Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015"

Transkript

1 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

2 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning Hvem er Statens It? Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden og dennes leverandør Definition af et projekt Bestilling af et Kundeprojekt Overordnet procesbeskrivelse Projektets fase 1: Initiering (før opstart) Aktiviteter Milepæl Projektets fase 2: Gennemførsel (undervejs) Aktiviteter Milepæl Projektets fase 3: Idriftsættelse (afslutning) Aktiviteter Milepæl Projektets fase 4: Afslutning (evaluering) Aktiviteter Milepæl Specifikt om mindre projekter Definition på små projekter Processen Formelle krav 11 3 Projektorganisering 12

3 Side 3 af 12 1 Indledning 1.1 Hvem er Statens It? Statens It blev etableret som en styrelse i Finansministeriets koncern i Statens It skal: skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten. tiltrække og fastholde it-medarbejdere ved at danne en attraktiv it-arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og specialisering. drive it-omkostningerne ned ved at samle driften af mange ministeriers it og høste stordriftsfordelene ved at sammenlægge og standardisere systemer. Styrelsen har således ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten. Statens It leverer it-services til cirka brugere fra omkring 55 forskellige styrelser/institutioner m.m. med størstedelen i følgende ministerområder: Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Uddannelses- og Forskningsministeriet Undervisningsministeriet Løbende sker der forretningsmæssige, organisatoriske eller systemmæssige forandringer hos kunderne, som kræver større ændringer eller tilpasninger i infrastruktur eller brugeradministration. Disse ændringer melder kunden ind til Statens It som et projekt. Formålet med denne vejledning er at give en introduktion til, hvordan ansvarsfordelingen er mellem dig som Kunde og os som Statens It. Det vil sige, hvad er typisk jeres rolle og opgaver og hvilke opgaver varetager Statens Its projektleder for jer både i relation til jeres forretning og jeres evt. 3. parts leverandører. Først følger i 1.2. en kort version af guide til opstart af et projekt i samarbejde med Statens It. I kapitel 2 uddybes dette i en grundigere beskrivelse af kundeprojektprocessen. 1.2 Kort om projekter Når du skal have udviklet et nyt system, opgraderet et eksisterende system, eller når der sker organisatoriske ændringer hos jer skal der opstartes et projekt hos Statens It. Et projekt i Statens It starter, når du som kunde indmelder et projekt i Statens Its sagsbehandlingssystem på Serviceportalen eller ved at ringe til servicedesken på tel.:

4 Side 4 af 12 Efter modtagelse af en bestilling, tildeler Statens It altid en projektleder til projektet, som bliver kundens kontaktpunkt hos Statens It. Projektlederen indkalder til et opstartsmøde med Kunden (og dens leverandør) med henblik på at få opgaven specificeret og høre kundens forventning til tidsplan. På mødet drøftes også en dokumentpakke, som kunden og dennes leverandør skal udfylde og returnere til Statens It (der bliver typisk brugt tid på at gennemgå forventninger til specielt driftsdokumentation). Denne projektpakke skal sikre, at Statens It, kunden og kundens leverandør i forbindelse med etablering af nye løsninger får afstemt forventningerne samt udtrykt alle ønsker, behov, sammenhænge og begrænsninger. På mødet afklares, hvem der er kundens projektleder, spilleregler for korrespondance, hvem som skal være cc på mails m.m. samt også, hvem der har prokura til godkendelse af prisoverslag hos kunden. Efter opstartsmødet fremsender Statens It projektpakken til udfyldelse. Skal der bygges systemer eller laves ændringer i systemer, er det vigtigt, at Statens It får driftsdokumentationen inden opstart af gennemførselsfasen (se projektmodellen side 6). Tit kan gennemførselsfasen ikke påbegyndes, før driftsdokumentationen er afleveret, fordi det er her at kunden (og dennes leverandør) specificerer hvad Statens It skal lave. Efter opstartsmødet fremsendes også en projektbeskrivelse og et prisoverslag til kunden. Projektbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af projektets indhold, milepæle, foreløbige tidsplan m.m. Prisoverslaget specificerer pris på hardware, licenser, medgået tid m.m. Overslaget er ikke et fastpristilbud, men et bedste bud på en pris på dette tidspunkt. Kunden skal godkende både projektplan og overslag, inden Statens It kan igangsætte projektet. Tager projektet længere tid end forventet, eller ændrer kunden i den aftalte projektplan og introducerer nye opgaver, fremsender Statens It en afvigelsesanmodning til overslaget, der viser den ændrede økonomi. Kunden skal også godkende afvigelsesanmodningen. Når kunden har godkendt overslaget og projektbeskrivelsen, igangsættes projektet formelt. Det vil sige, at projektlederen begynder at lave bestillinger og organisere projektudførslen internt. Efter modtagelse af driftsdokumentationen igangsættes gennemførelsesfasen. Statens It anbefaler, at der løbende afholdes møder med Kunden, og at der indgås en aftale om mødekadence. Statusmøder kan afholdes som telefon- eller Lyncmøder. Projektmodellen side 6 viser, hvordan projektet bevæger sig fra initiering og gennemførsel over idritssættelse til afslutning.

5 Side 5 af 12 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden og dennes leverandør For at lykkes med levering af Kundeprojekter anvender Statens It en struktureret og standardiseret proces, som skal sikre: Overholdelse af aftaler indgået med kunderne vedrørende projekter, så leverancer sker til aftalt tid, pris og kvalitet samt til kundens tilfredshed. En fælles forståelse imellem Statens It og kunderne om hvordan samarbejdet skal være under forløbet. En afstemning af de forventninger der er til jer som kunden, kundens leverandørs og Statens Its leverancer. 2.1 Definition af et projekt Statens It definerer følgende som projekter: Udvikling af et nyt system, opgradering af et eksisterende system, interne flytninger, ressortændringer, etablering af trådløst netværk og visse andre mere komplekse opgaver. Typisk er det kunden, der varetager den overordnede projektstyring. Det vil sige, kunden koordinerer kundens egne aktiviteter, leverandørens aktiviteter og Statens Its aktiviteter. Statens Its projektleder varetager projektledelse af de tekniske opgaver, som Statens It skal gennemføre i samarbejde med Kunden og Kundens leverandør. Ønsker Kunden at Statens It skal varetage den overordnede projektstyring, kan dette også aftales. Som et udgangspunkt kan projekter kategoriseres som følger: Omfatter leverancer fra flere teams i Statens It Små projekter er < 80 timer Store projekter er >= 80 timer eller udgør en høj risiko Kunden har specificeret det som et projekt Størrelsen af projektet afklares på opstartsmødet. Små projekter på mindre end 80 timer beskrives i kapitel Bestilling af et Kundeprojekt Det kan anbefales at kunden ringer til Statens Its servicedesk (tel: ), og beder om at der oprettes en sag vedr. et projekt, og at de gerne vil kontaktes af en projektleder. Alternativt kan man oprette en sag på Serviceprotalen (Statens Its servicedesk). 2.3 Overordnet procesbeskrivelse Kundeprojektprocessen inddeles i fire faser: Initiering (før opstart), Gennemførsel (undervejs), Idriftsættelse (afslutning) og Afslutning (opfølgning og evaluering). Næste diagram viser processen med aktiviteter og milepæle, som udføres og følges for hver fase, fra det tidspunkt, at Statens It har modtaget en bestilling på et kundeprojekt. Hver fase beskrives mere detaljeret i de næste afsnit.

6 Side 6 af 12

7 Side 7 af Projektets fase 1: Initiering (før opstart) Formålet med denne fase er at forstå og afdække kundebehovet, beskrive projektet (leverancer, tid, timer) og sluttelig give kunden et prisoverslag og en projektbeskrivelse eller projektaftale Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Initieringsfasen: Aktivitet Kundebestilling via Serviceportalen Visitering Afklaring: - Opstartsmøde - Teknisk visitering Via Statens Its Serviceportal eller telefon bestiller kunden et kundeprojekt. Det registreres i HP Service Manager som en SD sag. Kunden beskriver baggrund, krav og ønsket leverancer. Statens It visiterer internt og allokerer en projektleder til projektet. Projektlederen hos Statens It indkalder til et opstartsmøde for at afdække kundebehovet og afstemme forventningerne. Mødedeltagere er: kundens projektleder, Statens Its projektleder og eventuelt: systemleverandørens projektleder, en it-arkitekt og relevante teknikere fra Statens It. Der kan være behov for flere afklaringsmøder afhængig af projektets kompleksitet. Ved små opgaver (< 80 timer) kan man nøjes med et telefonopkald eller mailveksling. Projektpakke til og fra kunden Introduceres ved opstartsmødet af Statens Its projektleder. Projektpakken indeholder de dokumenter, som kunden (og dennes leverandør) er ansvarlig for at udfylde, inden projektet går i gang. Dokumenterne revideres og suppleres løbende undervejs i projektet. Men noget af informationen skal som minimum udfyldes. Det er kunden, som er ansvarlig for indholdet i dokumenterne. Statens It kan være behjælpelig med at udfylde dem. Projektbeskrivelse På basis af opstartsmødet og informationerne i projektpakken udarbejder Statens Its projektleder en projektbeskrivelse til de større projekter. For mindre projekter under 80 timer udarbejdes en projektaftale. Projektbeskrivelsen indeholder information om leverancer, milepæle, timeestimat, overslag på økonomi, infrastruktur komponenter, som vil påvirke driftsomkostningerne, risikovurdering, forventninger til kundens leverancer, projektorganisation og forudsætninger. Projektaftalen indeholder beskrivelse af leverancen, tids- og aktivitetsplan samt et overslag på økonomi. En projektaftale kan være en mail, som gemmes på SD sagen. Indholdet i projektbeskrivelsen afstemmes med og revideres af kundens projektleder. Prisoverslag På basis af projektbeskrivelsen afgiver Statens It et prisoverslag indeholdende pris på etablering og den løbende drift. Efter Kundens godkendelse af prisoverslaget, kan projektet igangsættes.

8 Side 8 af Milepæl Initieringsfasen afsluttes, når kundens projektleder har godkendt prisoverslaget og projektbeskrivelsen eller projektaftalen. 2.5 Projektets fase 2: Gennemførsel (undervejs) Formålet med denne fase er at levere de aftalte leverancer i projektbeskrivelsen og klargøre driften til at modtage og drifte løsningen. Et typisk eksempel på leverancer kan være: Analyse og design af infrastruktur Etablering af infrastruktur Udrulning af pakker til PCere Tilpasninger af infrastruktur efter kundens funktions- og performance test Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Gennemførselsfasen: Aktivitet Internt opstartsmøde samt statusmøder Oprettelse af interne opgavebestillinger Detaljeret projektplan Projektlederen indkalder til et opstartsmøde med de tildelte projektdeltagere, som skal udføre opgaven. Kundens projektleder kan deltage på mødet for at fortælle om baggrund og formål med projektet. Statens Its projektleder sørger for, at der løbende afholdes eksterne statusmøder med kunden, og interne statusmøder med projektdeltagerne. Afholdelse af statusmøder gælder de store projekter. På basis af den godkendte projektbeskrivelse opretter Statens Its projektleder opgavebestillinger til diverse interne teams. På basis af opstartsmødet udarbejdes en mere detaljeret projektplan. Det er Statens Its projektleder, som udarbejder en projektplan for Statens Its leverancer. Det er kundens projektleder, som er ansvarlig for at udarbejde en overordnet projektplan, som inkluderer kundens egne aktiviteter, leverandørens aktiviteter og Statens Its aktiviteter. Det er dermed kunden, som er ansvarlig for at konsolidere alle tre planer, med mindre andet er aftalt. Løsning gennemføres Problemlog føres og håndteres Statusafrapportering Afvigelsesanmodning Planen følges, løsning etableres og testes i Statens It. Ved større kritiske projekter fører Statens Its projektleder log med eventuelle problemer, som måtte opstå. Det afklares med kunden, hvordan problemerne håndteres. Det kan afstedkomme en afvigelsesanmodning. Løbende afgives status til kundens projektleder om, hvordan det går med leverancerne, milepælene og tidsforbruget. Der rapporteres desuden om risici for afvigelser og for eventuelle afvigelser, der er indtrådt. Hyppighed og form aftales med Kunden. Løbende og i samråd med kundens projektleder revideres planen. Forekommer der afvigelser fra projektbeskrivelsen, betyder dette ofte et øget tidsforbrug, som har dermed indflydelse på Kundens budget. Derfor udarbejder Statens Its projektleder en afvigelsesanmodning, som beskriver årsagen til afvigelser og ændringer i leverancer,

9 Side 9 af 12 Aktivitet tidsforbrug og øget økonomi. Afvigelsesanmodningen skal godkendes af Kunden, og vil derefter danne et tillæg til den aftalte projektbeskrivelse og økonomi. Kundetest Driftsdokumentation Efterhånden som leverancerne er klar bliver de testet funktionelt og performancemæssigt af kunden. Hvis der opstår problemer med Infrastrukturen, står Statens It for fejlsøgning og tilpasning af egne leverancer. Som resultat af testen revideres driftsdokumentationen i samarbejde mellem Kunden og Statens It. Som udgangspunkt vil løsningen ikke blive idriftsat uden driftsdokumentation Milepæl Gennemførselsfasen afsluttes, når kundens projektleder har godkendt testen, og Statens It har godkendt driftsdokumentationen og ændringsanmodningen (RFC) om at gå i drift. 2.6 Projektets fase 3: Idriftsættelse (afslutning) Formålet med denne fase er at sætte løsningen i drift, og løsningen kan tages i brug hos kunden. I denne fase følges op på, at løsningen kører uden problemer og nedetid. Statens Its driftsorganisation er klar til at supportere for Kundens regning baseret på tidsforbrug, hvis der skulle opstå driftsproblemer. Når driftsprøven er bestået, overgår løsningen til normal drift, og evt. it-problemer (incidents) løses herefter ifht. aftalte SLA (service level agreements), dvs. løsningstider, reaktionstider, oppetider m.m. som er aftalt i Kundeaftalen. Prisen for disse it-problemer (incidents) er inklusiv i betalingen for servere og fagapplikationsdrift Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Idriftsættelsesfasen: Aktivitet Idriftsættelse Driftsprøve Statens Its projektleder informerer internt i Statens It om idriftsættelsen, så driftsorganisationen er vidende herom og er klar til at supportere. Herefter sættes leverancen i produktion og kan tages i brug af Kunden. I en periode på 4 uger, defineret som driftsprøveperiode, kører løsningen i drift, og kunden og Statens It holder øje med, at det kører fejlfrit. Evt. problemer meldes af Kunden ind til Statens It via Servicedesken, men projektlederen er klar, hvis der skulle opstå fejl, som kan løses af projektdeltagerne. I driftsprøveperioden afregnes evt. it-problemer (incidents) efter medgået tid. For at driftsprøven kan afsluttes, er det vigtigt at Kunden (og Kundens leverandør) har leveret den aftalte driftsdokumentation. Det er kun med en opdateret dokumentation, at Statens It kan overtage ansvaret for systemet, og det kan gå i drift. Idriftsættelsesperioden kan derfor forlænges indtil dokumentationen er afleveret til Statens It. Når driftsprøveperioden er afsluttet meddeler Statens Its driftsansvarlige, at driftsprøven er godkendt. Projektlederen meddeler Kunden, at driftsprøven er godkendt. Hvis der er mindre udeståender, udarbejdes en udestående liste,

10 Side 10 af 12 Aktivitet som kan køres som næste fase i projektet eller som en ny bestilling. Change Management I driftsprøveperioden sørger Statens Its projektleder for at Change Management processen følges, hvorved ændringer til driftsmiljøet skal godkendes. Der er mulighed for emergency ændringer, hvis noget haster og er kritisk. Statens It varetager denne aktivitet Milepæl Idriftsættelsesfasen afsluttes, når Statens Its driftsansvarlige har godkendt driftsprøven. Fra det punkt er Statens It formel driftsansvarlig for aftalte services, og målingerne indgår i serviceafrapporteringerne. 2.7 Projektets fase 4: Afslutning (evaluering) Formålet med denne fase er at lukke administrativt for projektet og udføre en evaluering af, hvordan det gik, så Statens It (og Kunden) kan lære af eventuelle fejl Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Evalueringsfasen: Aktivitet Evaluering For projekter > 80 timer sender Ressource Manager et spørgeskema til Kundens projektleder. For projekter mellem 80 og 200 timer kan der desuden afholdes et evalueringsmøde, hvis der har været udfordringer med leverancerne i projektforløbet. For større projekter over 200 timer afholdes et evalueringsmøde med kunden. Mødet starter med en status på hvordan det gik med leveringen af leverancer, i forhold til aftalt tid og estimeret tidsforbrug. På mødet tales også om, hvad der gik godt, og hvad man kunne have gjort bedre. Der afholdes også et internt møde i Statens It med relevante interessenter med samme indhold som kundemødet, men med mulighed for mere internt rettede forhold. Læringspunkter Læringspunkter opsamles internt i Statens It til inspiration og kontinuerlig forbedring af projektledelse og projektprocessen Milepæl Fasen afsluttes med en mail til kundens projektleder om, at projekter er afsluttet. 2.8 Specifikt om mindre projekter Definition på små projekter Små kundeprojekter omfatter komplekse opgaver, som er på mindre end 80 timer, og vedrører f.eks. mindre systemopgraderinger, mindre flytninger, trådløst netværk m.m.

11 Side 11 af Processen Processen for bestilling og levering af små kundeprojekter er den samme som for store projekter: Formelle krav Ved små projekter indgår Statens It en projektaftale med Kunden i stedet for en projektbeskrivelse. Projektaftalen indeholder beskrivelse af leverancen, tidsestimat samt overslag på økonomi. Projektaftalen kan være en mail til kunden, som kunden efterfølgende godkender. Er der afvigelser til projektaftalen aftales og godkendes det også via mail med kunden. Ved små projekter er der ingen krav om detaljeret projektplan, problemlog, statusrapportering, evaluering og opsamling af læringspunkter. Kunden kan dog aftale med Statens It, at disse krav også indgår i bestillingen ved behov. Øvrige aktiviteter i processen er lig med aktiviteter for store projekter.

12 Side 12 af 12 3 Projektorganisering Ved større projekter over 200 timer kan der etableres en projektorganisation der indeholder et styringsled ovenpå projektet en projektstyregruppe. Nedennævnte diagram viser en projektorganisation for større projekter inkl. projektstyregruppe, med de eskalationsveje der er aftalt i Kundeaftalen. Det kan skaleres ned ved mindre projekter. Roller Projektleder Projektteam Projektstyregruppe Statusmøde Kundestyregruppe Har ansvar for at styre projektet. Kundens projektleder har overordnet projektstyringsansvar for hele projektet, inklusiv leverancerne fra eventuelle leverandører og fra Statens It. Leverandørens og Statens Its projektleder har ansvar for styring af leverancerne fra respektive organisation. De refererer til kundens projektleder. Kundens projektledere kan uddelegere ansvaret for hele projektet til Statens Its projektleder, men det skal gøres klart ved opstart af projektet. Er deltagere, som indgår i projektet hos hhv. kunden, leverandøren og fra Statens It. Bestående af ledelsesrepræsentanter for henholdsvis kunden, Statens It og eventuelle leverandører fra kunden. Kundens projektleder afrapportere status på projektet og har mulighed for at eskalere og bede om ressourcer eller beslutninger ved afgivelser. Anden eskalationsmulighed, hvis styregruppen har behov for ressourcer eller beslutninger, som er udover dens egne beføjelser. Her deltager It driftspartner og kundens IT-ansvarlig/it-koordinator. Roller og ansvar er beskrevet i kundeaftalekompleksets bilag 3a. Tredje eskalationsmulighed, hvis Statusmøde niveauet har behov for ressourcer eller beslutninger, som er udover deres egne beføjelser. Her deltager bl.a. Kundechef fra Statens It og kundens aftaleansvarlige. Roller og ansvar er beskrevet i kundeaftalekompleksets bilag 3a. Mødefrekvens i projektorganisationen aftales ved projektopstart.

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

SOS Forums. Projektkonference

SOS Forums. Projektkonference SOS Forums Projektkonference Den gode projektoverdragelse Hvordan sikrer man en god overdragelse fra projekt til drift, set fra en modtagers perspektiv..? Med fokus på den projekt-tekniske forankring og

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Optimering af Service Desken i morgen. pluk de lavthængende frugter

Optimering af Service Desken i morgen. pluk de lavthængende frugter Optimering af Service Desken i morgen pluk de lavthængende frugter Claus Bay Eriksen April 2013 Hvad er god Servicedeskledelse i 2013 ->? Giver relevant information om, hvad der foregår Opsøger selv information

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Banedanmark Morten Simonsen Eltel Networks A/S Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Sektionschef,

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Region Syddanmark Areal 12.255 km 2 Befolkningstal 1,2 mio. indbyggere Ansatte ca. 25.000

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer Coop Danmark ServicePortal Implementering og erfaringer Julie, Peter og Lisbeth SIDE 1 Indhold Om Coop Baggrund og formål Lisbeth Projektet og erfaringer Peter Arbejdet i ServiceDesk Julie Effekt i ServiceDesk

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet

Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet v/driftschef Birgit Hansen Indlæg på IT-drift 2014 konferencen D. 30. 1 AGENDA 1. Statens It mission, vision og pejlemærker 2. Hvor kommer vi fra

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere