Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende."

Transkript

1 STUDIEBOG tømrer

2 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende, møde nye lærere, nye fag, nye venner og kammerater. De kommende år vil byde på mange fælles oplevelser, hvor introtur, studietur, fælles arrangementer og ikke mindst projektopgaver vil medvirke til et godt sammenhold og fællesskab. Der vil blive stillet krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem hele uddannelsen. Vi håber du er parat til at tage ansvar, og er nysgerrig efter at lære en masse nyt. DjH er en privat selvejende branche- og fagskole, der indenfor udvalgte områder tilbyder alle uddannelsesniveauer og specialer, herunder EUX. Derfor er vi også en stor kostskole med elever fra hele landet, der kommer til os, fordi de ønsker at engagere sig i deres uddannelse. DjH er derfor en ægte CAMPUS på m 2 samlet på én adresse i Hadsten. Vi har fokus på gode fysiske rammer, udstyr og faciliteter, der forhåbentligt animerer til læring også for dig. Et særkende ved DjH er, at skolen er åben 24 timer i døgnet, så man uanset tidspunkt har mulighed for at fordybe sig i, komme på omgangshøjde eller nå længere med det aktuelle stof eller projekt. Undervisere er endvidere lektievejledere, og et tutorkorps bestående af ældre lærlinge, står til rådighed efter normal arbejdstid. Der arrangeres aktiviteter af såvel faglig som fritidsorienteret karakter, som vi håber du gerne vil deltage i, uanset om du bor her eller ej. EUX giver dig det bedste fra to verdener. Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen, men hvor du vil stå ekstra godt rustet til erhvervslivet eller til at videreuddanne dig på et erhvervsakademi, professionshøjskole eller et universitet. Vilje, lyst og energi vil, sammen med DjH s 3 kerneværdier som er STOLTHED ENGAGEMENT SAMARBEJDE, være nøgleord i arbejdet frem mod realiseringen af dit uddannelsesmål. Vi vil gøre vores til, at du får et spændende, højt fagligt og sjovt forløb, hvor du føler tiden flyver afsted, fordi du er udfordret og engageret både fagligt og personligt. Velkommen til DjH! Venlig Hilsen Henrik Øelund Direktør STUDIEBOG EUX på DjH GF1 2

3 Studiehåndbogens indhold I denne håndbog vil du finde informationer om klasselærerordningen, økonomi og udgifter, elevråd, studievejledning o.s.v. I studiehåndbogens sidste del, finder du skolens studie- og ordensregler. Disse skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø, og som elev har du pligt til at følge reglerne. Du vil også kunne læse om, hvilke konsekvenser det har, hvis du ikke følger reglerne. Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter, og afholdes mellem elev, forældre/værge og undervisere fra EUX-grundforløbet. Formålet med samtalen er at afklare såvel elevens som lærernes forventninger til det kommende samarbejde på DjH. Eleven får efter samtalen udleveret en opstartspakke med nyttige informationer omkring det kommende EUX-studie. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 3

4 Indhold Kære elev...2 Uddannelsens formål...2 Studiehåndbogens indhold...3 Studieforberedende samtaler...3 Dagligdagen på DjH...6 Mødeaktivitet...6 Skema...6 Modultider...6 EUX arbejdsplatform...6 Sygdom og Fravær...6 Skriftligt fravær...7 Løbende evaluering...7 Snyd/afskrift...8 Elevtilfredshed...8 Evaluring Valgfag...8 Eksamen...8 Fællesmøder...9 Facebook...9 Elevråd...9 Elevrådets opgaver...9 Hvorfor elevråd?...9 Elevrådets sammensætning...9 Forældresamtaler...9 Kontaktlærerne...9 Karakterer Undervisningsmaterialer Nøgle-/ væktøjsdepositum og skabe Øvrige udgifter Forsikring Befordringsrefusion STUDIEBOG EUX på DjH GF1 4

5 LC på DjH Åbningstider Arrangementer Sted Lektievejleder Tutor DjH kollegiet Skolehjem AUB refusion til virksomheden af skolehjemsophold Forplejning og indkvartering Rygepolitik Ny lov om skolehjemsophold på erhvervsudannelser Regler og almindelig orden, og samvær Regler for brug af it Overtrædelse af reglerne Regler om ekskursioner og studietur EUX kontaktpersoner på Den Jydske Haandværkerskole EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole STUDIEBOG EUX på DjH GF1 5

6 Dagligdagen på DjH Mødeaktivitet Der er møde- og deltagepligt til undervisningen og studietimerne. Eleverne skal følge DjH s generelle ordensregler. Du har som elev mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer 1. Fremmøde til al undervisning. 2. Rettidig aflevering af alle skriftlige afleveringer. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4. Deltagelse i ekskursioner. 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, der er planlagt som en del af eux-uddannelsen. Skema Den daglige undervisning er mellem 8.15 og Der kan dog komme undervisning som rækker ud over dette tidspunkt. Hold løbende øje med ændringer i elevplan. Modultider y modul y modul y modul y modul EUX arbejdsplatform Google drev (G-drev) er EUX`s webbaserede arbejdsplatform, som benyttes af alle Lærere og elever. Når du er på de faglige afdelinger benyttes i stedet elevplan. I elevplan finder du dit skema og skemaændringer, og kan se lektier, og skriftlige afleveringer. Samtidigt kan du følge dit fravær fra undervisningen samt skriftligt fravær, og du har pligt til at angive fraværsårsag i elevplan. Sygdom og Fravær Al udeblivelse fra undervisningen betragtes som fravær og registreres dagligt i Elevplan, hvor oplysningerne er tilgængelige for eleven. Bestemte årsager til fravær skal godkendes af kontaktlærer: Sygdom, køreprøve, session, og andre forhold, som eleven ikke selv kan planlægge. For elever, som har en praktikaftale, skal arbejdsgiv eren have besked herom af eleven. Ved fravær er det elevens ansvar at holde sig STUDIEBOG EUX på DjH GF1 6

7 informeret om, hvad der er foregået i undervisningen. Eleven skal sende sin fraværsbesked inden kl. 8 på dagen. Vurderer underviserne, at elevens fravær bliver for omfangsrigt, indkaldes eleven til en samtale. Hvis eleven er under 18 år inviteres forældre/ værge til at deltage i samtalen. Der er mødepligt til al undervisning på DjH, og som udgangspunkt er der ikke noget fravær, som er lovligt. Har en elev fravær, og bliver det vurderet som en hindring, eller er det uhensigtsmæssigt for skoleforløbet, indkaldes eleven til en samtale med kontaktlæreren og eventuelt studievejlederen. Under denne samtale gør eleven rede for fraværet og tilkendegiver, at yderligere fravær undgås. Har eleven fortsat fravær, gives 1. skriftlige advarsel, og eleven skal aftale møde med kontaktlæreren. Hvis eleven har en praktikaftale bliver arbejdsgiveren, med kopi af 1. skriftlige advarsel, informeret om fraværet. Fortsætter fraværet gives 2. skriftlige advarsel, og eleven skal aftale møde med studievejlederen. Hvis eleven har en praktikaftale bliver arbejdsgiveren, med kopi af 2. skriftlige advarsel, informeret om fraværet. Hvis fraværet ikke stopper efter 2. skriftlige advarsel, bliver eleven skriftlig indkaldt til nyt møde med studievejlederen, hvor udmeldelse fra skolen udfyldes. Har eleven en praktikaftale, bliver arbejdsgiveren skriftlig informeret om indkaldelsen til mødet og udmeldelsen fra skolen. DjH kan ved fravær eventuelt bede eleven om en lægeerklæring. Skriftligt fravær Lærerne opretter løbende dine afleveringer som opgaver på elevplan, og her fremgår det hvilken dato, du skal aflevere. Din aflevering af opgaver samt lærernes respons på opgaver foregår elektronisk på elevplan. Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, bliver det registreret som skriftligt fravær. Når du senere afleverer opgaven, retter læreren opgaven og leverer den tilbage, men du har ikke krav på karakter eller anden tilbagemelding. Hvis din lærer vurderer, at opgaven ikke lever op til de stillede krav, kan du blive bedt om at aflevere en ny opgave. Løbende evaluering I alle fag skal der besvares et antal skriftlige opgaver i forbindelse med undervisning og karaktergivning. Alle opgaver skal afleveres rettidigt med mindre der er truffet særlige aftaler med fagets underviser. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis alle opgaver er afleveret. Sker dette ikke, informeres forældre/værge herom, hvis eleven er under 18 år. Opgaver, der ikke er afleveret til tiden, bliver ikke rettet, og resulterer i karakteren -3. Eleven har selv ansvaret for opbevaring af sine opgavebesvarelser undtagen i de perioder, hvor de er afleveret til bedømmelse. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 7

8 Snyd/afskrift Såfremt en elevbesvarelse af underviseren konstateres som snyd/afskrift, orienterer underviseren EUX-afdelingslederen herom. EUX-afdelingslederen indkalder eleven til en samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel. Sker det igen, indkalder EUX-afdelingslederen eleven til samtale, og eleven får på grund af manglende studieaktivitet valget mellem at gå forløbet om eller melde sig ud. Er eleven under 18 år, informeres forældre/værge om både den skriftlige advarsel og samtalen. Elevtilfredshed På DjH gennemføres der løbende evalueringer. Alle elever bliver ved afslutningen af et skoleophold bedt om at udfylde en elektronisk evaluering. Resultaterne anvendes til at lave forbedringer og bevare det kendte høje niveau på DjH. Eleven evaluerer 7 temaer, som overordnet omhandler skolemiljø y Kontakt til skolen, herunder administrationen. y Kantineforhold. y Indkvartering. y Serviceniveau. y Studievejledning. y Studiemiljø. y Det samlede ophold. Der evalueres på 5 temaer vedrørende undervisning y Udbytte af undervisning. y Undervisningsmaterialer. y Undervisningens gennemførelse. y Lokaler og udstyr. y Egen indsats. Valgfag Eleven vælger ved afslutning af grundforløbet 2, hvilket fag der ønskes løftet til A-niveau. Eksamen Eleven skal være studieaktiv for at kunne indstilles til eksamen. Her følger en beskrivelse af, hvordan fag afsluttes samt en beskrivelse af, hvad grundforløbsprøven er. Blandt C-niveaufagene udtrækkes et fag, som skal afsluttes med en eksamen. Øvrige C-fag afsluttes med en standpunktskarakter. Faget offentliggøres STUDIEBOG EUX på DjH GF1 8

9 den 20. maj. Alle C-fagene skal bestås med mindst karakteren 02, for at man kan fortsætte videre på hovedforløbene. Fællesmøder Én gang om måneden holdes der fællesmøde i de enkelte klasser. Her informeres om alt fra prøver, afslutninger, studieture, fester, elevråd med mere. Facebook Skolen har en Facebook profil, hvor skolens dagligdag løbende opdateres. Elevråd Elevrådets opgaver Elevrådet skal varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens bestyrelse, lærere og skoleleder. Elevrådet har ret til at blive hørt i sager, der gælder de nævnte områder. Hvorfor elevråd? Elevrådet er elevernes talerør. Det er gennem elevrådet, forholdene på skolen kan ændres. Det kan for eksempel være, at der mangler et rygerum på skolen, redskaberne i faglokalerne er forældede eller et ønske om flere sociale arrangementer. Der er næsten ingen grænser for, hvad elevrådet kan prøve at gøre noget ved. Elevrådets sammensætning på grundforløbet Inden for de første 2 uger på grundforløbet vælges der på hvert hold en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Uddannelseslederen på grundforløbet indkalder til møderne, der afholdes hver anden uge. Elevrådsrepræsentanterne vælger på det andet møde en elevrådsformand. I et af møderne deltager der en repræsentant fra Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO). Forældresamtaler I november måned indbydes GF1 elever med deres forældre til en skole/hjem samtale, hvor der er mulighed for at tale med nogle af dine lærere fra EUX uddannelsen. Kontaktlærerne Hver klasse har tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den lærer, du kan henvende dig til med spørgsmål om for eksempel fravær, mentorordning, lektiecafé, forældresamtaler, fagligt niveau, afleveringer mm. Dine lærere afholder gennem Skoleåret klassemøder om klassens faglige og sociale miljø. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 9

10 Karakterer Standpunktskaraktererne kan ses i Elevplan. Din studievejleder følger med din trivsel på skolen og som en del af dette også dit faglige standpunkt. Du vil gennem hele skoleåret kunne søge faglig hjælp gennem studievejledningen, ligesom dine lærere også kan henvise dig til ekstra hjælp. Har du under 2,0 i gennemsnit kan det medføre, at uddannelseslederen eller studievejlederen indkalder dig til en samtale, med henblik på en afklaring af dit videre uddannelsesforløb. Undervisningsmaterialer Der udleveres en USB pen med opstarts materialer ved afholdes af studieforberedesamtaler. Undervisningsmaterialer og print DjH har et pædagogiskværksted, hvor diverse materialer kan købes. Nøgle-/ væktøjsdepositum og skabe Når du starter på skolen kan du mod depositum på 100,- kr. få adgang til et elevskab, med plads til dine uv-materialer. Et depositum på 500 giver adgang til værktøj. Øvrige udgifter Du skal være opmærksom på, at du skal afsætte følgende minimumbeløb: 2500,- til studieturen. 500,- til værktøj. 100,- til elevskab Forsikring Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugtsog pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. Befordringsrefusion Elevadministrationen indberetter beløbet til AER, som udbetaler pengene til din mester. Din mester udbetaler herefter pengene til dig. Dit befordringstilskud svarer altid til billigste offentlige transportmiddel - også selvom du selv kører. Det er dit ansvar at sørge for afregning af befordring. Udfylder du ikke blanketten, får du ingen penge refunderet. Det er derfor vigtigt, at du udfylder blanketten inden dit skoleforløb er forbi. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 10

11 Mere information kan fås ved, at kontakte skolen på tlf: LC på DjH I Learning Center kan du søge hjælp til lektier efter skoletid, få vejledning i forbindelse med projektarbejde eller hjælp til værkstedsopgaver i værkstedet. Åbningstider Centeret er åbent: Mandag og onsdag kl Tirsdag og torsdag kl Arrangementer Learning Centeret er en læringsramme på tværs af uddannelser som tilbyder hjælp og vejledning i dit uddannelsesforløb. Learning Centret er også foredrag, kurser og mange andre arrangementer. Sted Forhallen på Teknisk Akademi. Lektievejleder I Learning Center møder du en lektievejleder (en af skolens undervisere), der vil hjælpe dig med kontakt til en tutor. Lektievejlederen kan også træffes på mobil nr Tutor En tutor er en af skolens elever, der er lidt længere i sit uddannelsesforløb end du er. Tutoren hjælper dig med lektier, projekter og værkstedsopgaver. Learning Center tilbyder løbende kurser efter behov og interesse. Der vil også jævnligt tilbydes relevante foredrag. Tilbuddet gælder for alle skolens elever, både for dig der bor her, og dig der har valgt at bo hjemme - Frank Gotfredsen har det overordnede ansvar for Learning Center, og daglig koordinator er studievejleder Niels Søndergaard. DjH kollegiet Som studerende på Den jydske Haandværkerskole har du også mulighed for at få en bolig på et af vore kollegier eller ungdomsboliger. De er placeret i Hadsten, i et naturskønt område og ligger nabo til folkeskole, gymnasium og DjH. Boligerne er forbeholdt unge under uddannelse. Det vil sige, at du skal være i gang med et studium af mindst 20 timers varighed om ugen eller have en elev- eller læreplads, for at være berettiget til at bo på kollegiet. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 11

12 Skolehjem Nye regler giver bedre mulighed for at bo på skolehjem, samtidig bliver egenbetalingen refunderet. Er du studerende på Teknisk Akademi, har du gode muligheder for at komme til at bo på et af de to kollegier, der er tilknyttet skolen. Tager du en erhvervsuddannelse, kan du bo på vores skolehjem, hvis du laver en aftale med din virksomhed, og I begge synes det er en god ide. Også selvom DjH ikke er den nærmeste skole. Virksomheden får egenbetalingen refunderet via AUB. Den nye regel gælder fra januar Reglen om 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem dit hjem og nærmeste skole gælder stadig. Tiden udregnes fra det tidspunkt du lukker din gadedør til det tidspunkt første lektion begynder på skolen. Og modsat efter sidste lektion til du træder ind derhjemme. AUB refusion til virksomheden af skolehjemsophold Fra januar 2015 udbetaler AUB automatisk refusionen for skolehjemsopholdet direkte til virksomheden, og en it-løsning på et tilbagebetalingssystem er under udarbejdelse. Systemet er klar efter sommerferien og refusionen udbetales til virksomhedens NemKonto. Det sker med tilbagevirkende kraft for de virksomheder, der har lærlinge på skole i det første halvår Læs mere på: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), læs mere: Forplejning og indkvartering Hvis du ønsker at bo på skolen bliver du indkvarteret på skolehjemmet, som ligger på skolens område. Der er 347 sengepladser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. Alle værelser er møbleret. Rygepolitik Da vi med vores rygepolitik ønsker at holde skolen røgfri, er alle værelser røgfri - ligesom resten af skolen (indendørs). Ny lov om skolehjemsophold på erhvervsudannelser For at styrke det fri skolevalg vedtog Folketinget den 18. december 2014, at såfremt virksomhed og lærling ønsker at vælge en anden skole end nærmeste skole, bliver lærlingen skolehjemsberettiget til denne, uanset transporttid til nærmeste skole. Ligeledes refunderes egenbetaling via AUB. Læs mere på: STUDIEBOG EUX på DjH GF1 12

13 Regler og almindelig orden, og samvær Det forudsættes, at alle opfører sig hensynsfuldt og ordentligt, møder velforberedt og bidrager aktivt til undervisningen. Vi forventer at du afleverer lokaler og udstyr i pæn og ryddelig stand, og at du overholder aftaler. Der er mødepligt til undervisningen. Rygning er kun tilladt i særlige rygeområder. Alkohol må ikke indtages i arbejdstiden, og euforiserende stoffer er under alle omstændigheder forbudt. Det er heller ikke tilladt at møde i påvirket tilstand. Skolen forbeholder sig ret til at foretage prøver til afklaring, hvis der er mistanke om påvirkning af alkohol eller stoffer. Mobning, vold og trusler om vold accepteres ikke. Hverken på eller uden for skolen. Overtrædelse af skolens ordens-, opholds- og sikkerhedsregler kan om nødvendigt føre til politianmeldelse og bortvisning. Regler for brug af it Mad og drikkevarer Der må ikke nydes mad og drikkevarer i it-lokaler. Åbningstid Når der ikke er undervisning, står it-lokaler efter aftale til rådighed. Opsætning Opsætningen af de enkelte brugerprogrammer må på ingen måde ændres. Det gælder såvel farver som standardopsætning. Fremmede data Det er ikke tilladt at installere andre brugerprogrammer på skolens pc ere. Kopiering Eventuel kopiering eller forsøg herpå af skolens programmer er efter loven strafbart. Udveksling af programmer mellem to studerende må ikke finde sted på skolens maskiner. Spil Det er ikke tilladt at anvende skolens pc ere til spil. De anvendes udelukkende til skolerelateret arbejde. Login/password Alle skal benytte deres eget login/password. Sørg endvidere for, at det kun er dig der kender dit password. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 13

14 Eget arbejde Eget arbejde gemmes i eget hjemmekatalog eller på andet medie. Bemærk, at du selv har ansvar for at tage backup af dine filer. Hjemmekataloger Der er afsat 100 MB fri plads til hver bruger, overskrides dette forbrug, vil hjemmekataloget blive slettet uden varsel. Udskrivning Der må kun udskrives studierelevant materiale på skolens printere. Anvendelse af internet Det er ikke tilladt at downloade materiale, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med skolerelateret arbejde. Bemærk, at trafik på nettet registreres i log-filer på skolens server. Standarder på skolens intranet (pdf) Standarderne må bruges internt på skolen. Der må udskrives arbejdskopier, men disse må kun bruges i forbindelse med arbejde på skolen. Standarderne må ikke videregives til personer, der ikke er tilknyttet skolen, det samme gælder printede kopier. Fejl på pc er Fejl på pc er meddeles med det samme til underviser/vejleder/systemansvarlig, evt. via . Egen pc er Ovenstående regler gælder også for opkobling af egen pc på skolens netværk. Overtrædelse af reglerne Jeg er bekendt med, at overtrædelse af ovenstående regler, kan medføre midlertidig eller permanent inddragelse af retten til at anvende DjH s it-systemer, og i grove tilfælde, vil der kunne blive tale om bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. Undertegnede bruger af it-systemer ved DjH, erklærer hermed, at jeg vil optræde som en ansvarsbevidst it-bruger. Desuden er jeg bekendt med de ovenfor anførte punkter, idet jeg samtidigt er klar over, at de nævnte regler umuligt kan dække alle praktisk forekommende situationer. Jeg vil derfor efter bedste evne forsøge at tolke disse, som jeg mener en ansvarsbevidst it-bruger vil gøre det, og i øvrigt spørge hvis jeg er i tvivl. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 14

15 Regler om ekskursioner og studietur Ekskursioner og studieture er undervisning uden for skolen, og derfor gælder skolens almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studieture skelnes der mellem undervisningsaktiviteter, hvor deltagelse er obligatorisk, og fritidsaktiviteter hvor deltagelse er frivillig. Inden rejsen gør lærerne det klart, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen fastsætter lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, regler for indtagelse af alkohol, hjemkomst osv. Der er forbud mod at indtage euforiserende stoffer. Alle elever skal inden studieture aflevere en underskreven kontrakt som dokumentation for, at I er bekendt med - og har til hensigt at overholde - reglerne for studieturen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive kontrakten. Under rejsen forventes du at opføre dig som en værdig repræsentant for skolen, hvilket indebærer, at: y Du ikke ved din opførsel bringer dig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten. y Du ikke ved din opførsel bringer dine kammerater i fare. y Du ikke ved din opførsel fornærmer, generer eller på anden måde bringer dig i konflikt med lærere, elever eller andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum. Hvis du overtræder disse retningslinjer, kan du enten blive hjemsendt for egen regning og risiko, og/eller skolen kan vælge at iværksætte sanktioner efter hjemkomsten. Er du under 18 år, informeres hjemmet, inden du sendes hjem. På studieture bliver alle elever forsikret gennem europæiske rejseforsikring, uanset om man har en anden rejseforsikring. Udgiften til dette betales af den enkelte elev. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 15

16 EUX kontaktpersoner på Den Jydske Haandværkerskole Henrik Dalsgaard EUX GF uddannelsesleder Niels Søndergaard Studeivejleder Frank Gotfredsen Skolehjemsansvarlig Malene Buus Lund Elevadministration, EUX-elektriker Pia Hald Elevadministration EUX-tømrer Anne Sørensen facebookansvarlig Peter Winge IT-medarbejder Boris Wøldike IT-medarbejder STUDIEBOG EUX på DjH GF1 16

17 EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole Anne Fogtmann Madsen Dansklærer Christine Winnerskjold Engelsklærer Bjarne Baltzersen Tømrerfaglærer Chris Klitte Rasmussen tømrer-/matematiklærer Hossein Damreyhan El-/matematiklærer Morten Just Erichsen tømrer-/teknologilærer Peter Wittendorff Fysik-/kemilærer Leif Tarp Tømrer-/teknologilærer Steen Hejlskov Sørensen Tømrer-/samfundsfaglærer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 17

18 EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole Ida Corth Veldt Matematik-/teknologilærer Katya Timmermann kemi-/engelsklærer Simon Klarbæk Elfaglærer Michael Sørensen Elfaglærer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 18

19 Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Hadsten Tlf: CVR STUDIEBOG EUX på DjH GF1 19

20 EUX Industrivej X Tømrerafdeling Videncenter Vareindlevering Randersvej X Plastafdeling X 105 E Mediatek X IT Café Heimdal Vareindlevering Bistro Frigg Køkken Pejsestue Idun Restaurant Ellemosevej Indgang afdelinger Indgang med oversigtskort Elevinfo Freja Auditorium A15 A A MotionMusik Reception Auditorium 25 M Auditorium M 104 Bistro II Auditorium EUX-el M Teknisk Akademi Skovvej Elafdeling H Køleafdeling H Port 2 Vareindlevering H Elafdeling Pakkepost M EUX-tømrer M 102 Thor Odin Mimer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 20 EUX Boblok

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

VELKOMMEN. Kursushotellet på. Den jydske Haandværkerskole. Hotelmappen

VELKOMMEN. Kursushotellet på. Den jydske Haandværkerskole. Hotelmappen VELKOMMEN Kursushotellet på Den jydske Haandværkerskole Hotelmappen Indhold VELKOMMEN...3 AFREJSE / CHECK UD...4 PARKERING...4 RECEPTIONEN...5 POST...5 RYGNING...6 POOL...7 FRITID...7 CAFÉ...7 CYKELSKUR...7

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studiehåndbog. EUX Grundforløbet for: EUX Byggeri EUX Metal EUX El & energi

Studiehåndbog. EUX Grundforløbet for: EUX Byggeri EUX Metal EUX El & energi Studiehåndbog EUX Grundforløbet for: EUX Byggeri EUX Metal EUX El & energi 2016 2 Studiehåndbog EUX byggeri I EUX Metal I EUX El & energi I EUX tømrer og murer EUX er... En erhvervsuddannelse med fag på

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studiehåndbog (EUD) Adgang Tradiums erhvervsuddannelser er beliggende på følgende adresser:

Studiehåndbog (EUD) Adgang Tradiums erhvervsuddannelser er beliggende på følgende adresser: Studiehåndbog (EUD) Denne studiehåndbog giver dig nogle praktiske oplysninger om dagligdagen på Tradiums tekniske erhvervsuddannelser, og hvordan du forholder dig i særlige situationer. (Punkterne er listet

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Velkommen til LTU Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Dagsorden Formål med 10. klasse Folkeskolereform i 10. klasse Om året i 10. klasse Vejledning i 10. klasse Værdier, ordens- og samværsregler

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere