Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende."

Transkript

1 STUDIEBOG tømrer

2 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende, møde nye lærere, nye fag, nye venner og kammerater. De kommende år vil byde på mange fælles oplevelser, hvor introtur, studietur, fælles arrangementer og ikke mindst projektopgaver vil medvirke til et godt sammenhold og fællesskab. Der vil blive stillet krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem hele uddannelsen. Vi håber du er parat til at tage ansvar, og er nysgerrig efter at lære en masse nyt. DjH er en privat selvejende branche- og fagskole, der indenfor udvalgte områder tilbyder alle uddannelsesniveauer og specialer, herunder EUX. Derfor er vi også en stor kostskole med elever fra hele landet, der kommer til os, fordi de ønsker at engagere sig i deres uddannelse. DjH er derfor en ægte CAMPUS på m 2 samlet på én adresse i Hadsten. Vi har fokus på gode fysiske rammer, udstyr og faciliteter, der forhåbentligt animerer til læring også for dig. Et særkende ved DjH er, at skolen er åben 24 timer i døgnet, så man uanset tidspunkt har mulighed for at fordybe sig i, komme på omgangshøjde eller nå længere med det aktuelle stof eller projekt. Undervisere er endvidere lektievejledere, og et tutorkorps bestående af ældre lærlinge, står til rådighed efter normal arbejdstid. Der arrangeres aktiviteter af såvel faglig som fritidsorienteret karakter, som vi håber du gerne vil deltage i, uanset om du bor her eller ej. EUX giver dig det bedste fra to verdener. Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen, men hvor du vil stå ekstra godt rustet til erhvervslivet eller til at videreuddanne dig på et erhvervsakademi, professionshøjskole eller et universitet. Vilje, lyst og energi vil, sammen med DjH s 3 kerneværdier som er STOLTHED ENGAGEMENT SAMARBEJDE, være nøgleord i arbejdet frem mod realiseringen af dit uddannelsesmål. Vi vil gøre vores til, at du får et spændende, højt fagligt og sjovt forløb, hvor du føler tiden flyver afsted, fordi du er udfordret og engageret både fagligt og personligt. Velkommen til DjH! Venlig Hilsen Henrik Øelund Direktør STUDIEBOG EUX på DjH GF1 2

3 Studiehåndbogens indhold I denne håndbog vil du finde informationer om klasselærerordningen, økonomi og udgifter, elevråd, studievejledning o.s.v. I studiehåndbogens sidste del, finder du skolens studie- og ordensregler. Disse skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø, og som elev har du pligt til at følge reglerne. Du vil også kunne læse om, hvilke konsekvenser det har, hvis du ikke følger reglerne. Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter, og afholdes mellem elev, forældre/værge og undervisere fra EUX-grundforløbet. Formålet med samtalen er at afklare såvel elevens som lærernes forventninger til det kommende samarbejde på DjH. Eleven får efter samtalen udleveret en opstartspakke med nyttige informationer omkring det kommende EUX-studie. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 3

4 Indhold Kære elev...2 Uddannelsens formål...2 Studiehåndbogens indhold...3 Studieforberedende samtaler...3 Dagligdagen på DjH...6 Mødeaktivitet...6 Skema...6 Modultider...6 EUX arbejdsplatform...6 Sygdom og Fravær...6 Skriftligt fravær...7 Løbende evaluering...7 Snyd/afskrift...8 Elevtilfredshed...8 Evaluring Valgfag...8 Eksamen...8 Fællesmøder...9 Facebook...9 Elevråd...9 Elevrådets opgaver...9 Hvorfor elevråd?...9 Elevrådets sammensætning...9 Forældresamtaler...9 Kontaktlærerne...9 Karakterer Undervisningsmaterialer Nøgle-/ væktøjsdepositum og skabe Øvrige udgifter Forsikring Befordringsrefusion STUDIEBOG EUX på DjH GF1 4

5 LC på DjH Åbningstider Arrangementer Sted Lektievejleder Tutor DjH kollegiet Skolehjem AUB refusion til virksomheden af skolehjemsophold Forplejning og indkvartering Rygepolitik Ny lov om skolehjemsophold på erhvervsudannelser Regler og almindelig orden, og samvær Regler for brug af it Overtrædelse af reglerne Regler om ekskursioner og studietur EUX kontaktpersoner på Den Jydske Haandværkerskole EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole STUDIEBOG EUX på DjH GF1 5

6 Dagligdagen på DjH Mødeaktivitet Der er møde- og deltagepligt til undervisningen og studietimerne. Eleverne skal følge DjH s generelle ordensregler. Du har som elev mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer 1. Fremmøde til al undervisning. 2. Rettidig aflevering af alle skriftlige afleveringer. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4. Deltagelse i ekskursioner. 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, der er planlagt som en del af eux-uddannelsen. Skema Den daglige undervisning er mellem 8.15 og Der kan dog komme undervisning som rækker ud over dette tidspunkt. Hold løbende øje med ændringer i elevplan. Modultider y modul y modul y modul y modul EUX arbejdsplatform Google drev (G-drev) er EUX`s webbaserede arbejdsplatform, som benyttes af alle Lærere og elever. Når du er på de faglige afdelinger benyttes i stedet elevplan. I elevplan finder du dit skema og skemaændringer, og kan se lektier, og skriftlige afleveringer. Samtidigt kan du følge dit fravær fra undervisningen samt skriftligt fravær, og du har pligt til at angive fraværsårsag i elevplan. Sygdom og Fravær Al udeblivelse fra undervisningen betragtes som fravær og registreres dagligt i Elevplan, hvor oplysningerne er tilgængelige for eleven. Bestemte årsager til fravær skal godkendes af kontaktlærer: Sygdom, køreprøve, session, og andre forhold, som eleven ikke selv kan planlægge. For elever, som har en praktikaftale, skal arbejdsgiv eren have besked herom af eleven. Ved fravær er det elevens ansvar at holde sig STUDIEBOG EUX på DjH GF1 6

7 informeret om, hvad der er foregået i undervisningen. Eleven skal sende sin fraværsbesked inden kl. 8 på dagen. Vurderer underviserne, at elevens fravær bliver for omfangsrigt, indkaldes eleven til en samtale. Hvis eleven er under 18 år inviteres forældre/ værge til at deltage i samtalen. Der er mødepligt til al undervisning på DjH, og som udgangspunkt er der ikke noget fravær, som er lovligt. Har en elev fravær, og bliver det vurderet som en hindring, eller er det uhensigtsmæssigt for skoleforløbet, indkaldes eleven til en samtale med kontaktlæreren og eventuelt studievejlederen. Under denne samtale gør eleven rede for fraværet og tilkendegiver, at yderligere fravær undgås. Har eleven fortsat fravær, gives 1. skriftlige advarsel, og eleven skal aftale møde med kontaktlæreren. Hvis eleven har en praktikaftale bliver arbejdsgiveren, med kopi af 1. skriftlige advarsel, informeret om fraværet. Fortsætter fraværet gives 2. skriftlige advarsel, og eleven skal aftale møde med studievejlederen. Hvis eleven har en praktikaftale bliver arbejdsgiveren, med kopi af 2. skriftlige advarsel, informeret om fraværet. Hvis fraværet ikke stopper efter 2. skriftlige advarsel, bliver eleven skriftlig indkaldt til nyt møde med studievejlederen, hvor udmeldelse fra skolen udfyldes. Har eleven en praktikaftale, bliver arbejdsgiveren skriftlig informeret om indkaldelsen til mødet og udmeldelsen fra skolen. DjH kan ved fravær eventuelt bede eleven om en lægeerklæring. Skriftligt fravær Lærerne opretter løbende dine afleveringer som opgaver på elevplan, og her fremgår det hvilken dato, du skal aflevere. Din aflevering af opgaver samt lærernes respons på opgaver foregår elektronisk på elevplan. Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, bliver det registreret som skriftligt fravær. Når du senere afleverer opgaven, retter læreren opgaven og leverer den tilbage, men du har ikke krav på karakter eller anden tilbagemelding. Hvis din lærer vurderer, at opgaven ikke lever op til de stillede krav, kan du blive bedt om at aflevere en ny opgave. Løbende evaluering I alle fag skal der besvares et antal skriftlige opgaver i forbindelse med undervisning og karaktergivning. Alle opgaver skal afleveres rettidigt med mindre der er truffet særlige aftaler med fagets underviser. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis alle opgaver er afleveret. Sker dette ikke, informeres forældre/værge herom, hvis eleven er under 18 år. Opgaver, der ikke er afleveret til tiden, bliver ikke rettet, og resulterer i karakteren -3. Eleven har selv ansvaret for opbevaring af sine opgavebesvarelser undtagen i de perioder, hvor de er afleveret til bedømmelse. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 7

8 Snyd/afskrift Såfremt en elevbesvarelse af underviseren konstateres som snyd/afskrift, orienterer underviseren EUX-afdelingslederen herom. EUX-afdelingslederen indkalder eleven til en samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel. Sker det igen, indkalder EUX-afdelingslederen eleven til samtale, og eleven får på grund af manglende studieaktivitet valget mellem at gå forløbet om eller melde sig ud. Er eleven under 18 år, informeres forældre/værge om både den skriftlige advarsel og samtalen. Elevtilfredshed På DjH gennemføres der løbende evalueringer. Alle elever bliver ved afslutningen af et skoleophold bedt om at udfylde en elektronisk evaluering. Resultaterne anvendes til at lave forbedringer og bevare det kendte høje niveau på DjH. Eleven evaluerer 7 temaer, som overordnet omhandler skolemiljø y Kontakt til skolen, herunder administrationen. y Kantineforhold. y Indkvartering. y Serviceniveau. y Studievejledning. y Studiemiljø. y Det samlede ophold. Der evalueres på 5 temaer vedrørende undervisning y Udbytte af undervisning. y Undervisningsmaterialer. y Undervisningens gennemførelse. y Lokaler og udstyr. y Egen indsats. Valgfag Eleven vælger ved afslutning af grundforløbet 2, hvilket fag der ønskes løftet til A-niveau. Eksamen Eleven skal være studieaktiv for at kunne indstilles til eksamen. Her følger en beskrivelse af, hvordan fag afsluttes samt en beskrivelse af, hvad grundforløbsprøven er. Blandt C-niveaufagene udtrækkes et fag, som skal afsluttes med en eksamen. Øvrige C-fag afsluttes med en standpunktskarakter. Faget offentliggøres STUDIEBOG EUX på DjH GF1 8

9 den 20. maj. Alle C-fagene skal bestås med mindst karakteren 02, for at man kan fortsætte videre på hovedforløbene. Fællesmøder Én gang om måneden holdes der fællesmøde i de enkelte klasser. Her informeres om alt fra prøver, afslutninger, studieture, fester, elevråd med mere. Facebook Skolen har en Facebook profil, hvor skolens dagligdag løbende opdateres. Elevråd Elevrådets opgaver Elevrådet skal varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens bestyrelse, lærere og skoleleder. Elevrådet har ret til at blive hørt i sager, der gælder de nævnte områder. Hvorfor elevråd? Elevrådet er elevernes talerør. Det er gennem elevrådet, forholdene på skolen kan ændres. Det kan for eksempel være, at der mangler et rygerum på skolen, redskaberne i faglokalerne er forældede eller et ønske om flere sociale arrangementer. Der er næsten ingen grænser for, hvad elevrådet kan prøve at gøre noget ved. Elevrådets sammensætning på grundforløbet Inden for de første 2 uger på grundforløbet vælges der på hvert hold en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Uddannelseslederen på grundforløbet indkalder til møderne, der afholdes hver anden uge. Elevrådsrepræsentanterne vælger på det andet møde en elevrådsformand. I et af møderne deltager der en repræsentant fra Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO). Forældresamtaler I november måned indbydes GF1 elever med deres forældre til en skole/hjem samtale, hvor der er mulighed for at tale med nogle af dine lærere fra EUX uddannelsen. Kontaktlærerne Hver klasse har tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den lærer, du kan henvende dig til med spørgsmål om for eksempel fravær, mentorordning, lektiecafé, forældresamtaler, fagligt niveau, afleveringer mm. Dine lærere afholder gennem Skoleåret klassemøder om klassens faglige og sociale miljø. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 9

10 Karakterer Standpunktskaraktererne kan ses i Elevplan. Din studievejleder følger med din trivsel på skolen og som en del af dette også dit faglige standpunkt. Du vil gennem hele skoleåret kunne søge faglig hjælp gennem studievejledningen, ligesom dine lærere også kan henvise dig til ekstra hjælp. Har du under 2,0 i gennemsnit kan det medføre, at uddannelseslederen eller studievejlederen indkalder dig til en samtale, med henblik på en afklaring af dit videre uddannelsesforløb. Undervisningsmaterialer Der udleveres en USB pen med opstarts materialer ved afholdes af studieforberedesamtaler. Undervisningsmaterialer og print DjH har et pædagogiskværksted, hvor diverse materialer kan købes. Nøgle-/ væktøjsdepositum og skabe Når du starter på skolen kan du mod depositum på 100,- kr. få adgang til et elevskab, med plads til dine uv-materialer. Et depositum på 500 giver adgang til værktøj. Øvrige udgifter Du skal være opmærksom på, at du skal afsætte følgende minimumbeløb: 2500,- til studieturen. 500,- til værktøj. 100,- til elevskab Forsikring Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugtsog pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. Befordringsrefusion Elevadministrationen indberetter beløbet til AER, som udbetaler pengene til din mester. Din mester udbetaler herefter pengene til dig. Dit befordringstilskud svarer altid til billigste offentlige transportmiddel - også selvom du selv kører. Det er dit ansvar at sørge for afregning af befordring. Udfylder du ikke blanketten, får du ingen penge refunderet. Det er derfor vigtigt, at du udfylder blanketten inden dit skoleforløb er forbi. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 10

11 Mere information kan fås ved, at kontakte skolen på tlf: LC på DjH I Learning Center kan du søge hjælp til lektier efter skoletid, få vejledning i forbindelse med projektarbejde eller hjælp til værkstedsopgaver i værkstedet. Åbningstider Centeret er åbent: Mandag og onsdag kl Tirsdag og torsdag kl Arrangementer Learning Centeret er en læringsramme på tværs af uddannelser som tilbyder hjælp og vejledning i dit uddannelsesforløb. Learning Centret er også foredrag, kurser og mange andre arrangementer. Sted Forhallen på Teknisk Akademi. Lektievejleder I Learning Center møder du en lektievejleder (en af skolens undervisere), der vil hjælpe dig med kontakt til en tutor. Lektievejlederen kan også træffes på mobil nr Tutor En tutor er en af skolens elever, der er lidt længere i sit uddannelsesforløb end du er. Tutoren hjælper dig med lektier, projekter og værkstedsopgaver. Learning Center tilbyder løbende kurser efter behov og interesse. Der vil også jævnligt tilbydes relevante foredrag. Tilbuddet gælder for alle skolens elever, både for dig der bor her, og dig der har valgt at bo hjemme - Frank Gotfredsen har det overordnede ansvar for Learning Center, og daglig koordinator er studievejleder Niels Søndergaard. DjH kollegiet Som studerende på Den jydske Haandværkerskole har du også mulighed for at få en bolig på et af vore kollegier eller ungdomsboliger. De er placeret i Hadsten, i et naturskønt område og ligger nabo til folkeskole, gymnasium og DjH. Boligerne er forbeholdt unge under uddannelse. Det vil sige, at du skal være i gang med et studium af mindst 20 timers varighed om ugen eller have en elev- eller læreplads, for at være berettiget til at bo på kollegiet. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 11

12 Skolehjem Nye regler giver bedre mulighed for at bo på skolehjem, samtidig bliver egenbetalingen refunderet. Er du studerende på Teknisk Akademi, har du gode muligheder for at komme til at bo på et af de to kollegier, der er tilknyttet skolen. Tager du en erhvervsuddannelse, kan du bo på vores skolehjem, hvis du laver en aftale med din virksomhed, og I begge synes det er en god ide. Også selvom DjH ikke er den nærmeste skole. Virksomheden får egenbetalingen refunderet via AUB. Den nye regel gælder fra januar Reglen om 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem dit hjem og nærmeste skole gælder stadig. Tiden udregnes fra det tidspunkt du lukker din gadedør til det tidspunkt første lektion begynder på skolen. Og modsat efter sidste lektion til du træder ind derhjemme. AUB refusion til virksomheden af skolehjemsophold Fra januar 2015 udbetaler AUB automatisk refusionen for skolehjemsopholdet direkte til virksomheden, og en it-løsning på et tilbagebetalingssystem er under udarbejdelse. Systemet er klar efter sommerferien og refusionen udbetales til virksomhedens NemKonto. Det sker med tilbagevirkende kraft for de virksomheder, der har lærlinge på skole i det første halvår Læs mere på: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), læs mere: Forplejning og indkvartering Hvis du ønsker at bo på skolen bliver du indkvarteret på skolehjemmet, som ligger på skolens område. Der er 347 sengepladser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. Alle værelser er møbleret. Rygepolitik Da vi med vores rygepolitik ønsker at holde skolen røgfri, er alle værelser røgfri - ligesom resten af skolen (indendørs). Ny lov om skolehjemsophold på erhvervsudannelser For at styrke det fri skolevalg vedtog Folketinget den 18. december 2014, at såfremt virksomhed og lærling ønsker at vælge en anden skole end nærmeste skole, bliver lærlingen skolehjemsberettiget til denne, uanset transporttid til nærmeste skole. Ligeledes refunderes egenbetaling via AUB. Læs mere på: STUDIEBOG EUX på DjH GF1 12

13 Regler og almindelig orden, og samvær Det forudsættes, at alle opfører sig hensynsfuldt og ordentligt, møder velforberedt og bidrager aktivt til undervisningen. Vi forventer at du afleverer lokaler og udstyr i pæn og ryddelig stand, og at du overholder aftaler. Der er mødepligt til undervisningen. Rygning er kun tilladt i særlige rygeområder. Alkohol må ikke indtages i arbejdstiden, og euforiserende stoffer er under alle omstændigheder forbudt. Det er heller ikke tilladt at møde i påvirket tilstand. Skolen forbeholder sig ret til at foretage prøver til afklaring, hvis der er mistanke om påvirkning af alkohol eller stoffer. Mobning, vold og trusler om vold accepteres ikke. Hverken på eller uden for skolen. Overtrædelse af skolens ordens-, opholds- og sikkerhedsregler kan om nødvendigt føre til politianmeldelse og bortvisning. Regler for brug af it Mad og drikkevarer Der må ikke nydes mad og drikkevarer i it-lokaler. Åbningstid Når der ikke er undervisning, står it-lokaler efter aftale til rådighed. Opsætning Opsætningen af de enkelte brugerprogrammer må på ingen måde ændres. Det gælder såvel farver som standardopsætning. Fremmede data Det er ikke tilladt at installere andre brugerprogrammer på skolens pc ere. Kopiering Eventuel kopiering eller forsøg herpå af skolens programmer er efter loven strafbart. Udveksling af programmer mellem to studerende må ikke finde sted på skolens maskiner. Spil Det er ikke tilladt at anvende skolens pc ere til spil. De anvendes udelukkende til skolerelateret arbejde. Login/password Alle skal benytte deres eget login/password. Sørg endvidere for, at det kun er dig der kender dit password. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 13

14 Eget arbejde Eget arbejde gemmes i eget hjemmekatalog eller på andet medie. Bemærk, at du selv har ansvar for at tage backup af dine filer. Hjemmekataloger Der er afsat 100 MB fri plads til hver bruger, overskrides dette forbrug, vil hjemmekataloget blive slettet uden varsel. Udskrivning Der må kun udskrives studierelevant materiale på skolens printere. Anvendelse af internet Det er ikke tilladt at downloade materiale, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med skolerelateret arbejde. Bemærk, at trafik på nettet registreres i log-filer på skolens server. Standarder på skolens intranet (pdf) Standarderne må bruges internt på skolen. Der må udskrives arbejdskopier, men disse må kun bruges i forbindelse med arbejde på skolen. Standarderne må ikke videregives til personer, der ikke er tilknyttet skolen, det samme gælder printede kopier. Fejl på pc er Fejl på pc er meddeles med det samme til underviser/vejleder/systemansvarlig, evt. via . Egen pc er Ovenstående regler gælder også for opkobling af egen pc på skolens netværk. Overtrædelse af reglerne Jeg er bekendt med, at overtrædelse af ovenstående regler, kan medføre midlertidig eller permanent inddragelse af retten til at anvende DjH s it-systemer, og i grove tilfælde, vil der kunne blive tale om bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. Undertegnede bruger af it-systemer ved DjH, erklærer hermed, at jeg vil optræde som en ansvarsbevidst it-bruger. Desuden er jeg bekendt med de ovenfor anførte punkter, idet jeg samtidigt er klar over, at de nævnte regler umuligt kan dække alle praktisk forekommende situationer. Jeg vil derfor efter bedste evne forsøge at tolke disse, som jeg mener en ansvarsbevidst it-bruger vil gøre det, og i øvrigt spørge hvis jeg er i tvivl. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 14

15 Regler om ekskursioner og studietur Ekskursioner og studieture er undervisning uden for skolen, og derfor gælder skolens almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studieture skelnes der mellem undervisningsaktiviteter, hvor deltagelse er obligatorisk, og fritidsaktiviteter hvor deltagelse er frivillig. Inden rejsen gør lærerne det klart, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen fastsætter lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, regler for indtagelse af alkohol, hjemkomst osv. Der er forbud mod at indtage euforiserende stoffer. Alle elever skal inden studieture aflevere en underskreven kontrakt som dokumentation for, at I er bekendt med - og har til hensigt at overholde - reglerne for studieturen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive kontrakten. Under rejsen forventes du at opføre dig som en værdig repræsentant for skolen, hvilket indebærer, at: y Du ikke ved din opførsel bringer dig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten. y Du ikke ved din opførsel bringer dine kammerater i fare. y Du ikke ved din opførsel fornærmer, generer eller på anden måde bringer dig i konflikt med lærere, elever eller andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum. Hvis du overtræder disse retningslinjer, kan du enten blive hjemsendt for egen regning og risiko, og/eller skolen kan vælge at iværksætte sanktioner efter hjemkomsten. Er du under 18 år, informeres hjemmet, inden du sendes hjem. På studieture bliver alle elever forsikret gennem europæiske rejseforsikring, uanset om man har en anden rejseforsikring. Udgiften til dette betales af den enkelte elev. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 15

16 EUX kontaktpersoner på Den Jydske Haandværkerskole Henrik Dalsgaard EUX GF uddannelsesleder Niels Søndergaard Studeivejleder Frank Gotfredsen Skolehjemsansvarlig Malene Buus Lund Elevadministration, EUX-elektriker Pia Hald Elevadministration EUX-tømrer Anne Sørensen facebookansvarlig Peter Winge IT-medarbejder Boris Wøldike IT-medarbejder STUDIEBOG EUX på DjH GF1 16

17 EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole Anne Fogtmann Madsen Dansklærer Christine Winnerskjold Engelsklærer Bjarne Baltzersen Tømrerfaglærer Chris Klitte Rasmussen tømrer-/matematiklærer Hossein Damreyhan El-/matematiklærer Morten Just Erichsen tømrer-/teknologilærer Peter Wittendorff Fysik-/kemilærer Leif Tarp Tømrer-/teknologilærer Steen Hejlskov Sørensen Tømrer-/samfundsfaglærer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 17

18 EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole Ida Corth Veldt Matematik-/teknologilærer Katya Timmermann kemi-/engelsklærer Simon Klarbæk Elfaglærer Michael Sørensen Elfaglærer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 18

19 Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Hadsten Tlf: CVR STUDIEBOG EUX på DjH GF1 19

20 EUX Industrivej X Tømrerafdeling Videncenter Vareindlevering Randersvej X Plastafdeling X 105 E Mediatek X IT Café Heimdal Vareindlevering Bistro Frigg Køkken Pejsestue Idun Restaurant Ellemosevej Indgang afdelinger Indgang med oversigtskort Elevinfo Freja Auditorium A15 A A MotionMusik Reception Auditorium 25 M Auditorium M 104 Bistro II Auditorium EUX-el M Teknisk Akademi Skovvej Elafdeling H Køleafdeling H Port 2 Vareindlevering H Elafdeling Pakkepost M EUX-tømrer M 102 Thor Odin Mimer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 20 EUX Boblok

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere