Adgangsveje i landskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangsveje i landskabet"

Transkript

1 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1

2 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold i det åbne land. Hæftet er en opfordring til at sikre og udvikle adgangsforholdene for vandrere og cyklister ikke en uddybende vejledning i, hvordan lovene administreres. Adgangsveje... Hæftet Adgangsveje i landskabet er udgivet af Danmarks Naturfredningsforening 2011 og støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet. Tekst: Jens Erik Larsen Fotos: Jens Erik Larsen og DN Layout: Westring + Welling Tryk: Coolgray ISBN: Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf: Behovet for at sikre og skabe adgangsmuligheder bliver stadig mere aktuelt, set i lyset af de konflikter, der allerede er: Danskerne ønsker at tilbringe mere tid i naturen, men kan ikke komme dertil. Trafikken på bivejene vokser. Det moderne landbrug har ført til nedlæggelse af markveje og stier. Kommunerne har heldigvis en række værktøjer, der kan bruges for at skabe nye adgangsmuligheder. Her har Danmarks Naturfredningsforening samlet de vigtigste illustreret med en række eksempler. Danmarks Naturfredningsforening september Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 3

3 Indhold Lovgrundlaget 1.1 Mark- og vejfredsloven Naturbeskyttelsesloven Vejlovene og færdselsloven Planloven Hævd Andre love og bekendtgørelser Forsikringer Fredninger Nationalparkloven Campingreglementet Natur- og Miljøklagenævnet og andre klageinstanser...10 Eksempler fra det virkelige liv 4.1 Lagunestien Lokal cykelrute forbinder by med skove i Gribskov Kommune Naturgenopretningsprojekt Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge Langstrupstien en regional cykelrute på tværs af barrierer Genetablering af natursti og udsigt, Gjern Adgang til Hobro Østerskov Adgang til strand ad sti og markvej ved Melby Adgang til strand ved sommerhus i Odsherred Ikke-tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder i Varde Kommune Godser og adgangsforhold: Holckenhavn og Valdemar Slot Lokalplan og stier i Assens Kommune Ejerforhold, brugergrupper og terminologi 2.1 Ejerforhold Brugergrupper Terminologi...15 Kilder inkl. websider Adgangsværktøjer 3.1 Kommunale stifortegnelser Stikort, foldere, guidebøger og websites Afmærkning Frivillige aftaler Ekspropriationer Fredninger Andet Borgerinddragelse Teltpladser og lignende Nye stier og ruter Stiindvielser Forbindelser over vandet Eksterne støttemuligheder til kommunale projekter Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 5

4 Kapitel 1 Lovgrundlaget 1.1 Mark- og Vejfredsloven Loven går tilbage til 1872 og er på en måde grundstenen for reglerne om offentlighedens adgang til at færdes i naturen. Der står i lovens 17, at anden mands færdsel på private jorder kan forbydes. Loven gælder både i by og på landet samt på private stier og veje. På veje og stier skal der dog være skiltet med adgangsforbud, ellers er færdsel tilladt. Det gælder også ridning. Senere har naturfredningsloven og naturbeskyttelsesloven gradvist åbnet op for adgang til naturen og landskabet. Man kan sige, at der nu er en lovfæstet ret til at færdes i naturen. 1.2 Naturbeskyttelsesloven (NBL) Reglerne for, hvad offentligheden må og ikke må i naturen herunder adgangsforholdene, er beskrevet i naturbeskyttelsesloven og dens tilhørende adgangsbekendtgørelse. I lovens kapitel 4 Offentlighedens adgang til naturen beskrives, hvordan man har ret til at færdes: på strandbredder, på klitfredede arealer og andre kyststrækninger i skove, som tilhører det offentlige i private skove på udyrkede arealer på veje og stier i det åbne land På strandbredder, klitfredede arealer og andre kyststrækninger er det tilladt at færdes til fods (og trække cykler). Man må gerne sove på stranden f.eks. ved siden af sin kajak men ikke slå telt op. Ophold er her tilladt i form af kortvarigt ophold. Dette er defineret som ophold, der ikke varer længere end en dag, men som altså godt kan være om natten. Ridning er tilladt på den ubevoksede strandbred fra 1. september til 31. maj. På dele af Vestkysten, hvor bilkørsel er tilladt, er cykling/ridning ligeledes tilladt hele året. I skove, som tilhører det offentlige, er det tilladt at færdes til fods, på cykel og til hest på veje og stier. Det er endvidere tilladt at færdes til fods og til hest i skovbunden. Færdsel og ophold om natten er også tilladt. I private skove må man færdes til fods og på cykel på veje og stier. Det er tilladt at færdes i skoven fra kl. 6 til solnedgang. Skovens ejer kan helt eller delvist lukke for færdsel til (fods og på cykel), hvis: Den er til gene for erhvervsmæssig udnyttelse. Den i særlig grad generer privatlivets fred. Der er behov for beskyttelse af planteog dyreliv. Skovens ejer kan endvidere fastsætte indskrænkninger for færdsel på cykel på stier, hvor færdslen medfører særlige problemer. I private skove under 5 ha og på veje og stier kan skovens ejer ved skiltning forbyde adgang. På offentligt ejede udyrkede arealer er det tilladt at færdes til fods hele døgnet. Det er tilladt at færdes på arealerne, selvom de er hegnede, og selvom der går græssende dyr på dem. På privatejede udyrkede, uhegnede arealer kan man færdes og opholde sig fra kl. 6 til solnedgang. Det er dog tilladt at færdes på udyrkede, hegnede arealer, hvis der ikke går dyr på arealerne, og der er adgang gennem låger, stenter el.lign. Ejeren kan dog forbyde færdslen, hvis: Den er til gene for erhvervsmæssig udnyttelse. Den i særlig grad generer privatlivets fred. Der er behov for beskyttelse af planteog dyreliv. Veje og stier i det åbne land er generelt åbne for færdsel til fods, på cykel og til hest. Ejeren kan ved skiltning forbyde færdsel til fods og på cykel (NBL 26 stk. 1), hvis: Den er til gene for erhvervsmæssig udnyttelse. Den i særlig grad generer privatlivets fred. Der er behov for beskyttelse af planteog dyreliv. Ejeren kan endvidere forbyde ridning uden nærmere begrundelse. Kommuner og staten kan i visse tilfælde forbyde adgang, f.eks. ved fare for sandflugt, skovbrande m.v. Militærområder og anlæg er generelt undtaget adgangsregler. Der kan være udarbejdet særlige plejeplaner for sådanne arealer, hvori adgangsforhold er omtalt. Bemærk, at der gælder andre adgangsregler for organiserede former for friluftsliv. Det er kommunalbestyrelserne, som træffer afgørelser i spørgsmål om færdsel og adgang. Miljøministeren træffer dog afgørelser, når det drejer sig om statsejede arealer samt klitfredede arealer. Visse afgørelser kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, jvf. NBL 78, 86 og 87. Nedlæggelse af stier, markveje, skovveje m.v. Naturbeskyttelsesloven har siden 2004 indeholdt en procedure for nedlæggelse af private stier og markveje, idet 26 stk. 1 omtaler, at nedlæggelse af gennemgående veje og stier, samt adgangsveje til strand og skov, særlige udsigtspunkter, kulturminder o. lign. skal anmeldes til kommunen. Kommunen vurderer herefter sagen. Hvis kommunen ikke har reageret inden for 4 uger, kan lodsejeren uden videre nedlægge vejen eller stien. I stedet for at afslå ønsket om at nedlægge vejen eller stien, kan kommunen betinge nedlæggelsen af vejen eller stien med, at der anlægges alternative adgangsveje. I så fald er det en god idé at få tinglyst disse, så fremtidige ejere ikke nedlægger dem. Er kommunen i tvivl, om en sti eller markvej har rekreativ betydning, anbefales det, at kommunen kontakter lokale medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening eller/og Friluftsrådet. 6 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 7

5 Færdselsspor i landskabet, der næsten er usynlige, og som man kan frygte forsvinder (græssti ved Sidinge Fjord, Albuen på det vestlige Lolland og græssti som del af regional cykelrute 58 på Møn). Kommunens frist for at svare lodsejeren er 4 uger, hvilket er problematisk. Eksempelvis kan kommunen eller interesseorganisationer sjældent nå at behandle en sag i det grønne råd eller lignende. Det anbefales derfor, at kommunen som hovedregel giver ejeren besked om, at den ønsker at foretage en nærmere vurdering af sagen. 1.3 Vejlovene og færdselsloven Ud over Lov om mark- og vejfred findes Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje samt Lov om grundejerbidrag til offentlige veje og Lov om vintervedligeholdelse. Med hjemmel i vejlovene kan kommunerne/ staten fremme adgangsmulighederne ved: at anlægge offentlige stier. at overtage almene stier (f.eks. gamle skole- og kirkestier) og private fællesstier som offentlige. at bestemme, at en privat fællesvej skal have status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej ( 97). at huske, at offentlige stier kun kan nedlægges i særlige tilfælde, og efter at kommunen har foretaget en høring herom. Vejregler I færdselsloven står der, at Vejdirektoratet kan udarbejde regler om vejes og stiers udformning og afmærkning m.v. Det har Vejdirektoratet gjort bl.a. om vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter samt vejvisning for handicappede Planloven De overordnede rammer for arealanvendelse fastlægges i kommuneplaner. Dette kan have stor betydning for friluftslivets muligheder. Planerne kan f.eks. rumme forslag om udlæg af skovrejsning nær byer og adgangsveje mellem by og land eller omvendt udlæg af boliger og industri, som kan hæmme befolkningens adgang til naturen. På det helt konkrete plan udarbejder kommunerne lokalplaner for mindre områder, når der skal gives mulighed for ændringer i arealanvendelsen. Her er det yderst vigtigt, at kommunen planlægger med henblik på at sikre stiforbindelser m.v. 1.5 Hævd Begrebet hævd går tilbage til Danske Lov fra 1683, hvori det i kapitel 5 siges, at man ved at råde over anden mands ejendom i 20 år kan vinde ret til denne råden, og hvis man tilsvarende benytter en vej som adgangsvej, kan man vinde hævd på en færdselsret til denne vej. Benyttelsen skal dog være sket jævnligt. Hvis der ikke er tale om den samme person, som gennem 20 år har benyttet adgangsvejen, kræves der, at vejen/stien har været benyttet år, før man kan kræve at have vundet hævd på adgangen. Det er som regel nødvendigt at gå til domstolene for at få afklaret, om der er grundlag for hævd. 1.6 Andre love, bekendtgørelser og regler Adgangsvejledningen er udarbejdet af Naturstyrelsen for at assistere sagsbehandlere i kommunerne med administration af reglerne for adgang i naturen. (Vejledningen afløser kap 10 i Vejledning om Naturbeskyttelsesloven fra 1993). Ud over de her nævnte love omtales også, hvordan ejere kan hindre adgang ved hegning, midlertidig lukning, intensivt landbrugsarbejde, jagt, skiltning, vedligeholdelse m.v. Ligeledes nævnes myndigheders muligheder for at hindre adgang via f.eks. fredning, Natura 2000 arealer og kystsikring på stranden. Vejledningen uddyber, hvad der står i lovene, og giver overblik over adgangsreglerne i de forskellige arealtyper. Badevandsbekendtgørelsen, vandløbsloven og hundeloven er også med til at regulere adgangsmuligheder til lands og til vands. 8 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 9

6 1.6.1 Forsikringer ved brand, tyveri og hærværk Som følge af, at naturbeskyttelsesloven giver adgang til private arealer, er der indført en forsikringsordning, hvor private kan få erstatning fra staten, såfremt adgangen forårsager ødelæggelser. Denne oplysning er god at give lodsejere, der vil forhindre adgang af frygt for ødelæggelser Fredninger Ved fredninger kan der fastsættes bestemmelser for det pågældende område, som enten udvider eller begrænser adgangen i forhold til, hvad der er gældende efter øvrige love og regler. Det samme gælder for vildtreservater. Eksempelvis kan fredninger godt tillade etablering af teltpladser i området. Fredningssager kan rejses af staten, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening Nationalparkloven Som opfølgning på Wilhelmudvalgets rapport En rig natur i et rigt samfund blev konceptet om nationalparker udviklet med tilhørende lov. Der er indtil juni 2011 åbnet 3 nationalparker: Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Vadehavet, mens flere nationalparker er i støbeskeen. Etablering af nationalparker vil generelt kunne fremme adgangsmulighederne og formidlingen om dem Campingreglementet Adgang til færdsel giver ikke nødvendigvis adgang til ophold. Via teltpladsordningen for ikke-motoriserede trafikanter, har vi dog fået en slags opholdstilladelse i naturen. Teltpladserne er lovgivningsmæssigt defineret som Primitive overnatningssteder i Campingreglementet. Det betyder, at sådanne teltpladser kan etableres uden udlejningstilladelse fra myndighederne, når blot der er tale om mindre arealer, typisk 5-8 telte, kun for gående, cyklende, ridende og sejlende og kun med overnatning 1-2 nætter hvert sted. Endvidere er det ved en Naturklagenævnsafgørelse af 25. januar 1995 (NKO, nr. 68) slået fast, at etablering af teltpladser ikke kræver landzonetilladelse efter planloven, medmindre der opføres bygninger. Se mere i afsnit Natur- og Miljøklagenævnet og andre klageinstanser Myndigheders beslutninger kan borgere og interesseorganisationer klage over til Miljøog Naturklagenævnet. Dette skal normalt ske inden 4 uger efter, at man har modtaget brev med en afgørelse, som man ikke mener er korrekt. Klagen sendes til kommunen, der videresender til nævnet. Der skal indbetales et gebyr på kr. inden 14 dage. Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvist ret i sin klage. Se mere på og eksemplerne her i kapitel 4. Klage til Vejdirektoratet Borgere kan desuden klage til Vejdirektoratet over f.eks. ekspropriationer, dvs. om procedurer m.v. er overholdt. Der kan også klages til Vejdirektoratet i sager om vej-ret, dvs. om ret til at færdes (oftest til sin ejendom) på privat vej eller privat fællesvej eller om betaling af vejbidrag. Vejdirektoratet kan tage stilling til, om en kommune har truffet en lovlig afgørelse efter vejlovgivningen (vejloven, privatvejsloven, vejbidragsloven samt vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven). Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger inden for lovens rammer. Endelig kan der klages til Overtaksationskommissionerne vedr. fastsættelse af erstatning. Vandreruten langs Stevns Klint. 10 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 11

7 Kapitel 2 Ejerforhold, brugergrupper og terminologi 2.1 Ejerforhold Når det skal afgøres, hvor og hvordan det er tilladt at færdes, er det udslagsgivende, hvem der ejer det areal, man vil færdes på. Det vil især sige, om arealet er offentligt eller privat. En tydelig angivelse heraf kan være en vigtig nøgle til forståelse af adgangsreglerne. Eksempelvis findes Naturstyrelsens logo på røde pæle ved indgang til statens arealer, og ved indgang til private skove over 5 ha er der en særlig infotavle, som tidligere populært kaldtes det brune salmevers. Veje kan være offentlige, private fællesveje eller private veje (se senere). Når man kender ejerforholdene, fortæller lovene, hvad man må og ikke må på det pågældende areal. Endelig skal man være opmærksom på, at der for hver arealtype kan gælde forskellige regler vedrørende færdsel og ophold. Kommunerne kan bidrage til god formidling af adgangsforhold ved at tydeliggøre ejerforhold på deres hjemmesider, f.eks. vedrørende offentlige og private skove. Illustration af forskellige ejerforhold. Staten med Naturstyrelsens logo på rød stolpe, privat skov over 5 ha, privat vej/sti. 12 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 13

8 Stigningslængde Vandrer Cyklist Kørestol (og barnevogne) 0-50 m 8 % 5 % 2,5 % m 6 % 4 % 2 % >200 m 4 % 3 % 2 % Kilde: Stier, løyper og turveier. Kulturdepartementet. Oslo Til fods. Til hest. 2.2 Brugergrupper Der kan opstå konflikter mellem forskellige brugergrupper på adgangsveje. Et typisk eksempel er ridende på grusstier, som ødelægger belægningen for cyklister, men På ski. Rejsehastighed Dagsmarch Belægning Min. bredde Fritrumshøjde Cyklister km/t 50 km Asfalt 1,5 m 2,2 m Vandrere 3-5 km/t 20 km Grus 0,5 m 2,0 m Ridende 7-15 km/t 30 km Sand/grus/ græs 1,0 m 3,0 m Forskellige brugergruppers behov. Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning. Adgangsforhold kan være bestemt af den fysiske udformning af selve adgangsvejen/ På cykel. det kan også være mountainbikekørere, som forstyrrer oplevelsen for den stille vandrer. Myndighederne kan planlægge brug, belægning og afmærkning, så sådanne konflikter forebygges. stien. Især hvis kørestolsbrugere og folk med barnevogne m.v. skal kunne komme frem. 2.3 Terminologi Adgangsveje i landskabet for lette trafikanter kaldes ofte en sti. Men som regel er en sti blot en del af et længere ruteforløb f.eks. for cyklister, vandrere, ridende eller handicappede. Der kan også blot være tale om en markvej, skovvej, en stente med adgang til en mark m.v. Især begreberne sti og rute, bliver tit blandet sammen, derfor bringes her et par definitioner af begreberne. Vandrerute: er en strækning mellem to punkter A og B, der er tilrettelagt og afmærket for vandrere med et højt sikkerheds- og serviceniveau. Der findes Fjernvandreveje (europæiske ruter), længere vandreruter og lokale vandreruter. Riderute: er en strækning mellem to punkter A og B, der er tilrettelagt og afmærket for ridende med et højt sikkerheds- og serviceniveau. Vejreglerne om vejvisning opdeler i længere rideruter og lokale rideruter. Rute for handicappede: er tilsvarende ovenstående, men begrebet ikke så udviklet. Findes f.eks. på Køge Åsti. En cykelrute: er en strækning mellem to punkter A og B, der er tilrettelagt og afmærket for cyklister med et højt sikkerheds- og serviceniveau. Europæisk cykelrute: er en cykelrute, som forbinder flere lande, er over 1000 km lang og indgår i det europæiske cykelrutenet EuroVelo. National cykelrute: er en cykelrute, tilrettelagt for danske og udenlandske feriecyklister gennem flere landsdele forbi seværdigheder og overnatningssteder. Afmærket med hvidt nummer på rødt felt med hvid ramme (nationale farver) på blå baggrund med numrene Ruten skal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Regional cykelrute: er en cykelrute gennem flere kommuner. Afmærket med hvidt nummer på blå baggrund og med hvid ramme omkring nummeret. Ruten skal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Lokal cykelrute: er en cykelrute, der er tilrettelagt af en kommune for udflugts- eller hverdagscyklister. En lokal rute for udflugtscyklister er ofte en rundtur på maks 40 km, mens en lokal rute for hverdagscyklister er en kortere og direkte rute ofte mellem bolig og arbejdsplads/skole/indkøbsmuligheder. Afmærket med hvidt nummer / navn/logo i hvid ramme på blå baggrund. En sti: er som regel en del af en rute for lette trafikanter og har ofte en relativt smal tværprofil. Turforslag: er forslag til forløb, man kan følge på cykel, til fods, til hest m.v. Forslaget er oftest indtegnet på kort, men ikke afmærket i marken. Definitionerne på nationale, regionale og lokale cykelruter findes i Vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter. Definitionen på en cykelrute er taget fra Idékatalog for cykeltrafik. Begge publikationer er fra Vejdirektoratet. Definitionerne på ferie-, udflugts- og hverdagscyklister er fra Planlægning for cyklister. 14 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 15

9 Vandrerute. Riderute. I vejlovene anvendes forskellige juridiske begreber, hvis definition er fastlagt i vejlovens 10: Offentlig vej Vej, gade, bro og plads, der er åben for alm. færdsel, og som stat eller kommune administrerer efter vejloven. Offentlig sti Færdselsareal, der fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, og som er åben for almindelig færdsel, og som stat eller kommune administrerer efter vejloven. 16 Adgangsveje i landskabet Cykelrute. Privat fællesvej Vej, gade, bro, plads, der ikke er offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Vej-ret Den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej eller fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej eller -sti som færdselsareal for ejendommen. Privat fællessti Færdselsareal, der fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Vejberettiget En indehaver af en vej-ret. Privat vej Vej, gade, bro, plads, der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller privat fællesvej. Privat sti Sti, der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig sti eller privat fællessti. Vejsyn En besigtigelse af en privat fællesvej eller fællessti, som er indkaldt af kommunen med deltagelse af de vejberettigede med henblik på at få fastlagt behovet for istandsættelse og eventuel fremtidig vedligeholdelse af den pågældende vej eller sti samt fordeling af arbejdet eller udgifterne hertil. Danmarks Naturfredningsforening 17

10 Kapitel 3 Adgangsværktøjer 3.1 Kommunale stifortegnelser Ifølge vejlovens 98 skal vejbestyrelserne udarbejde en fortegnelse over samtlige offentlige stier. Dette er udmøntet i Cirkulære om retningslinjer for udarbejdelse og offentliggørelse af fortegnelse over offentlige stier. Nr. 90, 26. maj Efter sammenlægninger af kommuner er det en vigtig opgave at få stifortegnelserne på en fælles form. Vejdirektoratet har oprettet en central vej- og stifortegnelse (CVF). Af Cirkulære om administration af numre og registrering af offentlige veje og stier af 16. dec. 2005, fremgår det, at kommunerne senest 1. juli 2007 skal have tastet deres offentlige stier ind herpå med 7-cifrede numre. Herved kan alle gå ind og se, om en pågældende sti er offentlig m.v. En del kommuner mangler endnu at taste deres stier ind. (cvf.vd.dk). Den offentlige stifortegnelse i tidligere Helsinge Kommune var let tilgængelig for alle via stikortet. Fordelen ved disse stifortegnelser er, at man får overblik over stier- og et arbejdsredskab til den fremtidige planlægning af nye stiforbindelser. Med fortegnelserne bliver det også lettere for borgerne at holde øje med evt. nedlæggelse af stier, idet borgeren har mulighed for at konstatere, at der burde have været en offentlig sti, selvom den evt. er nedlagt eller pløjet op. 3.2 Stikort, foldere, guidebøger og websites Ligesom de nævnte offentlige stifortegnelser vil kort, guidebøger og foldere over stier og cykel-, vandre- og rideruter fremme opmærksomheden på adgangsforhold og herved gøre det sværere at nedlægge adgangsvejene eller lægge hindringer i vejen for dem, ligesom sådanne former for formidling øger interessen for at komme ud i naturen og dermed også adgangen til den. For at fremme ensartetheden og forståelsen af kort og symboler på kortene, er der i Vejregel om vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter angivet retningslinier for brug af farver og symboler til dette formål. Filosofien er at få en sammenhæng mellem det, kortet viser, og det, man ser ude i marken, eksempelvis blå rutesignatur for skiltede ruter osv. Behovet for cykelrutekort blev tidligere i høj grad dækket af amternes regionale kort. Kommunerne har i dag mere fokus på lokale cykelruter og markedsføringen af disse. Udgivelse af kommunale cykelrutekort vil kunne opfylde flere forskellige behov og være til stor glæde for såvel egne borgere som besøgende turister. De tidligere amters regionale kort er delvist afløst af Vejdirektoratets digitale kort over nationale cykelruter på og af guidebøger, udgivet af Dansk Cyklist Forbund med tilhørende 1: kort. Disse kort dækker dog et større område end de tidligere amtskort, og man kan ikke købe kortene alene. For nogle af de nationale cykelruter findes guidebøger med kort fra det østrigske forlag Esterbauer. Det gælder Vestkystruten (N1), Hærvejsruten (N3), Sydhavsruten (N8, Østersøruten) og Limfjordsruten (N12), som alle er udgivet på dansk. 18 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 19

11 Hjemmesider med kort over stier og ruter kan nemmere ajourføres end trykte kort, og udgiveren sparer trykudgifter og distribution. Eksempler på vejvisningstavler. Hærvejscykelrutens og vandrerutens kort blev sidst trykt på papir for mange år siden og findes nu alene på Mange har dog siden efterspurgt de trykte kort. Folder Ellemosestien. Gribskov Kommune har som en af få mindre kommuner udarbejdet et selvstændigt cykelrutekort. Det blev trykt i eksemplarer og delt gratis ud. Produktionsprisen var ca. 15 kr. pr. kort ekskl. moms. Data i øvrigt om kortet: Kortskala: 1: Format: A5 Viser, hvordan ruterne er afmærkede Seværdigheder store og små Plads også til vandreruter og rideruter Praktiske oplysninger Medtager grundkortets signaturer Som det er tilfældet på cykelrutekort for Gribskov Kommune og andre steder, kan man udbrede selve kortet på den ene side Forside Cykelrutekort Gribskov. Dobbeltrettet cykelsti i kommunen. af papiret og benytte bagsiden til inspirerende turbeskrivelser, som kan hjælpe med at få flere ud at cykle samt formidle kommunens værdier i form af landskaber og kulturelle seværdigheder m.v. Stifoldere og kort hvad kan de bruges til? at øge adgangen til naturen at oplyse om rutens eksistens at inspirere til at komme ud at planlægge sin tur efter at vise vej på ruten at give praktiske oplysninger undervejs at give oplysninger om landskabet og seværdigheder undervejs at være et minde om turen De nationale cykelruter findes nu digitalt på både med geodætisk kort og luftfotos som grundlag, og man kan downloade en fil med GPS-koordinater. Naturstyrelsen har lanceret en ny friluftsportal, til erstatning for Friluftskortet.dk, og man vil lægge alle naturruter ind her i samarbejde med kommunerne. 3.3 Afmærkning Det er nøjagtigt angivet i vejreglerne, hvordan man skal afmærke, når det drejer sig om at vejvise for cyklister, ridende og vandrere: Se Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter og for handicappede: Vejvisning for handicappede. Find vejreglerne på Vejreglernes skilte (tavler i fagsprog) er udviklet til at være så synlige og systematiske som muligt og samtidig diskrete i landskabet. Der er også mulighed for servicevejvisning til udsigtspunkter, rastepladser, seværdigheder m.v. Det kan være vigtigt for at fremme adgangsmulighederne. 20 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 21

12 Herudover findes der en række færdselstavler, som angiver, hvor forskellige brugere skal færdes, og hvor de ikke må være. Disse tavler (skilte) er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om Vejafmærkning (Vejdirektoratet 2006, ny udgave forventes i 2011). Eksempler på kørestolsrute og god adgang ad sti til kysten samt grusvej med hastighedsbegrænsning. Eksempler på informationstavler, færdselstavler og servicevejvisning. 22 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 23

13 har sammen med en række organisationer i oktober 2004 udarbejdet En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen, hvori der er vist eksempler på, hvordan man kan vise adgangsbegrænsninger uden at skræmme folk, f.eks. ved at skrive Privat vej, færdsel til fods, på cykel og til hest tilladt. Naturklagenævnet har ifølge Naturstyrelsens vejledning tidligere truffet afgørelse om, at et skilt, hvor der alene står Privat vej i det åbne land udgør en ulovlig hindring for offentlighedens færdsel, medmindre skiltet er suppleret med tydelig information om, at færdsel til fods og på cykel er tilladt. standardpris på 800 kr. som engangsbeløb ved aftalens indgåelse og en årlig erstatning på 1 kr. pr. lbm, som udgangspunkt for at råde over et spor på 2 m s bredde. Tinglysning I stedet for frivillige aftaler, der løbende skal reguleres og løbende udbetales til, kan myndigheden betale et engangsbeløb efter aftale med lodsejeren og få tinglyst adgangsretten/færdselsretten. Dette sker ved indføjelse i lodsejers skøde og dernæst tinglysning uden matrikeludskillelse af færdselsarealet. Adgang forbudt ved Skårup Strand syd for Århus, Adgang forbudt med video-overvågning på Sydsjælland, Privat kun motorkørsel forbudt ved Isefjorden og tilsvarende venlig opfordring på Halsnæs. Adgangsbegrænsende skilte opsat af private lodsejere Ofte ses private hjemmelavede skilte opsat, hvor lodsejere ønsker at begrænse adgangen, men sådanne skilte har ikke altid juridisk betydning. Skiltene kan dog have en afskrækkende funktion og kaldes populært for skræmmeskilte. Det er ikke tilstrækkeligt at købe en officiel færdselstavle hos en skiltefabrik, man skal have politiets tilladelse til opsætningen også selvom det er på privat areal, herunder private fællesveje (Færdselsloven 97). En af begrundelserne er, at respekten for skiltene understøttes af en mulig kontrol. Med andre ord: politiet skal i en vis udstrækning kunne afgøre om f.eks. adgangsforbud overholdes. Nogle lodsejere har fundet en positiv formulering om, at adgang er tilladt, bare ikke med motorkøretøjer. Naturstyrelsen 3.4 Frivillige aftaler (bl.a. Spor i Landskabet) En ejer kan altid give lov til adgang ud over, hvad der kræves i forhold til gældende love. Dette kaldes ofte frivillige aftaler. Der kan være tale om et enkelt skilt, som vejviser folk, eller en gennemgående afmærket rute, som det er tilfældet med Spor i Landskabet (www.spor.dk). Her har projektet (Friluftsrådet, Landbruget, Kommunernes Landsforening, Skovforeningen, Danmarks Naturfredningsforening m.fl.) indgået individuelle aftaler og fået mange landmænd og andre jordejere til at åbne afmærkede vandrestier (spor) gennem deres besiddelser og tilmed knyttet en formidling til sporet. Også længere gennemgående vandreruter har været gennemført med frivillige aftaler, f.eks. Bække-Varde-Blåvandshuk-stien på i alt 90 km, som Ribe Amt i sin tid gennemførte med frivillige aftaler. Først blev der indgået 5-års-aftaler, dernæst tiårige, og lodsejerne får hver en årlig erstatning. Samlet er der dog udbetalt mere, end lodsejerne ville have fået ved ekspropriation. Der opstod desuden problemer, da et par lodsejere sprang fra, og stiforløbet måtte lægges om. Næstved Kommune har i forbindelse med vandreruter en del frivillige aftaler om benyttelse af arealer. Der gives pr en Dette kan også indebære en løbende betaling for vedligeholdelse. Der laves således en skriftlig aftale (deklaration) mellem lodsejere og det offentlige om betaling og vedligeholdelse. Er der tale om private fællesveje, kan disse dog optages som offentlige stier uden erstatning, bortset fra evt. tilskud til vedligeholdelse. 3.5 Ekspropriationer Frivillige aftaler er ikke altid nok. Det kan blive nødvendigt at gribe til ekspropriation, hvilket vil sige, at vejmyndigheden går ind og køber jord til at etablere et stiforløb. Dette medfører større udgifter og øger risikoen for konflikter med lodsejere. Til gengæld kan projektet gennemføres med den ønskede linjeføring. Samtidig kan det vise sig at være en fordel for lodsejerne, der får en ensartet og skattefri indtægt. Handelen kan tvinges igennem, jvf. Vejlovens 5, når almenvellet kræver det. Eksempelvis blev dele af stien gennem Jyske Ås gennemført på denne måde. Traditionelt har vejmyndighederne ofte været tilbageholdende med at foretage ekspropriation i forbindelse med stier, men der er principielt ingen forskel på ekspropriation til stier og til veje. Det kan dog virke sværere at argumentere for de samfundsmæssige hensyn med hensyn til vandrestier i forhold til cykelstier og veje. 24 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 25

14 Priseksempler Erstatningspriser for jord afhænger af beliggenhed, herunder om det er landzone eller byzone. Typiske priser er fra 15 kr./m 2 til 200 kr./m 2. De 15 kr./m 2 er for almindelig landbrugsjord. Denne pris benyttes f.eks. ultimo 2010 i Næstved Kommune i forbindelse med et stort vej- og stiprojekt. Hertil kommer forskellige ulempeerstatninger. I tilfælde, hvor der foreligger en rimelig forventning hos ejeren om engang at kunne bygge på jorden, har prisen været sat til 50 kr./m 2. Undertiden opstår konflikter mellem ejer og vejmyndighed om det evt. har været planlagt, at jorden skulle skifte fra landzone til byzone. Taksationskommissionen fastsætter et beløb. Ejer kan klage til Overtaksationskommissionen. Sti-eksempel fra Mariager Kommune Mellem Døstrup og Hobro (3,5 km) blev i 2009 anlagt en cykelsti til bl.a. skolebørn. De samlede udgifter var 3,3 mio. kr., hvoraf ekspropriationsudgifterne var kr. Heraf gik de kr. til erstatninger til lodsejere. 3.6 Fredninger Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for at frede områder for at værne om natur og miljø. I fastsættelse af nærmere regler for det fredede område, kan befolkningen gives udvidet adgang (det modsatte kan også være tilfældet). Et eksempel på en fredning, som gav god ny adgang til naturen, er Trækstien langs Gudenåen. Dyrkningsfrie bræmmer på 2 m langs åer og vandløb giver ikke umiddelbart adgang. Se også Andet Borgerinddragelse I England og andre lande har man for at fremme adgang undertiden organiseret såvel etablering som vedligeholdelse af stier som frivilligt arbejde, fordi det ikke var sandsynligt, at myndighederne gjorde det. I Danmark har vi mere en tradition for at presse myndighederne til at handle, men der er dog også eksempler på borgernes aktive medvirken. Nogle teltpladser i landsbyer er f.eks. etableret på tidligere forte (fælles græsreal i landsbyen) af beboer- eller borgerforeninger og vedligeholdes også af private. Visse fremtidige stiprojekter kunne måske etableres ved aftale om, at kommunen anlægger stien, mens en skole, en idrætsforening, grundejerforening eller lignende påtager sig arbejdet med vedligeholdelse m.v. For skolers vedkommende kunne knyttes naturformidling og andre pædagogiske tiltag til projektet. Der kunne etableres en grejbank med støtte fra Tips- og lottomidlerne til friluftsliv. Man kunne tale om, at en skole eller en gruppe borgere adopterede en sti eller et areal, f.eks. en teltplads eller en rasteplads Teltpladser og lignende Adgang og ophold i naturen og på private arealer er blevet udvidet meget med etablering af teltpladser for cyklister, vandrere, ridende og sejlende. Projektet var oprindeligt inspireret af allemandsretten i de nordiske nabolande og blev startet af De Frie Fugle sidst i 80erne, og i teltpladsoversigt 2010 er der næsten 1000 teltpladser. Projektet styres af en ERFA-gruppe under Friluftsrådet, som også har udgivet en manual til folk, der gerne vil oprette en teltplads: Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Der er flere eksempler på, at kommuner ejer og driver disse teltpladser. I udvalgte skovområder har Naturstyrelsen også indført fri teltning. Se mere på og Teltplads med shelter og eksempel på vejvisning fra vej til teltplads Nye stier og ruter Ved etablering af nye stier og ruter er det vigtigt at starte planlægningen med at skabe overblik: - Hvad skal stien bruges til? (hverdag, udflugt, ferie, forbindelses-sti) - Hvor skal stien føre fra og til? - Hvilke færdsels-arter skal kunne færdes på stien? - Hvordan kommer man til stien? - Hvilke faciliteter skal der være for brugerne i øvrigt? - Hvordan indgår stien/ruten i kommunens øvrige stinet/ruteplan? - Hvordan skal stien afmærkes? (se vejreglerne) - Timing med udgivelse af sti-kort m.v. Det er vigtigt at planlægge afmærkningen, så arbejdet kommer til at foregå i en logisk rækkefølge: 1. Overordnet planlægning (fastlæggelse af overordnet rutenet, navngivning og fastlæggelse af linjeføring). 2. Tavledesign og vejvisningsprincipper 3. Afmærkningsplan for en rute (fjern- og nærmålskatalog, udarbejdelse af skilteplan). 4. Realisering (bestilling af tavler, planlægning af ruteåbning, opsætning af tavler, indvielse af ruten). 5. Formidling og vedligeholdelse (formidling via indvielse, kort, guidebøger og internet. Vedligeholdelse) Sti indvielser Kommunerne kan benytte sti/rute-indvielsesarrangementer til at engagere folk i brugen af friluftsfaciliteter, og samtidig kan borgere, politikere, turistfolk, presse og embedsmænd få en uformel snak om tingene og berige hinanden med ideer til det fremtidige arbejde og samarbejde. Og det giver pressen en god anledning til at bringe levende reportager, så dem der ikke kom med på vandre- eller cykelturen kan blive inspireret til at prøve selv Forbindelser over vandet Som infrastrukturen har udviklet sig i Danmark og andre steder, er nogle afstande blevet længere, fordi folk i højere grad bruger bilen. Et typisk eksempel er i Horsens Fjord, hvor Alrø på fjordens nordside og Snaptun på sydsiden ligger tæt i fugleflugtslinje. Tidligere sejlede man fra Alrø over til købmanden og kroen i Snaptun, men i dag er afstanden 50 km på landevej. 26 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 27

15 Cykelfærgen Rørhønen hvis ikke det er Blishønen ved Skjern Å. Derfor tog De Frie Fugle initiativ til oprettelse af en cykelfærge, der nu sejler om sommeren mellem Snaptun og Alrø. På den måde kan man også bedre lave rundture om fjorden til fods og på cykel. Et andet eksempel er trækfærgerne over Skjern Å Rørhønen og Blishønen. Se foto. Sådanne initiativer skaber meget bedre adgang til naturen, og flere kommuner opfordres til at oprette sådanne forbindelser, enten som led i driften af den kollektive transport eller som turismeprojekter Eksterne støttemuligheder til kommunale projekter Kommunale stiprojekter finansieres primært af kommunale midler, men der findes en række forordninger, som kan bidrage med supplerende midler: Lokale grønne partnerskaber Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har aftalt at etablere lokale partnerskaber om grønne projekter. Fra Miljøministeriet afsættes i mio. kr., dvs. 5 mio. kr. om året. Beregnet netop til lokale borgergrupper, som i samarbejde med virksomheder, foreninger m.v. og evt. kommunen udfører projekter, der gavner natur, friluftsliv eller viden om natur. Ansøgningsfrister 1. januar, 1. maj og 1. september. Nærmere oplysninger: Tips- og lottomidler til friluftslivet Her vil nye initiativer, nye ideer eller nye konstellationer have gode chancer for at få midler, hvis man har et godt friluftsprojekt. Normalt gives maksimalt til halvdelen af et budget, men man kan godt kombinere det med f.eks. midler fra grønne partnerskaber. Det hjælper, hvis der indgår frivillig/gratis arbejdskraft i projektet. Der er ansøgningsfrist 1. marts, 1. juli og 1. november. Nærmere oplysninger og ansøgningsskema: Landdistriktsstøttemidler Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har stået for denne pulje til forsøgsprojekter i landområder. Nye ideer er meget velkomne, og man kan netop bygge på lokale etablerede netværk i form af f.eks.borgergrupper med emner som trafik eller tilhørende landsbyfællesskaber. Et af puljens formål nævner børn og unge som målgruppe. Et oplagt projekt er et samarbejde mellem landsbyer om adgangsforhold og motion eller lignende. Ansøgningsfristen er en gang årligt. Der har i 2010 været en særlig pulje til små ø-samfund. Nærmere oplysninger: eller tlf.: Offentlige og private fonde Vejdirektoratets cykelfremmepulje Alle kan søge midler fra denne pulje, men den er primært tænkt som tilskud til kommunernes arbejde med fremme af cykeltrafik. Alle typer af cykelstier kan modtage 30 eller 50 % tilskud, og til særligt innovative projekter kan man få 100 % udgiftsdækning. Der er ansøgningsfrist en gang om året, og datoen for næste år er endnu ikke frigivet. Nærmere oplysninger: Nordea-fonden Fonden har to afdelinger, der behandler henholdsvis store projekter og mindre lokale projekter. Der er løbende ansøgningsfrister. Arbejdsmarkedets Feriefond Fonden uddeler årligt godt 100 mio. kr. og kan bl.a. støtte projekter, der fremmer tilgængeligheden for handicappede til feriefaciliteter, men også projekter til fremme af adgangsmuligheder til naturen for andre grupper såsom vandrere og cyklister. Lokale- og Anlægsfonden Fonden kan søges til mursten i bred forstand, f.eks. til etablering af støttepunkter for friluftslivet. Lokale organisationer har gode muligheder for at få midler i samarbejde med kommunal medfinansiering. Velux Fonden Et eksempel mere på en privat fond, som støtter friluftsprojekter m.v. Men flere andre er måske mere relevante, afhængig af det konkrete formål. Prøv at se på: www. nts-centeret.dk/fonde. Endelig kan lokale fonde være relevante at opsøge til konkrete projekter. 28 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 29

16 Kapitel 4 Eksempler fra det virkelige liv 4.1 Lagunestien en del af Sjællandsleden Dansk Vandrelaug (DVL) arbejdede i en årrække med etablering af vandrerute langs lagunekysten mellem Næstved og Skælskør og videre op til Korsør. Her er fremragende oplevelser at hente for folk til fods. Vandrelauget lavede fodarbejdet for forbindelsen i bogstaveligste forstand og fik kommunerne med på planen. De fik i første omgang afmærket et forløb mellem Næstved og Bisserup og udgivet en folder om ruten. Kontakten til lodsejere hjalp folk fra Vandrelauget også med, og det lykkedes tilmed at få etableret flere teltpladser på ruten. I forbindelse med et EU-støttet projekt opstod der et samarbejde mellem kommunerne det meste af Sjælland rundt, og Lagunestien blev færdigskiltet helt til Korsør og kom til at indgå i den længere vandrerute omkring Vest-, Syd- og Østsjælland med navnet Sjællandsleden. Der er udgivet kortbrochurer over området med kort i skala 1: Se mere på Dette er et godt eksempel på, hvordan kommunerne kan få glæde af den store ekspertise og entusiasme som en interesseorganisation, som DVL ligger inde med, samt hvordan frivilligt arbejde kan føre til et resultat i form af en vandrerute af høj kvalitet, som kommunerne vedligeholder efterfølgende. 4.2 Lokal cykelrute forbinder by med skove i Gribskov Kommune Adgangen fra by til land og specielt til rekreative bynære arealer, er særlig vigtig for befolkningen. Et godt eksempel på fin planlægning findes ved Helsinge i Gribskov Kommune, hvor de niveaufri krydsninger af omfartsveje som egentlig er etableret som skolestier indgår i to skiltede rekreative cykelruter, nemlig 701 Søruten og 702 Skovruten på henholdsvis 25 og 12 km. Del af Gribskov Kommunes cykelrutekort samt motiv fra rute 702. Rute 702 knytter de to små statsskove, Valby Hegn og Høbjerg Hegn, til den voksende by. Særlig interessant er det, at denne rute integrerer nogle gamle, historiske offentlige stier, som netop har givet adgang til skovene over markerne. Disse stier kunne ellers let risikere at forsvinde. Men nu er de tydeligt afmærkede og gengivet på kommunens cykelrutekort, og deres 30 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 31

17 Ved Alsønderup Enge og rastepladsen ved Solbjerg Engsø. brugsværdi er derfor væsentligt forøget. Der er planer om at koble endnu en statsskov, Harager Hegn, på ruten og hermed integrere endnu flere offentlige stier. Adgang kan således fremmes af kommunerne ved at sammenkoble offentlige stier til ruter og formidle disse f.eks. via stikort. 4.3 Naturgenopretningsprojekt Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge Genetablering af Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge i Nordsjælland havde til formål at rense vandet i tilløbet til Arresø, men derudover også at fremme levevilkår for forskellige andefugle m.v. Søerne ligger utilgængelige fra den østlige side, men langs den vestlige side løber regional cykelrute 32, der forbinder Hillerød og Tisvildeleje. Projektet blev udført i sin tid af Frederiksborg Amt og varetages nu af Gribskov og Hillerød kommuner. 4.4 Langstrupstien en regional cykelrute på tværs af barrierer Ved sammenkædning af eksisterende stier, markveje og skovveje med nyanlagt sti er det lykkedes at skabe en sammenhæng mellem Nivådalen og Langstrup Mose, som ikke eksisterede før. Det drejer sig om nyanlæg af en kort strækning i Langstrup Mose, og hele cykelruten er på 15 km. Den er afmærket som regional cykelrute 36, kaldes Langstrupstien og løber fra Nivå til Fredensborg langs Nivå og Langstrup Å. Det var Frederiksborg Amt, som etablerede stien i 1992, som led i et arbejde med delområdeplaner, der var afgrænset af vandskel i stedet for kommunegrænser, og hvis formål bl.a. var at skabe adgang til grønne arealer samt at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier. Forbindelsen bryder gennem store nordsyd-gående trafikbarrierer såsom jernbane og motorvej. Langstrupstien er et godt eksempel på en fauna- og menneskepassage, som samtidig giver adgang til kulturhistoriske oplevelser såsom Gl. Skæremølle Bro (en af landets ældste broer), Jellebro og Nivågård Teglværks Ringovn. Det lille stykke nyanlæg på Langstrupstien, som skabte sammenhængende rute på tværs af barrierer. Hvor ruten sydfra rammer Solbjerg Engsø, er der en pragtfuld rasteplads på et lille højdedrag, hvorfra man kan studere vildgæs, skarver m.v. Man kan ikke komme ned til søen, grundet indhegning med græssende kvæg. Alt i alt en ideel kombination af vandrensning, naturbevarelse og adgangsforhold. 32 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 33

18 Sti afspærres, Hobro Østskov. Hegn opsættes, Hobro Østskov. 4.5 Genetablering af natursti og udsigt, Gjern. Den 92 m høje bakke, Lille Troldhøj, ved Gudenådalen havde gennem en årrække fået lov at gro til, så man ikke kunne nyde den tidligere pragtfulde udsigt over dalen fra enden af Silkeborg Langsø til Sminge Sø, Tvilum Kirke og Himmelbjerget. Men takket være et godt samarbejde mellem lodsejeren og DN Gjern er en tidligere vandresti op til bjergets top nu reetableret og 100 træer fældet, så man også kan se udsigten over dalen og landskabet, når man kommer derop. Der var tale om et usædvanligt initiativ med meget frivilligt arbejde, leveret af DN s lokalafdeling, og et fint eksempel på en lodsejers positive medvirken. Kontaktperson: Kis Østergaard, 4.6 Adgang til Hobro Østerskov Mariagerfjord Kommune gav i 2008 tilladelse til nedlæggelse af 100 m sti, der ellers gav adgang til den kommunalt ejede Hobro Østerskov. Skoven indeholder bl.a. fredede flåde-ege. Stien findes på korttegninger fra 1947 og har været befæstet med grus, så folk med barnevogne m.v. kunne bruge den. Begrundelsen for nedlæggelsen var hensyn til privatlivets fred, idet den gir tæt forbi bygninger, der tidligere var restaurant, men nu privat bolig. Der skulle etablere en alternativ sti for den private ejers regning, delvist gennem skovområde, men med noget stejlere forløb end den oprindelige. ville kunne bruge det foreslåede alternativ, som ville være vanskelig at forcere med barnevogne, kørestole m.v. Med et snævert flertal afvist Naturklagenævnet kommunens tilladelse til nedlæggelse, idet man ikke fandt den alternative linjeføring god nok, især grundet for stor stigning på stiforløbet. 4.7 Adgang til strand ad sti og markvej, Melby Vandværksvej forbinder Viemosegård med nordkysten i Halsnæs Kommune, og endvidere er der en stiforbindelse fra gården til sommerhusområdet ved Blåmejsevej øst for området. Sådan ser det i hvert fald ud på Kraks kort og på Kort- og Matrikelstyrelsens kort helt tilbage fra Sommerhusejere har benyttet stien og markvejen som smutvej til stranden, og for børn har det været en mere sikker vej at cykle end på Hyllingebjergvej parallelt med stranden. Men i foråret 2008 opdagede sommerhusbeboere, at stiforbindelsen var pløjet helt op og tilsået og vejen delvist nedlagt. Lodsejeren udtalete, at der aldrig havde været nogen vej! Blot et privat spor. I denne sag var kommunen og Naturklagenævnet imidlertid enige, idet det vurderedes, at i et tæt sommerhusområde som dette, gav Vandværksvejstien (har status som privat markvej) mulighed for, at gående og cyklende relativt uforstyrret kan opleve et åbent landskab i et ellers tæt bebygget sommerhusområde. Ejeren havde pløjet stien op og ville ikke etablere alternative adgangsmuligheder, og kommunen vurderede, at eksisterende alternative adgangsveje ikke havde samme rekreative værdi, og bad ejeren genetablere stien. Naturklagenævnet stadfæstede dette sept Her lagde man igen vægt på, at de påpegede alternativer ikke opfyldte lovens krav om tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder og specielt, at den nedlagte sti havde langt større rekreativ værdi end alternativerne. Nævnet fandt desuden ikke, at hensynet til erhvervsmæssig udnyttelse af arealet berettigede til nedlæggelse. Halsnæs Kommune har bedt lodsejeren genetablere stien/markvejen og dette er nu sket. Sti bortgraves, Hobro Østskov. (Fotos: DN lokalafd.) DNs lokalafdeling syntes ikke, det nye alternativ var godt nok og fremhævede, at ejendommens skøde indeholdt oplysninger om stien, og at der formentlig havde været et stiforløb i nogenlunde samme spor i flere hundrede år, da stien var en direkte fortsættelse af en vej. Friluftsrådets lokale kreds havde ligeledes kritiseret nedlæggelsen og den alternative linjeføring og indsendt klage til Naturklagenævnet. Begrundelsen var bl.a., at mange institutioner havde haft glæde af stien og ikke Vandværksvejstien i Halsnæs efter genetablering. 34 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 35

19 Ejerne har oplyst, at man var kede af, at der var opstået en sag omkring dette, og de mente, at adgangen til stranden var godt dækket ind via en anden stiforbindelse, der blev eksproprieret fra grundens nordside i Ved besigtigelsen var der kun spærret med kæde på Johan Steins Vej, men der forventes opsat et adgangsforbudsskilt efter Naturklagenævnets tilladelse. 4.8 Adgang til strand ved sommerhus i Odsherred I et lille sommerhusområde med 10 grunde ud for Høve ned mod stranden var et par grunde ubebyggede, men ejeren havde opsat forbudsskilte og kæde. Odsherred Kommune havde bedt ejeren fjerne disse adgangshindringer i henhold til Naturbeskyttelseslovens 26 stk. 2, fordi de hindrede folk til fods og på cykel i at komme til stranden. Men ejeren klagede til Naturklagenævnet, som oktober 2009 ophævede kommunens afgørelse. Baggrunden var, at nævnet vurderede, at naturbeskyttelsesloven ikke gjaldt her, fordi der ikke var tale om åbent land. Det nævntes dog, at det ikke var de eksakte grænser for byzone, sommerhusområde og landzone, der var afgørende; men områder- nes umiddelbare fremtræden, altså hvordan man opfattede området. Eksempelvis kan en grøn kile i byzone eller sommerhuszone godt gælde for åbent land i denne sammenhæng, men her vurderedes det altså, at der var tale om et sammenhængende sommerhusområde, trods de to naturlignende grunde uden sommerhusbebyggelse. 4.9 Ikke tilfredstillende alternative adgangsmuligheder i Varde Kommune I Oksby ved Varde gav kommunen tilladelse til nedlæggelse af en markvej på 0,4 km, som over et åbent område gav forbindelse mellem bebyggelser, campingplads (Blåbjerg Camping, Hvidbjerg Strand Camping), fortidsminde (St. Ender Kapel) og kysten. Markvejen, som fortsætter i sti, er med på gamle topografiske kort. Lodsejerne havde opsat skilte med privat, adgang forbudt og sat en snor over vejen. Kommunen bad ejerne fjerne disse skilte. Ejerne skrev, at de ville nedlægge markvejen, og kommunen vurderede herefter, at folk kunne bruge andre veje. Danmarks Naturfredningsforening klagede til Naturklagenævnet, som vurderede, at alternative adgangsveje ikke var tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder, fordi omvejene blev for lange og befolkningen mistede mulighed for rekreative oplevelser. Derfor ophævede Naturklagenævnet tilladelsen til at nedlægge markvejen Godser og adgangsforhold: Holckenhavn og Valdemar Slot Markvej forbi forpagterbolig på Holckenhavn Gods I juni 2010 besluttede Nyborg Kommune efter henvendelse fra 27 borgere, at markvejen forbi Holckenhavns driftsbygninger skal være åben for færdsel til fods og på cykel med hjemmel i Naturbeskyttelseslovens 26 stk. 3 og 73 stk. 1. Herved åbnes en vandre- og cykelmulighed langs vandet fra Tårup til Nyborg, og der er adgang til strandengene mod Kajbjerg Skov. Fyns Amt havde tidligere (1994) vurderet, at vejen kunne lukkes, begrundet i gene for erhvervsmæssig udnyttelse og privatlivets fred, men kommunen vurderer nu, at disse forhold har ændret sig. Det understreges i denne forbindelse, at det ikke er tilladt at gøre ophold på markvejen. (Kilde: Fyns Stiftstidende 10. juni 2010). Adgang til Kohaveskov ved Valdemar Slot Stier gennem Kohaveskov, som forbinder Grønnegade i Troense med den offentlige vej ved Ambrosius Stubs Eg, og som giver adgang til stranden ved Valdemar slot, har været forsøgt nedlagt eller blokeret af ejerne. Begrundelsen har været, at det var en nødvendighed for skovdriften med hegn om nyplantning og kanal på tværs af stien ind til skoven m.v. Kommunen traf i 2008 afgørelse om, at nogle stier, der giver adgang til Kohaveskov, ikke var nedlagt i strid med Naturbeskyttelseslovens 26 a stk. 3. Troense Beboerforening, Danmarks Naturfredningsforeningen og Friluftsrådet påklagede imidlertid dette til Naturklagenævnet, som afgjorde, at stinedlæggelserne henhører under NBL 26a og 23 stk 10. Derfor skal nedlæggelserne anmeldes til kommunen, som herefter kan gøre indsigelse imod det. Det slås således fast, at Naturbeskyttelsesloven kan bruges, når det drejer sig om stier og vejstykker, der giver adgang til skovens vejsystem i øvrigt, men ikke til skovens vejsystem generelt Lokalplan og stier i Assens Kommune I 2008 opstod der debat i Hårby, om det kunne være lovligt, at en sti mellem Kirkemarken og Hårby var blevet nedlagt, så børnene ikke mere kunne cykle sikkert til byen. Stien var også en del af en vigtig forbindelse, som gjorde det muligt at gå en rundtur i området og komme ned langs Hårby Å, hvilket mange fra byen benyttede sig af. Assens Kommune hævdede, at stien var lovligt nedlagt, da den ikke var nævnt i lokalplanen for en ny udstykning i området, som i 2006 var i høring. Imidlertid viste det sig, at stien var med på en tegning i lokalplanen, i følge beboerne. Kommunen og Miljøcenter Odense hævdede dog, at når stien ikke var nævnt i lokalplanens tekst, var den lovligt nedlagt. (Kilde: Fyns Stifttidende ). Efterfølgende protesterede beboerne og DNs lokalafdeling dog voldsomt, og det lykkedes endelig at bevare stien i en lidt ændret linjeføring. En del af jorden ejes af kirken, og menighedsrådet stillede sig meget positivt for bevarelse af stien. (Kilde: DN Assens). 36 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 37

20 Kapitel 5 Kilder inkl. websider (Adgangsfolderen En sikker vej til gode naturoplevelser, Lokale ture m.v.) (Adgangsvejledningen og en vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen). (Stier inspiration til planlægning og forvaltning, 2011) (Natur- og Miljøklagenævnet) (Dansk Cyklist Forbund) (Dansk Vandrelaug. Håndbog i planlægning for vandrere m.v.) (f.eks. Planlæg for friluftslivet! Idékatalog for friluftsstrategier, Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning og Bedre Cykelruter ). National cykelrute 6 syd for Ledreborg. 38 Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 39

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning

Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning Udarbejdet af Idéværkstedet De Frie Fugle for Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Offentliggjort ved en konference

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Vejledning i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Version 1.1 Indholdsfortegnelse Indhold... 2 Forord... 3 Indledning... 3 Begrebet lokal sti... 3 Mål og Vision...

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune.

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Handle- og kommunikationsplan for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Center for Plan og Byg April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål og Vision... 2 Projektorganisation... 3 Lodsejere...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj 2011. Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 25-05-2011 Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 31 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Bekendtgørelse af

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere