Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?"

Transkript

1 Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

2 Torsdagen den 15 augusti 2002 kl Sektionsmöte Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? (Se sidorna i Del I) Debattledare: Fyrrv. skriftstofustjóri Jon Thors, Island Referent: Advokat Låra V Júlíusdóttir, Island Korreferent: Højesterettsdommer/ørge«Nørgaard, Danmark Referent, advokat Låra V. Júliúsdóttir, Island: Referenten berättade att hennes ämne behandlar förändrade familjemönster och behovet av nya regler. Referatet koncentreras till "papirløsa samlivsforhold" och särskilt med inriktning på reglerna på Island. Det er særdeles velkendt, at familiemønstret i Norden har ændret sig betydeligt i de seneste årtier. Moderne mennesker vælger samlivsform efter andre principper end tidligere, og religiøse og etiske synspunkter vedrørende indgåelse af ægteskab viger nu for synspunkter som frihed, selvstændighed og individets stadige søgen efter livslykke. Unge mennesker indgår ikke længere ægteskab uden forinden at have boet sammen med ægtefællen så og så længe. Det er almindeligt, at der offentliggøres bryllupsbilleder i aviser af brudepar sammen med deres børn i forskellige aldre. At folk af samme køn lever sammen er nu alment anerkendt og der er blevet vedtaget en særlov om registreret partnerskab, om retsstillingen for homoseksuelle, der vælger denne samlivsform, i alle de nordiske lande, nu også i Finland fra Juraen går ikke glip af denne udvikling. I stigende grad spørges der om retsregler og samleveres retsstilling, og det er en almindelig retsvildfarelse, i hvert fald i Island, at folk, når de har boet sammen i 5-10 år, på en eller anden udefinerlig vis, opnår samme retsstilling som gifte personer. Det er almindeligt at de mener, at arveret er noget, der opstår af sig selv, og at der gælder de samme regler om samleveres økonomi som om gifte personers, for at nævne et eksempel. Når folk så finder ud af, at det ikke forholder sig sådan, spørger de gerne, hvorfor i alverden ingen har fortalt dem det. Retsreglerne i Island er så nært knyttet til reglerne i det øvrige Norden, at det ikke skulle være til nogen skade, at jeg vælger denne fremgangsmåde. I mit indlæg vil jeg især holde mig til en rapport udgivet af justitsministeren om samleveres retsstilling, der blev fremlagt i Altinget i foråret Rapporten er skrevet af Hrefha Fridriksdóttir, som jeg tror er her med os i dag.

3 74 Sektionsmöte Begrebet "samlevere" er ikke blevet defineret i islandsk lovgivning og er i sin natur meget vidtrækkende. Man kan sige, at begrebet omfatter alle voksne personer, der vælger at dele hjem. Der er ikke i Island vedtaget nogen samlet lov om samleveres retsstilling, hvilket gør det til en hovedregel, at hver enkelt person i juridisk henseende behandles uden hensyn til samlivet. Som tidligere nævnt er samlivsformerne meget forskellige og der er bestemte problemer forbundet med at afgrænse hvilke samlivsformer, der skal have retlig indvirkning. Der må stilles visse minimumskrav til samlivet, hvis det skal kunne henføres under begrebet papirløst samliv. I de lovbestemmelser, der knytter retsvirkninger til papirløst samliv, har man ikke holdt sig til en enkelt definition, men derimod har betingelserne været forskellige efter lovene. Generelt gælder dog princippet om fælles bopæl, økonomisk samhørighed, samlivets tidsmæssige udstrækning, fælles børn og meddelelse om eller registrering af samlivet. Kort sagt kan man gå ud fra at der med begrebet "papirløst samliv" menes en mands og en kvindes samliv i fælles hjem, uden at de er i ægteskab, og en vis økonomisk samhørighed. Man kan sige, at særlige lovbestemmelser på afgrænsede områder, hvor der opstilles bestemte betingelser for at parter kan nyde godt af bestemte rettigheder eller pådrager sig bestemte forpligtelser. I de seneste år er man i øget grad utvetydigt gået i den retning at sidestille samliv uden vielse med ægteskab i enkelte juridiske sammenhæng, især hvis parterne har et barn sammen. Der er først og fremmest to argumenter for ikke at gå længere i denne henseende en man har gjort. Dels har der været grund til at give ægteskabet en klar særstilling i juridisk henseende og til dels at opfordre til indgåelse af ægteskab, idet ægteskabet er blevet anset for at være en ønskelig og eftertragtet livsform. Dels har man lagt vægt på, at forskel på folks retsstilling i ægteskab og i papirløst samliv er naturlig i den forstand, at folk skal have reelle alternativer med hensyn til, hvordan de vil ordne deres nære samliv. I 1996 trådte Lov om registreret partnerskab i kraft. I henhold til loven kan to personer af samme køn registrere deres samliv og har da samme retsstilling som personer i ægteskab med nærmere anførte undtagelser. Loven blev først og fremmest vedtaget med henblik på homoseksuelle personer og der blev lagt vægt på at øge forståelsen af homoseksuelles ligeværdige status i forhold til heteroseksuelle i samfundet og i familielivet. Det er ikke blevet undersøgt, hvorvidt og da hvordan det ville kunne lade sig gøre at vedtage særlige lovbestemmelser om homoseksuelles retsstilling i uregistreret partnerskab", hvilket man kunne kalde et forhold mellem homoseksuelle svarende til et papirløst samliv mellem heteroseksuelle. For at give et indtryk af familieformen i Island, nævner jeg det at personer i familier i ægteskab, voksne og børn er 68 % av alle de personer i samliv og ægteskab. Personer i familier i papirløst samliv, voksne og børn er 19 %. Personer i enlige forældres familier, voksne og børn er 12 %. Man kan sige at disse tal er

4 Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? 75 højere end de har været men vi har jo en tradition i Island at folk lever sammen uden at gifte sig. Men disse taler ikke meget forskellige fra tal i de andre nordiske lande tror jeg Ved regler om enkelte forhold i papirløst samliv i islandsk ret og indgåelse og opløsning af samliv gælder ingen generelle formaliteter om indgåelse og opløsning af samliv i Island. Man skal således ikke opfylde særlige betingelser for at indgå samliv, institutionen er uformel og det samme kan siges om opløsning af samliv. Lovbestemmelser, der giver samlevere bestemte rettigheder, kan være afhængige af at samlevere har samme faste bopæl eller at samlivet er registreret i folkeregistret eller at det på anden måde er dokumenteret. Ingen særlige lovregler forhindrer at en person lever sammen med flere parter på samme sted eller på mere end et sted. Det kan nævnes, at der er intet som forhindrer, at en person, der er separeret, indleder et papirløst samliv med en ny part, men det er ham eller hende ikke tilladt at indgå ægteskab før efter at skilsmisse er bevilget. Samleveres rettigheder og forpligtelser når det kommer til økonomien under samlivet så gælder ingen særlige lovregler om økonomien hos samlevere eller folk i papirløst samliv i Island. At indgå et samliv har i princippet ingen indvirkning på personers retsstilling med hensyn til ejendomsret og ansvar for gæld. Hovedreglen er, at enhver person alene ejer de effekter, som han eller hun medbringer i samlivet og han eller hun erhverver sig under samlivet. Personer kan indbyrdes indgå aftaler om regulering af ejendomsret eller aftaler om fælleseje. Der er ingen gensidig forsørgerpligt mellem folk, der lever sammen, og heller ingen særlige regler om ligestilling, fortrolighed eller arbejdsdeling som om gifte personer. Når det kommer til regler om parternes retsstilling ved opløsning af samliv findes ingen særlige substantielle regler i loven om samleveres bodeling. Man betragter samlevere som to selvstændige personer og om deres økonomi gælder almene regler i formueretten. I de seneste årtier har der været mange tvivlsspørgsmål omkring folks økonomiske forhold ved opløsning af samliv og det er altid blevet anset for at være urimeligt udelukkende at gå efter formel ejendomsret ved bodeling. I Island har domstole formet vejledende regler om disse forhold og man har lagt vægt på at vurdere den økonomiske samhørighed og at foretage en vurdering af bl.a. længden af samlivet, hver enkelt parts økonomiske bidrag til indkøb af ejendom og bidrag, der består i arbejde i hjemmet, f.eks. ved pasning af børn. Det kan nævnes, at de, der mener at eje en ejendom i udelt fælleseje, kan kræve, at ejendommen sælges på tvangsauktion i henhold til loven om tvangsauktion, hvis der ikke opnås aftale om disponering af ejendommen og såfremt andre betingelser er opfyldt. Også kan man nævne at personer i papirløst samliv er endvidere sikret en særlig retsplejefordel i loven om boskifte i henhold til lovens 100 kan en mand eller en kvinde eller begge sammen, som opløser et papirløst samliv efter at have boet sammen uafbrudt i mindst to år eller boet sammen i kortere tid, hvor de har

5 76 Sektionsmöte fået et barn eller kvinden er blevet gjort gravid af manden, kræve offentlig skiftebehandling ved bodeling mellem dem. Hvis man taler om kreditorers retsstilling i det papirløse samliv kan der opstå uenighed om ejendomsret mellem personer i samliv, og kreditorers og andres krav på samme ejendom. Det kan være nødvendigt for en samlever at sikre sig sin ejendomsret ved formel registrering for at beskytte sig mod krav fra kreditorer eller andre, der erhverver ret over ejendommen i god tro. Hvis man kan kommer til situationen når samlivsfælle dør så finder man at der er ingen gensidig arveret mellem samlevere og efterlevende samlivsfælle opnår ikke ret til at sidde i uskiftet bo, sådan som det gælder om efterlevende ægtefælle i ægteskab i henhold til bestemmelser i den islandske arvelov. En person kan foranstalte sin ejendom med et testamente til enhver som han ønsker, f.eks. til en samlivsfælle i papirløst samliv eller uregistreret partnerskab såfremt den afdøde ikke efterlader lovmæssige arvinger, d.v.s. ægtefælle og/eller efterkommere. Men arveskatten i disse testamenter kan gå op til 45 % i Island så der er en stor del som går direkte til staten. Man kan sige, at bestemte rettigheder tilkommer den efterlevende samlivsfælle i henhold til enkelte lovbestemmelser i denne forbindelse kan nævnes lov om Forfatternes biblioteksfond, hvor der findes særlige lovbestemmelser, der gælder om betaling til forfattere. Og også kan nævnes loven om organektomi som taler om lige ret til samlevene som gifte. Som nævnt i det foregående sidestilles samleveres retsstilling med ægtepars retsstilling mange steder i lovgivningen og i der er reglerne om børn. Med vedtagelse af den nugældende Børnelov i 1992, var det især meningen at eliminere forskellen på børns retsstilling efter om forældrene var gifte eller ej. Således gælder de samme faderskabsregler om børn, hvad enten folk er gift eller i papirløst samliv, lov om teknisk befrugtning skelner heller ikke mellem gifte personer og folk i papirløst samliv. I regler om forældremyndighed over børn, forsørgerpligt over for børn og regler om samvær skelnes der heller ikke mellem folks retsstilling efter deres samlivsform i denne henseende. Når det kommer til beskæftigelse så taler man om loven fra 1997 i henhold til loven om obligatoriske pensionsrettigheder og pensionskassernes virksomhed har alle lønmodtagere og erhvervsdrivende eller selvstændige erhvervsdrivende ret og pligt at sikre sig pensionsrettigheder ved medlemskab af en pensionskasse fra og med 16 års alderen til det fyldte 70. år. Der en helt speciel islandsk opfindelse, tror jeg, og går meget længere en andre regler i de nordiske lande. Ægtefælle er i henhold til loven den, som ved dødsfaldet var i ægteskab med medlemmet af pensionskassen, registreret partnerskab eller papirløst samliv, for så vidt formuefællesskabet ikke var blevet ophævet før medlemmets død. Med papirløst samliv menes en mands og en kvindes samliv, som har fælles fast bopæl, er sammen, har barn sammen eller at kvinden er gravid eller samlivet har varet uafbrudt i mindst to år. Når man taler er om sociale rettigheder er loven om socialforsikring baseret på

6 Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? 77 det princip, at en persons adgang til offentlige fonde skal være uafhængig af ægteskabelig status, men i loven om socialforsikring tages der dog i nogen grad hensyn til folks familiære status. Af 44 i Loven om socialforsikring fremgår det, at samlevere har samme ret til tilskud som ægtepar, såfremt samlivet har været registreret i folkeregistret længere end et år. Den samme ret har en mand og en kvinde, der har et barn sammen eller hvis kvinden er gravid ved hans medvirken, såfremt deres papirløse samliv er registreret i folkeregistret. I skattesager har man også regler om at en mand og en kvinde, der bor sammen i papirløst samliv og har fælles fast bopæl, har ret til at indgive selvangivelse og blive beskattet som et ægtepar, der bor sammen, hvis de har barn sammen eller kvinden er gravid. I anden lovgivning findes der mange andre steder enkelte bestemmelser, hvor det understreges, at med ægtefælle menes der både ægtepar og folk i papirløst samliv. Selvom man ikke har en særskilt lov om papirløst samlivsforhold i Island så kan man sige at på mange steder i lovgivningen taler man om papirløst samliv. Når det kommer til konklusioner så er der tilsyneladende generelt enighed om, at der om ægteskab skal gælde en særlov, ægteskabet er indgået på formel vis, der er fastlagte rettigheder og forpligtelser i ægteskab i loven og ved opløsning gælder der meget klare regler. Man kan ikke sætte lighedstegn mellem bestemmelser om ægteskab og samliv i lovgivningen, men det er rigtigt og naturligt, at man gør det på bestemte områder i lovgivningen, efter nøje overvejelser. Det, der især vækker spørgsmål er, hvorvidt der er grund til at foretage radikale ændringer i reglerne om folks økonomiske forhold i papirløst samliv i retning af, at de kommer til at ligne dem, der gælder om ægtepar, mest muligt, samt hvorvidt man bør ændre arvereglerne og indføre en slags arveret mellem samlevere. Jeg mener dog, at man bør holde inde her. Folk vælger deres samlivsform frit og ubundne. Jeg er af den opfattelse, at man bør respektere folks ret til at stå uden for den institution som ægteskabet er i manges tanker, og man må stille de krav til folk, at de er bekendte med deres retsstilling, hvad enten de vælger at leve i papirløst samliv eller indgå ægteskab. Såfremt personer vælger at leve sammen i papirløst samliv har de mulighed for at forsikre sig endnu bedre og kontraforsikre sig med privatretlige kontrakter indbyrdes, både med hensyn til aftaler om fælleseje i samlivet og hvorledes man skal forholde sig ved opløsning af samlivet og ligeledes med testamente. Som jeg har nævnt i det foregående er der blevet vedtaget en lov om registreret partnerskab, som sikrer homoseksuelle par samme retsstilling som ægtepar har. Tilsvarende regler findes ikke om to homoseksuelle personers retsstilling, hvis de vælger at leve sammen uden at registrere deres partnerskab. Homoseksuelles papirløse samliv anerkendes derfor ikke i lovgivningen. Her mener jeg, at det eventuelt kan være nødvendigt at rette op på lovgivningen og vedtage en bestemmelse i loven om at sikre denne gruppe den samme retsstilling som to personer af modsat køn, der vælger at leve sammen uden at indgå ægteskab.

7 78 Sektionsmöte Korreferent, højesterettsdommer Jørgen Nørgaard, Danmark: Referentens indlæg vedrører i første række papirløse samlivsforhold - samlivsforhold mellem en mand og en kvinde, der uden at have indgået ægteskab lever i et fælles hjem, som om de var gift med hinanden. Det vil mit indlæg også gøre. Det er først og fremmest dér, der er et så forandret familiemønster, at der er anledning til at få besvaret spørgsmålet: Er der behov for nye regler om formueordning og om arv? - Men jeg tilføjer, at man efter min opfattelse i videst mulig omfang bør have de samme regler for henholdsvis heteroseksuelle og homoseksuelle par. En redegørelse i tal for situationen i Danmark til sammenligning med referentens tal fra Island: 22 % af alle, som i Danmark lever sammen med en anden, lever papirløst, svarende til mennesker = par af disse har fællesbørn. Dertil kommer godt par, som ikke har fællesbørn, men som har et eller flere særbørn boende hos sig. De islandske og de danske tal svarer til hinanden. Jeg forstår referentens konklusioner således, at referenten er tilhænger af, at man løbende, enkeltområde for enkeltområde, tager stilling til, om der ved speciallovgivning er behov for at sidestille samlevendes status med ægtepars, eventuelt med visse justeringer, og at denne stillingtagen også afhænger af, om der er en vækst i antallet af samlivsforhold, men at referenten ikke mener, at man skal gennemføre en samlet lovgivning om samlevende personers økonomiske forhold, sådan som man har lovgivning om ægtefællers formueforhold, og at referenten heller ikke mener, at man bør indføre en arveret mellem samlevere. Det er en - vigtig, oplever jeg - del af begrundelsen for referentens standpunkt, at det er et rimeligt krav at stille til mennesker, at de sætter sig ind i, hvilken retsstilling man har i den samlivsform, de pågældende nu har valgt, og at de, der vælger at leve papirløst sammen, har udmærkede muligheder for gennem oprettelse af kontrakter og testamenter at beskytte sig selv og hinanden. Referentens holdning er ikke så langt fra den, det danske 1969-Ægteskabslovsudvalg gav udtryk for i tre betænkninger fra henholdsvis 1975, 1980 og Ægteskabslovsudvalget afviste en samlet retlig regulering af samlivsforhold med navnlig den begrundelse, at en sådan lovgivning "ifølge sagens natur ikke kunne være i det væsentlige identisk med ægteskabslovgivningen. Man ville derved indføre et ægteskab af anden klasse og hos parterne skabe en falsk følelse af tryghed, som ville være egnet til at afholde dem fra at indgå ægteskab. Udtrykket "ægteskab af anden klasse" har vist sig at være et demagogisk kunstgreb i den absolutte mesterklasse. -Aner man en vis bedreviden? Men det er i alt fald et par forskelle i relation til referentens konklusioner og de danske betænkningerne - der er 20 til 25 år mellem referentens udsagn og betænkningerne, og der er en stor forskel i antallet af ugifte samlivsforhold. Jeg tror ikke, at danske betænkninger i 2002 ville få samme indhold som betænkning-

8 Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? 79 erne fra 1975, 1980 og men i ethvert repræsentativt sammensat udvalg vil der være fortalere for "ægteskab af anden klasse-synspunktet." En helt anden vurdering end referentens (og 1969-Ægteskabsudvalgets betænkninger) finder vi i en af de danske lærebøger i familieret, Linda Nielsens og Jesper Vorstrup Rasmussens: "Familieretten", 3. Udg. (2001), hvor det på s. 380 hedder: "De ugifte samlevende befinder sig i en retsposition, hvor der i en række lovregler tillægges samlivsforholdet retlige konsekvenser, mens der i den centrale ægteskabslovgivning (og arvelovgivning) er tale om et retstomt rum for de ugifte samlevende. Man kan derfor sige, at der allerede er et faktisk eksisterende ægteskab af tredje klasse. Den lovgivningsmæssige situation efterlader den økonomisk og socialt svage del af samleverne i en dårlig økonomisk situation ved samlivsophævelse og ved samleverens død. Der kan derfor være god anledning til at overveje at afhjælpe det retstomme rum for ugifte samlevende og overveje lovregler om (en vis) formuedeling og eventuelt arveret.... Ved at tillægge samlivsforholdet familieretlige retsvirkninger ville man bevæge sig fra at lægge vægt på formen - ægteskabet - til at lægge vægt på indholdet - fællesskabet." Så er problemet sat op, hvor det befinder sig bedst som grundlag for en debat: På spidsen - og derfra vil jeg i enhver henseende kravle ned i takt med, at jeg forsigtigt skitserer mine egne tanker. Jeg drillede for et øjeblik siden referenten med, at hun på én gang lægger til grund, at de papirløse samlevende må sætte sig ind i retsreglerne, og samtidig konstaterer, at uvidenheden er betydelig. For mig er det sidste det vigtigste. Det nytter ikke at moralisere og være forarget over, hvad der meget vel kan opleves som manglende ansvarsfølelse - specielt hos andre end de helt unge, der betragter samlivet som et slags prøveægteskab. Denne moralisering koster de efterladende samlevende for dyrt. Nogenlunde på samme måde har jeg det med udsagnet: "De kan jo bare gifte sig - hvorfor gør de ikke det?" De mennesker, der ønsker at stå uden for den institution, som ægteskabet er, skal have dette standpunkt respekteret, jeg er helt enig med referenten. Det gælder, hvad enten det er ægteskabsinstitutionens religiøse præg, der byder dem imod, eller det er den sathed - far på sofaen i slippers og mor i slåbrok og med papillotter i håret - som nogle forbinder med ægteskabet, der får enhver tanke om vielse til at blive afskyelig. Man kunne indføre en frivillig registreringsordning á la de - også frivillige - ordninger, man pr. 1 januar 1998 har indført i Holland og i 1999 har vedtaget i Frankrig (dvs. i et katolsk land og i et land med en ikke helt lille katolsk minoritet), jf. Helene Bentsens artikel i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 B s. 165 ff: "Ugifte samlevende - skal de nu have indbyrdes arveret?", hvor Helene Bentsen også oplyser, at den hollandske ordning har medført langt flere registreringer, end man havde forventet. I Holland var det indtil ordningens indførelse en ret udbredt opfattelse, at samlevende par gennemgående ikke havde ønske om at opnå ægteskabslignende rettigheder og pligter - men det slog altså ikke til. Ifølge ordningerne i Holland og Frankrig kan samlevende par - heteroseksuel-

9 80 Sektionsmöte le som homoseksuelle - på meget enkelt vis lade deres samlivsforhold registrere, hvis de opfylder en række betingelser, der stort set er de samme som betingelserne for at indgå ægteskab. I og med registreringen indtræder - så længe samlivet består - stort set de samme retsvirkninger som ved et ægteskab. Den hollandsk/franske løsning er en ganske radikal løsning - og måske heller ikke en ideel løsning i de nordiske lande, hvor ordningen ville føre til fuldt formuefællesskab mellem parterne fra registreringens første dag, hvilket kan forekomme at have karakter af "overdoing" - specielt i en tid, hvor formuefællesskabet er på retur og særeje vinder frem, specielt i den yngre (individualist) generation. Men løsningen er jo også kun et udgangspunkt. Man kan nøjes med at indføre en vis formuedeling i tilfælde af samlivets ophør i begges levende live - eventuelt kombineret med fuld arveret (arveret som en ægtefælles) ved samlivets ophør som følge af død. Det afgørende er, at "instrumentet er stemt" med en registreringsordning. Det er jo intet i vejen for, at man - livsområde for livsområde - beslutter sig for, at på dette konkrete område skal deltagerne i et registreret partnerskab være ligestillet med ægtefæller, når de udover registreringen f.eks. har boet sammen i 2 eller 5 år, eller har et fællesbarn eller dog et fællesbarn i vente. Det er jo ikke givet, at retten til at overtage en lejlighed, retten til at kunne blive indsat som begunstiget i en skattemæssigt favoriseret forsikrings- eller pensionsordning og adgangen til legal arveret skal bero på de samme kriterier - om end jeg vil tillade mig kraftigt at advare mod alt for differentierede betingelser, for så bliver systemet for uoverskueligt. Det vil efter min opfattelse være en fordel at kunne spille på et sådant, stemt instrument - en allerede eksisterende registrering/(-smulighed) - når man på et givet område beslutter sig for helt eller delvis at ville parallelisere mellem samliv og ægteskab. Meget enklere end at skulle konstruere et nyt instrument hver gang - også fordi den sidstnævnte metode øger risikoen for overindividualisering (og dermed risikoen for uoverskuelighed). Regler om retsstillingen for samlevende par - specielt vedrørende formueordning og arv - bør tilvejebringes af lovgivningsmagten; ikke af domstolene, som ikke har nogen realistisk mulighed for at overskue perspektiverne. Retsreglerne for samlevende par bør ikke udarte sig til et "tag selv bord", hvor man fra situation til situation frit kan vælge efter, hvad der i den konkrete relation er fordelagtigst - at være stillet som en ægtefælle eller ikke at være det. Dette er et emne for navnlig sociallovgivningen og skattelovgivningen. Men i øvrigt er jeg, som det vil være fremgået af det sagte, i højere grad end referenten tilhænger af at besvare spørgsmålet: "Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?" med et ja.

10 Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? 81 Lektor Irene Nørgaard, Danmark: I forlængelse af, hvad der er sagt af referenten, vil jeg tilslutte mig, at der ikke bør være en større samlet lovgivning av papirløse samlevende. Som koreferenten mener jeg, at eventuelle regler bør være enkle, da almindelige menneskers viden om reglerne og lyst til at bruge tid på at sætte sig ind i reglerne desværre er meget begrænset. Det interessante spørgsmål er efter min mening, hvorfor samlevende ikke gifter sig. Samlevende er formentligt en meget uensartet gruppe, og jeg vil pege på nogle afgrundene til, at samlevende ikke gifter sig. Nogle bryder sig ikke om "institutionen" af etiske eller måske religiøse grunde, eller de finder, at den er for "sat" eller for borgerlig som tidligere nævnt af koreferenten - andre er blot passive. Det er altså af ganske irrationelle grunde, at ægteskab ikke indgås i denne gruppe, hvorfor det er svært at tage højde for denne gruppe i lovgivningen. Ud over "de irrationelle" er der en gruppe, der ikke bliver gift, fordi den ene ganske enkelt ikke vil. Han eller hun har - som man siger det på dansk - sit "på det tørre". Vedkommende ønsker ikke at påtage sig ægteskabets forpligtelser eller give afkald på sine privilegier. Det er en gruppe, man møder i retspraksis - den er ikke specielt sympatisk, men den eksisterer. En tredje gruppe er dem, der af helt rationelle grunde vurderer, at det økonomisk er en dårlig ide at gifte sig, fordi de ved indgåelse af ægteskab vil miste rettigheder, f.eks. ægtefællepension efter en tidligere ægtefælle, eller miste muligheden for fortsat at sidde i uskiftet bo - og der kan være andre rationelle begrundelser. Selv om jeg altså for disse meget uensartede grupper af samlevende ikke finder, at man bør have én større selvstændig lovgivning, synes jeg, man kunne overveje at give de samlevende to tilbud: For det første kunne man tillade samlevende at blive "registrerede" på linje med homoseksuelle par: En mulighed for alle, der kan gifte sig, og med retsvirkninger som for ægtefæller. Det er en mulighed, der på baggrund af de hollandske erfaringer, som koreferenten nævnte, skulle kunne løse en del af de samlevendes problemer. Det er for så vidt en ren "sminkeløsning" med henblik på at komme forbi nogle af de irrationelle begrundelser for ikke at gifte sig - men den forekommer effektiv. De par, som ikke vil lade sig registrere efter den nævnte model med fulde ægteskabsretlige virkninger, kunne få et andet tilbud: Efter f.eks. to års samliv - de to år dukker allerede nu op i flere lovregulerede sammenhæng, og det er enklest så vidt muligt at bruge samme tidsmæssige kriterier - kan de samlevende blive registreret som samlevende med ægtefællestatus i relation til arv og/eller pensionsrettigheder (i vid forstand) på dødsboskifte. Det er jo disse to områder, der giver de fleste reelle problemer, og en samlet offentlig registreringsordning er enklere end at forsøge at regulere (pensions)ordning for (pensions)ordning. For dem, der selv med disse muligheder ingenting får gjort, og for dem, der kun har foretaget registrering for så vidt angår arv og/eller pension, men hvis

11 82 Sektionsmöte samliv ophæves i levende live, burde der være et sæt sociale minimumsbeskyttelsesregler vedrørende specielt fælles bolig og indboet i det fælles hjem og vedrørende formuen i almindelighed. For så vidt angår bolig og indbo bør beskyttelsen være den samme som for ægtefæller med særeje - det vil for dansk ret indtil videre betyde ingen særlig beskyttelse - og for formuen i almindelighed kan man indføre en regel i stil med den danske ægteskabslovs 56 om særejeægteskaber - samleveren må ikke stilles "urimeligt ringe" i formuemæssig sammenhæng. Den sidstnævnte regel skal i alt fald gælde ved samlivsophævelse, men bør også gælde ved dødsfald i de tilfælde, hvor de samlevende ikke har ladet sig registrere som ægtefæller i arvemæssig henseende. Et sådant regelsæt kunne få plads i ægteskabslovene, og man kunne så i forarbejderne beskrive, hvilke kriterier, der skal lægges vægt på ved tildeling af et kompensationskrav - samlivets varighed, samlivsskade, samlivsfordele o.s.v. Et sådant system ville ikke skabe et "ægteskab af 2. klasse". Professor Anders Agell, Sverige: Eftersom professor Peter Lødrup och jag senare i dag skall presentera en nordisk utredning om äktenskapsrätt och successionsrätt vill jag gärna ta tillfallet i akt att göra ett par positionsbestämningar även om samboende utan äktenskap. Såvida man i anslutning till direktiven för den förberedande, nordiska utredningen verkligen vill söka harmonisera familjerätten i de fem nordiska länderna bör önskemålet gälla även det inbördes mellanhavandet mellan en man och en kvinna som sammanbor på ett mer eller mindre äktenskapsliknande vis. I vår utredning behandlas dock inte sambofrågorna. I Sverige finns sedan 1987 lagen om sambors gemensamma hem och i Norge sedan 1988 "loven om rett til felles bolig og innbo när husstandsfelleskap opphører". Den svenska lagen är mera långtgående och ger i princip en sambo under äktenskapsliknande samliv en rätt att vid samboendets upphörande få likadela värdet av bostad och boskap som den andre sambon anskaffat för parternas gemensamma begagnande. Den norska lagen inskränker sig till en övertaganderätt mot lösen och förutsätter samboende under två år eller att parterna har barn tillsammans. I de andra länderna finns inga motsvarande lagar. För samboende homosexuella par har den danska modellen av registrerat partnerskap vunnit acceptans i alla de nordiska länderna så att vi på det området fått en enhetlig lagreglering. Denna har dock en mycket begränsad tillämplighet, eftersom registreringarna kan räknas till högst några hundra per år i varje land. Det är klart att en möjlighet att registrera partnerskap skulle få väldigt mycket större betydelse om den infördes även för en man och en kvinna som bildar ett par. Korreferenten har på ett intressant sätt diskuterat den tanken. Dock binder han sig inte i frågan huruvida de ekonomiska rättsverkningarna borde bli fullt ut desamma som av ett äktenskap.

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): Retsudvalget L 100 - Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie

Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie Bilag 11 Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie DEN PAPIRLØSE FAMILIE (DEN RETLIGE REGULERING AF SAMLIV UDEN ÆGTESKAB) Af Landsdommer INGER MARGRETE PEDERSEN, Danmark I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere