Århus Kommune. Lokalplan nr Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan Stenbækvej J. P. Larsens Vej Hejredalsvej Banevænget Silkeborgvej Statistikområde/distrikt nr.: 6.31 Registreringskortblad nr.: 54 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Marts 2008

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt på Åby Bibliotek. Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med plusform arkitekter maa Mejlgade Århus c

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 46 TIL KOMMUNEPLAN Virksomhedsliste LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Revideret Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 712

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område mellem Silkeborgvej, Stenbækvej, J.P.Larsens Vej og Banevænget i Brabrand. Området afgrænses mod syd, øst og nord af ovennævnte veje og mod vest af et parcelhus og den nordlige gren af hovedbanen fra Århus Banegård. Området har tidligere været brugt til et enfamiliehus og en servicestation med dæk- og udstødningscenter. Lokalplanområdet, der er ca m 2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanområdet set fra Silkeborgvej før nedrivningen af servicestationen. Beskrivelse af området Lokalplanområdet fremstår i dag som et enfamiliehus, som forudsættes nedrevet, og en ryddet byggetomt, idet servicestationen, i forbindelse med oprensning af grunden, er nedrevet. Den syd-vestlige del af området skråner stærkt ned mod jernbanen, som her føres ind i en tunnel under Silkeborgvej. Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre bebyggelse på arealet til erhvervsformål med maksimalt én dagligvarebutik. Planens hovedtræk Lokalplanområdet, der skal vejbetjenes fra Stenbækvej, er disponeret således, at der parallelt med Stenbækvej kan opføres en ny bebyggelse i maksimalt 2 etager. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

6 3 Planen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsens maksimale højde ikke må overstige kote m. Det betyder at bygningens maksimale højde ikke må overstige denne højde i forhold til Dansk Normal Nul, og svarer ca. til en maksimal højde over eksisterende terræn på mellem 6,00 m og 8,00 m. Denne metode, til at bestemme den maksimale højde på bygningen, er valgt fordi terrænet er stærkt kuperet. Arealet mellem bygningen og Stenbækvej udlægges til parkeringsplads for butikken. Bebyggelsens udseende Bebyggelsen skal opføres med en opdelt facade i en kombination af tegl og et glat og ensartet facademateriale som f.eks. lette facadeplader, beton eller pudset tegl. Planen indeholder bestemmelser om skiltning på grunden. Beplantning Der fastlægges bestemmelser om, at der skal etableres en 1 meter bred hæk i vestvendt skel mod matrikel nr. 14by. Der skal desuden etableres ny lav beplantning i form af bøgepur i varierende bredde og med en højde på maksimalt 80 cm, og 3 4 enkeltstående træer, som afgrænsning af parkeringsarealet. Veje og stier Adgang til lokalplanområdet sker fra Stenbækvej. Anden eksisterende indkørsel fra Banevænget/J. P. Larsens Vej nedlægges. Uden for lokalplanområdet anlægges en rundkørsel, der regulerer trafikken mellem Stenbækvej, Hejredalsvej og J.P. Larsens Vej. Lokalplanområdet før nedrivningen af servicestationen, set fra Hejredalsvej mod vest hvor rundkørslen anlægges. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

7 4 Illustrationsplan der viser hvordan området kan komme til at se ud bebygget med en dagligvarebutik. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

8 5 Illustrationer der viser hvordan en bebyggelse med en dagligvarebutik kan komme til at se ud Illustrationer der viser hvordan terrænforholdene kan blive ved en bebyggelse med en dagligvarebutik. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

9 6 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 712

10 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at området kan anvendes til opførelse af en ny bebyggelse til erhvervsformål med én dagligvarebutik området indrettes på en hensigtsmæssig måde således at varelevering og parkering kan afvikles og bebyggelsen tilpasses terrænet, eksisterende beplantning og eksisterende anlæg. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 14dl, 14bz, 68 samt 69 Brabrand By, Brabrand samt alle parceller der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1 Matrikelkort mål 1:2000 Lokalplangrænse 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

11 8 3. Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Området er udlagt til butiks og erhvervsformål. Der må indrettes én dagligvarebutik med et etageareal på maksimalt 1000 m 2 og udvalgsvarebutikker hver med et etageareal på maksimalt 200 m 2. Områdets samlede etageareal til butikker må dog ikke overstige 1000 m 2. Der må alene etablere sig virksomheder inden for virksomhedsklasserne 2-3 i området. Se fodnote 2. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 4. Udstykning Eventuel udstykning inden for området må kun ske efter godkendelse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 5. Stk. 6. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Stenbækvej i princippet som vist på lokalplankortet. Se fodnote 3. Vejtilslutningen etableres som overkørsel. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsforhold, jvf. gældende vejregler. På lokalplankortet er der vist de arealer, der er udlagt til færdsels- og parkeringsformål. Der kan desuden etableres parkering, på de dele af byggefeltet der ikke bebygges. Der er langs Silkeborgvej tinglyst en byggelinie som angivet på lokalplankortet. Hertil kommer højde- og passagetillæg. Der skal i lokalplanområdet etableres bil- og cykelparkeringspladser i overensstemmelse med "Retningslinier for parkering i Århus Kommune". 2 3 Eksempler på virksomheder i virksomhedsklasserne 2 og 3 er vist på side 20. Nedlæggelse af eksisterende vejadgang til J.P.Larsens Vej vil skulle ske jf. vejlovgivningen. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

12 9 6. Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Ny bebyggelse skal placeres inden for det på lokalplankortet viste byggefelt. Uden for byggefeltet kan opføres overdækninger til indkøbsvogne, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger. Der må i lokalplanområdet opføres maksimalt 2500 m 2 etageareal foruden evt. kælder. Se fodnote 4. Der må maksimalt opføres/indrettes 1000 m 2 etageareal til butiksformål. Se fodnote 5 Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Stk. 5. Bebyggelsens maksimale højde må ikke overstige kote Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Mindre bygningsdele som f.eks. elevator- og trappetårne, ventilationsanlæg og lign. kan dog i mindre omfang overstige den angivne maksimale kote, såfremt disse i øvrigt er indpasset og harmonerer med bebyggelsen. Bygningslovgivningens bestemmelser om højder og afstande i forhold til bebyggelser på samme grund er ikke gældende i lokalplanområdet. Af hensyn til vibrationer må bebyggelse ikke opføres inden for en afstand af 50 m fra midten af banen mellem Århus og Langå. Se fodnote 6 Til sikring af lokalplanens bestemmelser skal der til godkendelse i Århus Kommune, Teknik og Miljø fremsendes en plan for udformning og indretning af de interne færdselsarealer herunder parkering og udformning af vejadgangen til Stenbækvej. Endvidere skal planen redegøre for opfyldelsen af kravene vedrørende trafikstøj, jf Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på 60, beregnet af lokalplanområdets areal fratrukket skønnet færdselsareal. Opmærksomheden henledes på, at det maksimalt tilladte antal m 2 etageareal i givne situationer ikke vil kunne opføres, idet detailindretningen af lokalplanområdet, skal ske under hensyntagen til en hensigtsmæssig indretning af færdsels- og parkeringsarealerne, afhængig af den aktuelle anvendelse af bebyggelsen. Det må påregnes, at en del af byggefeltet skal anvendes til færdsels- og parkeringsareal. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m 2 under loftet i kælderen, medregnes. Vibrationsbestemmelsen på 50 m kan dog fraviges såfremt det ved måling eller beregning kan eftervises, dels at det maksimale støjniveau for det mest støjende tog, der regelmæssigt anvender banestrækningen, ikke overstiger 85 db(a), dels at det KB-vægtede accelerationsniveau ikke overstiger 75dB(A), Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

13 10 Stk. 10. Terrænet reguleres i princippet som vist på illustrationsplanen side 4 og på principsnittene side Bebyggelsens udseende Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Bebyggelsen skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Bebyggelsen skal opføres med en opdelt facade i en kombination af tegl og et glat og ensartet facademateriale som f.eks. lette facadeplader, beton eller pudset tegl. Tagfladerne skal fremstå som en hel tagflade uden fremtrædende installationer. På bygningens facader mod Silkeborgvej, Stenbækvej og J.P. Larsens Vej må der på hver facade opsættes ét skilt med butikkens navn/logo, med en maksimal størrelse på 0,75 x 5,00 m. Der må opstilles én fritstående stander (i form af en stander eller pylon) med butikkens navn/logo, i en afstand fra vejskel på min 0,50 m, dog uden for oversigtsarealerne. Standeren må maksimalt have en højde på 6,00 m, og summen af bredden og dybden må ikke overstige 1,80 m. Der må maksimalt opstilles 3 flagstænger, som maksimalt må have en højde på 10,00 m. Flagstængerne skal opstilles på linie eller i en gruppe med en indbyrdes afstand på maksimalt 5,00 m. og med en afstand fra vejskel på min. 0,50 m., dog uden for oversigtsarealerne. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der skal etableres et udendørs opholdsareal på mindst 25 m 2. Opholdsarealet må ikke være støjbelastet med mere end 55 db(a) fra vejtrafik. Opholdsarealer for de i bebyggelsen beskæftigede skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. I skel langs naboejendommen matr. nr. 14by skal der plantes afskærmende levende hæk i form af liguster, fjeldrips eller anden stedsegrøn art i 1 meters bredde, der holdes i en højde på 1,8 m, med en placering som vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

14 11 Stk. 4. Parkeringspladsen afskærmes med lav beplantning i form af bøgepur som vist på lokalplankortet. Beplantningen må maksimalt have en højde på 80 cm over terræn. Stk. 5. I planterabatten mellem Stenbækvej og parkeringspladsen plantes 3-4 træer af en dansk løvfældende træart. Stk. 6 Facade mod vest begrønnes, i princippet som vist på illustration side 5 i lokalplanens indhold. 10. Støjforhold Trafikstøj Stk. 1. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau som, vejtrafikstøj påfører støjfølsomt erhverv på mindst en facade, ikke overstiger 60 db(a) på døgnbasis, og at det konstante indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at det konstante støjniveau som vejtrafikstøj påfører opholds- og friarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. Jernbanestøj Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som jernbanestøj påfører støjfølsomt erhverv på mindst en facade, ikke overstiger 65 db(a) på døgnbasis, og at det konstante indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at det konstante støjniveau, som jernbanestøj påfører opholds- og friarealer, ikke overstiger 60 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at bebyggelse til støjfølsomme formål ikke påføres et vibrationsniveau, der overstiger kommuneplanens støjbestemmelser. Virksomhedsstøj Stk. 6. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påføre omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 712

15 12 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område ER og i byzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet kommuneplanens rammer for området ikke giver mulighed for etablering af dagligvarebutikker. Da der i lokalplanområdet jf. kommuneplanen, må etableres butikker til pladskrævende varegrupper, og lokalplanområdet er omgivet af boligområder hvor der jf. kommuneplanen gælder den bestemmelse, at der i visse tilfælde ved lokalplanlægning kan udlægges arealer til butikker på op til m 2 for dagligvare og 200 m 2 for udvalgsvarer, har man fundet det rimeligt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der i lighed med bestemmelserne for boligområder, giver mulighed for, at der efter en lokalplanlægning, kan etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maksimalt 1000 m 2 og udvalgsvarebutikker med et maksimalt bruttoetageareal på 200 m 2 i området. Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

16 13 Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2001 for Århus Kommune. Tillægget er gengivet på side 19. Kommuneplantillægget består i, at en del af område ER ændres til et nyt delområde BL med en tilføjelse om, at der på ejendomme langs Stenbækvej med lokalplanlægning kan udlægges areal til én butik på op til m 2 for dagligvare og til butikker på op til 200 m 2 for udvalgsvare. Det samlede butiksareal må dog ikke overstige 1000 m 2. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet får vejadgang til Stenbækvej. Herfra er der forbindelse til Silkeborgvej, som er en del af det overordnede vejnet. Lokalplanområdets sammenhæng med det eksisterende vej- og stinet kan ses på principskitsen neden for. Kort visende de overordne vej- og stiforhold i området. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

17 14 Af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen nedlægges den eksisterende vejadgang fra J.P.Larsens Vej, således at al kørende trafik til og fra området foregår via Stenbækvej. Der vil til området blive gående adgang fra fortovet i rundkørslen. I forbindelse med den endelige udformning af ind- og udkørslen ved Stenbækvej, vil Stenbækvej blive reguleret i det omfang det er nødvendigt i forhold til trafiksikkerheden og trafikafviklingen for både den kørende og gående trafik, og der vil eventuelt blive etableret en venstresvingsbane på Stenbækvej. Endvidere er det en forudsætning for ibrugtagen af lokalplanområdet, at der i det eksisterende kryds Stenbækvej-Hejredalsvej-J.P.Larsens Vej etableres en rundkørsel. Det skal bemærkes, at anvendelsen af grunden og udnyttelsen af de mulige etagemeter kan blive begrænset af krav til indretning af parkerings- og færdselsarealerne. Detailindretningen af lokalplanområdet, skal derfor ske under hensyntagen til en hensigtsmæssig indretning af færdselsarealerne, afhængig af den aktuelle anvendelse af bebyggelsen. Det må påregnes, at en del af byggefeltet skal anvendes til parkerings- og færdselsareal, og at det i givne situationer, ikke vil være muligt at opføre det maksimale bruttoetageareal, som lokalplanen giver mulighed for. Antallet af bilparkeringspladser og cykelparkeringspladser vil blive fastlagt i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. Forureningsforhold jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 12. december 2007 oplysninger om, at Region Midt den 20. september 2007 har ophævet kortlægningen på den del af matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand, som tidligere har været registreret på vidensniveau 2 jf. Lov om forurenet jord. Matriklen var kortlagt, fordi der var konstateret forurening på den tidligere servicestation. Denne forurening er nu fjernet af Oliebranchens Miljøpulje. Den anden del af matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand er af Region Midtjylland den 20. september 2007 kortlagt på vidensniveau 1, idet der har været autoværksted i perioden Region Midtjylland vurderer, at denne aktivitet kan have forurenet ejendommen. Bygge-anlægsarbejde, følsom arealanvendelse Da matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand er kortlagt, skal Århus Kommune, Bygningsinspektoratet samt Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kontaktes, før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

18 15 Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal eller lignende forureningsfølsom anvendelse, før Århus Kommune, Natur og Miljø har meddelt tilladelse jf. Lov om forurenet jord, 8. Jf. 72 b i Lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at der er etableret en varig fast belægning. Jordhåndtering / byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Før der fjernes jord fra ejendommen matr.nr. 14dl Brabrand By, Brabrand skal jordflytning, jf. Lov om forurenet jord, 50, anmeldes til Århus Kommune, Natur og Miljø. Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal godkendes af Århus Kommune, Natur og Miljø jf. Lov om Miljøbeskyttelse, 19. Region Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus. Arkæologiske forhold Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. Museumslovens 27. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Området er belastet af både vejtrafikstøj og jernbanestøj. Jernbanestøj Området er belastet af jernbanestøj fra DSB's jernbanestrækning Århus-Langå. Støjbelastningen fra hovedsporet Århus-Langå vurderes, ifølge vejledning om Støj og vibrationer fra jernbaner, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, 1997, at være ca. 71 db(a) 10 m fra midten af nærmeste spor. Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det at, i forhold til støjfølsom erhverv skal der sikres et indendørs støjniveau på 30 db(a), og at det udendørs støjniveau ikke overstiger 65 db(a) på facader. Når særlige forhold taler for det, vil der evt. kunne ske fravigelser herfra. I sådanne tilfælde må der ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30dB(A). Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

19 16 For at sikre en rimelig udnyttelse af lokalplanområdet og på grund af områdets placering er de lempede støjbestemmelser taget i anvendelse således at, i forhold til støjfølsomt erhverv skal der sikres et indendørs støjniveau på 30 db(a), og at det udendørs støjniveau ikke oversiger 65 db(a) på mindst en facade. I henhold til kommuneplanen og vejledning nr. 6/1985 fra Miljøstyrelsen "Støj og vibrationer fra jernbaner" må der af hensyn til vibrationer ikke opføres bebyggelse inden for en afstand af 50 m fra midten af DSB's sporanlæg. Vibrationsafstandsbestemmelsen på 50 m kan dog fraviges såfremt det ved måling eller beregninger kan eftervises, dels at det maksimale støjniveau for det mest støjende tog, der regelmæssigt anvender banestrækningen, ikke overstiger 85 db(a), dels at det KB-vægtede accellerationsniveau ikke overstiger 75 db(a). Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det desuden, at grænseværdien for de tilhørende friarealer ikke må overstige 60 db(a) på døgnbasis. Vejstøj Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Silkeborgvej. På baggrund i den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er det ækvivalente støjniveau beregnet til ca. 70 db(a) i en afstand af 10 meter fra Silkeborgvej. For Stenbækvej og J.P.Larsens Vej er lignende ækvivalente støjniveauer beregnet til henholdsvis 62 db(a) og 61 db(a). Ved opførelse af støjfølsom bebyggelse (f.eks. kontorer) sikrer lokalplanen, at det konstante indendørs støjniveau hidrørende fra vejtrafik ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis, samt at det udendørs støjniveau på én af facaderne ikke overstiger 60 db(a). Endvidere sikres, at det konstante støjniveau på opholdsarealerne ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. Virksomhedsstøj Virksomheder, der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanens 10 ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger visse grænseværdier, som er afhængig af den planlagte og eksisterende anvendelse af delområdet og naboområderne. Grænseværdierne for virksomhedsstøj er vist i skemaet nedenfor. Værdierne er i db(a) og angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde i forhold til naboområderne. Grænseværdier for virksomhedsstøj. Ækvivalent, korrigeret støjniveau i db(a) Område for blandet boligog erhvervsbebyggelse Områder for åben-lav boligbebyggelse, friarealer i byområder Hverdage kl Hverdage kl Alle dage kl Lørdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl (55) (50) Grænseværdier for spidsværdier om natten er angivet i parentes. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

20 17 Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af busruterne 5, 16, 17, 52, 90, 113, 913, og 952 på Silkeborgvej. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Varmeforsyning sker fra: Vand- og kloakforsyning sker fra: Brabrand El-selskab a.m.b.a. Kollektiv varmeforsyning. Århus Kommune Vand og Spildevand Bautavej Århus V. I henhold til gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune. Regn- og spildevand: skal afledes via eksisterende ledninger i Stenbækvej og J.P.Larsens Vej Bebyggelse af området Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 712

21 18 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 712

22 19 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2001 Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter følgende ændring af Kommuneplanen: En del af delområde ER ændres til et nyt delområde BL som får følgende rammebestemmelser: Delområde BL Områdets anvendelse er fastlagt til blandet bolig og erhverv. Bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager. Bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8.5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. I området kan etableres virksomheder inden for virksomhedsklasserne 2-3 i henhold til listen side 20. Området kan anvendes til butikker. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed i området i det omfang der udlægges arealer i en lokalplan med mulighed for etablering af virksomheder inden for alene virksomhedsklasserne 2-3. På ejendomme ved Stenbækvej kan der ved lokalplanlægning udlægges areal til én butik på op til 1000m 2 for dagligvarer og til butikker på op til 200m 2 for udvalgsvarer. Det samlede butiksareal må dog ikke overstige 1000m 2. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 712

23 20 VIRKSOMHEDSLISTE VIRKSOMHEDSART KVT-GRÆNSE KLASSE 2 Bogbinderier Elektrotekniske virksomheder Forarbejdning af jern, stål eller metal <100m2 Fotografisk industri <1.000m2 film Fotografisk industri <4.000m2 billede Guld-og sølvsmedier. Lager- og engroshandelsvirksomheder Maskinfabrikker, maskinværksteder eller smedjer <100m2 Offsettrykkerier og serigrafiske trykkerier u/opl.midler Trykte kredsløb, fremstilling af Vaskerier eller renserier, små Anden værksteds-og servicevirksomhed svarende til klasse 2 KLASSE 3 Basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider, aftapning eller pakning Benzinstationer uden vaskeanlæg Brødfabrikker eller engrosbagerier <5.000 t/år Bygningssnedkerier <200m2 Dyreklinikker og dyrehospitaler Fotografisk industri >4.000m2 billede Fotografisk industri, store >1.000 m2 film Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering <100 t/år Kemikalier m.v., aftapning eller pakning Lager- og engroshandelsvirksomheder Produktionsapoteker Servicestationer uden reparation og vask Tekstilblegerier eller -farverier, små Transformatorer, fremstilling af Anden værksteds-og servicevirksomhed svarende til klasse 3 Virksomhedsliste Lokalplan nr. 712

24 J.P.Larsensvej 100 m Lokalplangrænsense NORD Vejadgang Færdsels- og parkeringsformål Ny lav beplantning Nye træer Byggefelt Banevænget Opholdsareal Stenbækvej Vibrationsafstand, 50 m ifgl. kommuneplanen Byggelinie Ind- udkørsel Silkeborgvej PLANLÆGNING & BYGGERI - BYPLANAFDELINGEN Lokalplan nr Dagligvarebutik ved J.P.Larsensvej og Stenbækvej i Brabrand Lokalplankort. - 1:500 Marts 2007 SP

25

26

Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand. Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan J. P. Larsens Vej Hejredalsvej

Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand. Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan J. P. Larsens Vej Hejredalsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan 2001 712 forslag Stenbækvej J. P. Larsens Vej Hejredalsvej Banevænget

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 633 Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK April 2002 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet bolig og erhvervsområde syd for 758 Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 forslag Statistikområde/distrikt nr.: 03.30

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 793. Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 793. Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand Aarhus Kommune Lokalplan nr. 793 Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 932 (se kortet på næste side). Februar 2014 474 Gældende lokalplan nr. 793

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.:

Århus Kommune Lokalplan nr.: Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved Finderupvej, Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 137 til Kommuneplan 2001 837 Vestre Ringgade Silkeborgvej Trindsøvej Finderupvej Søren Frichs Vej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 847

Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Oktober 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Indeholder tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001 847 Åhavevej

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 652 Plejeboliger ved Borgvold i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 2003 Holme Ringvej Kongsgårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Borgvold i Viby Indeholder tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle. Marts 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle. Marts 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 910 Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle Marts 2012 Lokalplan nr. 910 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Marts 2012 Lokalplan nr. 910 Tankanlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården. Oktober 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården. Oktober 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 617 Område til offentligt formål ved Vestre Strandalle i Risskov. Lokalcenter Hørgården KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til offentligt formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere