Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende."

Transkript

1 STUDIEBOG tømrer

2 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende, møde nye lærere, nye fag, nye venner og kammerater. De kommende år vil byde på mange fælles oplevelser, hvor introtur, studietur, fælles arrangementer og ikke mindst projektopgaver vil medvirke til et godt sammenhold og fællesskab. Der vil blive stillet krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem hele uddannelsen. Vi håber du er parat til at tage ansvar, og er nysgerrig efter at lære en masse nyt. DjH er en privat selvejende branche- og fagskole, der indenfor udvalgte områder tilbyder alle uddannelsesniveauer og specialer, herunder EUX. Derfor er vi også en stor kostskole med elever fra hele landet, der kommer til os, fordi de ønsker at engagere sig i deres uddannelse. DjH er derfor en ægte CAMPUS på m 2 samlet på én adresse i Hadsten. Vi har fokus på gode fysiske rammer, udstyr og faciliteter, der forhåbentligt animerer til læring også for dig. Et særkende ved DjH er, at skolen er åben 24 timer i døgnet, så man uanset tidspunkt har mulighed for at fordybe sig i, komme på omgangshøjde eller nå længere med det aktuelle stof eller projekt. Undervisere er endvidere lektievejledere, og et tutorkorps bestående af ældre lærlinge, står til rådighed efter normal arbejdstid. Der arrangeres aktiviteter af såvel faglig som fritidsorienteret karakter, som vi håber du gerne vil deltage i, uanset om du bor her eller ej. EUX giver dig det bedste fra to verdener. Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen, men hvor du vil stå ekstra godt rustet til erhvervslivet eller til at videreuddanne dig på et erhvervsakademi, professionshøjskole eller et universitet. Vilje, lyst og energi vil, sammen med DjH s 3 kerneværdier som er STOLTHED ENGAGEMENT SAMARBEJDE, være nøgleord i arbejdet frem mod realiseringen af dit uddannelsesmål. Vi vil gøre vores til, at du får et spændende, højt fagligt og sjovt forløb, hvor du føler tiden flyver afsted, fordi du er udfordret og engageret både fagligt og personligt. Velkommen til DjH! Venlig Hilsen Henrik Øelund Direktør STUDIEBOG EUX på DjH GF1 2

3 Studiehåndbogens indhold I denne håndbog vil du finde informationer om klasselærerordningen, økonomi og udgifter, elevråd, studievejledning o.s.v. I studiehåndbogens sidste del, finder du skolens studie- og ordensregler. Disse skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø, og som elev har du pligt til at følge reglerne. Du vil også kunne læse om, hvilke konsekvenser det har, hvis du ikke følger reglerne. Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter, og afholdes mellem elev, forældre/værge og undervisere fra EUX-grundforløbet. Formålet med samtalen er at afklare såvel elevens som lærernes forventninger til det kommende samarbejde på DjH. Eleven får efter samtalen udleveret en opstartspakke med nyttige informationer omkring det kommende EUX-studie. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 3

4 Indhold Kære elev...2 Uddannelsens formål...2 Studiehåndbogens indhold...3 Studieforberedende samtaler...3 Dagligdagen på DjH...6 Mødeaktivitet...6 Skema...6 Modultider...6 EUX arbejdsplatform...6 Sygdom og Fravær...6 Skriftligt fravær...7 Løbende evaluering...7 Snyd/afskrift...8 Elevtilfredshed...8 Evaluring Valgfag...8 Eksamen...8 Fællesmøder...9 Facebook...9 Elevråd...9 Elevrådets opgaver...9 Hvorfor elevråd?...9 Elevrådets sammensætning...9 Forældresamtaler...9 Kontaktlærerne...9 Karakterer Undervisningsmaterialer Nøgle-/ væktøjsdepositum og skabe Øvrige udgifter Forsikring Befordringsrefusion STUDIEBOG EUX på DjH GF1 4

5 LC på DjH Åbningstider Arrangementer Sted Lektievejleder Tutor DjH kollegiet Skolehjem AUB refusion til virksomheden af skolehjemsophold Forplejning og indkvartering Rygepolitik Ny lov om skolehjemsophold på erhvervsudannelser Regler og almindelig orden, og samvær Regler for brug af it Overtrædelse af reglerne Regler om ekskursioner og studietur EUX kontaktpersoner på Den Jydske Haandværkerskole EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole STUDIEBOG EUX på DjH GF1 5

6 Dagligdagen på DjH Mødeaktivitet Der er møde- og deltagepligt til undervisningen og studietimerne. Eleverne skal følge DjH s generelle ordensregler. Du har som elev mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer 1. Fremmøde til al undervisning. 2. Rettidig aflevering af alle skriftlige afleveringer. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4. Deltagelse i ekskursioner. 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, der er planlagt som en del af eux-uddannelsen. Skema Den daglige undervisning er mellem 8.15 og Der kan dog komme undervisning som rækker ud over dette tidspunkt. Hold løbende øje med ændringer i elevplan. Modultider y modul y modul y modul y modul EUX arbejdsplatform Google drev (G-drev) er EUX`s webbaserede arbejdsplatform, som benyttes af alle Lærere og elever. Når du er på de faglige afdelinger benyttes i stedet elevplan. I elevplan finder du dit skema og skemaændringer, og kan se lektier, og skriftlige afleveringer. Samtidigt kan du følge dit fravær fra undervisningen samt skriftligt fravær, og du har pligt til at angive fraværsårsag i elevplan. Sygdom og Fravær Al udeblivelse fra undervisningen betragtes som fravær og registreres dagligt i Elevplan, hvor oplysningerne er tilgængelige for eleven. Bestemte årsager til fravær skal godkendes af kontaktlærer: Sygdom, køreprøve, session, og andre forhold, som eleven ikke selv kan planlægge. For elever, som har en praktikaftale, skal arbejdsgiv eren have besked herom af eleven. Ved fravær er det elevens ansvar at holde sig STUDIEBOG EUX på DjH GF1 6

7 informeret om, hvad der er foregået i undervisningen. Eleven skal sende sin fraværsbesked inden kl. 8 på dagen. Vurderer underviserne, at elevens fravær bliver for omfangsrigt, indkaldes eleven til en samtale. Hvis eleven er under 18 år inviteres forældre/ værge til at deltage i samtalen. Der er mødepligt til al undervisning på DjH, og som udgangspunkt er der ikke noget fravær, som er lovligt. Har en elev fravær, og bliver det vurderet som en hindring, eller er det uhensigtsmæssigt for skoleforløbet, indkaldes eleven til en samtale med kontaktlæreren og eventuelt studievejlederen. Under denne samtale gør eleven rede for fraværet og tilkendegiver, at yderligere fravær undgås. Har eleven fortsat fravær, gives 1. skriftlige advarsel, og eleven skal aftale møde med kontaktlæreren. Hvis eleven har en praktikaftale bliver arbejdsgiveren, med kopi af 1. skriftlige advarsel, informeret om fraværet. Fortsætter fraværet gives 2. skriftlige advarsel, og eleven skal aftale møde med studievejlederen. Hvis eleven har en praktikaftale bliver arbejdsgiveren, med kopi af 2. skriftlige advarsel, informeret om fraværet. Hvis fraværet ikke stopper efter 2. skriftlige advarsel, bliver eleven skriftlig indkaldt til nyt møde med studievejlederen, hvor udmeldelse fra skolen udfyldes. Har eleven en praktikaftale, bliver arbejdsgiveren skriftlig informeret om indkaldelsen til mødet og udmeldelsen fra skolen. DjH kan ved fravær eventuelt bede eleven om en lægeerklæring. Skriftligt fravær Lærerne opretter løbende dine afleveringer som opgaver på elevplan, og her fremgår det hvilken dato, du skal aflevere. Din aflevering af opgaver samt lærernes respons på opgaver foregår elektronisk på elevplan. Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, bliver det registreret som skriftligt fravær. Når du senere afleverer opgaven, retter læreren opgaven og leverer den tilbage, men du har ikke krav på karakter eller anden tilbagemelding. Hvis din lærer vurderer, at opgaven ikke lever op til de stillede krav, kan du blive bedt om at aflevere en ny opgave. Løbende evaluering I alle fag skal der besvares et antal skriftlige opgaver i forbindelse med undervisning og karaktergivning. Alle opgaver skal afleveres rettidigt med mindre der er truffet særlige aftaler med fagets underviser. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis alle opgaver er afleveret. Sker dette ikke, informeres forældre/værge herom, hvis eleven er under 18 år. Opgaver, der ikke er afleveret til tiden, bliver ikke rettet, og resulterer i karakteren -3. Eleven har selv ansvaret for opbevaring af sine opgavebesvarelser undtagen i de perioder, hvor de er afleveret til bedømmelse. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 7

8 Snyd/afskrift Såfremt en elevbesvarelse af underviseren konstateres som snyd/afskrift, orienterer underviseren EUX-afdelingslederen herom. EUX-afdelingslederen indkalder eleven til en samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel. Sker det igen, indkalder EUX-afdelingslederen eleven til samtale, og eleven får på grund af manglende studieaktivitet valget mellem at gå forløbet om eller melde sig ud. Er eleven under 18 år, informeres forældre/værge om både den skriftlige advarsel og samtalen. Elevtilfredshed På DjH gennemføres der løbende evalueringer. Alle elever bliver ved afslutningen af et skoleophold bedt om at udfylde en elektronisk evaluering. Resultaterne anvendes til at lave forbedringer og bevare det kendte høje niveau på DjH. Eleven evaluerer 7 temaer, som overordnet omhandler skolemiljø y Kontakt til skolen, herunder administrationen. y Kantineforhold. y Indkvartering. y Serviceniveau. y Studievejledning. y Studiemiljø. y Det samlede ophold. Der evalueres på 5 temaer vedrørende undervisning y Udbytte af undervisning. y Undervisningsmaterialer. y Undervisningens gennemførelse. y Lokaler og udstyr. y Egen indsats. Valgfag Eleven vælger ved afslutning af grundforløbet 2, hvilket fag der ønskes løftet til A-niveau. Eksamen Eleven skal være studieaktiv for at kunne indstilles til eksamen. Her følger en beskrivelse af, hvordan fag afsluttes samt en beskrivelse af, hvad grundforløbsprøven er. Blandt C-niveaufagene udtrækkes et fag, som skal afsluttes med en eksamen. Øvrige C-fag afsluttes med en standpunktskarakter. Faget offentliggøres STUDIEBOG EUX på DjH GF1 8

9 den 20. maj. Alle C-fagene skal bestås med mindst karakteren 02, for at man kan fortsætte videre på hovedforløbene. Fællesmøder Én gang om måneden holdes der fællesmøde i de enkelte klasser. Her informeres om alt fra prøver, afslutninger, studieture, fester, elevråd med mere. Facebook Skolen har en Facebook profil, hvor skolens dagligdag løbende opdateres. Elevråd Elevrådets opgaver Elevrådet skal varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens bestyrelse, lærere og skoleleder. Elevrådet har ret til at blive hørt i sager, der gælder de nævnte områder. Hvorfor elevråd? Elevrådet er elevernes talerør. Det er gennem elevrådet, forholdene på skolen kan ændres. Det kan for eksempel være, at der mangler et rygerum på skolen, redskaberne i faglokalerne er forældede eller et ønske om flere sociale arrangementer. Der er næsten ingen grænser for, hvad elevrådet kan prøve at gøre noget ved. Elevrådets sammensætning på grundforløbet Inden for de første 2 uger på grundforløbet vælges der på hvert hold en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Uddannelseslederen på grundforløbet indkalder til møderne, der afholdes hver anden uge. Elevrådsrepræsentanterne vælger på det andet møde en elevrådsformand. I et af møderne deltager der en repræsentant fra Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO). Forældresamtaler I november måned indbydes GF1 elever med deres forældre til en skole/hjem samtale, hvor der er mulighed for at tale med nogle af dine lærere fra EUX uddannelsen. Kontaktlærerne Hver klasse har tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den lærer, du kan henvende dig til med spørgsmål om for eksempel fravær, mentorordning, lektiecafé, forældresamtaler, fagligt niveau, afleveringer mm. Dine lærere afholder gennem Skoleåret klassemøder om klassens faglige og sociale miljø. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 9

10 Karakterer Standpunktskaraktererne kan ses i Elevplan. Din studievejleder følger med din trivsel på skolen og som en del af dette også dit faglige standpunkt. Du vil gennem hele skoleåret kunne søge faglig hjælp gennem studievejledningen, ligesom dine lærere også kan henvise dig til ekstra hjælp. Har du under 2,0 i gennemsnit kan det medføre, at uddannelseslederen eller studievejlederen indkalder dig til en samtale, med henblik på en afklaring af dit videre uddannelsesforløb. Undervisningsmaterialer Der udleveres en USB pen med opstarts materialer ved afholdes af studieforberedesamtaler. Undervisningsmaterialer og print DjH har et pædagogiskværksted, hvor diverse materialer kan købes. Nøgle-/ væktøjsdepositum og skabe Når du starter på skolen kan du mod depositum på 100,- kr. få adgang til et elevskab, med plads til dine uv-materialer. Et depositum på 500 giver adgang til værktøj. Øvrige udgifter Du skal være opmærksom på, at du skal afsætte følgende minimumbeløb: 2500,- til studieturen. 500,- til værktøj. 100,- til elevskab Forsikring Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugtsog pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. Befordringsrefusion Elevadministrationen indberetter beløbet til AER, som udbetaler pengene til din mester. Din mester udbetaler herefter pengene til dig. Dit befordringstilskud svarer altid til billigste offentlige transportmiddel - også selvom du selv kører. Det er dit ansvar at sørge for afregning af befordring. Udfylder du ikke blanketten, får du ingen penge refunderet. Det er derfor vigtigt, at du udfylder blanketten inden dit skoleforløb er forbi. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 10

11 Mere information kan fås ved, at kontakte skolen på tlf: LC på DjH I Learning Center kan du søge hjælp til lektier efter skoletid, få vejledning i forbindelse med projektarbejde eller hjælp til værkstedsopgaver i værkstedet. Åbningstider Centeret er åbent: Mandag og onsdag kl Tirsdag og torsdag kl Arrangementer Learning Centeret er en læringsramme på tværs af uddannelser som tilbyder hjælp og vejledning i dit uddannelsesforløb. Learning Centret er også foredrag, kurser og mange andre arrangementer. Sted Forhallen på Teknisk Akademi. Lektievejleder I Learning Center møder du en lektievejleder (en af skolens undervisere), der vil hjælpe dig med kontakt til en tutor. Lektievejlederen kan også træffes på mobil nr Tutor En tutor er en af skolens elever, der er lidt længere i sit uddannelsesforløb end du er. Tutoren hjælper dig med lektier, projekter og værkstedsopgaver. Learning Center tilbyder løbende kurser efter behov og interesse. Der vil også jævnligt tilbydes relevante foredrag. Tilbuddet gælder for alle skolens elever, både for dig der bor her, og dig der har valgt at bo hjemme - Frank Gotfredsen har det overordnede ansvar for Learning Center, og daglig koordinator er studievejleder Niels Søndergaard. DjH kollegiet Som studerende på Den jydske Haandværkerskole har du også mulighed for at få en bolig på et af vore kollegier eller ungdomsboliger. De er placeret i Hadsten, i et naturskønt område og ligger nabo til folkeskole, gymnasium og DjH. Boligerne er forbeholdt unge under uddannelse. Det vil sige, at du skal være i gang med et studium af mindst 20 timers varighed om ugen eller have en elev- eller læreplads, for at være berettiget til at bo på kollegiet. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 11

12 Skolehjem Nye regler giver bedre mulighed for at bo på skolehjem, samtidig bliver egenbetalingen refunderet. Er du studerende på Teknisk Akademi, har du gode muligheder for at komme til at bo på et af de to kollegier, der er tilknyttet skolen. Tager du en erhvervsuddannelse, kan du bo på vores skolehjem, hvis du laver en aftale med din virksomhed, og I begge synes det er en god ide. Også selvom DjH ikke er den nærmeste skole. Virksomheden får egenbetalingen refunderet via AUB. Den nye regel gælder fra januar Reglen om 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem dit hjem og nærmeste skole gælder stadig. Tiden udregnes fra det tidspunkt du lukker din gadedør til det tidspunkt første lektion begynder på skolen. Og modsat efter sidste lektion til du træder ind derhjemme. AUB refusion til virksomheden af skolehjemsophold Fra januar 2015 udbetaler AUB automatisk refusionen for skolehjemsopholdet direkte til virksomheden, og en it-løsning på et tilbagebetalingssystem er under udarbejdelse. Systemet er klar efter sommerferien og refusionen udbetales til virksomhedens NemKonto. Det sker med tilbagevirkende kraft for de virksomheder, der har lærlinge på skole i det første halvår Læs mere på: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), læs mere: Forplejning og indkvartering Hvis du ønsker at bo på skolen bliver du indkvarteret på skolehjemmet, som ligger på skolens område. Der er 347 sengepladser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. Alle værelser er møbleret. Rygepolitik Da vi med vores rygepolitik ønsker at holde skolen røgfri, er alle værelser røgfri - ligesom resten af skolen (indendørs). Ny lov om skolehjemsophold på erhvervsudannelser For at styrke det fri skolevalg vedtog Folketinget den 18. december 2014, at såfremt virksomhed og lærling ønsker at vælge en anden skole end nærmeste skole, bliver lærlingen skolehjemsberettiget til denne, uanset transporttid til nærmeste skole. Ligeledes refunderes egenbetaling via AUB. Læs mere på: STUDIEBOG EUX på DjH GF1 12

13 Regler og almindelig orden, og samvær Det forudsættes, at alle opfører sig hensynsfuldt og ordentligt, møder velforberedt og bidrager aktivt til undervisningen. Vi forventer at du afleverer lokaler og udstyr i pæn og ryddelig stand, og at du overholder aftaler. Der er mødepligt til undervisningen. Rygning er kun tilladt i særlige rygeområder. Alkohol må ikke indtages i arbejdstiden, og euforiserende stoffer er under alle omstændigheder forbudt. Det er heller ikke tilladt at møde i påvirket tilstand. Skolen forbeholder sig ret til at foretage prøver til afklaring, hvis der er mistanke om påvirkning af alkohol eller stoffer. Mobning, vold og trusler om vold accepteres ikke. Hverken på eller uden for skolen. Overtrædelse af skolens ordens-, opholds- og sikkerhedsregler kan om nødvendigt føre til politianmeldelse og bortvisning. Regler for brug af it Mad og drikkevarer Der må ikke nydes mad og drikkevarer i it-lokaler. Åbningstid Når der ikke er undervisning, står it-lokaler efter aftale til rådighed. Opsætning Opsætningen af de enkelte brugerprogrammer må på ingen måde ændres. Det gælder såvel farver som standardopsætning. Fremmede data Det er ikke tilladt at installere andre brugerprogrammer på skolens pc ere. Kopiering Eventuel kopiering eller forsøg herpå af skolens programmer er efter loven strafbart. Udveksling af programmer mellem to studerende må ikke finde sted på skolens maskiner. Spil Det er ikke tilladt at anvende skolens pc ere til spil. De anvendes udelukkende til skolerelateret arbejde. Login/password Alle skal benytte deres eget login/password. Sørg endvidere for, at det kun er dig der kender dit password. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 13

14 Eget arbejde Eget arbejde gemmes i eget hjemmekatalog eller på andet medie. Bemærk, at du selv har ansvar for at tage backup af dine filer. Hjemmekataloger Der er afsat 100 MB fri plads til hver bruger, overskrides dette forbrug, vil hjemmekataloget blive slettet uden varsel. Udskrivning Der må kun udskrives studierelevant materiale på skolens printere. Anvendelse af internet Det er ikke tilladt at downloade materiale, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med skolerelateret arbejde. Bemærk, at trafik på nettet registreres i log-filer på skolens server. Standarder på skolens intranet (pdf) Standarderne må bruges internt på skolen. Der må udskrives arbejdskopier, men disse må kun bruges i forbindelse med arbejde på skolen. Standarderne må ikke videregives til personer, der ikke er tilknyttet skolen, det samme gælder printede kopier. Fejl på pc er Fejl på pc er meddeles med det samme til underviser/vejleder/systemansvarlig, evt. via . Egen pc er Ovenstående regler gælder også for opkobling af egen pc på skolens netværk. Overtrædelse af reglerne Jeg er bekendt med, at overtrædelse af ovenstående regler, kan medføre midlertidig eller permanent inddragelse af retten til at anvende DjH s it-systemer, og i grove tilfælde, vil der kunne blive tale om bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. Undertegnede bruger af it-systemer ved DjH, erklærer hermed, at jeg vil optræde som en ansvarsbevidst it-bruger. Desuden er jeg bekendt med de ovenfor anførte punkter, idet jeg samtidigt er klar over, at de nævnte regler umuligt kan dække alle praktisk forekommende situationer. Jeg vil derfor efter bedste evne forsøge at tolke disse, som jeg mener en ansvarsbevidst it-bruger vil gøre det, og i øvrigt spørge hvis jeg er i tvivl. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 14

15 Regler om ekskursioner og studietur Ekskursioner og studieture er undervisning uden for skolen, og derfor gælder skolens almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studieture skelnes der mellem undervisningsaktiviteter, hvor deltagelse er obligatorisk, og fritidsaktiviteter hvor deltagelse er frivillig. Inden rejsen gør lærerne det klart, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen fastsætter lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, regler for indtagelse af alkohol, hjemkomst osv. Der er forbud mod at indtage euforiserende stoffer. Alle elever skal inden studieture aflevere en underskreven kontrakt som dokumentation for, at I er bekendt med - og har til hensigt at overholde - reglerne for studieturen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive kontrakten. Under rejsen forventes du at opføre dig som en værdig repræsentant for skolen, hvilket indebærer, at: y Du ikke ved din opførsel bringer dig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten. y Du ikke ved din opførsel bringer dine kammerater i fare. y Du ikke ved din opførsel fornærmer, generer eller på anden måde bringer dig i konflikt med lærere, elever eller andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum. Hvis du overtræder disse retningslinjer, kan du enten blive hjemsendt for egen regning og risiko, og/eller skolen kan vælge at iværksætte sanktioner efter hjemkomsten. Er du under 18 år, informeres hjemmet, inden du sendes hjem. På studieture bliver alle elever forsikret gennem europæiske rejseforsikring, uanset om man har en anden rejseforsikring. Udgiften til dette betales af den enkelte elev. STUDIEBOG EUX på DjH GF1 15

16 EUX kontaktpersoner på Den Jydske Haandværkerskole Henrik Dalsgaard EUX GF uddannelsesleder Niels Søndergaard Studeivejleder Frank Gotfredsen Skolehjemsansvarlig Malene Buus Lund Elevadministration, EUX-elektriker Pia Hald Elevadministration EUX-tømrer Anne Sørensen facebookansvarlig Peter Winge IT-medarbejder Boris Wøldike IT-medarbejder STUDIEBOG EUX på DjH GF1 16

17 EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole Anne Fogtmann Madsen Dansklærer Christine Winnerskjold Engelsklærer Bjarne Baltzersen Tømrerfaglærer Chris Klitte Rasmussen tømrer-/matematiklærer Hossein Damreyhan El-/matematiklærer Morten Just Erichsen tømrer-/teknologilærer Peter Wittendorff Fysik-/kemilærer Leif Tarp Tømrer-/teknologilærer Steen Hejlskov Sørensen Tømrer-/samfundsfaglærer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 17

18 EUX GF-underviser på Den Jydske Haandværkerskole Ida Corth Veldt Matematik-/teknologilærer Katya Timmermann kemi-/engelsklærer Simon Klarbæk Elfaglærer Michael Sørensen Elfaglærer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 18

19 Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Hadsten Tlf: CVR STUDIEBOG EUX på DjH GF1 19

20 EUX Industrivej X Tømrerafdeling Videncenter Vareindlevering Randersvej X Plastafdeling X 105 E Mediatek X IT Café Heimdal Vareindlevering Bistro Frigg Køkken Pejsestue Idun Restaurant Ellemosevej Indgang afdelinger Indgang med oversigtskort Elevinfo Freja Auditorium A15 A A MotionMusik Reception Auditorium 25 M Auditorium M 104 Bistro II Auditorium EUX-el M Teknisk Akademi Skovvej Elafdeling H Køleafdeling H Port 2 Vareindlevering H Elafdeling Pakkepost M EUX-tømrer M 102 Thor Odin Mimer STUDIEBOG EUX på DjH GF1 20 EUX Boblok

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog 2015/16 EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i.

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse.

Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse. Studentersvendebrev Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse. Med eux kan du søge direkte ud i erhvervslivet eller læse videre til fx ingeniør, arkitekt eller maskinmester. På Mercantec kan du

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere