KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: , 185, 186 og 187 Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes overdrage domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk til klageren. Klagerens subsidiære påstand Domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk slettes. Klagerens mere subsidiære påstand DIFOs afgørelse af 21. november 2001 ophæves, og domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk inddrages i almenhedens interesse. Indklagedes påstand Indklagede har anfægtet klagenævnets kompetence og anmodet om sagens udsættelse, indtil klagenævnets kompetence er blevet prøvet ved domstolene. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 22. maj 2001 med 14 bilag (1-14) og supplerende klageskrift (påstandsdokument) af 19. december 2001 med 2 bilag (15 og 16). Indklagede har afgivet en svarskrivelse af 2. januar 2002 med 2 bilag (stævning mod DIFO af 31. oktober 2001 og FILregistreringsregler af 15. januar 1997), skrivelse af 31. januar 2002 og skrivelse af 12. april Indklagedes indlæg vedrører alene det formelle kompetencespørgsmål. Herudover er der fremkommet supplerende processkrift fra klager af 11. februar 2003 med 3 bilag (17-19). Der er i sagen endvidere fremlagt kopi af indklagedes stævning mod klagenævnet af 12. april 2002 og svarskrift af 24. juni 2002 fra klagenævnet ved advok Knud Wallberg. Registreringsdo: Domænenavnene advok.dk, advoken.dk og advoker.dk er registreret den 31. januar Domænenavnet advokerne.dk er registreret den 20. februar 1997.

2 Sagsfremstilling: Klager er en organision, som bl.a. er tilsynsførende myndighed for advoker og deres autoriserede fuldmægtige, jf. retsplejelovens 143, stk. 2, og alle advoker skal efter retsplejelovens 143, stk. 1, være medlem af klager. En del af tilsynsopgaven består i, klager ved sin bestyrelse, Advokrådet, kan indklage en advok for Advoknævnet, såfremt rådet finder, en advok ikke har handlet i overensstemmelse med de pligter, som stillingen medfører, ligesom rådet er tillagt bemyndigelse til begære et advokselskab opløst, såfremt selskabet ikke opfylder betingelserne for være registreret som advokselskab. En anden del af tilsynsopgaven består i føre en komplet fortegnelse over alle advoker med beskikkelse og deres autoriserede fuldmægtige. Klager er endvidere aktiv i udviklingen af god advokskik, og klager har traditionelt spillet en aktiv rolle i forbindelse med håndhævelsen af vinkelskriverloven (lovbekendtgørelse nr. 565 af 28. juni 1986 om ydelse af juridisk bistand mv. med senere ændringer) samt af retsplejelovens 120 om beskyttelse af advoktitlen. Klager udgiver som led i sit virke medlemsbladet Advoken, som udsendes til ca læsere. Under domænenavnet driver klager en hjemmeside med oplysninger om advoker, retshjælp, fri proces, klager over advoker, links og andre emner af generel interesse for såvel advoker, advokklienter og andre med interesse for de anførte emner. Hjemmesiden indeholder bl.a. et link til advoknoeglen.dk, som er en af klager udarbejdet dabase over samtlige bestallingshavende advoker, på hvilken der kan søges på forskellige kriterier, herunder navn, geografisk område og fagspeciale. Indklagede er et aktieselskab med advok Jesper Søgaard som direktør, og selskabet har som binavne bl.a. registreret Advok.dk A/S, Advoker.dk A/S og Advokinfo A/S. I selskabets bestyrelse på 3 mand er Jesper Søgaard eneste advok. Ejerkredsen bag selskabet er uoplyst. Indklagedes selskabsnavn var Maccess A/S indtil den 10. september 2002, hvor det blev ændret til det nuværende SØG A/S. Den 6. april 2000 startede indklagede under domænenavnet advoker.dk en portal med adgang til søge i en advokdabase. Søgninger kunne foretages efter navn, fagspeciale m.v., ligesom hjemmesiden indeholdt juridiske nyheder, on-line beregninger og diverse faktuelle oplysninger, jf. klageskriftet af 22. maj 2001 og bilag 4 hertil, som er et brev af 3. april 2000 fra indklagede ved Jesper Søgaard til alle landets advoker, hvori portalen på bl.a. introduceredes på følgende måde: Danmarks nye advokportal åbner om 5 dage! I forbindelse med lanceringen af Danmarks advokportal, om 5 dage, har vi netop udsendt advoknummer og adgangskode direkte til alle de advoker, hvis -adresse vi havde. Vi sender derfor denne informionsskrivelse til Dem, således De, såfremt De ikke allerede har modtaget vores , har mulighed for opdere Deres advokda på webstedet. Det er gris være repræsenteret som advok på webstedet. Advoker.dk udbydes af Maccess A/S, som er ejet af undertegnede og indeholder bl.a. en meget brugervenlig søgedabase med alle ca bestallingshavende advoker i Danmark samt domstole, retskredse og kommuner. Her kan potentielle kunder og kolleger gris søge via navn, by fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning mm..

3 . Formålet med er dels give alle danske advoker i Danmark et gris opslagsværktøj, som er let bruge, og som giver direkte adgang til ønskede oplysninger, dels give potentielle klienter bedre mulighed for finde netop den advok i et givet område, som er kvalificeret inden for et bestemt fagområde. Jeg håber De i Deres dagligdag vil få glæde af de nuværende informioner på webstedet men vi er allerede i gang med videreudvikling med nye services og værktøjer, herunder udarbejdelse af gris juridiske blanketter, opbygning af et IT-afsnit med alt inden for IT-ret, herunder nyeste retspraksis og domme fra ind- og udland samt en brevkasse opdelt pr. fagområde. Indklagede kontaktede klager ved skrivelse af 4. april 2000 (bilag 5 til klageskriftet af 22. maj 2001) og foreslog et samarbejde omkring planlægningen af stregien for webstedet under domænenavnet advoker.dk samt udveksling af oplysninger om nye advoker, bestallinger, flytninger m.v. I brevet anføres det blandt andet, Torsdag den 6. april 2000 lancerer jeg advokportalen som indeholder en søgedabase, hvor detaljerede informioner om alle advoker i Danmark kan søges enten via navn, geografi, fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning m.v. Webstedet indeholder også daglige juridiske nyheder, ugentlig nyhedsbrev, on-line beregningsprogrammer, links til juridisk relevante opslags-værker, alle kommuner, alle retskredse og meget mere... Jeg har gennem mit arbejde med Internettet følt, vores branche har brug for blive repræsenteret bedre og hurtigere på Internettet, især overfor vores kunder og det er baggrunden for, jeg de seneste 12 måneder har opbygget webstedet Det har hele tiden været mit ønske og mål vedr. indhold og drift af webstedet, indgå en eller anden form for samarbejde med Advoksamfundet.. At blive set og hørt på Internettet er en meget svær sag.. Søgning af websteder går i retning af benyttelse af logiske internetnavne som den primære søgning. Det har derfor været mig magtpåliggende i hele 1999 få opkøbt de logiske advokdomainenavne. For det første for sikre, disse ikke misbruges af en ikke advok og for det andet for sikre, potentielle klienter/kunder ved skrive fx adv.dk; advok.dk; advoken.dk; eller advoker.dk m.fl. altid vil få et objektivt websted, hvor de kan søge bl.a. alle landets advoker på lige fod.. Jeg forestiller mig et samarbejde med Advoksamfundet i forbindelse med planlægningen af stregien for webstedet, udveksling af oplysninger om nye advoker, udleverede bestallinger og deponerede bestallinger, flytninger, m.v., samt eventuelt også et samarbejde i forbindelse med forskellige nye tiltag i relion til tilbud til advokerne, om hurtigere komme på Internettet med fast forbindelse webmail, advok- -adresse, homepage, kryptering af mails m.v.

4 Jeg synes selv, det kunne være et stærkt markedsføringsredskab for Advoksamfundet og dermed for alle advoker, vi kunne markedsføre os overfor vore kunder med en form for fælles konto.. Jeg vil gerne afgive et tilbud på drift af denne mailservice således alle Advoksamfundets medlemmer får tilbudt en flot og enkel adresse Mit formål med Webstedet er på den ene side tilbyde en god værktøjskasse til alle advoker i Danmark, hele tiden udbygget med flere faciliteter som on-line beregningsprogrammer, gris juridiske blanketter, m.v., og på den anden side tilbyde den danske befolkning en indgangsvinkel til en juridisk brevkasse både gris og betalt samt et godt og solidt opslagsværk til hurtigt finde den ønskede advok. I tiden efter åbningen af indklagedes hjemmeside under domænenavnet advoker.dk oplevede klager en stor mængde henvendelser fra advoker, som antog, klager stod bag hjemmesiden, jf. klageskriftet af 22. maj For imødegå denne misforståelse udsendte klager den 10. april 2000 en meddelelse, hvori det bl.a. hedder: Advoksamfundet og Advokernes Serviceselskab A/S har intet med firmaet Maccess A/S gøre, og der er heller ikke videregivet oplysninger fra Advoksamfundets medlemssystem til dabasen. Vi har i øvrigt kunnet konstere, dabasen d.d. indeholder oplysninger om flere advoker, som har fået frakendt retten til udøve advokvirksomhed. Klager besvarede den 30. maj 2000 indklagedes skrivelse af 4. april 2000 (svarskrivelsen er fremlagt som bilag 7 til klageskriftet af 22. maj 2001). I svaret anføres, klager f.s.v. er positivt indstillet over for indklagedes initiiv, men det er klagers opftelse, indklagedes anvendelse af den beskyttede titel Advok som navn/varemærke for hjemmesiden er i strid med bl.a. retsplejelovens 120 og formålet bag denne bestemmelse, varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 1, 2 og 5. På side 5 i svaret sammenftes klagers synspunkter således: Advoksamfundet er i konsekvens af ovenstående af den opftelse, Deres brug af og advoker.dk er retsstridig, og Advoksamfundet principielt er den eneste enhed, der kan være indehaver af sådanne branchespecifikke domænenavne på en måde, der ikke vil være i strid med almenhedens interesse. Advoksamfundet finder tillige, det er i den samlede stands interesse, advoktitlen anvendt som domænenavn forbeholdes Advoksamfundet og ikke anvendes af enkeltpersoner/virksomheder med eller uden tilknytning til advokhvervet som led i en kommercialisering, der går ud over det, der er foruds i retsplejeloven og de advoketiske regler. Igen må jeg pointere, det ikke er idéen bag hjemmesiden og den indss, som De har udfoldet, der anfægtes. Det eneste, Advoksamfundet reagerer imod er registreringen og benyttelsen af de ovenfor nævnte betegnelser samt de øvrige domænenavne, De har registreret, hvori Advok, bøjninger heraf og sammenstillinger hermed indgår.

5 Jeg skal opfordre Dem til snarest muligt i løbet af den kommende uge kontakte mig med henblik på et møde, idet Advoksamfundet nurligvis ønsker en forligsmæssig løsning, der indebærer, domæneregistreringerne som angivet ovenfor overdrages på nærmere aftalte vilkår til Advoksamfundet. Såfremt dette ikke måtte vise sig muligt, agter Advoksamfundet indbringe sagen for DI- FO og eventuelt tillige for domstolene. Jeg er nurligvis rede til nærmere uddybe de ovenfor angivne synspunkter såvel skriftligt som under et møde. Klager og indklagede har efterfølgende drøftet en overdragelse, men det har ikke været muligt opnå enighed - efter klagers oplysninger - som følge af, indklagede har krævet betaling af et større overdragelsesbeløb. Indklagede har afvist have handlet i strid med de af klageren påberåbte bestemmelser (jf. skrivelse af 11. september 2000 fremlagt som bilag 10 til klageskriftet af 22. maj 2001). I et nyhedsbrev udsendt som mail til advoker den 24. juli 2000 introduceredes en ny juridisk brevkasse på advoker.dk med brug af betalingskort, som interesserede advoker kunne tilslutte sig (se bilag 11 til klageskriftet af 22. maj 2001). Klageren indbragte efter forgæves forligsforhandlinger sagen dels for Klagenævnet, jf. klageskrift af 22. maj 2001, dels for DIFO. DIFOs bestyrelse traf den 21. november 2001 afgørelse om, det ikke på forhånd kunne udelukkes, en sag som den foreliggende ville kunne begrunde inddragelse i almenhedens interesse, men afviste på det da foreliggende grundlag inddrage domænenavnene blandt andet under hensyntagen til muligheden for indbringe sagen for klagenævnet. Klageren har herefter tillige indbragt DIFOs afgørelse af 21. november 2001 for klagenævnet. Indklagede har ved Sø- og Handelsretten anlagt anerkendelsessøgsmål dels mod DIFO (31. oktober 2001) og dels mod klagenævnet (12. april 2002) med påstand om, det anerkendes, hverken DIFO eller nævnet har kompetence til træffe afgørelse om overdragelse af eller inddragelse af de omtvistede domænenavne. Det fremgår af sagens akter, klageren har meldt indklagede til politiet. På sekretariets forespørgsel herom har klageren den 21. marts 2003 oplyst, der i den anledning verserer sager hos politiet mod såvel selskabet som mod Jesper Søgaard. Ved sekretariets opslag den 24. marts 2003 på domænenavnet advoker.dk fremstod hjemmesiden primært som en advokdabase med mulighed for søge via navn, adresse, geografisk område eller fagspeciale. På hjemmesidens siteinfo var anført følgende om advoker.dk : Advoker.dk udbydes af SØG A/S v. advok Jesper Søgaard. Webstedet indeholder en meget brugervenlig søgedabase med alle ca bestallingshavende advoker i Danmark som dagligt ajourføres i henhold til Ststidende. I advokdabasen kan alle gris søge f.eks. en advok via navn, by, fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning m.m. Søg A/S er ikke et advokfirma og yder ingen rådgivning.

6 Ideen er give alle et gris redskab til juridisk informion samt til finde den advok, som er specialist eller har særlig erfaring inden for et ønsket fagområde, og/eller samtidig begrænse søgningen til et bestemt område i Danmark. Såfremt du har rettelser til webstedets oplysninger, ønsker komme med kritik eller blot har forslag til ændringer, hører vi gerne fra dig på Endvidere fandtes følgende tekst under hjælp-knappen : På denne hjælpeside kan du få vejledning og få besvaret dine spørgsmål vedrørende webstedet advoker.dk. Giver denne side dig ikke svar på det, du ønsker, er du velkommen til stille spørgsmål via Hovedmenu til venstre: Fra den venstre menu kan du navigere rundt på webstedet. Menuen betjenes ved du klikker en gang med musen på den ønskede kegori, f. eks. "Services". Herefter får du en undermenu, hvor du f.eks. kan vælge "Advoksøgning". Tredje undermenu vises herefter i hierarkiet, og her kan du igen ved hjælp af et klik med musen vælge f.eks. "Søg advok". Dit valg af punktet "Søg advok" betyder, du nu får tilbudt en søgeformular i den midterste ramme. Herfra kan du vælge den ønskede advok. Vejledning i brug af søgeformulareren "Søg advok" fås ved klikke her. Menuen lukkes igen ved klik på de tidligere valgte kegorier - men det er ikke nødvendigt. Man kan problemfrit gå direkte fra en undermenu i "Services" til kegorien "Informion". Rulletekst til højre: Højre rullemenu indeholder en informionstavle med rulletekst. Her giver vi dig oplysning om faciliteter på webstedet, nyheder samt juridisk informion. Du kan på den lille firkant til højre i rammen stoppe rulleteksten ved holde venstre museknap nede, mens du peger på den nævnte firkant. Samme firkant kan trækkes frem og tilbage afhængig af, om du vil se en tidligere eller senere tekst. Rulleteksten kan indeholde links til nyttige sider, og disse hyperlinks kan du klikke på direkte. Når rulleteksten er færdig, starter den forfra. Quicksøg nederst: Nederst på siden findes Quick-søg, som kan benyttes af de brugere, som ønsker et hurtigt opslag på følgende: Advoker, Retskredse, Kommuner, Domstole, Jubii, AltaVista, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Købmandsstandens Oplysningsbureau samt på Speednames. Sidstnævnte vedrører søgning af adkomst til domænenavne. Skriv hurtigt en del af det ord du ønsker slå op, klik på kegori og tryk SØG. Quick-søg returnerer lynhurtigt en resultliste. Man kan søge på en af følgende dyper: Advoker: Fornavn, efternavn, gadenavn, postnummer, bynavn, telefonnummer, eller webadresse.

7 Retskreds Retskredsens navn, gadenavn, postnummer, bynavn eller telefonnummer. Domstol Domstolens navn, gadenavn, postnummer, bynavn eller telefonnummer. Kommune Kommunens navn, gadenavn, postnummer, bynavn eller telefonnummer. Du kan kun skrive et ord i søgerubrikken, dog flere, hvis det er gadenavn eller by. Ønskes søgning foretaget ved brug af flere søgekriterier, kan dette ske ved søgevalg i venstre menu på webstedet. Altid søgning med jokertegn efter søgeordet Alle søgninger foretages automisk ved brug af jokertegn efter det ønskede søgeord, dvs. resultlisten indeholder alle de poster, hvor søgeordet inkl. søgeordet med forskellige endelser indgår. Men det er en fordel begrænse antallet af tegn mest muligt, idet man herved opnår den bedste mulighed for finde det, man søger. F.eks. kunne man skrive "Hill" og klik af i kegorien "kommuner" eller "retskredse" for finde henholdsvis Hillerød kommune og Hillerød retskreds. Man kunne også søge på "331515" og klikke på advok for finde alle de advoker, hvis telefonnumer starter med de nævnte 6 cifre. Benyttes søgeordet "Jørgen", giver resultlisten alle de fornavne, efternavne og adresser hvori "Jørgen" indgår, f.eks. Jørgen Hansen, Peter Jørgensen og Jørgensgade. Jokertegn både før og efter søgeord Ønskes jokertegn benyttet før søgeordet, skal man skrive "%"-tegnet. F.eks. "%lise" hvilket betyder, både "lise", "annelise" og "liselotte" medtages som poster på resultlisten. Søgedabaserne Jubii.dk og Altivista.com Ønsker man hurtigt et opslag i en søgedabase f.eks. den danske Jubii.dk eller den internionale Altivista.com kan det ske ved skrive søgeordet og sætte hak ved en af de to søgedabaser. Resultlisten vises i et nyt vindue, som kan lukkes efter endt brug ved klik på krydset øverst til højre. E&S + KOB Tit har man brug for identificere den juridiske person bag et firma eller få oplyst CVR-nr. m.v., hvorfor man let ved valg af "E&S + KOB" kan få lavet en hurtig søgning hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og samtidig hos Købmandsstadens oplysningsbureau. Resultlisten vises i et nyt vindue, som kan lukkes efter endt brug ved klik på krydset øverst til højre. Domænenavn I en tid med rivende udvikling på Internettet kan man have brug for kunne se adkomsthaveren på et domænenavn eller se, hvilke landeendelser (.dk -.se -.com m.fl.) der p.t. er ledige for registrering. Det er det internionale domæneregistreringsfirma Speednames.dk, som stiller søgefaciliteten til rådighed. Man behøver kun skrive det navn, man ønsker søgt uden landebetegnelse (.dk -.se -

8 .com m.fl.), så kan man i resultlisten se, hvilke der er ledige og hvilke der er solgt. Resultlisten vises i et nyt vindue, som kan lukkes efter endt brug ved klik på krydset øverst til højre. Ved opslag i indklagedes advokdabase den 13. april 2003 fandtes ved forskellige tilfældige søgninger flere navne på personer, som ikke findes på klagers liste på over bestallingshavende advoker. Opslag samme do på domænenavnet advokerne.dk viste en blank side, mens et opslag på advoken.dk viste, dette domænenavn ikke bruges aktivt. Ved opslag på domænenavnet advok.dk føres den besøgende direkte til adressen som er en hjemmeside, der byder velkommen til Møbler A/S. Der reklameres på hjemmesiden for nogle få kontormøbler, herunder en advok mødestol. Som selskabets postadresse er oplyst Hestemøllestræde 3, 3. sal (d.v.s. samme adresse som indklagede), som faxnummer er oplyst ( samme som advok Jesper Søgaards), og som showrum er oplyst Vester Voldgade 90 (samme adresse som advok Jesper Søgaards kontoradresse). Det oplyses samtidig, møblerne kun fremvises efter forudgående aftale. Sekretariet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, I relion til retsplejelovens 120 og 124 gøres gældende, titlen advok er forbeholdt personer, der har opnået beskikkelse som advok, og der derfor er tale om en beskyttet titel, advoktitlen er et særligt prærogiv for Advoksamfundet og dets medlemmer, hvor hensynet til offentligheden og almenheden er de bærende elementer, der er identitet, respektive quasi-identitet mellem titlen og de af klagen omftede domænenavne, forvekslingsbegrebet i retsplejelovens 120 i øvrigt efter gældende retspraksis ikke stiller samme krav til mærke-lighed og produktlighed som det traditionelle forvekslingsbegreb i varemærkelovens 4, beskyttelsen af advoktitlen også under hensyn hertil tillige omfter tilfælde som det her foreliggende, hvor den konkrete anvendelse af advok, nemlig som led i et domænenavn, fører til den fejlagtige antagelse hos omverden, de ydelser, som udbydes på den pågældende domæneadresse, har en forbindelse til Advoksamfundet og hele advokstanden,

9 indklagedes registrering og brug af domænenavnene og til markedsføring af sin portal derfor er i strid med retsplejelovens 120 eller dennes analogi, og indklagedes aktiviteter må sidestilles med juridisk rådgivning, hvorfor der også foreligger en overtrædelse af retsplejelovens 124 eller dennes analogi. I relion til vinkelskriverlovens regler gøres gældende, der på indklagedes portal tilbydes juridisk rådgivning, indklagede dermed driver virksomhed i erhvervsmæssig øjemed med juridisk rådgivning og anden juridisk bistand, indklagede som følge heraf er omftet af vinkelskriverlovens 1, stk. 1, indklagede er et aktieselskab, hvis bestyrelse for flertallets vedkommende består af personer, der ikke er advoker, indklagede som formidler af juridisk rådgivning må anses for ansvarlig udbyder af den juridiske rådgivning uden opfylde retsplejelovens regler i 120 og 124, indklagede ved drive sin portal under domænenavnet anvender en med advoktitlen identisk betegnelse, der er egnet til give almenheden eller virksomheden ubekendte personer det forkerte indtryk, virksomheden opfylder retsplejelovens 120 og 124 og dermed de regler, der gælder for advoker og advokaktieselskaber, indklagede ved drive sin portal under domænenavnet giver almenheden eller virksomheden ubekendte personer meddelelse om, virksomheden yder juridisk rådgivning eller anden retshjælp, indklagede derved overtræder vinkelskriverlovens 2, stk. 1, nr. 1 og 3. I relion til markedsføringsloven gøres gældende, indklagede ved registrere de eneste fire sproglige former af ordet advok i Internetsammenhæng i realiteten har monopoliseret en beskyttet titel, som ikke bør tilkomme indklagede eller nogen enkelt advok, indklagedes brug af og indklagedes defensive registrering af domænenavnene og er i strid med god markedsføringsskik og dermed markedsføringslovens 1, jf. 5,

10 indklagedes brug af det med advoktitlen identiske domænenavn er egnet til vildlede, idet det efterlader den fejlagtige antagelse hos omverdenen, der er tale om en særlig autoriseret hjemmeside, hvilket er i strid med markedsføringslovens 2, det ved vurderingen også må tages i betragtning, indklagede ved sin markedsføring af portalen tillige har overtrådt markedsføringslovens 6 a om forbud mod uanmodet markedsføring ved brug af elektronisk post, ligesom indklagede retsstridigt har registreret binavne og anvender varemærker, hvori advoktitlen indgår. I relion til DIFO s regelsæt pkt. 4.1 og 2.4 c gøres gældende, domænenavne, der udelukkende består af den generiske betegnelse advok i forskellige bøjningsformer, bør tilhøre Advoksamfundet som følge af den myndighed, som Advoksamfundet er tillagt, også hensynet til almenheden bevirker, domænenavnene og bør inddrages, og Advoksamfundet også i relion til DIFO s regelsæt pkt. 2.4 c, henset til den myndighed og de kompetencer, som Advoksamfundet i henhold til retsplejelovens og øvrige regelsæt er tillagt, er påtaleberettiget myndighed i nærværende sag. I relion til varemærkelovens regler gøres gældende, der er stiftet en gyldig varemærkeret til varemærket advoken på baggrund af brug og indarbejdelse, der er mærkeidentitet mellem advoken og indklagedes domænenavn der er mærke-lighed mellem advoken og indklagedes domænenavne og kravet om varelighed tillige er opfyldt, idet indklagedes portal indeholder en lang række af de samme oplysninger, som kan findes i advoken, det ved vurderingen må tages i betragtning, indklagede, jf. bilag 12 til klageskriftet, har benævnt sit nyhedsbrev Advoker.dk s nyhedsbrev og har registreret Advok.dk A/S, Advoker.dk A/S og Advokinfo A/S som binavne til indklagede, og indklagedes domænenavne udgør en krænkelse af Advoksamfundets ældre brugsbaserede varemærkerettigheder. Endelig gøres det supplerende til ovenstående anbringender gældende,

11 der foreligger ond tro hos Jesper Søgaard i relion til samtlige de påberåbte bestemmelser, og indklagede må tåle identifikion med denne, samt der i relion til samtlige de påberåbte bestemmelser foreligger en utvivlsom retsstridig adfærd og brug i åbenbar strid med dansk lovgivning. Indklagede har gjort gældende, klagenævnet for domænenavne ikke er kompetent til behandle tvister om domænenavne, og dette i hvert fald gælder i relion til tvister om domænenavne, som er registreret før den 22. februar 2000 (doen for 1. version af DIFOs regelsæt). Det fremgår endvidere af sagens bilag 10 (en skrivelse af 11. september 2000 fra indklagedes daværende advok til klager), indklagede bestrider have overtrådt de af klageren påberåbte bestemmelser. Nævnets bemærkninger: Området vedrørende tildeling af domænenavne er undergivet selvregulering under ICANN (The Internet Corporion for Assigned Names and Numbers) og i Danmark under DIFO (Dansk Internet Forum), hvilket er anerkendt af den danske lovgiver, jf. herved bl.a. Folketingstidende , tillæg A, s. 6980, 2. spalte (bemærkningerne til 25 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrenceog forbrugerforhold på telemarkedet). Området er derfor reguleret af de af DIFO fastste regler for registrering, administrion og konfliktløsning vedrørende brugsrettigheder til domænenavne under top level domænet.dk, jf. senest version nr. 6 af 1. november DIFOs regelsæt indeholder bl.a. regler om, regelsættet til enhver tid kan ændres af DIFO herunder med virkning for allerede registrerede domænenavne (pkt. 1.3.a), og om, brugeren af et domænenavn ved sin betaling af den årlige brugsafgift bekræfter være underlagt DIFOs til enhver tid gældende regler (pkt. 2.3.b). Indklagede må således ved sin betaling af årsgebyr anses for have accepteret være undergivet DIFOs til enhver tid gældende regler og herunder regelsættets pkt. 5 om behandling af tvister om domænenavne. Det hedder heri om kompetenceområdet for klagenævnet for Domænenavne: 5.2 Sagsområde a. Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til behandle sager om, hvorvidt en domæneregistrering strider mod gældende dansk ret og nærværende regler. Nævnet kan herunder træffe beslutning om overføre, suspendere eller slette sådanne Domænenavne. b. Nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende beslutninger truffet af DIFO i medfør af pkt. 4.1 i nærværende regler. c. Efter regelsættets pkt. 4.1 kan DIFO beslutte, DK Hostmaster skal inddrage brugsrettigheder til Domænenavne, der allerede er registreret, hvis DIFO skønner, der er behov for anvende disse Domænenavne i almenhedens interesse. Har Domænenavnet været taget i Aktiv Anvendelse som led i Registrantens almindelige virke, kan der tilkendes brugsrettighedens indehaver en rimelig godtgøresle, som udredes af DIFO. DIFOs afgørelser efter denne regel kan indbringes for det i pkt omhandlede Klagenævn.

12 Nævnet forstår regelsættets pkt. 4.1 sammenholdt med pkt. 5.2 b på den måde, en af DIFO truffet afgørelse alene kan indbringes for nævnet, såfremt der ved afgørelsen er sket en inddragelse af et domænenavn i almenhedens interesse, hvorimod nævnet ikke er kompetent til tage stilling til en påstand om, DIFO har været uberettiget til undlade inddrage et domænenavn i medfør af regelsættets pkt Nævnet er derfor enig med indklagede i, nævnet savner kompetence til tage stilling til klagerens mere subsidiære påstand. Hvad angår klagerens øvrige påstande, er disse baseret på, de påklagede domæneregistreringer strider mod gældende dansk ret og DIFOs regler. Da det følger af pkt. 5.2 a i DIFOs regelsæt, klagenævnet er kompetent til tage stilling til disse påstande, og da der ikke er grundlag for antage, sagen skulle være uegnet til nævnsbehandling, kan indklagedes øvrige påstand om sagens afvisning eller udsættelse ikke tages til følge. Under hensyn til, klager har meldt indklagede til politiet, samt til, straffesagen forts verserer, er nævnet dog afstået fra tage stilling til forhold, som kan foregribe skyldvurderingen i straffesagen. Det følger af retsplejelovens 120, advok er en beskyttet titel, som ikke må benyttes af personer, der ikke har fået beskikkelse som advok, eller som er udelukket fra udøve advokvirksomhed, eller hvis ret hertil er ophørt i medfør af retsplejeloven. En advok, der har deponeret sin beskikkelse i Justitsministeriet, må ikke betegne sig som advok i forbindelse med forretningsforhold, jf. 120, stk. 1, 2. pkt., og en advok med deponeret beskikkelse kan derfor fx ikke antages være berettiget til lade sig optage i telefonbogen under rubrikken advoker. Klager, som efter retsplejelovens 143, stk. 2, fører tilsyn med advokerne og deres autoriserede fuldmægtige, påser bl.a., retsplejelovens 120 overholdes, og fører bl.a. til brug herfor en komplet fortegnelse over alle bestallingshavende advoker, som offentliggøres på hjemmesiden advoknoeglen.dk. Det fremgår af oplysningerne i sagen, indklagede har registreret advoker.dk m.fl. for reservere sig alle de logiske advokdomænenavne til brug for en advokportal indeholdende en søgedabase med detaljerede oplysninger om alle advoker i Danmark. Indklagede har imidlertid ikke som klager mulighed for løbende være opderet med hensyn til, hvilke advoker der er fraget bestalling, hvilke advoker der har deponeret bestalling, o.s.v., og indklagede lancerede sin portal på et tidspunkt, hvor klager allerede som led i opfyldelsen af sine samfundsmæssige opgaver havde etableret en søgedabase under domænet advoknoeglen.dk med henblik på sikre offentligheden pålidelig informion om kredsen af bestallingshavende advoker. Indklagede var, da indklagede lancerede sin advokportal, bekendt hermed, men ssede på opnå et samarbejde med klager, jf. indklagedes brev af 4. april 2000 (sagens bilag 5). Dette samarbejde som indklagede ikke havde noget retskrav på få etableret er imidlertid aldrig kommet i stand. Nævnet finder, anvendelse af advokstandens beskyttede titel og bøjninger heraf som domænenavn/navne for en uautoriseret søgedabase over advoker vil kunne medvirke til skabe uklarhed om, hvem der retmæssigt tilhører kredsen af bestallingshavende advoker, ligesom der skabes en nærliggende risiko for forveksling med klager og klagers ajourførte søgedabase over advoker på hjemmesiden advoknoeglen.dk. Klager har da også oplyst, der er mange, som tror eller har troet, klager står bag indklagedes hjemmeside på advoker.dk.

13 Det er på denne baggrund nævnets opftelse, indklagede ved sin registrering af de omtvistede domænenavne har tilstræbt lukrere på klager og klagers virksomhed, og indklagede da dette ikke lykkedes benytter domænenavnet advoker.dk på en måde, som skaber en risiko for forveksling med klagers advokdabase. Dette strider imod advokstandens og almenhedens interesse i, der er en entydig og pålidelig adgang til få oplysninger om kredsen af bestallingshavende advoker. Indklagedes handlemåde afskærer samtidig klager fra som tilsynsmyndighed få branchens beskyttede titel og de forskellige bøjninger heraf registreret som domænenavne under toplevel domænet.dk med henblik på, domænenavnene ikke misbruges. Efter en samlet vurdering er det herefter nævnets vurdering, indklagede ved sin handlemåde har tilsides sådanne hensyn til almenheden, advokstanden og klager, der foreligger en krænkelse af markedsføringslovens 1, som er sålydende: 1. Loven gælder i priv erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. Da indklagede herefter bør tilpligtes overdrage de omtvistede domænenavne til klageren, træffer nævnet følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, SØG A/S, skal anerkende, de foreliggende registreringer af domænenavnene advok.dk, advoken.dk, advoker.dk og advokerne.dk er i strid med gældende dansk ret, og registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Advoksamfundet. Overførslerne foretages 4 uger efter nedenstående do. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Do: 8. maj 2003 Dorte Olesen Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-142 Klager: ROCK IT v/randahl Fink Isaksen Kingosvej 6 7100 Vejle Indklagede: Janne Oreskov Rosenhavestræde 5 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 473 Klager: Cand. Psych. Jimmi Andreasen Strickersvej 4, 2. tv. 2300 København S Indklagede: Morten Julius Bøgh Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 954 Klager: Midtbo A/S Havnegade 22A 7100 Vejle Indklagede: Balle Lund Invest ApS Borgvold 12 B 7100 Vejle Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet midtbo.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 810 Klager: Lind & Risør A/S v/ advokat Jørgen Matthiesen Indklagede: Claus Christiansen Agerkrogen 4 4040 Jyllinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 610 Klager: Olav Skjold Klaus Berntsens vej 81 5260 Odense S Indklagede: Eyvind Skjold Nielsen Bjørnholmsvej 26 3500 Værløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 387 og 388 Klager: JobZonen A/S Store Regnegade 12, 4. 1110 København K v/advokat Morten Stadil Indklagede: A Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 604 Klager: CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Sværtegade 3 Postboks 2116 1014 København K Indklagede: DJØF Gothersgade 133 1123 København K v/advokat Lisbet Andersen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-196 Klager: Torben Nordborg Helledi Frederiks Allé 132, 3. 8000 Århus C Indklagede: Helledi I/S v/ Kaj Erik Vestergaard Trehøjevej 26 8882 Fårvang Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere