Markedsplads for højtuddannede. Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse og eksisterende initiativer. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsplads for højtuddannede. Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse og eksisterende initiativer. Indhold"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg Viborg Tel Markedsplads for højtuddannede Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse og eksisterende initiativer Dato Indhold Højtuddannedes beskæftigelse... 2 ErhvervsPhD-initiativet... 6 Videnpilotinitiativet... 9 InnovationDanmark Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan for mere innovation og effektiv videnspredning Akademikerkampagnen Erhvervskontakten/aktiviteter ved Aarhus Universitet Ina Drejer Tel Side 1

2 Nærværende notat giver et kort overblik over hvor højtuddannede er beskæftiget i Danmark, og introducerer de initiativer, der allerede er sat i værk for at øge andelen af højtuddannede i danske virksomheder. Desuden præsenteres de planer i Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan, InnovationDanmark , der har relevans for området. Højtuddannedes beskæftigelse Nedenstående figur viser en oversigt andelen af højtuddannede kandidater, der ansættes i henholdsvis små private virksomheder, store private virksomheder og den offentlige sektor eller organisationer i deres første job. Det er primært arkitekter, der ansættes i private virksomheder med under 50 ansatte: her starter knapt 60% deres erhvervsmæssige karriere i en mindre virksomhed. Den laveste andel af højtuddannede, der starter i mindre virksomheder, findes for biologer, men samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige kandidater samt civilingeniører hører også til i den lave ende. Mens biologerne og de samfunds- og naturvidenskabelige kandidater (sammen med humanisterne) primært finder beskæftigelse i den offentlige sektor eller organisationer, finder mange af civilingeniørerne deres første job i en større privat virksomhed med mere end 200 ansatte. Blandt ingeniørerne har nyuddannede med den 3½-årige diplomingeniøruddannelse en større tilbøjelighed til at starte i en lille virksomhed end kandidater med den 5-årige civilingeniøruddannelse. Højtuddannedes første ansættelse fordelt på udvalgte typer af ansættelsessteder 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Humaniora Naturvidenskab Biologi Samfundsvidenskab Erhvervsøkonom Civilingeniør Diplomingeniør Arkitekt Journalist Private virksomheder med under 50 ansatte Private virksomheder med over 200 ansatte Offentlig sektor eller organisation m.v. Kilde: Akademikernes Centralorganisation (2007): Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse 1 1 Data er baseret på et survey gennemført blandt ca højtuddannede fra årgang 1997 og Populationen tager udgangspunkt i dimmitend-medlemmer fra følgende A-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, Ingeniørernes A-kasse og C3 a-kasse. Side 2

3 De højtuddannedes fordeling på brancher (årgang1997 og 2002) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kilde: Akademikernes Centralorganisation (2007): Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse 5% 0% Humaniora Naturvidenskab Biologi Samfundsvid. Erhvervsøkonom Civilingeniør Diplomingeniør Undervisning 41% 32% 40% 10% 13% Databehandling 14% 10% 12% 7% Sundhedsvæsen 8% 6% 18% 19% Industri 7% 8% 7% 14% 25% 39% Ingeniørvirksomhed/bygge og anlæg 12% 24% Forskning og udvikling 7% 9% 5% Finansiering og forsikring/advokatvirks./revisions- og bogføringsvirks. 13% 19% Handel/Forlystelser, kultur og sport/øvrig forretningsservice 18% 5% 15% 9% 13% Offentlig administration/organisationer/foreninger 12% 7% 9% 36% 9% 6% Øvrige brancher (med under 5% af den pågældende gruppe) 16% 21% 18% 21% 34% 18% 18% Side 3

4 Figuren over de højtuddannedes fordeling på brancher viser, at kandidater inden for humaniora, naturvidenskab og biologi i vid udstrækning finder beskæftigelse inden for undervisningssektoren, mens samfundsvidenskabelige kandidater i stor udstrækning finder deres første job inden for offentlig administration eller sundhedsvæsenet. Industrien er stærkest repræsenteret blandt ingeniører, primært diplomingeniører, hvor 39% af de nyuddannede finder beskæftigelse i industrien. Også ingeniørvirksomhed samt bygge- og anlægssektoren aftager med 24% en stor andel af de nyuddannede diplomingeniører. For civilingeniørernes vedkommende aftager industrien 25% af de nyuddannede, mens undervisning, databehandling og ingeniørvirksomhed/bygge og anlæg hver står for 12-13% af de nyuddannede civilingeniører. Erhvervsøkonomer finder også i vid udstrækning ansættelse i det private erhvervsliv, primært inden for finansieringsvirksomhed m.v., mens handel m.v. sammen med industrien står for til sammen knapt en tredjedel af beskæftigelsen af de nyuddannede kandidater. Opsummerende går de traditionelle universitetskandidater således primært til den offentlige sektor incl. undervisning, mens ingeniører og erhvervsøkonomer primært finder deres første job i den private fremstillings- og servicesektor. Betragtes de højtuddannedes andel af den samlede beskæftigelse, er denne steget fra 5% i 1995 til 6% i Der er således kommet relativt flere højtuddannede ud i de private virksomheder. Stigningen har imidlertid fordelt sig forskelligt mellem virksomheder af forskellig størrelse. Mens andelen af højtuddannede i de helt små virksomheder med 1-10 ansatte ligger stabilt på 4% i begge år, er andelen steget mere i især de store virksomheder med mere end 250 ansatte: her udgjorde højtuddannede 6% af den samlede beskæftigelse i 1995, mens andelen var steget til 9% i De højtuddannedes andel af den samlede beskæftigelse i 1995 og 2001 fordelt på størrelse af virksomhed I alt Højtuddanneduddannede Andel I alt Højt- Andel 1-10 ansatte % % ansatte % % ansatte % % ansatte % % 250+ ansatte % % I alt % % Kilde: Rambøll Management og Ingeniørforeningen i Danmark (2004): Højtuddannedes værdi for små og mellemstore virksomheder. 2 Ud over at se på hvilken type virksomhed, de højtuddannede finder ansættelse i, er det også interessant at se på hvor man rent geografisk finder flest højtuddannede. Nedenstående kort over Region Midtjylland viser hvor stor andel højtuddannede defineret som personer med en lang videregående uddannelse der er bosat i hver af de 19 kommuner. Eftersom der foregår en vis pendling (herunder udpendling af højtuddannede fra Århus-området) er 2 Højtuddannede er i denne undersøgelse defineret som personer, der har afsluttet en længerevarende uddannelse af mindst 5 års varighed. Forskeruddannelse og uddannelser inden for militæret er ikke medtaget i undersøgelsen. Side 4

5 bosættelseskoncentrationen af højtuddannede ikke sammenfaldende med beskæftigelseskoncentrationen. Side 5

6 ErhvervsPhD-initiativet ErhvervsPhD-initiativet skal fremme forskning og udvikling i dansk erhvervsliv ved at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling; samt opbygge personlige netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske og/eller udenlandske universiteter/forskningsinstitutioner. De deltagende virksomheder modtager et løntilskud til den PhD-studerendes løn, mens det universitet, som den PhD-studerende er indskrevet ved, modtager et uddannelsestilskud. Initiativet administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Der er i februar 2007 offentliggjort en effektanalyse af ErhvervsPhD-initiativet. Analysen er baseret på erfaringerne fra 635 ErhvervsPhD-forløb. Hovedresultaterne af analysen er følgende: 98% af ErhvervsPhD-kandidaterne er tilfredse med ordningen. 94% af universitetsvejlederne er tilfredse med ordningen. 94% af virksomhedsvejlederne er tilfredse med ordningen. 84% af de deltagende virksomheder oplever et styrket samarbejde med universiteterne som følge af deltagelse i ErhvervsPhD-initiativet. 66% af de deltagende virksomheder anvender ErhvervsPhD-initiativet til at få kontakt til dygtige forskere. 79% af de deltagende virksomheder mener, at ErhvervsPhD en vil fortsætte i virksomheden efter forløbets afslutning. Størrelsesfordeling af virksomheder med ErhvervsPhD ere: o 0-10 ansatte: 11% af virksomhederne o ansatte: 13% af virksomhederne o ansatte: 25% af virksomhederne o Flere end 250 ansatte: 51% af virksomhederne Fordeling på ErhvervsPhD ernes fagområder: o Sundhed og naturvidenskab: 27% af ErhvervsPhD erne o Teknisk videnskab: 44% af ErhvervsPhD erne o Samfundsvidenskab 16% af ErhvervsPhD erne o Humanistisk videnskab: 7% af ErhvervsPhD erne o Landbrug og fødevarer: 6% af ErhvervsPhD erne Geografisk fordeling af ErhvervsPhD ernes ansættelsessteder: o Jylland: 25% af ansættelsesstederne o Fyn 2% af ansættelsesstederne o Sjælland: 9% af ansættelsesstederne o Storkøbenhavn: 64% af ansættelsesstederne 81% af ErhvervsPhD erne får ansættelse af i det private erhvervsliv, mod 33% af PhD ere generelt. Som supplement til effektanalysen er der indhentet supplerende statistisk materiale fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Heraf fremgår det, at Ringkøbing Amt, Århus Amt og Side 6

7 Viborg Amt tegner sig for 11% af i alt 448 godkendte ErhvervsPhD-forløb i perioden Amtsfordeling af godkendte Erhvervsforsker/ErhvervsPhD-projekter (antal projekter) i forhold til virksomheder Amt Nordjyllands Amt Københavns Amt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Vestsjællands Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Vejle Ribe I alt Det fremgår endvidere af det supplerende materiale, at Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus stod for 5 af de 50 ErhvervsPhD-forløb, der blev godkendt i Godkendte ErhvervsPhD-projekter i 2002 fordelt på universitet og branche Universitet Sund/Nat Tek Samf Land/ føde I alt % DTU % Københanvs Universitet % Aalborg Universitet % Syddansk Universitet 4 4 8% Aarhus Universitet % KVL 2 2 4% CBS 2 2 4% Handelshøjsk. Århus 1 1 2% Dansk Farmaceutisk Universitet 1 1 2% Lunds Universitet/SV 2 2 4% Andre udenlandske Universiteter 2 2 4% I alt % %-fordeling 66% 18% 10% 6% Side 7

8 Samlet set over perioden tegner Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus sig til sammen for 6% af de godkendte ErhvervsPhD-projekter. Godkendte Erhvervsforsker- og ErhvervsPhD-projekter fra 1993 til 2002 fordelt på universiteter Universitet I alt Procent DTU % Københanvs Universitet % Aalborg Universitet % Syddansk Universitet % Aarhus Universitet % Roskilde Universitet % KVL % CBS % Handelshøjsk. Århus % Farmaceutisk Universitet % Udl. universiteter % I alt % Størstedelen af de godkendte ErhvervsPhD-projekter findes, som nævnt ovenfor, i større virksomheder med mere end 250 ansatte. Inden for alle størrelseskategorier er medico/fremstilling det dominerende brancheområde. Godkendte ErhvervsPhD-projekter i branche og virksomheds-størrelse Antal virksomheder I alt % Mindre virksomheder (under 50 ansatte) Heraf: Medico/fremstilling 8 Teknik/fremstilling 1 Finansiering, rådgivning, GTS 1 Fødevarer/landbrug 0 Mellemstore virksomheder ( ansatte) Heraf: Medico/fremstilling 5 Teknik/fremstilling 3 Finansiering, rådgivning, GTS 0 Fødevarer/landbrug 2 Store Virksomheder (flere end 250 ansatte) Heraf: Medico/fremstilling 16 Teknik/fremstilling 7 Finansiering, rådgivning, GTS 4 Fødevarer/landbrug 3 Virksomheder i alt 50 Heraf: Medico/fremstilling 29 Teknik/fremstilling 11 Finansiering, rådgivning, GTS 5 Fødevarer/landbrug 5 Side 8

9 Videnpilotinitiativet 3 Videnpilotinitiativet et tilbud til virksomheder med mellem 3 og 100 ansatte om ansættelse af en højtuddannet medarbejder. 4 Initiativet sigter mod at få flere højtuddannede ansat uden for landets storbyer, samt at styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutionerne. De deltagende virksomheder modtager et løntilskud i op til 12 måneder til at prøve en højtuddannet medarbejder. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklingsopgave. I tillæg til løntilskuddet kommer et tilskud til indkøb af ydelser hos universiteter, sektorforskningsinstitutioner og GTS-institutter. Der er i perioden afsat 30 mio. kr. om året til ordningen. Initiativet administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Videnpilotordningen startede op i februar 2005, og der var i januar aktive eller afsluttede projekter. Heraf var 46 hjemmehørende i de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus amter. Dette svarer til 25% af det samlede antal projekter på landsplan, og er på niveau med de tre amters andel af det samlede antal arbejdssteder i landet (23%). Nedenstående tabel viser, at 60% af de virksomheder, der har fået tilsagn om støtte til en videnpilot, har under 10 ansatte. I forhold til hvor stor en andel denne virksomhedsgruppe udgør af det samlede antal firmaer i Danmark, er de helt små virksomheder dog underrepræsenteret. Branchemæssigt tegner industri samt finansiering og forretningsservice sig hver for en tredjedel af de 183 projekter. 3 Oplysningerne i dette afsnit stammer fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens notat om Status på regionale videnpiloter januar Notatet kan ses på: LOTER_BEGYNDER/RTI%20jan%2007%20status.pdf. 4 En videnpilot skal som minimum have en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Side 9

10 En videnpiloten skal gennemføre en konkret udviklingsopgave i virksomheden. Nedenstående tabel viser, at markedsudvikling er den hyppigst forekommende udviklingsaktivitet. Udviklingsopgaver i forbindelse med produkt-, proces- og organisationsudvikling optræder dog også hyppigt, og der er således ikke tale om, at én type udviklingsaktivitet er dominerende i projekterne. En tredjedel af videnpiloterne har en ingeniør-uddannelse, mens den anden store gruppe (knapt en fjerdedel) er handelshøjskoleuddannede. 2/3 var ledige umiddelbart før ansættelsen som videnpilot. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har modtaget evalueringsskemaer fra 58 af de virksomheder, der har haft en videnpilot tilknyttet. Halvdelen af disse virksomheder har fastansat videnpiloten efter projektets ophør. 50% af de deltagende virksomheder har ansat andre højtuddannede i virksomheden efter videnpilotprojektet. I mere end 70% af de virksomheder, der har indsendt evalueringsskemaet, er omsætningen øget, der er udviklet nye produkter/processer, og/eller der er sket en ekspansion af markedsområdet som tilskrives videnpiloten. 40% af virksomhederne har fået mere samarbejde med offentlige vidensinstitutioner. Netop nærmere kontakt til vidensinstitutioner er et af formålene med initiativet, og der er, som nævnt indledningsvis, afsat midler til at give de deltagende virksomheder et tilskud til indkøb af ydelser hos universiteter, sektorforskningsinstitutioner og GTS-institutter. Virksomhederne kan modtage op til kr. til indkøb af disse ydelser. Ud af 66 afsluttede projekter (pr. januar 2007) havde virksomheder i 20 tilfælde modtaget tilskud til køb af supplerende viden. Side 10

11 Rådet for Teknologi og Innovation lægger i deres handlingsplan InnovationDanmark op til, at videnpilotinitiativet skal videreudvikles. Dette er beskrevet nærmere nedenfor. Side 11

12 InnovationDanmark Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan for mere innovation og effektiv videnspredning Rådet for Teknologi og Innovation lægger i deres handlingsplan for blandt andet vægt på, at der skal flere højtuddannede ud i især de små og mellemstore virksomheder. Et af midlerne hertil skal være videnpilotinitiativet, hvor det er målet, at der årligt igangsættes 100 videnpilotprojekter. Dette svarer til det aktuelle niveau for initiativet, eftersom der blev givet tilsagn til 111 projekter i Videnpilotordningen skal videreudvikles på en række punkter. Samarbejdet med Akademikernes Centralorganisation og Akademikerkampagnen (se nedenfor) skal styrkes. Dette styrkede samarbejde kan bl.a. bestå i at: Videnpiloterne får mulighed for at indgå i strateginetværk, hvor de kan sparre og erfaringsudveksle med andre videnpiloter/højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Forsøg med mentorordning til videnpiloten Kampagne rettet mod uddannelsesinstitutionernes karrierevejledning m.h.p. at motivere flere nyuddannede til at indlede deres karriereforløb i en lille eller mellemstor virksomhed 5 Innovationskursus til videnpiloterne i starten af deres ansættelsesforløb Matchmaking af virksomheder og kandidater i landsdækkende jobdatabase Inddrage AF/jobcentre i at vejlede, rekruttere og formidle videnpilotemner blandt jobsøgende til interesserede virksomheder Det er, som illustreret ovenfor, langt fra alle virksomheder under videnpilotinitiativet, der benytter tilskuddet til køb af videnydelser. Derfor lægger Rådet op til, at tilskuddet til køb af viden forhøjes. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i 2008 forventes introduceret en rabatkuponordning for små og mellemstore virksomheders førstegangskøb af viden fra videninstitutioner. Med henblik på at gøre rekrutteringsgrundlaget til videnpilotordningen større, åbnes ordningen for flere af kulturministeriets uddannelser, herunder designuddannelsen. Der vil også kunne købes viden fra uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Der er desuden overvejelser om pilotforsøg hvor relevante videninstitutioner og erhvervsklyngeorganisationer kan udleje en videnpilot til en række virksomheder inden for et afgrænset erhvervsklyngesamarbejde med henblik på at styrke innovationssamarbejdet mellem virksomhederne i erhvervsklyngen. Regionale innovationsagenter (se nedenfor) vil blandt andet få til opgave at udføre en aktiv opsøgende indsats overfor virksomhederne med henblik på at identificere deres behov og vejlede dem om mulighederne i videnpilotordningen og andre innovationsordninger. Herudover skal der arbejdes for, at andre relevante erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner aktivt markedsfører videnpilotordningen. Der er desuden i handlingsplanen en målsætning om, at der igangsættes flere ErhvervsPhDprojekter, således at der i 2010 igangsættes 150 projekter mod 84 i Der er i regeringens Globaliseringspulje afsat midler til at styrke karrierevejledningen på universiteterne. Side 12

13 Ud over at videreudvikle og markedsføre videnpilot- og ErhvervsPhD-initiativerne, vil Rådet lancere to nye virkemidler. Det første drejer sig om et innovationsphd-initiativ, hvor virksomheder kan få adgang til en PhD er gennem kortere, anvendelsesorienterede projekter. Det er især små og mellemstore virksomheder, som har haft svært ved at indgå i ErhvervsPhD-forløb, der er målgruppen for innovationsphd erne. Det foreslås, at der kan knyttes små og mellemstore virksomheder til universiteternes forskerskoler. De PhDstuderende skal klædes på til forløbet gennem et innovationskursus. Der kan evt. tages udgangspunkt i de innovationskurser, som allerede nu tilbydes til ErhvervsPhD-studerende, eller i de innovationsuddannelser og kurser, der udbydes af Danmarks Tekniske Universitet. Innovationskurset skal være pointgivende i f.t. PhD-uddannelsen. Der skal i tilknytning til innovationskurset fokuseres på hvordan de PhD-studerende kan formidle deres viden i f.eks. letforståelige artikler, eller overfor kolleger uden forskningsbaggrund i virksomheden. Det andet initiativ er en mentorordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan trække på ekspertise om innovationsledelse fra f.eks. erfarne erhvervsfolk. Rådet vil arbejde sammen med brancheorganisationer og andre interessenter om at undersøge mulighederne for at udvikle en ordning, hvor f.eks. erfarne og kompetente erhvervsledere udlånes til små og mellemstore virksomheder med henblik på at tilføre virksomhederne kompetencer og redskaber i innovationsledelse og strategilægning. I f.t. at give små og mellemstore virksomheder lettere adgang til vidensinstitutioner igangsættes pilotprojekter i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland med innovationsagenter, der skal være aktivt opsøgende overfor virksomhederne. Agenterne skal fungere som indgang til vidensbasen hos GTS-systemet, universiteter, eksisterende netværk og kompetencecentre samt andre vidensinstitutioner. Derudover skal agenterne informere de små og mellemstore virksomheder om relevante innovationsordninger. De regionale innovationsagenter skal placeres sammen med andre regionale tilbud til virksomhederne, f.eks. i de nye regionale væksthuse. Side 13

14 Akademikerkampagnen Akademikerkampagnen er et regeringsinitiativ til en forstærket indsats over for ledighed blandt akademikere, der primært har til formål at åbne op for flere jobs for akademikere i små og mellemstore virksomheder. Kampagnen startede i august 2004 og fortsætter til og med udgangen af Kampagnesekretariatet er forankret i Akademikernes Centralorganisation, som også sidder på formandsposten for en følgegruppe bestående af Dansk Arbejdsgiverforening; Dansk Industri; Dansk Handel & Service; Handel, Transport og Serviceerhvervene; Dansk Byggeri; Håndværksrådet; Danmarks Jurist og Økonomforbund; Ingeniørforeningen i Danmark; Dansk Magisterforening; Civiløkonomerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Kampagnen består i høj grad af opsøgende arbejde og information, herunder også information om muligheder for at ansætte højtuddannede med løntilskud. Ud over videnpilotordningen er der mulighed for at få tilskud til at ansætte ledige akademikere; samt mulighed for at få en akademiker i praktik i 4 uger uden lønomkostninger for virksomheden, med henblik på at afprøve om virksomheden kan bruge en akademiker, eller om en bestemt akademiker er den rette for virksomheden. Fra februar 2007 og året ud vil Kampagnesekretariatet kontakte et stort antal virksomheder med henblik på at få dem til at overveje at ansætte en akademiker. Kampagnesekretariatet har desuden etableret en Jobmatch-mailgruppe som de videreformidler indkomne stillingsopslag fra virksomhederne til. Side 14

15 Erhvervskontakten/aktiviteter ved Aarhus Universitet Der findes i Region Midtjylland en Erhvervskontakt ved Aarhus Universitet, som er erhvervslivets indgang til universitetet. Erhvervskontakten informerer om erhvervsrelevante aktiviteter på universitetet, og knytter kontakter mellem erhvervslivet og universitetets forskere og studerende. Erhvervskontakten er etableret med støtte fra Århus Amt. På Erhvervskontaktens netsted (http://www.au.dk/da/erhverv) findes links til forskellige aktiviteter, der skal forbinde universitetet med erhvervslivet, bl.a. projektzone.dk, som formidler praktikophold og projektsamarbejde mellem virksomheder og studerende ved Aarhus Universitet. Det er studienævnene ved de enkelte uddannelser, der laver reglerne for de faglige krav til praktik/projektforløb. En del uddannelser ønsker ikke praktikforløb, fordi man har svært ved at nå gennem det nødvendige undervisningsstof til den normerede studietid - det gælder især naturvidenskabelige fag. For 2006 ser tallene for praktik- og projektforløb ved Aarhus Universitet ud som følger: Teologi: praktikpladser: 10, studenterprojekter: 6. Sundhedsvidenskab: praktikpladser: 185, studenterprojekter: 0. Humaniora: praktikpladser: 161, studenterprojekter: Oplysningerne ikke tilgængelige. Naturvidenskab: praktikpladser: 14, studenterprojekter: 22. Samfundsvidenskab: Endnu ikke tilgængeligt. Der findes ingen opgørelser over den geografiske placering og størrelsen af praktik- og projektvirksomhederne og -organisationerne. Videnskabsministeriet har netop bevilget midler til forsøg med en landsdækkende praktikportal for universiteterne, som Aarhus Universitet p.t. overvejer deltagelse i. Den skal indeholde følgende elementer: En videnskabsbutik, der formidler erhvervsrelevante studenter- og forskningsprojekter, En specialebørs, der giver studerende og kandidater mulighed for at publicere specialer og afhandlinger som elektroniske fuldtekstdokumenter, Et job- og praktikforum, som giver adgang til universiteternes lokale job- og praktikbaser fra en samlet indgangsvej. Et andet eksempel på en aktivitet, der skal skabe forbindelse mellem universitetet og erhvervslivet, er mentorprogrammet cand.selv cand.mentor, der bygger bro og udveksler viden og erfaring mellem universitetet og erhvervslivet. Det sker ved at matche en studerende og en mentor ud fra den studerendes uddannelse og jobønske og mentorens jobfunktion. Side 15

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD Et erhvervsorienteret forskningsprojekt. Et samarbejde mellem en virksomhed eller offentlig institution, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede Virksomhedskonsulent Louise Heidemann KarriereCentret Formål i forhold til studerende Motivere studerende til at overveje job og karriere gerne

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Kontaktmæglerne. Jeg glæder mig til at hjælpe dig! Kontaktmæglerne hjælper dig videre

Kontaktmæglerne. Jeg glæder mig til at hjælpe dig! Kontaktmæglerne hjælper dig videre Kontaktmæglerne Kontaktmæglerne hjælper dig videre Det er dokumenteret, at højtuddannede skaber vækst i private virksomheder. Alligevel er der mange små og mellemstore virksomheder, der kun har få eller

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse AUGUST 2016 Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse Aalborg Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Analysens formål

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ UD AF AT AN D E R S T E N D AL C H R I S T I AN S E N

AALBORG UNIVERSITET HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ UD AF AT AN D E R S T E N D AL C H R I S T I AN S E N AALBORG UNIVERSITET HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ UD AF AT SAMARBEJDE MED AALBORG UNIVERSITET? AN D E R S T E N D AL C H R I S T I AN S E N 1 AAU ER KENDT FOR P r o g r e s s ive uddannelser, d e r går tæt

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ i:\december 99\regional oek-mw.doc VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin Journal 0203/MW Direkte telefon: 33 31 23 23-248 RESUMÈ REGIONAL ØKONOMI OG UDDANNELSE Regionalpolitik har en tendens til

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere