille doktor hvad nu? Dilemmaer fra den daglige klinik Præsentation: Pressechef Flemming Platz Redaktion: Lene Caspersen og Thomas Fuglsang 1. Kim er blevet stillet noget i udsigt Kim har snakket med sin

Læs mere

Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis

Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis STOF nr. 22, 2013 Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis - Det kan volde problemer for patienter i substitutionsbehandling at skifte præparat. I Viborg har man arbejdet med at lette processen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Behandlingscenter/Rusmiddelcenter Odense Projektansvarlig Børn i familier med stofmisbrug Projektleder Styrket indsats

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1. Heroinbehandling Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.2010 1 Indhold (Varighed ca. 90 min (incl. pause 15 min.)) Baggrund

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed 2010 Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne STOFMISBRUG 2020 status og fremtid for behandlingen 200313 Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed, SDU Gastroenheden, Hvidovre Hospital ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere