Evaluering af snitflader på erhvervsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af snitflader på erhvervsområdet"

Transkript

1 Evaluering af snitflader på erhvervsområdet Opdrag: Med udgangspunkt i ordlyden i den politiske budgetaftale skal - snitfladerne mellem Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum evalueres med henblik på at understøtte en yderligere forstærket og koordineret erhvervsudvikling. Problemformulering: Den politiske aftale tolkes på den måde, at man ønsker hensigtsmæssighed som sikrer at opgaven lægges der, hvor den løses bedste muligt med henblik på en yderligere forstærket og koordineret erhvervsudvikling tydelighed i snitfladerne således at erhvervslivet, politikerne og andre kan forstå og anerkende snitfladerne. Afgrænsning: Thisted Kommune defineres i denne sammenhæng primært som afdelingen for Erhverv, sekundært Virksomhedsservice i Jobcentret samt eventuelt andre relevante områder. Der er i store træk tale om KAN-opgaver, som en kommune kan vælge til at løse selv, eller betale en ekstern juridisk part som Thy Erhvervsforum for at løse. Grundlæggende har Thy Erhvervsforum taget sig af virksomhedsrettede tiltag, især individuelle besøg og vejledning af enkeltvirksomheder og iværksættere om drift og udvikling. Hertil kommer kollektive netværk og projekter for virksomheder mm. Grundlæggende har Thisted Kommune, Erhverv, taget sig af erhvervsopgaver, som IKKE er virksomhedsrettede, men snarere rettet mod erhvervslivets organisationer, uddannelsesinstitutioner, det politiske niveau samt tværgående opgaver ind i den kommunale organisation, samarbejder med andre kommuner, BRN mm. Dog fungerer Erhverv som én indgang for virksomheder, der skal finde vej i den kommunale organisation eller henvises til vejledning hos Thy Erhvervsforum o.lign. Myndighedsopgaverne i Thisted Kommune indgår ikke i evalueringen. Dog vil Virksomhedsservice under Jobcentret blive berørt i evalueringen. Evalueringen omfatter ikke en analyse eller beskrivelse af opgaveporteføljen omkring den lovbundne erhvervsservice jfr. både den nuværende lovgivning og lovudkastet til den fremtidige kommunale erhvervsservice. En del af tænkningen bag den nye lov (som ikke er vedtaget endnu) er bl.a. at udrede snitfladerne mellem de enkelte aktører på erhvervsservice området altså alt andet end myndighedsområdet i forhold til erhvervslivet i kommunerne. Denne evaluering berører ikke snitfladerne mellem myndighed (som f.eks. teknik og miljø) og service i forholdet mellem TK og Thy EF. Målet vil dog være på disse områder at spille hinanden gode i forhold til erhvervslivet. Thy EF er ikke aktør på myndighedsområdet. Det ligger alene hos TK dog med den overliggende intention at spille hinanden gode i relation til bl.a. serviceguidelines for erhvervslivet. Metode: For at sikre en dybde i evalueringen, der matcher opgavernes mangfoldighed og kompleksitet, tages udgangspunkt i en indledende gennemgang af et antal primære opgavetemaer med fælles snitflade i det eksisterende samarbejde. Evalueringen vil efterprøve anbefalingerne for de enkelte opgavetemaer op imod problemformuleringens krav om hensigtsmæssighed og tydelighed. Evalueringen vil på denne baggrund endvidere fremkomme med anbefalinger til en fremtidig struktur, ansvarsfordeling og organisering, der bedst muligt kan løfte opdrags målsætning om at understøtte en yderligere forstærket og koordineret erhvervsudvikling Evalueringen vil endvidere gennem en bredere perspektivering afdække styrken af den anbefalede struktur i samspillet med de områder, der ikke direkte er omfattet af evalueringen, og om nødvendigt fremlægge anbefalinger til yderligere analyse eller beslutning. er der danner grundlag for evalueringen: Turisme indsats

2 1. Destinationsudvikling i tæt dialog med især Thy Turistforening, Vestkystpartnerskabet, nabokommuner og flere andre (Henrik Jensen) 2. Forretnings- og produktudvikling i tæt dialog med virksomheder (primært i projektet Kommercialisering...) (Henrik Olsen) Forretningsudvikling af turismeerhvervet og deltagelse i arbejdsgrupper i forhold til udvikling af turisme, eks. Cold Hawaii Rådet m.fl. (Per Kristensen) Der er ikke fælles koordineret indsats over for virksomheder: Hvem besøger hvem med hvilken agenda? Der er uklarheder i turismeerhvervet omkring de (virksomheds)indsatser som gøres, da de ikke føler indsatsen er koordineret. Forretnings- og produktudvikling i forhold til turismeerhvervet samles hos Thy Erhvervsforum, som er i tæt kontakt med virksomhederne. Projekt Kommercialisering flyttes til Thy Erhvervsforum. Destinationsudvikling samles hos Thisted Kommune (og Thy Turistforening). Thy Erhvervsforum inviteres med i destinationsprojekter som har et klart virksomheds- og forretningsorienteret sigte. Bosætningsindsats for at få fat i nye borgere + indpendlere 1.Generelle indsatser som Følg din natur, Thy 360, film, Nordjyske-kampagne, analysearbejde (Henrik Jensen) 2.Institutionsrettede aftaler med AAU, UCN, evt. AU-Herning (Christian Volmer) 3.Arbejdskraftrettede indsatser som tiltrækning læger, Klub Thy (Chr.), CV-rundsending, Partnerjob (Jobcenterkonsulenter) 4.Karrieremessetovholder (Christian Volmer) Virksomhedsrettede indsatser / info, som matcher private virksomheder med relevant arbejdskraft og studerende: Fra Bybo til Thybo: Matchmaking, administration af boliger mm. Karrieremesser som repræsentant for virksomheder Virksomhedsrettede møder og konferencer Medvirker ved CV-rundsending og Partnerjob UCN-projekter sammen med TK Erhverv Praksisnært og tempo ved henvendelser fra ledige/tilflyttere/partnere. Virksomhedsrettede indsatser omkring arbejdskraft ligger hos Jobcenter og Thy Erhvervsforum, herunder CV-rundsending og Partnerjob. Thy Erhvervsforum efterlyser en større rolle om især Partnerjob, hvor lokale virksomheder gerne vil bidrage i processen. Øvrige indsatser med AAU og UCN: TK Erhverv har tovholder- og koordineringsrollen, og inviterer Thy EF med i de erhvervsrettede indsatser, hvor begge organisationer (samt Jobcentret) deltager. Snitfladen / arbejdsdelingen er ikke tydeligt beskrevet. Partnere udefra kender den heller ikke. Indsatsen som både i personaleressourcer og projektøkonomi er forholdsvis omkostningstung, skal koordineres og ledes tydeligere. Der burde opstilles tydelige formål, mål og udarbejdes en aktivitetsplan for indsatsen. Der er et større potentiale for stærkere resultater ikke mindst ved en kraftigere involvering af erhvervslivet. Snitfladerne forbliver, men med følgende ændringer og præciseringer: Thy Erhvervsforum er projektleder på virksomhedsrettede projekter og indsatser. TK Erhverv er projektleder på aftaler og generelle projekter. Indsatser som begge parter deltager i, aftales projektlederrollen. Thy Erhvervsforum overtager Partnerjob fra Jobcentret. Tiltrække nye virksomheder Virksomheder henvender sig til Erhvervskontakten, bl.a. om køb af jord (Torben Pedersen) TK sender velkomstbreve til nye virksomheder (Torben Pedersen) Kommunen kontakter virksomheder eller følger op på henvendelser fra

3 virksomheder for at finde gode placeringer til dem og koble dem med myndigheder (Torben Pedersen, Peter Brandt) Kommunen laver forslag til strategi for tiltrækning af virksomheder Borgmesteren besøger potentielle eller nyetablerede virksomheder Meget stort netværk og kendskab til samarbejdspartnere, ledige lejemål, kompetencer, logistik og lokalområdet generelt. Der mangler en klar strategi og arbejdsdeling mellem Thisted Kommune og Thy EF (samt Hanstholm Havn). Kommunikation mellem TK og Thy EF skal optimeres. Det sker (for ofte) at nogen ved noget uden alle ved noget og dermed sker der enten en dobbelt indsats eller også står man pludselig og skal bruge assistance, som kunne være forberedt og leveret tidligere. Der skal gøres en mere proaktiv indsats, som skal ledes og koordineres langt stærkere. Der er et potentiale for at få flere virksomheder til Thisted kommune. Erhvervslivet kan spille en stærkere rolle i forhold til leads og i forhold til at gå i dialog med potentielle virksomheder. Thisted Kommune er projektleder. Thy EF inddrages i alle sager og bruger lokale virksomheders viden. Hanstholm Havn inddrages i alle Hanstholm-sager. Hanstholm Havn er projektleder på udlejning af egne arealer. Dialogmøder f.eks. Business Breakfast m.v. Indbyder til og koordinerer Business Breakfast hvert kvartal (Torben Pedersen). Bestemmer et program (Peter Malling Donslund) Kommunen holder også indkøbs- og udbudsmøder (Torben Pedersen). Medspiller: Deltager med indhold til Business Breakfast, markedsføring og proaktiv i at samle virksomheder til deltagelse. Holder herudover andre typer faglige info-møder med virksomheder (12 skridt mm.) Der kan laves en stærkere profil omkring bl.a. Business Breakfast, men også andre dialogmøder. Thy Erhvervsforum er ikke formel indbyder til Business Breakfast. Det er Thisted Kommune, der er afsender, selv om Thy EF normalt står for virksomhedsrettede opgaver. Møderne skal have en stærkere profil. Der skal være mulighed for: - inspiration og motivation gennem udvalgte emner og indlæg - gennem dialog påvirke erhvervspolitikken (finde fokusområder) Rollebytning: Thy EF som ny tovholder, og kommunen som medspiller. Praktikplads (erhvervsuddannelser) + DI/DA/BYG/EUC mv. Sekretariat for praktikpladssamarbejdet, som NJP er formand for (Peter Brandt Larsen) Projektleder for konkrete indsatser, eks. praktikcafé (Peter Brandt), i samarbejde med kommunale partnere, EUC, erhvervsorganisationer Står for virksomhedsrettede projekter: Hænderne Op (BRN) Workforce of the future (Marcod) Projekt Studiejob Koordinering og sikre såvel virksomheder som elever. Deltage i udarbejdelse af program. Det skal være tydeligt for virksomhederne, hvem der gør hvad hvornår. Thy Erhvervsforum er alene udførende, og ikke med i praktikpladssamarbejdet. En bestiller-udfører-model.

4 Thisted Kommune er fortsat sekretariat for praktikpladssamarbejdet. Praktikpladssamarbejdet komplementeres af den koordinerede unge-indsats. Thy EF inviteres ind i praktikpladssamarbejdet. DI, DA og BYG er fortsat kontakt til egne medlemmer. Thy EF er projektleder på alle virksomhedsrettede indsatser. Thisted Kommune er projektleder på alle ungerettede indsatser. INNOVATHY/Incubator miljø Koordinator for INNOVATHY (Peter Brandt Larsen) Leverandør af panel til INNOVATHY (Peter Brandt) Iværksætterindsats generelt (Per Kristensen og Tommy Siim) Der mangler klarhed over formål og mål i INNOVATHY. Der burde være langt flere pitchrunder hvis vi gjorde fælles sag om opgaven. Det vil passe rigtig fint ind i det ny THY&CO hus, at indsatsen blev koordineret og ledet enstrenget og dermed kunne være et godt islæt i incubator miljøet i det nye hus. Der er iværksættere som er løbet ind i en mur hvor INNOVATHY kunne være en oplagt mulighed. Hvis vi ikke gør noget vil vi have 2 tiltag incubator/accelerator forløb i THY&CO huset og INNOVATHY En samlet koordineret indsats og ledelse ville åbne flere muligheder hos iværksættere og dermed skabelse af arbejdspladser. Ny snitflade: INNOVATHY flytter 100 % over til Thy Erhvervsforum. Bæredygtighed/cirkulær økonomi/grøn erhvervsomstilling Energi- og ressourcepolitikken har fokus på grøn erhvervsomstilling (Peter Brandt Larsen) Energiscreeninger (Peter Brandt) Plastikprojekter m.fl. transportsektoren (Peter Brandt) NBE-screening af SMV-virksomheder finde virksomheder, holde formøde og deltage i gennemførelsen. (Maya og Kirstine fra Teknisk). Deltage i energiscreeningerne sammen med AAU, NBE (2-3 personer), Thisted Kommune (2 personer) og ENIIG. Pege på potentielle virksomheder til at deltage i programmet. Hvis en virksomhed eller flere henvender sig, kan vi vejlede og facilitere dette. Vi stræber efter at skabe bæredygtige processer og adfærd i Thy&Co Huset, som bidrager til kommunens Grøn klima kommune og kan være en case og god historie i formidlingen af Grøn kommune! Vi skal være bedre til at forklare og give mening til virksomhederne i forhold til deltagelse af både erhvervsfremme og myndighed. Det er en fælles opgave og vi er på vej. Der dukker ind i mellem projekter op, som ingen af parterne vidste den anden part arbejdede med. Det er et område, som har stor bevågenhed både nationalt og internationalt også i forhold til FNs 17 klimamål. Ny snitflade: Grøn erhvervsomstilling flyttes til Thy Erhvervsforum. Kan give et stærkere koordineret fokus på FNs klimamål og dels, at vi for koordi-

5 neret de ressourcer vi anvender (indenfor erhvervsservice). Der kan opnås mere ved at få involveret flere virksomheder generelt i emnet. Møder med andre erhvervsfremme operatører (Væksthuset, BRN, Norddanmarks EU Kontor, Marcod, NBE) Ingen dialog med Væksthuset Deltager kraftigt i BRN (Peter Malling Donslund) Inviteres af EU-kontoret til arrangementer mm. Koordinering med Marcod efterhånden overgået til Havnen (Peter Donslund) Ikke tæt på NBE. Tæt dialog med Væksthuset Ingen dialog med BRN Inviteres af EU-kontoret til arrangementer mm. Lidt kontakt med Marcod Tæt på NBE Aktørerne holder møder uden fælles deltagelse af TK og Thy EF. Det betyder at den indsats disse Regionale spillere gør i Thy ikke er en koordineret og målrettet indsats i forhold til den fælles erhvervspolitik. Der bør afvikles fællesmøder med deltagelse af både Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, hvor indsats og mål koordineres. Hanstholms erhvervsudvikling Task Force med i styregruppen og arbejdsgruppen (Morten Winther). Fish Lab / Maritimt Netværk (Morten Winther) Thisted Lufthavn (Morten Winther) Hanstholm Rådhus (Torben Pedersen) Lokalsamfundet i Hanstholm (Henrik Jensen / Torben Pedersen) Task Force med i styregruppen og arbejdsgruppen (Tommy Siim). Fish Lab og Maritimt Netværk (Tommy Siim) Thisted Lufthavn (Tommy Siim) Hanstholm Rådhus med i styregruppe (Kim Bak) Lokalsamfundet i Hanstholm (Kim Bak) Der er ringe fremdrift i de opgaver, som er delt mellem organisationerne uden en klar snitfladedeling, især Fish Lab og Task Force. Der er dobbeltbemanding på flere af opgaverne. Task Force bliver styret fra Thy Erhvervsforum, når der ansættes en koordinator fra Fish Lab kræver tæt koordinering med fiskeindustrien og bør have et klart mandat til at ligge hos Thy Erhvervsforum alene. Thisted Lufthavn ejes af kommunen, men kræver virksomhedsinteresse for at blive udvidet. Virksomhedsdelen styres af Thisted Kommune, der inddrager Thy Erhvervsforum. Hanstholm Rådhus fortsætter i regi af kommunen der ejer bygningen.

6 Øvrige iagttagelser og forslag fra den indledende analyse, der skal medtages i evalueringen: - Mange gode intentioner og tiltag fra såvel TK som Thy EF. Nogle af initiativerne har snitflader og såfremt de ikke ledes og koordineres ensrettet er der eksempler på manglende effektivitet og opnåelse af resultater. - Erhvervslivet oplever flere aktører på samme område/projekt/emne. Det fremmer ikke forståelsen for erhvervsfremmeindsats, erhvervsudviklingstiltag etc. Aktørerne skal koordinere -inden erhvervslivet involveres. - Der kan skabes stærkere resultater med samme indsats ved en enstrenget tilgang til ledelse og koordinering. - I forhold til yderligere perspektivering o Der bør i forbindelse med ovenstående udarbejdes en guideline til erhvervslivet omkring én indgang til kommunen/erhvervsservice. o Et af de punkter, som giver bøvl for erhvervslivet er netop hvem gør hvad og hvor skal jeg rette henvendelse. Udformningen af en guideline, der præciserer f.eks. at alt vedr. Teknik og Miljø og jobcenter ligger i kommunen men henvisning til kontaktpersoner. o I forhold til erhvervsservice og erhvervsudvikling bør det tydeliggøres hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for opgaven og hvordan en indgang til erhvervsservice er organiseret for erhvervslivet i Thisted Kommune. o Endelig bør erhvervsservice og erhvervsudvikling også beskrives i snitfladerne til andre aktører som f.eks. det nye Erhvervshus og aktører som er på området gennem f.eks. BRN m.fl. UDARBEJDET OKTOBER 2018 AF - THISTED KOMMUNE, ERHVERV - THY ERHVERVSFORUM

Erhvervshandlingsplan 2018

Erhvervshandlingsplan 2018 Erhverv 19. marts 2018 SagsID.: 24.10.00-P22-1-17 Medarbejder: pmd Erhvervshandlingsplan 2018 Erhvervshandlingsplanen for 2018 følger indsatsområderne i den gældende erhvervspolitik, dog ikke energi- og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

NYE SPILLEREGLER. Større og bredere efterspørgsel på inddragelse af Thy Erhvervsforum i aktiviteter med erhvervsrettede formål

NYE SPILLEREGLER. Større og bredere efterspørgsel på inddragelse af Thy Erhvervsforum i aktiviteter med erhvervsrettede formål NYE SPILLEREGLER Større og bredere efterspørgsel på inddragelse af Thy Erhvervsforum i aktiviteter med erhvervsrettede formål SPILLEPLADEN Medlemsservice Vi elsker Thy Cold Corner Iværksætter Turisme Inkubator

Læs mere

Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019

Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019 Organisering Fundamentet for BRN s samarbejdsmodel er en netværksorganisation, der består af en fast kerne af aktører samt en ad-hoc baseret organisering og involvering fra sag til sag, hvor vi sammensætter

Læs mere

Der sker en uddybning af indsejling samt i nyt havnebassin, som betyder at større skibe kan anløbe både med fisk og med gods.

Der sker en uddybning af indsejling samt i nyt havnebassin, som betyder at større skibe kan anløbe både med fisk og med gods. Task Force: Organisering og markedsføring af Hanstholm som den førende konsumfiskerihavn i EU Projektstart: 1. maj 2018 Projektafslutning: 30. april 2021 Projektbeskrivelse/baggrund Der er igangsat udvidelse

Læs mere

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Den13.1. 2012, kl. 9 11 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven.

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. PARTNERSKABSAFTALE Mellem Faxe Kommune Adr Adr Og Business Faxe Industrivej 2 4683 Rønnede Om Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. 1 PRÆAMBEL 3 1 FORMÅL 3

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitisk dagsorden

Erhvervspolitisk dagsorden Erhvervspolitisk dagsorden Ny rolle i lokal Erhvervsservice Regionale Erhvervshuse Varetager specialiseret vejledning til ALLE typer iværksættere og virksomheder. Undgå overlap. Sikre tæt samarbejde med

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 4: FremKom

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Generalforsamling 2019

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Generalforsamling 2019 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Generalforsamling 2019 VELKOMMEN 2019 Program for dagen. 16.30 Velkomst 16.40 Oplæg ved Krone Vinduer 16.55 Cirkulær økonomi i Plastic Change v/henrik

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro.

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro. Punkt 6. Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 Aalborg bygger bro. 2018-088099 Magistraten fremsender til s drøftelse, høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 - "Aalborg bygger bro". kl. 08.30

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv Erhverv 1 Udgangspunkt for handlingsplanen Byrådet har i 2018 vedtaget Vision 2030 for Rebild Kommune. Visionen fremhæver følgende mål for den lokale erhvervsudvikling frem mod 2030. Vi har fortsat Nordjyllands

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Innovationsfonden, Region Midtjylland og. Væksthus Midtjylland

Innovationsfonden, Region Midtjylland og. Væksthus Midtjylland STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Innovationsfonden, Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland Innovationsfonden Østergade 26a 1100 København K CVR: 29035695 Region Midtjylland Skottenborg 24 8800 Viborg

Læs mere

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro'

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro' Punkt 3. Godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - 'Aalborg bygger bro' 2018-085541 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Erhvervsstrategi 2019-2022. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen

Læs mere

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje blev vedtaget af Byrådet den 30. januar

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Landsbyerhvervsklynger

Landsbyerhvervsklynger Landsbyerhvervsklynger Udvikling, samarbejde og vækst Erhvervsudvikling og fastholdelse af virksomheder i Holstebro Kommunes landdistrikter Projektets vision At udvikle og fastholde virksomheder og arbejdspladser

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne.

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne. STRATEGI 2019-2020 Indholdsfortegnelse Vision og mission. side 3 Strategi, hovedlinjer..... side 4 Nyt erhvervsfremmesystem, ny strategi. side 5 Forretningsudvikling, indsatsområder.....side 6, 7 Figur

Læs mere

ERHVERVSPOLITIKS RAMME

ERHVERVSPOLITIKS RAMME ERHVERVSPOLITIKS RAMME Oplæg til erhvervspolitik for Inden finanskrisen oplevede erhvervslivet i en positiv udvikling med vækst, stigende produktivitet og meget lav ledighed. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi Erhvervsstrategi 2019-2022 Vision Lyngby-Taarbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv. Iværksættere og smv er går hånd i hånd med et af Danmarks mest innovative videns miljøer - og et af de aller bedste handelsmiljøer.

Læs mere

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME MEA KURSUS 19. SEPTEMBER 2017 ERHVERVSFREMMESYSTEMET - HVEM, HVAD, HVOR KOMMUNAL ERHVERVSFREMME Eva Glæsner, Chefkonsulent i KLs sekretariat for KKR Midtjylland KKR MIDTJYLLAND MEA KURSUS 19. SEPTEMBER

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Generalforsamling 2018

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Generalforsamling 2018 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Generalforsamling 2018 VELKOMMEN 2018 Program for dagen. 16.30 Velkomst 16.40 Bæredygtighed i AKKC ved direktør Nicolaj Holm 17.00 Gæstetaler: Mogens

Læs mere

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Kort introduktion til offentlige aktører, der arbejder med erhvervsfremme i Nordjylland, 27. juni 2018 v./susanne M. Nielsen, Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24 November 2018 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning

Læs mere

NBE tilbyder hjælp som et erhvervstiltag, som fremmer bæredygtige løsninger, der giver øgede konkurrencefordele

NBE tilbyder hjælp som et erhvervstiltag, som fremmer bæredygtige løsninger, der giver øgede konkurrencefordele Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Hvem kan være katalysator? Som miljømyndighed oplever kommunerne, at virksomheder har svært ved at finde tid og viden til at drive en omstillingsproces

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Årsrapport for ErhvervSkanderborg 2017

Årsrapport for ErhvervSkanderborg 2017 Årsrapport for ErhvervSkanderborg 2017 Formål Resultatkontrakten udgør rammen for samarbejdet mellem Skanderborg Kommune og ErhvervSkanderborg. ErhvervSkanderborg skal, i samarbejde med Skanderborg Kommune,

Læs mere

ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE. politik & borger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE

ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE. politik & borger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE ERHVERVSPOLITISK 2019 HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE HANDLEPLAN MED ERHVERVSPOLTISKE INITIATIVER FOR 2019-2023 politik & borger INDLEDNING Den erhvervspolitiske handleplan

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Vi forstår os selv som en integreret del af én af Europas

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 27. februar 2015 Rådhus Allé Frederikshavn

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 27. februar 2015 Rådhus Allé Frederikshavn Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 27. februar 2015 Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Michael Christensen Mariagerfjord

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 14. marts 2018 Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 2018-2021 Med HORSENS ALLIANCEN blev der i 2013 skabt en helt ny samarbejdsplatform i Horsens kommune en platform, hvor erhvervslivet, de faglige organisationer

Læs mere

Bæredygtig erhvervsservice

Bæredygtig erhvervsservice Bæredygtig erhvervsservice - inden for byggeri, miljø og brand/beredskab mellem Aalborg Kommune og erhvervsorganisationer i Aalborg Kommune 0 Én indgang bæredygtig erhvervsservice Der er mellem Aalborg

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

Sekretariatets indstilling Det indstilles, at Vækstforum bevilger 3,8 mio. kr. til projektet, finansieret af de regionale udviklingsmidler.

Sekretariatets indstilling Det indstilles, at Vækstforum bevilger 3,8 mio. kr. til projektet, finansieret af de regionale udviklingsmidler. 1. Støtteordninger RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-146314 Væksthus Nordjylland Kompetenceudvikling Strategi og marked Historik Vækstforum reserverede på sit møde

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem VEJEN HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM

Partnerskabsaftale mellem VEJEN HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM Partnerskabsaftale mellem VEJEN HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Oversigt over, og behovsafdækning af, praktikpladssøgende

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

Erhvervsfremmestrategi Revideret udgave juni 2017

Erhvervsfremmestrategi Revideret udgave juni 2017 Erhvervsfremmestrategi 2014-2018 Revideret udgave juni 2017 Indledning I foråret 2013 udpegede byrådet Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) som tovholdere på udarbejdelsen af en ny erhvervsfremmestrategi.

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Erhvervskontaktens årsrapport 2015

Erhvervskontaktens årsrapport 2015 Erhvervskontaktens årsrapport 2015 Indhold 1. Erhvervskontakten... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Organisering... 3 2. Aktiviteter... 4 2.1 Henvendelser fra virksomheder... 4 2.2 Virksomhedsbesøg... 5 2.3 Detailhandel...

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Specialiseret vejledning til alle nordjyske virksomheder Virksomheder modtager

Læs mere

BORNHOLMS VÆKSTFORUM, NOVEMBER 2015, ALLAN WESTH, ARBEJDSMARKEDSCHEF JANNE WESTERDAHL, FAGLIG KOORDINATOR, UDDANNELSE OG ERHVERVSUDVIKLING

BORNHOLMS VÆKSTFORUM, NOVEMBER 2015, ALLAN WESTH, ARBEJDSMARKEDSCHEF JANNE WESTERDAHL, FAGLIG KOORDINATOR, UDDANNELSE OG ERHVERVSUDVIKLING Er vi på rette vej BORNHOLMS VÆKSTFORUM, NOVEMBER 2015, ALLAN WESTH, ARBEJDSMARKEDSCHEF JANNE WESTERDAHL, FAGLIG KOORDINATOR, UDDANNELSE OG ERHVERVSUDVIKLING Hvad har vi lært og hvordan bruger vi den læring?

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Teknik & Miljø 2017 Viborg Kommunes internationale arbejde

Teknik & Miljø 2017 Viborg Kommunes internationale arbejde Teknik & Miljø 2017 Viborg Kommunes internationale arbejde v/international Projektleder, Henrik Holmskov, Viborg Kommune Baggrund: Viborg en aktiv international kommune siden 1990 erne Væsentligste elementer:

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1 Visionen Vision Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig UDFOR- DRINGERNE Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet Kvaliteten er ikke tilstrækkelig høj For mange midler går til administration Virksomhederne ved ofte ikke, hvor de skal henvende sig For mange

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Briefing VækstHimmerland

Briefing VækstHimmerland Briefing VækstHimmerland Den 1. marts 2017 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark - grøn omstilling som en nordjysk vækstmotor Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark NBE s FORMÅL

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

BRN Internationalt samarbejde

BRN Internationalt samarbejde BRN Internationalt samarbejde Fundraisinguddannelse for ansatte i nordjyske kommuner og RN Et initiativ til styrkelse af kompetenceniveauet og udvikling af et nordjysk fundraisernetværk Tovholdergruppe

Læs mere