Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft"

Transkript

1 Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde Anders Lützhøft

2 Indholdsfortegnelse S. 3 Tidsoversigt S. 9 Ny klagestruktur på skatteområdet S. 15 Den nye offentlighedslov S. 17 Ulovlige aktionærlån S. 38 Efterårets love S. 68 Forårets love og lovforslag S. 96 Årets styresignaler og bekendtgørelser S. 106 Årets afgørelser Side 2 7. maj 2014

3 Tidsoversigt Tidsoversigt: Fra 30. maj 2012: Virksomheder kan afskrive 115 pct. af deres investeringer i driftsmidler. Gælder for anskaffelser til og med udgangen af 2013 Fra 20. september 2012: Reglerne for rejse- og kørselsgodtgørelse strammes Reglerne for arbejdsudleje ændres Reglerne for beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst ændres Nye regler for beskatning af aktionærlån Side 3 7. maj 2014

4 Tidsoversigt Det sker i 2013: Beskæftigelsesfradraget forhøjes til 6,95 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks kr. Topskattegrænsen forhøjes til kr. Loftet over fradrag for rejseudgifter nedsættes til kr. Det grønne miljøtillæg for firmabiler (fri bil) forhøjes med 50 pct. Perioden for beskatning af fri bil på grundlag af den fulde nyvognspris fastsættes til 36 måneder mod tidligere mellem 25 og 36 måneder. Skattefritagelsen af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst efter ligningslovens 33 A afskaffes. indført igen bagefter Reglerne om beskatning ved arbejdsudleje strammes. Side 4 7. maj 2014

5 Tidsoversigt Der indføres beskatning af lønindtægten for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Danmark. Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension ophæves. Der kan i stedet uden fradragsret indbetales op til kr. på en aldersopsparingsordning. Der gives afgiftsrabat ved hævning af eksisterende kapitalpensioner, hvis de overføres eller konverteres til en aldersopsparingsordning inden udgangen af Overførsler, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct. Rabatten gælder nu også i Investeringsvinduet, der blev åbnet den 30. maj 2012, og som indebærer en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler, er fortsat åbent for anskaffelser, der sker indtil udgangen af Fradraget for grundforbedringer ved udstykning af grunde afskaffes for nye udstykninger med virkning fra Allerede eksisterende grundforbedringsfradrag fortsætter til udløb. Side 5 7. maj 2014

6 Tidsoversigt Følgende sundhedsfremmende afgifter reguleres pr. 1. januar 2013 (senere ændret væsentligt): Afgiftssatserne i øl- og vinafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Tillægsafgiftssatsen i spiritusafgiftsloven for spiritusbaseret alkoholsodavand forhøjes med 3,63 pct. Ud over indekseringen forhøjes tillægsafgiften yderligere med 9,05 pct. pr. 1. januar Afgiftssatserne i chokoladeafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Afgiftssatserne i isafgiftsloven (konsum-is) forhøjes med 3,63 pct. Afgiftssatserne i mineralvandsafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Afgiftssatserne i fedtafgiftsloven forhøjes med 3,63 pct. Side 6 7. maj 2014

7 Tidsoversigt Udligningsafgiften på nye og eksisterende dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 pct. i Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af Der gennemføres fra 2013 en række initiativer, der sikrer øget efterrettelighed og korrekt skattebetaling. Den maksimale supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes fra 1. januar 2013 med kr. til kr. Side 7 7. maj 2014

8 Tidsoversigt Det sker i 2014 : Beskæftigelsesfradraget forhøjes til 7,25 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks kr. (Før regulering efter PSL 20). Ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag indføres der fra 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. I 2014 udgør fradraget 2,6 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks kr. (Før regulering efter PSL 20). Topskattegrænsen forhøjes til kr. (Før regulering efter PSL 20). Fra 2014 gøres børne- og ungeydelsen indkomstafhængig. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af den del af topskattegrundlaget hos modtageren, der overstiger kr. For ægtefæller sker nedsættelsen på baggrund af begge ægtefællers indkomst. Udligningsafgiften for dieseldrevne person- og varebiler reguleres med 1,8 pct. i Skattesatserne i tonnageskatteloven reguleres fra 2014 efter Psl. 20 Side 8 7. maj 2014

9 Ny klagestruktur på skatteområdet Ikrafttræden d. 1. januar 2014 Anders Lützhøft, Jura

10 Lov nr. 649 af 12/ om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love m.v.)- lf. 212 af 24/ (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftssættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.) 10

11 Forslagets hovedelementer: 1. Muligheden for behandling ved ved to administrative klageinstanser fjernes 2. Læge og eksterne medlemmers deltagelse i afgørelser opretholdes uændret 3. Der oprettes et fælles sekretariat, der skal betjene såvel Landsskatteretten som ankenævnene 4. Der skal betales et klagegebyr i alle klagesager bortset fra i inddrivelsessager og aktindsigtssager. Gebyret nedsættes fra 800 kroner til 300 kroner 5. Der ændres ikke på reglerne om omkostningsgodtgørelse. Mindre udvidelse vedr. principielle sager på vurderings området og motorområdet. 11

12 Den hidtidige klagestruktur: Skat Vurderingsankenævn Skatteankenævn Motorankenævn Landsskatteret Domstole 12

13 Den nye klagestruktur: Skat Skatteankeforvaltningen 1a.Skatteankenævn 1b.Vurderingsankenævn 1c. Motorankenævn Landsskatteretten Skatteanke- Forvaltningen Domstole Hvis sagen visiteres til et skatte- eller vurderingsankenævn, kan klager vælge, at sagen i stedet skal behandles af Landsskatteretten 13

14 BEK nr. 1 af 02/01/ Gældende Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen BEK nr af 13/12/2013 Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr af 13/12/2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr af 13/12/2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr af 11/12/2013 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer 14

15 Den nye offentlighedslov Lov nr. 606 af 12. juni 2013 Anders Lützhøft, med tak til Finansministeriet chefjurist Nikolaj Stenfalk

16 Bekendtgørelser m.v. BEK nr 1586 af 19/12/ Gældende Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen BEK nr 1564 af 13/12/ Gældende Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser m.v. på Skatteministeriets område VEJ nr 9847 af 19/12/ Gældende Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Side maj 2014

17 2013 opsamling på ulovlige aktionærlån og arbejdsudleje ) Anders Lützhøft

18 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5. Nye Ligningslovens 16 E om ulovlige aktionærlån:» 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven 206, stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«loven gælder for lån, der ydes fra og med den 14. august 2012 Side maj 2014

19 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.1 Hvem og hvad beskattes efter de nye regler?: Lån ydet fra et selskab til en fysisk person Sikkerhedsstillelse ydet fra et selskab til en fysisk person. Midler, der stilles til rådighed fra et selskab til en fysisk person Det er en forudsætning for denne beskatning, at der er bestemmende indflydelse i h.t. Ligningslovens 2 mellem selskabet (långiver) og aktionæren (låntager). Mindretalsaktionærer og ledelsesmedlemmer er umiddelbart ikke omfattet af beskatning Side maj 2014

20 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Der sker beskatning, uanset om lånet ydes på markedsvilkår, og uanset om der stilles betryggende sikkerhed. Se fx SKM SR (sælgerpantebrev) Indirekte lån er omfattet af beskatningen:. Selskabet overtager en fordring på aktionæren Selskabet køber et pantebrev udstedt af aktionæren Selskabet udlåner til nærtstående personer (ægtefælle børn m.fl.) Side maj 2014

21 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Kontering: Lån Bank Løn Skattefrit tilskud Hvis de andre aktionærer forlanger lånet indfriet Side maj 2014

22 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.2 Hvilke lån er alligevel ikke omfattet af beskatningen efter de nye regler?: 1. lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition fx samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår. (Se SKM SR) 2. lån fra pengeinstitutter fx en aktionær med en bestemmende aktiepost 3. lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsskattelovens 206, stk. 2 Side maj 2014

23 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.3 Reglen om lovlig selvfinansiering i Selskabslovens 206: 206. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab, jf. dog stk. 2 og 213 og 214. Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 3 og om generalforsamlingens godkendelse, krav til beslutningens forsvarlighed, det centrale ledelsesorgans redegørelse og sædvanlige markedsvilkår er opfyldt, kan et kapitalselskab dog direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab. Stk. 3. Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan skal sikre sig, at der foretages en kreditvurdering af den kreds, der modtager selskabets økonomiske bistand, jf. stk. 2. Side maj 2014

24 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.4 Hvem beskattes ikke efter de nye regler? Lån til juridiske personer er umiddelbart ikke omfattet. Lån til en juridisk person er omfattet, hvis lånet jeg ordene indirekte - er gået til en fysisk person. Rammer indskydelse af et/flere selskaber mellem aktionæren og det långivende selskab. Ved tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter nærværende regler, beskattes selskabet ikke. Side maj 2014

25 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.5 Hvornår og hvordan beskattes et skattepligtigt aktionærlån? Lånet behandles ifølge den nye 16 E efter skattelovgivningens almindelige regler Aktionærlånet beskattes allerede på udbetalingstidspunktet Udbetalingen sker direkte til en aktionær omfattet af LL. 2: Hvis aktionæren ikke er ansat i selskabet, sker beskatningen som maskeret udlodning. Hvis aktionæren er ansat i selskabet, sker beskatningen som maskeret udlodning eller som Løn (forudsat aflønningen er rimelig) Kan også have betydning, hvis aktionæren er begrænset skattepligtig til DK Side maj 2014

26 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.6 Hvis udbetalingen ikke sker til aktionæren, men til en nærtstående person : Udbetalingen har passeret aktionæren, som beskattes af udlodningen/lønnen Ingen yderligere skat hos en ægtefælle, hvis udbetalingen reelt er sket til en ægtefælle Mulig yderligere skat hos andre låntagere end en ægtefælle. (Men næppe hjemmel til beskatning efter LL. 16 E??) Side maj 2014

27 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.7 Hvordan behandles det långivende selskab skattemæssigt efter de nye regler? Der er fradrag for løn, men ikke for udbytte. Der skal indeholdes A-skat/udbytteskat, og der er indberetningspligt til SKAT Problem: Hvis der ikke er indeholdt kildeskat hvordan indeholdes der så efterfølgende kildeskat? Er denne kildeskat i sig selv et ulovligt aktionærlån? Side maj 2014

28 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 5.8 Lånets øvrige skatteretlige relevans efter de nye regler: Der foreligger hverken hos långiver eller låntager et lån i skatteretlig forstand Eventuelle renter af lånet er ikke fradragsberettigede hos låntager Eventuelle renter af lånet betragtes som et skattepligtigt tilskud til selskabet Hvis låntager efter civilretlige regler betaler lånet tilbage, sker der ingen genoptagelse af beskatningen hos låntager. Og selskabet beskattes ikke af et tilskud jf. 16 E, stk. 2 Eventuelt mulighed for genoptagelse jf. Skatteforvaltningslovens 29 Kan mindre fejl rettes uformelt? Side maj 2014

29 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Hidtidige regler i LL. 2, stk. 5 (kontrollerede transaktioner, sekundære justeringer) finder ikke anvendelse. Altså ingen adgang til betalingskorrektion. Reglerne i kursgevinstloven finder ikke anvendelse. Reglerne i Aktieavancebeskatningsloven 39 A om lån til personer med en henstandssaldo opgjort ved fraflytning finder ikke anvendelse Side maj 2014

30 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 6. Nye regler i Ligningslovens, 2, stk. 5 om sekundære justeringer : Betalingsforpligtelsen for at undgå sekundære justeringer skal i sig selv ske på markedsvilkår Der skal foreligge en aftale om afvikling af betalingsforpligtelsen det er ikke nok med en bogføring på mellemregningskontoen! Hvis betalingsforpligtelsen tillige anses som et lån omfattet af LL. 16 E så skal aktionærlånet beskattes jf. eksempler på næste 2 plancher. Der skal dog ikke ske beskatning 2 gange (udlodning og lån) Side maj 2014

31 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Eksempel 1: Hovedaktionær køber ejendom af selskabet for 4 mio.. kr. SKAT mener at prisen er 4,3 mio.. kr. Hovedaktionæren udbyttebeskattes af 0,3 mio.. kr... Hovedaktionæren påtager sig en betalingsforpligtelse på 0,3 mio.. kr. De 0,3 mio.. kr. ligger inden for den normale usikkerhed omkring et skøn. De 0,3 mio. kr. anses derfor ikke for et lån, der skal beskattes efter LL. 16 E. Forudsætter overholdelse af et markedsvilkår om, at selskaber får pant i ejendommen. (Sammenhold med SR) Konklusion: Udbyttebeskatningen af de 0,3 mio.. kr. ophæves hos aktionæren Side maj 2014

32 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Eksempel 2: Hovedaktionær køber ejendom af selskabet for 3 mio.. kr. SKAT mener at prisen er 4,3 mio.. kr. Hovedaktionæren udbyttebeskattes af 1,3 mio.. kr.... Hovedaktionæren påtager sig en betalingsforpligtelse på 1,3 mio.. kr. De 1,3 mio.. kr. ligger uden for den normale usikkerhed omkring et skøn. De 1,3 mio. kr. anses derfor helt eller delvist for et lån, der skal beskattes efter LL. 16 E. Konklusion: Udbyttebeskatningen af de 1,3 mio.. kr. ophæves ikke for den del af lånet, der skal beskattes efter LL. 16 E Side maj 2014

33 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A 7. Ændringer i kursgevinstloven om gevinst på gæld for fysiske personer: Hidtil i Kgl. 21: Skattepligt, hvis gælden ved eftergivelse eller forældelse m.v. nedskrives til en lavere værdi end fordringens værdi for kreditor Fremover i Kgl. 21, nyt stk. 2 (gæld påtaget fra og med 14/8 2012): En debitor, som er aktionær i det långivende selskab, er altid skattepligtig af gevinst på gæld, som eftergives eller forældes m.v. Er gælden allerede beskattes ved udbetalingen efter LL. 16 E så beskattes aktionæren ikke igen af gevinst på gæld efter Kgl. 21, nyt stk. 2 Side maj 2014

34 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Tfs : 4 mulige konsekvenser af ulovlige aktionærlån 1. Indkomstskat af beløbet (løn eller udbytte) 2. Bøde til selskabet for manglende indeholdelse og indberetning 3. Bøde til modtager af økonomisk fordel, hvis beløbet beskattes som A- indkomst 4. Bøde efter selskabslovgivningen og rentekrav uden fradragsret for debitor, men til beskatning i selskabet Side maj 2014

35 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Interne overvejelser i SKAT: Nødvendigt med et fast holdning i starten eller risiko for, at der reelt ikke sker ændringer i forhold til tidligere. Fejl er stadig fejl dvs.. at de kan rettes uden skattemæssige konsekvenser. Anden lovgivning fx selskabsret er i den sammenhæng uden betydning. Skattestrafferetten bør som udgangspunkt rette sig herefter Praksis omkring handel med fast ejendom bør muligvis justeres. Se TfS om selskabs salg af fast ejendom til hovedaktionæren. Side maj 2014

36 Lov. nr. 926 af 18/ om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven lf. 199 A Problem, når der ikke udføres revision dvs. review eller assistance: Revisor må ikke skrive noget om ulovlige aktionærlån i regnskabet Revisor udfylder ikke den personlige selvangivelse Hovedaktionæren ved derfor ikke altid, at der foreligger et ulovligt aktionærlån Praksis formes via Juridisk vejledning. Side maj 2014

37 Afgørelser fra SKM Anpartshaverlån administrationsselskabs lån til kommanditselskaber 15 Anpartshaverlån selskabs lån til kommanditselskab 16 Anpartshaverlån selskabs lån til virksomhedsskatteordningen 17 Aktionærlån hævning af større udbytte end vedtaget 279 Anpartshaverlån - lån fra selskab til selskab 294 Anpartshaverlån investerings og udlånsvirksomhed Side maj 2014

38 2013 efterårets love og lovforslag Anders Lützhøft

39 Vedtagne love Lov nr af 3/ om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØSlande, skattefri sammenlægning af vandforsyning og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v. lf. 4 Side maj 2014

40 Vedtagne love Lov nr af 18/ om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven. - lf. 48 (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.) Lov nr af 18/ om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragslovenlf. 60 (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikkefradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.) Side maj 2014

41 Vedtagne love Lov nr af 20/ om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. Lf. 95 (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.) Lov nr af 26/ om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. lf. 67 (Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.) Lov nr af 26/ om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. - Lf. 80 (Vurderingerne i og tinglysningsafgift af handelsprisen) Side maj 2014

42 Vedtagne love Lov nr af 26/ om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. lf. 79 (Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.) Side maj 2014

43 Vedtagne love Lov nr af 26/ om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. lf. 47 (Gennemførelse af EU-direktiv nr /43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr /2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.). Side maj 2014

44 Lov nr af 3/ Lov nr af 3/ om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love lf. nr. 4 (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØSlande, skattefri sammenlægning af vandforsyning og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v. 1. Det foreslås, at selskaber i EØS-lande, der ikke samtidig er medlemmer af EU, får samme adgang til at deltage i skattefri fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver som selskaber i EU-lande. 2. Det foreslås i den forbindelse også, at der indføres adgang til skattefri virksomhedsomdannelse til selskaber i sådanne EØS-lande. Side maj 2014

45 Lov nr af 3/ Det foreslås dernæst, at der indføres adgang til at foretage skattefri sammenlægninger af skattepligtige og skattefri vandforsyninger. Endvidere foreslås en række præciseringer af bestemmelsen om skattepligt for vand- og spildevandsforsyningsselskaber, der ikke er organiseret som aktieeller anpartsselskaber. 4. Det foreslås endvidere at give Energinet.dk mulighed for skattefrit at tilføre aktiver ved overdragelse af virksomhed til et datterselskab, der er omfattet af fuld selskabsskattepligt til Danmark. 5. Herudover foreslås der andre mindre justeringer af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. Side maj 2014

46 Lov nr af 3/ Endelig foreslås der en ændring af ejendomsværdiskatteloven, så nedslagsreglerne for folkepensionister også kommer til at gælde for personer med bopæl uden for Danmark. (Gælder fra og med indkomståret 2013) Efter de gældende regler har kun personer, som har nået folkepensionsalderen, og som er hjemmehørende i Danmark, mulighed for at få nedslag i ejendomsværdiskatten. Det foreslås, at nedslaget skal kunne gives til alle, som har nået folkepensionsalderen, eller hvis samlevende ægtefælle har nået folkepensionsalderen, uanset om de pågældende er hjemmehørende her i landet eller ej. Reglerne om beregningen af nedslagets størrelse foreslås ikke ændret. Side maj 2014

47 Lov nr af 3/ Adgangen til nedslag foreslås ikke kun udvidet til personer bosat i et andet EU/EØS-land, men generelt til personer bosat i udlandet, når disse betaler ejendomsværdiskat af fast ejendom i Danmark. Nedslaget vil være betinget af, at personen meddeler de oplysninger om den årlige indkomst, som er nødvendige for at kunne beregne nedslaget. Beregningsgrundlaget vil ligesom for hjemmehørende personer skulle opgøres efter de danske skatteregler. Af kontrolmæssige grunde vil det desuden være en betingelse, at det er muligt for SKAT at verificere personens indkomstoplysninger m.v. via EU s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Ikrafttræden: 6. december 2013 med visse afvigelser Side maj 2014

48 Lov nr af 26/ Lov nr af 26/ om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. - Lf. 47 (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.). Ikrafttræden: Den 1. januar 2014 Side maj 2014

49 Lov nr af 26/ En ændring af reglerne om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, der har til formål at sikre, at virksomheder, der er fuldt eller begrænset skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse, uanset om bestikkelsen er foregået i en fremmed stat m.v., hvor bestikkelsen er lovlig. Ændringer af momsloven vedrørende en udvidet brug af ordningen for omvendt betalingspligt, som følge af gennemførelse af et EU-direktiv. Tilretning af supplerende bestemmelser i varemærkeforfalskningsloven til administration af en ny EU-forordning vedrørende regler for indgriben overfor varemærkeforfalskede og piratkopierede varer. En ændring af reglerne vedrørende subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende selskaber og foreninger, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, således at det kun er de såkaldte selskaber med begrænset ansvar (SMBA er), der fremover omfattes af den fulde skattepligt efter selskabsskatteloven. Side maj 2014

50 Lov nr af 26/ En præcisering af tinglysningsafgiftsloven. Ændringer af tobaksafgiftsloven, herunder en værnsregel mod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer i perioden inden tobaksafgiften stiger den 1. januar Betænkningen: Ministeren får bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsninger for indførelse af afgiftsfri tobaksvarer efter nærmere EU-regler. Skal forhindre at danskere køber store mængder afgiftsfrie tobaksvarer i EU-lande, der har væsentligt lavere afgiftssatser end Danmark. Nogle konsekvensændringer som følge af ophævelsen af lov om afgift af mineralvand m.v. Teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler. Side maj 2014

51 Lov nr af 18/ Lov nr af 18/ om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven. lf. 48 (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.) 1. Vedrørende fordringer, som opkræves af kommunalt ejede forsyningsvirksomheder: lønindeholdelse forudsætter, at skyldners personnummer foreligger oplyst. I dag har de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder ingen adgang til skyldners personnummer. Med lovforslaget skabes denne adgang. Side maj 2014

52 Lov nr af 18/ Vedrørende indregnet restskat i kommende forskudsskat: Efter kildeskattelovens 61, stk. 3, indregnes restskat i forskudsskatten for indkomståret efter året for udskrivningen af årsopgørelsen. Indregningen er beløbsmæssigt begrænset til kr., men for personer med en lav indkomst vil indregningen reducere et i forvejen lavt rådighedsbeløb. For at kunne hjælpe disse personer er der behov for at kunne yde henstand med den indregnede restskat, så denne kan betales på et senere tidspunkt. Side maj 2014

53 Lov nr af 18/ Lov nr af 18/ om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. Lf. 60 (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikkefradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.) Ikrafttræden: Den 1. januar 2014 Side maj 2014

54 Lov nr af 18/ Pensionsinstitutterne får mulighed for i indtil fem år at få forrentet den uudnyttede negative skat, der skyldes omtegning af gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter og andre produkter, der stort set svarer til markedsrenteprodukter. Formålet er at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at foretage en sådan omtegning. 2. Der indføres en ordning, der giver en pensionsopsparer mulighed for i forbindelse med indbetalingen til en pensionsordning at få en afgørelse af SKAT om, at indbetalingerne, herunder til udenlandske pensionsinstitutter, ikke har været fradragsberettigede m.v. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Side maj 2014

55 Lov nr af 18/ Det foreslås endelig at indføre regler, der eksplicit giver mulighed for, at indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der ikke har været fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, enten kan udbetales til pensionsopspareren eller overføres til en fradragsberettiget pensionsordning allerede i det år, hvor indbetalingen er sket. Side maj 2014

RSM plus P/S statsautoriserede revisorer. Folketingets åbning korte bemærkninger til skatte- og afgiftsområdet

RSM plus P/S statsautoriserede revisorer. Folketingets åbning korte bemærkninger til skatte- og afgiftsområdet RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I)

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 2 Offentligt SKATTEMINISTEREN Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I)

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven (Engangsregistrering af selskabers

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14. Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14. Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Positive konsekvenser/ mindreudgifter (Hvis ja, angiv omfang)

Positive konsekvenser/ mindreudgifter (Hvis ja, angiv omfang) Vurdering af konsekvenser af lovforslag Positive konsekvenser/ mindreudgifter (Hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/ merudgifter (Hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-411-0044 Den 1. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere