Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Inden mødet var afleveret fuldmagter fra følgende andelshavere:1.5; 3.3; 4.2; 4.5. Udlejede lejligheder repræsenteret via bestyrelsen: st. 3; 2.2; 2.4. Således var 24 af 36 andelslejligheder repræsenteret svarende til 66,67 %. Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag Ændring af vedtægter forslag 5a 5b: a. I $ 9 ændres 2. afsnit til: Ved fastsættelse af boligafgiftens størrelse skal der betales en årlig ydelse på minimum 4,00 % af hovedstolen på de stående realkreditlån med en årlig stigning på minimum 2,00 %. Da foreningen ikke længere har rentetilpasningslån med årlig tilpasning er den nuværende formulering ikke dækkende. b. I $ 32 indsættes eller næstformanden efter formanden i 2. afsnit således bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis enten formanden eller næstformanden er til stede. 6. Valg til bestyrelsen Trine Frøslev er på valg (modtager genvalg) Helene Roager Petersen er på valg (modtager genvalg) 7. Valg af administrator 8. Valg af revisor 9. Eventuelt

2 Lasse Bank Gadeberg fra Datea startede med at byde de fremmødte velkommen på bestyrelsens vegne, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til de punkter, der var på dagsordenen. Punkt 1: Bestyrelsen foreslog Lasse som dirigent og Trine Frøslev som referent, dette blev enstemmigt vedtaget. Punkt 2: Formand Trine Frøslev gennemgik herefter, hvad der er sket i årets løb. Ved generalforsamlingen i 2008 blev Christian Friis Schaarup (Næstformand), Jeppe Houborg (Kasserer) og Per Dahl Christiansen valgt ind i bestyrelsen, Mie Gade Farsinsen og Jesper Rasmussen blev valgt som suppleanter, mens Trine Frøslev blev valgt som Formand. Der har i løbet af året været 9 bestyrelsesmøder og derudover en del korrespondance over mail. John Gade Steffensen (st. 1) er blevet ansat som foreningens vicevært. Der er købt ny tagventilator til alle beboerne i lejlighederne beliggende i nr. 1 og 2. Den 17. august holdt foreningen deres årlige sommerfest, det var et rigtig godt arrangement med stor opbakning fra beboerne. Bestyrelsen valgte at binde kr. af foreningens penge i 1 år i FIH bank til et årligt afkast på ca kr. svarende til ca. 6 % i rente. Varmtvandsbeholderen er blevet repareret, da den lækkede, og nogle rør er i den forbindelse blevet udskiftet. Hoveddøren, elevatoren samt indgangspartiet er blevet malet. Der er blevet udskiftet tærede nippelrør og muffer i alle lejligheder. Dørtelefonen/kaldeanlægget har der i løbet af året været en del problemer med, men det er blevet repareret og virker nu igen. I modsætning til tidligere år har der ikke været noget salg af lejligheder. Bestyrelsen henstiller til, at det kun er dem, der har tilladelse til at holde på handicappladserne, der benytter dem. Endvidere henstiller bestyrelsen til, at der ikke bliver hensat ting udenfor kælderrummene i kælderen og svalegangene ikke anvendes til opbevaring.

3 Der blev efter beretningen fremstillet det forslag, at der hænges en seddel op i opgangen, hver gang man har bestilt storskrald, hvorpå man skriver datoen for afhentning samt hvad man selv sætter ud, dette gøres for at mindske roderiet omkring bygningen. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. Punkt 3: Revisors påtegnelse på side 3 er lavet uden forbehold og siger, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver. Lasse gennemgik regnskabet post for post. Årets resultat er på kr. Dette skyldes blandt andet et fald i lejeindtægterne i forhold til 2007, hvor foreningen solgte 2 lejligheder. Desuden er der en stigning i Ejendomsskat samt renovation samt i posten El. Sidst kan også nævnes en større stigning i Ren- og vedligeholdelse. Endvidere har foreningen i 2008 ikke fået nogen indtægter som følge af salg af lejligheder, da der ingen salg har været. En af beboerne ville gerne vide, om det kan passe at ventilationsmotorerne på taget skal udskiftes så tit, eller om systemet måske er forkert dimensioneret. Endvidere blev der nævnt at udluftningen på badeværelset piber i nogen af lejlighederne, og at det generelt virker som om der er mere sug på i badeværelset end i køkkenet. Dette er noget bestyrelsen vil undersøge. Der blev endvidere stillet spørgsmål til prisen samt kvaliteten af rengøringen i opgangen, en beboer nævner at gelænderet ikke bliver tørret af hver gang. Bestyrelsen tager en snak med rengøringsfirmaet om dette. Da størstedelen af beboerne har fået penge tilbage for varme, blev der spurgt om det er muligt at nedsætte den månedlige á conto varme, så den kommer til at afspejle det reelle varmeforbrug bedre, dette er muligt og kræver kun, at man kontakter Lasse. Viceværten har haft en VVS-mand ude og kigge på varmtvandsbeholderen og indstillingerne for denne i kælderen, dette blev gjort for at få et overblik over system og se om der var penge at spare. Der blev lavet et par småjusteringer, men alt så udmærket ud, der er sågar natsænkning. Den maksimale andelsværdi er i år opgjort til 1,89 mod 2,41 sidste år, grundet dette markante fald blev det enstemmigt vedtaget at vælge 100 % af andelsværdien. Der henvises til revisorens noter på side 13 i regnskabet, hvoraf det fremgår hvad man skal gøre for at kunne sælge sin lejlighed dyrere. Der blev i forbindelse med vurderingen af ejendommen spurgt, hvorfor valuaren kom ud i december i stedet for januar eller februar hvor markedet så bedre ud. Det oplyses i den sammenhæng, at det jo ikke er muligt at spå om fremtiden, samt at det har været kutyme i foreningen, at det er der valuaren kommer, dette passer også godt sammen

4 med afslutningen af regnskabsåret. Da den offentlige vurdering er lavere end den valuaren har beregnet, er det ikke den offentlige, der ligger til grund for at beregne andelsværdien. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Punkt 4: Lasse gennemgik herefter budgettet for For at få budgettet til at gå i nul er det nødvendigt med en stigning i boligafgiften på 3,45 %. Dette gøres da det allerede nu vides, at der vil være en stigning i bidraget til grundejerforeningen samt en væsentlig stigning til Realkredit Danmark på vores lån. Herefter fulgte en diskussion om fællesudgifterne skulle fordeles efter lejlighedernes størrelse mens alt andet, f.eks. prioritetsrenter bliver fordelt efter det oprindelige indskud for den enkelte andelshaver. Der blev besluttet, at fællesudgifterne fremover også skal fordeles efter det oprindelige indskud, som følge heraf sker der en regulering af boligafgiften med maj måneds opkrævning af boligafgift mv. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Punkt 5: Da 2/3 af andelshaverne enten var til stede på generalforsamlingen eller havde udfyldt en fuldmagt i forvejen, var det muligt at stemme om vedtægtsændringerne. a. Dette er en simpel konsekvens så vedtægterne kommet up-to-date. Forslaget blev sat til afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. b. Dette forslag blev fremsat da det på nuværende tidspunkt er muligt for andre bestyrelsesmedlemmer end formanden at indkalde til et bestyrelsesmøde, men bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden er til stede. Forslaget blev sat til afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Punkt 6: Trine Frøslev og Helene Roager Petersen blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består således af følgende personer: Trine Frøslev (4.3) på valg 2011 Helene Roager Petersen (4.5) på valg 2011 Christian Friis Schaarup (2.6) på valg 2010

5 Jeppe Houborg (3.5) på valg 2010 Per Dahl Christiansen (2.5) på valg 2010 Mie Gade Farsinsen (st. 1) og Jesper Rasmussen (4.4) blev desuden genvalgt som suppleanter. Trine Frøslev blev genvalgt som formand og bestyrelsen vil ellers konstituere sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde. Punkt 7: Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med Datea som foreningens administratorer. Punkt 8: Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med Revision 2 som revisor. Punkt 9: I forbindelse med den årlige aflæsning af radiatorerne og vandforbrug opfordres beboerne til at være hjemme i det skrevne tidsrum eller have lavet en anden aftale med manden der kommer for at aflæse, så han ikke skal gå forgæves. Bestyrelsen har fået et tilbud fra Realkredit Danmark om at betale 12 terminer i stedet for 4, dette vil betyde at foreningen sparer ca kr. årligt, men hvis dette betyder, at lånene skal omlægges, vil dette betyde, at dette øger restgælden på det lille lån alene med Bestyrelsen undersøger om der kræves en omlægning af lånene. I forbindelse med en nylig oversvømmelse i en af stuelejlighederne oplyses det at det er foreningen, der betaler for kloakrensningen, hvis proppen sidder i faldstammen, sidder den derimod i egne rør indenfor faldstammen er det den enkelte ejer, der betaler. Der blev i den forbindelse nævnt muligheden for at tømme de vandrette faldstammerør der løber nede i kælderen under loftet en gang årligt, da dette muligvis vil have en forebyggende effekt, dette er noget bestyrelsen vil undersøge. Det nævnes, at folk udefra parkerer omkring bygningerne, henter deres cykler i vores cykelstativ og derefter cykler på arbejde. Da det ikke er foreningen, der ejer parkeringspladserne kan vi ikke gøre noget ved dette problem. Der blev derfor nævnt muligheden for at optegne parkeringsbåse, for at få lov til dette skal kommunen kontaktes, dette er noget bestyrelsen vil undersøge nærmere. Der er planer om, at lave et 7 etagers byggeri foran Åparken 8 i den forbindelse bedes beboerne være opmærksomme på, om der udvikler sig revner i hjørnerne af lejlighederne som følge af pilotering.

6 Der var ikke yderligt under eventuelt. Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden. Dirigent Lasse Bank Gadeberg For bestyrelsen Formand: Trine Frøslev Helene R. Petersen Christian F. Schaarup Jeppe Houborg Per D. Christiansen

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere