Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft"

Transkript

1 Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde Anders Lützhøft

2 Indholdsfortegnelse S. 3 Tidsoversigt S. 9 Ny klagestruktur på skatteområdet S. 15 Den nye offentlighedslov S. 17 Ulovlige aktionærlån S. 38 Efterårets love S. 68 Forårets love og lovforslag S. 96 Årets styresignaler og bekendtgørelser S. 106 Årets afgørelser Side 2 7. maj 2014

3 Tidsoversigt Tidsoversigt: Fra 30. maj 2012: Virksomheder kan afskrive 115 pct. af deres investeringer i driftsmidler. Gælder for anskaffelser til og med udgangen af 2013 Fra 20. september 2012: Reglerne for rejse- og kørselsgodtgørelse strammes Reglerne for arbejdsudleje ændres Reglerne for beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst ændres Nye regler for beskatning af aktionærlån Side 3 7. maj 2014

4 Tidsoversigt Det sker i 2013: Beskæftigelsesfradraget forhøjes til 6,95 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks kr. Topskattegrænsen forhøjes til kr. Loftet over fradrag for rejseudgifter nedsættes til kr. Det grønne miljøtillæg for firmabiler (fri bil) forhøjes med 50 pct. Perioden for beskatning af fri bil på grundlag af den fulde nyvognspris fastsættes til 36 måneder mod tidligere mellem 25 og 36 måneder. Skattefritagelsen af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst efter ligningslovens 33 A afskaffes. indført igen bagefter Reglerne om beskatning ved arbejdsudleje strammes. Side 4 7. maj 2014

5 Tidsoversigt Der indføres beskatning af lønindtægten for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Danmark. Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension ophæves. Der kan i stedet uden fradragsret indbetales op til kr. på en aldersopsparingsordning. Der gives afgiftsrabat ved hævning af eksisterende kapitalpensioner, hvis de overføres eller konverteres til en aldersopsparingsordning inden udgangen af Overførsler, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct. Rabatten gælder nu også i Investeringsvinduet, der blev åbnet den 30. maj 2012, og som indebærer en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler, er fortsat åbent for anskaffelser, der sker indtil udgangen af Fradraget for grundforbedringer ved udstykning af grunde afskaffes for nye udstykninger med virkning fra Allerede eksisterende grundforbedringsfradrag fortsætter til udløb. Side 5 7. maj 2014

6 Tidsoversigt Følgende sundhedsfremmende afgifter reguleres pr. 1. januar 2013 (senere ændret væsentligt): Afgiftssatserne i øl- og vinafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Tillægsafgiftssatsen i spiritusafgiftsloven for spiritusbaseret alkoholsodavand forhøjes med 3,63 pct. Ud over indekseringen forhøjes tillægsafgiften yderligere med 9,05 pct. pr. 1. januar Afgiftssatserne i chokoladeafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Afgiftssatserne i isafgiftsloven (konsum-is) forhøjes med 3,63 pct. Afgiftssatserne i mineralvandsafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Afgiftssatserne i fedtafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Side 6 7. maj 2014

7 Tidsoversigt Udligningsafgiften på nye og eksisterende dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 pct. i Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af Der gennemføres fra 2013 en række initiativer, der sikrer øget efterrettelighed og korrekt skattebetaling. Den maksimale supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes fra 1. januar 2013 med kr. til kr. Side 7 7. maj 2014

8 Tidsoversigt Det sker i 2014 : Beskæftigelsesfradraget forhøjes til 7,25 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks kr. (Før regulering efter PSL 20). Ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag indføres der fra 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. I 2014 udgør fradraget 2,6 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks kr. (Før regulering efter PSL 20). Topskattegrænsen forhøjes til kr. (Før regulering efter PSL 20). Fra 2014 gøres børne- og ungeydelsen indkomstafhængig. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af den del af topskattegrundlaget hos modtageren, der overstiger kr. For ægtefæller sker nedsættelsen på baggrund af begge ægtefællers indkomst. Udligningsafgiften for dieseldrevne person- og varebiler reguleres med 1,8 pct. i Skattesatserne i tonnageskatteloven reguleres fra 2014 efter Psl. 20 Side 8 7. maj 2014

9 Ny klagestruktur på skatteområdet Ikrafttræden d. 1. januar 2014 Anders Lützhøft, Jura

10 Lov nr. 649 af 12/ om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love m.v.)- lf. 212 af 24/ (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftssættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.) 10

11 Forslagets hovedelementer: 1. Muligheden for behandling ved ved to administrative klageinstanser fjernes 2. Læge og eksterne medlemmers deltagelse i afgørelser opretholdes uændret 3. Der oprettes et fælles sekretariat, der skal betjene såvel Landsskatteretten som ankenævnene 4. Der skal betales et klagegebyr i alle klagesager bortset fra i inddrivelsessager og aktindsigtssager. Gebyret nedsættes fra 800 kroner til 300 kroner 5. Der ændres ikke på reglerne om omkostningsgodtgørelse. Mindre udvidelse vedr. principielle sager på vurderings området og motorområdet. 11

12 Den hidtidige klagestruktur: Skat Vurderingsankenævn Skatteankenævn Motorankenævn Landsskatteret Domstole 12

13 Den nye klagestruktur: Skat Skatteankeforvaltningen 1a.Skatteankenævn 1b.Vurderingsankenævn 1c. Motorankenævn Landsskatteretten Skatteanke- Forvaltningen Domstole Hvis sagen visiteres til et skatte- eller vurderingsankenævn, kan klager vælge, at sagen i stedet skal behandles af Landsskatteretten 13

14 BEK nr. 1 af 02/01/ Gældende Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen BEK nr af 13/12/2013 Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr af 13/12/2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr af 13/12/2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr af 11/12/2013 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer 14

15 Den nye offentlighedslov Lov nr. 606 af 12. juni 2013 Anders Lützhøft, med tak til Finansministeriet chefjurist Nikolaj Stenfalk

16 Bekendtgørelser m.v. BEK nr 1586 af 19/12/ Gældende Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen BEK nr 1564 af 13/12/ Gældende Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser m.v. på Skatteministeriets område VEJ nr 9847 af 19/12/ Gældende Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Side maj 2014

17 2013 opsamling på ulovlige aktionærlån og arbejdsudleje ) Anders Lützhøft

18 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5. Nye Ligningslovens 16 E om ulovlige aktionærlån:» 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven 206, stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«loven gælder for lån, der ydes fra og med den 14. august 2012 Side maj 2014

19 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.1 Hvem og hvad beskattes efter de nye regler?: Lån ydet fra et selskab til en fysisk person Sikkerhedsstillelse ydet fra et selskab til en fysisk person. Midler, der stilles til rådighed fra et selskab til en fysisk person Det er en forudsætning for denne beskatning, at der er bestemmende indflydelse i h.t. Ligningslovens 2 mellem selskabet (långiver) og aktionæren (låntager). Mindretalsaktionærer og ledelsesmedlemmer er umiddelbart ikke omfattet af beskatning Side maj 2014

20 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Der sker beskatning, uanset om lånet ydes på markedsvilkår, og uanset om der stilles betryggende sikkerhed. Se fx SKM SR (sælgerpantebrev) Indirekte lån er omfattet af beskatningen:. Selskabet overtager en fordring på aktionæren Selskabet køber et pantebrev udstedt af aktionæren Selskabet udlåner til nærtstående personer (ægtefælle børn m.fl.) Side maj 2014

21 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Kontering: Lån Bank Løn Skattefrit tilskud Hvis de andre aktionærer forlanger lånet indfriet Side maj 2014

22 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.2 Hvilke lån er alligevel ikke omfattet af beskatningen efter de nye regler?: 1. lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition fx samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår. (Se SKM SR) 2. lån fra pengeinstitutter fx en aktionær med en bestemmende aktiepost 3. lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsskattelovens 206, stk. 2 Side maj 2014

23 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.3 Reglen om lovlig selvfinansiering i Selskabslovens 206: 206. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab, jf. dog stk. 2 og 213 og 214. Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 3 og om generalforsamlingens godkendelse, krav til beslutningens forsvarlighed, det centrale ledelsesorgans redegørelse og sædvanlige markedsvilkår er opfyldt, kan et kapitalselskab dog direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab. Stk. 3. Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan skal sikre sig, at der foretages en kreditvurdering af den kreds, der modtager selskabets økonomiske bistand, jf. stk. 2. Side maj 2014

24 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.4 Hvem beskattes ikke efter de nye regler? Lån til juridiske personer er umiddelbart ikke omfattet. Lån til en juridisk person er omfattet, hvis lånet jeg ordene indirekte - er gået til en fysisk person. Rammer indskydelse af et/flere selskaber mellem aktionæren og det långivende selskab. Ved tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter nærværende regler, beskattes selskabet ikke. Side maj 2014

25 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.5 Hvornår og hvordan beskattes et skattepligtigt aktionærlån? Lånet behandles ifølge den nye 16 E efter skattelovgivningens almindelige regler Aktionærlånet beskattes allerede på udbetalingstidspunktet Udbetalingen sker direkte til en aktionær omfattet af LL. 2: Hvis aktionæren ikke er ansat i selskabet, sker beskatningen som maskeret udlodning. Hvis aktionæren er ansat i selskabet, sker beskatningen som maskeret udlodning eller som Løn (forudsat aflønningen er rimelig) Kan også have betydning, hvis aktionæren er begrænset skattepligtig til DK Side maj 2014

26 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.6 Hvis udbetalingen ikke sker til aktionæren, men til en nærtstående person : Udbetalingen har passeret aktionæren, som beskattes af udlodningen/lønnen Ingen yderligere skat hos en ægtefælle, hvis udbetalingen reelt er sket til en ægtefælle Mulig yderligere skat hos andre låntagere end en ægtefælle. (Men næppe hjemmel til beskatning efter LL. 16 E??) Side maj 2014

27 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.7 Hvordan behandles det långivende selskab skattemæssigt efter de nye regler? Der er fradrag for løn, men ikke for udbytte. Der skal indeholdes A-skat/udbytteskat, og der er indberetningspligt til SKAT Problem: Hvis der ikke er indeholdt kildeskat hvordan indeholdes der så efterfølgende kildeskat? Er denne kildeskat i sig selv et ulovligt aktionærlån? Side maj 2014

28 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.8 Lånets øvrige skatteretlige relevans efter de nye regler: Der foreligger hverken hos långiver eller låntager et lån i skatteretlig forstand Eventuelle renter af lånet er ikke fradragsberettigede hos låntager Eventuelle renter af lånet betragtes som et skattepligtigt tilskud til selskabet Hvis låntager efter civilretlige regler betaler lånet tilbage, sker der ingen genoptagelse af beskatningen hos låntager. Og selskabet beskattes ikke af et tilskud jf. 16 E, stk. 2 Eventuelt mulighed for genoptagelse jf. Skatteforvaltningslovens 29 Kan mindre fejl rettes uformelt? Side maj 2014

29 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Hidtidige regler i LL. 2, stk. 5 (kontrollerede transaktioner, sekundære justeringer) finder ikke anvendelse. Altså ingen adgang til betalingskorrektion. Reglerne i kursgevinstloven finder ikke anvendelse. Reglerne i Aktieavancebeskatningsloven 39 A om lån til personer med en henstandssaldo opgjort ved fraflytning finder ikke anvendelse Side maj 2014

30 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 6. Nye regler i Ligningslovens, 2, stk. 5 om sekundære justeringer : Betalingsforpligtelsen for at undgå sekundære justeringer skal i sig selv ske på markedsvilkår Der skal foreligge en aftale om afvikling af betalingsforpligtelsen det er ikke nok med en bogføring på mellemregningskontoen! Hvis betalingsforpligtelsen tillige anses som et lån omfattet af LL. 16 E så skal aktionærlånet beskattes jf. eksempler på næste 2 plancher. Der skal dog ikke ske beskatning 2 gange (udlodning og lån) Side maj 2014

31 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Eksempel 1: Hovedaktionær køber ejendom af selskabet for 4 mio.. kr. SKAT mener at prisen er 4,3 mio.. kr. Hovedaktionæren udbyttebeskattes af 0,3 mio.. kr... Hovedaktionæren påtager sig en betalingsforpligtelse på 0,3 mio.. kr. De 0,3 mio.. kr. ligger inden for den normale usikkerhed omkring et skøn. De 0,3 mio. kr. anses derfor ikke for et lån, der skal beskattes efter LL. 16 E. Forudsætter overholdelse af et markedsvilkår om, at selskaber får pant i ejendommen. (Sammenhold med SR) Konklusion: Udbyttebeskatningen af de 0,3 mio.. kr. ophæves hos aktionæren Side maj 2014

32 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Eksempel 2: Hovedaktionær køber ejendom af selskabet for 3 mio.. kr. SKAT mener at prisen er 4,3 mio.. kr. Hovedaktionæren udbyttebeskattes af 1,3 mio.. kr.... Hovedaktionæren påtager sig en betalingsforpligtelse på 1,3 mio.. kr. De 1,3 mio.. kr. ligger uden for den normale usikkerhed omkring et skøn. De 1,3 mio. kr. anses derfor helt eller delvist for et lån, der skal beskattes efter LL. 16 E. Konklusion: Udbyttebeskatningen af de 1,3 mio.. kr. ophæves ikke for den del af lånet, der skal beskattes efter LL. 16 E Side maj 2014

33 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 7. Ændringer i kursgevinstloven om gevinst på gæld for fysiske personer: Hidtil i Kgl. 21: Skattepligt, hvis gælden ved eftergivelse eller forældelse m.v. nedskrives til en lavere værdi end fordringens værdi for kreditor Fremover i Kgl. 21, nyt stk. 2 (gæld påtaget fra og med 14/8 2012): En debitor, som er aktionær i det långivende selskab, er altid skattepligtig af gevinst på gæld, som eftergives eller forældes m.v. Er gælden allerede beskattes ved udbetalingen efter LL. 16 E så beskattes aktionæren ikke igen af gevinst på gæld efter Kgl. 21, nyt stk. 2 Side maj 2014

34 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Tfs : 4 mulige konsekvenser af ulovlige aktionærlån 1. Indkomstskat af beløbet (løn eller udbytte) 2. Bøde til selskabet for manglende indeholdelse og indberetning 3. Bøde til modtager af økonomisk fordel, hvis beløbet beskattes som A- indkomst 4. Bøde efter selskabslovgivningen og rentekrav uden fradragsret for debitor, men til beskatning i selskabet Side maj 2014

35 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Interne overvejelser i SKAT: Nødvendigt med et fast holdning i starten eller risiko for, at der reelt ikke sker ændringer i forhold til tidligere. Fejl er stadig fejl dvs.. at de kan rettes uden skattemæssige konsekvenser. Anden lovgivning fx selskabsret er i den sammenhæng uden betydning. Skattestrafferetten bør som udgangspunkt rette sig herefter Praksis omkring handel med fast ejendom bør muligvis justeres. Se TfS om selskabs salg af fast ejendom til hovedaktionæren. Side maj 2014

36 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Problem, når der ikke udføres revision dvs. review eller assistance: Revisor må ikke skrive noget om ulovlige aktionærlån i regnskabet Revisor udfylder ikke den personlige selvangivelse Hovedaktionæren ved derfor ikke altid, at der foreligger et ulovligt aktionærlån Praksis formes via Juridisk vejledning. Side maj 2014

37 Afgørelser fra SKM Anpartshaverlån administrationsselskabs lån til kommanditselskaber 15 Anpartshaverlån selskabs lån til kommanditselskab 16 Anpartshaverlån selskabs lån til virksomhedsskatteordningen 17 Aktionærlån hævning af større udbytte end vedtaget 279 Anpartshaverlån - lån fra selskab til selskab 294 Anpartshaverlån investerings og udlånsvirksomhed Side maj 2014

38 2013 efterårets love og lovforslag Anders Lützhøft

39 Vedtagne love Lov nr af 3/ om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØSlande, skattefri sammenlægning af vandforsyning og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v. lf. 4 Side maj 2014

40 Vedtagne love Lov nr af 18/ om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven. - lf. 48 (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.) Lov nr af 18/ om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragslovenlf. 60 (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikkefradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.) Side maj 2014

41 Vedtagne love Lov nr af 20/ om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. Lf. 95 (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.) Lov nr af 26/ om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. lf. 67 (Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.) Lov nr af 26/ om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. - Lf. 80 (Vurderingerne i og tinglysningsafgift af handelsprisen) Side maj 2014

42 Vedtagne love Lov nr af 26/ om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. lf. 79 (Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.) Side maj 2014

43 Vedtagne love Lov nr af 26/ om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. lf. 47 (Gennemførelse af EU-direktiv nr /43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr /2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.). Side maj 2014

44 Lov nr af 3/ Lov nr af 3/ om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love lf. nr. 4 (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØSlande, skattefri sammenlægning af vandforsyning og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v. 1. Det foreslås, at selskaber i EØS-lande, der ikke samtidig er medlemmer af EU, får samme adgang til at deltage i skattefri fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver som selskaber i EU-lande. 2. Det foreslås i den forbindelse også, at der indføres adgang til skattefri virksomhedsomdannelse til selskaber i sådanne EØS-lande. Side maj 2014

45 Lov nr af 3/ Det foreslås dernæst, at der indføres adgang til at foretage skattefri sammenlægninger af skattepligtige og skattefri vandforsyninger. Endvidere foreslås en række præciseringer af bestemmelsen om skattepligt for vand- og spildevandsforsyningsselskaber, der ikke er organiseret som aktieeller anpartsselskaber. 4. Det foreslås endvidere at give Energinet.dk mulighed for skattefrit at tilføre aktiver ved overdragelse af virksomhed til et datterselskab, der er omfattet af fuld selskabsskattepligt til Danmark. 5. Herudover foreslås der andre mindre justeringer af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. Side maj 2014

46 Lov nr af 3/ Endelig foreslås der en ændring af ejendomsværdiskatteloven, så nedslagsreglerne for folkepensionister også kommer til at gælde for personer med bopæl uden for Danmark. (Gælder fra og med indkomståret 2013) Efter de gældende regler har kun personer, som har nået folkepensionsalderen, og som er hjemmehørende i Danmark, mulighed for at få nedslag i ejendomsværdiskatten. Det foreslås, at nedslaget skal kunne gives til alle, som har nået folkepensionsalderen, eller hvis samlevende ægtefælle har nået folkepensionsalderen, uanset om de pågældende er hjemmehørende her i landet eller ej. Reglerne om beregningen af nedslagets størrelse foreslås ikke ændret. Side maj 2014

47 Lov nr af 3/ Adgangen til nedslag foreslås ikke kun udvidet til personer bosat i et andet EU/EØS-land, men generelt til personer bosat i udlandet, når disse betaler ejendomsværdiskat af fast ejendom i Danmark. Nedslaget vil være betinget af, at personen meddeler de oplysninger om den årlige indkomst, som er nødvendige for at kunne beregne nedslaget. Beregningsgrundlaget vil ligesom for hjemmehørende personer skulle opgøres efter de danske skatteregler. Af kontrolmæssige grunde vil det desuden være en betingelse, at det er muligt for SKAT at verificere personens indkomstoplysninger m.v. via EU s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Ikrafttræden: 6. december 2013 med visse afvigelser Side maj 2014

48 Lov nr af 26/ Lov nr af 26/ om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. - Lf. 47 (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.). Ikrafttræden: Den 1. januar 2014 Side maj 2014

49 Lov nr af 26/ En ændring af reglerne om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, der har til formål at sikre, at virksomheder, der er fuldt eller begrænset skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse, uanset om bestikkelsen er foregået i en fremmed stat m.v., hvor bestikkelsen er lovlig. Ændringer af momsloven vedrørende en udvidet brug af ordningen for omvendt betalingspligt, som følge af gennemførelse af et EU-direktiv. Tilretning af supplerende bestemmelser i varemærkeforfalskningsloven til administration af en ny EU-forordning vedrørende regler for indgriben overfor varemærkeforfalskede og piratkopierede varer. En ændring af reglerne vedrørende subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende selskaber og foreninger, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, således at det kun er de såkaldte selskaber med begrænset ansvar (SMBA er), der fremover omfattes af den fulde skattepligt efter selskabsskatteloven. Side maj 2014

50 Lov nr af 26/ En præcisering af tinglysningsafgiftsloven. Ændringer af tobaksafgiftsloven, herunder en værnsregel mod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer i perioden inden tobaksafgiften stiger den 1. januar Betænkningen: Ministeren får bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsninger for indførelse af afgiftsfri tobaksvarer efter nærmere EU-regler. Skal forhindre at danskere køber store mængder afgiftsfrie tobaksvarer i EU-lande, der har væsentligt lavere afgiftssatser end Danmark. Nogle konsekvensændringer som følge af ophævelsen af lov om afgift af mineralvand m.v. Teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler. Side maj 2014

51 Lov nr af 18/ Lov nr af 18/ om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven. lf. 48 (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.) 1. Vedrørende fordringer, som opkræves af kommunalt ejede forsyningsvirksomheder: lønindeholdelse forudsætter, at skyldners personnummer foreligger oplyst. I dag har de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder ingen adgang til skyldners personnummer. Med lovforslaget skabes denne adgang. Side maj 2014

52 Lov nr af 18/ Vedrørende indregnet restskat i kommende forskudsskat: Efter kildeskattelovens 61, stk. 3, indregnes restskat i forskudsskatten for indkomståret efter året for udskrivningen af årsopgørelsen. Indregningen er beløbsmæssigt begrænset til kr., men for personer med en lav indkomst vil indregningen reducere et i forvejen lavt rådighedsbeløb. For at kunne hjælpe disse personer er der behov for at kunne yde henstand med den indregnede restskat, så denne kan betales på et senere tidspunkt. Side maj 2014

53 Lov nr af 18/ Lov nr af 18/ om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. Lf. 60 (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikkefradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.) Ikrafttræden: Den 1. januar 2014 Side maj 2014

54 Lov nr af 18/ Pensionsinstitutterne får mulighed for i indtil fem år at få forrentet den uudnyttede negative skat, der skyldes omtegning af gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter og andre produkter, der stort set svarer til markedsrenteprodukter. Formålet er at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at foretage en sådan omtegning. 2. Der indføres en ordning, der giver en pensionsopsparer mulighed for i forbindelse med indbetalingen til en pensionsordning at få en afgørelse af SKAT om, at indbetalingerne, herunder til udenlandske pensionsinstitutter, ikke har været fradragsberettigede m.v. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Side maj 2014

55 Lov nr af 18/ Det foreslås endelig at indføre regler, der eksplicit giver mulighed for, at indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der ikke har været fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, enten kan udbetales til pensionsopspareren eller overføres til en fradragsberettiget pensionsordning allerede i det år, hvor indbetalingen er sket. Side maj 2014

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014 Informationsmøde for rådgivere Forår 2014 Program Velkommen Selvangivelse og TastSelv Nyt om moms og afgifter Nyt om skat SKAT har fokus på Side 2 Forår 2014 Selvangivelse og TastSelv Side 3 Forår 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere