Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver"

Transkript

1 Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver Med udgangspunkt i selskabsreformen, vil nærværende artikel behandle nye og overordnede perspektiver for så vidt angår egne aktier og tilbagekøbsprogrammer både med et teoretisk såvel som et empirisk afsæt. En korrekt måde at opgøre værdien af et aktietilbagekøb (der svarer til udbytte) vil blive introduceret og anvendt for danske Large og Mid Cap selskaber, mens selskabslovens nye muligheder ifm. egne aktier også vil blive analyseret empirisk. Endelig vil det blive diskuteret, hvorledes egne aktier behandles efter den særlige finansselskabsret, samt hvilke iagttagelseshensyn egne aktier fordrer ifm. overtagelsestilbud. Af cand.merc.jur Alexander Kielland, Horten 48 Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

2 Den historiske forestilling om beskyttelse af kapitalen mod angreb er med selskabsreformen afløst af en mere angelsaksisk inspireret tankegang. (Waterloo 1815) Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver 49

3 Et ejerregister ville ifølge både betænkningen og bemærkningerne sikre gennemsigtighed omkring et selskabs besiddelse af egne aktier, alt imens eventuelle misbrugstilfælde vil blive omfattet ligeretsgrundsætningen og generalklausulerne i selskabsloven. 1. Selskabsreformen ift. egne aktier Med den nu efterhånden velkendte selskabsreform in mente, har den danske lovgivning klart bevæget sig mod den angelsaksiske anskuelse af kapitalbeskyttelse, og væk fra den såkaldte kapitalbeskyttelsesdoktrin. Paradigmeskiftet kom klart til udtryk via ændringen af kapitaldirektivet 1 i, og blev efterfølgende tilsluttet af både det danske moderniseringsudvalg 2 og dernæst i selve selskabsloven (SL) 3. Således kom der fokus på shareholder value tankegangen, herunder hensynet til en efficient udlodning, samt løbende at kunne tilpasse kapitalstrukturen på en optimal og fleksibel måde. De rigoristiske muligheder for at erhverve egne aktier blev liberaliseret qua ophævelsen af 10 pct.-grænsen, jf. SL 196 forudsætningsvist, da eventuelle frie midler alligevel kunne udloddes til aktionærerne som dividende uden at skade kreditorernes tillid til selskabet. Nyt var deslige, at bestyrelsen nu kunne bemyndiges til at erhverve egne aktier i en tidsbegrænset periode op til 5 år (modsat de tidligere 18 måneder), jf. SL 198 og dette synes ikke at have mindsket aktionærkontrollen, da aktionærer, der ønsker en mere aktiv rolle i selskabet, kan fastholde hidtidig praksis om en årlig fornyelse, samt begrænse erhvervelsen til bestemte formål. Et ejerregister ville ifølge både betænkningen og bemærkningerne 4 sikre gennemsigtighed omkring et selskabs besiddelse af egne aktier, alt imens eventuelle misbrugstilfælde vil blive omfattet ligeretsgrundsætningen og generalklausulerne i selskabsloven. Udover de i SL kap. 12 indeholdende rammer og betingelser for, at et selskab kan erhverve egne aktier, er det et krav, at sådanne erhvervelser er forsvarlige under de givne omstændigheder og på det givne tidspunkt, jf. SL 115, nr. 5 og 118, stk. 2, der pålægger det centrale ledelsesorgan løbende at sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. Overordnet ændredes synet på kapitalbeskyttelse i den selskabsretlige regulering sig fra at favorisere en ex ante tilgang (baseret på forbud/restriktioner, hvor gerningsindholdet er ganske præcist defineret) til en ex post tilgang (hvor retsfaktum forfattes bredere), da man rent selskabsretligt overordnet har bevæget sig væk fra forbud og mod retsstandarder som forsvarlighed mv Fortolkning og beregning af aktietilbagekøb Historisk har køb af egne aktier som måde at udbetale kapital til aktionærerne været anvendt meget sparsomt. Igennem 80 erne og 90 erne var der således meget få selskaber, der benyttede sig systematisk af metoden. Topdanmark var et af de få danske selskaber, der i den sidste del af 90 erne havde en veldefineret og aktiv politik på området. I den omtalte periode har der dog været opkøb af egne aktier, men begrundelserne herfor har ikke været ønsket om udlodning til aktionærerne. Derimod har tilbagekøbene ofte været begrundet af hensyn til aktiens likviditet eller værdiansættelse, af hensyn til udstedte aktieoptioner til ansatte eller begrundet i ønsket om at anvende egne aktier som betalingsmiddel ved akkvisitioner. Begrundelser, der alle Figur 1: Beholdning af egne aktier (interval), 9.1% 5.5% 3.6% 10.9% 9.1% 12.7% 49.1% 0 pct. 0-2 pct. 2-4 pct. 4-6 pct. 6-8 pct. Kilde: Kielland (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse, Cand.merc. kandidatafhandling ved Juridisk Institut, CBS. indebærer at beholdningen af egne aktier er midlertidig og ikke permanent, og dermed ikke et reelt alternativ til udbytte. 7 Tilbagekøb af egne aktier kan under visse forudsætninger herunder fraværet af investorskatter virke nøjagtigt som udbytte, endda med den fordel, at et tilbagekøb giver aktionærerne den fordel, at de selv bestemmer om og hvornår de vil realisere deres aktier og en mulig kursgevinst eller -tab. Såfremt alle aktionærerne sælger en pro rata andel af deres aktier, er der ikke nogen forskel på udbyttebetaling og aktietilbagekøb. I situationen med aktietilbagekøb på pro rata basis, ejer alle aktionærer efter tilbagekøbet reelt samme procentandel af selskabet (og har fået udbetalt samme kontantbeløb), som hvis der var blevet udbetalt udbytte. Aktionærer, der f.eks. grundet skattemæssige overvejelser ikke ønsker at få deres udbetaling fra selskabet, og dermed vælger ikke at sælge deres aktier, øger derved deres ejerandel i selskabet. Dette svarer således til, at disse personer ved traditionel udbyttebetaling anvender udbyttet til at købe aktier og dermed øge deres ejerandel i selskabet. Med fuld viden om selskabets tilbagekøbspolitik kan alle aktionærer som udgangspunkt sikre sig status quo, hvad enten der udbetales udbytte eller tilbagekøbes egne aktier. Den finansielle litteratur angående tilbagekøb er primært centreret omkring signalerings-, principal/agent- og skatteforhold, hvortil korrekte opgørelsesmetoder for, hvordan værdien af aktietilbagekøb kan (og bør!) måles er sjældne. En sådan opgørelsesmetode for den del af aktietilbagekøb, der reelt svarer til udbytte, er central ift. værdiansættelse, modeller for discounted cashflows, forudsigeligheden af aktieafkast, og eventstudier. Henset til de adskillige formål med køb af egne aktier, kan et simpelt eksempel illustrere, at ikke alle tilbagekøb skal betragtes som udlodning, såfremt det antages at udbytte definitorisk ikke ændrer ved den forholdsmæssige ejerandel blandt de eksisterende aktionærer: Hvis et selskab tilbagekøber egne aktier 50 Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

4 og efterfølgende forærer disse til medarbejderne/ledelsen, er dette præcis det samme som, at selskabet anvender samme beløb til at give en kontant bonus til medarbejderne/ledelsen, hvorefter medarbejderne/ledelsen anvender bonussen til at købe aktier fra eksisterende aktionærer i selskabet. Fra aktionærernes synsvinkel er realiteten blot, at aktionærerne sælger aktierne til medarbejderne/ledelsen, mens selskabet betaler. Efter samme logik vil et selskab, der tilbagekøber egne aktier og anvender dem som betaling for en akkvisition svare til, at de eksisterende aktionærer sælger deres aktier til targetselskabets aktionærer, mens det overtagende selskab betaler. I alle tilfælde er de eksisterende aktionærers ejerandel i selskabet reduceret for kontanter, hvilket næppe kan betegnes som udlodning til aktionærer på samme måde som udbytte. Dermed skal den del af et aktietilbagekøb, der svarer til udbytte, opgøres som nettotilbagekøbet efter, at der er korrigeret for aktietilbagekøb til brug for optionsprogrammer, akkvisitioner og/eller andre forretningsmæssige dispositioner. Dog kan man først være sikker på, at der med tilbagekøbet reelt er tale om udbetaling til aktionærerne når de tilbagekøbte aktier er annulleret Status med egne aktier En nyligt udarbejdet kandidatafhandling 9 kvantificerer brugen og værdien af egne aktier, fsva. danske Large og Mid Cap selskaber. 10 Af afhandlingen fremgår, at den nye selskabslov og det bagvedliggende opgør med kapitalbeskyttelsesdoktrinen, ikke har medført en større andel egne aktier, der ultimo fortsat lå omkring de 3 pct. af aktiekapitalen i gennemsnit (på tværs af samtlige sektorer) og dermed ikke i nærheden af den tidligere 10 pct.-grænse. Se tabel 1. Uddybende for ultimo (hvor SL s kap. 12 om egne aktier var trådt i kraft 11 ), fremgår den procentuelle beholdning af egne aktier i forskellige intervaller af figur 1. Interessant i denne sammenhæng er, at der i pågældende år (kun) er 9 pct., der har en beholdning på mere end den forhenværende 10 pct.-grænse. Se figur 1. Den samlede markedsværdi af hhv. nettotilbagekøbet og annullationen af egne aktier fremgår af figur 2 på efterfølgende side. Det bemærkes, at værdien af nettotilbagekøb og annullation af egne aktier i år, i alt var ca. 32 mia. DKK, hvilket i et historisk perspektiv er et højt niveau sammenlignet med ældre empiriske analyser, men dog ikke på højde med årene før finanskrisen. 12 I år var der et negativt nettotilbagekøb, dvs. et nettosalg af egne aktier, hvormed der ikke overraskende ses en sammenhæng mellem virksomhedernes udlodningspolitik og de samfundsøkonomiske konjunkturer. Med andre ord tyder det på, at egne aktier bliver købt og solgt aktivt i takt med det enkelte selskabs performance og mulighed for at optage lånefinansiering (der i var mere begrænset). Det skal dog bemærkes, at traditionelt udbytte ikke fremgår af figur 2 på efterfølgende side. I relation til figur 3 på efterfølgende side bemærkes, at ganske få sektorer bidrager til ovenfor nævnte markedsværdier. Således er det kun finans-, industri- og sundhedsplejesektoren, der overordnet og konsekvent udlodder værdi til sine aktionærer qua tilbagekøb og/ eller annullation af egne aktier. Sundhedspleje- og finanssektoren var ansvarlig for hhv. 55 og 22 pct. af markedsværdien af nettotilbagekøbene og annullationerne, mens industrisektoren (som den tredje mest bidragende sektor) var ansvarlig for 7 pct. 13 Nævneværdigt er deslige, at det overordnet ikke blot er få sektorer, men også få selskaber, som bidrager til ovenfor nævnte markedsværdier. Se figur 3 på efterfølgende side. Tabel 1: Gns. af ultimo andel af aktiekapital i pct. Energi Finans Industri Materialer Forbrugsgoder Informationsteknologi Konsumentvarer Sundhedspleje Telekommunikation Gns. af alle selskaber 4,9 2,5 3,2 3,0 1,5 4,0 2,7 2,1 0,1 2,7 4,9 2,9 3,2 3,4 3,0 3,6 2,7 2,2 0,1 3,0 4,9 2,9 4,6 3,3 4,5 2,5 2,2 1,8 0,1 2,8 4,9 2,6 0,9 1,8 1,1 1,6 2,1 1,7 0,1 2,0 4,8 4,8 0,7 2,1 1,8 2,3 2,2 1,9 17,7 3,2 Gns. af alle år 4,9 3,1 2,5 2,7 2,4 2,8 2,4 1,9 3,6 2,7 NB: Indelt efter sektor på baggrud af Nasdaq OMX Copenhagens GICS-kode. Kilde: Kielland (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse, Cand.merc. kandidatafhandling ved Juridisk Institut, CBS. Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver 51

5 Figur 2: Markedsværdi af nettokøb og annullation af egne aktier Figur 2: Markedsværdi af nettokøb og annullation af egne aktier , ,0 m DKK , , , , , Total værdi af annullerede aktier 31108, , , , , Total værdi af netto tilbagekøb 19707, , , , , i alt (mdkk) 50815, , , , , Kilde: Kielland (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse, Cand.merc. kandidatafhandling ved Juridisk Institut, CBS. Figur 3: Markedsværdi af netto tilbagekøb og annullation af egne aktier (fordelt efter branche) Figur 3: Markedsværdi af netto tilbagekøb og annullation af egne aktier (fordelt efter branche) m DKK Energi Finans Forbrugs- Industri Info.- Konsumentvarer Materialer Sundheds- Telekom. Energi Finans Forbrugsgoder goder Industri Informationsteknologi teknologi Konsumentvarer Materialer Sundhedspleje Telekommunikation Total værdi af netto tilbagekøb Total værdi af annullerede aktier i alt Kilde: Kielland (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse, Cand.merc. kandidatafhandling ved Juridisk Institut, CBS. 52 Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

6 Modsat antallet af nettotilbagekøb i undersøgelsesperioden, er annullation af egne aktier mindre hyppigt forekommende. Det fremgår af tabel 2, at der i undersøgelsesperioden har været 55 annullationer. Bemærkelsesværdigt er, at disse annullationer er fordelt på kun 27 selskaber dvs. omtrendt halvdelen af de analyserede Large og Mid Cap selskaber. Dette synes ikke af meget, især henset til, at mange af selskaberne blot har annulleret egne aktier ét enkelt år i den femårige undersøgelsesperiode, mens kun 14 ud af de 27 selskaber havde annulleret egne aktier mere end én gang. Sagt anderledes er der få virksomheder, der systematisk og kontinuerligt benyttede sig af muligheden for at annullere egne aktier hvilket især var Novo Nordisk, William Demant, ØK, Lundbeck, Royal Unibrew, Jyske Bank, Top Danmark, IC Companys og Alm. Brand. Se tabel 2. Af omtalte afhandling følger endvidere, at 94 pct. 14 af danske Large og Mid Cap selskabers bestyrelser i blev bemyndiget til at købe egne aktier hvilket stemmer overens med tidligere rutinemæssig praksis blandt de større selskaber ifm. den ordinære generalforsamling mens kun 24 pct. af de afgivede bemyndigelser blev givet for en femårig periode. SL har således ikke hindret aktionærer, der ønsker en mere aktiv rolle i selskabet, at fastholde hidtidig praksis om en årlig fornyelse af bemyndigelsen. Aktionærernes mulighed for at begrænse erhvervelsen til bestemte formål og opstille yderligere betingelser er dog ikke anvendt i praksis, da alle bemyndigelser blev givet blankt, dvs. at bemyndigelserne ikke indeholdt andre krav/betingelser end dem, der kræves af SL. 15 Ligeledes var DSV (stort set) det eneste selskab, hvor købsprisen kun må afvige med 5 pct. ift. børskursen, mens de alle resterende selskabers købskurs kan afvige med 10 pct., hvormed der synes at være lagt en ikke utålelig øvre grænse for niveauet af eventuelt retsstridige erhvervelser ift. ligeretsgrundsætningen, hvis der købes til overkurs. Allerede omtalte afhandling 16 finder endvidere belæg for, at 79 pct. af danske Large og Mid Cap selskaber i opretholdt 10 pct.- grænsen i deres bemyndigelse, og derved bevarede indholdet af den gamle retstilstand fsva. den procentuelle grænse selvom dette for mange selskaber givetvis skyldes lovgivningsmæssig uopmærksomhed og/eller behovet for at signalere en mere stram kapital- og udlodningspolitik i trænge tider. 17 Alene derfor synes den tidligere eksplicitte lovfastsatte 10 pct.-grænse netop at have været overflødig. Af de 21 pct. der har udnyttet de mere fleksible rammer, har omtrendt halvdelen af selskaberne (9 pct. af alle de analyserede selskaber) erhvervet aktier ud over den forhenværende 10 pct.-grænse, hvormed der umiddelbart har været et behov for en sådan øget fleksibilitet, uden at dette har været markant. Samlet synes kreditorhensynet således at have været overvurderet, da selskaberne selv må formodes at kunne tilgodese deres egne interesser via bemyndigelsens grænser. Dermed har det ændrede kapitaldirektivs (og den nye selskabslovs) hensyn til økonomisk effektivitet, i form af muligheden for en fleksibel kapital- og udlodningsstruktur, vist sig velbegrundet. Parallelt hermed ses, at sel- Tabel 2: Antal år, hvor egne aktier er annulleret (i perioden -) Novo Nordisk 5 William Demant 4 Østasiatiske Kompagni 4 Lundbeck 4 Royal Unibrew 3 Jyske Bank 3 Top Danmark 3 IC Companys 3 Alm. Brand 3 Coloplast 2 DSV 2 Ringkjøbing Landbobank 2 GN Store Nord 2 Danisco 2 SimCorp 1 Flügger B 1 FLSmidth & Co 1 Formuepleje Epikur 1 Schouw & Co. 1 Formuepleje Penta 1 Sydbank 1 Novozymes 1 Tryg 1 Bang & Olufsen 1 D/S Norden 1 NKT Holding 1 Nordea 1 Hovedtotal 55 Kilde: Kielland (2011): Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse, Cand.merc. kandidatafhandling ved Juridisk Institut, CBS. NB: selskaber, der har annulleret egne aktier flere gange på et år, er kun blevet talt med én gang i pågældende år. Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver 53

7 Udover de klassiske børsretlige hensyn ifm. handel med egne aktier, skal det af takeover-direktivets art. 2(1) litra a, bemærkes, at tilbud fremsat af udstederselskabet, ikke skal anses for et overtagelsestilbud, hvorfor kravene i art. 6(2) om udarbejdelse og offentliggørelse af et tilbudsdokument ikke skal iagttages af udstederselskabet. skaberne i undersøgelsesperioden justerer deres nettotilbagekøb i takt med konjunkturerne, hvormed selskaberne netop får nytte af at kunne tilpasse deres kapitalstruktur løbende på en optimal og fleksibel måde, modsat via de formelle og rigide kapitalnedsættelses- og kapitalforhøjelsesregler Egne aktier og overtagelsesforsøg Overordnet har den nye SL medført en række konsekvensændringer i bl.a. værdipapirhandelsloven (VHL). 19 Ifølge VHL 31, stk. 5, 1. pkt. skal der medregnes stemmerettigheder, som knytter sig til selskabets egne aktier, ved vurderingen af om der er kontrol i relation til reglerne om tilbudspligt. Selskabsretligt er det derimod således, at selskabet ikke på generalforsamlingen hvor den mulige kontrol skal udøves kan udøve stemmeret på egne aktier, jf. SL Det må betegnes som problematisk, at paralleliteten mellem SL og VHL er fraveget i VHL 31, især da forskellen ikke forekommer velbegrundet, idet det for den børsretlige vurdering af kontrol må være afgørende, om man har tilstrækkelige aktier og stemmerettigheder til at kunne opnå kontrol på selskabets generalforsamling. Ifølge lovbemærkningerne er fravigelsen fra det selskabsretlige udgangspunkt begrundet ud fra et forudseelighedssynspunkt, idet det anføres, at baggrunden for fravigelsen ift. den selskabsretlige koncerndefinition er erhververnes behov for at kende deres præcise retsstilling ift. hvornår grænserne i stk. 2 og 3 [om bestemmende indflydelse] nås. 21 Havde man ønsket at lægge afgørende vægt på hensynet til forudsigelighed ifm. erhvervelse af noterede aktier, burde man have overvejet at indføre en fast grænse for tilbudspligtens indtræden, modsat de mere eller mindre subjektive grænser for, hvornår legal og defacto kontrol foreligger, jf. VHL 31, stk. 2 og Udover de klassiske børsretlige hensyn ifm. handel med egne aktier, skal det af takeover-direktivets 23 art. 2(1) litra a, bemærkes, at tilbud fremsat af udstederselskabet, ikke skal anses for et overtagelsestilbud, hvorfor kravene i art. 6(2) om udarbejdelse og offentliggørelse af et tilbudsdokument ikke skal iagttages af udstederselskabet. Børsnoterede selskaber skal dermed ikke ved et tilbagekøb, udarbejde og offentliggøre et tilbudsdokument som det ellers fremgår af VHL 32. Der kan dog med fordel tages udgangspunkt i disse, samt takeoverbekendtgørelsens 24 5 (omhandlende bl.a. tilbudets form og indhold), således at aktionærerne kan danne sig et velbegrundet skøn over tilbudet. Selskaber, der iværksætter et struktureret tilbagekøbsprogram, iagttager dog ofte disse regler selvom dette ikke er påkrævet. 25 Fsva. tilbudspligten for andre aktionærer (end udstederselskabet) ved udstederselskabets køb af egne aktier, har Finanstilsynet udstedt en vejledning, 26 der i væsentlig omfang videreføre den af Københavns Fondsbørs anlagte praksis. Af vejledningens pkt. 3.2 fremgår bl.a. at tilbudspligten ikke udløses, hvis erhvervelse af kontrol sker passivt, hvilket f.eks. er tilfældet når et selskab erhverver egne aktier (eller gennemfører en skæv kapitalnedsættelse) selv om dette medfører, at der sker ændring af den kontrollerende indflydelse i selskabet. I overensstemmelse med VHL 31, stk. 5, 2. pkt. følger det endvidere af nævnte vejledning, at Finanstilsynet efter en konkret vurdering dog har mulighed for at pålægge erhververen at fremsætte et overtagelsestilbud til de resterende aktionærer, hvis forholdet må vurderes som en omgåelse af tilbudspligten. 27 Omgåelse omfatter den situation, hvor en fysisk/juridisk person (som har erhvervet aktier i selskabet uden at blive omfattet af tilbudspligten) påvirker selskabet til at købe egne aktier, og ved fraregning af selskabets beholdning af egne aktier opnår legal og/eller defacto kontrol. 28 Nævneværdigt er tillige omtalte vejlednings pkt. 3.1, hvoraf det fremgår, at en formidlers (market maker eller lead managers) midlertidige erhvervelse af kontrollerende indflydelse, f.eks. qua et tilbagekøbsprogram, ikke udløser tilbudspligt. Dette kræver dog, at der indgås en aftale med formidleren om begrænsning af dennes udøvelse af aktionærrettighederne i selskabet. Det er et krav, at den midlertidige periode skal være af kort varighed (hvilket beror på en konkret vurdering). Alene henset til, at der var hele 94 pct. af danske Large og Mid Cap selskaber, der havde givet bestyrelsen bemyndigelse til at erhverve egne aktier, vil SL 199 få en meget begrænset funktion. Kort skal det nævnes, at bestemmelsen fraviger kravet om bemyndigelse, såfremt købet af egne aktier sker for at undgå betydelig og truende skade f.eks. ifm. med et overtagelsesforsøg hvormed bestyrelsen i sådanne situationer kan handle på egen hånd, dog under ansvar overfor generalforsamlingen og fortsat under iagttagelse af SL Ud over den i praksis begrænsede funktion, antages det endvidere i teorien, at bestyrelsens adgang til at disponere på egen hånd er ganske snæver, idet der dels kræves en situation, hvor manglende handling må antages at påføre selskabet skade, dels at generalforsamlingens godkendelse ikke kan indhentes indenfor de givne tidsmæssige rammer. Ifølge Schans Christensen vil det centrale ledelsesorgan således næppe på egen hånd kunne imødegå et forsøg på overtagelse af kontrollen af selskabet under henvisning til 199, stk Centralt er, at aktietilbagekøb og selskabers beholdning af egne aktier kan anses som et defensivt tiltag, der kræver generalforsamlingens godkendelse, hvis en sådan ordning er indført, jf. neutralitetsreglen i SL 339. Det overordnede formål bestemmelsen er, at aktionærerne og ikke ledelsen skal bestemme, hvorvidt der er tale om et hostile takeover, der i givet fald skal modarbejdes. Rent praktisk formodes dette dog ikke at være relevant, da en sådan ordning nøjagtig ligesom gennembrudsreglen i SL 340 ikke er anvendt i et stort omfang, hvormed bl.a. aktietilbagekøb som udgangspunkt stadig kan anvendes som værn mod hostile takeovers (stik imod EU s filosofi om et marked for corporate control 30 ). Dog fremgår det af pkt i Anbefalingerne for god selskabsledelse, at ledelsen skal afholde sig fra 54 Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

8 at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. 31 Der er en bemærkelsesværdig indre modsætning mellem SL 199 og formålet med takeoverreglerne. Forarbejderne til bestemmelsen anfører blot, at om en betydelig og truende skade foreligger, må bedømmes af selskabets centrale ledelsesorgan under ansvar for generalforsamlingen, 32 hvormed der reelt ikke er taget stilling til problematikken. En regelkonflikt vil foreligge i det sjældne tilfælde, hvor bestyrelsen ikke er bemyndiget på klassisk vis (og dermed gør brug af mulighederne i 199), og hvor generalforsamlingen samtidigt har indført en ordning, jf. SL 339, hvorefter aktionærerne skal bestemme, hvorvidt der er tale om et hostile takeover. Også i en sådan sammenhæng savner 199 en funktion, da 339 ud fra en lex specialis betragtning må antages at vægte højest, da SL 199 har et mere generelt anvendelsesområde og ikke blot omfatter overtagelsestilbud af børsnoterede virksomheder selvom ledelsen bør afholde sig fra at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget, jf. ovenfor nævnte anbefalinger. 5. Tilbagekøb efter forordning 2273/2003 For børsnoterede selskaber har selskabsreformen muliggjort tilbagekøbsprogrammer i større stil, uden at der skal gennemføres successive kapitalnedsættelser. Der findes ikke i SL bestemmelser, der særligt regulerer den måde, hvorpå egne aktier kan erhverves, og det er således ikke foreskrevet, at køb alene kan ske gennem fremsættelse af et pro rata købstilbud til alle selskabets aktionærer om erhvervelse af deres aktier, jf. princippet om fortegningsret i SL 162. Som nævnt i forrige afsnit kunne man dog med fordel tage udgangspunkt i regler, der gælder ved fremsættelse af frivillige overtagelsestilbud efter VHL 32 og takeoverbekendtgørelsens 5. Se hertil Høeg Madsen, 33 der analyserer, hvorvidt forskellige tilbagekøbsmetoder er i overensstemmelse med den selskabsretlige ligeretsgrundsætning, jf. SL Med den efterhånden velkendte forordning 2273/2003, er der fundet en god balance mellem muligheden for at etablere aktietilbagekøbsprogrammer og kravene til overholdelse af børsretlige insiderforskrifter mens tilbagekøb uden for forordningens regler ikke i sig selv indebærer en formodning for, at tilbagekøbet skal betragtes som insiderhandel, jf. forordningens betragtning 2. I lyset af Midtbank-sagens problematik, 35 er det fornuftigt at anvende forordningens muligheder, da selskabet herved ikke skal sandsynliggøre, at der ej var nogen misbrugshensigt ved tilbagekøbet. Werlauff og Hess Thaysen 36 anfører dog (uafhængigt af hinanden), at forordningens rammer for selskabets handlefrihed er ganske snævre, især pga. de mængde- og prismæssige begrænsninger, da der f.eks. ikke kan tilbagekøbes til overkurs, jf. art. 5(1), hvilket er den praktiske hovedregel for strukturerede tilbagekøbsprogrammer. Dertil nævnes det som en væsentlig barriere for anvendelsen af forordningen, at der henset til de mange grunde til at erhverve egne aktier er få legale formål for et tilbagekøb, jf. forordningens art. 3. Netop af denne årsag, skal den bagvedliggende almindelige bemyndigelse haves in mente, da man bør kunne falde tilbage på denne, hvis det efter en periode viser sig, at det tilsigtede tilbagekøb ikke kan effektueres inden for rammerne af forordningen. Ovenfor nævnte afhandling 37 belyser endvidere brugen af tilbagekøbsprogrammer i perioden -, hvor hele 75 pct. af disse 15,- ekskl. moms pr. afregnet lønseddel Kør lønnen på internettet! DanLøn gør det hurtigt, nemt og billigt at køre løn Der er intet startgebyr og ingen løbende abonnementer Systemet overfører automatisk alle betalinger til SKAT, FerieKonto, pensioner m.fl. Du kan helt enkelt overføre beløbene til dit bogføringsprogram Der sker automatisk indberetning til eindkomst Du får gratis support via vores forum Som revisor kan du benytte DanLøn til at køre løn for dine kunder, nemt og billigt Over virksomheder bruger DanLøn. Prøv selv gratis og anonymt! Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver 55

9 programmer har været konstrueret i overensstemmelse med den frivillige safe habour-forordning og dermed ej heller til overkurs, på trods af samtlige bestyrelsers bagvedliggende bemyndigelse til at erhverve aktier 10 pct. over børskursen. Tabel 3 Anvendt safe harbourforordning? Tilbagekøbsprogram indenfor sidste 5 år? ja nej Hovedtotal ja nej Hovedtotal Handelsbegrænsningerne og de få legale tilbagekøbsformål, synes således ikke at være så snævre som først antaget, mens den af Werlauff 38 understregede vigtighed ved at kunne falde tilbage på den almindelige bemyndigelse (hvis det tilsigtede tilbagekøb ikke kan effektueres inden for rammerne af forordningen) ikke bør overdrives. 6. Egne aktier i et finansselskabsretligt perspektiv Overset i den juridiske litteratur er, at Lov om finansiel virksomhed (FIL) 39 13, stk. 3 opretholder den hidtidige restriktive tilgang til erhvervelse af egne aktier for finansielle virksomheder således, at denne type virksomhed fortsat kun kan erhverve maksimalt 10 pct. af deres egne aktier. Bestemmelsen blev indsat 40 som direkte konsekvens af den nye SL og der er således ingen materiel forskel i ordlyden af FIL 13, stk. 3 ift. den gamle AL 48, stk. 1. Dette er et eksempel på, hvorledes FIL enten supplerer eller helt erstatter SL på en række områder, hvilket bl.a. også er tilfældet fsva. FIL s krav til aktiekapital, ledelsesregler, de særlige solvenskrav samt krav til offentlighed ifm. generalforsamlingen. 41 Ifølge visse teoretikere synes der at være tale om en selvstændig retsdisciplin passende benævnt finansselskabsret da den selskabsretlige udskridning har været så omfattende, at Gomards holdning om, at reguleringen af finansielle institutioners i det væsentlige svarer til Aktieselskabslovens, 42 ikke længere holder stik. Angående vedtagelsen af FIL 13, stk. 3, fremgår det (kort) af bemærkningerne, 43 at det som følge af finansielle virksomheders særlige forhold særligt behovet for at sikre finansiel stabilitet, herunder interesserne for indskydere foreslås, at gældende ret videreføres for finansielle virksomheder. Hensynet understøttes indirekte i litteraturen, hvor det anføres, at Særligt i finanssektoren bør der advares mod en ukritisk share-buy-back politik mhp. kapitalnedsættelse, eftersom disse selskabstyper har et betydeligt, ofte stigende, kapitalbehov. 44 Fsva. finansielle virksomheder synes kapitalbeskyttelsesdoktrinen således stadig at være tillagt mere vægt end hensynet til en effektiv udlodningspolitik og det såkaldte emissionssynspunkt (hensynet til løbende og smidigt at kunne tilpasse sin kapitalstruktur), der dannede grundlag for det selskabsretlige paradigmeskift. At de selskabsretlige beslutnings- og reservemæssige garantier ikke blev fundet tilstrækkelig henset til finansielle virksomheders solvensbehov er således årsagen til vedtagelsen af FIL 13, stk. 3. Af FIL 124 fremgår, at virksomhedens bestyrelse og direktion bl.a. skal fastsætte virksomhedens tilstrækkelige basiskapital og individuelle solvensbehov. Yderligere fremgår det, at solvenskravet til pengeinstitutter skal udgøre mindst 8 pct. af de risikovægtede aktiver og ikke-balanceførte poster, samt at basiskapitalen minimum skal udgøre 5 mio. euro. 45 Basiskapitalen har hermed funktion som en sikkerhedsmargin ift. de risici og tab, der kan opstå, og som i givet fald ikke dækkes af pengeinstituttets løbende driftsindtægter og dermed medvirkende til at sikre den omtalte finansielle stabilitet, der var årsagen til vedtagelsen af FIL 13, stk. 3. Basiskapitalen er definitorisk mere vidtgående end den klassiske definition af egenkapital, da den indeholder kapitalelementer, der reelt er fremmedkapital, men som har visse af egenkapitalens karakteristika. Beregningsmæssigt er basiskapitalen tælleren i brøken, når solvensen skal beregnes. 46 Basiskapitalen i pengeinstitutter består groft sagt af summen af kernekapital og supplerende kapital efter der er foretaget visse fradrag, jf. FIL 128. At kapitalbeskyttelsesdoktrinen blev videreført for finansielle virksomheder qua FIL 13, stk. 3 kunne umiddelbart være begrundet i det manglende fradrag for egne aktier i kerne- og dermed i basiskapitalen (som tilfældet er fsva. udbytte, jf. FIL 131), idet et aktietilbagekøb i fraværet af bestemmelsen til en hvis grad ville kunne udhule solvensgraden. 47 Af BEK om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv fremgår dog, at egne aktier ikke skal indregnes som et aktiv i balancen. Hermed skal den resterende aktivmasse kunne opfylde ovennævnte solvenskrav. Målsætningen om at sikre finansiel stabilitet er ikke nævneværdigt forbedret ved at begrænse finansielle virksomheder til maksimalt at kunne erhverve 10 pct. af deres egne aktier (FIL 13, stk. 3), da en sådan sikring allerede følger af solvenskravene og at finansielle virksomheder ikke skal indregne egne aktier som et aktiv på balancen. Uden at 49 (i ovennævnte bekendtgørelse) har gjort FIL 13, stk. 3 illusorisk, synes det reelle behovet for sidstnævnte bestemmelse derved mindre, idet 49 pr. se må antages at regulere interessen for køb af egne kapitalandele. Noter 1 Direktiv /68/EF. 2 Moderniseringsudvalget bestod af en lang række medlemmer med praktisk og/eller teoretisk erfaring fra forskellige råd, foreninger, statslige organer og uni- 56 Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014

Nye danske takeover-regler. v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 Nye danske takeover-regler v/ partner David Moalem Selskabsdagen 2014 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Banen blev kridtet op på ny den 1. juli 2014 3 Takeover-reglerne har

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S Til selskabets aktionærer Herning, marts 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S EDB Gruppen A/S indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16. april 2008 kl. 15.00 på

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016 CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. oktober 2016 Kort introduktion af Abdelmottaleb Doulan Adm. direktør for Cemat A/S og Cemat'70 (og Topsil Semiconductors Sp Z. O.O., Poland) 2 Balance aktiver

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag, 25. oktober 2011, kl. 16.30 på selskabets kontor Banemarksvej 58 2605

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt følgeloven hertil (L 170 og L 171)

Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt følgeloven hertil (L 170 og L 171) Erhvervsudvalget, Erhvervsudvalget L 170 - Bilag 1,L 171 - Bilag 1 Offentligt 19. marts 2009 E&S /che/adf Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere