Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 Energistyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Energistyrelsen

2 Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade København K CVR EAN Nummer: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af Energistyrelsen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Redegørelse for reservation Administrerede udgifter og indtægter Forventninger til det kommende år Målrapportering Målrapportering skematisk oversigt Målrapportering uddybende analyser og vurderinger Resultatkrav R Resultatkrav R Resultatkrav R Resultatkrav R Resultatkrav R Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloftet Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed

4 5.4. Tilskudsfinansierede virksomhed Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Klimaregnskab

5 1. Beretning 1.1. Præsentation af Energistyrelsen Energistyrelsen blev oprettet ved lov i 1976 og er siden den 23. november 2007 en styrelse under Klima og Energiministeriet. Energistyrelsens opgave er at rådgive ministeren om energi og klimaspørgsmål og varetage administrationen af den danske energilovgivning, der bl.a. regulerer områderne vedr. el, gas og varmeforsyning, vedvarende energi, efterforskning og indvinding af olie og gas samt energiforbrug og besparelser. Ligeledes har Energistyrelsen det overordnede ansvar for implementeringen af de nationale CO 2 mål, herunder udarbejdelsen og gennemførelsen af de nationale allokeringsplaner. Energistyrelsen forestår de statslige CO 2 kreditkøb i Østeuropa (JI) og i u landene (CDM) og bistår de danske virksomheders tilsvarende aktiviteter. Energistyrelsen gennemfører analyser og vurderinger af udviklingen på klima og energiområdet såvel nationalt som internationalt og varetager danske energipolitiske interesser i det internationale samarbejde. Energistyrelsen varetager endvidere de nationalt koordinerende opgaver vedrørende klimatilpasning. Energistyrelsens rådgivning baserer sig på energi og klimafaglig, juridisk, samfundsøkonomisk og administrativ viden på et højt fagligt niveau. Energistyrelsens vigtigste kunder er ministeren og departementet, andre myndigheder, energiselskaberne, energiforbrugerne og internationale samarbejdspartnere. Energistyrelsens mission, vision og værdier er angivet nedenfor: Mission: Energistyrelsen skal sikre en klimavenlig, effektiv og sikker energianvendelse og produktion. Vision: Sigtemålet er, at Danmark skal være 100 pct. uafhængigt af fossile brændsler. Energistyrelsen er i denne proces en førende aktør nationalt som internationalt. Værdier: Ansvar vi viser respekt for opgaverne og hinanden. Energi vi fremmer initiativ og opnår resultater. 4

6 Åbenhed vi styrker dialog i Energistyrelsen og med vores omverden Årets faglige resultater Nedenstående tabel illustrerer årets faglige resultater fordelt på faglige områder 1. Tabel 1. Resultatkrav 2009 fordelt på hovedområder Mio. kr. Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Bortfaldet 0 Hjælpefunktioner samt generel 2 ledelse og administration 1. Indvinding 4 2. Forsyning 8 3. Energieffektivitet Klima og energiøkonomi Årets resultat Energistyrelsens samlede faglige resultat vurderes til at være tilfredsstillende, ligesom det vurderes, at der er en god overensstemmelse mellem medgåede ressourcer og faglige resultater. 2 Energistyrelsens resultatkontrakt for 2009 omfattede 6 resultatmål med tilsammen 29 resultatkrav. Af de 29 resultatkrav blev de 25 resultatkrav opfyldt, 3 resultatkrav blev delvist opfyldt og 1 resultatkrav bortfaldt med dispensation fra departementet. De delvist opfyldte resultatkrav blev ikke opfyldt primært på grund af udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. Korrigeres andelen af opfyldte resultatkrav med det resultatkrav som bortfaldt, kan andelen af opfyldte resultatkrav opgøres til 95 % 3. De enkelte områders andel i de samlede faglige resultater beskrives kort herefter, og viser på samtlige områder en generelt tilfredsstillende indsats: Hjælpefunktioner og generel ledelse omfatter en lang række stabsfunktioner, og resultatkontrakten for 2009 formulerede intet selvstændigt resultatmål, men stabsfunktionerne havde ansvaret for 2 resultatkrav under 2 forskellige resultatmål. Med begge resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse til at være tilfredsstillende. 1 Energistyrelsens samlede økonomi fremgår af tabel 3. 2 Fsva. budgetterede og realiserede ressourcer henvises til tabel point for opfyldt resultatkrav, ½ point for delvist opfyldt resultatkrav og 0 point for ikke opfyldte resultatkrav. 5

7 Indvinding (og Energiteknologi inkl. EUDP sekretariatet) omfatter et selvstændigt resultatmål med tilsammen 4 resultatkrav. Med 4 ud af 4 resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse på området til at være tilfredsstillende. For Forsyning (og vedvarende energi) er der formuleret et selvstændigt resultatmål med tilsammen 7 resultatkrav. Endvidere havde Forsyning ansvaret for 1 resultatkrav under yderligere 1 resultatmål. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet samtlige 8 resultatkrav blev opfyldt. For Energieffektivitet (og internationalt samarbejde) er der formuleret et selvstændigt resultatmål med tilsammen 6 resultatkrav. Endvidere havde Energieffektivitet ansvaret for 1 resultatkrav under yderligere 1 resultatmål. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 5 resultatkrav blev opfyldt og 2 resultatkrav blev delvist opfyldt. Klima og energiøkonomi omfatter et selvstændigt resultatmål med tilsammen 6 resultatkrav. Endvidere havde Klima og energiøkonomi ansvaret for 2 resultatkrav under yderligere 1 resultatmål. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 6 ud af 8 resultatkrav blev opfyldt. 1 resultatkrav blev delvist opfyldt og 1 resultatkrav bortfaldt med dispensation fra departementet Årets økonomiske resultater Nedenstående tabel redegør for Energistyrelsens økonomiske hoved og nøgletal. Tabel 2. Energistyrelsens økonomiske hoved og nøgletal Note Mio. kr Resultatopgørelse mio. kr. Ordinære driftsindtægter 181,1 229,2 247,5 Heraf indtægtsført bevilling 127,0 176,0 186,8 Heraf eksterne indtægter 55,0 53,8 60,5 Heraf øvrige indtægter 0,9 0,6 0,2 Ordinære driftsomkostninger 175,3 218,8 239,1 Heraf løn 92,6 119,0 129,3 Heraf afskrivninger 3,6 4,8 3,7 Heraf øvrige omkostninger 79,1 95,0 106,1 Resultat af ordinære drift 5,7 10,4 8,4 Resultat før finansielle poster 6,0 11,0 9,9 Årets resultat 5,9 11,3 10,0 Balance mio. kr. Anlægsaktiver 12,0 10,9 9,9 Omsætningsaktiver 63,6 85,2 90,8 Egenkapital 21,5 32,9 35,0 Langfristet gæld 8,1 6,7 5,9 Kortfristet gæld 45,4 55,7 58,7 Låneramme 10,0 10,7 10,3 6

8 Træk på låneramme 8,1 6,7 5,9 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme (%) 81,0 62,8 57,2 Negativ udsvingsrate 1,4 5,8 9,1 Overskudsgrad 3,3 4,9 4,0 Bevillingsandel (%) 70,1 76,8 75,5 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (t.kr.) 535,3 553,5 552,6 Lønomkostningsandel 0,51 0,52 0,52 Lønsumsloft (mio. kr.) 92,3 119,3 129,1 Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.) 92,1 119,0 128, Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Energistyrelsen fordeler ikke den indtægtsførte bevilling på opgaver i regnskabet. I nedenstående tabel er den indtægtsførte bevilling forholdsmæssigt fordelt med udgangspunkt i udgiftsniveauet i strukturen efter specifikationen af opgaver i tabel 6 i Finansloven under Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Energistyrelsens opgaver Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0 Hjælpefunktioner samt generel 49,9 0,8 61,9 11,2 ledelse og administration 1. Indvinding 25,4 16,3 26,6 15,1 2. Forsyning 29,1 32,3 32,8 28,7 3. Energieffektivitet 41,9 11,7 56,7 3,1 4. Klima og energiøkonomi 40,5 4,6 64,7 19,5 Årets resultat 186,8 65,8 242,6 10,0 Tabellen viser, at Energistyrelsen samlet set har et overskud på 10,0 mio. kr. Overskuddet er sammensat af et underskud på 11,2 mio. kr. vedrørende Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, et overskud på 15,1 mio. kr. vedrørende opgaver i relation til indvinding, et overskud på 28,7 mio. kr. vedrørende opgaver i relation til forsyning, et underskud på 3,1 mio. kr. vedrørende opgaver i relation til energieffektivitet og et underskud på 19,5 mio. kr. vedrørende opgaver i relation til klima og energiøkonomi. De relative store forskelle mellem overskud og underskud mellem opgaverne skyldes bl.a. det forhold, at Energistyrelsen i 2009 har foretaget en mindre organisationsændring, som har medført at opgaver er blevet 7

9 omallokeret i organisationen, mens områdernes budgetter er dem der fremgår af tabel 6 i Finansloven og er dateret inden ovennævnte organisationsændring Redegørelse for reservation Nedenstående tabel redegør for, hvilke opgaver Energistyrelsen har reserveret bevilling til på tidspunktet for regnskabets afslutning. Tabel 4. Reservation, hovedkonto Mio. kr. Ydelser Reserveret i år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning 1 Ton mindre ,3 1, Klimatilpasningsplanen ,5 0, Faciliterende enhed ,1 1, COP15 midler ,0 5, Klimakommissionen , JI/CDM , Ydelser i alt 7,9 7,9 2,2 Tabellen angiver, at Energistyrelsen har reserveret bevilling på 2,2 mio. kr. fordelt på to aktiviteter. Aktiviteterne er optaget som en reserveret bevilling, idet de stammer fra et mindreforbrug i 2009, og skal anvendes til at videreføre arbejderne i Energistyrelsen forventer at anvende den reserverede bevilling på 2,2 mio. kr. i Administrerede udgifter og indtægter Nedenstående tabel redegør for Energistyrelsens administrerede udgifter og indtægter. Tabel 5. Energistyrelsens administrerede udgifter og indtægter 4 Mio. kr. Art Bevillingstype Hovedkonto Bevilling Regnskab Administrerede tilskud Reservationsbevilling Udgifter 226,0 313,9 og lovbundne Indtægter ordninger Reservationsbevilling Udgifter 3.000, ,0 Indtægter Reservations Udgifter 0,0 4 For kontobetegnelser henvises til afsnit 4. 5 Hovedkontoen er midlertidigt placeret under Energistyrelsen. 8

10 Øvrige administrerede udgifter og indtægter bevilling Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 15,5 9,7 Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 20,1 18,9 Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 10,1 13,6 Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 4,9 Indtægter Lovbunden Udgifter 127,6 101,0 bevilling Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 5,0 Indtægter Lovbunden Udgifter 280,1 221,9 bevilling Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 166,6 85,5 Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 18,4 8,6 Indtægter Reservationsbevilling Udgifter 166,2 97,6 Indtægter Anden Udgifter bevilling Indtægter 0,9 0,4 Anden Udgifter bevilling Indtægter 1.364, ,8 Anden Udgifter bevilling Indtægter 0,2 0,6 Anden Udgifter bevilling Indtægter 5.678, ,0 Anden Udgifter bevilling Indtægter 5,5 4, Forventninger til det kommende år Energi og klimaforhold er mere end nogensinde højt på såvel den nationale som internationale dagsorden. Der er tale om tre overordnede målsætninger, der vil præge dagsordenen: Energiforsyningssikkerhed Beskyttelse af klima og miljø Økonomisk vækst og velstand Energistyrelsen understøtter indfrielsen af disse udfordringer gennem en bred indsats. Indsatsen skal være omkostningseffektiv, og der vil skulle fokuseres på en bred vifte af initiativer indenfor energieffektivisering, øget anvendelse af vedvarende energi, tilpasning til klimaændringer og udvikling af nye og bedre energiteknologier til erstatning for anvendelse af fossile brændsler. I nær fremtid går Danmark fra at være nettoeksportør til at være nettoimportør af energi som følge af den faldende indvinding af olie og gas fra Nordsøfelterne. Ligeledes er der udsigt til, at olie og gasreserverne i 9

11 andre lande udtømmes, og at markedsvilkårene dermed risikerer at blive forværret, efterhånden som reserverne deles mellem færre. Det er i denne overgang afgørende, at en høj forsyningssikkerhed bevares, og den fortsatte omstilling af energiressourcerne skal udover mindskelsen af CO 2 udledningen også ses i denne sammenhæng. I forlængelse af COP15 vil Energistyrelsen under formandskabet fastholde og videreudvikle et internationalt analyseberedskab indenfor energi og klimapolitiske spørgsmål i regi af bl.a. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), EU og OECD. EU vil i den sammenhæng spille en væsentlig rolle og Danmarks formandskab, og trioformandsskabet fra 2. halvår 2011, vil påvirke Energistyrelsens arbejde. EU s klima og energipakke sætter ambitiøse mål for vedvarende energi og begrænsning af CO 2 udledningen områder der skal implementeres gennem en intern EU byrdefordeling. Ligeledes skal EU s kvotedirektiv revideres. Konkret vil arbejdet for 2010 og de kommende år være præget af initiativer i relation til: 1. Klimastrategi for de ikke kvote omfattede erhverv i perioden Danmark skal som udgangspunkt fra 2013 til 2020 reducere udledningen i de ikke kvoteomfattede sektorer (transport, landbrug og husholdninger) med 20 % i forhold til Regeringens plan for langsigtet uafhængighed af fossile brændsler og forsyningssikkerhed. Klimakommissionen fremlægger sit bud på, hvordan Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer, og kommer med forslag til, hvordan øvrige drivhusgasser kan reduceres. Regeringen vil i forlængelse heraf fremlægge sin langsigtede og samlede strategi for et samfund uafhængig af fossile brændsler, herunder en grøn omstilling af den danske økonomi. En sikker og stabil energiforsyning, der er en forudsætning for et samfund som det danske, vil have afgørende betydning i forbindelse med omstillingen. Den nuværende energipolitiske aftale fra 2008 rækker frem til udgangen af Det er imidlertid aftalt, at der inden udgangen af 2011 skal indledes drøftelser af konkrete supplerende initiativer efter Klimakommissionens afrapportering og regeringens samlede strategi vil skulle indgå heri. 10

12 2. Målrapportering 2.1. Målrapportering skematisk oversigt Nedenstående tabel redegør for Energistyrelsens målrapportering opfølgning på resultatkontrakt for Tabel 6. Målrapportering opfølgning på resultatkontrakt 2009 Resultatmål / krav Målopfyldelse Frist Status Resultatmål R1 Sikre en effektiv, sikker og klimavenlig udnyttelse af ressourcerne i undergrunden Budget: 16,5 årsværk; 1,1 mio. kr. Regnskab: 13,9 årsværk; 0,4 mio. kr. R1 1 Godkendelse og Direktionsgodkendt rapport Opfyldt december 2009 tilsyn med de producerende felter R1 2 Udredning om Udkast til redegørelsens afsnit Opfyldt oktober 2009 geotermi i Danmark R1 3 Tilsyn offshore, Rapport Opfyldt december 2009 herunder uanmeldte tilsyn R1 4 Energieffektiv Direktionsgodkendt handlingsplan Opfyldt marts 2009 indvinding af olie og gas Resultatmål R2 Sikre en effektiv, sikker og klimavenlig energiforsyning Budget: 18,0 årsværk; 1,2 mio. kr. Regnskab: 15,4 årsværk; 1,8 mio. kr. R2 1 Analyse af Notat fremsendt til Opfyldt februar 2009 tarifstrukturen departementet R2 2 Gennemførsel af VEstøtteordninger Bekendtgørelse udarbejdes Indberetning til Kommissionen Opfyldt juni 2009 Opfyldt marts 2009 R2 3 Udbud af 400MW Udbudsmateriale offentliggøres Opfyldt maj 2009 havmøller R2 4 Udvidelse og udvikling af CO 2 kvoteordningen Lovforslag fremsendt til departementet Direktionsgodkendt notat Opfyldt juli 2009 Opfyldt december 2009 R2 5 Kabellægning af eltransmissionsanlæg R2 6 Koordinering af Energinet.dks planlægning med politiske initiativer Direktionsgodkendt kabelhandlingsplan og forskønnelsesplan fremlægges Færdiggøre sagsbehandlingen af ansøgte projekter Opfyldt april 2009 Opfyldt december 2009 Deltage i 4 tilsynsmøder Opfyldt december For de konkrete resultatkrav henvises til Energistyrelsens resultatkontrakt for 2009, jf. 11

13 R2 7 Strategi for langsigtet energiforsyningssikkerhed Redegørelse fremsendt til departementet Opfyldt december 2009 Resultatmål R3 Sikre en effektivisering af energianvendelsen Budget: 24,5 årsværk; 5,6 7 mio. kr. Regnskab: 26,0 årsværk; 15,0 mio. kr. R3 1 Nye rammer for Oplæg fremsendes til Opfyldt december 2009 energispareindsatsen departementet R3 2 Strategi for energibesparelser i bygninger Oplæg om strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger fremsendes til departementet Oplæg om aktivering af energimærkningsordningen fremsendes til departementet Opfyldt februar 2009 Opfyldt februar 2009 R3 3 Bidrag til en grønnere og mere bæredygtig transportsektor Oplæg fremsendes til departementet R3 4 Energibyer 1. udkast til strategi for informations og kampagnevirksomhed forelægges ministeren R3 5 Energibesparelser i erhvervslivet R3 6 Energibesparelser i staten Oplæg om særlig indsats for energibesparelser i smv fremsendes til departementet Nye aftaler indgået med virksomheder Nedsættelse af koordineringsgruppe Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. revision af cirkulære Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. synliggørelse af energispareindsatsen Udstedelse af cirkulære og vejledning Forslag forelægges Gennemført opfølgning af energiforbruget i staten Opfyldt december Opfyldt januar Opfyldt juni 2009 Delvist opfyldt Opfyldt januar 2009 Opfyldt februar 2009 Opfyldt februar 2009 Delvist opfyldt Opfyldt juni 2009 Delvist opfyldt Resultatmål R4 Sikre en effektiv national klimaindsats og fokus på fremtidens energiressourcer Budget: 28,0 årsværk; 6,2 mio. kr. Regnskab: 26,8 årsværk; 7,6 mio. kr. R4 1 Ny sammenhængende FU&Dstrategi for energiteknologi Udarbejdelse af strategi Bortfaldet dispensation R4 2 Beregnings og analysegrundlag for regeringens klimastrategi Færdiggjort beregnings og analysegrundlag Opfyldt september Resultatmålet fik tilført en rammeudvidelse efter resultatkontraktens påtegning. 12

14 R4 3 Sikre aktiv udmøntning af regeringens klimatilpasningsstrategi R4 4 Analysegrundlag for COP15 R4 5 Effektiv varetagelse af statens JI/CDMprogram R4 6 Facilitering af danske virksomheders deltagelse i JI/CDM projekter Udarbejdelse af samfundsøkonomisk screening samt lancering af klimatilpasningsportalen Delvist opfyldt Analytisk beredskab til brug forud Opfyldt december 2009 for og under COP15 inkl. værktøjer til analyse af byrdefordelingsmæssige problemstillinger (herunder en økonomisk model til vurdering af omkostninger ved reduktionsindsats), nøgletalsdatabase, samt diverse andre analyser. Direktionsgodkendt notat Opfyldt december 2009 Direktionsgodkendt notat Opfyldt december 2009 Resultatmål R5 Understøtte og koordinere de faglige enheder, således at Energistyrelsen på kerneområder kan løse opgaverne på en optimal måde Budget: 9,0 årsværk; 5,8 mio. kr. Regnskab: 8,8 årsværk; 7,2 mio. kr. R5 1 Etablering af ny hjemmeside for Energistyrelsen Implementering af nyt program, struktur og design Etablering af 40 sider på engelsk Opfyldt maj 2009 Opfyldt september 2009 R5 2 Videreførelse af klimakampagnen 1 ton mindre og international branding af kampagnen i forbindelse med COP15 Direktionsgodkendt notat Opfyldt december 2009 R5 3 Etablering af fælles Klima og Energiministeriet/ Energistyrelsen internetbaseret dansk og engelsk klima og energiguide for borgere R5 4 Gennemførelse af et ledelsesudviklingsprogram Etablering af energiguide Lancering af energiguide Direktionsgodkendt notat Opfyldt april 2009 Opfyldt maj 2009 Opfyldt december 2009 Direktionsgodkendt notat Opfyldt december 2009 Resultatmål R6 Koncernfælles mål og resultatkrav Budget: 1,5 årsværk; 0,1 mio. kr. Regnskab: 1,1 årsværk; 0,0 mio. kr. R6 1 Skærpet energispareindsats i staten Indhente tilbud om energirådgivning Gennemført energiscreening Opfyldt august 2009 Opfyldt december 2009 R6 2 Implementering af et CO 2 regnskab i årsrapporten for 2009 Udkast til klimaregnskab fremsendes til direktionen Opfyldt november

15 Supplerende bemærkninger til de enkelte resultatkrav: R3 1 Nye rammer for energispareindsatsen: Resultatkravet er fuldført. Lovforslag om ny organisering af energispareindsatsen blev vedtaget i december Sideløbende hermed er der blevet drøftet nye rammer for energiselskabernes spareindsats med henblik på indgåelse af en ny frivillig aftale i løbet af efteråret. Det blev indgået en ny aftale den 20. november R3 5 Energibesparelser i erhvervslivet: Resultatkravet er sammensat af to delkrav hvoraf et er fuldført og et er delvist opfyldt. Ifølge delmålet om nye aftaler indgået med virksomheder skulle der pr. 1. november 2009 have været indgået minimum 200 aftaler. Udefrakommende omstændigheder bevirkede imidlertid, at kun 154 aftaler var indgået på skæringsdatoen. R3 6 Energibesparelser i staten: Resultatkravet er sammensat af seks delkrav hvoraf fire er fuldført og to er delvist opfyldt. Delmålet vedrørende udstedelse af cirkulære og vejledning skulle oprindeligt have været fuldført pr. 1. juli 2009, men blev udsat i 3 måned med departementets godkendelse, idet Rigsrevisionen sideløbende foretog en undersøgelse af energibesparelser i staten. Delmålet vedrørende opfølgning af energiforbruget i staten blev fuldført den 5. januar R4 1 Ny sammenhængende FU&D strategi for energiteknologi: Ambitionen med resultatmål 4 1 var inden årets udgang at udarbejde en samlet strategi i Klima og Energiministeriet (KEMIN) for den offentligt finansierede indsats for forskning, udvikling & demonstration (FUD) og tidlig markedsintroduktion af ny energiteknologi. Arbejdet blev som planlagt påbegyndt primo året. Sideløbende blev der imidlertid startet en proces op for udarbejdelsen af regeringens Erhvervsklimastrategi. I relation til Erhvervsklimastrategien blev diskuteret flere væsentlige energiteknologi initiativer, herunder finansieringsniveau for Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram efter 2010, nyt KEMINinitiativ for viden og testcentre, samt et initiativ i regi af Økonomi og Erhvervsministeriet for markedsmodning af ny klima og energiteknologi. En evt. realisation af pågældende initiativer vurderedes i væsentlig grad at kunne påvirke rammerne for den offentlige FUD indsats for energiteknologi, og det blev derfor besluttet at lade strategien og dialogen med andre aktører om denne afvente offentliggørelsen af Erhvervsklimastrategien. Denne blev imidlertid udsat af flere omgange og den sene offentliggørelse af Erhvervsklimastrategien, og usikkerheden om dens faktiske indhold til det sidste, umuliggjorde reelt udarbejdelsen af den planlagt KEMIN strategi inden årets udgang. Energistyrelsen har fået Departementets dispensation til at udsætte resultatkravet til R4 2 Beregnings og analysegrundlag for regeringens klimastrategi: Beregnings og analysegrundlaget for regeringens klimastrategi foreligger i samlet udkast og var færdiggjort inden for fristen. Fristen for endelig offentliggørelse er blevet rykket gentagne gange, og er nu sat til foråret Grundet den rykkede frist forestår der et opdateringsarbejde som følge af ny fremskrivning. R4 3 Sikre aktiv udmøntning af regeringens klimatilpasningsstrategi: Departementet har godkendt fristforlængelse fra 31. december 2009 til 1. maj 2010 fsva den samfundsøkonomiske screening. Klima 14

16 tilpasningsportalen blev lanceret den 21. januar Kortløsning, cases og værktøjer er under løbende udvikling. R5 2 Videreførelse af klimakampagnen 1 ton mindre og international branding af kampagnen i forbindelse med COP15: Resultatkravet er fuldført den 18. december Kampagnen blev planmæssigt lukket ned den 31. december Kampagnens boligsite (Energisparebolig.dk) er ligeledes planmæssigt blevet videreført i Energistyrelsens regi. Sitets informationer vil blive stillet til rådighed for Center for Energibesparelser til eventuel videreførsel/inspiration. R6 1 Skærpet energispareindsats i staten: Departementet har den 2. november 2009 besluttet at ændre resultatkravet vedrørende en skærpet energiindsats i staten. Målopfyldelsen er blevet ændret til følgende: Målopfyldelse: Senest den 15. september 2009 skal der indhentes tilbud fra eksterne energikonsulenter på energirådgivning i forhold til Klima og Energiministeriets institutioner. Senest den 31. december 2009 skal der være gennemført en energiscreening af ministerområdets institutioner med henblik på at kortlægge potentielle energibesparelser i forhold til både el og varme. I forlængelse heraf afholdes et seminar, hvor resultaterne af den samlede energiscreening af ministerområdet bliver præsenteret for de energiansvarlige fra alle institutioner i ministeriet med henblik på at danne grundlag for udarbejdelsen af de individuelle energihandlingsplaner i Energistyrelsen har fuldført det ændrede resultatkrav Målrapportering uddybende analyser og vurderinger I nedenstående afsnit vil Energistyrelsen foretage uddybende analyser og vurderinger primært på de resultatkrav som er blevet kategoriseret som værende delvist opfyldt. Endvidere vil Energistyrelsen foretage uddybende analyser og vurderinger på fuldførte resultatkrav som vurderes til at være særligt interessante (Resultatkrav R1 2 og R2 7) Resultatkrav R1 2 Energistyrelsen har i oktober 2009 offentliggjort redegørelsen Geotermi varme fra jordens indre, status og muligheder i Danmark. Der er i 2009 anvendt ca. 600 timer på arbejdet. Redegørelsen peger på muligheder for fremtidig produktion af geotermisk energi i form af fjernvarme. Varmeproduktion fra det varme vand i undergrunden som er den geotermiske energiudnyttelse der er mulig i Danmark er en vedvarende energiform der i dag kun i begrænset omfang udnyttes. Med den nye redegørelse fra Energistyrelsen understøttes Energistyrelsens mission om at sikre en klimavenlig energiproduktion. Som en del af arbejdet med redegørelsen har Energistyrelsen bedt De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS, om at udarbejde en rapport om de geologiske forhold vedrørende mulighederne for udnyttelse af geotermisk energi. GEUS har på den baggrund udarbejdet rapporten 15

17 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark (GEUS rapport 2009/59). Resultaterne fra GEUS s arbejde indgår som et vigtigt bidrag i Energistyrelsens redegørelse. I løbet af 2009 har Dansk Fjernvarme etableret en erfa gruppe om geotermi, og Energistyrelsen behandler pt. 7 ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi efter bestemmelserne i undergrundsloven. Der er på den baggrund vurderingen, at redegørelsen har været medvirkende til at sætte fokus på mulighederne for udnyttelse af geotermisk energi i Danmark, hvilket er et tilfredsstillende resultat Resultatkrav R2 7 Formålet med redegørelsen for energiforsyningssikkerhed er at sikre et grundlag for politiske initiativer, der skal sikre den langsigtede forsyningssikkerhed på energiområdet. Der bliver i redegørelsen blandt andet peget på områder i de forskellige led af energisystemet, hvor der som følge af klimapolitiske hensyn og det forhold, at produktionen af olie og gas i Nordsøen falder, må gøres en indsats for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed i Danmark. Resultatkravet bidrager dermed til Energistyrelsens mission om at sikre en klimavenlig, effektiv og sikker energianvendelse og produktion. En række analyser er blevet udarbejdet og udgør inputtet til redegørelsen for forsyningssikkerhed og den tilhørende bilagsrapport. Selve udarbejdelsen af redegørelsen har haft sit ophav i et projektsekretariat, og arbejdet er desuden blevet fulgt af en intern styregruppe i Energistyrelsen samt en tværministeriel referencegruppe. Energistyrelsens udkast til redegørelse og bilagsrapport blev sendt til departementet den 16. december Dermed er resultatkravet opfyldt. Projektomkostningerne for sekretariatsopgaven blev, inden projektet blev sat i gang, skønnet til ca. 1 årsværk og et forbrug på 0,25 mio. kr. i driftsmidler. Det vurderes, at tidsforbruget ikke har oversteget det budgetterede, og der blev ikke behov for driftsmidlerne. Herudover har der været afsat tid og midler til udarbejdelsen af de analyser, der har dannet grundlag for redegørelsen, som imidlertid ikke direkte er henført til resultatkravet, da analyserne ligeledes indgår som input til andet arbejde i Energistyrelsen Resultatkrav R3 5 Ifølge et af de to delmål i resultatkravet skulle der senest den 1. november 2009 være indgået nye aftaler om energieffektivisering med minimum 200 virksomheder. Energistyrelsen orienterede under tilsynsmødet den 28. oktober 2009 Departementet om, at udefrakommende omstændigheder bevirkede, at målsætningen om at indgå aftaler med minimum 200 virksomheder ikke kunne indfries, hvilket Departementet tog til efterretningen. Dette skyldes hovedsageligt at færre gartnerier end forventet indgik aftaler (32 færre), samt at en frysehusvirksomhed valgte at indgå en fællesaftale i stedet for som tidligere år individuelle aftaler med virksomhedens forskellige frysehuse (14 færre). 16

18 Ovenstående omstændigheder resulterede i, at der pr. 1. november 2009 kun var indgået aftale med 154 virksomheder Resultatkrav R3 6 Målet med resultatkravet er at skærpe den indsats staten yder for at reducere sit energiforbrug og samtidig styrke synliggørelsen af indsatsen. Der er anvendt godt 1 årsværk på opgaven. Målsætningen for energibesparelserne i staten er, at ministeriernes energiforbrug i 2011 skal være mindst 10 pct. mindre end i For at nå dette mål er det nødvendigt med et tværministerielt samarbejde. Etableringen af en database og hjemmeside til synliggørelse af energiforbruget og spareindsatsen i ministerierne er ligeledes en del af denne indsats. Energistyrelsen har gennemført aktiviteten i tæt samarbejde med de store statslige bygningsejere (Slots og Ejendomsstyrelsen, Universitets og Bygningstjenesten samt Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste). Dertil kommer, at også Finansministeriet og Elsparefonden har deltaget i dele af arbejdet. Som resultat af arbejdsgruppernes indsats er der 1. oktober 2010 udstedt et revideret cirkulære om energieffektivitet i statens institutioner. Delmålet vedrørende udstedelse af cirkulære og vejledning skulle oprindeligt have været fuldført pr. 1. juli 2009, men blev udsat i 3 måned med departementets godkendelse, idet Rigsrevisionen sideløbende foretog en undersøgelse af energibesparelser i staten, og man afventede Rigsrevisionens foreløbige konklusion. Til og med 2008 har statens institutioner indberettet deres energiforbrug til EIS databasen ved FEMsekreatriatet. FEM sekretariatet har udarbejdet den årlige statusrapport for udviklingen i statens energiforbrug: Der er stadig styr på energien. Rapporten er offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside. Delmålet vedrørende opfølgning af energiforbruget i staten blev fuldført den 5. januar Der har i løbet af året været stor bevågenhed omkring hvordan ikke bare staten, men hele den offentlige sektor arbejder for at reducere energiforbruget. Når regeringen stiller krav om reduktion af energiforbruget til erhvervsliv og private, er det vigtigt, at staten går foran. Dels ved selv at yde en indsats, dels ved at vise hvordan det kan gøres. Med den nye hjemmeside åbner staten et vindue til, hvordan der arbejdes med energieffektivitet, og med den nye database bliver det lettere at følge udviklingen. Det tætte samarbejde på tværs af ministerier har betydet, at de statslige bygningsejere har fået ejerskab til indsatsen, hvilket afspejler sig i de konkrete og mangfoldige initiativer de har taget for at reducere energiforbruget i statens bygninger Resultatkrav R4 3 For resultatkravet R4 3 om klimatilpasning er der bevilget fristforlængelse til den 1. maj Det skyldes, at projektet om den samfundsøkonomiske screening blev væsentligt forsinket. 17

19 Resultatkravet vedrører fremme af en omkostningseffektiv klimatilpasning via en samfundsøkonomisk screening af alle sektorer inklusiv energisektoren, formidling af data m.m. på klimatilpasningsportalen samt formidling af den danske tilpasningsstrategi i de internationale forhandlinger. Hele denne indsats vil bidrage til Energistyrelsens mission om sikring af klimavenlig, effektiv og sikker energianvendelse og produktion. Til klimatilpasning er der anvendt 3,7 årsværk og 3,2 mio.kr. Ressourceforbruget har været som forventet. For screeningen er der udarbejdet projektbeskrivelse, udbudsmateriale samt foretaget valg af konsulent. Projektet startede op medio september. Der er nedsat en følgegruppe, som ledes af Energistyrelsen. Der er afholdt 2 følgegruppemøder samt en workshop i Projektet er godt i gang og følger den justerede tidsplan. Klimatilpasningsportalen blev lanceret januar Der er lagt 26 cases på portalen i 2009, som viser eksempler på, hvordan borgere, kommuner eller virksomheder har gennemført tiltag for at tilpasse sig klimaændringerne. I løbet af foråret 2009 blev digitale klimakort gjort tilgængelige på portalen. Kortene viser klima og grundvandsdata inden for tre forskellige klimascenarier i perioden Primo november blev klimakortene lanceret i en forbedret version, hvor man nu får mulighed for at udforske forventningerne til fremtidens klima i ens eget lokalområde, koble klimadata med viden og handlemuligheder på portalen og vælge at få udskrevet en rapport, der giver et samlet billede for området. Der er i 2009 blevet udarbejdet en screeningmetode, der ud fra den nye digitale højdemodel kan udpege områder, der kan blive berørt af oversvømmelser ved fremtidige vandstandsstigninger. Den nedsatte projektgruppe foreslår, at screeningsmetoden indarbejdes i et egentligt kystværktøj, der kan bruges af bl.a. kommuner som grundlag for deres arbejde med analyse, planlægning og kystsikring. Endvidere er netop igangsat et projekt, hvor der vil blive udviklet et værktøj, der retter sig specifikt mod forskellige typer af boligejere og deres mulighed for tilpasning. Videncentret havde to sideevents på COP15 hhv. den 11. og 14. december 2009 med pænt besøg. Resultatkrav R4 3 er godt på vej til at blive opfyldt. Screeningen er blevet forsinket jf. ovenfor, men projektet er godt i gang, følger den justerede tidsplan og forventes færdig 30. april De to øvrige delmål om hhv. portalen og COP15 er begge opfyldt. 18

20 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Energistyrelsens regnskab er omkostningsbaseret og aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning samt øvrige regler på området. Energistyrelsens regnskabspraksis fremgår af afsnit Resultatopgørelse Energistyrelsens resultatopgørelse, jf. nedenstående tabel, redegør for årets bevægelser på de enkelte kategorier samt årets resultat. Tabel 7. Resultatopgørelse 9 Note Mio. kr Budget Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 180,1 181,2 174,1 Reserveret af indeværende års bevillinger 5,0 2,2 Anvendt af tidligere års reserverede 0,9 7,9 bevillinger Indtægtsført bevilling i alt 176,0 186,8 174,1 Salg af vare og tjenesteydelser 0,1 Tilskud til egen drift 0,6 0,2 0,9 Øvrige driftsindtægter 0,9 Gebyrer 53,8 60,4 57,2 Ordinære driftsindtægter i alt 229,2 247,5 233,1 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 13,8 15,5 16,5 Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt 13,8 15,5 16,5 Personaleomkostninger Lønninger 104,5 114,4 131,2 Pension 15,5 18,0 Lønrefusion 1,2 3,6 Andre personaleomkostninger 0,2 0,5 8 Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. 9 Kilde: Navision Stat og Statens koncernsystem (SKS). 19

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Årsrapport 2008 Energistyrelsen Årsrapport 2008 Energistyrelsen ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR 59 77 87 14 ISBN: (www udgave) 978-87-7844-790-6 ISSN: 1603-5402 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1. Præsentation af Energistyrelsen...3

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere