Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015"

Transkript

1 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

2 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning Hvem er Statens It? Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden og dennes leverandør Definition af et projekt Bestilling af et Kundeprojekt Overordnet procesbeskrivelse Projektets fase 1: Initiering (før opstart) Aktiviteter Milepæl Projektets fase 2: Gennemførsel (undervejs) Aktiviteter Milepæl Projektets fase 3: Idriftsættelse (afslutning) Aktiviteter Milepæl Projektets fase 4: Afslutning (evaluering) Aktiviteter Milepæl Specifikt om mindre projekter Definition på små projekter Processen Formelle krav 11 3 Projektorganisering 12

3 Side 3 af 12 1 Indledning 1.1 Hvem er Statens It? Statens It blev etableret som en styrelse i Finansministeriets koncern i Statens It skal: skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten. tiltrække og fastholde it-medarbejdere ved at danne en attraktiv it-arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og specialisering. drive it-omkostningerne ned ved at samle driften af mange ministeriers it og høste stordriftsfordelene ved at sammenlægge og standardisere systemer. Styrelsen har således ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten. Statens It leverer it-services til cirka brugere fra omkring 55 forskellige styrelser/institutioner m.m. med størstedelen i følgende ministerområder: Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Uddannelses- og Forskningsministeriet Undervisningsministeriet Løbende sker der forretningsmæssige, organisatoriske eller systemmæssige forandringer hos kunderne, som kræver større ændringer eller tilpasninger i infrastruktur eller brugeradministration. Disse ændringer melder kunden ind til Statens It som et projekt. Formålet med denne vejledning er at give en introduktion til, hvordan ansvarsfordelingen er mellem dig som Kunde og os som Statens It. Det vil sige, hvad er typisk jeres rolle og opgaver og hvilke opgaver varetager Statens Its projektleder for jer både i relation til jeres forretning og jeres evt. 3. parts leverandører. Først følger i 1.2. en kort version af guide til opstart af et projekt i samarbejde med Statens It. I kapitel 2 uddybes dette i en grundigere beskrivelse af kundeprojektprocessen. 1.2 Kort om projekter Når du skal have udviklet et nyt system, opgraderet et eksisterende system, eller når der sker organisatoriske ændringer hos jer skal der opstartes et projekt hos Statens It. Et projekt i Statens It starter, når du som kunde indmelder et projekt i Statens Its sagsbehandlingssystem på Serviceportalen eller ved at ringe til servicedesken på tel.:

4 Side 4 af 12 Efter modtagelse af en bestilling, tildeler Statens It altid en projektleder til projektet, som bliver kundens kontaktpunkt hos Statens It. Projektlederen indkalder til et opstartsmøde med Kunden (og dens leverandør) med henblik på at få opgaven specificeret og høre kundens forventning til tidsplan. På mødet drøftes også en dokumentpakke, som kunden og dennes leverandør skal udfylde og returnere til Statens It (der bliver typisk brugt tid på at gennemgå forventninger til specielt driftsdokumentation). Denne projektpakke skal sikre, at Statens It, kunden og kundens leverandør i forbindelse med etablering af nye løsninger får afstemt forventningerne samt udtrykt alle ønsker, behov, sammenhænge og begrænsninger. På mødet afklares, hvem der er kundens projektleder, spilleregler for korrespondance, hvem som skal være cc på mails m.m. samt også, hvem der har prokura til godkendelse af prisoverslag hos kunden. Efter opstartsmødet fremsender Statens It projektpakken til udfyldelse. Skal der bygges systemer eller laves ændringer i systemer, er det vigtigt, at Statens It får driftsdokumentationen inden opstart af gennemførselsfasen (se projektmodellen side 6). Tit kan gennemførselsfasen ikke påbegyndes, før driftsdokumentationen er afleveret, fordi det er her at kunden (og dennes leverandør) specificerer hvad Statens It skal lave. Efter opstartsmødet fremsendes også en projektbeskrivelse og et prisoverslag til kunden. Projektbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af projektets indhold, milepæle, foreløbige tidsplan m.m. Prisoverslaget specificerer pris på hardware, licenser, medgået tid m.m. Overslaget er ikke et fastpristilbud, men et bedste bud på en pris på dette tidspunkt. Kunden skal godkende både projektplan og overslag, inden Statens It kan igangsætte projektet. Tager projektet længere tid end forventet, eller ændrer kunden i den aftalte projektplan og introducerer nye opgaver, fremsender Statens It en afvigelsesanmodning til overslaget, der viser den ændrede økonomi. Kunden skal også godkende afvigelsesanmodningen. Når kunden har godkendt overslaget og projektbeskrivelsen, igangsættes projektet formelt. Det vil sige, at projektlederen begynder at lave bestillinger og organisere projektudførslen internt. Efter modtagelse af driftsdokumentationen igangsættes gennemførelsesfasen. Statens It anbefaler, at der løbende afholdes møder med Kunden, og at der indgås en aftale om mødekadence. Statusmøder kan afholdes som telefon- eller Lyncmøder. Projektmodellen side 6 viser, hvordan projektet bevæger sig fra initiering og gennemførsel over idritssættelse til afslutning.

5 Side 5 af 12 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden og dennes leverandør For at lykkes med levering af Kundeprojekter anvender Statens It en struktureret og standardiseret proces, som skal sikre: Overholdelse af aftaler indgået med kunderne vedrørende projekter, så leverancer sker til aftalt tid, pris og kvalitet samt til kundens tilfredshed. En fælles forståelse imellem Statens It og kunderne om hvordan samarbejdet skal være under forløbet. En afstemning af de forventninger der er til jer som kunden, kundens leverandørs og Statens Its leverancer. 2.1 Definition af et projekt Statens It definerer følgende som projekter: Udvikling af et nyt system, opgradering af et eksisterende system, interne flytninger, ressortændringer, etablering af trådløst netværk og visse andre mere komplekse opgaver. Typisk er det kunden, der varetager den overordnede projektstyring. Det vil sige, kunden koordinerer kundens egne aktiviteter, leverandørens aktiviteter og Statens Its aktiviteter. Statens Its projektleder varetager projektledelse af de tekniske opgaver, som Statens It skal gennemføre i samarbejde med Kunden og Kundens leverandør. Ønsker Kunden at Statens It skal varetage den overordnede projektstyring, kan dette også aftales. Som et udgangspunkt kan projekter kategoriseres som følger: Omfatter leverancer fra flere teams i Statens It Små projekter er < 80 timer Store projekter er >= 80 timer eller udgør en høj risiko Kunden har specificeret det som et projekt Størrelsen af projektet afklares på opstartsmødet. Små projekter på mindre end 80 timer beskrives i kapitel Bestilling af et Kundeprojekt Det kan anbefales at kunden ringer til Statens Its servicedesk (tel: ), og beder om at der oprettes en sag vedr. et projekt, og at de gerne vil kontaktes af en projektleder. Alternativt kan man oprette en sag på Serviceprotalen (Statens Its servicedesk). 2.3 Overordnet procesbeskrivelse Kundeprojektprocessen inddeles i fire faser: Initiering (før opstart), Gennemførsel (undervejs), Idriftsættelse (afslutning) og Afslutning (opfølgning og evaluering). Næste diagram viser processen med aktiviteter og milepæle, som udføres og følges for hver fase, fra det tidspunkt, at Statens It har modtaget en bestilling på et kundeprojekt. Hver fase beskrives mere detaljeret i de næste afsnit.

6 Side 6 af 12

7 Side 7 af Projektets fase 1: Initiering (før opstart) Formålet med denne fase er at forstå og afdække kundebehovet, beskrive projektet (leverancer, tid, timer) og sluttelig give kunden et prisoverslag og en projektbeskrivelse eller projektaftale Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Initieringsfasen: Aktivitet Kundebestilling via Serviceportalen Visitering Afklaring: - Opstartsmøde - Teknisk visitering Via Statens Its Serviceportal eller telefon bestiller kunden et kundeprojekt. Det registreres i HP Service Manager som en SD sag. Kunden beskriver baggrund, krav og ønsket leverancer. Statens It visiterer internt og allokerer en projektleder til projektet. Projektlederen hos Statens It indkalder til et opstartsmøde for at afdække kundebehovet og afstemme forventningerne. Mødedeltagere er: kundens projektleder, Statens Its projektleder og eventuelt: systemleverandørens projektleder, en it-arkitekt og relevante teknikere fra Statens It. Der kan være behov for flere afklaringsmøder afhængig af projektets kompleksitet. Ved små opgaver (< 80 timer) kan man nøjes med et telefonopkald eller mailveksling. Projektpakke til og fra kunden Introduceres ved opstartsmødet af Statens Its projektleder. Projektpakken indeholder de dokumenter, som kunden (og dennes leverandør) er ansvarlig for at udfylde, inden projektet går i gang. Dokumenterne revideres og suppleres løbende undervejs i projektet. Men noget af informationen skal som minimum udfyldes. Det er kunden, som er ansvarlig for indholdet i dokumenterne. Statens It kan være behjælpelig med at udfylde dem. Projektbeskrivelse På basis af opstartsmødet og informationerne i projektpakken udarbejder Statens Its projektleder en projektbeskrivelse til de større projekter. For mindre projekter under 80 timer udarbejdes en projektaftale. Projektbeskrivelsen indeholder information om leverancer, milepæle, timeestimat, overslag på økonomi, infrastruktur komponenter, som vil påvirke driftsomkostningerne, risikovurdering, forventninger til kundens leverancer, projektorganisation og forudsætninger. Projektaftalen indeholder beskrivelse af leverancen, tids- og aktivitetsplan samt et overslag på økonomi. En projektaftale kan være en mail, som gemmes på SD sagen. Indholdet i projektbeskrivelsen afstemmes med og revideres af kundens projektleder. Prisoverslag På basis af projektbeskrivelsen afgiver Statens It et prisoverslag indeholdende pris på etablering og den løbende drift. Efter Kundens godkendelse af prisoverslaget, kan projektet igangsættes.

8 Side 8 af Milepæl Initieringsfasen afsluttes, når kundens projektleder har godkendt prisoverslaget og projektbeskrivelsen eller projektaftalen. 2.5 Projektets fase 2: Gennemførsel (undervejs) Formålet med denne fase er at levere de aftalte leverancer i projektbeskrivelsen og klargøre driften til at modtage og drifte løsningen. Et typisk eksempel på leverancer kan være: Analyse og design af infrastruktur Etablering af infrastruktur Udrulning af pakker til PCere Tilpasninger af infrastruktur efter kundens funktions- og performance test Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Gennemførselsfasen: Aktivitet Internt opstartsmøde samt statusmøder Oprettelse af interne opgavebestillinger Detaljeret projektplan Projektlederen indkalder til et opstartsmøde med de tildelte projektdeltagere, som skal udføre opgaven. Kundens projektleder kan deltage på mødet for at fortælle om baggrund og formål med projektet. Statens Its projektleder sørger for, at der løbende afholdes eksterne statusmøder med kunden, og interne statusmøder med projektdeltagerne. Afholdelse af statusmøder gælder de store projekter. På basis af den godkendte projektbeskrivelse opretter Statens Its projektleder opgavebestillinger til diverse interne teams. På basis af opstartsmødet udarbejdes en mere detaljeret projektplan. Det er Statens Its projektleder, som udarbejder en projektplan for Statens Its leverancer. Det er kundens projektleder, som er ansvarlig for at udarbejde en overordnet projektplan, som inkluderer kundens egne aktiviteter, leverandørens aktiviteter og Statens Its aktiviteter. Det er dermed kunden, som er ansvarlig for at konsolidere alle tre planer, med mindre andet er aftalt. Løsning gennemføres Problemlog føres og håndteres Statusafrapportering Afvigelsesanmodning Planen følges, løsning etableres og testes i Statens It. Ved større kritiske projekter fører Statens Its projektleder log med eventuelle problemer, som måtte opstå. Det afklares med kunden, hvordan problemerne håndteres. Det kan afstedkomme en afvigelsesanmodning. Løbende afgives status til kundens projektleder om, hvordan det går med leverancerne, milepælene og tidsforbruget. Der rapporteres desuden om risici for afvigelser og for eventuelle afvigelser, der er indtrådt. Hyppighed og form aftales med Kunden. Løbende og i samråd med kundens projektleder revideres planen. Forekommer der afvigelser fra projektbeskrivelsen, betyder dette ofte et øget tidsforbrug, som har dermed indflydelse på Kundens budget. Derfor udarbejder Statens Its projektleder en afvigelsesanmodning, som beskriver årsagen til afvigelser og ændringer i leverancer,

9 Side 9 af 12 Aktivitet tidsforbrug og øget økonomi. Afvigelsesanmodningen skal godkendes af Kunden, og vil derefter danne et tillæg til den aftalte projektbeskrivelse og økonomi. Kundetest Driftsdokumentation Efterhånden som leverancerne er klar bliver de testet funktionelt og performancemæssigt af kunden. Hvis der opstår problemer med Infrastrukturen, står Statens It for fejlsøgning og tilpasning af egne leverancer. Som resultat af testen revideres driftsdokumentationen i samarbejde mellem Kunden og Statens It. Som udgangspunkt vil løsningen ikke blive idriftsat uden driftsdokumentation Milepæl Gennemførselsfasen afsluttes, når kundens projektleder har godkendt testen, og Statens It har godkendt driftsdokumentationen og ændringsanmodningen (RFC) om at gå i drift. 2.6 Projektets fase 3: Idriftsættelse (afslutning) Formålet med denne fase er at sætte løsningen i drift, og løsningen kan tages i brug hos kunden. I denne fase følges op på, at løsningen kører uden problemer og nedetid. Statens Its driftsorganisation er klar til at supportere for Kundens regning baseret på tidsforbrug, hvis der skulle opstå driftsproblemer. Når driftsprøven er bestået, overgår løsningen til normal drift, og evt. it-problemer (incidents) løses herefter ifht. aftalte SLA (service level agreements), dvs. løsningstider, reaktionstider, oppetider m.m. som er aftalt i Kundeaftalen. Prisen for disse it-problemer (incidents) er inklusiv i betalingen for servere og fagapplikationsdrift Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Idriftsættelsesfasen: Aktivitet Idriftsættelse Driftsprøve Statens Its projektleder informerer internt i Statens It om idriftsættelsen, så driftsorganisationen er vidende herom og er klar til at supportere. Herefter sættes leverancen i produktion og kan tages i brug af Kunden. I en periode på 4 uger, defineret som driftsprøveperiode, kører løsningen i drift, og kunden og Statens It holder øje med, at det kører fejlfrit. Evt. problemer meldes af Kunden ind til Statens It via Servicedesken, men projektlederen er klar, hvis der skulle opstå fejl, som kan løses af projektdeltagerne. I driftsprøveperioden afregnes evt. it-problemer (incidents) efter medgået tid. For at driftsprøven kan afsluttes, er det vigtigt at Kunden (og Kundens leverandør) har leveret den aftalte driftsdokumentation. Det er kun med en opdateret dokumentation, at Statens It kan overtage ansvaret for systemet, og det kan gå i drift. Idriftsættelsesperioden kan derfor forlænges indtil dokumentationen er afleveret til Statens It. Når driftsprøveperioden er afsluttet meddeler Statens Its driftsansvarlige, at driftsprøven er godkendt. Projektlederen meddeler Kunden, at driftsprøven er godkendt. Hvis der er mindre udeståender, udarbejdes en udestående liste,

10 Side 10 af 12 Aktivitet som kan køres som næste fase i projektet eller som en ny bestilling. Change Management I driftsprøveperioden sørger Statens Its projektleder for at Change Management processen følges, hvorved ændringer til driftsmiljøet skal godkendes. Der er mulighed for emergency ændringer, hvis noget haster og er kritisk. Statens It varetager denne aktivitet Milepæl Idriftsættelsesfasen afsluttes, når Statens Its driftsansvarlige har godkendt driftsprøven. Fra det punkt er Statens It formel driftsansvarlig for aftalte services, og målingerne indgår i serviceafrapporteringerne. 2.7 Projektets fase 4: Afslutning (evaluering) Formålet med denne fase er at lukke administrativt for projektet og udføre en evaluering af, hvordan det gik, så Statens It (og Kunden) kan lære af eventuelle fejl Aktiviteter Her kommer en tjekliste med de aktiviteter, der er indeholdt i Evalueringsfasen: Aktivitet Evaluering For projekter > 80 timer sender Ressource Manager et spørgeskema til Kundens projektleder. For projekter mellem 80 og 200 timer kan der desuden afholdes et evalueringsmøde, hvis der har været udfordringer med leverancerne i projektforløbet. For større projekter over 200 timer afholdes et evalueringsmøde med kunden. Mødet starter med en status på hvordan det gik med leveringen af leverancer, i forhold til aftalt tid og estimeret tidsforbrug. På mødet tales også om, hvad der gik godt, og hvad man kunne have gjort bedre. Der afholdes også et internt møde i Statens It med relevante interessenter med samme indhold som kundemødet, men med mulighed for mere internt rettede forhold. Læringspunkter Læringspunkter opsamles internt i Statens It til inspiration og kontinuerlig forbedring af projektledelse og projektprocessen Milepæl Fasen afsluttes med en mail til kundens projektleder om, at projekter er afsluttet. 2.8 Specifikt om mindre projekter Definition på små projekter Små kundeprojekter omfatter komplekse opgaver, som er på mindre end 80 timer, og vedrører f.eks. mindre systemopgraderinger, mindre flytninger, trådløst netværk m.m.

11 Side 11 af Processen Processen for bestilling og levering af små kundeprojekter er den samme som for store projekter: Formelle krav Ved små projekter indgår Statens It en projektaftale med Kunden i stedet for en projektbeskrivelse. Projektaftalen indeholder beskrivelse af leverancen, tidsestimat samt overslag på økonomi. Projektaftalen kan være en mail til kunden, som kunden efterfølgende godkender. Er der afvigelser til projektaftalen aftales og godkendes det også via mail med kunden. Ved små projekter er der ingen krav om detaljeret projektplan, problemlog, statusrapportering, evaluering og opsamling af læringspunkter. Kunden kan dog aftale med Statens It, at disse krav også indgår i bestillingen ved behov. Øvrige aktiviteter i processen er lig med aktiviteter for store projekter.

12 Side 12 af 12 3 Projektorganisering Ved større projekter over 200 timer kan der etableres en projektorganisation der indeholder et styringsled ovenpå projektet en projektstyregruppe. Nedennævnte diagram viser en projektorganisation for større projekter inkl. projektstyregruppe, med de eskalationsveje der er aftalt i Kundeaftalen. Det kan skaleres ned ved mindre projekter. Roller Projektleder Projektteam Projektstyregruppe Statusmøde Kundestyregruppe Har ansvar for at styre projektet. Kundens projektleder har overordnet projektstyringsansvar for hele projektet, inklusiv leverancerne fra eventuelle leverandører og fra Statens It. Leverandørens og Statens Its projektleder har ansvar for styring af leverancerne fra respektive organisation. De refererer til kundens projektleder. Kundens projektledere kan uddelegere ansvaret for hele projektet til Statens Its projektleder, men det skal gøres klart ved opstart af projektet. Er deltagere, som indgår i projektet hos hhv. kunden, leverandøren og fra Statens It. Bestående af ledelsesrepræsentanter for henholdsvis kunden, Statens It og eventuelle leverandører fra kunden. Kundens projektleder afrapportere status på projektet og har mulighed for at eskalere og bede om ressourcer eller beslutninger ved afgivelser. Anden eskalationsmulighed, hvis styregruppen har behov for ressourcer eller beslutninger, som er udover dens egne beføjelser. Her deltager It driftspartner og kundens IT-ansvarlig/it-koordinator. Roller og ansvar er beskrevet i kundeaftalekompleksets bilag 3a. Tredje eskalationsmulighed, hvis Statusmøde niveauet har behov for ressourcer eller beslutninger, som er udover deres egne beføjelser. Her deltager bl.a. Kundechef fra Statens It og kundens aftaleansvarlige. Roller og ansvar er beskrevet i kundeaftalekompleksets bilag 3a. Mødefrekvens i projektorganisationen aftales ved projektopstart.

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: juli 2016 Sagsbehandler: boju Tlf. +4548126131 Administrativ kontraktstyringsstrategi i Allerød

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Proces for Serviceintroduktion. DokumentID / Dokumentnr / p

Proces for Serviceintroduktion. DokumentID / Dokumentnr / p Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.04 Serviceintroduktion It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Serviceintroduktion Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

ITA-konferencen 2009. Projektchef: Martin Pedersen. Sikkerhed fra vugge til grav

ITA-konferencen 2009. Projektchef: Martin Pedersen. Sikkerhed fra vugge til grav ITA-konferencen 2009 Projektchef: Martin Pedersen Sikkerhed fra vugge til grav Hvorfor sikkerhed initielt Sund fornuft Bidrager til at etablere overblik Bidrager til en stringent styring af informationssikkerheden

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 05-05-204 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5. BEREGNINGSMODEL... 7 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Servicedesk JAST/december 2015

Servicedesk JAST/december 2015 JAST/december 2015 Formål Formålet med dette dokument er, at give styregruppen for IT Center Fyn en beskrivelse af, hvordan supportsager håndteres efter etableringen af en, samt en forklaring af de begreber

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Pionerer inden for offentlig administration

Pionerer inden for offentlig administration Sammenlægning af organisationen -ITIL som fundament Pionerer inden for offentlig administration 05-11-2007 Agenda Præsentation -de 7 forvaltninger Sammenlægning af it-funktioner I forvaltningerne På tværs

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere