KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: , 185, 186 og 187 Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes overdrage domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk til klageren. Klagerens subsidiære påstand Domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk slettes. Klagerens mere subsidiære påstand DIFOs afgørelse af 21. november 2001 ophæves, og domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk inddrages i almenhedens interesse. Indklagedes påstand Indklagede har anfægtet klagenævnets kompetence og anmodet om sagens udsættelse, indtil klagenævnets kompetence er blevet prøvet ved domstolene. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 22. maj 2001 med 14 bilag (1-14) og supplerende klageskrift (påstandsdokument) af 19. december 2001 med 2 bilag (15 og 16). Indklagede har afgivet en svarskrivelse af 2. januar 2002 med 2 bilag (stævning mod DIFO af 31. oktober 2001 og FILregistreringsregler af 15. januar 1997), skrivelse af 31. januar 2002 og skrivelse af 12. april Indklagedes indlæg vedrører alene det formelle kompetencespørgsmål. Herudover er der fremkommet supplerende processkrift fra klager af 11. februar 2003 med 3 bilag (17-19). Der er i sagen endvidere fremlagt kopi af indklagedes stævning mod klagenævnet af 12. april 2002 og svarskrift af 24. juni 2002 fra klagenævnet ved advok Knud Wallberg. Registreringsdo: Domænenavnene advok.dk, advoken.dk og advoker.dk er registreret den 31. januar Domænenavnet advokerne.dk er registreret den 20. februar 1997.

2 Sagsfremstilling: Klager er en organision, som bl.a. er tilsynsførende myndighed for advoker og deres autoriserede fuldmægtige, jf. retsplejelovens 143, stk. 2, og alle advoker skal efter retsplejelovens 143, stk. 1, være medlem af klager. En del af tilsynsopgaven består i, klager ved sin bestyrelse, Advokrådet, kan indklage en advok for Advoknævnet, såfremt rådet finder, en advok ikke har handlet i overensstemmelse med de pligter, som stillingen medfører, ligesom rådet er tillagt bemyndigelse til begære et advokselskab opløst, såfremt selskabet ikke opfylder betingelserne for være registreret som advokselskab. En anden del af tilsynsopgaven består i føre en komplet fortegnelse over alle advoker med beskikkelse og deres autoriserede fuldmægtige. Klager er endvidere aktiv i udviklingen af god advokskik, og klager har traditionelt spillet en aktiv rolle i forbindelse med håndhævelsen af vinkelskriverloven (lovbekendtgørelse nr. 565 af 28. juni 1986 om ydelse af juridisk bistand mv. med senere ændringer) samt af retsplejelovens 120 om beskyttelse af advoktitlen. Klager udgiver som led i sit virke medlemsbladet Advoken, som udsendes til ca læsere. Under domænenavnet driver klager en hjemmeside med oplysninger om advoker, retshjælp, fri proces, klager over advoker, links og andre emner af generel interesse for såvel advoker, advokklienter og andre med interesse for de anførte emner. Hjemmesiden indeholder bl.a. et link til advoknoeglen.dk, som er en af klager udarbejdet dabase over samtlige bestallingshavende advoker, på hvilken der kan søges på forskellige kriterier, herunder navn, geografisk område og fagspeciale. Indklagede er et aktieselskab med advok Jesper Søgaard som direktør, og selskabet har som binavne bl.a. registreret Advok.dk A/S, Advoker.dk A/S og Advokinfo A/S. I selskabets bestyrelse på 3 mand er Jesper Søgaard eneste advok. Ejerkredsen bag selskabet er uoplyst. Indklagedes selskabsnavn var Maccess A/S indtil den 10. september 2002, hvor det blev ændret til det nuværende SØG A/S. Den 6. april 2000 startede indklagede under domænenavnet advoker.dk en portal med adgang til søge i en advokdabase. Søgninger kunne foretages efter navn, fagspeciale m.v., ligesom hjemmesiden indeholdt juridiske nyheder, on-line beregninger og diverse faktuelle oplysninger, jf. klageskriftet af 22. maj 2001 og bilag 4 hertil, som er et brev af 3. april 2000 fra indklagede ved Jesper Søgaard til alle landets advoker, hvori portalen på bl.a. introduceredes på følgende måde: Danmarks nye advokportal åbner om 5 dage! I forbindelse med lanceringen af Danmarks advokportal, om 5 dage, har vi netop udsendt advoknummer og adgangskode direkte til alle de advoker, hvis -adresse vi havde. Vi sender derfor denne informionsskrivelse til Dem, således De, såfremt De ikke allerede har modtaget vores , har mulighed for opdere Deres advokda på webstedet. Det er gris være repræsenteret som advok på webstedet. Advoker.dk udbydes af Maccess A/S, som er ejet af undertegnede og indeholder bl.a. en meget brugervenlig søgedabase med alle ca bestallingshavende advoker i Danmark samt domstole, retskredse og kommuner. Her kan potentielle kunder og kolleger gris søge via navn, by fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning mm..

3 . Formålet med er dels give alle danske advoker i Danmark et gris opslagsværktøj, som er let bruge, og som giver direkte adgang til ønskede oplysninger, dels give potentielle klienter bedre mulighed for finde netop den advok i et givet område, som er kvalificeret inden for et bestemt fagområde. Jeg håber De i Deres dagligdag vil få glæde af de nuværende informioner på webstedet men vi er allerede i gang med videreudvikling med nye services og værktøjer, herunder udarbejdelse af gris juridiske blanketter, opbygning af et IT-afsnit med alt inden for IT-ret, herunder nyeste retspraksis og domme fra ind- og udland samt en brevkasse opdelt pr. fagområde. Indklagede kontaktede klager ved skrivelse af 4. april 2000 (bilag 5 til klageskriftet af 22. maj 2001) og foreslog et samarbejde omkring planlægningen af stregien for webstedet under domænenavnet advoker.dk samt udveksling af oplysninger om nye advoker, bestallinger, flytninger m.v. I brevet anføres det blandt andet, Torsdag den 6. april 2000 lancerer jeg advokportalen som indeholder en søgedabase, hvor detaljerede informioner om alle advoker i Danmark kan søges enten via navn, geografi, fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning m.v. Webstedet indeholder også daglige juridiske nyheder, ugentlig nyhedsbrev, on-line beregningsprogrammer, links til juridisk relevante opslags-værker, alle kommuner, alle retskredse og meget mere... Jeg har gennem mit arbejde med Internettet følt, vores branche har brug for blive repræsenteret bedre og hurtigere på Internettet, især overfor vores kunder og det er baggrunden for, jeg de seneste 12 måneder har opbygget webstedet Det har hele tiden været mit ønske og mål vedr. indhold og drift af webstedet, indgå en eller anden form for samarbejde med Advoksamfundet.. At blive set og hørt på Internettet er en meget svær sag.. Søgning af websteder går i retning af benyttelse af logiske internetnavne som den primære søgning. Det har derfor været mig magtpåliggende i hele 1999 få opkøbt de logiske advokdomainenavne. For det første for sikre, disse ikke misbruges af en ikke advok og for det andet for sikre, potentielle klienter/kunder ved skrive fx adv.dk; advok.dk; advoken.dk; eller advoker.dk m.fl. altid vil få et objektivt websted, hvor de kan søge bl.a. alle landets advoker på lige fod.. Jeg forestiller mig et samarbejde med Advoksamfundet i forbindelse med planlægningen af stregien for webstedet, udveksling af oplysninger om nye advoker, udleverede bestallinger og deponerede bestallinger, flytninger, m.v., samt eventuelt også et samarbejde i forbindelse med forskellige nye tiltag i relion til tilbud til advokerne, om hurtigere komme på Internettet med fast forbindelse webmail, advok- -adresse, homepage, kryptering af mails m.v.

4 Jeg synes selv, det kunne være et stærkt markedsføringsredskab for Advoksamfundet og dermed for alle advoker, vi kunne markedsføre os overfor vore kunder med en form for fælles konto.. Jeg vil gerne afgive et tilbud på drift af denne mailservice således alle Advoksamfundets medlemmer får tilbudt en flot og enkel adresse Mit formål med Webstedet er på den ene side tilbyde en god værktøjskasse til alle advoker i Danmark, hele tiden udbygget med flere faciliteter som on-line beregningsprogrammer, gris juridiske blanketter, m.v., og på den anden side tilbyde den danske befolkning en indgangsvinkel til en juridisk brevkasse både gris og betalt samt et godt og solidt opslagsværk til hurtigt finde den ønskede advok. I tiden efter åbningen af indklagedes hjemmeside under domænenavnet advoker.dk oplevede klager en stor mængde henvendelser fra advoker, som antog, klager stod bag hjemmesiden, jf. klageskriftet af 22. maj For imødegå denne misforståelse udsendte klager den 10. april 2000 en meddelelse, hvori det bl.a. hedder: Advoksamfundet og Advokernes Serviceselskab A/S har intet med firmaet Maccess A/S gøre, og der er heller ikke videregivet oplysninger fra Advoksamfundets medlemssystem til dabasen. Vi har i øvrigt kunnet konstere, dabasen d.d. indeholder oplysninger om flere advoker, som har fået frakendt retten til udøve advokvirksomhed. Klager besvarede den 30. maj 2000 indklagedes skrivelse af 4. april 2000 (svarskrivelsen er fremlagt som bilag 7 til klageskriftet af 22. maj 2001). I svaret anføres, klager f.s.v. er positivt indstillet over for indklagedes initiiv, men det er klagers opftelse, indklagedes anvendelse af den beskyttede titel Advok som navn/varemærke for hjemmesiden er i strid med bl.a. retsplejelovens 120 og formålet bag denne bestemmelse, varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 1, 2 og 5. På side 5 i svaret sammenftes klagers synspunkter således: Advoksamfundet er i konsekvens af ovenstående af den opftelse, Deres brug af og advoker.dk er retsstridig, og Advoksamfundet principielt er den eneste enhed, der kan være indehaver af sådanne branchespecifikke domænenavne på en måde, der ikke vil være i strid med almenhedens interesse. Advoksamfundet finder tillige, det er i den samlede stands interesse, advoktitlen anvendt som domænenavn forbeholdes Advoksamfundet og ikke anvendes af enkeltpersoner/virksomheder med eller uden tilknytning til advokhvervet som led i en kommercialisering, der går ud over det, der er foruds i retsplejeloven og de advoketiske regler. Igen må jeg pointere, det ikke er idéen bag hjemmesiden og den indss, som De har udfoldet, der anfægtes. Det eneste, Advoksamfundet reagerer imod er registreringen og benyttelsen af de ovenfor nævnte betegnelser samt de øvrige domænenavne, De har registreret, hvori Advok, bøjninger heraf og sammenstillinger hermed indgår.

5 Jeg skal opfordre Dem til snarest muligt i løbet af den kommende uge kontakte mig med henblik på et møde, idet Advoksamfundet nurligvis ønsker en forligsmæssig løsning, der indebærer, domæneregistreringerne som angivet ovenfor overdrages på nærmere aftalte vilkår til Advoksamfundet. Såfremt dette ikke måtte vise sig muligt, agter Advoksamfundet indbringe sagen for DI- FO og eventuelt tillige for domstolene. Jeg er nurligvis rede til nærmere uddybe de ovenfor angivne synspunkter såvel skriftligt som under et møde. Klager og indklagede har efterfølgende drøftet en overdragelse, men det har ikke været muligt opnå enighed - efter klagers oplysninger - som følge af, indklagede har krævet betaling af et større overdragelsesbeløb. Indklagede har afvist have handlet i strid med de af klageren påberåbte bestemmelser (jf. skrivelse af 11. september 2000 fremlagt som bilag 10 til klageskriftet af 22. maj 2001). I et nyhedsbrev udsendt som mail til advoker den 24. juli 2000 introduceredes en ny juridisk brevkasse på advoker.dk med brug af betalingskort, som interesserede advoker kunne tilslutte sig (se bilag 11 til klageskriftet af 22. maj 2001). Klageren indbragte efter forgæves forligsforhandlinger sagen dels for Klagenævnet, jf. klageskrift af 22. maj 2001, dels for DIFO. DIFOs bestyrelse traf den 21. november 2001 afgørelse om, det ikke på forhånd kunne udelukkes, en sag som den foreliggende ville kunne begrunde inddragelse i almenhedens interesse, men afviste på det da foreliggende grundlag inddrage domænenavnene blandt andet under hensyntagen til muligheden for indbringe sagen for klagenævnet. Klageren har herefter tillige indbragt DIFOs afgørelse af 21. november 2001 for klagenævnet. Indklagede har ved Sø- og Handelsretten anlagt anerkendelsessøgsmål dels mod DIFO (31. oktober 2001) og dels mod klagenævnet (12. april 2002) med påstand om, det anerkendes, hverken DIFO eller nævnet har kompetence til træffe afgørelse om overdragelse af eller inddragelse af de omtvistede domænenavne. Det fremgår af sagens akter, klageren har meldt indklagede til politiet. På sekretariets forespørgsel herom har klageren den 21. marts 2003 oplyst, der i den anledning verserer sager hos politiet mod såvel selskabet som mod Jesper Søgaard. Ved sekretariets opslag den 24. marts 2003 på domænenavnet advoker.dk fremstod hjemmesiden primært som en advokdabase med mulighed for søge via navn, adresse, geografisk område eller fagspeciale. På hjemmesidens siteinfo var anført følgende om advoker.dk : Advoker.dk udbydes af SØG A/S v. advok Jesper Søgaard. Webstedet indeholder en meget brugervenlig søgedabase med alle ca bestallingshavende advoker i Danmark som dagligt ajourføres i henhold til Ststidende. I advokdabasen kan alle gris søge f.eks. en advok via navn, by, fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning m.m. Søg A/S er ikke et advokfirma og yder ingen rådgivning.

6 Ideen er give alle et gris redskab til juridisk informion samt til finde den advok, som er specialist eller har særlig erfaring inden for et ønsket fagområde, og/eller samtidig begrænse søgningen til et bestemt område i Danmark. Såfremt du har rettelser til webstedets oplysninger, ønsker komme med kritik eller blot har forslag til ændringer, hører vi gerne fra dig på Endvidere fandtes følgende tekst under hjælp-knappen : På denne hjælpeside kan du få vejledning og få besvaret dine spørgsmål vedrørende webstedet advoker.dk. Giver denne side dig ikke svar på det, du ønsker, er du velkommen til stille spørgsmål via Hovedmenu til venstre: Fra den venstre menu kan du navigere rundt på webstedet. Menuen betjenes ved du klikker en gang med musen på den ønskede kegori, f. eks. "Services". Herefter får du en undermenu, hvor du f.eks. kan vælge "Advoksøgning". Tredje undermenu vises herefter i hierarkiet, og her kan du igen ved hjælp af et klik med musen vælge f.eks. "Søg advok". Dit valg af punktet "Søg advok" betyder, du nu får tilbudt en søgeformular i den midterste ramme. Herfra kan du vælge den ønskede advok. Vejledning i brug af søgeformulareren "Søg advok" fås ved klikke her. Menuen lukkes igen ved klik på de tidligere valgte kegorier - men det er ikke nødvendigt. Man kan problemfrit gå direkte fra en undermenu i "Services" til kegorien "Informion". Rulletekst til højre: Højre rullemenu indeholder en informionstavle med rulletekst. Her giver vi dig oplysning om faciliteter på webstedet, nyheder samt juridisk informion. Du kan på den lille firkant til højre i rammen stoppe rulleteksten ved holde venstre museknap nede, mens du peger på den nævnte firkant. Samme firkant kan trækkes frem og tilbage afhængig af, om du vil se en tidligere eller senere tekst. Rulleteksten kan indeholde links til nyttige sider, og disse hyperlinks kan du klikke på direkte. Når rulleteksten er færdig, starter den forfra. Quicksøg nederst: Nederst på siden findes Quick-søg, som kan benyttes af de brugere, som ønsker et hurtigt opslag på følgende: Advoker, Retskredse, Kommuner, Domstole, Jubii, AltaVista, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Købmandsstandens Oplysningsbureau samt på Speednames. Sidstnævnte vedrører søgning af adkomst til domænenavne. Skriv hurtigt en del af det ord du ønsker slå op, klik på kegori og tryk SØG. Quick-søg returnerer lynhurtigt en resultliste. Man kan søge på en af følgende dyper: Advoker: Fornavn, efternavn, gadenavn, postnummer, bynavn, telefonnummer, eller webadresse.

7 Retskreds Retskredsens navn, gadenavn, postnummer, bynavn eller telefonnummer. Domstol Domstolens navn, gadenavn, postnummer, bynavn eller telefonnummer. Kommune Kommunens navn, gadenavn, postnummer, bynavn eller telefonnummer. Du kan kun skrive et ord i søgerubrikken, dog flere, hvis det er gadenavn eller by. Ønskes søgning foretaget ved brug af flere søgekriterier, kan dette ske ved søgevalg i venstre menu på webstedet. Altid søgning med jokertegn efter søgeordet Alle søgninger foretages automisk ved brug af jokertegn efter det ønskede søgeord, dvs. resultlisten indeholder alle de poster, hvor søgeordet inkl. søgeordet med forskellige endelser indgår. Men det er en fordel begrænse antallet af tegn mest muligt, idet man herved opnår den bedste mulighed for finde det, man søger. F.eks. kunne man skrive "Hill" og klik af i kegorien "kommuner" eller "retskredse" for finde henholdsvis Hillerød kommune og Hillerød retskreds. Man kunne også søge på "331515" og klikke på advok for finde alle de advoker, hvis telefonnumer starter med de nævnte 6 cifre. Benyttes søgeordet "Jørgen", giver resultlisten alle de fornavne, efternavne og adresser hvori "Jørgen" indgår, f.eks. Jørgen Hansen, Peter Jørgensen og Jørgensgade. Jokertegn både før og efter søgeord Ønskes jokertegn benyttet før søgeordet, skal man skrive "%"-tegnet. F.eks. "%lise" hvilket betyder, både "lise", "annelise" og "liselotte" medtages som poster på resultlisten. Søgedabaserne Jubii.dk og Altivista.com Ønsker man hurtigt et opslag i en søgedabase f.eks. den danske Jubii.dk eller den internionale Altivista.com kan det ske ved skrive søgeordet og sætte hak ved en af de to søgedabaser. Resultlisten vises i et nyt vindue, som kan lukkes efter endt brug ved klik på krydset øverst til højre. E&S + KOB Tit har man brug for identificere den juridiske person bag et firma eller få oplyst CVR-nr. m.v., hvorfor man let ved valg af "E&S + KOB" kan få lavet en hurtig søgning hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og samtidig hos Købmandsstadens oplysningsbureau. Resultlisten vises i et nyt vindue, som kan lukkes efter endt brug ved klik på krydset øverst til højre. Domænenavn I en tid med rivende udvikling på Internettet kan man have brug for kunne se adkomsthaveren på et domænenavn eller se, hvilke landeendelser (.dk -.se -.com m.fl.) der p.t. er ledige for registrering. Det er det internionale domæneregistreringsfirma Speednames.dk, som stiller søgefaciliteten til rådighed. Man behøver kun skrive det navn, man ønsker søgt uden landebetegnelse (.dk -.se -

8 .com m.fl.), så kan man i resultlisten se, hvilke der er ledige og hvilke der er solgt. Resultlisten vises i et nyt vindue, som kan lukkes efter endt brug ved klik på krydset øverst til højre. Ved opslag i indklagedes advokdabase den 13. april 2003 fandtes ved forskellige tilfældige søgninger flere navne på personer, som ikke findes på klagers liste på over bestallingshavende advoker. Opslag samme do på domænenavnet advokerne.dk viste en blank side, mens et opslag på advoken.dk viste, dette domænenavn ikke bruges aktivt. Ved opslag på domænenavnet advok.dk føres den besøgende direkte til adressen som er en hjemmeside, der byder velkommen til Møbler A/S. Der reklameres på hjemmesiden for nogle få kontormøbler, herunder en advok mødestol. Som selskabets postadresse er oplyst Hestemøllestræde 3, 3. sal (d.v.s. samme adresse som indklagede), som faxnummer er oplyst ( samme som advok Jesper Søgaards), og som showrum er oplyst Vester Voldgade 90 (samme adresse som advok Jesper Søgaards kontoradresse). Det oplyses samtidig, møblerne kun fremvises efter forudgående aftale. Sekretariet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, I relion til retsplejelovens 120 og 124 gøres gældende, titlen advok er forbeholdt personer, der har opnået beskikkelse som advok, og der derfor er tale om en beskyttet titel, advoktitlen er et særligt prærogiv for Advoksamfundet og dets medlemmer, hvor hensynet til offentligheden og almenheden er de bærende elementer, der er identitet, respektive quasi-identitet mellem titlen og de af klagen omftede domænenavne, forvekslingsbegrebet i retsplejelovens 120 i øvrigt efter gældende retspraksis ikke stiller samme krav til mærke-lighed og produktlighed som det traditionelle forvekslingsbegreb i varemærkelovens 4, beskyttelsen af advoktitlen også under hensyn hertil tillige omfter tilfælde som det her foreliggende, hvor den konkrete anvendelse af advok, nemlig som led i et domænenavn, fører til den fejlagtige antagelse hos omverden, de ydelser, som udbydes på den pågældende domæneadresse, har en forbindelse til Advoksamfundet og hele advokstanden,

9 indklagedes registrering og brug af domænenavnene og til markedsføring af sin portal derfor er i strid med retsplejelovens 120 eller dennes analogi, og indklagedes aktiviteter må sidestilles med juridisk rådgivning, hvorfor der også foreligger en overtrædelse af retsplejelovens 124 eller dennes analogi. I relion til vinkelskriverlovens regler gøres gældende, der på indklagedes portal tilbydes juridisk rådgivning, indklagede dermed driver virksomhed i erhvervsmæssig øjemed med juridisk rådgivning og anden juridisk bistand, indklagede som følge heraf er omftet af vinkelskriverlovens 1, stk. 1, indklagede er et aktieselskab, hvis bestyrelse for flertallets vedkommende består af personer, der ikke er advoker, indklagede som formidler af juridisk rådgivning må anses for ansvarlig udbyder af den juridiske rådgivning uden opfylde retsplejelovens regler i 120 og 124, indklagede ved drive sin portal under domænenavnet anvender en med advoktitlen identisk betegnelse, der er egnet til give almenheden eller virksomheden ubekendte personer det forkerte indtryk, virksomheden opfylder retsplejelovens 120 og 124 og dermed de regler, der gælder for advoker og advokaktieselskaber, indklagede ved drive sin portal under domænenavnet giver almenheden eller virksomheden ubekendte personer meddelelse om, virksomheden yder juridisk rådgivning eller anden retshjælp, indklagede derved overtræder vinkelskriverlovens 2, stk. 1, nr. 1 og 3. I relion til markedsføringsloven gøres gældende, indklagede ved registrere de eneste fire sproglige former af ordet advok i Internetsammenhæng i realiteten har monopoliseret en beskyttet titel, som ikke bør tilkomme indklagede eller nogen enkelt advok, indklagedes brug af og indklagedes defensive registrering af domænenavnene og er i strid med god markedsføringsskik og dermed markedsføringslovens 1, jf. 5,

10 indklagedes brug af det med advoktitlen identiske domænenavn er egnet til vildlede, idet det efterlader den fejlagtige antagelse hos omverdenen, der er tale om en særlig autoriseret hjemmeside, hvilket er i strid med markedsføringslovens 2, det ved vurderingen også må tages i betragtning, indklagede ved sin markedsføring af portalen tillige har overtrådt markedsføringslovens 6 a om forbud mod uanmodet markedsføring ved brug af elektronisk post, ligesom indklagede retsstridigt har registreret binavne og anvender varemærker, hvori advoktitlen indgår. I relion til DIFO s regelsæt pkt. 4.1 og 2.4 c gøres gældende, domænenavne, der udelukkende består af den generiske betegnelse advok i forskellige bøjningsformer, bør tilhøre Advoksamfundet som følge af den myndighed, som Advoksamfundet er tillagt, også hensynet til almenheden bevirker, domænenavnene og bør inddrages, og Advoksamfundet også i relion til DIFO s regelsæt pkt. 2.4 c, henset til den myndighed og de kompetencer, som Advoksamfundet i henhold til retsplejelovens og øvrige regelsæt er tillagt, er påtaleberettiget myndighed i nærværende sag. I relion til varemærkelovens regler gøres gældende, der er stiftet en gyldig varemærkeret til varemærket advoken på baggrund af brug og indarbejdelse, der er mærkeidentitet mellem advoken og indklagedes domænenavn der er mærke-lighed mellem advoken og indklagedes domænenavne og kravet om varelighed tillige er opfyldt, idet indklagedes portal indeholder en lang række af de samme oplysninger, som kan findes i advoken, det ved vurderingen må tages i betragtning, indklagede, jf. bilag 12 til klageskriftet, har benævnt sit nyhedsbrev Advoker.dk s nyhedsbrev og har registreret Advok.dk A/S, Advoker.dk A/S og Advokinfo A/S som binavne til indklagede, og indklagedes domænenavne udgør en krænkelse af Advoksamfundets ældre brugsbaserede varemærkerettigheder. Endelig gøres det supplerende til ovenstående anbringender gældende,

11 der foreligger ond tro hos Jesper Søgaard i relion til samtlige de påberåbte bestemmelser, og indklagede må tåle identifikion med denne, samt der i relion til samtlige de påberåbte bestemmelser foreligger en utvivlsom retsstridig adfærd og brug i åbenbar strid med dansk lovgivning. Indklagede har gjort gældende, klagenævnet for domænenavne ikke er kompetent til behandle tvister om domænenavne, og dette i hvert fald gælder i relion til tvister om domænenavne, som er registreret før den 22. februar 2000 (doen for 1. version af DIFOs regelsæt). Det fremgår endvidere af sagens bilag 10 (en skrivelse af 11. september 2000 fra indklagedes daværende advok til klager), indklagede bestrider have overtrådt de af klageren påberåbte bestemmelser. Nævnets bemærkninger: Området vedrørende tildeling af domænenavne er undergivet selvregulering under ICANN (The Internet Corporion for Assigned Names and Numbers) og i Danmark under DIFO (Dansk Internet Forum), hvilket er anerkendt af den danske lovgiver, jf. herved bl.a. Folketingstidende , tillæg A, s. 6980, 2. spalte (bemærkningerne til 25 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrenceog forbrugerforhold på telemarkedet). Området er derfor reguleret af de af DIFO fastste regler for registrering, administrion og konfliktløsning vedrørende brugsrettigheder til domænenavne under top level domænet.dk, jf. senest version nr. 6 af 1. november DIFOs regelsæt indeholder bl.a. regler om, regelsættet til enhver tid kan ændres af DIFO herunder med virkning for allerede registrerede domænenavne (pkt. 1.3.a), og om, brugeren af et domænenavn ved sin betaling af den årlige brugsafgift bekræfter være underlagt DIFOs til enhver tid gældende regler (pkt. 2.3.b). Indklagede må således ved sin betaling af årsgebyr anses for have accepteret være undergivet DIFOs til enhver tid gældende regler og herunder regelsættets pkt. 5 om behandling af tvister om domænenavne. Det hedder heri om kompetenceområdet for klagenævnet for Domænenavne: 5.2 Sagsområde a. Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til behandle sager om, hvorvidt en domæneregistrering strider mod gældende dansk ret og nærværende regler. Nævnet kan herunder træffe beslutning om overføre, suspendere eller slette sådanne Domænenavne. b. Nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende beslutninger truffet af DIFO i medfør af pkt. 4.1 i nærværende regler. c. Efter regelsættets pkt. 4.1 kan DIFO beslutte, DK Hostmaster skal inddrage brugsrettigheder til Domænenavne, der allerede er registreret, hvis DIFO skønner, der er behov for anvende disse Domænenavne i almenhedens interesse. Har Domænenavnet været taget i Aktiv Anvendelse som led i Registrantens almindelige virke, kan der tilkendes brugsrettighedens indehaver en rimelig godtgøresle, som udredes af DIFO. DIFOs afgørelser efter denne regel kan indbringes for det i pkt omhandlede Klagenævn.

12 Nævnet forstår regelsættets pkt. 4.1 sammenholdt med pkt. 5.2 b på den måde, en af DIFO truffet afgørelse alene kan indbringes for nævnet, såfremt der ved afgørelsen er sket en inddragelse af et domænenavn i almenhedens interesse, hvorimod nævnet ikke er kompetent til tage stilling til en påstand om, DIFO har været uberettiget til undlade inddrage et domænenavn i medfør af regelsættets pkt Nævnet er derfor enig med indklagede i, nævnet savner kompetence til tage stilling til klagerens mere subsidiære påstand. Hvad angår klagerens øvrige påstande, er disse baseret på, de påklagede domæneregistreringer strider mod gældende dansk ret og DIFOs regler. Da det følger af pkt. 5.2 a i DIFOs regelsæt, klagenævnet er kompetent til tage stilling til disse påstande, og da der ikke er grundlag for antage, sagen skulle være uegnet til nævnsbehandling, kan indklagedes øvrige påstand om sagens afvisning eller udsættelse ikke tages til følge. Under hensyn til, klager har meldt indklagede til politiet, samt til, straffesagen forts verserer, er nævnet dog afstået fra tage stilling til forhold, som kan foregribe skyldvurderingen i straffesagen. Det følger af retsplejelovens 120, advok er en beskyttet titel, som ikke må benyttes af personer, der ikke har fået beskikkelse som advok, eller som er udelukket fra udøve advokvirksomhed, eller hvis ret hertil er ophørt i medfør af retsplejeloven. En advok, der har deponeret sin beskikkelse i Justitsministeriet, må ikke betegne sig som advok i forbindelse med forretningsforhold, jf. 120, stk. 1, 2. pkt., og en advok med deponeret beskikkelse kan derfor fx ikke antages være berettiget til lade sig optage i telefonbogen under rubrikken advoker. Klager, som efter retsplejelovens 143, stk. 2, fører tilsyn med advokerne og deres autoriserede fuldmægtige, påser bl.a., retsplejelovens 120 overholdes, og fører bl.a. til brug herfor en komplet fortegnelse over alle bestallingshavende advoker, som offentliggøres på hjemmesiden advoknoeglen.dk. Det fremgår af oplysningerne i sagen, indklagede har registreret advoker.dk m.fl. for reservere sig alle de logiske advokdomænenavne til brug for en advokportal indeholdende en søgedabase med detaljerede oplysninger om alle advoker i Danmark. Indklagede har imidlertid ikke som klager mulighed for løbende være opderet med hensyn til, hvilke advoker der er fraget bestalling, hvilke advoker der har deponeret bestalling, o.s.v., og indklagede lancerede sin portal på et tidspunkt, hvor klager allerede som led i opfyldelsen af sine samfundsmæssige opgaver havde etableret en søgedabase under domænet advoknoeglen.dk med henblik på sikre offentligheden pålidelig informion om kredsen af bestallingshavende advoker. Indklagede var, da indklagede lancerede sin advokportal, bekendt hermed, men ssede på opnå et samarbejde med klager, jf. indklagedes brev af 4. april 2000 (sagens bilag 5). Dette samarbejde som indklagede ikke havde noget retskrav på få etableret er imidlertid aldrig kommet i stand. Nævnet finder, anvendelse af advokstandens beskyttede titel og bøjninger heraf som domænenavn/navne for en uautoriseret søgedabase over advoker vil kunne medvirke til skabe uklarhed om, hvem der retmæssigt tilhører kredsen af bestallingshavende advoker, ligesom der skabes en nærliggende risiko for forveksling med klager og klagers ajourførte søgedabase over advoker på hjemmesiden advoknoeglen.dk. Klager har da også oplyst, der er mange, som tror eller har troet, klager står bag indklagedes hjemmeside på advoker.dk.

13 Det er på denne baggrund nævnets opftelse, indklagede ved sin registrering af de omtvistede domænenavne har tilstræbt lukrere på klager og klagers virksomhed, og indklagede da dette ikke lykkedes benytter domænenavnet advoker.dk på en måde, som skaber en risiko for forveksling med klagers advokdabase. Dette strider imod advokstandens og almenhedens interesse i, der er en entydig og pålidelig adgang til få oplysninger om kredsen af bestallingshavende advoker. Indklagedes handlemåde afskærer samtidig klager fra som tilsynsmyndighed få branchens beskyttede titel og de forskellige bøjninger heraf registreret som domænenavne under toplevel domænet.dk med henblik på, domænenavnene ikke misbruges. Efter en samlet vurdering er det herefter nævnets vurdering, indklagede ved sin handlemåde har tilsides sådanne hensyn til almenheden, advokstanden og klager, der foreligger en krænkelse af markedsføringslovens 1, som er sålydende: 1. Loven gælder i priv erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. Da indklagede herefter bør tilpligtes overdrage de omtvistede domænenavne til klageren, træffer nævnet følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, SØG A/S, skal anerkende, de foreliggende registreringer af domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk er i strid med gældende dansk ret, og registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Advoksamfundet. Overførslerne foretages 4 uger efter nedenstående do. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Do: 8. maj 2003 Dorte Olesen Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby 27-10-2014. Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse af 6.

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby 27-10-2014. Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse af 6. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligtilbolig A/S v/advokat T. Storm Nielsen Bd Pache Protopopescu nr 43 Etaj 5 ap. 18 Sector 2 Bucuresti 021406 Rumænien Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Indledning Mange af Club Danois arrangementer (f.eks. trave- og vandreture, der er gratis) kræver ikke forudgående tilmelding. For andre arrangementer

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede. København, den 16. december 2013 Sagsnr. 2012-1088/SAF/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede moderen

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere