Århus Kommune. Lokalplan nr Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan Stenbækvej J. P. Larsens Vej Hejredalsvej Banevænget Silkeborgvej Statistikområde/distrikt nr.: 6.31 Registreringskortblad nr.: 54 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Marts 2008

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt på Åby Bibliotek. Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med plusform arkitekter maa Mejlgade Århus c

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 46 TIL KOMMUNEPLAN Virksomhedsliste LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Revideret Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 712

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område mellem Silkeborgvej, Stenbækvej, J.P.Larsens Vej og Banevænget i Brabrand. Området afgrænses mod syd, øst og nord af ovennævnte veje og mod vest af et parcelhus og den nordlige gren af hovedbanen fra Århus Banegård. Området har tidligere været brugt til et enfamiliehus og en servicestation med dæk- og udstødningscenter. Lokalplanområdet, der er ca m 2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanområdet set fra Silkeborgvej før nedrivningen af servicestationen. Beskrivelse af området Lokalplanområdet fremstår i dag som et enfamiliehus, som forudsættes nedrevet, og en ryddet byggetomt, idet servicestationen, i forbindelse med oprensning af grunden, er nedrevet. Den syd-vestlige del af området skråner stærkt ned mod jernbanen, som her føres ind i en tunnel under Silkeborgvej. Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre bebyggelse på arealet til erhvervsformål med maksimalt én dagligvarebutik. Planens hovedtræk Lokalplanområdet, der skal vejbetjenes fra Stenbækvej, er disponeret således, at der parallelt med Stenbækvej kan opføres en ny bebyggelse i maksimalt 2 etager. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

6 3 Planen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsens maksimale højde ikke må overstige kote m. Det betyder at bygningens maksimale højde ikke må overstige denne højde i forhold til Dansk Normal Nul, og svarer ca. til en maksimal højde over eksisterende terræn på mellem 6,00 m og 8,00 m. Denne metode, til at bestemme den maksimale højde på bygningen, er valgt fordi terrænet er stærkt kuperet. Arealet mellem bygningen og Stenbækvej udlægges til parkeringsplads for butikken. Bebyggelsens udseende Bebyggelsen skal opføres med en opdelt facade i en kombination af tegl og et glat og ensartet facademateriale som f.eks. lette facadeplader, beton eller pudset tegl. Planen indeholder bestemmelser om skiltning på grunden. Beplantning Der fastlægges bestemmelser om, at der skal etableres en 1 meter bred hæk i vestvendt skel mod matrikel nr. 14by. Der skal desuden etableres ny lav beplantning i form af bøgepur i varierende bredde og med en højde på maksimalt 80 cm, og 3 4 enkeltstående træer, som afgrænsning af parkeringsarealet. Veje og stier Adgang til lokalplanområdet sker fra Stenbækvej. Anden eksisterende indkørsel fra Banevænget/J. P. Larsens Vej nedlægges. Uden for lokalplanområdet anlægges en rundkørsel, der regulerer trafikken mellem Stenbækvej, Hejredalsvej og J.P. Larsens Vej. Lokalplanområdet før nedrivningen af servicestationen, set fra Hejredalsvej mod vest hvor rundkørslen anlægges. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

7 4 Illustrationsplan der viser hvordan området kan komme til at se ud bebygget med en dagligvarebutik. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

8 5 Illustrationer der viser hvordan en bebyggelse med en dagligvarebutik kan komme til at se ud Illustrationer der viser hvordan terrænforholdene kan blive ved en bebyggelse med en dagligvarebutik. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

9 6 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

10 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at området kan anvendes til opførelse af en ny bebyggelse til erhvervsformål med én dagligvarebutik området indrettes på en hensigtsmæssig måde således at varelevering og parkering kan afvikles og bebyggelsen tilpasses terrænet, eksisterende beplantning og eksisterende anlæg. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 14dl, 14bz, 68 samt 69 Brabrand By, Brabrand samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1 Matrikelkort mål 1:2000 Lokalplangrænse 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

11 8 3. Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Området er udlagt til butiks og erhvervsformål. Der må indrettes én dagligvarebutik med et etageareal på maksimalt 1000 m 2 og udvalgsvarebutikker hver med et etageareal på maksimalt 200 m 2. Områdets samlede etageareal til butikker må dog ikke overstige 1000 m 2. Der må alene etablere sig virksomheder inden for virksomhedsklasserne 2-3 i området. Se fodnote 2. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 4. Udstykning Eventuel udstykning inden for området må kun ske efter godkendelse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 5. Stk. 6. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Stenbækvej i princippet som vist på lokalplankortet. Se fodnote 3. Vejtilslutningen etableres som overkørsel. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsforhold, jvf. gældende vejregler. På lokalplankortet er der vist de arealer, der er udlagt til færdsels- og parkeringsformål. Der kan desuden etableres parkering, på de dele af byggefeltet der ikke bebygges. Der er langs Silkeborgvej tinglyst en byggelinie som angivet på lokalplankortet. Hertil kommer højde- og passagetillæg. Der skal i lokalplanområdet etableres bil- og cykelparkeringspladser i overensstemmelse med "Retningslinier for parkering i Århus Kommune". 2 3 Eksempler på virksomheder i virksomhedsklasserne 2 og 3 er vist på side 20. Nedlæggelse af eksisterende vejadgang til J.P.Larsens Vej vil skulle ske jf. vejlovgivningen. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

12 9 6. Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Ny bebyggelse skal placeres inden for det på lokalplankortet viste byggefelt. Uden for byggefeltet kan opføres overdækninger til indkøbsvogne, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger. Der må i lokalplanområdet opføres maksimalt 2500 m 2 etageareal foruden evt. kælder. Se fodnote 4. Der må maksimalt opføres/indrettes 1000 m 2 etageareal til butiksformål. Se fodnote 5 Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Stk. 5. Bebyggelsens maksimale højde må ikke overstige kote Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Mindre bygningsdele som f.eks. elevator- og trappetårne, ventilationsanlæg og lign. kan dog i mindre omfang overstige den angivne maksimale kote, såfremt disse i øvrigt er indpasset og harmonerer med bebyggelsen. Bygningslovgivningens bestemmelser om højder og afstande i forhold til bebyggelser på samme grund er ikke gældende i lokalplanområdet. Af hensyn til vibrationer må bebyggelse ikke opføres inden for en afstand af 50 m fra midten af banen mellem Århus og Langå. Se fodnote 6 Til sikring af lokalplanens bestemmelser skal der til godkendelse i Århus Kommune, Teknik og Miljø fremsendes en plan for udformning og indretning af de interne færdselsarealer herunder parkering og udformning af vejadgangen til Stenbækvej. Endvidere skal planen redegøre for opfyldelsen af kravene vedrørende trafikstøj, jf Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på 60, beregnet af lokalplanområdets areal fratrukket skønnet færdselsareal. Opmærksomheden henledes på, at det maksimalt tilladte antal m 2 etageareal i givne situationer ikke vil kunne opføres, idet detailindretningen af lokalplanområdet, skal ske under hensyntagen til en hensigtsmæssig indretning af færdsels- og parkeringsarealerne, afhængig af den aktuelle anvendelse af bebyggelsen. Det må påregnes, at en del af byggefeltet skal anvendes til færdsels- og parkeringsareal. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m 2 under loftet i kælderen, medregnes. Vibrationsbestemmelsen på 50 m kan dog fraviges såfremt det ved måling eller beregning kan eftervises, dels at det maksimale støjniveau for det mest støjende tog, der regelmæssigt anvender banestrækningen, ikke overstiger 85 db(a), dels at det KB-vægtede accelerationsniveau ikke overstiger 75dB(A), Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

13 10 Stk. 10. Terrænet reguleres i princippet som vist på illustrationsplanen side 4 og på principsnittene side Bebyggelsens udseende Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Bebyggelsen skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Bebyggelsen skal opføres med en opdelt facade i en kombination af tegl og et glat og ensartet facademateriale som f.eks. lette facadeplader, beton eller pudset tegl. Tagfladerne skal fremstå som en hel tagflade uden fremtrædende installationer. På bygningens facader mod Silkeborgvej, Stenbækvej og J.P. Larsens Vej må der på hver facade opsættes ét skilt med butikkens navn/logo, med en maksimal størrelse på 0,75 x 5,00 m. Der må opstilles én fritstående stander (i form af en stander eller pylon) med butikkens navn/logo, i en afstand fra vejskel på min 0,50 m, dog uden for oversigtsarealerne. Standeren må maksimalt have en højde på 6,00 m, og summen af bredden og dybden må ikke overstige 1,80 m. Der må maksimalt opstilles 3 flagstænger, som maksimalt må have en højde på 10,00 m. Flagstængerne skal opstilles på linie eller i en gruppe med en indbyrdes afstand på maksimalt 5,00 m. og med en afstand fra vejskel på min. 0,50 m., dog uden for oversigtsarealerne. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der skal etableres et udendørs opholdsareal på mindst 25 m 2. Opholdsarealet må ikke være støjbelastet med mere end 55 db(a) fra vejtrafik. Opholdsarealer for de i bebyggelsen beskæftigede skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. I skel langs naboejendommen matr. nr. 14by skal der plantes afskærmende levende hæk i form af liguster, fjeldrips eller anden stedsegrøn art i 1 meters bredde, der holdes i en højde på 1,8 m, med en placering som vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

14 11 Stk. 4. Parkeringspladsen afskærmes med lav beplantning i form af bøgepur som vist på lokalplankortet. Beplantningen må maksimalt have en højde på 80 cm over terræn. Stk. 5. I planterabatten mellem Stenbækvej og parkeringspladsen plantes 3-4 træer af en dansk løvfældende træart. Stk. 6 Facade mod vest begrønnes, i princippet som vist på illustration side 5 i lokalplanens indhold. 10. Støjforhold Trafikstøj Stk. 1. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau som, vejtrafikstøj påfører støjfølsomt erhverv på mindst en facade, ikke overstiger 60 db(a) på døgnbasis, og at det konstante indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at det konstante støjniveau som vejtrafikstøj påfører opholds- og friarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. Jernbanestøj Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som jernbanestøj påfører støjfølsomt erhverv på mindst en facade, ikke overstiger 65 db(a) på døgnbasis, og at det konstante indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at det konstante støjniveau, som jernbanestøj påfører opholds- og friarealer, ikke overstiger 60 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at bebyggelse til støjfølsomme formål ikke påføres et vibrationsniveau, der overstiger kommuneplanens støjbestemmelser. Virksomhedsstøj Stk. 6. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påføre omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

15 12 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område ER og i byzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet kommuneplanens rammer for området ikke giver mulighed for etablering af dagligvarebutikker. Da der i lokalplanområdet jf. kommuneplanen, må etableres butikker til pladskrævende varegrupper, og lokalplanområdet er omgivet af boligområder hvor der jf. kommuneplanen gælder den bestemmelse, at der i visse tilfælde ved lokalplanlægning kan udlægges arealer til butikker på op til m 2 for dagligvare og 200 m 2 for udvalgsvarer, har man fundet det rimeligt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der i lighed med bestemmelserne for boligområder, giver mulighed for, at der efter en lokalplanlægning, kan etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maksimalt 1000 m 2 og udvalgsvarebutikker med et maksimalt bruttoetageareal på 200 m 2 i området. Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

16 13 Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2001 for Århus Kommune. Tillægget er gengivet på side 19. Kommuneplantillægget består i, at en del af område ER ændres til et nyt delområde BL med en tilføjelse om, at der på ejendomme langs Stenbækvej med lokalplanlægning kan udlægges areal til én butik på op til m 2 for dagligvare og til butikker på op til 200 m 2 for udvalgsvare. Det samlede butiksareal må dog ikke overstige 1000 m 2. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet får vejadgang til Stenbækvej. Herfra er der forbindelse til Silkeborgvej, som er en del af det overordnede vejnet. Lokalplanområdets sammenhæng med det eksisterende vej- og stinet kan ses på principskitsen neden for. Kort visende de overordne vej- og stiforhold i området. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

17 14 Af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen nedlægges den eksisterende vejadgang fra J.P.Larsens Vej, således at al kørende trafik til og fra området foregår via Stenbækvej. Der vil til området blive gående adgang fra fortovet i rundkørslen. I forbindelse med den endelige udformning af ind- og udkørslen ved Stenbækvej, vil Stenbækvej blive reguleret i det omfang det er nødvendigt i forhold til trafiksikkerheden og trafikafviklingen for både den kørende og gående trafik, og der vil eventuelt blive etableret en venstresvingsbane på Stenbækvej. Endvidere er det en forudsætning for ibrugtagen af lokalplanområdet, at der i det eksisterende kryds Stenbækvej-Hejredalsvej-J.P.Larsens Vej etableres en rundkørsel. Det skal bemærkes, at anvendelsen af grunden og udnyttelsen af de mulige etagemeter kan blive begrænset af krav til indretning af parkerings- og færdselsarealerne. Detailindretningen af lokalplanområdet, skal derfor ske under hensyntagen til en hensigtsmæssig indretning af færdselsarealerne, afhængig af den aktuelle anvendelse af bebyggelsen. Det må påregnes, at en del af byggefeltet skal anvendes til parkerings- og færdselsareal, og at det i givne situationer, ikke vil være muligt at opføre det maksimale bruttoetageareal, som lokalplanen giver mulighed for. Antallet af bilparkeringspladser og cykelparkeringspladser vil blive fastlagt i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. Forureningsforhold jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 12. december 2007 oplysninger om, at Region Midt den 20. september 2007 har ophævet kortlægningen på den del af matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand, som tidligere har været registreret på vidensniveau 2 jf. Lov om forurenet jord. Matriklen var kortlagt, fordi der var konstateret forurening på den tidligere servicestation. Denne forurening er nu fjernet af Oliebranchens Miljøpulje. Den anden del af matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand er af Region Midtjylland den 20. september 2007 kortlagt på vidensniveau 1, idet der har været autoværksted i perioden Region Midtjylland vurderer, at denne aktivitet kan have forurenet ejendommen. Bygge-anlægsarbejde, følsom arealanvendelse Da matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand er kortlagt, skal Århus Kommune, Bygningsinspektoratet samt Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kontaktes, før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

18 15 Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal eller lignende forureningsfølsom anvendelse, før Århus Kommune, Natur og Miljø har meddelt tilladelse jf. Lov om forurenet jord, 8. Jf. 72 b i Lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at der er etableret en varig fast belægning. Jordhåndtering / byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Før der fjernes jord fra ejendommen matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand skal jordflytning, jf. Lov om forurenet jord, 50, anmeldes til Århus Kommune, Natur og Miljø. Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal godkendes af Århus Kommune, Natur og Miljø jf. Lov om Miljøbeskyttelse, 19. Region Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus. Arkæologiske forhold Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. Museumslovens 27. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Området er belastet af både vejtrafikstøj og jernbanestøj. Jernbanestøj Området er belastet af jernbanestøj fra DSB's jernbanestrækning Århus-Langå. Støjbelastningen fra hovedsporet Århus-Langå vurderes, ifølge vejledning om Støj og vibrationer fra jernbaner, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, 1997, at være ca. 71 db(a) 10 m fra midten af nærmeste spor. Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det at, i forhold til støjfølsom erhverv skal der sikres et indendørs støjniveau på 30 db(a), og at det udendørs støjniveau ikke overstiger 65 db(a) på facader. Når særlige forhold taler for det, vil der evt. kunne ske fravigelser herfra. I sådanne tilfælde må der ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30dB(A). Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

19 16 For at sikre en rimelig udnyttelse af lokalplanområdet og på grund af områdets placering er de lempede støjbestemmelser taget i anvendelse således at, i forhold til støjfølsomt erhverv skal der sikres et indendørs støjniveau på 30 db(a), og at det udendørs støjniveau ikke oversiger 65 db(a) på mindst en facade. I henhold til kommuneplanen og vejledning nr. 6/1985 fra Miljøstyrelsen "Støj og vibrationer fra jernbaner" må der af hensyn til vibrationer ikke opføres bebyggelse inden for en afstand af 50 m fra midten af DSB's sporanlæg. Vibrationsafstandsbestemmelsen på 50 m kan dog fraviges såfremt det ved måling eller beregninger kan eftervises, dels at det maksimale støjniveau for det mest støjende tog, der regelmæssigt anvender banestrækningen, ikke overstiger 85 db(a), dels at det KB-vægtede accellerationsniveau ikke overstiger 75 db(a). Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det desuden, at grænseværdien for de tilhørende friarealer ikke må overstige 60 db(a) på døgnbasis. Vejstøj Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Silkeborgvej. På baggrund i den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er det ækvivalente støjniveau beregnet til ca. 70 db(a) i en afstand af 10 meter fra Silkeborgvej. For Stenbækvej og J.P.Larsens Vej er lignende ækvivalente støjniveauer beregnet til henholdsvis 62 db(a) og 61 db(a). Ved opførelse af støjfølsom bebyggelse (f.eks. kontorer) sikrer lokalplanen, at det konstante indendørs støjniveau hidrørende fra vejtrafik ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis, samt at det udendørs støjniveau på én af facaderne ikke overstiger 60 db(a). Endvidere sikres, at det konstante støjniveau på opholdsarealerne ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. Virksomhedsstøj Virksomheder, der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanens 10 ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger visse grænseværdier, som er afhængig af den planlagte og eksisterende anvendelse af delområdet og naboområderne. Grænseværdierne for virksomhedsstøj er vist i skemaet nedenfor. Værdierne er i db(a) og angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde i forhold til naboområderne. Grænseværdier for virksomhedsstøj. Ækvivalent, korrigeret støjniveau i db(a) Område for blandet boligog erhvervsbebyggelse Områder for åben-lav boligbebyggelse, friarealer i byområder Hverdage kl Hverdage kl Alle dage kl Lørdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl (55) (50) Grænseværdier for spidsværdier om natten er angivet i parentes. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

20 17 Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af busruterne 5, 16, 17, 52, 90, 113, 913, og 952 på Silkeborgvej. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Varmeforsyning sker fra: Vand- og kloakforsyning sker fra: Brabrand El-selskab a.m.b.a. Kollektiv varmeforsyning. Århus Kommune Vand og Spildevand Bautavej Århus V. I henhold til gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune. Regn- og spildevand: skal afledes via eksisterende ledninger i Stenbækvej og J.P.Larsens Vej Bebyggelse af området Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

21 18 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 712

22 19 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2001 Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter følgende ændring af Kommuneplanen: En del af delområde ER ændres til et nyt delområde BL som får følgende rammebestemmelser: Delområde BL Områdets anvendelse er fastlagt til blandet bolig og erhverv. Bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager. Bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8.5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. I området kan etableres virksomheder inden for virksomhedsklasserne 2-3 i henhold til listen side 20. Området kan anvendes til butikker. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed i området i det omfang der udlægges arealer i en lokalplan med mulighed for etablering af virksomheder inden for alene virksomhedsklasserne 2-3. På ejendomme ved Stenbækvej kan der ved lokalplanlægning udlægges areal til én butik på op til 1000m 2 for dagligvarer og til butikker på op til 200m 2 for udvalgsvarer. Det samlede butiksareal må dog ikke overstige 1000m 2. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 712

23 20 VIRKSOMHEDSLISTE VIRKSOMHEDSART KVT-GRÆNSE KLASSE 2 Bogbinderier Elektrotekniske virksomheder Forarbejdning af jern, stål eller metal <100m2 Fotografisk industri <1.000m2 film Fotografisk industri <4.000m2 billede Guld-og sølvsmedier. Lager- og engroshandelsvirksomheder Maskinfabrikker, maskinværksteder eller smedjer <100m2 Offsettrykkerier og serigrafiske trykkerier u/opl.midler Trykte kredsløb, fremstilling af Vaskerier eller renserier, små Anden værksteds-og servicevirksomhed svarende til klasse 2 KLASSE 3 Basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider, aftapning eller pakning Benzinstationer uden vaskeanlæg Brødfabrikker eller engrosbagerier <5.000 t/år Bygningssnedkerier <200m2 Dyreklinikker og dyrehospitaler Fotografisk industri >4.000m2 billede Fotografisk industri, store >1.000 m2 film Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering <100 t/år Kemikalier m.v., aftapning eller pakning Lager- og engroshandelsvirksomheder Produktionsapoteker Servicestationer uden reparation og vask Tekstilblegerier eller -farverier, små Transformatorer, fremstilling af Anden værksteds-og servicevirksomhed svarende til klasse 3 Virksomhedsliste Lokalplan nr. 712

24 J.P.Larsensvej 100 m Lokalplangrænsense NORD Vejadgang Færdsels- og parkeringsformål Ny lav beplantning Nye træer Byggefelt Banevænget Opholdsareal Stenbækvej Vibrationsafstand, 50 m ifgl. kommuneplanen Byggelinie Ind- udkørsel Silkeborgvej PLANLÆGNING & BYGGERI - BYPLANAFDELINGEN Lokalplan nr Dagligvarebutik ved J.P.Larsensvej og Stenbækvej i Brabrand Lokalplankort. - 1:500 Marts 2007 SP

25

26

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere