Håndbog i jobrotation Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i jobrotation Maj 2011"

Transkript

1 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark

2 Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvordan er støttemulighederne til virksomhederne? Hvordan håndteres dialogen med virksomheden om jobrotation? Hvordan afdækkes virksomhedens ønsker til og behov for efteruddannelse af de ansatte og for vikarer? Hvordan planlægges, styres og gennemføres et jobrotationsprojekt? Disse og mange andre spørgsmål søger vi at besvare i denne håndbog om jobrotation. Jobrotation er i håndbogen defineret bredt det vil sige både som brug af den lovgivningsmæssige jobrotationsydelse, og som brug af andre ordninger, hvor virksomhedsrettet aktivering af ledige kombineres med efteruddannelse af ansatte. Håndbogen er udarbejdet af konsulentfirmaet mploy a/s på vegne af beskæftigelsesregionerne i Danmark. Håndbogen er primært skrevet til medarbejdere i jobcentret, der kun har begrænset eller slet ingen erfaring med jobrotation. Vi håber imidlertid også, at medarbejdere med lidt mere erfaring med jobrotation og medarbejdere fra uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer kan få gavn af håndbogen. Formålet med håndbogen er at gøre det lettere for dig som medarbejder at arbejde med jobrotation. I håndbogen giver vi en række bud på og gode råd om, hvordan du kan arbejde med jobrotation. Den rummer også en række eksempler på, hvordan jobcentre, der er i gang med jobrotation, har valgt at håndtere de forskellige opgaver. Endelig beskriver den, hvordan du kan samarbejde med andre interessenter om jobrotation. Håndbogen er opbygget om de centrale faser i arbejdet med jobrotation. Faserne kan læses i sammenhæng men også hver for sig som en form for opslagsværk. De gode råd i håndbogen bygger bl.a. på input fra ca. 100 ledere og medarbejdere fra virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer, der har erfaringer med arbejdet med jobrotation. Som supplement til håndbogen er udarbejdet en pjece om jobrotation til politikerne, medlemmerne af LBR og de kommunale ledere m.fl. Der er også udarbejdet en webbaseret version af denne håndbog. Vi mener, at der er mange gevinster ved jobrotation. Jobrotation er med til at kompetenceudvikle såvel ansatte som ledige til gavn for både virksomheden, den enkelte og samfundet som helhed. Og ofte fører jobrotation til, at de ledige, der indgår i rotationen, opnår ordinært job efterfølgende. Det er vores håb, at håndbogen og de øvrige aktiviteter kan være med til lette dit arbejde og dermed medvirke til at øge antallet af jobrotationer på landsplan. Med venlig hilsen Beskæftigelsesregionerne i Danmark 2 håndbog i jobrotation

3 Indhold Kolofon Håndbog i jobrotation 1. udgave, 1. oplag Udarbejdelse: Udarbejdet af mploy A/S på vegne af Beskæftigelsesregionerne i Danmark Design og tekstforfatning: Sputnik Reklame og Kommunikation Grafik og layout: Jurgen Bender Tekstforfatning: Hanne Hedetoft Foto: Polfoto Istock Photo Michael Bo Rasmussen Lars Horn Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Maj 2011 Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? 4 Muligheder for efteruddannelse af de ansatte i virksomheden 4 Muligheder for støtte til ansættelse af vikarer i virksomheden 8 Målgrupper der kan indgå som vikarer i jobrotation 8 Introduktions- og opkvalificeringsforløb forud for ansættelse som vikar 8 Ansættelsen som vikar i virksomheden 8 Brug af mentor i jobrotation 12 Konkrete eksempler på jobrotation 12 Faser i arbejdet med jobrotation 13 Fase 1: Forberedelse af arbejdet med jobrotation 14 Organisering og styring af jobrotation 13 Fase 2: Den indledende dialog med virksomheden 15 Den første henvendelse fra virksomheden 15 Afvikling af det første møde 16 Opfølgning på det første møde 17 Fase 3: Afdækning af virksomhedens behov 18 Forberedelse af det konkrete projekt 18 Afvikling af opstartsmødet 19 Virksomhedens behov for efteruddannelse af ansatte 20 Virksomhedens behov for vikarer 20 Virksomhedens økonomi i forbindelse med jobrotation 21 Fase 4: Rekruttering af vikarer 24 Den første kontakt til de ledige 24 Informationsmødet for de ledige 25 Udvælgelse af ledige til jobrotation 26 Hvordan kan frafaldsproblemer reduceres? 26 Cases om rekruttering af vikarer 27 Fase 5: Gennemførelse af jobrotation 28 Fase 6: Evaluering af jobrotation 29 Organisering af arbejdet med jobrotation 30 Dannelse af en styregruppe 30 Projektbeskrivelsens indhold 31 De administrative opgaver i forbindelse med jobrotation 32 Opgaver i forhold til de ansatte 32 Opgaver i forhold til ledige (vikarer) Hjælpeværktøj 33 Bilag 1: Uddybende skemaer over lovgivning på målgrupper og finansieringsmodeller 34 Bilag 2: Oversigt over gevinster ved jobrotation for de involverede parter 42 Bilag 3: Beregningseksempler på virksomhedens støttemuligheder og udgifter 43 Bilag 4: Diagrammer over forskellige faser i rekruttering af vikarer 44 Bilag 5: Skabelon for projektplan samt eksempel på udfyldt projektplan 46 Bilag 6: Skabelon for projektbeskrivelse samt eksempel på udfyldt beskrivelse 48 håndbog i jobrotation 3

4 Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar ansættes i en længere periode (max. 12 måneder) til at vikariere for flere ansatte, der uddanner sig på skift. Flere vikarer/flere ansatte: Flere ledige ansættes til at vikariere for flere ansatte, der uddannes i forskellige perioder. Vikariaterne kan forskydes i forhold til de ansattes konkrete fraværsperioder. Jobrotation er betegnelsen for en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden, jf. 97 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Antallet af ansatte og ledige kan variere lige fra jobrotation, der kun involverer én ansat og én ledig vikar, til projekter hvor f.eks. en hel afdeling i en virksomhed over længere tid deltager i efteruddannelse og erstattes af flere ledige. Jobrotation behøver ikke at være store projekter, som kun er relevante for større arbejdspladser, men kan tilrettelægges efter virksomhedens konkrete behov. Der er desuden mange måder at bygge et jobrotationsprojekt op på. Den valgte model afhænger bl.a. af, hvilke ansatte der skal deltage i efteruddannelse. I dette afsnit gennemgår vi de forskellige muligheder for at lave jobrotationsprojekter. Først beskriver vi muligheder for støtte til efteruddannelse af de ansatte i virksomheden. Dernæst beskriver vi, hvilke lovgivningsmæssige muligheder der er for støtte til de ledige vikarer. I jobrotation anvendes typisk to finansieringsmodeller: 1) Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse svarende til 160 pct. af højeste dagpengesats. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar (jobrotationsydelse kan ikke kombineres med løntilskud). 2) Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse (voksenerhvervsuddannelse), SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) eller voksenlærlingetilskud. Virksomheden betaler løn til den ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar med løntilskud (eventuelt efterfulgt af ordinær ansættelse). Nedenfor gennemgår vi mulighederne for støtte til jobrotation for henholdsvis de ansatte i virksomheden og de ledige vikarer. Muligheder for efteruddannelse af de ansatte i virksomheden Virksomhedens primære interesse i jobrotation vil typisk være centreret om at få efteruddannet allerede ansatte i virksomheden. Det er derfor vigtigt, at jobcentret sammen med uddannelsesinstitutionerne kan rådgive og bistå virksomheden med at afdække, hvilken efteruddannelse der skal igangsættes, hvilke muligheder lovgivningen åbner for efteruddannelse, og hvordan efteruddannelsen bedst kan finansieres. I den forbindelse er det vigtigt, at du har et godt overblik over lovgivningens muligheder og rammer samt over de forskellige støtteordninger mv. 4 håndbog i jobrotation

5 Der er fire typiske finansieringsmodeller, som du skal kende. De fire modeller retter sig mod forskellige grupper af ansatte med forskelligt uddannelsesniveau: Jobrotationsydelse Virksomheden kan få støtte til at efteruddanne fortrinsvis kortuddannede ansatte. Kravet er, at virksomheden samtidig ansætter en ledig som vikar. VEU-godtgørelse Virksomheden kan få støtte til, at ansatte voksne fortrinsvis kortuddannede kan deltage i erhvervsrettet voksen og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Virksomheden kan få støtte til, at ansatte fortrinsvis voksne kan efter- eller videreuddanne sig. Det kan de gøre på folkeskoleniveau, i en gymnasial uddannelse eller på en videregående uddannelse. Voksenlærlingetilskud Virksomheden kan få støtte til at efteruddanne ansatte voksne fortrinsvis ufaglærte som lærlinge. I skemaet herunder har vi beskrevet de fire finansieringsmodeller mere detaljeret. Du skal være opmærksom på, at skemaet ikke er udtømmende, da ikke alle detaljer om krav og eventuelle undtagelser fremgår. Vi henviser til bilag 1 for en endnu mere detaljeret gennemgang af reglerne for de enkelte modeller. håndbog i jobrotation 5

6 Skema A: De fire finansieringsmodeller Jobrotationsydelse hvem kam modtage støtten? Ansatte der ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Der kan desuden gives tilskud til ansatte med en forældet uddannelse (se dog særlige opmærksomhedspunkter). Hvilke uddannelser kan støtten gives til? Alle uddannelser VEU-godtgørelse Ansatte der ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Der kan desuden gives tilskud til ansatte med en forældet uddannelse. Voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. SVU Ansatte over 25 år (se dog særlige opmærksomhedspunkter). Uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau samt på videregående niveau. Voksenlærlingetilskud Ansatte over 25 år der ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Der kan desuden gives tilskud til ansatte med en forældet uddannelse. Uddannelser inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft (jf. positivliste fra beskæftigelsesregionen). 6 håndbog i jobrotation

7 Hvilke blanketter skal bruges? Anmodning om jobrotationsydelse (AF 93). (Ved KVU/MVU desuden et særligt jobrotationsskema). Der skal udfyldes én blanket pr. projekt uanset antal deltagere Hvad er støttebeløbet 160 pct. af max. dagpengesats (pr. 1. januar 2011: 165,56 kr. pr. time) Særlige opmærksomhedspunkter Inden for en given pulje kan KVU ere og MVU ere også modtage jobrotationsydelse. Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og fordeles efter først-til-mølle princippet. Der er afsat 10 mill.kr. i Man kan ikke samtidig modtage godtgørelse efter lov om voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Man kan ikke modtage løntilskud til vikaren. For yderligere information se bilag 1 Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Der skal udfyldes én blanket pr. deltager. 80 pct. af max. dagpengesats (pr. 1. januar 2011: kr. pr. uge for fuldtidsansatte). For yderligere information se bilag 1 eller Fra 1. juli 2011 skal virksomheder ansøge om VEU-godtgørelse digitalt på Ansøgning om Statens Voksenuddannelsesstøtte. Der skal udfyldes én blanket pr. deltager. 80 pct. af max. dagpengesats (pr. 1. januar 2011: kr. pr. uge for fuldtidsansatte). Der er en række undtagelser og yderligere krav til, hvem der kan modtage SVU, f.eks. ift. alder og krav om beskæftigelse forud for ansøgning. Det anbefales derfor at søge yderligere information i bilag 1 eller på Ansøgning om tilskud til voksenlærling (AB 501). Der skal udfyldes én blanket pr. deltager. 30 kr. i timen i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen. For yderligere information se bilag 1 eller beskæftigelsesregionernes hjemmeside (f.eks. håndbog i jobrotation 7

8 Muligheder for støtte til ansættelse af vikarer i virksomheden Et jobrotationsprojekt er karakteriseret ved, at virksomheden ansætter et antal vikarer i den periode, hvor dens ansatte deltager i efteruddannelse. Vikarernes opgave er helt eller delvist at udfylde jobbet for de ansatte, der er på efteruddannelse. Det er derfor vigtigt, at du kan rådgive og bistå virksomheden med at afdække, hvilke kompetencer vikarerne skal besidde hvilke muligheder lovgivningen åbner for opkvalificering af vikarerne forud for ansættelse i virksomheden hvilke muligheder lovgivningen åbner for finansiering af og støtte til ansættelse af vikarerne i virksomheden. Målgrupper der kan indgå som vikarer i jobrotation Følgende målgrupper af ledige kan indgå som vikarer i jobrotationsprojekter: 1) Ledige dagpengemodtagere 2) Ledige kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere 3) Modtagere af introduktionsydelse efter Lov om integration af udlændinge Det er typisk enten dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere, der indgår som vikarer i jobrotation. Derfor koncentrerer håndbogen sig om disse to målgrupper. Ansættelsen som vikar i virksomheden Selve ansættelsesperioden i virksomheden, hvor den ledige fungerer som vikar for en eller flere ansatte på efteruddannelse, kan ske enten som virksomhedspraktik, løntilskud, ansættelse med jobrotationsydelse eller ansættelse uden jobrotationsydelse. Valget af model for ansættelse af de ledige vikarer afhænger bl.a. af: hvor længe den ledige har været ledig hvor lang tid ansættelsen skal vare hvilken støtteordning, der anvendes for de ansatte, jf. afsnittet ovenfor I skemaet herunder oplister vi de forskellige muligheder for ansættelse i virksomheden for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Du skal være opmærksom på, at skemaet ikke er udtømmende. Vi henviser til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for en nærmere gennemgang af reglerne for de ledige. Introduktions- og opkvalificeringsforløb forud for ansættelse som vikar I mange jobrotationsprojekter er der et introduktionsog opkvalificeringsforløb for de ledige, der skal indgå i rotation som vikarer. Det vil typisk blive tilrettelagt ud fra de almindelige regler om aktivering af ledige. Et forløb vil ofte bestå af en kombination af: 6-ugers selvvalgt uddannelse (for dagpengemodtagere) efter gældende regler Uddannelse med jobplan efter gældende regler Virksomhedspraktik efter gældende regler I forhold til en mere detaljeret gennemgang af reglerne for aktivering og opkvalificering henvises til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 8 håndbog i jobrotation

9 håndbog i jobrotation 9

10 Skema B: Oversigt over støttemuligheder til ledige vikarer ved ansættelse i jobrotation Privat løntilskud Hvem kan virksomheden modtage støtte til? Alle ledige med mindst 6 mdrs. sammenlagt/sammenhængende ledighed (afhængig af ydelse) Er den ledige omfattet af beskæftigelseslovgivningen under ansættelsen? Ja. Ansættelsen betragtes som aktivering, og der skal laves jobplan på ansættelsen. Den ledige er omfattet af reglerne om løbende kontakt. Offentligt løntilskud Alle ledige Ja. Ansættelsen betragtes som aktivering, og der skal laves jobplan på ansættelsen. Den ledige er omfattet af reglerne om løbende kontakt. Virksomhedspraktik Alle ledige Ja. Ansættelsen betragtes som aktivering, og der skal laves jobplan på ansættelsen. Den ledige er omfattet af reglerne om løbende kontakt. Ansættelse med jobrotationsydelse Alle ledige med mindst 3 mdrs. sammenlagt/sammenhængende ledighed (afhængigt af ydelse) Nej. Ansættelse uden jobrotationsydelse Alle ledige 10 håndbog i jobrotation

11 Hvilke blanketter skal udfyldes? AB 201 AB 211 AB 221 Findes på Hvad er udgiften for jobcentret? Løntilskuddet udgør 68,55 kr. i timen (pr. 1. januar 2011) Staten giver 50 pct. refusion. Særlige opmærksomhedspunkter Kan ikke bruges, hvis virksomheden modtager jobrotationsydelse For nærmere information, se Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på regler og satser AB 201 AB 211 AB 221 Findes på Løntilskuddet udgør 132, 51 kr. i timen (pr. 1. januar 2011) Staten giver 50 pct. refusion. Kan ikke bruges hvis virksomheden modtager jobrotationsydelse. For nærmere information se Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på regler og satser AB 131 Findes på AF 93 Jobrotationsskema (ved MVU/KVU) Findes på Der er ingen udgifter for jobcentret til selve praktikken. Dog skal den ledige fortsat have sin almindelige ydelse (f.eks. dagpenge). Staten giver 50 pct. refusion. Jobrotationsydelsen udgør 160 pct. af max. dagpengesats svarende til 165,56 kr. pr. time (pr. 1. januar 2011) Staten giver 100 pct. refusion Dagpengemodtagere kan max. have 4 ugers virksomhedspraktik i virksomheden. For nærmere information se Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på regler og satser Vikaren skal være ansat i mindst 10 timer pr. uge via en periode på 12 mdr. Vikaren genoptjener ikke dagpengeret. Vikaren bruger ikke af sin dagpengeperiode, men bruger af sin 3-årige referenceperiode for opgørelse af dagpengeperioden Der skal være time-til-time relation mellem de lediges ansættelse og de ansattes efteruddannelse. Der skal være tidsmæssigt sammenfald mellem den periode, hvor vikaren er ansat, og den periode, hvor den ansatte er på efteruddannelse (dog kan der være kortere perioder af 1-4 ugers varighed, hvor ingen af de ansatte er på efteruddannelse) For nærmere information se Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på regler og satser håndbog i jobrotation 11

12 3 eksempler på jobrotation: Tønder - Jobrotationsydelse Branche Ansatte på efteruddannelse Vikarer Industri Aalborg - Jobrotationsydelse Branche Ansatte på efteruddannelse Ca. 10 ufaglærte ansatte opkvalificeres vha. jobrotationsydelse til f.eks. erhvervsuddannelse som industrioperatør eller industritekniker. Yderligere 10 er i gang med efteruddannelse, som kan vare fra 1 uge til flere måneder. 11 jobklare ledige gennemgår introduktionsforløb bestående af 6 ugers uddannelse som er et særligt sammensat forløb (mix af VUC, Handelsskole og EUC Syd) samt 4 ugers praktik. Herefter ordinær ansættelse i 12 mdr. (uden genoptjening af dagpengeret). Social og sundhedsområdet Ca. 90 ufaglærte husassistenter opkvalificeres til social- og sundhedshjælpere via jobrotationsydelse. Brug af mentor i jobrotation Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til de ledige vikarer både ved deltagelse i introduktionsforløb og i selve ansættelsen på virksomheden. Mentorstøtten kan bruges til frikøb af en ansat på virksomheden eller uddannelsesinstitutionen eller til køb af en ekstern konsulent. I samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen fastsætter du et timetal for mentorfunktionen. Timetallet fastsættes ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos den ledige. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan du fastsætte et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person. Konkrete eksempler på jobrotation Til venstre giver vi en række konkrete eksempler på, hvordan man har valgt at tilrettelægge jobrotationsprojekter i en række kommuner. Vikarer Ca. 90 jobklare ledige gennemgår introduktionsforløb bestående af 6 ugers opkvalificering og 2 x 2 ugers praktik inden for SOSU-området. Herefter 12 måneders ordinær ansættelse (uden genoptjening af dagpengeret). Holstebro - voksenlærlingeordningen Branche Ansatte på efteruddannelse Vikarer Serviceområdet, Holstebro Sygehus. 70 ufaglærte ansatte opkvalificeres til serviceassistenter via voksenlærlingeordningen. Knapt 100 jobklare ledige gennemgår introduktionsforløb bestående af 4 ugers kursus (hygiejnebeviset). Herefter i løntilskud i 6 måneder efterfulgt af jobgaranti på 6 måneder. 12 håndbog i jobrotation

13 Faser i arbejdet med jobrotation FASE 1 Forberedelse af arbejdet med jobrotation FASE 2 Den indledende dialog med virksomheden FASE 3 Afdækning af virksomhedens behov FASE 4 Rekruttering af vikarer FASE 5 Gennemførelse af jobrotation FASE 6 Evaluering af jobrotation Arbejdet med jobrotation kan opdeles i en række faser, jf. ovenstående figur: Vi gennemgår de enkelte faser nærmere herunder, hvor vi også byder ind med en række gode råd om håndtering af de enkelte faser. Organisering og styring af jobrotation Du kan anvende fasebeskrivelsen som vejledning til at løse konkrete opgaver i en jobrotation. For at nå sikkert i mål skal du også være opmærksom på at få organiseret jobrotationsprojektet og sikre en stram projektstyring tidligt i processen. Samtidig er det en god ide, hvis du på forhånd afklarer, i hvilket omfang jobcentret vil påtage sig de administrative opgaver i jobrotationen. Da det er svært at indplacere disse tre emner præcist i de seks faser (ofte vil projektorganisering og -styring ske parallelt med den indledende dialog og behovsafdækningen), har vi valgt at udarbejde to selvstændige afsnit, som du finder sidst i håndbogen: Organisering af arbejdet med jobrotation. Herunder hvordan I etablerer styregruppen og udarbejder projektbeskrivelsen for jobrotationsprojekter. De administrative opgaver i forbindelse med jobrotation. Herunder forslag til, hvem der kan løse hvilke opgaver. håndbog i jobrotation 13

14 Fase 1: Forberedelse af arbejdet med jobrotation Hvilken viden og hvilke kompetencer er det en god ide at udvikle i forhold til arbejdet med jobrotation? Viden om lovgivning og støttemuligheder i forhold til jobrotation Viden om typiske modeller for rotation Viden om efteruddannelse af ansatte og opkvalificering af vikarer mv. Evnen til at motivere virksomhederne til jobrotation Evnen til at samarbejde med virksomheder om jobrotation Evnen til at finde de rigtige ledige til vikarjob og evnen til at matche ledige og virksomheder Evnen til at forhandle og samarbejde med en bred kreds af aktører Evnen til at lede og styre et projekt Viden om og evne til at løse de administrative opgaver forbundet med jobrotation herunder blanketter mv. Hvad kan indgå i jobcentrets tilbud om service til virksomhederne i forbindelse med jobrotation? Planlægning og koordinering af jobrotation vil jobcentret stå for planlægningen af jobrotationen og for involvering af relevante aktører mv.? Økonomi vil jobcentret stå for at udarbejde forslag til modeller og økonomiberegninger mv.? Projektledelse i jobrotation vil jobcentret påtage sig at være tovholder og udarbejde projektbeskrivelse og tidsog aktivitetsplaner mv.? Rekruttering af vikarer hvilke opgaver vil jobcentret påtage sig i forhold til at udsøge, motivere, visitere og opkvalificere ledige som vikarer i jobrotationen? Administrative opgaver vil jobcentret påtage sig administrative for virksomheden eksempelvis i forhold til blanketter mv.? Vi har nedenfor formuleret en række gode råd til, hvad du og din leder med fordel kan overveje og afklare, inden du går i gang med jobrotation eller tidligt i arbejdet med jobrotation. De gode råd bygger på erfaringer fra jobcentre, der har arbejdet med jobrotation i en længere periode. Gode råd til forberedelse af arbejdet med jobrotation: Det er en god ide, hvis der er politisk opbakning til dit arbejde med jobrotation, og de politiske beslutningstagere har drøftet og fastlagt et ambitionsniveau for arbejdet med jobrotation. Det er en god ide, hvis din leder tidligt i arbejdet med jobrotation tager stilling til organiseringen af arbejdet med jobrotation i jobcentret. Herunder: Hvor mange ressourcer, der er prioriteret til opgaven? Hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for jobrotation? Hvilke opgaver, de enkelte medarbejdere skal varetage? Hvilken leder i jobcentret, der er ansvarlig for arbejdet med jobrotation? Det er en god ide, hvis din leder udpeger én eller flere medarbejdere i jobcentret med stor viden om jobrotation, som telefonomstillingen kan stille om til ved henvendelse fra virksomheder om efteruddannelse af ansatte og/eller jobrotation. Det er en god ide, at du og din leder udarbejder en beskrivelse af, hvilke kompetencer og hvilken viden du og dine kollegaer skal optræne i forbindelse med arbejdet med jobrotation, jf. boks til venstre. Det er en god ide, at du og din leder omsætter de overordnede politiske mål og ambitioner til en egentlig indsatsplan for dit og jobcentrets arbejde med jobrotation. Hvad skal der helt konkret ske? Hvad skal I nå? og lignende spørgsmål. Det er en god ide, at du og din leder fastlægger den service og det serviceniveau, du kan tilbyde virksomhederne, når det handler om at planlægge og gennemføre jobrotation, jf. boks til venstre. Det er en god ide, at du og din leder tager stilling til, hvordan I skal samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om jobrotation. Eksempelvis uddannelsesinstitutioner, VEU-centre, faglige organisationer, andre kommuner m.fl. Der er udarbejdet en særskilt pjece med en uddybende beskrivelse af, hvordan politiske beslutningstagere og jobcenterledelsen med fordel kan forberede og udvikle jobcentrets arbejde med jobrotation. 14 håndbog i jobrotation

15 Fase 2: Den indledende dialog med virksomheden Den indledende dialog skal bl.a. medvirke til: at afdække virksomhedens ønsker og behov at sikre at virksomheden får den nødvendige viden og information at præsentere jobrotation som et effektivt og økonomisk fordelagtigt redskab til efteruddannelse af ansatte at give et positivt første indtryk af jobcentrets service og viden at sætte en god ramme for den videre dialog og det videre samarbejde at sikre at de relevante interessenter inddrages at sikre at der ligger klare aftaler for den videre proces Du kan blive involveret i jobrotation på flere forskellige måder og på forskellige tidspunkter i planlægningen af rotationen. Den indledende dialog om jobrotation kan eksempelvis udspringe af at: virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller faglige organisationer henvender sig til dig med et projekt, som er mere eller mindre i gang virksomheder henvender sig til dig med et efteruddannelsesbehov eller mere specifikt om jobrotation du og dine kollegaer får kendskab til virksomheder, som kan have interesse i jobrotation. Det kan eksempelvis være virksomheder med et stort rekrutterings- eller kompetenceudviklingsbehov. Vi har nedenfor formuleret en række gode råd om, hvordan du kan håndtere den indledende dialog med virksomheden. Rådene tager hovedsageligt udgangspunkt i, at virksomheden selv henvender sig, men mange af dem kan også bruges, hvis dialogen begyndes på anden måde. I den indledende dialog er det vigtigt, at du sender et klart signal til virksomheden om interesse for og parathed til at drøfte jobrotation nærmere. Derudover er det vigtigt, at du bruger dialogen til at spore dig ind på virksomhedens ønsker til jobrotation og efteruddannelse af ansatte, og får et grundlag for at planlægge den videre kontakt til virksomheden. Den første henvendelse fra virksomheden Den første dialog med virksomheden er vigtig. Du skal så vidt muligt sikre, at virksomheden får svar på konkrete spørgsmål om jobrotation mv. Samtidig skal du sørge for at få et billede af virksomhedens ønsker og behov, at præsentere mulighederne for og gevinsterne ved jobrotation, og indgå en aftale om den videre proces. Gode råd om den første henvendelse fra virksomheden: Ring virksomheden op hurtigst muligt, hvis virksomheden ikke kom igennem til dig i første omgang. Aftal en fælles praksis i jobcentret for, hvilke oplysninger du skal give virksomheden ved den første henvendelse og hvilke oplysninger du skal have fra virksomheden. Vend altid hurtigt tilbage med svar på spørgsmål, du ikke umiddelbart kunne besvare i den første samtale. I forlængelse af den telefoniske henvendelse bør du altid tilbyde et møde på virksomheden, hvor I kan drøfte behov og muligheder nærmere. håndbog i jobrotation 15

16 Hvad kan du med fordel spørge virksomheden om ved den første henvendelse? Basisoplysninger om virksomheden (branche, størrelse m.v.) Hvilke grupper af ansatte skal kompetenceudvikles og hvor mange? Hvor langt er virksomheden i afdækningen af behov for kompetenceudvikling? Har virksomheden været i dialog med andre f.eks. uddannelsesinstitutioner om projektidéen? Hvad vil virksomheden typisk spørge om ved første henvendelse: Hvad er økonomien i jobrotation? Hvor meget administration kræver det? Har jobcentret ledige, der matcher virksomhedens behov? Bilag 2 er en liste over gevinster ved jobrotation for virksomheden og for andre involverede Hvad er formålet med det første møde? Afdække virksomhedens konkrete ønsker og behov. Hvorfor har virksomheden henvendt sig? Præsentere muligheder og gevinster i forhold til jobrotation for virksomheden og de ansatte Præsentere de forskellige økonomiske muligheder i jobrotation Præsentere den service og indsats jobcentret, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer kan tilbyde Præsentere modeller for jobrotation Hvad skal I afdække på mødet? Første overordnede billede af ønsker til og behov for efteruddannelse af de ansatte Første overordnede billede af ønsker og krav til vikarer (antal og kvalifikationer) Aftal med virksomheden, hvad der er formålet med det første møde. Eksempelvis: 1)uforpligtende drøftelse af behov og muligheder, 2)idéudvikling, 3)planlægning og udmøntning af konkret projekt eller andet. Aftal med virksomheden, hvem der skal deltage i det første møde. Anbefal at tillidsrepræsentanten inviteres med. Deltagerkredsen på det første møde vil ofte afhænge af, hvor langt virksomheden er i overvejelserne om efteruddannelse og jobrotation. Er virksomheden langt i sine overvejelser, kan det være en god ide at invitere en uddannelsesinstitution med til mødet for at få drøftet behovet for kompetenceudvikling af de ansatte. Det kan også være en god ide at involvere tillidsrepræsentanter og den relevante faglige organisation tidligt i forløbet. Du kan hjælpe virksomheden ved at identificere kontaktpersoner hos henholdsvis uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer og stå for at invitere disse med til det første møde i virksomheden. Afvikling af det første møde Du skal naturligvis være velforberedt til det første møde med virksomheden. Her vil det primære fokus være virksomhedens ønsker og behov, og hvordan I sammen kan tilgodese dem i et jobrotationsprojekt. I nogle tilfælde vil virksomheden allerede være langt henne i processen, og det primære formål med at inddrage jobcentret er at rekruttere vikarer i andre tilfælde er virksomheden inde i en søgeproces om efteruddannelse af ansatte og eventuelt jobrotation. Hvis du og virksomheden ved den indledende kontakt har aftalt, at der skal deltage repræsentanter fra uddannelsesinstitutionen og en faglig organisation i mødet, kan du med fordel kontakte disse inden mødet og informere dem om den foreløbige dialog med virksomheden. Gode råd om det første møde i virksomheden: Send en mail som mødebekræftelse til virksomheden med forslag til en kort dagsorden for mødet. Mail eller send eventuelt relevant materiale om jobrotation. Eksempelvis informationsmateriale om muligheder for jobrotation, korte beskrivelser af modeller for jobrotation eller cases på vellykkede projekter. Det kan også være jobcentrets og uddannelsesinstitutionernes service i forbindelse med jobrotation eller en beskrivelse af virksomhedens opgaver i jobrotation, du sender. 16 håndbog i jobrotation

17 På mødet kan du med fordel fokusere på: at lytte til og afdække virksomhedernes konkrete behov og ønsker til efteruddannelse af ansatte og jobrotation. Hvorfor er virksomheden interesseret? at lytte til og afdække virksomhedens interesse for og eventuelle forbehold over for jobrotation. Hvad skal der til, for at virksomheden vil gå videre med jobrotation? at besvare virksomhedens spørgsmål og præsentere de forskellige muligheder for og gevinster ved jobrotation? Du bør ved afslutningen af mødet sikre, at der er en klar aftale om: hvad jobcentret skal undersøge og afdække inden næste kontakt hvad virksomheden skal overveje inden næste kontakt det næste skridt i processen herunder behovet for at gennemføre et decideret opstartsmøde. Hvis det ikke allerede er sket, bør du sørge for at aftale med virksomheden, om og i givet fald hvornår uddannelsesinstitutioner og faglige organisation skal involveres. Opfølgning på det første møde Hvis virksomheden ønsker, at I skal arbejde videre med jobrotation, er det vigtigt, at du hurtigt følger op på de aftaler, I har indgået på det første møde. En hurtig opfølgning er med til at fastholde virksomhedens interesse for at indgå i en aftale om jobrotation. Gode råd om opfølgning på det første møde med virksomheden: Udarbejd og rundsend en skriftlig opsamling på drøftelserne og aftalerne på mødet. Det kan enten du eller uddannelsesinstitution/faglig organisation gøre. Hvis det første møde tyder på, at der er tale om et relativt ukompliceret jobrotationsprojekt, kan du - og de øvrige deltagere - eventuelt gå direkte i gang med planlægning og opstart af jobrotationen. Ved større og mere komplekse jobrotationsprojekter kan du som opfølgning på det første møde foreslå virksomheden et egentligt opstartsmøde (uddybes på de næste sider). Hvis virksomheden ønsker at arbejde videre med jobrotation, så kan du med fordel opfordre til at inddrage tillidsrepræsentanten på dette tidspunkt ( hvis han/hun ikke allerede er inddraget) Hvis virksomheden ikke ønsker at arbejde videre med projektet, kan du eventuelt spørge virksomheden, om jobcentret må henvende sig igen på et senere tidspunkt vedrørende mulighederne for jobrotation. håndbog i jobrotation 17

18 Fase 3: Afdækning af virksomhedens behov Når en virksomhed i den indledende dialog giver udtryk for, at den gerne vil arbejde videre med jobrotation, skal du i dialog med virksomheden have afdækket virksomhedens konkrete behov for efteruddannelse af ansatte og ønsker til vikarer. Desuden skal du sammen med virksomheden vælge en model for jobrotation og planlægge en overordnet køreplan for forberedelse og gennemførelse af projektet. Forberedelse af det konkrete projekt En grundig forberedelse af jobrotationen kan lette det videre arbejde og minimere risikoen for, at projektet løber af sporet. Forberedelsen skal afspejle virksomhedens udgangspunkt for at gå ind i et jobrotationsprojekt. Samtidig er det vigtigt, at du tidligt får involveret de rette samarbejdsparter. Det sikrer en effektiv arbejdsdeling og ressourceudnyttelse, hvor alle aktører byder ind med ressourcer og viden. Hvornår er der behov for et opstartsmøde? Hvis der er tale om større og mere komplekse jobrotationsprojekter Hvis flere parter skal samarbejde om at gennemføre projektet Hvis der i de indledende kontakter er stillet principielle spørgsmål, som efterfølgende er afklaret Hvis virksomheden i øvrigt ønsker det Gode råd om forberedelse af det konkrete projekt: Indgå en aftale med virksomheden om, hvem der skal involveres i jobrotationen (hvis det ikke allerede er sket i den indledende fase). Især ved lidt større projekter kan VEU-center/den relevante uddannelsesinstitution og den relevante faglige organisation med fordel involveres tidligt i forberedelsesfasen. Tag initiativ til, at alle de relevante og involverede parter deltager i et opstartsmøde med virksomheden. Her kan de hver især bidrage med deres ekspertise. Ved mindre, ukomplicerede jobrotationer kan opstartsmødet være unødvendigt. Du kan med fordel opfordre virksomheden til at inddrage TR-systemet i planlægningsfasen for at sikre bred opbakning fra både ledelse og ansatte internt i virksomheden. Du bør pointere vigtigheden af at sikre opbakning til jobrotationen i alle virksomhedens ledelsesniveauer især fra de ledere, som vil blive direkte involveret i projektet. 18 håndbog i jobrotation

19 Afvikling af opstartsmødet Opstartsmødet er en vigtig milepæl i jobrotationsprojektet. Det er på opstartsmødet, at du og de øvrige aktører aftaler grundlaget for jobrotationen og det videre samarbejde. Er det først ved opstartsmødet, at VEU-center/uddannelsesinstitution og faglig organisation involveres, er det en god ide, hvis du inden mødet orienterer dem om status for processen og aftaler rollefordeling på opstartsmødet. På opstartsmødet kan du og de øvrige samarbejdsparter med fordel præsentere virksomheden for et eller flere konkrete forslag til modeller for jobrotation herunder beregninger på virksomhedens økonomi ved at gennemføre efteruddannelse af ansatte gennem jobrotation. Modellerne skal tage udgangspunkt i de ønsker og behov, som virksomheden har peget på i den indledende dialog. De forskellige modeller skal give virksomheden et billede af fordelene ved at indgå i jobrotation og dermed et bedre grundlag for at vælge den konkrete model. I kan også med fordel diskutere det administrative arbejde ved de forskellige modeller med virksomheden. Jobcentret kan vælge at tilbyde at stå for en del af arbejdet, så belastningen af virksomheden bliver mindre. Hvad skal I afklare på opstartsmødet? Antal ansatte, virksomheden ønsker efteruddannet Hvilken opkvalificering de ansatte skal gennemføre Antal ledige, som skal rekrutteres som vikarer. Hvor længe vikarerne skal være ansat Forholdet mellem antallet af ansatte og antallet af vikarer Hvilken opkvalificering de ledige skal gennemføre for at kunne afløse de ansatte på efteruddannelse Hvilken model for jobrotation I vil anvende Økonomiske gevinster for virksomheden ved at anvende forskellige modeller Gode råd om opstartsmødet: Udsend en dagsorden til alle deltagere i opstartsmødet. Mødet bør have fokus på en nærmere afdækning af virksomhedens behov for kompetenceudvikling af ansatte og behov for vikarer. Præsenter virksomheden for mulige modeller for jobrotation og konsekvenserne heraf. Du kan eventuelt gøre det i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Du kan med fordel forud for mødet tage stilling til, i hvilket omfang du vil tilbyde at aflaste virksomheden i det administrative arbejde med jobrotation. Du kan eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen - forud for mødet udarbejde økonomiske beregningseksempler for jobrotation, som kan præsenteres for virksomheden på mødet. håndbog i jobrotation 19

20 Virksomhedens behov for efteruddannelse af ansatte Det er en god ide at overlade den konkrete afdækning af behovet for efteruddannelse af de ansatte til den relevante uddannelsesinstitution. Det er deres arbejdsområde, og de er eksperterne på området. Uddannelsesinstitutionen vil også typisk forvente at blive inddraget senest på dette tidspunkt Hvilke informationer er vigtige for uddannelsesinstitutionerne at få fra dig inden opstart af afdækningen af efteruddannelsesbehov Antal ansatte og hvilke faggrupper, virksomheden ønsker efteruddannet Hvor afklaret er virksomheden om efteruddannelsesbehov Formulerede ønsker til efteruddannelse De foreløbige drøftelser med virksomheden om model for jobrotation, ordninger og tilskudsmuligheder mv. Du kan med fordel medvirke i den indledende del af afdækningsprocessen. Det giver dig mulighed for at bevare overblikket over det samlede projekt og samtidig få informationer om de kompetencer, som vikarerne så vidt muligt skal matche. Du kan også allerede her få en pejling på behovet for at opkvalificere vikarerne, inden de skal medvirke i jobrotationen. Gode råd til arbejdet med at afdække virksomhedernes behov: Kompetenceafdækningen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og sikre, at behovene omsættes til konkrete aftaler om efteruddannelsesaktiviteter. Eksempelvis har nogle virksomheder et meget klart billede af, hvilken opkvalificering de ønsker, mens andre har et mere diffust billede. Selve afdækningen af kompetencebehovet og det konkrete valg af kurser kan du med fordel overlade til den relevante uddannelsesinstitution. Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionen har de nødvendige informationer til at kunne afdække behovet. Derfor har du en vigtig opgave i at orientere uddannelsesinstitutionen om den forudgående proces, hvis uddannelsesinstitutionen ikke har været involveret i denne. Virksomhedens behov for vikarer Det er vigtigt, at du sammen med virksomheden grundigt og præcist afdækker virksomhedens behov for vikarer. Og at du sikrer en god og præcis forventningsafstemning med virksomheden omkring vikarerne. Virksomhedernes interesse vil naturligvis være at finde ledige, som umiddelbart er kvalificerede til at kunne erstatte de ansatte, der skal deltage i efteruddannelse. Det vil ikke altid være muligt for dig/jobcentret at leve op til virksomhedernes ønsker og forventninger. Det er derfor vigtigt, at du tidligt i processen indgår i en dialog med virksomheden om forventninger og ønsker til vikarernes kompetencer, og at du melder klart ud, hvilke vikarer jobcentret reelt kan skaffe. Du kan med fordel samarbejde med virksomheden om at udarbejde konkrete kompetenceprofiler på vikarerne. Samtidig er det en god ide, at du inddrager virksomheden i at tilrettelægge et eventuelt introduktionsforløb og forudgående opkvalificeringsforløb for de ledige. Du skal have fokus på, at forløbene i så høj grad som muligt retter sig mod de opgaver, som skal løses i virksomheden i jobrotationen. Du og virksomheden kan endvidere drøfte mulighederne for intern rokering af de ansatte, hvis det kan give større udbytte af vikarerne for virksomheden. Hvad kan indholdet være i den foreløbige beskrivelse af behovet for vikarer Antallet af vikarer Ansættelsesperiode start- og sluttidspunkt Overordnet beskrivelse af de opgaver og jobfunktioner, som vikarerne skal varetage Krav/ønsker til vikarernes uddannelsesniveau Beskrivelse af krav/ønsker til vikarernes faglige, almene og personlige kompetencer Krav/ønsker til specifikke kompetencer vikarerne skal være i besiddelse af eksempelvis certifikater mv. 20 håndbog i jobrotation

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere